Sõnu seletav sõnaraamat

261 - Kuidas nimetatakse ehituslike segude valmistamise masinaid? Segistid 267-Nimetage autobetoonisegisti trumli võimalikud pöörlemissagedused? Aktiveerimissagedus ca 1...2 p/m,Segamis e töösagedus,Tühjendamissagedus, võib olla suurem kui töösagedus 273-Kuidas liigitatakse seisva trumli ja liikuvate labadega segisteid? Tsentraalse pöörleva rootoriga,Tsentraalselt pöörleva traaversiga (planetaarsed 279-Nimetage mördi transportmasinad tööpõhimõtte järgi.
215 - Mida võimaldab kopavarre ristliigendiga kinnitus noole külge? Võimaldab masinaga kaevata vertikaalsete seintega kraave tõkke vahetus läheduses ja suure laiusega kraave masina alusvankrit liigutamata 221-Kuidas liigitatakse tihendusmasinad kasutatava tihendusmeetodi järgi? Staatilise toimega masinad,Lööktoimelised masinad,Vibrotoimelised masinad,Kombineeritud toimega masinad 227-Kuidas nimetatakse pinnase pumba töötamisel tekkivat vee ja pinnase segu?
220 - Milliseid meetodeid kasutatakse pinnaste tihendamiseks? Staatilise survega tihendamine,Lööktoimeline tihendamineVibrothinedamine,Kombineeritud toimega tihendamine 226-Mis otstarbel kasutatakse hüdromehhaniseerimise vahendeid? Hüdromehhaniseerimisvahendeid kasutatakse pinnaste erladamiseks loodulikust ladestusest transportimiseks hüdrotranspordi meetoditega ja teatud tingimustes ka töödeldavatest pinnastest mitmesuguste mullete rajamiseks.

202 - Mis on greiderite ja autogreiderite põhiline otstarve? Greiderid ja autogreiderid on peamiselt teedeehituslikeks mullatöödeks kasutatavad masinad, mille põhiotstarve on profileerimistööd, kuid kasutatakse ka mitmesugusteks muudeks töödeks nagu heakorrastatud teede korrashoiuks, talviseks lume ja jää eemaldamiseks tänavatelt, platside ja väljakute planeerimiseks jpm. 203-Nimetage autogreideri põhi- ja lisatööorganid.
227 - Kuidas nimetatakse pinnase pumba töötamisel tekkivat vee ja pinnase segu? Hüdromonitoridega töötlemisel toimub pinnase eraldamine massiivist suure kiirusega liikuva veejoa löögijõu ja materjali pooridesse tungiva vee surve arvel. Eraldatud pinnas seguneb veega, moodustub nn "pulp", mida transporditakse mööda pulbitorusid pinnasepumpadega ladustus- või mahapaneku kohta kus vesi pinnasest välja valgub.
253 - Millise ava kujuga peavad olema laboratoorsed kontrollsõelad ISO nõuete kohaselt? Laboratoorsed kontrollsõelad on ettenähtud tööstuslikult lahti sõelutud fraktsioonide terastikulise koostise e granulomeetria määramiseks sõelanalüüsi teel Sõelad võivad olla ümar- või ruutraamistusega Tööpinnad on tasapinnalised perforeeritud terasplaadist või põimitud traatvõrgust sõltuvalt ava mõõdust.

2 eeldustele on kandepiirseisundis rakendatav ristlõike tasapindsuse hüpo- tees, teada on betooni ja armatuuri deformatsiooni ja pinge vaheline seos (betoonil – dia- gramm joonisel 2.1, 2.2 või 2.3, terasel joonisel 2.4). Kõigi joonisel 2.5 toodud olukordade jaoks on ristlõike iga punkti deformatsiooni suurus avaldatav survetsooni kõrguse x kaudu, seega on x kaudu avaldatavad ka kõik betooni ja armatuuri pinged.
217 - Nimetage ühekopaliste ekskavaatorite võimalikud lisatööorganid peale koppade. Hüdrauliline piikvasar,Kraana konks,Võsalõikaja,Vibrosüvistaja või vibroramm,Vaiade ja sulundseinte elementide välja tõmbaja jne Samuti võivad nad olla baasmasinaks Vaia tööde masinale,Kohtvaiade puurmasinale,Hüdromehhaniseerimis vahendeile 223-Nimetage lööktoimelised pinnaste tihendamise masinad.
269 - Millised on sundsegamisega segistite tüübid tööseadme elementide liikuvuse järgi? a) seisva trumli ja liikuvate labadega (vt TV joon 2.2), b) pöörleva trumli ja selles liikuvate labadega 270-Millised on sundsegamisega segistite tüübid segamislabade liikumiskiiruse järgi? a) aeglasekäigulised – 30…36 p/min, b) kiirekäigulised e turbulentsed – 500…650 p/min.

208 - Kuidas liigitatakse ekskavaatorid tööprotsessi iseloomu ja tööorganite arvu alusel? Tööprotsessi iseloom:Tsükliline,Pidev Tööorganite arv:Ühekopalised,Mitmekopalised 214-Mida võimaldab vertikaalšarniiriga kaheosaline nool? Võimaldab masinaga kaevata vertikaalsete seintega kraave tõkke vahetus läheduses ja suure laiusega kraave masina alusvankrit liigutamata.
231 - Milliseid meetodeid kasutatakse vaiade süvistamiseks? a) rammimine; b) vibrosüvistamine; c) sissesurumine; d) sissekeeramine 232-Millise rammiga on võimalik rammida nii vertikaal-, kald- kui ka horisontaalvaiu? Universaalsed rammipukid omavad pöördplatvormi ja nn pendel- tüüpi masti, mis võimaldav paigaldada vaiu nii vertikaalset kui ka igas suunas kaldega.
218 - Kuidas liigitatakse mitmekopalised ekskavaatorid tööseadme tüübi järgi? Kettekskavaatorid,Rootorekskavaatorid 224-Nimetage vibrotoimelised pinnaste tihendamise seadmed. ,Vibroplaadid,Vibrorullid 230-Milliseid puurimismeetodeid kasutatakse puurimismasinais? 6 Löökpuurimine,Keerpuurimine,Keerdlöökpuurimine,Pöördlöökpuurimine,Leekpuurim

285 - Milleks kasutatakse betoonitöödel “helikoptereid” ? Meetod võimaldab väga kiiresti teha tardumata betooni pinna viimistlemist nn „helikopteritega“silumise teel 286-Milliseid tehnoloogilisi skeeme kasutatakse r/b toodete valmistamiseks? - voolumeetodil - stendimeetodil 287-Loetlege r/b toote valmistamise tehnoloogilised protsessid.
236 - Millised on kivimaterjalide purustusmeetodid? Staatiliste välikoormuste rakendamisega,Dünaamiliste e lööktoimeliste välikoormuste rakendamisega 242-Milline peab olema lõug-, koonus- ja valtspurustites purustuspindade vaheline haardenurk, et toimuks purustamine? Haardenurk peaeb olema väiksem või võrdne kahekordsest hõõrdenurgast.
2 too - dud bilineaarsest arvutuslikust pinge-deformatsioonidiagrammist; Olenevalt kasutatavast pinge-deformatsioonidiagrammist tuleb betooni suhtelist survedeforma- tsiooni piirata suurusega cu2 või cu3 , vt jaotis 2.1 ja tabel 1.2. Armatuurterase suhtelisi deformatsioone joonisel 2.4 toodud pinge-deformatsioonidagrammi kasutamisel ei piirata.

221 - Kuidas liigitatakse tihendusmasinad kasutatava tihendusmeetodi järgi? a) staatilise survega tihendamine (vt TV lk29 joon 5.1), b) lööktoimeline tihendamine ( vt TV lk 29 joon 5.2); c) vibrotihendamine ( vt joon 5.3); d) kombineeritud toimega tihendamine (vt joon 5.4). 222-Nimetage teerullid nende tööorganite tüübi järgi.
254 - Millise tööpinnaga võivad olla tööstuslikud sõelad? Kumminööridest moodustatud tööpinnaga keelsõelad,Üksteise suhtes kaldu asetsevatest paralleelsetest terastraatidest tööpinnaga kannelsõelad,Kummiplaatidest moodulelementidega isepuhastuva tööpinnaga plaatsõelad 260-Nimetage peamised ehituslike segude tüübid.
233 - Millise rammiga on lubatud teha vaiatöid veekogudel ja vee all? Kaksiktoimeliste auru-suruõhurammide peamiseks eeliseks on nende suletus, mis võimaldab neid kasutada veealuteks rammimisteks ning suure kaldega ja horisontaalsete vaiade rammimiseks 239-Nimetage lõugpurustite tüübid liikuva lõua liikumise iseloomu järgi.

266 - Kuidas võib toimuda vabalangemisega segisti tühjendamine valmissegust? Trumli kallutamisega,Trumli pöörlemissuuna muutmisega, reversiga 272-Kuidas liiguvad vastuvoolu segisti tööseadme elemendid? Labade ja trumlite liikumine on vastassuunaline 278-Nimetage betoonisegude transportmasinad otstarbe järgi.
291 - Loetlege ekstruuder-tehnoloogiaga paneelide valmistamise tehnoloogilised seadmed. Paneelilõikur,Ekstruuder-vormija,Betooni jaotur,Vormi puhastaja,Poolpukk kraana,Paneelide tõstetraavers,Kahetalaline sildkraana,Pingevarraste eelpingestamine seade 297-Nimetage viimistlustööde masinad töö liigi järgi.
276 - Millised on mördisegistite tüübid segamisvõlli kiiruse järgi? 7 Aeglase käigulised 25...35 p/min,Kiire käigulised 500...600 p/min 282-Nimetage mördipumpade tüübid konstruktsiooni järgi: Kaksikkolbpumbad,Segisti pumbaga 288-Loetlege r/b tehase armatuurijaoskonnas teostatavad operatsioonid.

283 - Millistest agregaatidest koosneb pneumaatiline mördi transportimise seade? Sellesse komplekti kuuluvad kompressorjaam 1, 2, 3, 16, valmis mördisegu silo 17 koos etteandeseadmetega 4, 5, 6, 7, transportiv torustik 8 ja vastuvõtuanum 9, mis varustatud väljundiga mördipritsi ühendamiseks.
226 - Mis otstarbel kasutatakse hüdromehhaniseerimise vahendeid? Hüdromehhaniseerimisvahendeid kasutatakse pinnaste eraldamiseks looduslikust ladestusest, transportimiseks hüdrotranspordi meetoditega ja teatud tingimustes ka töödeldavatest pinnastest mitmesuguste mullete rajamiseks.
236 - Millised on kivimaterjalide purustusmeetodid? a) staatiliste väliskoormuste rakendamisega (vt TV lk 33 joon 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.5), b) dünaamiliste e. lööktoimeliste väliskoormuste rakendamisega 237-Milliste pingete mõjul toimub materjali purunemine staatilise surve meetodiga?

2 columbia - Kivi..................................................................................................................27 7.7.3 Fibo kergplokk .................................................................................................................28 7.7.4 Kergkruusplokid.
2looduskivide jagunemine – jagunevad erinevalt, tuleneb tekkeloost, mismoodi need tekivad, mis selle kujunemise taga on, 2.5Looduskivide tootmine/kaevandamine 2.6Looduskivide kasutusalad 2.7Looduskivide kaitsmise võimalused 2.8Näited arhitektuuriajaloost Natuke lähemalt kus reaalselt kasutatakse
206 - Millisteks mullatöödeks on ettenähtud skreeperid? Skreepereid kasutatakse pinnaste kihiliseks lõikamiseks, transportimiseks mõnest sajast meetrist mõnekilomeetri kaugusele ja kihiliseks laotamiseks 207-Nimetage skreeperite tüübid kopa täitmise viisi järgi.

292 - Millist masinat nimetatakse käsimasinaks? Käsimasinaks nimetatakse sellist masinat, milles tööoperatsiooni põhiliikumine sooritatakse mootoi jõul, kõik abiliikumised käsitsi ja mille raskus kas osaliselt või täielikult langeb töölise kätele.
233 - Millise rammiga on lubatud teha vaiatöid veekogudel ja vee all? Kaksiktoimeliste auru-suruõhurammide peamiseks eeliseks on nende suletus, mis võimaldab neid kasutada veealusteks rammimisteks ning suure kaldega ja horisontaalsete vaiade rammimiseks.
210 - Millised on ekskavaatorid pöörduvuselt? a) mittepöörduvad (vt TV lk 28 joon 4.26…4.28); b) pöörduvad: b1:mittetäispöördelised b2: täispöördelised 211-Nimetage ühekopaliste ekskavaatorite tüübid pöördemehhanismide arvu järgi.

2400 –  2600 kg/m3 (poorsem)        Silikaattellis 1700 – 1900 kg/m3  ­  Kõrgtellis 1300 – 1400 kg/m3 (poorsem)        Harilik betoon 2200 – 2400 kg/m3  ­  Vahtbetoon 300 – 1200 kg/m3 (poorsem)
254 - Millise tööpinnaga võivad olla tööstuslikud sõelad? a) kiikuvad e güratsioonsõelad (качающиеся = гирационные) (vt TV lk36 joon 8.10, 8.13); b) vibrosõelad (вибрационные) (vt TV lk36 joon 8.8, 8.9, 8.11
225 - Milline peab olema tihendusmasina kontaktsurve materjalile, et toimuks tihendamine? Üldreeglina tuleb juhinduda põhimõttest, et tihendamine saab toimuda vaid siis, kui kontaktsurve ei ületa survetugevust so: σk ≤ (0,9…1,0) σs .

2 965 - 10,23 3 48,30 30,00 2 639 1,88 4 88,60 54,40 2 591 3,69 5 89,00 55,20 2 633 2,11 6 94,94 58,80 2 627 2,34 7 62,91 38,80 2 609 3,00 8 72,30 44,30 2 582 4,01 9 27,47 17,00 2 624 2,47 10 48,20 30,00 2 648 1,55 11 66,21 40,25 2 550 5,19
232 - Millise rammiga on võimalik rammida nii vertikaal-, kald- kui ka horisontaalvaiu? Universaalsed rammipukid omavad pöördplatvormi ja nn pendel-tüüpi masti, mis võimaldab paigaldad vaiu nii vertikaalselt kui igas suunas kaldega
275 - Kuidas liigitatakse mördisegistid segamisvõlli asendi järgi? a) horisontaalvõlliga (vt TV lk 38,39 joon 5.1, 5.2, 5.3, 5.7) ja (vt joon 8.2.5) b) vertikaalvõlliga e mikser-tüüpi ( vt TV lk 39 joon 5.6) ja (vt joon

251 - Millistel eesmärkidel teostatakse purustusprodukti sõelumist? Eelsõelumine- toimub enne purustusprotsessi toormaterjalist suurema osa terasuurusega materjali fraktsiooni eemaldamiseks purustavasse minevast massist.
2 h - 1 and the average was 0.79 h-1. According to the average air change rate, 56% and 60% of the examined apartments corresponded with the requirements of EVSEN 15251 class II and class III requirements respectively.
231 - Milliseid meetodeid kasutatakse vaiade süvistamiseks? a) rammimine; b) vibrosüvistamine; c) sissesurumine; d) sissekeeramine 232-Millise rammiga on võimalik rammida nii vertikaal-, kald- kui ka horisontaalvaiu?

227 - Kuidas nimetatakse pinnase pumba töötamisel tekkivat vee ja pinnase segu? nn "pulp", mida transporditakse mööda pulbitorusid pinnasepumpadega ladustus- või mahapaneku kohta kus vesi pinnasest välja valgub.
276 - Millised on mördisegistite tüübid segamisvõlli kiiruse järgi? a) aeglasekäigulised (25…35 p/min), b) kiirekäigulised (500…600 p/min). 277-Millise tööorganiga on varustatud mikser-tüüpi segistid?
215 - Mida võimaldab kopavarre ristliigendiga kinnitus noole külge? Võimaldab masinaga kaevata vertikaalsete seintega kraave tõkke vahetus läheduses ja suure laiusega kraave masina alusvankrit liigutamata.

283 - Millistest agregaatidest koosneb pneumaatiline mördi transportimise seade? Kompressorjaam, Valmis mördisegu silo, Etteandeseade, Transportiv torustik, Vastuvõtuanum, Väljund mördipritsi ühendamiseks
211 liiv - ja killustikalused 212 Betoonitarindid 213 Metalltarindid 214 Müüritis 215 Elemendid 217 Sooja- ja hüdroisolatsioon Tabel 4.5. Väljavõte standardist ehituskulude ühe põhirühma kulurühma kohta
216 - Mida võimaldab rippekskavaatori tööseadme põikinihutus? Võimaldab masinaga kaevata vertikaalsete seintega kraave tõkke vahetus läheduses ja suure laiusega kraave masina alusvankrit liigutamata.

200 - Nimetage buldooseri suure jõudlusega hõlmade tüübid: a) SU-tüüpi hõlm I ja II kl pinnaste kaevamiseks; b) U-tüüpi hõlm I kl pinnaste kaevamiseks ja teisaldamiseks kuni 300 meetri kaugusele.
236 - Millised on kivimaterjalide purustusmeetodid? a) staatiliste väliskoormuste rakendamisega (vt TV lk 33 joon 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.5), b) dünaamiliste e. lööktoimeliste väliskoormuste rakendamisega
242 - Milline peab olema lõug-, koonus- ja valtspurustites purustuspindade vaheline haardenurk, et toimuks purustamine? Haardenurk peaeb olema väiksem või võrdne kahekordsest hõõrdenurgast. α≤2φ

214 - Mida võimaldab vertikaalšarniiriga kaheosaline nool? Võimaldab masinaga kaevata vertikaalsete seintega kraave tõkke vahetus läheduses ja suure laiusega kraave masina alusvankrit liigutamata.
228 - Nimetage tranšeedeta läbindamise meetodid? ,Horisontaalne puurimine,Läbi löömine,Läbi surumine,Kilpläbindus 234-Nimetage masinad ja seadmed kivimaterjalidest täitematerjalide tootmiseks.
235 - Mida nimetatakse purustusastmeks? Purustusaste on lähtematerjali tera keskmine mõõdu ja produkti tera kesmise mõõdu suhe C=Dk/dk 241-Nimetage valtspurustite tüübid valtside arvu järgi.

280 - Milliste lisaseadmetega võivad olla varustatud autobetoonisegistid? a) – betoonipumbaga, b) – väljasirutatava lintkonveieriga 281-Nimetage betoonipumpade tüübid konstruktsiooni järgi.
263 - Milliste betoonide segamiseks on sobivamad vabalangemisega segistid? Vabalangemisega segistid on sobivad liikuvate betoonisegude, mille „koonuse vajumine“ on suurem kui 3cm valmistamiseks
290 - Milliseid meetodeid kasutatakse r/b toodete pingevarraste eelpingestamiseks? -mehhaniline -termiline 291-Loetlege ekstruuder-tehnoloogiaga paneelide valmistamise tehnoloogilised seadmed.

267 - Nimetage autobetoonisegisti trumli võimalikud pöörlemissagedused? Aktiveerimissagedus ca 1...2 p/m, Segamis e töösagedus, Tühjendamissagedus, võib olla suurem kui töösagedus
221 - Kuidas liigitatakse tihendusmasinad kasutatava tihendusmeetodi järgi? Staatilise toimega masinad, Lööktoimelised masinad, Vibrotoimelised masinad, Kombineeritud toimega masinad
264 - Milliste betoonide segamiseks on sobivamad sundsegamisega segistid? Sundsegamiseks segistid sobivad jäikate segude valmistamiseks, mille „koonuse vajumine“ on vähem kui 3cm

208 - Kuidas liigitatakse ekskavaatorid tööprotsessi iseloomu ja tööorganite arvu alusel? Tööprotsessi iseloom:Tsükliline,Pidev Tööorganite arv:Ühekopalised,Mitmekopalised
252 - Milline võib olla fraktsioonide eraldamise järjekord sõelseadmes? Järejestikkune,Paralleelne,Kombineeritud 258-Nimetage betoonitehaste tüübid seadmete paigutuse järgi.
2 kohaselt on profiili nõtkekõver - y-telje suhtes - „b“, millele vastab hälbetegur tabelist 6.1 α = 0,34; - z-telje suhtes - „c“, mis juhul α = 0,49. Joon. 6.1: Posti skeem

220 - Milliseid meetodeid kasutatakse pinnaste tihendamiseks? Staatilise survega tihendamine, Lööktoimeline tihendamine, Vibrothinedamine, Kombineeritud toimega tihendamine.
290 - Milliseid meetodeid kasutatakse r/b toodete pingevarraste eelpingestamiseks? Mehhaaniline,Termiline 296-Nimetage käsimasinate tüübid energia muundurmehhanismi järgi.
25 vasakul on oranži joonega välja toodud uus väikese massiivsusega ahi, mis annab kiirelt sooja välja, kuid milles tuleb soovitava soojuse saamiseks kütta mitu ahjutäit puid.

2 columbia - Kivi Nõuded ja soovitused betoonkivi müüritööde juures Kasutatav mört • Soovitatakse kasutada tsementmörti märgiga M 200. Ei soovita kasutada lubimörti.
210 - Millised on ekskavaatorid pöörduvuselt? a) mittepöörduvad (vt TV lk 28 joon 4.26…4.28); b) pöörduvad: b1:mittetäispöördelised b2: täispöördelised
273 - Kuidas liigitatakse seisva trumli ja liikuvate labadega segisteid? – tsentraalse pöörleva rootoriga – tsentraalselt pöörleva traaversiga (planetaarsed)

218 - Kuidas liigitatakse mitmekopalised ekskavaatorid tööseadme tüübi järgi? a) kettekskavaatorid (vt TV lk 28 joon 4.26 ja 4.27); b) rootorekskavaatorid
249 - Millise kujuga on trummelveskite trumlid? a) silindriliste trumlitega ja b) kooniliste trumlitega 250-Nimetage täitematerjalide sorteerimise meetodid.
204 - Millised on autogreiderite raamid? a) jäiga raamiga b) šarniir-liigendraamiga 205-Milliseid masina omadusi iseloomustab autogreideri telgede valem?

214 - Mida võimaldab vertikaalšarniiriga kaheosaline nool? Vt küs. 216 215-Mida võimaldab kopavarre ristliigendiga kinnitus noole külge? Vt. küs. 216
230 - Milliseid puurimismeetodeid kasutatakse puurimismasinais? Löökpuurimine, Keerpuurimine, Keerdlöökpuurimine, Pöördlöökpuurimine, Leekpuurimine
29 vasakul on saepuruga soojustatud lagi, millelt olid eemaldatud heinad). Kõige väiksema õhupidavusega olid õhupidavuse mõõtmistel kattelaudisega laed.

2 keldri - ja soklikorruse niiskusrisk Eesti tingimustes on hoonete sokli- ja keldrikorruse konstruktsioonid pidevalt ümbritsetud agressiivse keskkonnaga.
206 - Millisteks mullatöödeks on ettenähtud skreeperid? pinnaste kihiliseks lõikamiseks, transportimiseks mõnest sajast meetrist mõne kilomeetri
20r0 - 2200 2,0 l8l0-2000 1.8 1610-1800 1.6 1410-1600 tl 1210- 1400 t2 1010-1200 t.0 905-1000 0,9 805-900 0,8 705-800 (\'l 605-?00 0,6 505-600 0,5 <500

268 - Kuidas liigitatakse sundsegamisega segistid trumli telje asetuse järgi? a) vertikaalsed e taldrik-tüüpi b) horisontaalsed e künakujulised
266 - Kuidas võib toimuda vabalangemisega segisti tühjendamine valmissegust? Trumli kallutamisega,Trumli pöörlemissuuna muutmisega, reversiga
212 - 1 40 40 1,30 3,05 212-2 40 40 1,30 3,05 2,97 212-3 40 40 1,20 2,81 213-1 40 40 2,45 5,74 5,74 213-2 40 40 2,45 5,74 213-3 40 40 2,45 5,74

202 - Mis on greiderite ja autogreiderite põhiline otstarve? Peamiselt teeehituslikeks mullatöödeks-põhiline otstarve profileerimistööd.
235 - Mida nimetatakse purustusastmeks? Purustusaste on lähtematerjali tera keskmine mõõdu ja produkti tera kesmise mõõdu suhe C=Dk/dk
280 - Milliste lisaseadmetega võivad olla varustatud autobetoonisegistid? a) – betoonipumbaga, b) – väljasirutatava lintkonveieriga

228 - Nimetage tranšeedeta läbindamise meetodid? a) horisontaalne puurimine; b) läbi löömine; c) läbi surumine; d) kilpläbindus.
2 pillirooplaat e. rooplaat e. roliit .................................................................................28 5.2.3 Mullpolüuretaan.
25 aastat on kogemusi elastse mineraalse isolatsioonivõõbaga Põhilised vead on: mördi ebaõige koostis, puudulik aluspinna töötlus.

250 –  350 kg/m3 , siseseintele, lagedele. 3) Jäikplaat   350 – 450 kg/m3, põrandaplaat  1000 – 1100 kg/m3
250 - 0,5 I2 500 1500 250 - 0,5 II 1 500 1500 175 10 0,4 II 2 500 1500 175 10 0,4 III 1 500 1500 350 - 0,7 III 2 500 1500 350 - 0,7
201 - Millist automatiseeritud juhtimissüsteemi kasutatakse Caterpillari firma mullatöödemasinail? AccuGrade juhtimissüsteemi.

275 - Kuidas liigitatakse mördisegistid segamisvõlli asendi järgi? a) horisontaalvõlliga b) vertikaalvõlliga e mikser-tüüpi
235 - 244. Hart, B.J. 1998. Life cycle and reproduction of house-dust mites: environmental factors influencing mite populations.
218 - 219 Maardu mõisa kohta võib ürikutest leida andmeid juba 1389.aastats. Alates 1529.aastast kuulus mõis von Taubedele.

219 - Kuidas liigitatakse mitmekopalised ekskavaatorid kaevamisviisilt? a) pikikaevamisega (vt joon 4.27); b) põikikaevamisega
253 - Millise ava kujuga peavad olema laboratoorsed kontrollsõelad ISO nõuete kohaselt? ,Ümarad vene standardi järgi.
252 - Milline võib olla fraktsioonide eraldamise järjekord sõelseadmes? Järejestikkune,Paralleelne,Kombineeritud

286 - Milliseid tehnoloogilisi skeeme kasutatakse r/b toodete valmistamiseks? - voolumeetodil või - stendimeetodil.
299 - Millised on elektrilistes käsimasinais kasutatavad vahelduvvoolu mootorid? Ühefaasilised kollektormootoriga
240x160x80ühes pakendis on 240 kivi ja ruutmeetris on 26. Saadaval hall, punane, pruun, must, oranž, kollane, roheline ja sinine.

271 - Kuidas liiguvad tööseadme elemendid pärivoolu segisteis? labade ja trumli liikumine on samasuunaline
272 - Kuidas liiguvad vastuvoolu segisti tööseadme elemendid? labade ja trumli liikumine on vastassuunaline
290 - Milliseid meetodeid kasutatakse r/b toodete pingevarraste eelpingestamiseks? -mehhaniline -termiline

237 - Milliste pingete mõjul toimub materjali purunemine staatilise surve meetodiga? Sisepingete mõjul
249 - Millise kujuga on trummelveskite trumlid? a) silindriliste trumlitega ja b) kooniliste trumlitega
201 - Millist automatiseeritud juhtimissüsteemi kasutatakse Caterpillari firma mullatöödemasinail?

205 - Milliseid masina omadusi iseloomustab autogreideri telgede valem? Läbivus,Manööverdusvõime
246 - 1 150 2500 100,0 10,0 138 2300 92,0 9,2 246 - 2 9,8 156 2600 104,0 10,4 155 2580 103,2 10,3
208 - Kuidas liigitatakse ekskavaatorid tööprotsessi iseloomu ja tööorganite arvu alusel?

282 - Nimetage mördipumpade tüübid konstruktsiooni järgi: kasikkolbpump, segisti pumbaga:
269 - Millised on sundsegamisega segistite tüübid tööseadme elementide liikuvuse järgi?
225 - Milline peab olema tihendusmasina kontaktsurve materjalile, et toimuks tihendamine?

270 - Millised on sundsegamisega segistite tüübid segamislabade liikumiskiiruse järgi?
217 - Nimetage ühekopaliste ekskavaatorite võimalikud lisatööorganid peale koppade.
285 - Milleks kasutatakse betoonitöödel “helikoptereid” ? Tardumata betooni pinna

211 - Nimetage ühekopaliste ekskavaatorite tüübid pöördemehhanismide arvu järgi.
237 - Milliste pingete mõjul toimub materjali purunemine staatilise surve meetodiga?
229 - Kuidas nimetatakse läbi löömiseks kasutatavaid seadmeid? Mehaanilised mutid

246 - 1 40 40 210 49,2 4,9 246 - 2 40 40 175 41,0 4,1 4,5 246 - 3 40 40 180 42,2 4,2
249 - Millise kujuga on trummelveskite trumlid? Silindriliste trumlitega,Kooniliste
218 - Kuidas liigitatakse mitmekopalised ekskavaatorid tööseadme tüübi järgi?

290 - Milliseid meetodeid kasutatakse r/b toodete pingevarraste eelpingestamiseks?
298 - Kuidas liigitatakse elektrilised käsimasinad kasutatava voolu liigi järgi?
227 - Kuidas nimetatakse pinnase pumba töötamisel tekkivat vee ja pinnase segu?

234 - Nimetage masinad ja seadmed kivimaterjalidest täitematerjalide tootmiseks.
283 - Millistest agregaatidest koosneb pneumaatiline mördi transportimise seade?
299 - Millised on elektrilistes käsimasinais kasutatavad vahelduvvoolu mootorid?

256 - Nimetage betoonitööde masinad ja seadmed tehnoloogilise otstarbe järgi.
274 - Millise segamisviisiga on mördisegistid? reeglina sundtoimelised segistid
239 - Nimetage lõugpurustite tüübid liikuva lõua liikumise iseloomu järgi.

253 - Millise ava kujuga peavad olema laboratoorsed kontrollsõelad ISO nõuete
2026 - 29 2030-33 2034-36 0,395 0,404 0,349 1,220 1,245 1,171 1,407 1,444 1,354
266 - Kuidas võib toimuda vabalangemisega segisti tühjendamine valmissegust?

268 - Kuidas liigitatakse sundsegamisega segistid trumli telje asetuse järgi?
291 - Loetlege ekstruuder-tehnoloogiaga paneelide valmistamise tehnoloogilised
221 - Kuidas liigitatakse tihendusmasinad kasutatava tihendusmeetodi järgi?

200 – 300 Kambriumi sinisavi kõva, murenemata 400 murenenud 150 – 250
252 - Milline võib olla fraktsioonide eraldamise järjekord sõelseadmes?
263 - Milliste betoonide segamiseks on sobivamad vabalangemisega segistid?

267 - Nimetage autobetoonisegisti trumli võimalikud pöörlemissagedused?
280 - Milliste lisaseadmetega võivad olla varustatud autobetoonisegistid?
240 - Nimetage koonuspurustite tüübid liikuva koonuse tipunurga järgi.

264 - Milliste betoonide segamiseks on sobivamad sundsegamisega segistid?
273 - Kuidas liigitatakse seisva trumli ja liikuvate labadega segisteid?
288 - Loetlege r/b tehase armatuurijaoskonnas teostatavad operatsioonid.

205 - Milliseid masina omadusi iseloomustab autogreideri telgede valem?
262 - Nimetage betoonisegistid segu komponentide segamise viisi järgi.
296 - Nimetage käsimasinate tüübid energia muundurmehhanismi järgi.

233 - Millise rammiga on lubatud teha vaiatöid veekogudel ja vee all?
244 - Nimetage rootorpurustite tüübid rootori võlli asetuse järgi.
25 c - ni. Keskkütte töösselülitamisel võetakse kalorifeerid maha.

294 - Nimetage käsimasinate tüübid kasutatava energia liigi järgi.
295 - Loetlege käsimasinate tüübid konstruktiivse lahenduse järgi.
213 - Nimetage ühekopalise ekskavaatori põhilised koppade tüübid.

215 - Mida võimaldab kopavarre ristliigendiga kinnitus noole külge?
251 - Millistel eesmärkidel teostatakse purustusprodukti sõelumist?
257 - Nimetage betoonitööde masinad tööprotsessi iseloomu järgi.

265 - Nimetage vabalangemisega segistite tüübid trumli kuju järgi.
275 - Kuidas liigitatakse mördisegistid segamisvõlli asendi järgi?
212 - Nimetage ühekopalise ekskavaatori tööseadmestiku elemendid.

238 - Nimetage purustite tüübid konstruktiivse lahenduse alusel.
245 - Nimetage tsüklilise tööprotsessiga purustid Lõugpurustid
259 - Nimetage betoonitööde seadmete tüübid liikuvuse aluselt.

2 plekk - katuste pinnakatted 2. Kivikatused 3. Bituumensindelkatused
216 - Mida võimaldab rippekskavaatori tööseadme põikinihutus?
226 - Mis otstarbel kasutatakse hüdromehhaniseerimise vahendeid?

229 - Kuidas nimetatakse läbi löömiseks kasutatavaid seadmeid?
258 - Nimetage betoonitehaste tüübid seadmete paigutuse järgi.
261 - Kuidas nimetatakse ehituslike segude valmistamise masinaid?

271 - Kuidas liiguvad tööseadme elemendid pärivoolu segisteis?
287 - Loetlege r/b toote valmistamise tehnoloogilised protsessid.
207 - Nimetage skreeperite tüübid kopa täitmise viisi järgi.

247 - Nimetage veskite tüübid konstruktiivse lahenduse alusel.
230 - Milliseid puurimismeetodeid kasutatakse puurimismasinais?
248 - Nimetage veskite tüübid tööprotsessi iseloomu alusel.

254 - Millise tööpinnaga võivad olla tööstuslikud sõelad?
255 - Nimetage peamised täitematerjalide rikastamise meetodid.

272 - Kuidas liiguvad vastuvoolu segisti tööseadme elemendid?
279 - Nimetage mördi transportmasinad tööpõhimõtte järgi.
285 - Milleks kasutatakse betoonitöödel “helikoptereid” ?

200 - Nimetage buldooseri suure jõudlusega hõlmade tüübid:
278 - Nimetage betoonisegude transportmasinad otstarbe järgi.
281 - Nimetage betoonipumpade tüübid konstruktsiooni järgi.

202 - Mis on greiderite ja autogreiderite põhiline otstarve?
220 - Milliseid meetodeid kasutatakse pinnaste tihendamiseks?
223 - Nimetage lööktoimelised pinnaste tihendamise masinad.

282 - Nimetage mördipumpade tüübid konstruktsiooni järgi:
214 - Mida võimaldab vertikaalšarniiriga kaheosaline nool?
222 - Nimetage teerullid nende tööorganite tüübi järgi.

224 - Nimetage vibrotoimelised pinnaste tihendamise seadmed.
231 - Milliseid meetodeid kasutatakse vaiade süvistamiseks?
241 - Nimetage valtspurustite tüübid valtside arvu järgi.

243 - Nimetage vasarpurustite tüübid võllide arvu alusel.
297 - Nimetage viimistlustööde masinad töö liigi järgi.
293 - Loetlege käsimasinatele esitatavad peamised nõuded.

206 - Millisteks mullatöödeks on ettenähtud skreeperid?
20k on ökonoomne võimalus õhemate lagede toestamiseks.
203 - Nimetage autogreideri põhi- ja lisatööorganid.

250 - Nimetage täitematerjalide sorteerimise meetodid.
245 - Nimetage tsüklilise tööprotsessiga purustid.
289 - Loetlege r/b tehase vormimisjaoskonna seadmed.

209 - Nimetage ekskavaatorite käiguosade tüübid.
236 - Millised on kivimaterjalide purustusmeetodid?
260 - Nimetage peamised ehituslike segude tüübid.

284 - Nimetage seadmed betoonisegude tihendamiseks.
228 - Nimetage tranšeedeta läbindamise meetodid?
246 - Nimetage pideva tööprotsessiga purustid.

292 - Millist masinat nimetatakse käsimasinaks?
210 - Millised on ekskavaatorid pöörduvuselt?
249 - Millise kujuga on trummelveskite trumlid?

274 - Millise segamisviisiga on mördisegistid?
204 - Millised on autogreiderite raamid?
235 - Mida nimetatakse purustusastmeks?

2e16 - l 2 -{i - -j 2 - 10x250x340 \
22 l ehk kaks 10 liitrist nõud.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto