Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule " subjektiivne õigus" leiti 641 faili

subjektiivne õigus — õigussubjektile kuuluv õiguskorrast ehk objektiivsest õigusest tulenev õigustus ehk seaduste ja teiste õigusaktidega garanteeritud õigustus konkreetsele isikule selles, et ta võib realiseerida õigusnormis sätestatud käitumiseeskirja.
54
doc

Rahvusvaheline õigus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS Rahvusvaheline õigus­ on õigusnormide, õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi suhteid. Eristatakse Rahvusvahelist eraõigust ­määrab, millise riigi õigust kohaldada juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Rahvusvahelisel eraõigusel ei ole rahvusvahelist olemust. Kuigi erinevate ri...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
460 allalaadimist
3
doc

Õigus

tavaõigus-riigi tekkele ja seaduste kodifitseerimisele eelnev pärimuslike õigusnormide ja tavade kogum, millele tekkinud riik andis tavaliselt seaduse jõu. Ajalooliselt esimene õiguse vorm õigus-ükdkohustuslik käitumisreeglite ja normide kogum, mille järgimine tagatakse riiklike mõjutusvahenditega. seadus-kõrgema riigivõimuorgani akt, millel on teiste õigusaktide suhted kõrgeim õigusjõud. moraal-põhi...

õigus - Keskkool
77 allalaadimist
24
docx

Referaat - õigus ja õiglus

Õiglus eeldab, et kõik inimesed oleksid võrdsed, võrdselt vabad ja teadlikud oma võrdsusest. Ja see alusprintsiip tähendab, et me oleme kõik samasugused inimesed, et meil peavad olema ühesugused võimalused eluks, eneseteostuseks (majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, hariduslikud jne). Õigus on konkreetne alusprintsiip, tema kõrval teist alusprintsiipi, õiglust, on raskem määratleda, sest õiglus on subjektiivne kategooria. Õigus on kitsam, õiglus laiem printsiip. Toon näiteks teema, millest on palju ajakirjanduses räägitud: meie parlamendisaadikud saavad liiga suurt palka. Inimene ütleb selle juures, et ma teen rasket tööd, aga palka saan väga vähe, palju vähem. Inimene mõtleb, et see pole õiglane, ning see on tema subjektiivne tunne. Õiglustunne on paljus seotud ka inimese majandusliku ja sotsiaalse toimetulekuga. Õigus ja õiglus juhiva...

Õigus alused -
17 allalaadimist
12
doc

Õigus

Õigus on suhtelise iseloomuga. Kuidas tekkis õigus? Tavaõigused tekkisid juba vanal ajal siis kui inimesed elasid veel koobastes jne. Tänapäeval on siianigi veel tavaõigusi kuna kõiki õigusi ei panda paberile. Antakse üle suuliselt. (Nt. vanemad lastele jne..) Õiguse kodifitseerimine - tavaõigu...

Õigus alused - Kutsekool
82 allalaadimist
14
docx

Sissejuhatus - rahvusvaheline õigus

Rahvusvahelise õiguse mõiste Korreksem oleks rääkida rahvusvahelisest avalikust õiguses (international public law) Rahvusvaheline õigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib nii riikide ja teiste rahvusvaheliste subjektide omavahelisi kui ka teatud määral nende suheid füüsiliste ja juriidiliste isikutega Rahvusvaheline õigus puudutab peamiselt riike ning selle loojateks ja rakendajateks on ennekõige r...

Õigus - Tartu Ülikool
226 allalaadimist
1
doc

Õiglane õigus

· Inimesed on läbi aegade unistanud õigusest, mis oleks õiglane. · Õiglane õigus saaks võimalikuks vaid siis, kui õiglase õigusega kaasneks õiglane õigusemõistmine. · Õiguse ja õigluse teeb keeruliseks asjaolu, need mõisted on mitmetah...

õigus - Keskkool
41 allalaadimist
6
doc

Rahvusvaheline õigus

Valikkursus ,,Rahvusvaheline õigus " 2. Õppe-ja kasvatuseesmärgid 1. Anda alusteadmised õiguse põhilistest valdkondadest euroopaliku õiguskultuuri kontekstis, selgitada õigusriikluse olemust ja ülesehitust ning elemente, 2. Õpetada tundma ja rakendama õiguse üldpõhimõtteid, 3. Selgitada õigusnormi seoseid demokraatlike põhiväärtuste ja inimõigustega, õpetada eetika oluli...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
64
ppt

Arhailine õigus

X MMXII Arhailise õiguse erinevused ratsionaalsest (Hattenhaueri järgi) · Arhailised mõttevormid püsivad elus ka kõrgkultuurides ja võivad isegi aastasadade pärast uuesti mõjule pääseda. · On vormirikkamad kui kõrgkultuurid · Keele ja normide põimik on keeruline · Erinevad kõrgkultuuridest olemuslikult teist laadi mõtlemise ja arusaama, elu ja maailma tõlgitsemise...

Õigus -
54 allalaadimist
4
docx

Õiglane õigus

Õiglase otsuse peab tegema kohtute erapooletus ja sõltumatus, menetlusprotsessi õiguspärasus ja otsuse põhjendatus. Eeldatakse, et kohus on aus ja õiglane. Õiglus on kompromiss, kus võimalikult paljud inimesed on rahul. Me võime lähtuda erapooletu menetluse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest, kuid alati jääb subjektiivne komponent, et kõik ei ole rahul. Milline on õige õigus ja kuidas seda luuakse? Suhtumine õigusesse oleneb suuresti sellest, kuipalju ja missugust informatsiooni me omame. Õigusnormid on need, mille kaudu riik annab teada, milline käitumine on vastuvõetav ja milline mitte. Oluline on, et inimesed teaksid oma õigusi ja kohustusi ning saaksid neist aru. Positiivsel õigusel on siinkohal suur vastutus, et tagada ühiskonna tasakaal ja...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
28 allalaadimist
14
ppt

Inimene ja õigus

Inimene ja õigus Õigussuhe Tartu Tamme Gümnaasium (2012) Õigussuhe • Õigussuhe – õigusnormidega reguleeritud ühiskondlik suhe • Näide – kui üks inimene rikub teisele kuuluva asja ning tekitaja peab hüvitama kahju • Subjektiivne õigus – konkreetsele isikule kuuluv õigus nõuda teiselt isikult teatavat käitumist (nt kahju hüvitamine) • Juriidiline kohustus - käitumine, mida tuleb teostada õigustatud isiku huvides • Õigussuhte sisu – subjektiivne õigus ja juriidiline kohustus • Juriidiline fakt – konkreetne käitumisakt, mis on õigusega reguleeritud • Näide: raha laenamine, kaupade ostmine ja muu taoline, mis on õigusega reguleer...

Õigus - Keskkool
2 allalaadimist
20
docx

Õigus ja Eetika 20.sajandil

 Õigluspärasuse hindamisel saab kasutada formaalloogikat. Kõik kes on X, peaksid olema Y jne Õiglus ja väärtusteooria väärtust saab mõista kolmes erinevas tähenduses: väärtus kui omadus – tõene, õiglane – subjektiivne aspekt väärtus kui loomus – tõesus, õigluspärasus väärtus kui vastava loomusega olukord – tõde, õiglus. Väärtustel on skaala – positiivsed, negatiivsed ja neutraalsed väärtused  õiglane on positiivne väärtus – ebaõiglane aga negatiivne  õiglane on - lihtväärtus  õiglane on eetiline väärtus. - subjektiivsete väärtuste puhul on eetilisteks väärtusteks ne...

Õigus ja eetika -
4 allalaadimist
60
doc

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

-vah. organisatsioonide otsused, kohtuotsused, õigusteadlaste arvamus. § 2. Rahvusvahelised tavad Rahvusvaheline tava koosneb kahest elemendist:  objektiivne element (usus) – riikide kestev, ühetaoline ja järjepidev ning üldine käitumine  subjektiivne ehk psüholoogiline element – riikide veene, et nende poolt valitud käitmisviis on juriidiliselt kohustuslik või õigustatud (opinio iuris sive necessitatis) Praktika kestus ei oma tähtsust, kui see on järjepidev ja üldine. Praktika ühetaolisus ja järjepidevus ei pea olema sajaprotsendiline, kuid nõutav on riikide ühetaoline olulistes küsimustes. Üldisus ei eelda kõigi rahv.-vah. õiguse subjektide vastavat käitumis...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
18 allalaadimist
30
docx

Rahvusvaheline õigus

o Kestus ei oma tähtsust, kui praktika on järjepidev ja üldine. o Ühetaolisus ja järjepidevus ei pea olema 100%-lised, kuid nõutav ühetaoline käitumine olulistes küs-tes. o Üldisus ei eelda kõik rv õ-se subjektide vastavat käitumist.  Subjektiivne e psühholoogiline e: riikide veene, et nende poolt valitud käitumisviis on juriidiliselt kohustuslik või õigustatud (opinio iuris sive necessitatis). Aitab eristada tavanormi muudest normidest. Kuna nõustumist normiga eeldatakse, peab keeldumine olema selge ja järjekindel. Tava väljendusvorme veel:  Diplom kirjavahetus; pol avaldused; pressiteated; siseriiklik õ; rv-te ja sr-ke kohtute otsused Rv-sed...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
48
docx

Õigus nähtusena

Õigusena objektiivse mõttes saabki käsitleda vaid kirjapandud õiguse allikaid. Kuid õigust võib käsitleda ka õigusena subjektiivse mõttes. Õiguse selline mõistmine ei tähenda õiguse ja õigusnormi vahetut seost. Siin on see seos vahendatud, sest õigus subjektiivses mõttes (subjektiivne õigus) tähendab õigussubjektile objektiivsest õigusest tulenavat ja kuuluvat õigustust. Subjektiivne õigus tähendab põhimõtteliselt seadusandja tahtest lähtuvae ja kellegi juriidilist kohustusega garanteeritud õiguse subjektile kuuluvat käitumise võimalust. Subjektiivse õiguse eesmärki silmas pidades on tegemist õiguslikult kaitstud huviga. On loomulik, et õiguskorrad pakuvad eelkõige õiguse subjektidele juriidilist õi...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
20
docx

Õigus ja ühiskond

Õigusvõime on riigi poolt tunnustatav isiku võime omada õigusi ja kohustusi  Teovõime on isiku võime subjektiivseid õigusi ja jur kohustusi iseseisvalt teostada  Deliktivõime on isiku võime kanda iseseisvalt jur vastutust toimepandud õigusrikkumise eest ÕS subjektid:  ÕS sisu:  Füs isikud (inimesed)  Subjektiivne õigus  Jur isikud  Jur kohustus  ÕS objektid o Materjaalsed esemed o Mittematerjaalsed väärtused  ÕS põhiliigid: o Õigussuhte struktuuri järgi:  kahepoolsed õigussuhted  ühepoolsed õigussuhted o Õigussuhte funktsiooni järgi:  Regulatiivsed  Kaitsvad...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

PÕHIMÕISTETE ÕPETUS Koostaja: Raivo Kaer, TLÜ RTI RIIK Riigi tunnused: ¤ territoorium ¤ rahvas ¤ avaliku võimu organisatsioon Riikliku korralduse vormid: Unitaarne - ühtne riik Föderatiivne - liitriik I Riigi piires ühtne võimuorganisatsioon - seadusandlik võim, täidesaatev ja kohtuvõim I...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
527 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
22 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

Esimest korda elus Indrek tundis end tõesti üksikuna, mahajäetuna ja nagu maailmast eraldatuna, niipea kui vagunirattad hakkasid põrisema, tagudes mingisugust tundmatut takti. Kogu minevik tõmbus millegi pärast Vargamäele kägarasse kokku ja muutus nagu unenäoks, muinasjutuks, peaaegu olematuks. Mis olnud, tundus kõik tähtsusetuna; mis tulemas, nii tähtsana ja suurena, et tal puudus alles peaaegu igasugune si...

Eesti keel -
3 allalaadimist
50
odt

ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA ANDMEKAITSE

1 ÕIGUS PRIVAATSUSELE JA ANDMEKAITSE 1 ÕIGUS PRIVAATSUSELE Ühiskonna ja isiku individualismi arenedes jäi tavaõigusest ja käibivatest moraalinormidest inimese privaatsuse kaitsmisel väheks. Lisaks moraalsele hukkamõistule privaatsusõiguse rikkumisel tekkis vajadus ka efektiivsete õiguskaitsevahendite järele. Üldiselt on levinud arusaam, et privaatsus on hüve, mille k...

Andmekaitse -
14 allalaadimist
17
docx

Eksami küsimuste vastused

Õiguse eelastmed: Tavad, traditsioonid ja moraalinormid. Olid valitsevaks inimeste kooselus juba enne õigust. Olid sotsiaalseteks harjumusteks, mis korrastasid inimkäitumist, kergendasid ja vääristasid ühiskondlikku elu. Tunnused: 1) üldise iseloomuga 2) üldkohustuslikud 3) garanteeritud korras 2. Ius non scriptum, ius scrip...

Õigus - I Studium
496 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun