Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

" igused ja kohustused" - 22 õppematerjali

9
docx

TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA TÖÖTERVISHOIUALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

TALLINNA TEENINDUSKOOL Vaido Villem Rühm 011K TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA TÖÖTERVISHOIUALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Referaat Õpetaja: Heikki Eskusson Tallinn 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Referaadi teemal valimise kohapealt võin öelda, et selle valis õpetaja. Aga teema sobib mulle väga hästi, tulevikus endal vaja seda. Sisu räägib kuidas käituda erinevates olukordes tööl ja mis on sinu, kui töötaja õigused ning kohustused. 1. TÖÖTAJA TÖÖTERVISHOIUALASED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 1.1. Töötaja on kohustatud: · osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid; · järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust; · läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale; · kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid töökorras; · tagama vastavalt väljaõppele ja tööandj...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
58 allalaadimist
16
docx

TRANSPORT JA EKSPEDEERIMINE II KT

Pakendamisel kasutatav puitmaterjal (nt EURFIN alus, kastid jne) peab vastama sihtriigi nõuetele. Üldiselt ISPM15 standard – kuumtöödeldud tõkestamaks puidukahurite levikut (markeeritud vastava templiga EE – 000) o  Lühendid ja nende sisu: RFS (autodega eelvedu AWB alusel) – (road feeder service) RFS veab kaubad ette lennujaama, kuhu lennukompaniil on suurem arv lende ning seega on ka rohkem kaubaruumi ning hinnapoliitika paindlikum. Sellisel juhul koosneb lennutransport tegelikult kaubaveost lennuautoga ning siis edasilennust lennukiga. Kogu transpordi teekond on aga kaetud lennukaupade vedaja vastutusega. SDR (tingvaluuta, milles arvestatakse vedajate ja ekspedeerijate vastutuse ulatust). AWB (lennuveokiri) – kaubaveo lepinguks on AWB (air waybill), mis sätestab veo tingimused ja poolte õigused ja kohustused sh vedaja piiratud vastutuse ca 17 SDR (ca 21,7 EUR) brutokilo kohta. AWB kehtib kuni kaup on saajale või saaja esindajale sihtkohas üle antud. Hetkel veel AWB paberkandjal, kuid IATA töötab üleminukaga paberivabale süsteemile e-freight, mis peaks rakenduma 2016. aasta jooksul. FCL (täiskonteiner) – (full container load) veoraha arvestamise ühikuks on konteiner LCL (osakonteiner) – (less than container load) sega-tükikaup, veoraha arvestamise ühikuks on arvestuslik maht WM (weight or measurement). LCL saadetisi konsolideeritakse FCLi (kui on piisavalt mahtu). 20DC (20-jalane kuivkaubakonteiner) 40DC (40- jalane kuivkaubakonteiner) TEU (20-jalane konteiner, konteinerveo mõõtühik) – (twenty-foot equivalent unit) 1 TEU ja 40-jalane konteiner = 2 TEU o  Erikaubad lennuveol - ohtlikud kaubad (DGR) - rasked k...

Transport ja ekspedeerimine -
26 allalaadimist
9
doc

Hansa- ja Euroopa Liit

SISSEJUHATUS Nimetus hansa tuleneb ajalooliselt sõnast (vanaülemsaksa keeles `salk, jõuk'), millega eelmise aastatuhande algupoole tähistati enamasti võõrsil viibivate saksa kaupmeeste ühishuve, eesõigusi ning julgeolekut tagada püüdvat ühingut. 13. sajandil loodi Hansa Liidu nime all Põhja-Saksa, Madalmaade ja Liivimaa linnade liit, mille eesmärk oli ühendada linnade jõud Lääne- ja Põhjamere piirkonna kaubanduse ühiseks korraldamiseks ja kaitseks. Ühistegevuse aluseks oli Hansa leping. Hansa Liidul oli hästi välja kujunenud juhatus, kes asus Lübeckis. Eri aegadel kuulus Hansa Liitu üle 200 linna. Liitu kuulunud Liivimaa linnad olid peamiselt vahendajaks Ida ja Lääne vahel. Uus Euroopa Liit (edaspidi ka EL) kujutab endast mitmekeelset ja mitmekultuurilist elukeskkonda, kus liikmesriikide kodanikud saavad ilma oluliste piiranguteta reisida, elada, töötada, õppida, sooritada otsusid ja tehinguid. Samas kehtivad ELi territooriumil erinevates eluvald...

Ajalugu - Keskkool
30 allalaadimist
1
txt

Heaoluriigi arenguetapid ja tulevik

kes abi vajasid rohkem. Mitmetes riikides tekkis riigieelarve defitsiit ja hakati rkima heaoluriigi k...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
76
pdf

PEREKONNAÕIGUS - SEMINARID

Heli tahab ise otsustada, kuhu kooli Kaja järgmise aasta 1.septembril läheb. Raju on olukorrast väga häiritud ja tahab nüüd ja edaspidi ise kõik lapsesse puutuvad küsimused otsustada, mh selle, et et laps saaks käia esimesest klassist kuni keskkooli lõpuni kodulähedases koolis ega peaks mitte kunagi kooli vahetama. Heli mõõt saab täis. Ta teatab Rajule, et too ei näe oma last enam kunagi. Raju on meeleheitel, sest ei ole last juba pikemat aega näinud ega tea, kuidas tal läheb. Kõik tema katsed lapsega kohtuda luhtuvad põhjusel või teisel. Heli naabri Natalia meelest on Heli üleüldse halb ema, sest tema jaoks on selgelt töö lapsest tähtsam. Kaja on pidanud Heli pikkade tööpäevade tõttu palju üksi kodus olema. Koolieeliku üksi koju jätmine on hoolimatu ja lapsele ohtlik, mistõttu leiab Natalia, et Helilt tuleks vanemlikud õigused üldse ära võtta. Natalia kirjutab sellest Harju Maakohtu üldmeilile. 1. Mida saab Heli Rajult nõuda? Perekonnaseaduse (edaspidi PKS) § 116 lg 1 sätestab, et vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused , kui seadusest ei tulene teisiti. PKS § 117 lg-st 2 lähtuvalt on Helil ja Rajul ühine hooldusõigus, kuna nad ei olnud lapse sünni ajal abielus ning kumbki ei taotlenud ainuhooldusõigust. Antud olukorras pole Heli ja Raju võimelised langetama ühist otsust lapse haridustee osas. Erimeelsuste tõttu on raskendatud isa ja tütre vaheline kohtumine ning sellest lähtuvalt võib tekkida ka muid lahkhelisid. Riigikohtu lahendis nr 3-2-1-159-15 (p 25)1 kohus kirjutab: “Ei ole PKS § 119 alusel võimalik otsustusõigusega reguleerida tulevikus igakordselt otsustatavaid küsimusi”. 2 See tähendab, et PKS § 119 reguleerib ainult seda olukorda ning ei saa sellele tugineda järgmine kord, kui t...

Perekonna- ja pärimisõigus -
21 allalaadimist
1
doc

Polised

(Sparta ja Korintos). Demokraatlikud polised, riigijuhtimises osales kogu kodanikkond ­ demos kratos. (Ateena) Kreeka ühiskond koosnes: Kodanikud: *Talupojad (enamik kodanikest) ­ jukad ja vaesed *K sitl ised ­ pidasid v ikesi tk odasid, hankisid elatist enda ja pereliikmete tg a; üsna madal sotisaalne positsioon. *Aristokraadid ­ ühiskonna rikkam ja mjukam osa, suurmaaomanikud, kes kasutasid orjade ja sltlaste tjudu. Mittekodanikud: *Naised *V lismaalased ­ ei saanud omada maad, tegelesid linnades k sit ja kaubandusega ning maksid makse riigile. *Orjad ­ vlgade katteks orjusesse müüdud, s...

Ajalugu - Keskkool
49 allalaadimist
4
docx

Õiguse alused (asjaõiguse osa)

1.Asjaõiguse mõiste, allikad. Asi. Asja mõiste. Asjaõiguse (objektiivses tähenduses): 1. Asjaõigus eraõiguse ühe valdkonnana on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega seotud õigussuhteid. 2. Asjaõigus kui eraõiguse haru reguleerib õigussuhteid, mis on suunatud asjadele (asjaõiguslikud õigussuhted). Asjaõiguse põhiülesanne määrata kindlaks asjade omanikud ja nende õigused. Asjaõiguse all mõistetakse õigust, mis reguleerib asjadega seotud suhteid, seda nii paigalseisus (nt omandiõigus) kui ka nende muutumises (nt asja võõrandamine). Asjaõigust allikad on: 1). Asjaõigusseadus, mis sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele; 2). Asjaõigusseaduse rakendamise seadus sätestab juhud, mil kohaldub enne 1993.a 1. detsembrit tekkinud ja sel päeval kestvatele suhetele ARSi kohane regulatsioon, vastasel juhul kohaldub AÕS kohane regulatsioon; 3). Tsiviilseadustiku...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

Kiilkirjaõiguse üldiseloomustus Kiilkiri oli kirjaviisina käibel IV aastatuhande teisest poolest eKR kuni meie ajaarvamise alguseni. Esimene oluline arheoloogiline kiilkirjaseaduste leid oli Babüloonia kuninga Hammurapi (valitses 1792-1250) seadusesammas, millesse on kaeverdatud Hammurapi koodeks koos proloogi ja epiloogiga. Hammurapi koodeksile järgnesid ka teised kiilkirjaseadustike leiud ja nende publikatsioonid. Mesopotaamia kuningad tahtsid tõestada, et nad on ,,õiglased" ning kujundasid järjepidevalt ümber oma eelkäijate õiguslikke korraldusi või kehtestasid uusi koodeksi kujul. Igapäevast elu reguleerivad seadused eksisteerisid iseseisvalt ka väljaspool kirjapandud kuninglikke koodekseid, st et iga kuningas ei loonud uut õiguskorda. Vanim teadaolev koodeks on Uri linna kuninga Ur-Nammu(2112-2095 eKr) seadusekogu. Vanim teadaolev akka...

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
541 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

Arvuliselt on neid ühiskonnas märksa suurem hulk, kui vaimuaristokraatiat, nemad on riigiteenrid; - "himudele" > kogu ülejäänud rahvas ("demos") ehk talupojad, käsitöölised ja kaupmehed . Nende ülesanne - riigi kõigi kodanike (sh muidugi kahe eelmise seisuse) aineliste vajaduste rahuldamine ja teenindamine. Sünnipäraste eelduste puudumise tõttu millekski muuks kui osundatud vajaduste rahuldamiseks ei ole nad suutelised; nad ei võta osa riigiasjade korraldamisest, kuid nende voorus on mõõdukus. 2) huvide ühendamine, tülide lahendamine ühiskonnas (riigis) > tagatakse seadusandlusega ja pannakse täide ametnike ning valvurite poolt. Kuna igal seisusel nii õigused oma missiooni täita kui ka kohustus seda teha, siis eeskujuliku täitmise korral ongi ühiskonnas iseenesest harmoonia ning tasakaal. Tasakaal teostub kõiki seisusi ühendava üldvooruse - õigluse - läbi (seejuures peab igaüks oma seisuses ("kastis") innukalt oma missiooni täitma ja mitte teise "kasti" tikkuma). Platoni ideaalriigi vormiks on seega ideaalne aristokraatia. Reaalne Antiik-Kreekas tuntud vorm oli vabariik orjandusliku aristokraatia vormis, kus võim kuulus suhteliselt väiksearvulisele päritavate eesõigustega ülikkonnale (tüüpiline oli veel nt Rooma vabariigi perioodil, kus võim oli patriitside käes). Platon peab ideaalse aristokraatia vastandiks kõiki temale tollal tuntud reaalseid riigivorme, millest neli on seejuures täiesti kõlbmatud: 1) timokraatia - siin on kodaniku õigused sõltuvuses varandusest ja mittekõlbelisest seisusest ühsikonnas - seega ei saa avalduda puhtad sünnipärased...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
34 allalaadimist
4
txt

Abielu

Abikaasadel on vrdne igus kokkuleppel hisvara vallata, kasutada ja ksutada. Kokkuleppe puudumisel lahendab vaidluse hisvara valdamise vi kasutamise le kohus abikaasa nudel. Seega kui ks abikaasa teeb tehingu abikaasade hisomandis oleva vallaasja vrandamiseks, eeldatakse ka teise abikaasa nusolekut. 6.)Abieluvaraleping on leping, millega abikaasad lepivad kokku omandisuhetes erinevalt seaduses stestatust.Abieluvaralepinguga vidakse kindlaks mrata: 1) milline enne abiellumist abikaasale kuulunud vara jb tema lahusvaraks ja milline vara saab abikaasade hisvaraks; 2) milline abielu kestel omandatud vi omandatav vara on hisvara ja milline lahusvara; 3) kuidas abikaasade hisvara vallata, kasutada ja ksutada; 4) kuidas abikaasade hisvara jagada; 5) abikaasade vastastikused lalpidamiskohustused abielu kestel ja abielu lppemisel; 6) abikaasade muud vastastikused varalised igused ja kohustused , kui see ei ole vastuolus seadusega. 7.)Lahutatud abikaasa, kes ei ole suuteline ennast lal pidama, vib taotleda, et tema endine abikaasa aitaks teda vastavalt oma vimele, vimalustele ja varale lal pidada. Kui abikaasad ei jua elatise suuruses kokkuleppele, mistab selle vlja kohus he abikaasa ettepanekul. Elatist vib maksta kas hekordse vljamaksena vi osamaksetena. 8.)Perekonnaseisuasutuses lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel nende hise kirjaliku avalduse alusel, st abikaasade vastastikusel kokkuleppel. Kohus lahutab abielu abikaasa nudel, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise vi selle tingimuste le. 9.)Lapse ema ja isa on need kes ta snnitasid ja kasvatasid. Kellel on lapsega hine DNA. Kuigi on ka lapsendatud lapsi , sel juhul on tema ema ja isa paberite jrgi need inimesed kes lapse adopteerinud on. 10.)Lapse ees- ja perekonnanimi sltuvad ema ja isa kokkuleppest, missugune nimi neile kige rohkem meeldib(eesnim...

Perekonnaõpetus - Keskkool
86 allalaadimist
1
txt

Perekonnavormid

1.)Perekond on lhedaste ja ksteisest sltuvate isikute kooslus, kes jagavad teatud vrtusi, eesmrke, ressursse ja vastutust otsuste suhtes nagu ka kohustust ksteise suhtes. Funktsionalistlik ksitlus vtab omaks perekonna definitsiooni, mis rhutab perekonna tegevusi ja nende mju hiskonna struktuuri silitamiseks, millest perekond on omakorda ks osa. George Peter Murdocki kohaselt tidab perekond nelja funktsionaalset hiskonna psimiseks vajalikku tingimust: kontroll seksuaalsuhete le, taastootmine, noorte sotsialiseerimine ja majanduslik histegevus. 2.)Registreeritud abielu +On ksteise ees kohustused ja igused +Ilus pidu koos ilusa kleidi ja oma armastatuga. -Kui kavatsetakse lahku minna siis on vaja lahutus sisse anda. -hisvara klaarimine -Vanema iguste klaarimine Vabaabielu +hisvara pole. +Kergem lahku minna erimeelsuste tttu. Miinuseid nagu polegi. 1 vanemaga perekond +ksikvanema toetusraha -Lapsel pole kahte vanemat -Pole aega enda jaoks -Raske last ksi kasvatada -Pole kellegi tuge ja kellegilt nu ksida. Lastetu perekond +Pole vaja muretseda laste prast +Saad rohkem aega phenduda endale ja elukaaslasele +Pole muret jreltulijate kasvatamise ja petamisega -Pole jreltulijat -Ei saa oma perekonnanime edasi kanda ja verd samuti. Visiitabielu +Ei tdine ksteisest nii kiiresti +Pole hisvara -Raske on ilma teiseta olla -Igatsus on suur -Kui on laps siis laps ei ne piisavalt oma vanemat. 2 vanemaga perekond. +Kerge kasvatada jreltulijat +Lapsel on olemas 2 vanemat +Oma perekond +Kindlustunne +Kergem kasvatada ja petada jreltulijat +Olemas tugi...

Perekonnaõpetus - Keskkool
79 allalaadimist
19
doc

Eksamiküsimused

Õiguse tähistamine. Küsimus, mis on õigus, kuulub õigusfilosoofia valdkonda ja selle on sama raske vastata, kui küsimusele, mis on tõde. Õigus on käitusmisreeglite (normide) kogum, mille on kehtestanud või sanktsioneerinud riik ja mille täitmist tagatakse riigi sunniga ning mis vastab ühiskonna õiglustundele. · Ius est ars boni et aequi ­Celsius - Riigikohtu moto - õigus on headuse ja õigluse kunst, teadus headusest ja õiglusest · õigus kui väärtusmastaap ­ väärtusjurisprudentslik lähenemine, peamine praegune lähenemine. Selles tähenduses sisaldub õiguse mõistes õiglus. · õigus kui ühine huvi · õigus kui võim · õigus kui suverääni käsk ­ parlamenti võib vaadata ja suveräänina · õigus kui kokkulepe · õigus kui kohustuslik käitumiseeskiri Kokkuvõtlikult võib öelda, et õiguse tähistamine omab mõtet sellel juhul, kui õiguse tähistamise ,,taga" seisab õiguse idee. Piltlikult öeldes ei pruugi kirjapandud seadus õigust sisaldada, seda juhul, kui seaduse vastuvõtmisel...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
448 allalaadimist
13
doc

Ideede ajaloo küsimuste vastused

Tekstuaalne ja kontekstuaalne meetod ideedeajaloo uurimisel Kanooniline ehk tekstuaalne meetod(A.Lovejoy) ­ ideed on tsüklilised, ei ole progressi, probleemid on universaalsed ja ideed ajatud; ideoloogiad tulenevad ,,ideedeühikutest"; autori uurimine pole oluline, väidete tähendus on leitav tekstist endast. Kontekstuaalne meetod(Cambridge'i koolkond) ­ leidsid, et peab uurima mitte ainult , mida autor väidab, vaid MIKS ta väidab; oluline on ajalooline kontekst ja keelelised piirangud. Teooria seos praktikaga: ideoloogid tegelevad legitimeerimisega, kasutusel on normatiivsed mõisted, mis ideoloogid uue sisuga täidavad, innovatiivne ideoloog on seega poliitiline tegutseja. ÕNN 1. Platon ja Aristoteles õnne olemusest Antiikfilosoofid nõustusid, et ilma vooruseta ei ole õnne. Platon väitis esialgu, et ainult voorusest õnneks ei piisa, hiljem jõudis järeldusele, et piisab...

Euroopa ideede ajalugu - Tartu Ülikool
95 allalaadimist
1
txt

Mida tähendab sõnavabadus?

Snavabadusest on saanud tnapeva inimeste seas ks tuntumaid inimigusi. Demokraatlikus riigis teab rahvas oma vabadusi ja igusi ning kasutab neid, et igustada (oma) teguviisi. Eriti thtsaks ja mjuvimsaks muutub snavabadus interneti keskkonnas, kus saab oma prisnime asendada kskik millise teise nimega ja sellega kaasneks just kui igus elda kik vlja, mis vhegi peas mlgub. Snavabadus muudab nii inimest kui ka riiki. Need, kes mletavad aega, kui Eesti oli veel nukogude totalitaarse korra all, kus puudus vabadus, tunnetavad kige enam elulist kontrasti. Nd saavad sna vtta kik ning avalikku infot on rohkem kui kunagi varem. Kuid kas snavabadus on siis lputu vabadus? Kas ka vabadusel peaksid olema piirid? Ammu tuntud tde on, et inimesed teadvustavad endale rohkem igustest kui kohustustest ja vastutuse...

Kirjandus - Keskkool
61 allalaadimist
1
txt

"Naiste elu eelised"

oleks, mida selga panna, ennast ilusaks teha ja millega end teiste sookaaslaste seast esile tsta. Tuleb leppida sellega, et neile on rinnapiimaga edasi antud loomulik vajadus, et mitte elda nudlus...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
7
txt

Inimeseõpetus

Ootamatu kiline reageerimine. Objektiivsed osused. Usaldab keelt ja mlu, kontrollib tundeid. Hoiame ajast kinni ------MINU AJU PROFIIL------ Parem pool: Hea ruumitaju, kujundusvime, ngude mletamine, instruktsioonid, soovin edasi lkata otsustamist Vasak pool: hoian ajust kinni, Loogiline- jrelduste tegemine, jrjestan asjad loogilises jrjekorras, -----TNAPEVA PEREKONNAVORMID NENDE EELISED JA PUUDUSED----- Perekonnavormide rohkus nitam inimese mttelaadi muutust samuti tavade ja kommete teisenemist. Perekonnavormid tulenevad inimeste vajadustest, iga inimene leiab temale eriti olulise vi millest ta on nus loobuma. kski vorm pole dini hea ja sobiv: 1.registreeritud abielu- vorm mille hiskond on tunnistanud kehtvaks + karanteeritud peaduse abil pereliikmete moraalsete ja majanduslik turvatunne, seab igused ja kohustused mlemale vanemae. Pereliikmed on kaitstud nnetuste ja lahutuse korral. - hendus kog eluks vid olla pshiliselt ahistav. 2.Vaba abielu- perekond elab koos, kuid seaduse silmis seda perekonda ei eksisteeri. + Abikaasadele alikuvabadus. - turvatunne kaob. 3.he vanemaga perekond- tekkind planeeritult (ksik naine on soetanud lapse, planeerimatult kas ks vanem on surnud vi perejuurest lahkunud) + vanem osutab lapsele rohkem thelepanu, peres puuduvad konfliktid vanemate vahel. - majanduslikul elab seline perekond vrdlemisi litsal eriti kui lapsi on palju, ta ei ne vanemate vahelisi suhteid millele ise hiljem toetuda. 4.Lastetu perekond- kes ei saa vi ei soovi jrglasi. + mehel ja naisel on hea vimalus ennast teostada, phenduda tielikult tle. phenduda teineteisele. -jrglaste tulek, ksindus vanadusplves, tulevikutunde puudumine, laste kasvatamise rmu puudumine. Klalisabielu- ei elata koos ega ei ole abielus ja omatakse hiseid la...

Inimeseõpetus - Kutsekool
31 allalaadimist
2
txt

Perekonnaõpetus

Iseseisvumine, oma "mina" leidmine ja oma tahte proovilepanek on olulisim maimikuea lesanne. *koolieelikuiga- (3-67) Lapse maailma laieneb, suhtlusring avardub. Ilmuvad tema ellu ka peale koduste teisedki thtsad inimsed.Vime kuulda, nha ja kogeda on llatavalt suur. Korjab infot raashaaval kigilt kellega kohtub. Fantaasia areneb ja mngitakse palju ka rollimnge. Koolieelikud on limalt uudishimulikud, liikuvad ja ettevtlikud. *kainikuiga- Iseseisvuse oluline suurenemine. Selle vanuseastme arengulesanne on trmu, tkuse, kohuse ja vastutustunde kujundamine. *murdeiga- ehk mrsikuiga thistab lapseea lppu. Sisemised ja vlimised vastuolud, konfliktid, trkav iseseisvus ja takerdumine lapseplve. Perioodi arengulesanne on oma identiteedi leidmine. Aru saada kes ma olen ja kes ma tahan olla jne. Seksuaalse mina otsimine, kuidas inimene tajub enda sugupoolt missugused igused kohustused sellest tulenevad. *noorukiiga- teismeiga. Vastuolud ja probleemida aga suudetakse neid ise selgemalt lbi melda, analsida ja tulevikuvljavaateid kaaluda. Langetatakse juba kindlaid otsuseid oma tuleviku suhtes, sageli hakatakse selle plaani teostamiseks ka juba samma astuma. Tusab huvi maailmas toimuva vastu. Suhete areng. 4) Kasvatus- inimese arengu sihikindel suunamine ja mjutamine, vimaluste pakkumine igaklgseks arenguks. 5)Vanemate kasvatuslesanded * Turvalisuse tagamine, eeskujuks olemine, normide ja vrtuste esindamine, seaduste ja korra sisendamine, hea suhte hoidmine. 6)Kasvatusstiilid, nende eelised ja puudused. V:* minnalaskev kasvatus- Ei ole armastust ega ei ole ka piire. Vanemad peavad oma tarbeid thtsamaks kui lapse omi. Positiivne on see et laps teeb kike omakel ja katsetab pib iseseisvust. Halb on aga see et laps tunneb et teda ei armastada ja takistatud on tema phivrtuste vljakujunemine. *Hellitav kasvatus:...

Perekonnaõpetus - Põhikool
19 allalaadimist
30
doc

Euroopa ideede ajaloo konspekt

Tekstuaalne ja kontekstuaalne meetod ideedeajaloo uurimisel Tekstuaalne meetod: Arthur Lovejoy. Metodoloogia: universaalsed probleemid, "ühikideed", tsüklilisus, testipõhisus. Kanooniliste "suurte mõtlejate rida" Kontekstuaalne meetod: Cambridge'i koolkond. Autori intentsioon ehk kavatsus. Ajalooline kontekst ja keelelised tavad ehk konventsioonid. Mõjutatud lingvitsiliesest pöördest (Wittgenstein keele mäng, keel kui tööriist, Austini kõneaktid). Õnn 1. Platon ja Aristoteles õnne olemusest Platon Varastes dialoogides: elu ei vääri elamist, kui keha laastab haigus või hinge laastab vale toimimine. (Vaid voorusest ei piisa) Vabariik: Õnne jaoks on keskne vooruslik elu, mis tuleneb hinge harmooniast. Hingel kusjuures 3 osa: mõistuslik, emotsionaalne ja instinktide osa. Mõistus peab valitsema, emotsioonid toetavad ja instinktid olgu ohjeldatud. Pidusöök: Ilupüüdluse (arm...

Ühiskond -
10 allalaadimist
2
txt

Haridus, kodakondsus, põhiseadus, religioon

hiskonnapetus IGUSAKTID MIS REGULEERIVAD EESTI HARIDUSSSTEEMI Haridusseadus Phikooli ja gmnaasiumiseadus Riiklik ppekava Kooli ppekava Kooli kodukord Eesti haridusssteemi lesehitus Ssteemi jaotus: 1) ldharidus(alus, alg, phi, kesk, kutse) 2) krgharidus 3) huviharidus Phiharidus on tagatud kigile elanikele Phiharidus on kohustuslik Phi ja kesk ja kutsehariduse omandamine on tasuta Riiklikud krgkoolid: Tallinna Tehnikalikool, Tallinna likool, Tartu likool Erakrgkoolid: Audentes, EBS, Euroakadeemia KODAKONDSUS- Isiku ja riigivaheline suhe, mille kaudu on mratud poolte vastastikused igused ja kohustused Pikeseigus- territoriaalne phimte, vastava riigi territooriumil sndinud inimene omandab selle riigi kodakondsuse nt USA Vereigus- laps omandab sndides vanema kodakondsuse, tagab kodanikkonna rahvusliku jrjepidevuse nt Eesti NATURALISATSIOON- toiming mittesnnijrgselt kodakondsuse omandamiseks, kasutatakse nt jrgmistel juhtudel: abiellumine, lapsendamine, muu. Eesti kodanikuks on vimalik saada snniga(1 vanem vhemalt Eesti kodanik), naturalisatsiooni korras, eriliste teenete eest. PHISEADUS- Phiseadus ehk konstitutsioon mrab ra riigi korralduse ning inimeste igused ja kohustused. Eesti phiseadused: 1920.a Asutav Kogu, hleigus 20, hekojaline 100 liiget, riigivanem, rahvaalgatus, vimuharude tasakaalustamatus 1933.a rahvahletus, hleigus 20, hekojaline 50 liiget, riigivanem 5a, riigivanemal dekreediigus 1938. a Rahvuskogu, hleigus 22, riigivolikogu 80 riiginukogu 40, president 5a, kahekojaline parlament, kaotati rahvaalgatu...

Ühiskond - Põhikool
2 allalaadimist
1
txt

Mida tähendab sõnavabadus?

Snavabadusest on saanud tnapeva inimeste seas ks tuntumaid inimigusi. Demokraatlikus riigis teab rahvas oma vabadusi ja igusi ning kasutab neid, et igustada (oma) teguviisi. Eriti thtsaks ja mjuvimsaks muutub snavabadus interneti keskkonnas, kus saab oma prisnime asendada kskik millise teise nimega ja sellega kaasneks just kui igus elda kik vlja, mis vhegi peas mlgub. Snavabadus muudab nii inimest kui ka riiki. Need, kes mletavad aega, kui Eesti oli veel nukogude totalitaarse korra all, kus puudus vabadus, tunnetavad kige enam elulist kontrasti. Nd saavad sna vtta kik ning avalikku infot on rohkem kui kunagi varem. Kuid kas snavabadus on siis lputu vabadus? Kas ka vabadusel peaksid olema piirid? Ammu tuntud tde on, et inimesed teadvustavad endale rohkem igustest kui kohustustest ja vastutuse...

Ühiskond -
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun