Facebook Like
Add link

" eesti töötukassa" - 216 õppematerjali

eesti töötukassa on haldusorganisatsioon, mis tegutseb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud põhikirja alusel RT I 2001, 58, 354, vastu võetud 06.06.2001, jõustumine 01. 01.2002. (Riigiteataja…2012)
11
docx

EESTI TÖÖTUKASSA

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond Häli Tuka AÜEP-2 EESTI TÖÖTUKASSA Essee Juhendaja: Sulev Alajõe Pärnu 2012 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Valisin kodutöö teemaks Eesti töötukassa. Kuna olen olnud töötukassas arvel ja saan jagada oma kogemusi sellest. Seoses sellega tekkiski huvi valida just see haldusorganisatsioon....

Halduskorraldus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
67 allalaadimist
1
doc

Eesti Töötukassa

Vaatamata sellele, et minu kogemus praegu ei vasta selle ametikoha nõudmistele, võin kindlalt väita, et minu isikuomadused ja pädevus on peamised kriteeriumid edendamise eesmärgil. Olen aus, vastutustundlik, tulemustele orienteeritud töötaja ning mis kõige tähtsam, sügavalt huvitatud turismi valdkonnas. Praeguseks eneseharimine inglise keeles ei ole aidanud mul leida tööd prest...

Ühiskond -
8 allalaadimist
14
docx

Eesti majanduse essee

LÄÄNE-VIRUMAA RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ä13KÕ Ines Annus EESTI MAJANDUSE PÄEVASÜNDMUS TÖÖHÕIVEREFORM Essee Õppejõud: Ain Suurkaev, MA Mõdriku 2014 Eestis vastuvõtmisel olev töövõimereform peaks looma uue töövõime toetamise süsteemi. Muudatuste eesmärgiks on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil tööd leida ja hoida. Mind isiklikult puudutab see tee...

Eesti majandus -
30 allalaadimist
20
pdf

Eesti valitsemissüsteemid

Funktsionaalne- riigivõimu teostamine on jagatud erinevateks funkts. Riigikogu, presidendi, peaministri, ministri ja kohtuniku pädevus ja volitused. Org. ehk institutsionaalne- riigivõimu jaotamine erinevate riigiorganite vahel. Personaalne- ühes võimuharus töötavad isikud ei kuuluks teise võimuharu juurde. 2. Mida tähendab võimude tasakaalustatuse printsiip ja kuidas see on täidetud Eestis ? Tooge näiteid! Võimude tasakaalustatuse printsiip: idee, et võimuharud oleksid üksteisest sõltuvuse.. Tagada see, et ükski võimuharu ei hakkaks teise üle liiga palju domineerima. Tasakaalustamis mehhanismid erinevad: kontrollimehhanism (arupärimine), ametisse nimetamine (riigikogu tasakaalustab valitsust sellega, et tagandab ja avaldab umbusaldust). Valitsuse mehhanism tasakaalustada Riigikogu: ettepanek Presidendile riigikogu tagand...

Eesti valitsemissüsteem - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
4
rtf

Eesti keele reeglid (komad, otselaused, liitlaused, öeldis )

KOONDLAUSE - lause, kus on üks öeldis ja ülejäänud lauseliikmed korduvad. Korduvad A, S, Öt eraldatakse komaga. nt Mati, Uno, Peeter ja Tambet osalesid töömessil. Korduvad täiendid 2. Samalaadsed täiendid eraldatakse komaga. nt Punased, sinised, kollased ja roosad lilled õitsesid meie aias. 3. Erilaadseid täiendeid komaga e...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
2
docx

Eesti elu 2011

Arutlus Eesti elu aastal 2011 Eesti elu 2011 aastal on palju muutunud. Muutusi on nii positiivseid, kui ka negatiivseid. Elu uuendused on ühiskonnas loomulikud. Selles arutluses avaldan ma oma arvamust ja analüüsin erinevaid valdkondi. Euro tulek tõi endaga kaasa palju muudatusi eesti elus. Negatiivseks pooleks...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
4 allalaadimist
5
doc

Tööhõive poliitika Eesti Vabariigis

1 Tartu Raatuse Gümnaasium Tööhõivepoliitika Eesti Vabariigis Referaat Koostaja: Merilyn Martis Juhendaja: Lea Hanni 11.B klass Tartu 2009 2 TÖÖHÕIVEPOLIITIKA ELLUVIIMISE KONVENTSIOON 15.juulil 1966...

Majandus - Keskkool
34 allalaadimist
22
doc

Eesti Avalik Haldus konspekt

SISSEJUHATUS EV Põhiseadus Sissejuhatav loeng: ­ Normikontrolli teostavad: 1) Riigikogu, 2) Vabariigi President, 3) Õiguskantlser, 4) Kohtud (põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium), 5) ametnik, 6) üksikisik. ­ Põhiseaduslikud institutsioonid: 1) Riigikogu, 2) Vabariigi President, 3) Eesti Pank, 4) Riigikontroll, 5) Õiguskantlser, 6) KOV ja 7) Kohus ­ T...

- Tartu Ülikool
107 allalaadimist
25
odp

SOTSIAALTOETUSED EESTI JA SOOMES

TOETUSED EESTI JA SOOMES Mari Mets RIIKLIK PENSION Soome Eesti 2 pensioni süsteemi: Vanaduspension Tööpension Töövõimetuspension Rahvapension. Toitjakaotuspensjon Tööpension jaguneb veel: Rahvapension Vanaduspension Töövõimetuspension Tagatispension TÖÖPENSION Teenitakse välja oma palagatööga ja ettevõtluseg...

Sotsiaaltöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
29 allalaadimist
4
docx

Millisena näen oma osa tulevases Eesti majanduskasvus.

Essee Vikipeedia defineerib majanduskasvu kui riigi hüviste tootmise suurenemist mingil kindlal perioodil. Majanduskasvu allikateks võivad olla mitmed tegurid: kapital ehk investeeringud, uurimis- ja arendustegevus, loodusressursside kasutamine ja areng ning rahvastik ja tööjõu kvalite...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
120 allalaadimist
14
docx

EESTI TEENINDUSE HINNANG

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond Orvi Rea EP1 EESTI TEENINDUSE HINNANG Uurimus Juhendaja: Tiina Viin Pärnu 2013 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Uurimustöö eesmärk on uurida teenindust Eestis tervikuna ja uurida teenindust Eesti pankades. Lisaks uurida teeninduskultuuri ja tuua välja teenind...

Restoraniteenindus -
13 allalaadimist
16
docx

Töötukassa essee

Tartu Ülikool Pärnu kolledź Sotsiaaltöö korralduse osakond Eesti Töötukassa Essee Juhendaja: MA Sulev Alajõe PÄRNU 2013 Selles töös vaatleb autor Eesti Töötukassat haldusorganisatsioonina. Teema on viimase aja majandusuudiste valguses väga tähtis. Mitmed Euroopa riigid on majandusega hädas ja väljendub see paraku töötute arvu kasvuna. Autor vaatleb Eesti Töötukassa majandam...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
11 allalaadimist
18
docx

“Pagulaste vastuvõtu mõju Eesti majandusele”

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA MIKRO JA MAKROÖKONOOMIKA Referaat “Pagulaste vastuvõtu mõju Eesti majandusele” Üliõpilane: Kristina Rostovtseva Õppejõud: Maret Güldenkoh TALLINN 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS.........................................................................................................

Mikro ja makroökonoomika - Kutsekool
12 allalaadimist
22
docx

Noored Eesti tööturul - uurimistöö

Sisukord Sissejuhatus 3 1. Kes on tööturul osalevad noored?.......................................................................................4 1.1 Välismaal töötavad noored........................................................................................5 2. Tö...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
5
docx

Eesti rahvastiku vähenemine ja vananemine seab riigi majandusele ning rahandusele järjest suurema surve

aastal vähenes Euroopa Liidu keskmisega võrreldes nii Eesti tootlikkus kui ka ostujõud Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti parlamendi ja valitsuse eesmärk olnud vähendada Eesti mahajäämust võrreldes arenenud Euroopaga ning viia inimeste ja riigi jõukus Euroopa rikaste riikide tasemele. Lihtsustatult...

Geograafia - Keskkool
8 allalaadimist
11
docx

Õigusalase inglise keele sõnad/väljendid eesti keelse tõlkega (units 12-18)

system of pandects ­ pandektiline süsteem 2. general provisions ­ üldosa 3. law of property ­ asjaõigus 4. family law ­ perekonnaõigus 5. law of sucession ­ pärimisõigus 6. law of obligations ­ võlaõigus 7. General Part of the Civil Code Act ­ TsÜS 8. Law of Property Act ­ AÕS 9. Family Law Act ­ perekonnaseadus 10. Law of Succession Act ­ PäRS 11. Law...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
12
doc

Inflatsiooni mõju Eesti ühiskonnale

Avinurme Keskkool Referaat Inflatsiooni mõju Eesti ühiskonnale Koostaj a: Avinurme 2008 Inflatsioon ja hinnaindeksid Üldise hinnataseme pidevat tõusu nimetatakse inflatsiooniks. Inflatsioon on põhjustatud mitmete tegurite poolt: muutused reaalraha nõudluses, tehno...

Majandus - Keskkool
136 allalaadimist
2
doc

Eesti tööturu olukord

Tegemist on inimestega, kes on reeglina pikaajalised töötud ning kes sooviksid töötada ja oleksid selleks võimelised, kuid kes on tööotsingutest loobunud. Kõikjal otsitakse lahendusi nii riigi sekkumisel läbi majandus-, maksu- ja sotsiaalpoliitika, kui kolmanda sektori arendamisel. Tööpuuduse püsimine kõrgel tase...

Majandus - Keskkool
38 allalaadimist
7
doc

Tööhõivepoliitika Eesti Vabariigis

Tööhõivepoliitika Eesti Vabariigis Tööhõivepoliitika on poliitika, mis saab reguleerida riigi tööhõivet, Tegeleb inimestele töökohtade leidmise soodustamisega. Rahvastiku vananemisega seoses soovitatakse riikidel rakendada järgmisi poliitika meetmeid: 1. Panna suuremat rõhku perepoliitikale ja lastega perede toetamisele; 2. Soodustada kõrgemat tööhõivet; 3. Viia läbi reform...

Geograafia - Keskkool
51 allalaadimist
3
doc

Eesti ühiskond

Eesti kohtusüsteem. Õigusaktide hierarhia-3astmeline:I aste-maa-ja halduskohtud- esimese ­ harju,pärnu,tartu,viru maakohus, nelja maakohtu struktuuris tegutsevad kohtumajad asukohaga igas maakonnakeskuses. Halduskohtud-tallinn, tartu , 2halduskohtu struktuuris on kokku 4 kohtumaja:tallinn,tartu,pärnu,jõhvi II aste- ringkonnakohtud-vaadatakse apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtute lahendeid, ta...

Ühiskond - Keskkool
24 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun