Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

" metapopulatsioon" - 19 õppematerjali

metapopulatsioon – „populatsioonide populatsioon“ ehk rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ja nii tervikliku süsteemi moodustavate populatsioonide
13
doc

Ökoloogia konspekt

Aine, alajaotused (allpool) , areng. Ökoloogia - teadus, mis uurib elusa ja eluta looduse omavahelist suhet, ei keskendu ühele objektile, vaatleb tervikut. E. Haeckel 1869 ­ ökoloogia on teadus organismide ja kk suhetest. E. Odum ­ teadus looduse struktuurist ja funktsoonist. 2. Ökoloogia põhimõisted. Ökoloogia valdkonnad: 1) Organelli tase 2) Raku tase (ainurakse puhul isend) 3) Koe tase 4) Orga...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
125 allalaadimist
18
pdf

Looduskaitseteadus

Looduskaitsebioloogia: Mõisted: Looduskaitse ­ Looduskaitse on mitmepalgeline mõiste, mis kokkuvõtvalt hõlmab loodusvarade, looduskeskkonna, biodiversiteedi kaitset inimmõju (antropogeensed tegurid) negatiivsete aspektide eest, hooldamist ja võimalusel ka taastamist. Looduskaitsebioloogia ­ teadusharu, mis uurib elurikkust ja seda ohustavaid tegureid ning on alu...

Looduskaitseteadus - Eesti Maaülikool
67 allalaadimist
13
doc

ÖKOLOOGIA eksami küsimuste vastused

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2011. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Teadus, mis käsitleb organismide ja keskkonna suhet. Kõikide sidemed kõikidega. Jaguneb: a) Ökofüsioloogia e molekulaarne ökoloogia b) Autökoloogia (isendi/organismi tasandil) c) Demökoloogia (populatsiooni tasandil) d) Sünökoloogia (eluskoosluse, populatsioonide tasandil) e) Süsteemökoloogia (ök...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
104 allalaadimist
11
doc

Ökoloogia kordamisküsimused

Aine, alajaotused (allpool) , areng. Ökoloogia - teadus, mis uurib elusa ja eluta looduse omavahelist suhet, ei keskejdu ühele objektile, vaatleb tervikut. E. Haeckel 1869 - ökoloogia on teadus organismide ja kk suhetest. E. Odum - teadus looduse struktuurist ja funktsoonist. 2. Ökoloogia pôhimôisted. Ökoloogia valdkonnad: 1) Organelli tase- uurib olulisi eluavaldusi madalamal str tasemel 2) Raku tase (...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
22 allalaadimist
18
docx

Looduskaitsebioloogia eksami küsimused/vastused

Kirjelda metapopulatsioone ? Metapopulatsioon on rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ning nõnda tervikliku süsteemi moodustavate populatsioonide kogum. Metapopulatsioonid koosnevad eraldiseisvatest alaasurkondadest. Igal elupaiga alamasurkonnal oma väljasuremise tõenäosus ja rekoloniseerimise tõenäosus. Metapopulatsioon koosneb alampopulatsioonidest mis seotud omavahelise sisse- ja väljarände kaudu. Mida kujutab endas...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
7
docx

Looduskaitse eksamiks kordamine

mitkekesisuse ja looduse iseregulatsioonivõime säilitamine ja loodusvarade säästliku kasutamise korraldamine. Point on tagada Maa toimimise jätkumine. Looduskaitsebioloogia- teadusharu, mis uurib eluslooduse mitmekesisuse kaitsmise võimalusi, interdistsiplinaarne st ühendab bioloogiat, antropoloogiat, kli...

Looduskaitse -
8 allalaadimist
42
docx

Nimetu

Seega on õige B. 50. Õhulämmastiku fikseerija võib olla: A. Loom? B. Nematood? C. Tsüanobakter? D. Seen? E. Lehtlalind? Ainult prokarüoodid on võimelised õhulämmastikku assimileerima. Seega on õige C kuna see on loetelus ainus eeltuumne. 51. Milline järgnevatest on sünonüümipaar?’ A. Metapopulatsioon – kooslus B. genet – kloon C. biotsönoos – panmiktiline metapopulatsioon D. deem – kooslus 52. Milline loetelu sisaldab ainult selliseid elemente, mis vajalikud valdavale enamikule elusorganismidest, sõltumata nende taksonoomilisest kuuluvusest? A. Mg, K, Fe, N, P, S, Cu, Zn B. H, Na, Cl, Si, C, N, O, B C. H, C, N, O, P, I, F, U, Nb 53. Skitseerige vastuselehele antud küsimuse järjekorranumbri taha ca 0...

-
17 allalaadimist
22
doc

Looduskaitse alused Eksam

ex situ kaitse - liigi kaitsmine inimese järelvalve all kontrollitavates tehistingimustes. Seda kaitsemeetodit rakendatakse juhul, kui haruldase või ohustatud liigi allesjäänud populatsioon on liigi allesjäämiseks liiga väike või kahaneb looduskaitselistele jõupingutustele vaatamata edasi Metapopulatsioon – „populatsioonide populatsioon“ ehk rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ja nii tervikliku süsteemi moodustavate populatsioonide kogum. Dominantliik – katvuse või biomassi järgi ülekaalus olev ja aneringes kõige tähtsam liik. Indikaatorliik – bioloogiline liik, mis on tundlik keskkonnategurite muutuste suhtes. Katusliik – ohustatud või haruldane liik, kes vajab elamiseks suurt puutumatut...

Geograafia -
29 allalaadimist
10
docx

Looduskaitse mõisted

popultasiooni kasvukiirus, sündimus ja suremus). Populatsiooni elujõulisuse analüüs (population viability analysis) – Demograafiline populatsiooni riskianalüüs, mis ennustab matemaatilistele ja statistilistele meetoditele tuginedes, kui suur on tõenäosus, et populatsioon jääb praeguste keskkonnatingimuste (sh. inimmõju) juures mingi tulevase perioodi jooksul püsima. Metapopulatsioon (metapopulation) – Rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ning nõnda tervikliku süsteemi moodustavate populatsioonide kogum. Metapopulatsiooni iseloomustab osapopulatsioonide suhteline isoleeritus, nende suur kadumise tõenäosus ja tühjaks jäänud elupaigalaikude taasasustamine teiste osapopulatsioonide poolt. Metapopulatsiooni dünaamika on määratud osapopulatsioonide kadumise ja taasasustamise vahe...

Geograafia -
5 allalaadimist
74
docx

Ökoloogia kordamisküsimused

Märksa selgem on asi saarte ja suletud veekogudega. Nende kahe äärmuse vahele jääb lõputult palju vahevorme, kus populatsioonid on teineteisest rohkem või vähem isoleeritud. Ka inimpopulatsioonid on sageli geograafilises mõttes pidevad. Tegelikult moodustab terve Euraasia elanikkond justkui ühtse populatsiooni. Inimpopulatsioone eraldavad selles olukorras kultuurilised erinevused ja riigipiirid. 24. Mis on metapopulatsioon ? Metapopulatsioon on osapopulatsioonide võrgustik, mis on omavahel ühenduses sisse- ja väljärande kaudu ja milles toimub pidevalt osapopulatsioonide asustamine ja väljasuremine. 25. Millised tegurid põhjustavad populatsiooni arvukuse muutusi? Populatsiooni arvukuse kujunemiselt ja selle ajalistel muutustel on neli peamist põhjust. Isendeid tuleb populatsiooni sündimuse ja immigratsiooni kaudu, vähemaks jääb suremuse ja emig...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
28 allalaadimist
34
docx

Ökoloogia eksam 2017

4. Popultsiooniökoloogia. Populatsioonide määratlemine. Populatsiooni iseloomustavad tegurid. Populatsiooni kasvu tüübid ja keskkonna kandevõime. Populatsioonide tsüklilisus. Areaal ja levik. Elustrateegiad K ja r strateegia. Metapopulatsioonid . Populatsiooniökoloogia – organisme looduses mõjutavad nii abiootiline (eluta) keskkond kui biootiline(elus) keskkond. Lisaks neile mõjutavad organisme ka teised organismid, esmajärjekorras nende omad liigikaaslased. Populatsioonide määratlemine  Geograafiline populatsioon – paikneb loodusgeograafiliselt ühtlases piirkonnas, kuid koosluste poolest mitmekesisemal maastikul (taiga)  Ökoloogiline...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
61 allalaadimist
24
docx

Looduskaitse alused - mõisted / küsimuste vastused

erviklik süsteem, mille moodustavad aine- ja energiaringe kaudu seotud organismid Elupaikade sidusus Väljasuremiskünnis - elupaikade hulk, mis on populatsiooni säilimiseks tarvilik, kui elupaiku veel vähemaks jääb, siis väheneb populatsiooni elujõulisus järsult Väljasuremisvõlg - liikide hulk, mis juba toimunud inimmõjuliste keskkonnamuutuste tagajärjel mingi aja jooksul suure tõenäosusega välja sureb metapopulatsioon - „populatsioonide populatsioon“ ehk rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ja nii tervikliku süsteemi moodustavate (osa)populatsioonide kogum. Sellised populatsioonide kogumikud võivad näiteks esineda seetõttu, et sobiv elupaik paikneb maastikus „laikudena“. Populatsioon – ehk asurkond on kõik organismid, kes kuuluvad samasse liiki ning kes kasutavad elu-, sigimis- ja toitumispaigana üh...

-
18 allalaadimist
74
odt

Ökoloogia konspekt

Ökoloogiline nišš: piirkond, kus organism saab edukalt paljuneda n-mõõtmelises hüperruumis, mille dimensioonideks on olulised ökoloogilised faktorid (G.E. Hutchinson). Populatsioon: sama liigi isendite kogum, kes elavad ja interakteeruvad samas elupaigas ja nišis. Metapopulatsioon koosneb rändavate või levivate isendite populatsioonidest, mille kaudu need populatsioonid on seotud ja moodustavad süsteemi. Ökoloogia harud Autökoloogia on ökoloogia haru, mis tegeleb organismide keskkonnanõudluste ja keskkonna-suhete uurimise ja kirjeldamisega. Demökoloogia ehk populatsiooniökoloogia on ökoloogia haru, mis uurib organismide populatsioone ja nende keskkonnaoludest johtuvat dünaamikat. Sünökoloogia on...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
28 allalaadimist
12
doc

Looduskaitseteadus - mõisted ja kordamisküsimused

Looduskaitsebioloogia: Mõisted: Looduskaitsebioloogia - teadusharu, mis uurib elurikkust ja seda ohustavaid tegureid ning on aluseks praktilisele looduskaitsetööle. Interdistsiplinaarne teadus, mis võtab kokku liikide, koosluste ja ökosüsteemide kaitsega tegelevate erialaspetsialistide püüdlused ja kogemused. Kordamisküsimused: Looduskaitse põhiprintsiibid. Ettevaatusprintsiip ­ kui looduskasu...

Looduskaitseteadus - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
10
pdf

Looduskaitse alused eksam 2018

0967 LOODUSKAITSE ALUSED 2018 KORDAMISTEEMAD Õpik: Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse 31.01.2018 ­ Elurikkust ohustavad tegurid, õpikust lk. 106-153. Abi saab ka meie ühiselt koostatud konspektist (ÕISis). Millised on peamised elurikkust ohustavad tegurid? Oska tuua näiteid Eesti kontekstis. Peamised elurikkust oh...

Looduskaitse alused ja... - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
12
pdf

Looduskaitse aluste eksam 2019

Liigi elupaiga puhul peame tundma peensusi – abiootilist keskkonda, biootilist keskkonda ja maastiku skaalat. Abiootiline keskkond on nö eluta keskkond (kliima, jõe põhja iseloom kalade puhul), biootiline keskkond on nö elus keskkond (toit, pesapuu, kaaslejad liigid), maastiku skaala – mosaiikne maastik vms, liikumiskoridorid. Metapopulatsioon – mis see on? Kuidas see kaitse planeerimist mõjutab? Metapopulatsioon on ’’populatsioonide populatsioon’’ e rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ja nii tervikliku süsteemi moodustavate (osa)populatsioonide kogum. Tea, et lisaks elupaigale on oluline liikumise võimalused! Ex situ kaitse. (eraldi ÕISis ) Põhjused, probleemkohad? Ex situ liigikaitse – liigikaitse tehistingimustes (loomaaedade...

Looduskaitse alused ja... - Eesti Maaülikool
14 allalaadimist
78
pdf

Ökoloogia kursuse konspekt.

Üksi isendid hakkama ei saa, ja kui saavadki – surevad varsti vlja. Populatsioon... 1) ... vabalt ristuvate isendite kogum DEEM – ehk pammiktiline populatsioon 2) ...mingi liigi isendid mingil ajal mingis kohas. Operatsiooniline populatsioon Populatsioon võib seega olla ka klassiruum, kus toimub info vahetus, puudub aga vaba ristumine. Metapopulatsioon – Omavahel aktiivselt geneetilist materjali vahetav populatsioon. Nt: erinevad rabad, kus kasvavad jõhvikapopulatsioonid. Geenid levivad õietolmuga, loomade väljaheidetega jne. LEVIS ehk DIASPOOR = organ, mis on mõeldud ruumis ühest populatsioonist teise liikumiseks...

Keskkonnaökoloogia -
10 allalaadimist
14
docx

Kordamisküsimused üldökoloogias

Lotka-Volterra mudel kirjeldab populatsioonide arvukuse püsivat, faasinihkes olevat kõikumist. Kiskjaid ja saakloomi võib võrrandisüsteemis olla mitu. Sageli on isendite arv loomapopulatsioonides suurim keskmisel kiskluse tasemel. 40.Metapopulatsioonide teooria Elukeskkond koosneb sageli liigi eluks sobilikest biotoobilaikudest, mis on ümbritsetud sellele liigile sobimatute aladega. Selliseid laike võivad asustada väikesed osapopulatsioonid.Kuna osapopulatsioonid on väikesearvulised, siis võivad juhusikud tegurid kahjustada nende perioodilist väljasuremist. Kui ühes laigus toimub osapopulatsiooni väljasuremine, siis teises laigus isendite arvukus suureneb. Osa neist rändab...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
19 allalaadimist
8
pdf

keskkonnakaitse ja -korralduse eksami kordamine

13. Mis aitab kaasa ja kuidas tõsta inimeste teadlikkust tolmeldajate olulisusest? Tuua näiteid avalikkuse ette, rääkida nende olulisusest ja mõjust, rääkida talunikega ja pidada kontrolli et nad õigel ajal ja õiges koguses pritsiks 14. Nimeta üks alternatiiv tavapärastele taimekaitse meetoditele. Hästi läbi mõeldud külvikord, vähendab umbrohtumist ja taimehaiguste levikut. 15. Mis on metapopulatsioonid ? rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ning nõnda tervikliku süsteemi moodustavate populatsioonide kogum. 16. Mis on ko-evolutsioon? Too näide. on kahe või enama vastassuhteis oleva liigi (või muu bioloogilise üksuse) üksteisest sõltuv evolutsioon Koevolutsiooni võib täheldada erinevail bioloogilisel tasemel. Nt mikroskoopilisel tasemel on proteiinis toimunud korreleeruvad mutatsi...

Eesti keskkonnakaitse... - Tartu Ülikool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun