Sõnu seletav sõnaraamat

3 seisust – Vaimulikud, Aadlid, Talupojad Feood – maavaldus, mida saab pärandada Allood – Maavaldus, mis ei too kaasa vasalliseisust Lään – vasallile kasutamiseks antud maatükk, koos seal elavate talupoegadega Domeen – kuningate maavaldus
338 - 30 Hellenismiperiood: Kreekas ja 800-500 Arhailine periood: 334-326 korraldas Philippos II 2000-1100 Kreeta- Elanikkonna kasv Egeuse mere Mükeene periood: Kreetal poeg Aleksander Suur vallutus- rannikul võeti Linnriikliku korralduse retke, mille tulemuseks oli kogu tekkisid lossid ja neid kujunemine kasutusele ümbritsevad linnad, kirja Ees-Aasia, Egiptuse ja Iraani pronks ja Aristokaatia teke langemine makedoonlaste võimu kujunemine.
336 ekr – Aleksander Suure vallutuste ja valitsuse algus, algas Hellenismiajastu  776 eKr – Esimesed Olümpiamängud  Aristokraatia – Paremate/Rikkamate võim  Hippokrates – Kuulus Vana-Kreeka arst, kes kirjutas kõiki Klassikalise Kreeka meditsiinialaseid teadmisi kokku võtva mahuka teose  Herodotos – 5. Sajandi keskpaigal hakkas ta lähema ajaloo sündmusi esimesena uurima ja üles kirjutama.

305 – 304 a. piiras Demetrios uudset sõjatehnikat kasutades Ptolemaiosega liitunud Rhodose linna, kuid ei suutnud seda vallutada. Demetriose silmapaistev piiramistehnika andis talle hüüdnime Poliorketes (Linnapiiraja). Rhodoslased tähistasid Demetriose vastu saavutatud võitu päikesejumal Heliose hiigelkuju ehk Rhodose kolossi püstitamisega oma sadamasse.
38 kokkulepe – otsustati, et Sudeedimaa Sm'le Ungari ja Poola sai Tsehhoslovakkia'lt oma rahvastega asustatud maad endaga liita 1939märts Sm okupeeris Tsehhoslovakkia läänepoolse(Böömi-Määri protektoraat) osa, kus elasid tšehhid ja liitis selle endaga Idapoolses osas moodustas Sm Slovaki vasallriigi 1939 märts Sm hõivas Klaipeda
356 - 323 eKr Algab hellenism Makedoonia hakkab tugevnema Philippos II ajal, Aleksander võtab ette oma vallutusretke Aleksander: -ema Olympias, isa Epeiose kuningas; pärinevat Achilleusest; õpetaja Aristoteles, õpetab ka tema sõpru, kellest hiljem saavad tema väepealikud; parim sõber Hephaistion; kuulus hobune Bukephalos.

330 ekr - 146 eKr...........................................................................................................................9 2. Aleksandri sõjakäigud 334-325....................................................................................................................................... 9 3. VANA ROOMA.
300 liikmest ehk senaatorist  sinna kuulusd endised ja tegevad magistraadid  ametis olid eluaeg  kujundas nii sise-kui välispoliitikat  juhtis sõjandust ja rahaasju  juhtis pmst riiki o Rahvakoosolekud  valiti magistraate  otsustati sõja ja rahu üle  kinnitati senatis heakskiidetud seaduseelnõusid
30ndad aastad - põhiprobl 1) välispoliitilise orientatsiooni küsimus – 20ndatel ja 30ndate alguses Ing orientatsioon.

34a ps - lõi võimalused yleminekuks demokraatlikult riigikorralt autoritaarsele.kõrgem või riigivanemal,polnud enam valitsuse juht vaid rahva poolt valitud riigipea(president),oli õigus anda seadusi oma dekreetidega,saata riigikogu laiali ennetähtaegselt,ning nim ja tagandada ametiss valitsus.
3000 ekr – oli välja kujunenud hieroglüüfkiri, ehitati püramiide, tekkis Egiptuse tsivilisatsioon 26. saj eKr – vaaraod Cheops, Chephren ja Mykerinos rajasid Gizasse suured püramiidid 14. saj eKr – Ehnatoni ja Tutanhamoni valitsemisaeg 30 eKr – Egiptus langes Rooma riigi võimu alla
338 ekr - …………………………………………………………………………………………………… 30 eKr - …………………………………………………………………………………………………….. NB! Vaata „Maailma ajalugu” lk 71. 14

311 - 313.a. anti väja 3 edikti (nn Constantinuse usurahu), millega tunnistati kristlus lubatud usundiks (religio licita). 4.saj. jooksul andsid keisrid välja rea seadusi, mille tulemusena oli kristlus 395.a-ks saanud Rooma riigiusundiks ja teised usundid kuulutatud keelatuteks.
388 – 30 eKr • 336. a eKr sai kuningaks Philippos II poeg Aleksander • Aleksander Suure vallutusretk: *334-326 eKr ühisretk Aasiasse *vallutati Pärsia impeerium *Indiat alistada ei suudetud • Pärast Aleksander Suure surma tekkisid tülid sõjapealike vahel ja sõjad.
328 – 304 II Samniidi sõjas said roomlased algul samniitidelt rängalt lüüa (321 Caudiumi mäekurus), kuid saavutasid lõpuks võidu, hoolimata samniitide liidust etruskidega. Kujundati ümber sõjavägi, võttes kasutusele manipulaarse lahingurivi.

318 - 381 – Ariuse ja Athanasiuse ning kummagi pooldajate vaheline tüli 381 – Mõisteti ariaanlus Kontantinoopoli kirikukogul lõplikul hukka 381 – Kuulutati kristlus Roomas riigiusuks 610 – Sai Meka kaupmees Muhamed läkituse jumal Allahilt.
31 ekr - 284 pKr – varane keisririigi ehk printsipaadi periood, 30 eKr-235 pKr- Varane keisririik. Octavianus võttis endale aunimetuse Augustus (auväärne) ning viis oma valitsemisega riigi pikale rahuperioodile, mil tugevdati siseasju ja majandust.
313 – Constantinus Suur kuulutas Milano ediktiga ristiusu Rooma riigis lubatuks 381 – Kristlus kuulutati Rooma riigiusuks 395 – Rooma keiser Theodosius Suur jagas riigi poegade vahel, luuesaluse Lääne- Rooma ja Ida-Rooma eraldumisele.

3 saj - pidada nende hellenistlike riikide kõrgaeg (rooma - kartaago) 2 saj – Kartaago oli sõjaliselt nõrk riik, roomlaste käed olid vabad sekkuma ida poole, hakkas süsteemselt segama end ida poolsete riikide asjadesse, oli mõjukas.
3 jean - Jacques Rousseau 2.4 Entsükopedistid 3 Valgustus Saksamaal 3.1 Gottfried Wilhelm Leibniz 3.2 Christian Thomasius 3.3 Christian von Wolff 3.4 Johann Gottfried von Herder 4 Kasutatud kirjandus 1. Sissejuhatus uusaega
390 - 139ss oli juba ametlikult kindlaks määratud igast Balti liiduvabariigist väljasaatmisele kuuluvate inimeste arv ja kategooriad. Eestist tuli otsuse kohaselt välja saata 7500 perekonda 22 500 inimesega.

34 musket – 35 trükikoda – 36 viikingilaev – 37 normannid – 38 karavell – 39 indiaanlased – 2. Mõtle järele ja vasta küsimustele! 40 Miks tegi püssirohu kasutuselevõtmine lõpu rüütlivägedele?
334 - 333 kontrollis aleksander juba pea kogu väike-aasiat. Poliitika ettevaatlik: austas kohalikke tavasid, ei tõsta makse, ei muuda kohalikku valitsemist, paigutas garnisone tähtsatesse kohtadesse.
3järva - PEETRI KIRIKU AED.......................................................................................................6 1.4.1 Heinrich Stahl – eesti vanema kirjakeele looja.

375 - 568. Ajendiks hunnide (türgi soost rändkarjakasvatajad) tungimine Aasiat Euroopasse 375 a. Rände põhjuseks oli ilmastiku jahenemine, elanikkonna juurdekasv ja maanappus.
355 - 262 e. Kr.). Rhodose suurim teene ajaloo ees on see, et suurte kultuurikeskuste, nagu Ateena ja Efesos, langusperioodil sai temast teaduse ja kultuurisaavutuste keskpunkt.
3 vana - Babüloonia riik Babüloni linna valitseja Hammurapi vallutas u 1750 a eKr ülejäänud Mesopotaamia alad ja koostas seadustekogu (kuriteo eest tuleb tasuda samaga).

395 – seni ühtne Rooma riik jagunes Ida-Roomaks pealinnaga Konstantinoopolis (riik ise kestis rohkem kui 1000 a. kauem kui Lääne-Rooma) ja Lääne-Roomaks pealinnaga
390 - 138- cc igaveseks ajaks Siberisse 20 072 inimest, peamiselt taluperedest naised ja lapsed ning vanavanemad, kuna mehed olid suurelt osalt juba represseeritud.
3000 ekr – 1800 eKr oli nöörkeraamika aeg. Pandi taimekiust nöör mustritena värske savinõu peale ja nõud põletades nöör hävines ning tekkisidki mustrid.

334 - 325 e.Kr. Aleksander Suure sõjaretk Süüriasse, Mesopotaamiasse, Egiptusse, Pärsiasse ja Indiasse, millega loodi hiiglaslik hellenistlik impeerium.
377 - 78). Pole raske näha, et ka pronkssõduril on sarnane sümboolne väärtus ning loos on ka hoiatav eeskuju õhkulaskmise Eesti aktivistide jaoks.
334 – 326 eKr vallutas Makedoonia kuningas, Philippos II poeg Aleksander Suur (336 – 323), makedoonlaste ja kreeklaste väe eesotsas Pärsia riigi.

381 – kristlus kuulutati ristiusuks 375 – 568 - rahvasterändamine 476 – Lääne-rooma hävinemine 481 – 511-Frangi riiki valitses GLODOVECH
381 – kristulus kuulutati rooma riigi usuks 476 –lääne rooma hävinemine 481-511 –glofovech valitses frangiriiki 732 –politiers lahing
3 kultuuripiirkonda – Lääne-Eesti, Põhja- ja Kesk-Eesti ning Lõuna-Eesti raua tootmine – oma rauda toodeti soorauamaagist, mis pandi rauasulatusahju.

3 inimtüüpi - need kes taotlevad 1.naudingut, 2.kuulsust 3.voorust. Poliitika eesmärk õnn, õige juht rakendab oma voorusi kogukonna hüvanguks.
3000ekr – Egiptuse ühtse riigi kujunemine (valitseja Menes ühendas), pealinnaks Memphis, kujunes hieroglüüfkiri, vase kasutuselevõtt.
3 vana - Babüloonia riik ...............................................................................................6 3. Ehituskunst.

3 sõja - aastad 3) 1940-1945 1 Virgumisaastad 4) 1945-1953 4 Kenotsiidiaastad 5) 1969-1980 5 Sumbumisaastad Eesti omariikluse saavutamine
330 – Constantinus Suur rajas uue pealinna Konstantinoopolisse 395 – Rooma impeeriumi lõplik lõhenemine Ida- ja Lääne-Roomaks
340 - 290 ägedad sõda, eriti äge oli viimane, kus moodustati ulatuslik rooma vastane koalitsioon , sammiidid, gallid ja etruskid.

330 – 327 vallutati Iraani idaosa (Partia jt piirkonnad) ja Kesk-Aasia (Baktria ja Sogdiana), kohates seal tugevat vastupanu.
375 – Algab suur rahvaste ränne (hunnid). Uue tsivilisatsiooni tulek (madal tase). d. 395 – Rooma riik lagunes kaheks.
30 aastat on arheoloogid teinud rohkem avarii - ehk päästekaevamisi, st sinna rajatakse pärast maja, tee, lennujaam peale.

300 000 - 400 000 17. sajandi I pool 120 000-140 000 1695 350 000-400 000 1712 150 000-170 000 18. sajandi keskpaik 500 000
3000 ekr - Menes ühendas Ülem- ja Alam-Egiptuse, pealinnaks sai Memphis; kujunes hieroglüüfkiri, võeti kasutusele vask.
300 - lised – on nim ka ratsanikeks, kuna sõja ajal oli neil kohustus ilmuda armeesse hobusega – ratsanikuna.

336 – 323 eKr, antiikaja kuulsaim ja edukaim väejuht, Philippos II ja Olympiase poeg, Aristotelese kasvandik.
338 ekr – Philippos II purustas Chaironeia lahingus kreeklaste ühendatud väe ja alistas Kreeka oma ülevõimule.
300 000 – 10 000 a eKr on palju sellised asulaid, mille elanikud on tegelenud peamiselt mammutite küttimisega.

390 - tungisid gallid, kuid roomlased taastasid oma võimu kiiresti ning vallutasid kogu Itaalia täielikult.
36 naist ehk 26,4% Juba ja 1951. keskkomitee 1949- 8. aastal aasta pleenumil oli seeaugustis 1950. arv märtsis.
3100 – 1100 BC Astronomical Alignment Avebury Henge Avebury, Wiltshire Stone Circles Surround the village

3000 ekr – -395 Rooma (läheb kaheks 1. Lääne- Rooma 2. Ida-Rooma ehk Bütsants) -476 Lääne-Rooma langus
313 – Ristiusu tunnistamine Rooma riigis lubatuks, keiser Constantinus Suure poolt, Milano ediktiga.
300 ekr - 300 pKr). Jõudis Jaapanisse koos asukatega idast ning lõunast – jaapanlaste esivanematega.

30ekr - 476 pkr Sagedased verised riigipöörded viisid kodusõdadeni ja keisrite kiire vaheldumiseni.
3300 – 3200 eKr, pisut hiljem tekkis kiri iseseisvalt tänapäevase Iraani aladel muistses Elamis.
3 järva - PEETRI KIRIKU AED Kiriku aias leidub salapärane kivist rõngasrist kahe talupoja nimega.

30ndad aastaid nim. sõjakollete kujunemise ajaks (Aasias ja Euroopas). Rahvasteliit kaotab oma tähtsuse.
3n hcl - s oleva veemass: m(H2O)3nHCl= 4,667 g m(H2O)= 9,647 g ν(H2O)=m(H2O)/M(H2O)= 0,536 mooli
3 ajalooallikat - kirjalik, esemeline ja suuline Ajalooline aeg-aeg, mis ajast inimesed oskasid kirjutada

395 – Theodosius Suure surm, peale mida jagunes impeerium Lääne-Roomaks ja Ida- Roomaks.
30 000 – 40 000-st linnaelanikust hukkus üle 20 000, ei halastatud ka naistele ja lastele.
3 september - kehtima hakkas põhiseadus, mille järgi Prantsusmaa muutus konstitutsiooniliseks

390 - 138ss kulakute, bandiitide ja natsionalistide perekondade väljasaatmise kohta.
327 – 304. Võitlus oli tasavägine, esialgne edu asendus raske lüüsaamisega.
393 pkr - Olümpiamängud keelustati, sest see oli muutunud paganlikuks ürituseks.

334 - 330 eKr vallutas Makedoonia kuningas Aleksander Suur Pärsia impeeriumi.
375 - 476 Lääne-Rooma keisrid kaotasid ajapikku võimu oma provintside üle.
3tee - p/v meetmete põimim, võrds võimalusd, ettevõtlkus,hõivepol.modern

323 - 270 oli lakkamatu sõdade periood, diadohhide (järeltulijad) sõjad.
3 konstitutsiooni on olnud TV (1924, 1961, 1982) 1924 k – koosneb 6 osast, 105 sätet.
334 - 325 vallutas Pärsia riigi ja maa-alad Euroopast kuni Induse jõeni.

313 – Lääne-Rooma valitseja Constantinus Suur legaliseeris ristiusu.
30 000 - 40 000. linnriiki valitsesid kodanikud ja need olid ainult mehed.
30 päeva - otsustatakse olulised küsimused, mida peab ruttu ära otsustama.

332 – Makedoonia kun Aleksander Suur vallutas Süüria ja Palestiina.
338 - 30eKr- Hellenismi perood, kattub Alexander Suure valitsusajaga.
30 ekr - Egiptus langeb Rooma võimu alla ja tsivilisatsioon laguneb.

3 riigi – Prantsusmaa, SB ja USA  NSVL Neljaks jagati ka Berliin
395 - Rooma impeerium jagunes Ida- ja Lääne-Rooma impeeriumiks.
30nov 1939 – 12märts 1940, Soome ja Nõukogude Liidu vaheline sõda.

300 - aastaste koolide liikumine formeerus 22.02.1989 seltsiks.
3 1927 - 1930 Keskpanga ja rahareform tugeva majanduse eelduseks
303 - 291 e.m.a. Hävinud 225 e.m.a. paiku maavärina tõttu

324 - 330 kerkis riigi idaossa uus pealinn Konstantinoopol.
30ekr – roomlased vallutasid hellenistliku Egiptuse riigi.
381 - 395 – Lääne – ja Ida-Rooma jagunemine kaheks.

395 pkr - Rooma jaguneb 2-ks. Ida – ja Lääne-Rooma teke.
361 a - st kuni surmani tegutses ta filosoofiaõpetajana.
393 - Rooma riigis kuulutati ristiusk riiklikuks usuks.

331 - 323 vallutab Makedoonia Aleksander Mesopotaamia.
3seaduste plokk – 1849 Liivimaal ja 1856 Eestimaal – raharent.
30 ekr – roomlased vallutasid hellenistliku Egiptuse.

330 ekr - 146 EKR. Algas Aleksander Suure sõjakäiguga.
340 - 265 ajajärk mil Rooma, vallutas kogu Itaalia.
359 - 338 a eKr Võtsid üle kreeka keele ja kombed.

300 000 - 40 000 a tagasi, seostatud neandertallastega.
3500 - 3000 .Riikluse ja tsivilisatsiooni olemasolu.
330 - 30 eKr Algab Aleksander suure vallutustega.

30ekr - vabarigiaja lõpp,alagas varane keisririik
34 samuti on vaimulikud käinud Palamuselt ja Tartust.
30ndad - Saksamaa, NSVL, rahvusvahelised suhted

313pkr - ristiusu legaliseerimine Rooma riigis
33 vastastikku on mõned korrad külaskäikegi tehtud.
375 – sai alguse massiline sisseimbumine.

313 - ristiusk legaliseeriti Rooma riigis.
3700 - 2000 BC. burial chamber The Hurlers
395 - 386 Korinthose sõda 427-347 Platon

375 - 476 Rooma territooriumile liikuma.
30 ekr - 14 pKr – Augustuse valitsusaeg.
3000 ekr – Nöörkeraamika kultuuri algus.

32 teemaks on Abdurahmani, Šugi armastuslugu.
340 - 265 hakkas peale suur laienemine.
395 – 1453- Bütsants jääb püsima.

3100 - 3000 saj Narmer võib dateerida.
395pkr - Rooma impeeriumi lagunemine 2eks
327 - 325 Aleksandria India sõjaretk

30 ekr – octavianus vallutas egiptuse
381 - ristiusk sai Rooma riigiusuks.

359 - 336 oli Makedoonia valitseja.
384 – 322 enne meie aja arvamist.

395 - dal aastal toimus ametlikult.
300 - 900a - Maajade kõrgperiood.
380 – kristlus Rooma riigiusuks.

3 põltsam - Jürjo, I. (2012). Keskaeg.
330 000 - meheline saksa väekoondis.
313 - 316)? Mask, muusika, koor.

368 sõja - , abi- ja transpordilaeva.
300 - medimnoselise sissetuleku

30 ekr - 235 pkr – Printsipaat.

381 kontsiil – tauniti valeõpetusi.
38a ps - Riigipea oli president.

3 september – Esimene gaasitamine.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto