Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule " Õigussuhte olemus ja mõiste" leiti 105 faili

8
docx

Õigussuhte olemus ja mõiste

Jutt on õigussuhtest kui ühiskondlike suhete liigist. Õigussuhe on üheltpoolt tüüpiline inimkäitumise akt. Õiguse poolt korrastatus annab käitumisele ja sellisetele suhetele spetsiifilise iseloomu ja me saame rääkida õigussuhetest. Õigussuhe tekib õigusnormi alusel ja õigusnormis sisalduva nõude...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
35
docx

Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi mõiste ja tunnused.

Riigi mõiste ja tunnused. Tava- käitumisreegel, mille täitmine on muutunud harjumuseks pikaajalise ja korduva kasutamise tõttu. Kui ürgühiskonnas hõlmas pealiku võim veresuguluse alusel sugukonda kuuluvaid isikuid, siis riigivõimule oli allutatud kindlal territooriumil asuv elanikkond: 1)rahvas, 2)riikkondlased. Riigi tekkimist iseloomustas: 1) ühiskonnast eraldunud ja tema...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
27 allalaadimist
5
docx

Õiguse mõiste ja õigussüsteem

Õiguse mõiste ja õigussüsteem. ÕIGUS – riigi poolt kehtestatud normide süsteem meie käitumise reguleerimiseks või kaitsmiseks ja mille nõuete täitmist garanteerib riik oma sunnijõu kasutamise võimalusega. AVALIK ÕIGUS - Rahvusvaheline õigus, riigiõigus, haldusõigus, kriminaalõigus, tööõigus. ERAÕIGUS - a) TSIVIILÕIGUS – võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus,...

Ettevõtlus -
5 allalaadimist
10
doc

Õiguse rakendamine, õiguse realiseerimise mõiste ja liigid, rakendamise mõiste

Millal on välja antud 3. Millise konkreetse isiku kohta 4. Milles seisneb asja lahendamise olemus 5. Millistele faktilistele asjaoludele vastuvõetud otsus tugineb 6. Millise seaduse või muu normatiivakti alusel see akt on vastu võetud 7. Kus on välja antud Eksisteerib väga mitmesuguseid õiguse rakendamise akte. Õiguse rakendamine toimub kolmel juhul. Õigussuhte iseloomust tulenevalt on vaja rakendada õigust - on tegemisigusnormi dispositsiooni rakendamisega. Sellised aktid on tavaliselt organisatsioonilise iseloomuga aktid (valimiste väljakuulutamine). Kui tegemist on juriidilise vaidlusega, siis õiguse rakendamise akt piiritleb kahe subjekti omavahelised õigused ja nende kohustused. Sellele lähedase iseloomuga on õiguse rakendamise akt karistuse määramisel. Siit tulenevalt eristatakse vas...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
22 allalaadimist
50
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon 2014/2015 õppeaastal.

c) inimese elukäigu “hea või paha õnn”, “stupid luck”, vedamine või mitte-vedamine nii isiklikus, kui ka üldises ja väga üldises plaanis. ff Lisaks esineb ühiskonnas hulk universaalseid ja primaarseid sotsiaalseid hüvesid, mis on jaotuse objektiks. Esmahüvede olemus sõltub inimeste vajadustest, võimetest ning (mõeldavatest ja põhimõtteliselt realiseeritavatest) eluplaanidest. Poliitilises ühiskonnas on inimese vabadus- ja õigushüvede tagamiseks vajalik poliitiline kontseptsioon vabast, võrdväärselt koheldavast, moraalse võimu ja võimetega, ühiseks tegevuseks ja koostööks võimelisest isikust. Ainult sellise normatiivse kontseptsiooni alusel saab määratleda esmahüvede loendi. Rawls määrat...

Õigus -
220 allalaadimist
20
docx

Õigus ja ühiskond

t jur vastutust toimepandud õigusrikkumise eest ÕS subjektid:  ÕS sisu:  Füs isikud (inimesed)  Subjektiivne õigus  Jur isikud  Jur kohustus  ÕS objektid o Materjaalsed esemed o Mittematerjaalsed väärtused  ÕS põhiliigid: o Õigussuhte struktuuri järgi:  kahepoolsed õigussuhted  ühepoolsed õigussuhted o Õigussuhte funktsiooni järgi:  Regulatiivsed  Kaitsvad  Jur faktide liigid 1: o Sündmus (toimub inimese tahtest sõltumata. Nt üleujutus, päikesest põhjustatud tulekahju, loomulik surm) o Tegu (tegelikkuses asetleidev asjaolu, mis toimu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
25
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon

7 Õigusliku otsuse ja tõlgenduse argumenteerimise nõue.........................................9 Õiguse realiseerumise kolm vormi. ÕIGUSE JÄRGIMINE ­ s.t et õigussuhte subjektid allutavad oma käitumise kohustavate või ke...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
170 allalaadimist
65
docx

Perekonnaoõigus

Eksam: kaks kontrolltööd (teoreetiline osa + kaasus + aktiivne osavõtt seminarides annab punkte). PEREKONNAÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED Perekond (vt Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne, www.pohiseadus.ee. ) Põhiseaduses ega seadustes pole perekonna mõistet sätestatud. Ka EIK pole andnud perekonnaelu...

Perekonna- ja pärimisõigus - Keskkool
15 allalaadimist
20
doc

ÕIGUSE ALUSED

t. ta võib kehtida ainult riigi territooriumi teatud osa ulatuses. 29. Õiguse realiseerimise mõiste ja vormid. Õiguse realiseerimine tähendab õigusnormide elluviimist õiguse subjektide tegevuses ja see väljendub subjektide käitumises. 1) Õigusnormide nõuetest kinnipidamine; 2) Õigusnormide kasutamine; 3) Õigusnormide rakendamine ehk kohaldamine. 30. Õigussuhte subjektid. ÜKSIKISIKUD: kodanikud, kodakondsuseta isikud, välismaalased ORGANISATSIOONID: riik, riigiorganid, riiklikud majanduslikud ettevõtted, eraettevõtted, ühingud 31. Õigussubjektsus. on isiku võime olla õigussuhtest osavõtja. Selle mood tema õigusvõi-me (riigi poolt tunnustatav isiku võime omada õigusi ja kohustusi, olla õiguste ja kohus-tuste kandja); teovõime (isiku võime subjektiivseid õigusi ja juriidilisi k...

Õigus alused -
38 allalaadimist
21
docx

Õiguse entsüklopeedia III: Eesti omariiklus (olemus, arengud)

Eesti omariiklus (olemus, arengud). IseseisvusManifest- 24.veebruar 1918. (PäästeKomitee) kõigile Eestimaa rahvastele (peeti silmas rahvusi) - Eesti kuulutati iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides koos riigi piiridesse kuuluvate Eestimaa osade loetlemisega. Selles deklareeriti teiste riikide suhtes erapooletus. Eesti lõpliku valitsemiskorra peab ki...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS Dots. Vallo Olle 2009 Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V.Olle põhjal ____________________________________________________________________________________________________ § 1. MUNITSIPAAL...

Õigus - Tartu Ülikool
592 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et kõik nähtused, m...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
231 allalaadimist
45
docx

Õiguse entsüklopeedia

Õiguse olemus ja mõiste. Õigus on headuse ja õigluse kunst. Õigus on loomupoolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste vahelisi suhteid. Headus ja õiglus on õiguse ideaalid, ehk siis mõõdupuu millele peab vastama õigus. Kirjutamata ja kirjutatud õigustele (tavad) lisas riik normid ning tekkis õigus. Enne õiguse tekkimist o...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
290 allalaadimist
5
docx

Haldusõiguse eksami vastused

SISSEJUHATUS AINESSE. Avalik haldus, selle mõiste. Avaliku halduse erinevad määratlused. Võimude lahususe mõiste. Avaliku halduse funktsioonid. Avaliku halduse seotus õigusega. 2. HALDUSÕIGUS. Haldusõiguse mõiste. Haldusõiguse allikad. Haldusõiguse süsteem: üldosa ja eriosa, nende koostisosad ja iseloomustus. Haldusõiguse põhiseaduslikud print...

Eesti õiguskord - Tallinna Ülikool
225 allalaadimist
24
odt

Õiguse alused

Riigi ja õiguse tekkimine. Riik tekkis vajadusest ühel territooriumil asuvaid elanikke juhtida. Tekkis ühiskonnast kõrgem kiht ­ avalik võim. Õigusemõistmine käis rahva üle, mitte sugukondade üle. Riigi tekkega tõusis ka käitumisnormide kehtestamise vajadus. Riik aktsepteeris tavasid, mis talle sobisid ja hakkas looma...

Õigus alused -
8 allalaadimist
32
docx

Õiguse entsüklopeedia eksami küsimused

Need pole õigust loovad, vaid asjaolus kirjeldatud olukorda sattunud subjektile tekkivad õigused. Õigustlõpetav võib olla ka sündmus. Üks ja sama jur fakt võib kutsuda esile mitu erinevat õiguslikku tagajärge. 3.Õigustlõpetavad-kutsuvad esile õiguste ja kohustuste toimimise lõppemise 14. Mida tähendab õigussuhe? Ava selle olemus ja mõiste ! Õigussuhe on õigusega reguleeritud ühiskondlik suhe. Õigussuhe on suhe, milles subjektid on omavahel seotud subjektiivsete õiguste ja subjektiivsete kohustustega. Õigussuhe on õigusnormi alusel tekkiv ühiskondlik side õiguse subjektide vahel, kus osalejate käitumises realiseeruvad subjektiivsed õigused ja jur kohustused. Reflektsiooniõigus – olukord, kui subjekt nõuab riigorganit, et viimane mõjutak...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
180 allalaadimist
40
docx

Õiguse entsüklopeedia terve konspekt

AASTA (Elmar Ilus-raamatu põhjal) Sisukord 1Õiguse eelastmed......................................................................................................................4 1.1MORAAL JA TAVA...........................................................................................................4 1.1.1TAVA, MORAAL, ÕIGUS, SUND JA V...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Õigussuhe on inimestevaheline seos, mis tekib inimeste subjektiivsete juriidiliste õiguste ja kohustuste kaudu. Õigussuhe on inimestevaheline seos, mille säilimise tagab riik sunnijõuga. Õigussuhe on inimestevaheline seos, mis kannab individualiseeritud, määratletud iseloomu. Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur? Õigussuhte eeltoodud spetsiifiliste tunnuste alusel ja nende kogumis võib teha järelduse, et õigussuhe on õigusnormi alusel tekkiv isikutevaheline individualiseeritud ühiskondlik suhe, mida iseloomustab subjektide vastastikune seotus subjektiivsete juriidiliste õiguste ja kohustustega ning toetumine riigi kaitsele. Õigussuhte spetsiifilistest tunnustest ja määratlusest nähtub, et õigussuhte struktuurseteks elementideks on:  ob...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun