Otsingule " osalusmäär" leiti 25 faili

osalusmäär – haaratatuse, huvitatavuse, süvenemise Perifeerne ja tsentraalne mõjustustee - peri - keskenduda võib peamiselt meelelahutuslikule, välisele. Tsentraalne - Süstemaatiline sõnumitöötlus.
62
doc

Reklaami psühholoogia

Referaat Talis Bachmann,Reklaamipsühholoogia Tallinn 2009 Reklaamipsühholoogia Mis siis on reklaamipsühholoogia? Reklaamipsühholoogia kui tegevus on psühholoogia oskusteabe ning vaimuelu nähtuste ja inimkäitumise alaste kogemuste kasutamine reklaami tulemuslikkuse suurendamiseks. Enamik nendest seaduspärastustest ja võtetest, mis on kasutatavad reklaamialal, on kasut...

Meedia - Keskkool
159 allalaadimist
1
doc

Spikker_KT2

SWOT ­ (turunduskeskkonna analüüs) , SWOT ­ (turunduskeskkonna analüüs) , , .. , .. . Teevad mitu inimest, kuna igal on erinev vaade, kogemus, jne. . Te...

Interaktiivne turundus - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
7
doc

Institutsiooniökonoomika

IÖ uuenduslik panus - *Sotsiaalteadused said enda käsutusse uue uurimismeetodi - majandusliku analüüsi (ökonoomika), mis võimaldas senisest erinevalt ja kokkuvõttes sügavamalt avada ühiskonnas toimuvat. *Majandusteaduse objektiks said lisaks turule ka inimeste teised eluvaldkonnad ja seal toimivad reeglid: alates riigist ja lõpetades perekonnaga.*Kujunesid uued ideed ja kontseptsioonid...

Institutsiooniökonoomika - Tartu Ülikool
96 allalaadimist
11
doc

Mis on tervis ja mis on haigus? Erinevad kontseptsioonid

Tervisepsühholoogia Mis on tervis ja mis on haigus? tervis ­ täisväärtuslik elu, haiguste puudumine, kultuur haigus ­ mitteterve olemine, kultuur ja geneetika, sümptomid Kuidas mõõta tervist? Tervise kohta on umbes paarsada tõsiseltvõetavat definitsiooni. Tervis ­ personaalne vs sotsiaalne tähendus. Inimene võib enda arvates olla terve, aga kõrvaltvaatajate seisuko...

Tervisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
114 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

ORGANISATSIOONIKÄITUMINE...........................................2 1.1. Organisatsioonikäitumine..................................................................................2 Eksamiülesanne 1. ...................................................................................................5 II. INDIVIID...

Majandus -
85 allalaadimist
28
pdf

Tarbijakäitumine eksam konspekt

TARBIJAKÄITUMISE OLEMUS JA PÕHIMUDELID 1.1. Tarbijakäitumise ja tarbija olemus Tarbija on lõpptoote või teenuse kasutaja. Tarbija ei ole alati toote ostja ja kasutaja. Isik, kes ostab toote endale või oma perele tarbimiseks. Inimesed erinevad üksteisest vanuse, sissetuleku, hariduse, elulaadi jm alusel ning see mõjutab nende ostutoiming...

Tarbijakäitumine -
184 allalaadimist
20
docx

Psühholoogia alused konspekt

TEEMA 1 PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID, STRUKTUUR Psühholoogia ­ teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas Eelteaduslik ­ levinuim, vanim. Koosneb rangelt süstematiseerimata praktiliste teadmiste ja käibetõdede kogumist inimese hingeelu, käitumise, inimtüüpide ja inimestevaheliste suhete kohta Filosoofiline - tekkis koos fi...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
84 allalaadimist
20
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

- Usaldusväärsus on neist olulisim. 3. Sõnumi omadused – - Sõnumi vormistus. 4. Mõjustusteed – - Tsentralne mõjustustee – reklaami vastuvõtja psühholoogilised teabetöötlusmehhanismid, mis vahendavad teabe vastuvõttu tingimustes, kus keskendunud infotöötluse tõenäosus on kõrge. Sisu töötlus on kõrgem kui konteksti töötlemine, pigem kõrge osalusmäär (nt teabe edastamiseks kasutatakse arsti). Eeldatakse, et inimene töötleb reklaame ratsionaalselt. - Perifeerne mõjustustee – reklaami vastuvõtja psühholoogilised teabetöötlusmehhanismid, mis vahendavad teabe vastuvõttu tingimustes, kus keskendunud infotöötluse tõenäosus on madal. Madal osalusmäärl, hedonistlik-emotsionaalne reageerimine (nt teabe edastamiseks kasutatakse staari)....

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
26 allalaadimist
14
docx

MÕJUMEHHANISMID, PSÜHHOLOOGILISED EFEKTID JA SEADUSPÄRASUSED REKLAAMIS

MÕJUMEHHANISMID, PSÜHHOLOOGILISED EFEKTID JA SEADUSPÄRASUSED REKLAAMIS Reklaam mõjub siis kui:  Aitab rahuldada isiku jaoks olulisi vajadusi  Identifitseerimine – isik tunneb end ära reklaami kangelase rollis  Osalusmäär – reklaami erinev mõju madala ja kõrge osalusmäära ehk kaasamise tingimustes  Hoiakud – reklaami toime käib hoiaku kaudu  Emotsioonid – kaubateenusega ning sihtrühma isiksusega sobiv meeleolu suurendab mõju  Margiteadvus – mõjuressurss on suur tugeva margiteadvusega kaupadel, teenustel ja ideedel Mõjumehhanismide liigitamine:  Sõltuvalt psühholoogilisest protse...

Psühholoogia -
4 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

Valitsus püüab seda leevendada ümberõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise abil vastavaid programme kasutades. 3)Tsükliline töötus – esineb majanduse langusperioodil. Majanduse tõusufaasi jõudes hakkab vähenema. Valitsus peab sekkuma, et majandus liiguks tõusufaasi. Töötuse mõõtmiseks kasutatakse: 1) töötuse määr U = töötute arv tööjõu arv 2) tööjõu osalusmäär = tööjõud tööealine rahvastik 3) tööhõive suhtarv = töötava tööealine rahvastik 4) loomulik ehk naturaalne töötuse määr = hõõrde- + struktuurne töötus Neid näitajaid väljendatakse protsentides. Töötuse iseloomustamiseks kasutatakse ka töötuks olemise aja pikkust, kui töötuse kestus on üle 1 aasta, loetakse seda pikaajaliseks Inimese ning ühiskonna seisukohalt on see eriti halb, sest viib oskuste ja vilumuste...

Majandusõpe -
81 allalaadimist
7
docx

Tarbijakäitumine

Kordamisküsimused 1 Kuidas saab rakendada tarbijakäitumise tundmist? turunduskeskkonna analüüsil turu segmenteerimisel toote/brändi positsioneerimisel turundusmeetmestiku (marketing mix) - toote, selle hinnakujunduse, väljapaneku, toetusvahendite (promotsioon, reklaam jne) kujundamisel turundusuuringutes Tarbijate käitumist mõjutav...

Tarbijakäitumine -
29 allalaadimist
46
docx

TURUNDUSE KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED (põhjalikult)

Situatsioonil on ostuotsuse puhul väga suur osa. Situatsiooniteguriteks on: ümbritsev füüsiline keskkond ehk atmosfäär, ümbritsev sotsiaalne keskkond, aeg, ostu kontekst, tarbija psühholoogiline seisund. 15. Ostuosaluse mõiste Ostuosalus on energia hulk, mida inimene paneb tarbimisele suunatud tegevustesse ehk tarbija poolt tootele suunatud isiklik huvi ja tähtsus. Osalusmäär võib olla kõrge (toode on tarbijale tähtis) või madal (toode ei ole tähtis). Osalusmäär sõltub peamiselt järgmistest faktoritest: tarbija omadused, toote omadused, tajutav risk ja sotsiaalne nähtavus. 16. Ostuprotsess, selle etapid Ostuprotsess koosneb viiest astmest, mida on võimalik summeerida kolmeks: ostueelseks, ostu- ja ostujärgseks protsessiks. Ostuprotsessi etapid: vajaduse tunnetamine -> inf...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
10
docx

Mikro- ja makroökonoomika test 13

Kapitali olemasolu ja kasv c. Rahvastik ja tööjõud d. Tehnoloogia olemasolu ja tehniline progress e. Maa ja loodusressursid Küsimus 4 Valmis Hinne 1,00 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Alljärgnevast ei kutsu esile majanduskasvu: Vali üks: a. Tööjõu kasvanud haridustase ja kutseoskused b. Tehnoloogia progress ja tehnika areng c. Sotsiaalse infrastruktuuri täiustumine d. Tööjõu osalusmäära (aktiivsusmäära) kasv e. Tarbimise piirkalduvuse ( MPC) suurenemine Küsimus 5 Valmis Hinne 0,00 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Riigis A moodustavad säästud (ja investeeringud) 15% SKP-st, riigis B – 10%. Tingimusel, et kapitali suhe toodangusse on mõlemas riigis sama, on riigi A SKP kasvutempo: Vali üks: a. 5 protsendipunkti suurem kui riigis B b. 50% suurem kui riigis B c. On võrdne riigi B kas...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
114 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

Tööturul 2. Kapitaliturul (ärikapitaliga seotud diskrimineerimine); 3. Hariduses (hariduse omandamisel) 4. Tooteturul (kindlustusega seotud diskrimineerimine). 5. Sotsiaalkindlustuses ja sotsiaalpoliitikas  Kõige suurema tähelepanu all on sooline diskrimineerimine, s.h. 1. Osalusmäär otsustamisel 2. Staatus ja palk tööturul 3. Tasustatud ja tasustamata tööde jagunemine Diskrimineerimine tööturul:  Tööhõivega seotud diskrimineerimine - töölevõtmine, töölt vallandamine või koondamine;  Ametialane diskrimineerimine – nn naiste ja meeste tööd, eelarvamuslik töö ja selle tegija ettekujutus;  Nn. ‘klaaslae fenomen’, kus teatud gruppide esindajatel on raskem...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
38
docx

Äriplaan pizza koju

Mrs. Pizza on peamiselt suunatud toidu koju viimisele, kuid vajadusel saab tellida ka koha peal kaasa, läbi väliakna. Kohapeal toitlustust ei toimu, kuid näeme seda oma tulevikuplaanides. Äriühingu tüüp on osaühing, osakapitali suurusega 2500€. Edaspidi on võimalik osakapitali suurendamisega kaasata ka teisi osanikke, näiteks ka oma firma töötajaid. Planeeritava firma tegevjuhiks on Kädril Saia, kelle osalusmäär on 100% ning töötajate planeeritav arv on 9. Tegevjuhiks on Kädril Saia, kellele alluvad 3 osalise tööajaga kullerit , 2 täiskohaga kokka ning osalise tööajaga raamatupidaja. Meid eristab teistest selles piirkonnas olevatest teenuspakkujatest see, et pakume sellist teenust Võrus esmakordselt ning nagu turu-uuringust selgus, siis Võru inimesed on huvitatud antud teenusest. Meie üheks eeliseks on kindlasti mugavus meie a...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
25 allalaadimist
82
pdf

Interaktiivne Turundus - Rene Arvola - mõisted ja mudelid - kordamisküsimused

 Unikaalseid väärtusi võib  jämedalt jagada kahte rühma: emotsionaalsed väärtused ja funktsionaalsed väärtused.    Positsioonimisel kasutatakse toote diferentseerimiseks, oma unikaalsuse väljatoomiseks  omadusi, teostust, kohandatavust, kestvust, töökindlust, parandatavust, stiili, disaini jt.    ● Tarbija osalusmäär, kõrge osalusmäär, madal osalusmäär (involvement rate, high  involvement rate, low involvement rate)  7  Osalusmäär  on energia, mida inimene tarbimisele suunatud tegevustesse panustab. See on  inimeste puhul erinev.   Tarbija ostuotsustusprotsess ei ole alati ühesugune, erinevaid tooteid ostetakse ...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
64
docx

Positsioneerimine

SPT selgitab imidžireklaami efektiivsust: me vaatleme ennast kõrvalt nagu me vaatleme ka teisi; tarbimisotsused (nt edev sportauto) näitab meid teatul moel. Enesetaju suunab käitumist, käitumine viimistleb enesekuvandit.. 1986 Petty, Cacioppo – tsentraalse (the central rout) ja perifeerse (the peripheral rout) mõjustustee teooria Tsentraalne mõjutustee- kõrge osalusmäär . (Hind, tooteomadused, ostukoht) NB! Perifeerne mõjutustee- madal osalusmäär. (Allika usaldusväärsus, atraktiivsus, slogani tabavus, märgilisus) Osalusmäär- Mil määran ma töötlen seda infot, mis mulle töötlemiseks esitatakse. Kas ma töötlen seda põhjalikult või pinnapealselt? Kas mul üldse on võimalik seda põhjalikult töödelda? 1986 Markus Nurius- võimaliku „mina“ kontseptsioon Mõjustamis...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
12 allalaadimist
66
pdf

Talis Bachmann "Reklaamipsühholoogia"

Reklaamile reageerivad tavaliselt järgmiste psüuhiliste operatsioonide ja vastustega: 1) Reklaamteadet märgatakse. 2) Reklaamis esitatut tajutakse põhjalikumalt. 3) Märgatu ja tajutav seostatakse mäluandmetega. 4) Olemasolevad hoiakud -otsus reageerimiseks. 5) Isik reageerib. Peibutis -> huvi tekkimine -> seostamine mäluandmetega -> ostumotivatsioon või selle puudumine -> otsmine või ostust loobumine. - Kaasamine (osalusmäär) - psühholoogiline mõõde, mille abil kirjeldatakse ja analüüsidakse seda, kuivõrd reklaamteadet vastu võttev inimene eraldab oma vaimseid ressursse reklaamteates sisalduva teabe tunnetuslikuks töötlemiseks, kuivõrd põhjalik ja milliseid psühholoogilise mehhanisme rakendav see töötlus on. Seaduspärasused, mis kirjeldavad inimese käitumist ja reklaami mõjukust, osutuvad suuresti erinevaiks, sõltuvalt sellest, kas...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
46 allalaadimist
68
docx

Turunduse juhtimine - eksamikonspekt

uselt keerulisem: o Sotsiaalne idee (nt “Palju toredaid inimesi”) o Sotsiaalne praktika (nt Eesti Verekeskuse kampaaniad) o Sotsiaalse kauba kasutamine (nt “Traksid peale”)  Nõudlus on vahelduv (nt jäätmete sorteerimine või turvavöö kasutamine on paljude jaoks ebameeldiv tegevus)  Sihtgruppideni on keerulisem jõuda  Tarbija osalusmäär on otsuse langetamisel reeglina kõrgem  Konkurents on raskemini määratletav ja sageli on konkurentideks: o Tarbija ise, kes eelistab oma senist käitumist säilitada o Sama sotsiaalset toodet pakkuvad konkureerivad organisatsioonid o Kommertsturundus, mis õhutab ebatervislikku ja sotsiaalselt vastutustundetut käitumist (nt. alkoholi- ja tubakatööstus)...

Turunduse juhtimine -
23 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

· 1953 Karl Hovland's model Exposure Attention Comprehension Acceptance Retention (talletamine, mäletamine) (Behavioral) Change (Communication and Persuasion, 1953) Hovland: "uinumisefekt" 1949, sõnumi "allika usaldusväärsus" kui olulisim tegur Hoiaku muutmisel/muutumisel 1951 · 1961 R. J. Lavidge, G. A....

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
3 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto