Sõnu seletav sõnaraamat

2 põllumajanduspoliitika - *tulupoliitika *agraarstruktuuripoliitika Maamajanduspoliitika- *toiduainetetööstuspoliitika *kaubanduspoliitika *interventsioonipoliitika *toidupoliitika *tarbijakaitse 5 Kahesugused eesmärgid ja soovid: *millisena soovime näha oma ettevõttet *tootmine või elulaad *kuidas soovime elada? Planeerimisel kolm põhiküsimust: *kus me oleme? *kuhu me tahame jõuda? *kuidas kõige paremini jõuda soovituni? 7 Turustamisvõimalused- kõige olulisemad välistegurid.
282 - 289 Nagu varemkehtinud seaduses, annab töölepingu seadus valit-suse pädevusse kindlale ajaühikule vastava töötasu alammäära kehtestamise (§ 29 lg 5) ning keskmise töötasu maksmise tin-gimuste ja korra kehtestamise (§ 29 lg 8).243 Töötasu alammäär on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kindlale ajaühikule (tunnile, päevale, nädalale, kuule vms.) vastav palga suurus, millest madalamas ei ole lubatud kokku leppida töötamisel täistööajaga.
2 personaliotsingu - ja tööjõurendifirmad Kui ei ole soovi värbamisprotsessi ise läbi viia, võib selleks kasutada personaliotsingufirmasid, mis otsivad välja sobivad kandidaadid ja viivad soovi korral läbi ka tööintervjuud. Tööjõurendifirmat saab kasutada juhul, kui on vaja kindlaks perioodiks täiendavat tööjõudu, kuid ei ole soovi töötajaid töölepinguga enda ettevõttesse palgata.

2 lepingule on lisatud järgmised Lisad: 1.2.1 Lisa 1 – rendile antavate ruumide spetsifikatsioon 13. novembri 2006.a inventariseerimise koondakti alusel koos joonisega; 1.2.2 Lisa 2 – rendiruumide üleandmise - vastuvõtmise akt; 1.2.3 Lisa 3 – rendi suurus; 1.2.4 Lisa 4 – alus rendilepingu sõlmimiseks;
258 - 261 Oluliseks motivaatoriks on töökeskkond, mille sobivus ja meel-divus töötajale sõltub järgmistest, peamistest töökorralduse ise-ärasustest: • kompetentne juhtimine • sobivad kaastöötajad • ametistaatus • head töötingimused • sobiv tööaeg • kodus töötamise võimalused.
20x9 - t aastat ainult 4 kuud (jaanuar, veebruar, märts ja aprill). Teisel kasutusaastal on 20X9-t aastat ainult 8 kuud (mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november ja detsember). Seega 1.aastal on kulu ja 2.aastal on kulu Et saada kogu 20X9 aasta kulu, tuleb ja kulu kokku liita.

253 - 258 Joonis 4.17. Töö hüvitamise tegurid231 Töötasupoliitika stabiliseerimiseks ja reguleerimiseks ning õiglase ja võrdse kohtlemise tagamiseks rakendatakse tööseadustikku, mille järgimine on ettevõtetele ja asutustele kohustuslik.
203 - 231.................................................................................4 1.2. Autori arvamus teosest „Kapital“...........................................................................4 2. Võrdlus eesti ühiskonnaga.

232 - 233 251 samas lk. 233-234 252 samas 1999, lk. 235-245 253 samas lk. 239 Positsiooni mõjuvõimu alla kuuluvad: - ametlik mõjuvõim; - sunni mõjuvõim; - tasumise mõjuvõim; - info mõjuvõim; - töökeskkonna mõjuvõim.
247 - 248 • Alluvate valmisolek täiendavate juhtimisfunktsioonide võtmiseks mis tähendab, et alluv peab olema juhtimisoskusega, võimuga, võimetega, tahtega juhtida, eneseusuga, teadmistega ja kultuuriga.
2 kes on hankijad, alltöövõtjad? Konsultant võib vajada teatud tooraineid tootmistegevuse arendamisel, menüüde uuendamisel. Kui toitlustusettevõtte hankijad vajalikku ei paku, leiab need konsultant.

2 kes on hankijad, alltöövõtjad?.............................................................................10 5.1.3 Hankijate asukoht, usaldusväärsus, vastavus esitatud kvaliteedinõuetele.
2 retseptaar - käsimüüja vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste objektiivse põhjuseta täitmata jätmise eest seadusega või mõne muu haldusaktiga sätestatud
2 venemaa - Ukraina gaasitüli Venemaa gaasist läheb läbi Ukraina Euroopasse ligikaudu 80%. Gazpromi tuludest kaks kolmandikku tuleb gaasist, mis on müüdud Ukraina gaasijuhtme kaudu.

277 - le. Seega oli endisest Valgevene rublast järel ligi 35%. Nagu tulemustest ka näha oli, siis ettevõtte jaoks omas see vähemalt lühiajaliselt selget positiivset mõju.
2012 aastaks on prognoositud teenuste taseme jõudmine 2010 aasta tasemele ning järgnevatel aastatel teenuse vajaduse kasvu seoses sihtrupi jätkuva informeerituse taseme tõusuga.
2 arendamine - koolitus Personali arendamise alla kuulub organisatsioonile vajalike töötajate ettevalmistamine, nende teadmiste ja oskuste arendamine ja karjääri juhtimine.

2011jaan - dets dets 2012*** eurot %* eurot %* eurot %** Eurot %* alkoholiaktsiis 192 310 195 282 101, 16 704 9,4 178 578 105,0 17 780 9,2 000 882 5 021 861 189
228 - 236 Personali hüvitamine on töö kompenseerimise protsess, mille käigus tööandja määrab kindlaks tehtud töö väärtuse ja tasub selle eest.
20 kg – 4% X = ( 100 *20 ) : 4 = 500 kg X - 100% ( kuna kuivaine mass ei vähene siis ristkorrutise tegemisega saame teada hilisema kogumassi kurkidel )

2 valikut – dilemma • 3 valikut – väike valikuvõimalus vea võimalusega • 5 valikut – prioriteetide reastamise võimalus, loov juhtimine
2 professionaalne - kolleginaalne 3 Poliitiline Bürokraatlik lähenemine otsustamisele on iseloomulik organisatsioonile, millel on hierarhiline struktuur.
200 - 180=20 B→C 180-140=40 C→D 140-80=60 D→E 80-0=80 Suurendades piirituse tootmist peab loobuma üha suuremast toidukartuli kogusest.

2 valga - Pärnu Eesti esimene kitsarööpmeline raudtee avati liikluseks 6. oktoobril 1896.a. See ühendas omavahel Valgat ja Pärnut.
2 liisinguvõtja on kohustatud liisingueset hooldama vastavalt garantii- ja/või tehnilises dokumentatsioonis ettenähtud tähtajal ja korras.
277 – 279) Kvaliteedi uuringutest on üks tunnustatumaid kaheksakümnendate lõpus välja töötatud SERVQUAL kvaliteediuuring.

2 erp - strateegia ABC...........................................................................13 2.4 Enterprise by HansaWorld.
2 kogumispension ehk II sammas ..........................................................................................................54
2013 a – u 330 in  Müük 104 mln l jooke  Tü/rock, eesti suusaliit, saku suurhall, erinevad muusika/kultuuri üritused

26 likvideerimisväärtus - hinnang ostja seisukohalt: „ Kui äritegevus ebaõnnestub, siis kui palju ma investeeritud rahast tagasi saan?“
2delux - Tekk 220 x 200 cm...............................................3 1.1.3Krenholm - Tekikott 150 x 210 cm, satiin.
20x - 200 000=0 20x= 200 000│:20 x= 10 000 tk Vastus: 10 000 tk tuleks müüa, et kõik kulud oleksid kaetud.

249 – 267. (saksa keeles) 11. Chacko, Harsha E. Positioning a Tourism Destination to Gain a Competitive Edge.
250 –  450  10 20 20 4,6 430 450 – 650   20 40 60 10 590    650 – 850  25 50 110 14,8 740
200 - 300 200-300 250 28 7000 38 -179,5 32220,25 ... 300-400 300-400 350 42 14700 80 -79,5 6320,25 ...

214 statistilis - matemaatilised personali planeerimise meetodid põhinevad enamasti möödunud perioodi andmetel.
2miks on Eesti teeninduse kvaliteet halb?...............................4 2.Teeninduslik mõttekultuur.
220 - 221. toimingutes. Loovus on uute ideede genereerimise protsess, mitte aga konkreetne tulemus.

2 valitsusel on raske hi l k hinnata, missuguseid tööstusharusid t t d t i id töö t h id toetada.
226 - 228 • soovituskirjad, • test, • käitumisülesanne ja • töölevõtuintervjuu.
2 directo on väga laia funktsionaalsusega majandustarkvara, mis sobib • Jaemüügiettevõttele

2 tarbimine on mingil määral harjumuslik, kord omandatud tarbimismudelist on väga raske loobuda.
2012 aastal on plaanis ettevõtte töötajate palku tõsta sõltuvalt müügituludest ja kasumist.
210 - 216 264 Schermerhorn, J. Hunt, J, Obsborn, R. Managing Organizational Behavioral.

20 maksuperiood on ajavahemik tänava sulgemise algusajast kuni selle piiranguteta taasavamiseni.
2001 e - ajaliki http://www.aripaev.ee/1983/new_eri_artiklid_198306.html (22.04.2007)
2 erp - strateegia ABC • Määratleda tuleb protsessid, mitte tarkvaramoodulid.

2004 aastal on Eesti jaoks põhimõtteliseks muudatuseks maksusüsteemis nn. kolmandate
225 - 96.7 225 15 $H$29 C lõng 400 60 400 42.5 $H$30 D lõng 120 160 120 12.1
2207 ettevõtet on 2015. aasta augusti seisuga Austraalia aktsiaturu (ASX) nimekirjas.

2 korraldused on seotud mitterahaliste alustega, kuid võivad tuua kaasa rahalise
2 sissetulekute ehk tulu meetod Ehk siis ei saa osta omale asju, kui ei ole tulu.
25 500 - summa D Sotsiaalmaksukulu (5040) 25 500 K Sotsiaalmaks 25 500

2ne tuba – 15€/öö Külalistemaj Sindi, Pärnu seminaride saal.
2 töö - ja ametikirjelduste koostamise protsess ja eesmärgid.

2007 gruusia - Venemaa luuretegevus viis vastaspooled erimeelsusteni.
2 mainitule on Euroopa Ühenduse ökomärgise eelis see, et märgis
20 päeva – 3 p. tasuta , 4-8 – tööandja , 9-20- haigekassa

200 - 180=20 B→C 180-140=40 C→D 140-80=60 D→E 80-0=80
2 liisinguvõtjal on õigus pikendada antud Lepingut kuni 12 kuu võrra.
2 maag - Naturaalne kanaliha omas mahlas 240 g Toote kaal 240

289 - 294  Gilbreth, F. (1911) Motion Study, New York
2 mündine on värvuselt hõbedase ääre ja kuldse keskosaga.
230 - 250. 96 KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING T. Haldma

250 000 - 100% 120 000 – x% 48% on ettevõtte A turuosa
262 - 267 234 Raidve, H. Rask, M. Töölepinguseadus.

2 hersey - Blanchardi situatiivne eestvedamisteooria.
2 operatiiveesmärgid – põhinevad konkreetsetel funktsioonidel.
250 - grammina Espresso Fortissimo jahvatatuna

2011 aastal on Harjumaa keskmine brutopalk 892 eurot.
250 - grammine Espresso Originale jahvatatuna

203 - 231 Marksismile pani aluse Karl Marx.
2 kogu - , keskmine ja piirprodukt Lk 128-130

22 ettevõte on müügis, sest pole end õigustanud
2 leping on sõlmitud määramata tähtajaks.
2 miks on Eesti teeninduse kvaliteet halb?

20 000 – 10 000 = 10 000 krooni kasumit
250 - grammine Espresso Fortissimo uba

2 kommertspant - ettevõtja leping panga kasuks.
20 000 – 4000 = 16 000 krooni kasumit.
250 - grammine Espresso Originale uba

200 - 300 200-300 250 28 7000 38

2 personaliotsingu - ja tööjõurendifirmad.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto