Facebook Like
Add link

" biogaas" - 137 õppematerjali

biogaas on anaeroobse kääritamise teel saadud gaasiline kütus, mis koosneb 45- 70 % metaanist (CH4), 30-40 % süsinikdioksiidist (CO2) ja teistest komponentidest nagu (N2, O2, NH4, H2S.) Lämmastik, hapnik, ammooniumioone, divesiniksulfiidi. Aastatel 2007-2010 toimus biogaasi tootmine 71 % ulatuses prügilagaasist, 23 % ulatuses reoveesettest . Ülejäänud biogaas kääritati sealägast.
4
docx

Energiahein ja biogaas

Tuletame meelde, mis on energia? · Energia on elusorganismide elutegevuse alus ja füüsikaline suurus, mis iseloomustb keha või jõu võimet teha tööd. · Laiemas mõttes on energia kõigi füüsikaliste objektide (osakeste, kehade, väljade) liikumise üldine mõõt. · Energia on kõikide protsesside liikumapanev jõud. Tuletame meeldi, mis on taastuvenergia? · Taastuvenergia on ressurss,...

Põllumajandus -
21 allalaadimist
1
docx

Gmo ja biogaas

Gmo ja biogaas , nende saamine, kasutamine , head ja halvad omadused Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on kunstlikult geenide manipulatsiooni (geneetilise muundamise) teel loodud (parandatud, muudetud) taimesortide, ehk ka loomatõugude, üldnimi. Üks võimalus on kasutada bakterite abi. Mullas elav agrobakter, mis põhjustab taimedes kasvajalisi muutusi, suudab viia ühe osa oma DNA-st taimerak...

Geograafia - Kutsekool
5 allalaadimist
1
docx

Kas Eestis tasub toota biogaasi?

Kas Eestis tasub toota biogaasi ? Oleme jõudnud aega,mil meie energia allikad aina kiiremini kahanevad ning on lõpu piiri lähedal.Et,teised põlvkonnad saaksid samuti soojust ja elektrit,tuleb võtta käsile sellised meetodid,mis oleksid kasulikumad,mida jaguks pikemaks ajaks ja mida oleks soodne ülal pidada.Sellisteks allikateks on tuuleenergia,vee-energia,tuumaenergia ja loomuliku...

Keemia - Keskkool
13 allalaadimist
3
doc

Kas Eestis tasub toota biogaasi?

Kas Eestis tasub toota biogaasi ? Kadriliis Rääsk 11a.klass Alternatiivkütuste tootmine on Eestis üha enam päevakorrale tõusmas. Teadlased tegelevad erinevate alternatiivsete meetodite väljatöötamiseg...

Keemia - Keskkool
15 allalaadimist
13
ppt

Gaaskütused

Kütus ehk kütteaine on aine, mille põletamisel eraldub palju soojust ja mida seetõttu kasutatakse energiaallikana, näiteks elektrienergia saamiseks. Kütust kasutatakse toidu valmistamiseks, eluaseme soojendamiseks, transpordivahendite ja masinate mootoreis, tööstuses jne. Põlevad õhus Jagunemine: > Maagaasiks > Vedelgaasiks > Tehisgaasiks > Biogaasiks >...

Keemia - Keskkool
21 allalaadimist
7
docx

Ökoloogia mõisted seletusega

Aerotank ­ aeratsioonikamber, kus reovesi kontakteerub aktiivmudaga või täpsemalt mikroorganismide biomassiga. Mikroorganismid kasutavad reovee orgaanilist ainet oma elutegevuses ja uue rakumassi sünteesiks. Aineringe ­ ainete pidevalt korduv ringlemine Maa pinnal või ühest Maa sfäärist teise. A. maht ­ iseloomustab aineringes osalevat ainehul...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
148 allalaadimist
2
doc

Geograafia mõisted 2

Biogaas- Orgaanilise aine, nt olmejäätmete lagunemisel eralduv gaas, saab kasutada kütteks Boora- puhanguline tugev külm mäestikutuul mereäärsetel aladel, puhub enamasti talviti piki mäeahelikke läbivaid põikiorge mere suunas. Benelux- Belgia, Hollandi ja Luksemburgi majanduskoostöö ühendus, tugineb nende riikide vahel 1944. a sõlmitud tolliliidu lepingule ja hilisematele lepingutele. Börde- Viljakate lö...

Geograafia - Põhikool
3 allalaadimist
26
docx

Biogas – The source of future energy

Tartu Miina Härma gymnasium Biogas ­ The source of future energy Report Tartu 2010 Table of Contents Introduction......................................................................................................... What is biogas?................................................................................................... Pr...

Inglise keel - Keskkool
4 allalaadimist
28
pptx

Rohumaad taastuvenergia allikana: biogaasi tootmine rohtsest massist, energiahein

Rohumaad taastuvenergia allikana: biogaasi tootmine rohtsest massist, energiahein Mõisted  Taastuvenergia- eneriga, mis toodetakse taasuvatest energia allikatest  Biogaas- käärimisgaas, mis sialdab CH4 (45-70% ) ja CO2 (30-55%)  Biomass- organismide elusaine hulk  Energiahein- energia saamiseks kasvatatavad kultuurid [1] Biokütuste klassifitseerimine  Vedel- õli- ja suhkrurikkad energiakultuurid  Ga...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
8
docx

Rohumaad taastuvenergia allikana

Aga ka biogaas ja biomass. Biogaas, teisiti öelduna käärimisgaas on suure metaanisisaldusega gaas, mis tekib kui mikroorganismid taimse ja loomse päritoluga heitmeid anaeroobselt lagundavad. See koosneb peamiselt metaanist ja süsinikdioksiidist. Vähesemal määral sisaldab ka lämmastikku, divesiniksulfiidi. Energiahein- kultuurid, mida kasvatakse energia tootmise eesmärgil Biomass- Biotsünoosi isendite elusaine hulk. Väljendatud toor-või k...

Rakendusbotaanika -
3 allalaadimist
10
odt

Alternatiiv energia

Taastuv energia: Taastuv energiaressurss ehk taastuv energiaallikas on energiaressurss, mida saab kasutada lakkamatult või mis taastub ökosüsteemi aineringete käigus, ilma et selle kogus inimtegevuse mõjul kahaneks. Tuntuimad ja levinuimad Allikad on: Vesi , Tuul, Päike, Laine, Tõus-mõõn, Maasoojus, Prügilagaas, Heitvee puhastamisel eralduv gaas, Biogaas , Biomass 4. Hüdroenergia Hüdroenergia ehk vee-energia on mehaanilise energia liik, mis vabaneb vee vabal langemisel Maa raskusjõu mõjul.  Vee abil elektrienergia tootmine on keskkonnasõbralik, sest õhku ei paisku kasvuhoonegaase.  hästi väljaarendatud tehnoloogia – jaamad on lihtsad, töökindlad ja pika tööeaga  ei raiska ressursse – jaama läbinud vesi jääb endiselt kasutuskõlblikuks mii...

Füüsika - Keskkool
5 allalaadimist
12
ppt

Gaaskütused

Gaaskütused Erki, Ron, Kristina, Christjan 11b Gaaskütused · Põlevad õhus · On piisavalt kasulikud · Torud, Tankrid · Jagunemine: ­ Maagaasiks ­ Vedelgaasiks ­ Tehisgaasiks ­ Biogaasiks ­ kaasnev gaas Maagaas · Põhiliselt metaan · Koos naftaga või eraldi · Lõhnatu ja värvitu · Leiukohad: ­ Venemaal ­ Iraan...

Keemia - Keskkool
33 allalaadimist
12
doc

Kokkuvõte Orgaanilises keemias

Isomeeria on C ja H ning teiste elementide ühesugune arv,aga erinev struktuur.(Ühesuguse elementkoostise ja molekulmassiga,kuid erineva struktuuriga aineid nim. isomeerideks) Ahelisomeeria-erinev ahela kuju.(süsinikahela erinev hargnemine) Nt. CH3-CH2-CH2-CH3CH3-CH(CH3)-CH3 (butaan) (isobutaan ehk 2-metüülpropaan) Asendiisomeeria...

Keemia - Keskkool
280 allalaadimist
33
doc

Konspekt 2 vaheeksami küsimused ja vastused

Olulisemad õhu saasteained ning nende omadused (SO2) ­happevihmu, tekib kütteõli, kivisöe ja põlevkivi põletamisel soojuselektrijaamades, tselluloositehastes ja keemia- ja metallitööstuses. (NOx) - allikaks on fossiilsete kütuste põletamine küttekolletes. NH3-eraldub põllumajandusest ja keemiatööstusettevõtetest (CO2) üks tähtsamaid kasvuhoonegaase, peamiseks allikaks on energeetikatööstus, mis kas...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
296 allalaadimist
2
doc

Soojusmajandus, eksami küsimused ja vastused

1. Primaarenergia, primaarenergia ressursid ja varustatus. Primaarenergia on naturaalsest allikast saadud energia, mida tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata. Eestis toodetavast kütusest kuuluvad siia põlevkivi, kütteturvas, küttepuud, puidujäätmed ja biogaas ; imporditavast kütusest kivisüsi, maagaas, vedelgaas, raske ja kerge kütteõli, diislikütus, autobensiin ja lennukipetrool. Prima...

Soojusmajandus - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
67
txt

Konspekt aastast 2005

Heitvee bioloogiline puhastus toimub kvale pinnale. Pinnaks vib olla kruus, aerotankides. Jrelselgitis eraldatakse aktiivmuda ja kivid, plastik, liiv ja aktiivssi. Tpilised pumbatakse see tagasi aerotanki. Segatud muda mikroobid - bakterid: Zooglea, Pseudomonas, soojendatakse ja pumbatakse metaantankidesse, kus muda Alcaligenes, Flavobacterium, Bacillus, kritamisel tekib biogaas , mis kogutakse gaasihoidlasse. Corynebacterium, Streptomyces, Nocardia, Kritatud muda kuivatatakse tsentrifuugide ja lintpressidega. Sphaerotilus, Beggiatoa, Desulfovibrio; Stabiliseeritud ning kuivatatud muda segatakse turbaga ning seened, vetikad, algloomad ja nematoodid. komposteeritakse. Biokilel phineva heitvee puhastamise eelised Allikas: Tallinna Vesi AS, http:www.tallinnavesi.ee on: biokile vimaldab aeglase kasvuga Keskkonnamikrob...

Mikrobioloogia - Tartu Ülikool
41 allalaadimist
4
rtf

Alkaanid

atsükline ühend ­ süsivesinikud, kus puuduvad tsüklid tsükliline ühend ­ süsivesinikud, mis sisaldavad süsiniku ahelas ühte, või mitut tsüklit 2. süsivesinik ­ orgaaniline ühend, mis koosneb süsiniku ja vesiniku aatomitest küllastunud süsivesinik ­ orgaaniline ühend, mille süsinike aatomite vahel on kovalentsed üksiksidemed küllastumata süsivesi...

Keemia - Keskkool
199 allalaadimist
14
doc

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse areng 3-5 2. Eesti jäätmekäitluse ajalugu 6 3. Jäätmete kogumine ja vedu 7-8 4. Jäätmete mehhaaniline töötlemine 9 5. Jäätmete biokäitlus 10-11 6. Prügi põletamine 12 7. Jäätmekäitluse tulevik 13 8. Kasutatud kirjandus 14 Jäätmekäitluse areng: Enne asulate tekkimist jäätmetega muret ei olnud. Ruumi oli laialt ning ega jäätmeid palju tekkinudki. Na...

Bioloogia - Kutsekool
152 allalaadimist
29
doc

Mõistete seletav sõnastik (pikk)

Mõistete seletav sõnastik Abiootilised (keskkonna)tegurid ­ organisme ümbritsevast anorgaanilisest (eluta) maailmast tulenevad ökoloogilised tegurid. Adaptatsioon, adapteerumine ­ organismide või nende osade ehituse või talitluse kujunemine selliseks, st see tagab paremini isendi või liigi säilimise ja populatsiooni arvukuse suurenemise. A. tagajärjel suu...

Bioloogia - Keskkool
78 allalaadimist
32
ppt

Energiamajandus

Energiamajandus Kaasaeg ja tulevik Energiamajanduse põletavamad probleemid ·Energiatarbe kiire kasv ·Kvalitatiivselt kõrgemal tasemel oleva energia vajaduse kasv ·Ressursi ja tarbimise ebaühtlane jaotus ·Traditsiooniliste energiaressursside ammendumine ·Energiajulgeolek (varustuskindlus) ·Keskkonnaprobleemid Maailma energiatarbe prognoos Maailma primaarenergia tarbe kasv 1980-20...

Geograafia - Keskkool
133 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun