Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

" aktid" - 628 õppematerjali

aktid on aktid, millega kohaldatakse kaitsvaid õigusnorme, seega seonduvad nad õigusrikkumistega
7
docx

Õiguse vormid ja normatiivsed aktid

ÕIGUSE VORMID (ÕIGUSE ALLIKAD). NORMATIIVSED AKTID . Lk 59-85 4.1. ÕIGUSE VORMI(ÕIGUSE ALLIKA) MÕISTE. Lk 59 Õigusvorm ehk õigusallikas ­ õig...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
6
doc

Kultuuripärandi säilimist tagavad seadusandlikud aktid

Kultuuripärandi säilimist tagavad seadusandlikud aktid Seadus Terminoloogia Kogumispõhimõtted Säilitamispõhimõtted Muinsuskaitse Mälestis - riigi kaitse all Muinsuskaitse alla käivad Mälestise hävitamine või olev kinnis- või vallasasi kõik alad või asulad, mis rikkumine on keelatud. või selle osa või asjade omavad mingisugust Mälestise omanik või...

Kultuur -
4 allalaadimist
37
doc

Õiguse alused loengu põhjalik konspekt

Dotsent Norbert Peder Loenguteesid õppeaines "Õiguse alused" (kõik õppeliinid) Teema: Sotsiaalsed normid, õigus ja õigusnorm. Sissejuhatus §1 Sotsiaalsed normid 1.Sotsiaalsete normide mõiste, kohustused. 2. Sotsiaalsete normide põhitunnused 3. Sotsiaalsete normide funktsioonid 4. Sotsiaalsete normide liigid §2 Õiguse tunnused ja mõiste 1. Õiguse tunnused 2. Mõiste õigus tähendusi 3. Õi...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
107 allalaadimist
16
doc

Õiguse alused kordamisküsimused

Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi tekkimise vajadus- territooriumil elav rahvahulk vajas juhtimist. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt vägivaldselt omandada. Selle funktsiooni täitmiseks tekkis sugukonnapealiku ümber malev, mille l...

Õigus -
110 allalaadimist
13
doc

Õiguse entsüklopeedia eksami vastused

Õigusriigi tunnused ­ Riigi allutatus õigusele, kodanik ja riik on võrdsed õigusobjektid, seaduse ülimuslikkus, õigusloome demokraatlik iseloom, seadusloome parlamendi kaudu, seaduslikkuse austamine, kõik täidavad täpselt ja kõrvalekaldumatult õigusnorme ,kindel õiguskord kord mis vastab seaduslikkusele. 1.1 Võimude lahu...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
475 allalaadimist
7
docx

Õiguse teooria ja metodoloogia

Õiguse teooria ja metodoloogia Õigus ­ riigi seadusandlike organite poolt õigusloome menetluse tulemusena kehtestatud normid ja reeglid, mis moodustavad õiguskorra, mida riik tagab sunnirakendamise võimalusega. See määrab kindlaks riigi kodanike kohustused ja vabadused. Tava ­ See on ühiskonnas korduva kasutamise läbi järgimist ja tunnustamist leidnud reeglite kogum, mille eirajat...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
2
doc

Sissejuhatus õigusesse 1. loengu mõisted

Õiguse mõiste-riigi seadusandlike organite poolt õigusloome menetluse (seadusandlus ja määrusandlus) tulemusena kehtestatud normid ja reeglid (õiguskord), mida tagab riik sunnirakendamise võimalusega. Õigus on kirja pandud, väline ning karistatav. Õiguse eelastmed on moraal ja tava. Tava-Tava on ühiskonnas korduva kasutamise läbi järgimist ja tunnustamist leidnud reeglite kogum, mille eirajat ähvardab teiste...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
10 allalaadimist
2
odt

Sissejuhatus õigusesse

Õigus-riigi poolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide süsteem käitumise reguleerimiseks või kaitsmiseks ja mille nõuete täitmist garanteerib riik oma sunnijõu kasutamise võimalusega. Õiguse idee jaguneb õigluseks (inimkoosluse põhiväärtus), õiguslik garanteeritus (usaldus õiguskorra vastu) ja eesmärgipärasus (suunatlus korra ja julgeoleku loomisele teatud inimkäitumises. 2. Õiguse liigid...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
6
docx

Asjaajamiskorra ühtsed alused KT küsimused ja vastused

Mida peab asutuse asjaajamine tagama:  asutuse ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpse ja küllaldase  dokumenteerimise vähemalt õigusaktidega ettenähtud ulatuses;  dokumentide vastavuse õigusaktides ja standardites kehtestatud vorminõuetele;  dokumentide kiire ringluse;  dokumentide lihtsa ja kiire leidmise ning juurdepääsu neile;  dokumentidele kehtestatud juurdepääsupiirangutest kinnipidamise;  tähtaegse dokumentide täitmise ning asjade lahendamise kontrolli;  dokumentide ja nende tõestusväärtuse säilimise dokumen...

Sekretäriõpe -
10 allalaadimist
24
docx

Õiguse entsüklopeedia I

Alluvussuhetes saab. Mandri-euroopalikus õiguskultuuris – era ja avalik õigus. Common Law-s üldine ja õiglane õigus. Ombudsman – konstitutsiooniline organ, kes peab kaitsma üksikkodanikku põhiõiguste rikkumise korral ja üldise ametkondliku omavoli eest. Eestis on selleks õiguskantsler – sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet omavalitsuse õigustloovate aktide PS ja seadustele vastavuse üle. 10. Euroopa Liidu õiguse üldine iseloomustus Euroopa Liit moodustub kolmest sambast, millel on ühine katus ja alustala. Ühised katusenormid panevad paika liidu eesmärgid, nimetavad organid ja põhimõtted, nagu vabadus, demokraatia, inimõigused, põhivabaduste ja õigusriigi põhimõtete austamise. Ühised alustalanormid sätestab liikmelisuse tingimused, muudatuste tegemise lepingutes. Esimese samba moodu...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
87 allalaadimist
8
docx

Euroopa Liidu õigussüsteem

EL võib võtta vastu õigusakte, mida liikmesriigid peavad järgima ja kohaldama. ELi õigus on siduv ja üldsusele kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes. EUR-Lex veebisaidi kaudu saab kasutada ELi õigusaktide terviktekste kõikides nimetatud keeltes ja otsida teatavaid õigusakte. ELi õiguse allikad ELi õiguse kaks p...

Ühinguõigus - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
10
docx

Kehtiva õiguse allikad, määrus, seadus, seadlus

Positiivne olemiskord ei ole mitte ainult olemiskord vaid ta on ka pidamiskord. Õiguskord on normatiivne. Normil on formaalne kehtivus, mis on saavutatud õigusloome kaudu. Õigusnormatiivsus seisneb selles, et on vastavuses põhiseaduses kehtestatud tingimustele ja nõuetele ... Lepingud, mis on vastuolus seadustega, on tühised. TSÜS. Õigusakt peab olema formaalselt õiguspärane: 1. Õigusaktide loomine on seotud neid vastuvõetavate riigiorganite pädevusega 2. Õigusaktide vastuvõtmine toimub kindlaid protsetuuri reegleid arvestades. 3. Õigusaktid peavad saama alati käsitleda mingis teatud vormis. Õigusakt peab olema materiallselt õiguspärane: st õigusakti sisulist vastavust kehtivale õigusaktile. Õigusaktid moodustavad hierarhilise süsteemi, kus kõrgemal asuvad aktid on alati kohustuslikud madalamal asuvate õigus...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
13
doc

Ameerika ajalugu

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM Pille Jürisaar 11 B hommik ,,AMEERIKA AJALUGU" UURIMISTÖÖ Juhendaja: Urmas Lekk PÄRNU 2006 SISUKORD: SISSEJUHATUS KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS Ameerika avastamine. Tänapäeval on vürtsid täiesti tavaline asi ja neid on igas kodus. Vanasti olid aga vürtsid sama...

Geograafia - Keskkool
147 allalaadimist
2
doc

Uusaeg spikker

saj Inglismaal: Puritaanid olid protestandid, kes nõudsid anglikaani kiriku täielikku puhastamist katoliiklusest. *puritanism on kalvinismi erikuju. Majanduslik areng ja muutused: kapitalistlike manufaktuuride teke, palgatöö ja sellega seotud muutused, väliskaubandus. Õpetus: ettemääratuse õpetus, ilmaliku kutsumuse õpetus. Inimtüüp: töökas, kitsi, usklik, vaikiv, sünge, mustas, meestel lüh...

Ajalugu - Keskkool
291 allalaadimist
93
doc

Kunsti ajalugu

1 MESOPOTAAMIA ARHITEKTUUR....................................................................................................................4 EGIPTUSE ARHITEKTUUR...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tehnikakõrgkool
444 allalaadimist
8
doc

Aristoteles ja Sokraates

See on oma nime saanud Sokratese järgi, kes õpetas küsimuste-vastuste vormis. Sokratese õpilase Platoni tekstid on põhiliselt dialoogid, mille peategelane on sokraatilist meetodit kasutav Sokrates (näiteks "Kriton"). Sokraatilises dialoogis toimuvat vestlust võib nimetada ka dialektiliseks. Sokraatilise meetodi kolm traditsioonilist...

Filosoofia - Keskkool
94 allalaadimist
3
doc

Klassitsism, romantism

Klassitsism Toretsev barokk ja mänglev rokokoo kaotasid oma tähtsuse koos absolutistliku kuningavõimu kukutamisega Prantsusmaal. Võimule tõusnud kodanluse meelelaad oli kainem ja asjalikum, selles suunas arenes ka kunst. Aastatel 1770 1830 Euroopa kunstis valitsenud stiili, mis püüdis jäljendada antiikkunsti, nimetatakse klas...

Kunstiajalugu - Keskkool
90 allalaadimist
4
doc

Keskkonnakaitse

KESKONNAKAITSE Sissejuhatus Keskonnakaitse on inimeste poolt loodud abinõude süsteem inimese ja looduse vaheliste suhete reguleerimiseks. Keskkonnakaitse põhiliseks eesmärgiks on kaitsta ja vähendada inimese elutegevusest tulenevaid kahjustusi ning parandada elukeskkonda. Eestis on kõikjal looduses ja kultuurmaastikul lubatud liikuda j...

Bioloogia - Põhikool
82 allalaadimist
5
doc

konspekt

· Mõjutas kultuurivaldkondi · Kunstnikud hülgasid looduse ning maalisid vaimset, mittenähtavat poolt · Kunstnike hinnangul oli ühiskond allakäiguteel Tunnusjooned: · Kunstnikke inspireerisid romaanid ja luule · Töödes müstika,salapära,vihjed,sümbolid · Osad nukrad ja igavad tööd · Teine osa sünged õuduspil...

Kunstiajalugu - Keskkool
69 allalaadimist
20
doc

Semiootika ajalugu

Lekton (stoikud) ­ sõnaline esemelisus, teadvuse tüüp mis saadab sõna. Luuakse sõna poolt ei eelne talle. Ei asetse rääkija hinges vaid keeles endas. L-le tugineb mõte. L võimaldab helidel esemetega vahetult suhestuda. Eristatakse täielikku, lõpetatud lektonit (Sokrates kirjutab) ja mittetäielikku lektonit (kirjutab). Lekton on lähedal tähistatavale. Tähistatav...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun