Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

" rahvastik" - 1956 õppematerjali

rahvastik on kasvanud kiiresti ja ka osatähtsus on suurenenud (ka demograafilise plahvatuse etapp). 3. Selgitab sündimuse ja suremuse erinevust arenenud ja arengumaades ning toob välja erinevuste peamised põhjused; Naiste seisund ühiskonnas - arenenud riikides on sündimus väiksem, sest suurem osa naisi õpib või töötab, pereloomisele mõeldakse hiljem ja perre soovitakse vähe lapsi. Arengumaades on suurem osa naisi kodused, nende rolliks ühiskonnas peetaksegi laste sünnitamist.
thumbnail
6
rtf

Kaart, rahvastik

2.Arvutikaardi eelised; interaktiivsus, operatiivsus, otsingud, suumimine,uueneb, Paberikaardil on võimalik kajastada vaid kindel hulk objekte võinähtus. Paberkaarti saab kokkumurda ja on igal pool kättesaadav(kaasaskantav), isegi kui pole muid 3. 4.GPS- globaalne positsioneerimissüsteem, koosneb satelliitidest ja seirejaamadest . Võimaldab GPS-seadmete abil määrtata ükskõik mis koha geograafilised koordinaadid. 5. GIS ehk geoinfosüsteem ( ruumiandmeid haldav infosüsteem kohateabesüsteem ) on infosüsteem, mis kogub, salvestab, analüüsib, töötleb ja esitab andmeid, mis on seotud mistahes objektide geograafiliste asukohtadega. 1. Elektrijaam kasutab GISi et juhtida oma keerulist infrastruktuuri mis koosneb sadadest alajaamadest 2. Hädaabi väljakutsete puhul 3. Veejaam peab üleval vee/jäätmevee kogumissüsteemi, mis koosneb miilidest kanalisatsioonitorudest ja kasutab GISi koos veevõrgusüsteemi...

Rahvastik ja majandus
22 allalaadimist
thumbnail
6
docx

RAHVASTIK

Maailma rahvaarv on? Maailma rahvaarv on kõikide maailmas elavate inimeste summa. 2. Analüüsi maailma rahvaarvu(õp.lk 38,tv lk.21 ül 3) Pika aja jooksul kasvas rahvaarv väga aeglaselt,sest tervisehoid oli väike,keskmine eluiga madal.Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama 17.sajandil peamiselt Põhja riikides,sest elatustase läks lakke,elukvaliteet paranes oluliselt,inimarenguindeks suurenes.Esimene miljard täitus 1800.aastal.Teise miljardi täitumiseks kulus 123 aastat,kolmanda täitumiseks vaid 33 aastat.Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999.aastal. 3. Milliseid sotsiaal-majanduslikke probleeme toob kaasa rahvaarvu kasv? kuritegevus,tööpuudus,eluaseme probleemid 4. Analüüsi rahvaarvu muutusi erinevates regioonides,too välja muutuste põhjused (õp.lk.38,tv lk.21 ül.4) Kõige suurema rahvaarvuga koht on Aasia,järgneb Aafrika.Lõigekiiremini kasvab neis.Ei...

Rahvastik ja majandus
58 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Rahvastik - kordamine

25-70) "Geograafia gümnaasiumile I osa" autor Ülle Liiber 1. Rahvaarv maailmas, selle jaotumine maailmajaoti, suurema rahvaarvuga riigid maailmas. ~7 miljardit; Hiina (1.39 mld), India (1.25 mld), USA (0.32 mld), Indoneesia (0.25 mld), Brasiilia (0.2 mld), Pakistan (0.18 mld), Nigeeria (0.17 mld), Bangladesh (0.16 mld), Venemaa (0.14 mld) ja Jaapan (0.13 mld) 2. Rahvaarvu muutumist mõjutavad tegurid (sündimus, suremus, iive, migratsioonisaldo). (Sündimuse kasv,) suremuse langemine, migratsioonisaldo positiivne <-- iive kasvab 3. Oskad arvutada sündimust, suremust, iivet ‰-des, nende võimalikud suurused maailmas. Tuhande elaniku kohta Sündimus=sünnid : rahvaarv*1000 ; arenenud maades ~10‰, mahajäänud maades ~30‰ Suremus=surmad: Rahvaarv*1000 ; arenenud maades ~10‰, mahajäänud maades ~15‰ Iive=(sünnid-surmad) : rahvaarv*1...

Rahvastik ja majandus
75 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Rahvastik ja asustus

Millal jõudis nüüdisinimene Euroopasse? Millal Eesti aladele? Euroopasse jõudis nüüdisaja inimene umbes 40000 aastat tagasi, eestisse umbes 11000 2. Kus asusid esimesed inimesed Eesti alal elanud inimeste elupaigad? Pulli külas Pärnumaal ja Kunda Lammasmäel 3. Iseloomusta muutusi Euroopa poliitilisel kaardil 20. sajandil Pärast 1. maailmasõda tekkis Ida-Euroopas seniste suurriikide lagunemisel palju uusi riike. Iseseisvusid Balti riigid. Teise maailmasõja ajal tekkisid uued suurriigid. Eriti Ida-Euroopas, pärast sõda lõhestus Saksamaa kaheks riigiks. 1989. aastal lagunes NSVL ja ühinesid Saksamaa DV ja Saksamaa liitvabariik 4. Millised riigid kuuluvad Euroopasse poliitiliselt ja majanduslikult, kuid mitte geograafiliselt? Taga-Kaukaasia riigid nagu Gruusia, Armeenia ja Aserbaidzaan 5. Millistest rahvastikuprotsessidest oleneb riigi rahvaarv Suremine ja sündimus ning ka migratsioon 6. Kuidas on aja joo...

Rahvastik ja asustus
17 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Rahvastik

Mida uurib demograafia? Demograafia ehk rahvastikuteadus uurib rahvastiku koostise ja rühmade vaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid nähtusi. 2. Miks korraldatakse rahvaloendusi? Rahvaloendusi korraldatakse andmete täpsustamiseks. 3. Mida näitab loomulik iive? Loomulik iive näitab sündimuse ja suremuse vahet. 4. Nimeta rände tõuke- ja tõmbetegureid. Tõmbetegurid ­ kõrged palgad, palju võimalusi eneseteostuseks, hea arstiabi, head elamistingimused, hea haridus. Tõuketegurid ­ madalad palgad, palju töötuid, vähe võimalusi eneseteostuseks, halb arstiabi, viletsad elutingimused, kehv haridus, suur kuritegevus. 5. Iseloomusta sündimust ja suremust Eestis. Eestis on...

Rahvastik ja asustus
14 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Geograafia, rahvastik ja majandus

Rahvastik ja majandus (35 tundi) GEOGRAAFIA ARENG JA UURIMISMEETODID (2 tundi) Õppesisu: 1. Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. 2. Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias Põhimõisted: inim- ja loodusgeograafia, kaugseire, GIS, Eesti põhikaart Inimgeograafia- geograafia haru, mis tegele ühiskonnaprotsesside ruumilise leviku uurimisega. Loodusgeograafia-geograafia haru, mis tegeleb loodusnähtuste ja loodusprotsesside uurimisega kaugseire-andmete kogumine seadmetega, mis pole uuritava objektiga füüsilises kontaktis GIS- geoinfosüsteem ehk kohateabesüsteem on kohateavet haldav infosüsteem Eesti põhikaart- Õpitulemused: Kursuse lõpetaja 1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses;Geograafia on väga mitmekesine ja sisu muutub ajas pidevalt Kui tekkisid vajad...

rahvastik ja majandus
57 allalaadimist
thumbnail
13
odp

Suurbritannia rahvastik

Suremus (2013a seisuga): ­ 9,33/1000 inimese kohta. ­ Maailmas 60.kohal. ­ Sarnase suremusega riigid: Jaapan, Norra. Loomulik iive ­ u 186 000 Rändesaldo: ­ 2,57 sisserändajat/1000 elaniku kohta. ­ Maailmas 33.kohal. ­ Sarnase rändesaldoga riigid: Iirimaa, Portugal. Riigis rahvaarv kasvab, sest ­ sündimus on suurem kui suremus. ­ rändesaldo on positiivne. Rahvastikupüramiid Rahvastik (2013a seisuga) 0-14a ­ 17,3% Vananev rahvastik 15-24a ­ 12,8% Ülalpeetavate määr ­ 25-54a ­ 41,1% 52,9% 55-64a ­ 11,5% Vanadussõltuvuse määr ­ 26,5% Üle 65a ­ 17,3% Demograafiline arenguetapp Kaasaegne põlvkondade vaheldumine. ­ Sündimus ja suremus on ligilähedaselt tasakaalus. ­ Loomulik iive nullilähedane ­ Kõige rohkem on 40-54a inimesi....

Rahvastik ja majandus
7 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Maailma rahvastik

Õppesisu Maailma rahvaarv *Üle 7 miljardi inimese, aastaks 2050 umbes 10 miljardit. Rahvastiku paiknemine *Looduslikud tegurid: pinnamood, kliima, taimestik, mullad, loodusvarad *Ühiskondlikud tegurid: ajaloolised, maanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised. Loomuliku iibe kordaja- sünnid-surmad/rahvaarv x 1000 (ühik promill) Sündimuse üldkordaja- sünnid/rahvaarv x 1000 Suremuse üldkordaja- surmad/rahaarv x 1000 Sündimust mõjutavad tegurid: *viljakas eas naiste arv, naiste vanus sünnitamisel *religioon *pereplaneerimine *väärtushinnangud *majanduslikud võimalused *naiste ja meeste võrdsus ühiskonnas Suremust mõjutavad tegurid: *vanus *halb arstiabi kättesaadavus *ebatervislikud eluviisid *haigused, nälg *vägivald, sõjad ja relvakonfliktid *õnnetused *puhta vee puudus Demograafiline üleminek:...

Rahvastik ja majandus
30 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Rahvastik ja iive

iibe tõttu 2) Mehhaanilise juurdekasvu e. rände tõttu Iibe arvutamiseks on vaja : - Aastas sündinud laste arvu - Aastas surnud inimeste arvu - Rahvaarvu sellel aastal Et numbrid suureks ei läheks, kasutatakse suhtarve. Kui Eestis on madal sündimus ja suur suremus nimetatakse seda demograafiliseks kriisiks . Et iive püsiks oleks vaja, et Eesti sünnitusealine naine peaks sünnitama 2 last. Madal sündimine: - Iseseisvusel elatustaseme muutumine - Laste kasvatamise kulud - Tööpuudus - Lase sündimise edasilükkamine - Rasestumisvastaste vahendite kasutamine - Abort - Väljaränne, mille tõttu sündimus väheneb Kõrge suremine: - Eakate arvu suurenemine - Õnnetused ning avariid - Kahjulikud harjumused (alkohol, narkootikumid, suitsetamine) - Probleemid tervishoiusüsteemis -...

Rahvastik ja majandus
22 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Ida-Virumaa rahvastik

3 2) Ida-Viru maakonna rahvastik ............................................................. 4 3) Ida-Viru maakonna rahvaarvu muutus............................................... 4 4) Ida-Viru maakonna sündimus ja suremus.......................................... 5 5) Ida-Viru maakonna sisseränne............................................................6 6) Ida-Viru maakonna väljaränne............................................................ 6 7) Ida-Viru maakonna rändesaldo........................................................... 7 8) Ida-Viru maakonna rahvuslik koosseis................................................ 7 Kasutatud allikad...

Rahvastik ja majandus
5 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Hiina rahvastik

RE Hiina Hiinas elab 1 349 585 838 inimest. Enam-vähem sama palju elab inimesi ka Indias: 1 220 800 359 inimest. Hiina puhul on tegemist väga suure riigiga, sest ta on rahvaarvult maailma suurim riik ja viiendik kogu maailma inimestest elab seal. Rahvastiku analüüs: Rahvaarv 1600000000 1400000000 1200000000 1000000000 Rahvaarv 800000000 600000000 400000000 200000000 0 Rahvaarv on püsivalt kasvanud. Perioodil 1965-1995 on kasv olnud sarnane. Edasine kasv ja kasvuprognoosil on rahvaarvu kasv märgatavalt vähenenud. Kristen Kotkas 11.RE Kasvutempo 3 2.5 2 1.5...

Rahvastik ja majandus
7 allalaadimist
thumbnail
24
docx

„Lesotho rahvastik ja majandus“

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium Referaat „Lesotho rahvastik ja majandus“ Koostaja: Merly Lang Klass: 10E Sisukord 1. Sissejuhatus 2. Geograafiline asend, kliima, haldusjaotus 2.1. Haldusjaotus 2.2. Kliima 3. Demograafia 3.1. Rahvastik 3.2. Rahvusgrupid ja keeled 3.3. Usk 3.4. Haridus ja kirjaoskus 4. Majandus 4.1. Tööstus 5. Tervishoid 5.1. HIV/AIDS Lesothos 6. Huvitavaid fakte 7. Kokkuvõte 8. Kasutatud kirjandus 1. Sissejuhatus Loosiga sain referaadi teemariigiks Lesotho. Kuna ma ei olnud sellisest riigist varem kuulnud, oli töö minu jaoks ühteaegu hirmutav ja huvitav. Eestikeelset materjali leidus äärmiselt vähe ja seetõttu pidin ette võtma inglisekeelsed tekstid ning need enne kasutamist tõlkima. Kogu informatsioon pärineb internetist...

Rahvastik ja majandus
13 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Uus-Meremaa Rahvastik

aasta seisuga ekas Uus-Meremaal 4393500 inimest. Suurem osa rahvastikust (86%) elab linnades. Suuremad linnad on: Auckland, Christchurch ja Wellington, mis moodustavad juba ise peaaegu pool Uus-Meremaa elanikkonnast. Huvitav fakt on veel see, et 22.9% Uus-Meremaa elanikest on välismaal sündinud, mis on tingitud lähedasest suhetest Inglismaaga. Uus-Meremaa rahvastikupüramiid: See on Uus-Meremaa rahvastikupüramiid 2010 aasta seisuga. Nagu ka püramiidilt näha võib on tegu heaolu maaga, mis tähendab seda, et eluiga on kõrge ja püramiid on jaotunud peaaegu võrdselt igas vanuseastmes. Kõige vähem on esindatud 5-9 aastased, 30-34 aastased ning alates 69 aastased. Veel kinnitab fakti, et tegu on heaolu ühiskonnaga veel see, et naised ja mehed on püramiidis peaaegu, et võrdselt jaotunud. Rahvaarvu kõigutavaid tegureid on mitmeid: maavärinad ja tsunaamid, sest Uus-Meremaa asub geograafiliselt aktiivses piirkonna...

Rahvastik ja majandus
2 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

SOOME riigi rahvastik

Riigi rahvaarvu muutumise tegurite analüüs Suremus 1000 inimese kohta on 9,83, sellega ollakse maailmas 40.ndal kohal Sündimus 1000 inimese kohta on 10,73, millega ollakse maailmas 186.ndal kohal Rändesaldo 1000 inimese kohta on 3,1, ollakse maailmas 67.ndal kohal Rahvastik kasvab sest sündimus on suurem kui suremus. Loomulik iive 1000 inimese kohta on 0,9 Sündimuste põhjalikum analüüs Sündimuste üldkordaja 1000 inimese kohta on läinud 13 pealt 11 peale kui vaadelda pikemat perioodi, see pole toimunud väga järski, pigem sujuvalt. Prognoos aastaks 2030 jääb samaks mis aastaks 2015, 1000 inimese kohta 10. Need näitajad on vägagi sarnased teistes antud regioonis riikidega. Suremuste põhjalikum analüüs...

Rahvastik ja majandus
7 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Soome rahvastik

klass) Soomes on 5,4 miljonit elanikku, mis tähendab, et seal on 17 elanikku ruutkilomeetri kohta. Soome on 3. kõige harvemini asustatud riik Euroopas. Kõige tihemini Soomest on asustatud Lõuna-Soome, sealhulgas Helsinki, Turku ja Tampere. Ülejäänud osa asustusest paikenb peamiselt rannikualadel. Seda just selletõttu, et sealt sai varasemal ajal hästi kaubelda. Sinna saabusid laevad ning sealt ka lahkusid laevad. Selletõttu on peamine asustus samuti lõunas. Aastal 2015 oli Soomes umbes 55 000 sündi ning umbes 52 000 surma, mis tähendab, et sünde on 6% rohkem, kui...

Rahvastik ja majandus
15 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Argentiina riigi rahvastik

Enam-vähem sama palju inimesi elab Ukrainas, Keenias ja Kolumbias. 238st riigist on Argentiina 33s rahvaarvu poolest, ehk siis võib öelda, et tegemist on rahvaarvult suure riigiga. Argentiina rahvaarvu muutumine 1950-2025 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Joonis 1. Riigi rahvaarvu muutumine. Argentiinas on rahvaarv aastatel 1950-2025 pidevalt tõusnud. Kasvutempo on aastast 1950 kuni käesoleva aastani muutunud 1,43 % võrra. Prognoosi järgi kasvutempo aastast 2015 kuni 2025 muutub 0,82 % võrra. Aastatel 1995 ja 2005 oli sündimuse üldkordaja ehk sünnid 1000 elaniku kohta 19. Tänavu aasta on see arv langenud 17ni ning ennustatakse et see langeb aastaks 2025 veelgi. Aastal 2025 ennustatakse sündimuse üldkordajaks 15....

Rahvastik ja majandus
3 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Geograafia - Rahvastik ja majandus, kokkuvõte

Valitud riigi rahvastiku analüüs. Ülesanne. Vali vabalt üks endale huvipakkuv riik ja analüüsi selle rahvastikku. Täida tööleht, kasutades veebilehti aadressidel http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php http://www.prb.org/ (paremalt äärest: Population Basics ­ saate andmed rahvastiku kohta, Select a region or country ­ valite vastava riigi) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ http://www.citypopulation.de/cities.html http://populationpyramid.net/ leiate rahvastikupüramiidi vajaliku riigi). _______________________________________________________________________________ Riik: Sloveenia Rahvaarv 2017. a: 1.972000 Rahvaarv aastaks 2025: 1.908000 Rahvaarv aastaks 2050: 1.597000 Ra...

Rahvastik ja majandus
24 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Mehhiko rahvastik

Umbes sama suure rahvastiku tihedusega on ka veel Bulgaaria ja Ecuador.1 Mehhiko pealinnas Méxicos on suur rahvastikutihedus, México linnastus elas 2010. aasta seisuga 21,2 miljonit inimest.2 Selle, miks just seal palju inimesi elab on mitmeid põhjuseid. Kõige suurem tegur on see, et México on pealinn, kuid sealse rahvastiku paiknemist on mõjutanud ka ajaloolised tegurid, pinnamood ja kliima....

Rahvastik ja asustus
3 allalaadimist
thumbnail
13
docx

RAHVASTIK JA MAJANDUS

Mis on GIS? Mis valdkondades kasutatakse GISi? GIS e geoinfosüsteem e kohateabesüsteem- kohateavet haldav infosüsteem, mis sisaldab omavahelseostatud vektor- ja rasterkaarte ning nendel kajastatud nähtuste andmetabeleid. Kasutatakse riigikaitses, (loodus)õnnetuste ennetamisel ja tagajärgede likvideerimisel, transpordivõrkude rajamisel, keskkonnakaitses, tursimi ja kinnisvaraäris. 2. Mis on GPS? Kust saab GPS oma andmed? Ülemaailmsete asukohtade määramise süsteem. Andmeid saab ümber Maa tiirlevatest satelliitidest ja maapealsetest seirejaamadest 3. Mis praktilist kasu on GPS-seadmetest? Asukoha määramise seadmete sidumine arvutite ja mobiilisidevahenditega on loonud uued, nn asukohapõhilised teenused. Nt autofirma omanik saab jälgida oma sõidukite paiknemist; ühtlasi on võimalik käigu pealt lahendada tekkivaid teekonnaülesandeid(kus asub lähim sularahaautomaat, ben...

Rahvastik ja majandus
17 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Maailma rahvastik ja rahvastikprotsessid

Rahvaarvu kasv · 2000 a. e.kr 25-30 miljonit · 2000 a. tagasi 150-200 miljonit · Tänapäeval 6,5 miljardit · 2150 11,5 miljardit Rahvastiku paiknemine · Väga ebaühtlaselt · Maakera keskmine asustustihedus 42 inimest/km2 · Iga 5 inimene elab Hiinas Probleemid · Malthus-rahvastik kasvab geomeetrilises, ressursid aritmeetilises progressioonis · Näljahäda-Ida ja Kagu Aafrikas Parameetrid · Iive-aasta jooksul sündinute ja surnute vahe · Sündimuskordaja-sündide arv 1000 inimese kohta · Suremuskordaja-surmade arv 1000 inimese kohta · Imikusuremus Eesti 2007 Mehi 618 245 Naisi 724 164 2006 Surmad 17 316 Sünnid 14 877 Iive - 2 439 Demograafilise siirde teooria Iga ühiskond siirdub aja jooksul kõrge sündimuse ja suremusega traditsiooniliselt demograafilise käitu...

Geograafia
56 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun