Sõnu seletav sõnaraamat

Üldiselt aktsepteeritavaks on muutunud põhimõte, et juhul, kui keskpank on loonud laenuvõimaluse pankade ajutiste rahavajakute katmiseks, siis peavad pangad maksma turumäärast kõrgemat intressi ja kindlasti ka tagama sellise laenu mõne keskpanga poolt eelnevalt aktsepteeritud väärtpaberiga. Eelkirjeldatud kujul üles ehitatud laenuvõimaluse intress on automaatselt rahaturu intressitaseme ülempiir, kuna pankadel pole otstarbekas laenata üksteiselt raha kallimalt, kui on võimalik laenata keskpangalt.
Ühishüved on kaubad ja teenused, mida tarbitakse kollektiivselt ja ilma turuvahenduseta(nt. haridus, kultuur) Ühishüved Erakaubad Ammendamatud Ammenduvad Välistamatud Välistatavad VALITSUSE MAJANDUSLIKUD ÜLESANDED: 1) tulude jaotuse kujundamine ühiskonnas 2) valitsus kogub makse ja jaotab uued ümber Maksud= kaudsed KM (aktsiisid) + otsesed SM (tulumaks) Seadlusandluse kujundamine majandustegevuseks: - konkurentsi seadus - äriseaduslik - maksuseadus - asjaõigusseadus Majandussektorid:
Üldjuhtimine - põhitegevuse juhtimine, ametikohad suures tööstusettevõttes on juhataja, juhatuse liikmed, tootmisdirektor, peadirektor, tootmisüksuse juhataja, meister; igal juhtimistasemel erisused ja iseärasused töö sisus, eri funktsioonide ja spetsialistide töö ühendamine tervikuks, selleks, et tagada põhitegevuse efektiivne toimimine, vajalikud oskused ja teadmised igast funktsioonist vähemalt nii palju, et saada aru spetsialistidest ja osata esitada arukaid küsimusi.

Ühiskonna huvides - haridussüsteemi, pensionisüsteemi, kiirabi ja politsei ülalpidamine, teede- ja kultuuriobjektide ehitus jne. Maksusüsteem on püütud üles ehitada selliselt, et see oleks enam-vähem õiglane kõigi isikute suhtes ning tagaks ühtlasi maksude laekumise kõigilt maksumaksjatelt. Alljärgnev ülevaade annab ettevõtjale lühikese ülevaate sellest, kuidas näeb välja Eesti maksusüsteem, millised on tema toimimise põhimõtted ning millised maksud meil kehtivad.
Ülejäänud töötajatel on ametipalk. Puhkusetasud on arvutatud järgnevate reeglite järgi: • puhkusetasu arvutamisel korrutatakse arvutatud päevatasu puhkuse kalendripäevade (mille hulka ei arvestata rahvuspühi ja riigipühi) arvuga; • päevatasu arvutamisel liidetakse eelmise perioodi jooksul teenitud palgasummad ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade (mille hulka ei arvestata rahvuspühi ja riigipühi) arvuga, saades sel viisil ühe kalendripäeva keskmise päevatasu.
Üksikisikute omandiõigus on piiratud, • piiratud on nii tootjate (N.: kohustuslikud plaaniülesanded) kui • tarbijate vabadused (N.: riiklikult fikseeritud palgad, osade toodete jaotamine tsentraliseeritult). Tänapäevastest majandussüsteemidest ei esine ilmselt ükski taolises vormis puhtal kujul, pigem saame rääkida segamajandusest, mis sisaldab nii turu- kui ka käsumajanduse elemente ja millele lisanduvad nn. tavamajanduse mõningad jooned.

Üleminek skp - lt RKP-le: SKP-le tuleb lisada välismaal teenitud netotulu antud riigile kuuluvate tootmistegurite kasutamisest (antud riigi kodanike välistuludest tuleb lahutada välisriikide kodanike tulud antud riigis). Nominaalne SKP – antud aastal kehtivates turuhindades Reaalne SKP – arvestab hindade muutusi Reaalne SKP = Nominalne SKP / SKP deflaator SKP deflaator – kõikide SKP-sse kuuluvate kaupade ja teenuste hinnaindeks.
Ülejäänud osi nim. ülemisteks krediidiosadeks ja nende ulatuses võib koduvaluutat välisvaluutaks vahetada, vaid juhul kui riik on teinud endast kõik oleneva, et tagada maksebilansi tasakaal ning majanduse tasakaalu saavutamisel on riik rakendanud võimalikke abinõusid. Tavaliselt sõlmitakse nende kasutamiseks valmiduslepe, mis seab riigile kohustused majanduse stabiliseerimiseks ja arendamiseks ning laenu tagasimaksmise tingimused.
Ülisuur on Eestis ka suitsiidide osakaal surmapõhjuste hulgas: Eestis on suremus suitsiidide tagajärjel 26 juhtu, Euroopa Liidu keskmine näitaja on peaaegu kolm korda väiksem: 10 juhtu 100 000 inimese kohta Tuberkuloosi haigestutakse Eestis 5 korda sagedamini kui Euroopa teistes maades (keskmiselt vastavalt 55 ja 5,5 ). Plahvatuslik on Eestis olnud HIV-infektsiooni levik Iga aastaga lisandub nakatunuid sadades inimestes juurde.

Ületunnitöö on lubatud ainult poolte kokkuleppel v.a vääramatu jõu korral, kui töö on ajutine ja seda tuleb teha viivitamatult (katlakütjad) Vahetustöötaja tööle mitteilmumisel, kui töös ei või tekkida vaheaega, on töötaja kohustatud sellest teatama tööandjale ja jätkama tööd kui ületunnitööd (kuni 4 tundi) Ületunnitööga ei või tööaja kestus nädalas ületada 48 tundi neljakuulise arvestusperioodi korral.
Üleminekuga informatsiooni - ja teadmiskesksele majandusele on tõusnud teadmiste osatähtsus konkurentsitegurina, sest lisaväärtuste loomine sõltub ühiskonnas rohkem teadmistest. Sellest tulenevalt väärtustatakse tänapäeval rohkem ka pädevust – indiviidi võimet oma teadmisi, oskusi ja muid omadusi töös rakendada, ja varjatud teadmisi, mis on Kelleher’i järgi tähenduse, intuitsiooni, reeglite ning ootuste keerukas kombinatsioon.
Üleandja on saajale midagi üle andnud saaja kasuks sõlmitud lepingu täitmisena, võib üleandja VÕS § 1030 järgi nõuda ka teiselt lepingupoolelt või isikult, keda ta ekslikult pidas lepingupooleks. Kui teine lepingupool või lepingupooleks peetud isik ei teadnud ega pidanudki teadma, et lepingut või lepingust tulenevat kohustust, mida täita sooviti, ei ole olemas, võib saadu tagastamist nõuda üksnes saajalt.

Üksnes 15 - päevase vaidlustusaja olemasolust ei piisa selle puudujäägi kompenseerimiseks ehk ära hoidmiseks, et maksekäsu kiirmenetluses ei pandaks lihtsustatud korras maksma heade kommete vastastest ja seega tühistest tehingutest tulenevaid nõudeid26. Näiteks Saksamaal ei luba tsiviilseadustik kasutada kiirmenetlust juhtumitel, mil krediidilepingu kulukuse määr ületab keskmist turuintressi rohkem kui 12%27.
Ülevaatus on samuti kindlust andev audiitor tegevus kuid see aruanne esitatakse eitavad vormis, milles audiitor kinnitab et ta ei ole leidnud finants informatsioonist olulisi vigu 4. ülevaatuse võib asendada auditiga nii üle vaatuse kui auditi käigus tuleb kontrollida koos raamatupidamis aruandega esitatava rahandus info ja muu info vastavust raamatupidamis aruandele ja sealduses sätestatud nõuetele.
Ühendusesisene käive on tekkinud või kaup on ühendusesiseselt soetatud kauba lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeval või kauba eest arve väljastamise päeval, kui kauba arve väljastatakse enne kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäeva, välja arvatud käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 ja § 8 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

Ühistu on vaba turumajanduse loomulik osapool, mille loomulikuks rolliks on piirata – riigipoolse sekkumiseta – äriühingute võimalusi suurendada hindu kasumimarginaali parandamiseks (mis muuhulgas on üheks inflatsiooni põhjuseks). Ühistegeline ettevõtlussektor on riigi stabiilse majandusarengu ja jätkusuutlikkuse tagatiseks, mille mõju ilmneb eriti hästi majanduskriisi olukorras.
Üheks võimaluseks on osta juba registreeritud ettevõte ehk nn riiulifirma (firma, mis on küll äriregistris registreeritud, kuid sisulist majandustegevust alustatud ei ole). Varem, kui ettevõtte asutamine võttis ise tehes aega umbes 1 kuu, oli valmisfirma ostmisel eeliseks, et tehinguid/majandustegevust sai alustada juba vahetult pärast notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimist.
Ühendatud kuningriik on üks maailma suurimaid finantskeskusi. Selle riigi majandus on nelja parima hulgas Lääne-Euroopas. Valitsuse pingutus vähendada üldomandust ja suurendada sotsiaalhoolekande kasvu on olnud edukas, kokkuhoitud on 1,7 % sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Suurbritannia põllumajandus on intensiivne, kõrgelt mehhaniseeritud, Euroopa standardite järgi võimekas.

Ühingu juhtimis - ja järelevalveorganite struktuuri, • reinvesteerimise ja kasumijaotamise põhimõtted, • ostueesõiguse kasutamise põhimõtted omanikeringi muutumisel, • ärisaladuse hoidmise nõuded ja konkurentsikeelud ning sanktsioonid, • intellektuaalse omandi küsimused, • kolmandate partnerite ja finantseerijate kaasamine, • konfliktsituatsioonide lahendamine.
Ühiseid otsuseid on tarvis, kui ilmnevad ühised vajadused, mida indiviid üksi rahuldada ei suuda (kas siis üldse või piisavalt). 60.Miks peab otsustamise põhiseaduslikul tasemel rakendama konsensusnõuet ja milles seisneb selle nõude rakendamise olemus praktikas? Põhiseaduslikul tasandil peaks rakendama konsensusnõuet, sest ainult sel juhul oleks see täiesti legitiimne.
Ülejääk ehk liigpakkumine jääb tasakaalupunktist kõrgemale, puudujääk ehk defitsiit jääb madalamale. Turu ülejääk surub hinna alla, puudujääk aga üles.

Üldjoones on kõigile tarbijatele oluline, et hambad oleksid peale pesu nö. „puhtad“. Et peale pesu poleks keelega kompides tunda kattu või söögijääke.
Ühikmaatriks on diagonaalmaatriks, mille peadiagonaali elemendid on ühed, a11 ' a22 ' ... ' aii ' ... ' 1 . Ühikmaatriksi tähistus on I. Mõnikord näidatakse ühikmaatriksi tähistuses ära ka ridade ja veergude arv (mis on võrdne) k ja mida nimetatakse ühikmaatriksi järguks: Ik. Näiteid ühikmaatriksitest: 1 0 0 1 0 I2 ' I3 ' 0 1 0 0 1 0 0 1
Üürihinnad annelinnas on üsna madalad, on seal pakkumiste arv võrdlemisi kõrge, sellest rohkem pakkumisi on veel vaid Kesklinnas, 2015. aasta II kvartalis küündis keskmine pakkumiste arv lausa 517ni. Ülejõe, olles oma tunnuste poolest Annelinnaga võrdlemisi sarnane, on pakkumiste poolest samuti teistest linnaosadest silmapaistvam. (Vaata joonis 7)

Üksikasjalik siiramine on iseloomulik suurte ettevõtete ja asutuste alumisile juhtimistasandeile ja täitmistasandeile, kus inimesed täidavad kitsalt piiritletult, kuid omavahel seotud ja sõltuvaid ülesandeid. Üksikasjaliku siiramise peamine puudus on piiritletud tegevusega ametikohtade tekkimine, mis põhjustab tegemisel jäikust ja paindumatust.
Üldharidus üldharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust.
Üheks väljundiks on positiivse kogemuse ja info levimine suust-suhu toitlustusettevõtjate omavahel suhtlemisel, väga oluline omanike ja konsultandi igapäevane lobby-töö. Osaletakse üritustel, kus on võimalik tutvustada ettevõtet, nt Eesti Hotelli- ja Restoranide Liidu üritustel, ajaleht The Baltic Guide üritustel, Toidumessil jne.

Üldhalduskulud - 59600 Püsikulud kokku -89100 Ärikasum 3300 Müügitulu 172000 Otsene materjal (muutuvkulu) Otsene töö (muutuvkulu) Muud otsekulud (muutuvkulu) -30100 Muutuvad kulud -30100 Jääktulu 141900 Püsivad tootmise üldkulud -24500 Püsivad turustuskulud -8000 üldhalduskulud -73600 Püsikulud kokku -106100 Ärikasum 35800
Üldiselt ettevõttel on piiratud oma aktsiate tagasi ostmine (et piirata spekulatiivseid võimalusi). Mõnikord ettevõtte ei tahagi omad aktsiad tagasi osta, aga ta peab seda tegema (N: kui mõni ostja on sama firma aktsionär ning ta sattub pankrotti, või on kohustus omad aktsiad tagasi osta kuna nad olid garantiiks mõni võla katteks).
Ühikuelastne – nõutava või pakutava koguse suhteline muutus on sama suur, kui hinna suhteline muutus(sirge omab mingit tõusu)

Üheks tuntumaks on veel Robert J. House eesmärgitee teoo-ria. Selle teooria järgi on juhil kaks võimalikku viisi töötajate motivatsiooni suurendamiseks: • selgitada alluvale, kuidas saavutada firmale vajalikku tulemust, mille eest ta saab oodatud tasu; • määrata just selline tasu, mis on alluva jaoks väärtuslik.
Üle 64 - aastaste inimeste vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus EL keskmise, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriski tasemega? Enne majanduskriisi oli madal, 17-20 % juures, seejärel aga tõusis väga järsult ning 2008. aastal oli peaaegu 40 %. Siis aga jälle langes kiiresti tagasi 15 % peale.
Ühiseid otsuseid on tarvis siis kui ilmnevad ühised vajadused, ehk vajadused, mida indviid üksinda rahuldada ei suuda (nt riigikaitse, tervishoid, teedeehitus jne). Neid otsuseid ei saa teha konsensusnõuet rakendades, kuna sedasi saaks iga indiviid kasutada vetoõigust, mis muudaks läbirääkimised liiga kulukaks.

Üheks variandiks on kasutada professionaalsete meediaagentuuride abi. Sellisel juhul leiaksid konkreetseid reklaame soovivad ettevõtted meediaagentuurid, kellel on võimekus kiirelt ja efektiivselt leida varasemate kogemuste tõttu enim tudengitele panustavad ettevõtted ning neilt maksimaalne summa kätte saada.
Ümbrikupalga saamisega on inimesed rahul peamiselt sellepärast, et see võimaldab saada suuremat sissetulekut tulumaksu maksmata jätmise tõttu või on tegemist olukorraga, kus ümbrikupalgaga nõustumine on ainsaks võimaluseks tööd saada ning illegaalse töötasuga ollakse rahul, kuna siis ei jääda töötuks.
Ühisettevõtted – teistesse riikidesse, arvestab küll hindade ja muude turusignaalidega, kuid tähtis on ka institutsionaalne keskkond nagu õigusruum koos omandikaitsega, kultuuriline lähedus või kaugus, mille mõju saab üldiselt iseloomustada tehingukulude kaudu. Kasumi kõrval hindavad firmad riski.

Ühendatakse lühi - , keskmised ja pikaajalised eesmärgid; • toetutakse turunduse detailsele infosüsteemile; • antakse töötajatele nägemuse tulevikust; • näidatakse, kust firma tuleb, kus asub, kuhu läheb; • soositakse nappide ressursside täpsemat kasutamist standardite ja eelarve kaudu.
Ühistu eesmärgid on liikmete ühise majandustegevuse kaudu toetada ja soodustada oma liikmete majanduslike huve läbi ühise majandustegevuse milles liikmed osalevad: tarbijate või muude hüvede kasutajatena, hankijatena, tööpanuse kaudu, teenuste kasutamise kaudu või mõnel muul sarnasel viisil.
Ühesilmuseline õppimine – käitumise korrigeerimine ja teadmiste omandamine olemasoleva ülesande piires;  kahesilmuseline õppimine – korrigeeritakse organisatsiooni eesmärke ja norme;  kolmesilmuseline õppimine – muudetakse inimese baasarusaamu ja mõtlemisviise, muutuvad põhiväärtused.

Üleantud varaobjekt on isoleeritud müüjast 2. Faktoril on õigus pantida üleantud varaobjekti 3. Üleandja ei saa nõuda vara tagasiostu (ei ole õigust) Kui 3 tingimust ei ole täidetud - kajastatakse laenutehinguna Kui 3 tingimust on täidetud – kajastatakse müügitehinguna, ehk faktooringuna.
Üheks valikuks on näiteks see, kas turgutada majandust võõrkapitaliga ehk soosida Eestis välismaiseid ettevõtteid tegutsema või motiveerida oma kodanikke ise ettevõtlusega tegelema ja uusi töökohti looma. Teisalt on tähtsaks valikukohaks ka riigi poolsete toetuste jagamine.
Ülepakkumine – PAKKUMINE > NÕUDLUS Pakkumise ja nõudluse tabelid ja graafikud.

Ühetaoline tulumaks ehk proportsionaalne tulumaks on üksikisiku tulumaks (või ettevõtte tulumaks), mille puhul maksumäär ei olene maksustatava tulu suurusest (kui mitte arvestada tulumaksuvaba miinimumi olemasolu) • Kõigile maksjatele kehtib protsentuaalselt ühesugune tulumaks.
Ülejäänud osi nimetatakse ülemisteks krediidiosadeks ja nende ulatuses võib koduvaluutat välisvaluutaks vahetada vaid juhul, kui riik on teinud endast kõik oleneva, et tagada maksebilansi tasakaal ning majanduse tasakaalu saavutamisel on riik rakendanud võimalikke abinõusid.
Üldreeglina on kehtestatud kinkemaksu korral kingi maksuvabade saajate ring (maksuvabastused) - ühele isikule maksustamisperioodil tehtava maksuvaba kingituse väärtuseline piir ning samale isikule doonori eluajal tehtava summeeritud maksuvaba kingituse väärtuseline piir.

Üldteada on väikeettevõtete kõrge suremus: 30 – 50% neist “sureb” soovitus 2003/361/EÜ, ehk langeb VKE sektorit välja esimese 4 – 5 tegevusaasta jooksul ... jõustunud 01.01.2005 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 33 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 34
Ülevaatus on samuti kindlustandev audiitorteenus, mida teostatakse vastavalt ülevaatuse standarditele. Objektiks samuti kliendi poolt koostatud fin.info ja ülevaatuse eesmärgiks on võimalik kogutud tõendite alusel avaldada üldistav kasutada ettenähtud eitavas vormis
Ühishüvis - kaubad ja teenused, mida tarbitakse kollektiivselt ning jaotatakse valdavalt ilma turu vahenduseta avalik sektor - koosneb lisaks keskvalitsusele ka kohalikest omavalitsustest ja mitmetest kasumit mittetaotlevatest organisatsioonidest ning riigiettevõtetest.

Üheks riskifaktoriks on see kui makromajanduslik olukord halveneb, sest see mõjutaks kõiki ettevõtteid, finantsseisu, teenuse nõudlust ning kindlasti ka ettevõtte paiknemist kohalikul turul. Suureks ohuks on ka üldine hinna tõus, mis tulemusena võib pankrotti minna.
Ülalt - alla-planeerimine – planeerimisülesannete liikumissuund ülevalt alla, ettevõtte poolt fikseeritud globaalne raamplaan detailiseeritakse, täpsustatakse ja koostatakse järgmise juhtimistasandi jaoks jälle “raamplaan”, mis viiakse allapoole.
Üldhaldus - ja juhtivpersonali töötasud, administratiivhoonete ja –seadmete amortisatsioonikulu, valdav osa konsultatsioonikuludest jne.) 5. Muud äritulud Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud, sh. kasum materiaalse ja immateriaalse põhivara

Ühisturundus on ettevõtjate individuaalsete eesmärkide saavutamine ühiste turundustegevuste kaudu. Ekspordile suunatud ühisturundus tähendab ettevõtjate jaoks soodsamat ja tulemuslikumat võimalust end sihtturul potentsiaalsetele klientidele ja tutvustada.
Ülaltoodutest on töötuskindlustus ja kogumispension oma olemuselt kindlustused, kuid neid deklareeritakse ja tasutakse samuti maksu- ja tolliameti kaudu, kellel on nende kindlustusmaksete sissenõudmisel samasugused õigused nagu maksuvõlgade sissenõudmisel.
Ülepakkumine on olukord, kus pakkumine ületab nõudmise.

Üheks põhimõisteks on „grupp“. Sotsiaalpsühholoogia käsitleb neid käitumise seaduspärasusi, mis tulenevad inimese sotsiaalsusest ehk teisisõnu, kuidas teiste inimeste tegelik või kujuteldav kohalolek mõjutab inimese käitumiskavatsusi või käitumist.
Ühekordsed maksud on need maksud, kui maksukohustus lõppeb peale maksu tasumist ning seda ei tule antud tehingult tulevikus tasuda (tollimaks, aktsiis, tänavate ja teede sulgemisemaks, reklaamimaks). Korduvad maksud – tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks.
Ümbrikupalk on paljudele hea võimalus töötada suurema palga eest kui seda on praegu miinimumpalk. Suur osa inimestest, kes ümbrikupalgaga töötavad, on need, kellel vaja pere üleval pidada ja näevad selles kergendust oma majanduslikule seisule.

Ühekordsed maksud on need maksud, kui maksukohustus lõppeb peale maksu tasumist ning seda ei tule antud tehingult tulevikus tasuda (tollimaks, aktsiis, tänavate ja teede sulgemisemaks, reklaamimaks). Tulenevad ühekordsetest tehingutest, toimingutest.
Ühendused – keskkonnakaitsealane tegevus, sotsiaalne ja ühiskondlik tegevus, majanduskeskkonna ja seadusandlike muudatuste mõju ettevõtte tegevusele, maksude tasumine, investeeringud, eksport, statistikaametile vajalik finantsinformatsioon,
Ühistu on avatud liikmete vastuvõtuks oma põhikirjas sätestatud tegevuspiirkonnas. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumist peab taotlejale alati kirjalikult teatama, edastades taotlejale ärakirja ühistu juhatuse vastavasisulisest otsusest.

Üldine kom - kliima 2. Suhtlemine juhtidega 3. Oma tööalase olulise info kättesaadavus 4. Kom’i kanalid ja nende kvaliteet 5. Horisontaalne ja mitteametlik info 6. Suhtlemine alluvatega 7. Org’i perspektiivid 8. Individuaalne tagasiside.
Ühiskonna seisukohalt on puudusteks: (1) toodangu homogeensus vähendab tarbijate valikuvõimalusi (2) kuna pikal perioodil pole võimalik saada majanduskasumit, siis ettevõtetel pole sageli motivatsiooni teha kulutusi uute tehnoloogiate arendamiseks.
Ühismõõtsustamisel on kaks tähendussisu: otsene ja kaudne Otseses tähenduses väljendab ühismõõtsustamisel saadud suurus selle nähtuse majanduslikku sisu, mille kvantiteeti ta mõõdab→nt suurus pq toodangu maksumust konkreetsetes hindades.

Ülepakkumine - pakkumine ületab nõudmise
Ühiskondlikke tegureid on tema jaoks juhitamatud;  otsuse elluviimiseni jääva perioodi pikkusest – mida lühem on aeg otsuse elluviimiseni, seda suurema hulga terguite puhul tuleb otsustamisel lihtsalt arvestada nende väljakujunenud tasemega.
Ühiskonna seisukohalt on eelisteks: (1) ressursside maksimaalselt efektiivne paigutus (kuna toodetakse minimaalsete kuludega, siis kasutatakse tootmistegureid võimalikult efektiivselt) (2) madalam hüvise hind kui teiste konkurentsivormide korral

Ülesanneteks on läbida kientidega matkarada ja/või seiklusrada, juhtida ATV matka, juhendada ja vajadusel aidata kliente nt radadel, ratsutamisel/ratsamatkadel. Loomulikult peab retkejuht tagama klientide ohutuse erinevatel tegevustel.
Ühisesse organisatsiooni on koondunud ettevõtted, kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamisse ning need, kel kasu pakutavatest praktilistest teenustest ja ärialasest informatsioonist.
.
Üldine tolli - ja Kaubanduskokkulepe (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, praegune Maailma Kaubandusorganisatsioon, WTO). Eesmärk: tollibarjääride vähendamine ning liikmete kaitsmine kaubandusliku diskrimineerimise

Ümberõppel nimetatakse siirdetöötuseks. Ajavahemik endiselt töökohalt lahkumise ja uue töö leidmise vahel on paratamatu, sest alati kulub teatud aeg informatsiooni kogumisele või pakutavate töökohtadega tutvumisele.
Ületavad org - i piire  Töötavad org-i piirides 138. 7S teooria (McKinsey) selgitus 1) Strategy – the route that the org has chosen for future growth; a plan an org formulates to gain sustainable competitive advantage.
Üsna haruldane on tänane tööjõuturu situatsioon: Euroopas on tööga hõivatute määr 55–64-aastaste hulgas ligikaudu 44% ja näitab kasvutrendi, Eestis moodustavad 50–74-aastased kõigist tööga hõivatutest 29%.“

Üldkoosolek on ühistu Osanik ei vastuta isiklikult kõrgeim organ, otsused tulundusühistu kohustuste Tulundusühistu 2500 Kaks tehakse hääletusel, kus igal eest, kui pole kokku lepitud ühistu liikmel on üks hääl.
Üüritulude puhul on oluline vahet teha ka nominaalse- ja puhasüüri ehk netoüüri vahel. Nominaalne üürimäär võib sisaldada ruumide parendusi ja soodustusi, mis kõik vähendavad kätte saadavat efektiivset netoüüri.
Ühishüved on kaubad ja teenused,mida tarbitakse kollektiivselt ja ilma turuvahenduseta(haridus,kultuur) RAHA-Mistahes üldtunnustatud ja korduvat kasutamist võimaldav maksevahend kaupade ja teenuste eest tasumisel.

Ühiskondlikud hüvised on need, mis: a. On ühiskondlikus omanduses b. Eristuvad nende tarbimise mittevälistatavusega c. Eristuvad nende mittevälistatavuse ja mitterivaalsusega üheaegselt d. Eristuvad nende mitteerivaalsusega
Ülespoole sajandikeni ehk täisprotsendini Suhte arvutamisel ei võeta arvesse põhivara võõrandamist ja juhuslikku maksuvaba käivet Kinnisasja ja sellega seotud kauba ja teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise periood 10
Ühiskondlik kaup – on iga selline majanduslik kaup mille puhul on raske, kui mitte võimatu selel kasutajate ringist kõrvaladada mitetmaksjaid ja kauba tarbimisest saadav kasu ei kahane tarbijate lisandumise korral.

Ülemus on üsna kommunikatsiooni võimalust samuti nagu abitus olukorras, kui alluv "teab", aga tema "ei tea". See väli vähendab "areeni" ja tõhusa "pime koht". Tundmatu maa, millest ei tea ise ega teised.
Üleüldse on minu meelest suuremate ja kuulsamate eesti kaupluste teenindjad oskuslikumad. Nad oskavad klientidega paremini ümber käia, kui näiteks mõndade teiste sega- või välismaist kaupa müüvad poed.
Üldisem näitaja on SKP deflaator, mis kirjeldab põhjalikumalt riigi majanduses toimuvat hinnataseme muutmist. Eraldi arvutatakse veel tootjahinnaindeksit ja ehitushinnaindeksit, ekspordi- ja impordihinnaindeksit.

Üheks põhjuseks on seejuures uue tehnoloogia suhteline kallidus ja teisalt ei saa alahinnata ka naftat eksportivate riikide mõjuvõimu maailmapoliitikas, kes jääksid ilma oma senisest kopsakast sissetulekust.
Ühised püüdlused - • 1944. aastal paistis erinevus nende kahe plaani vahel tohutu; tegelikult tänapäeval võib vaid imestada, kui palju ühist oli kõikide konverentsist osa võtvate valitsuste seisukohtades.
Üldisemalt on eurole üleminek osapoolte (riikide) vaheline vastastikune poliitiline otsus, mis ei sõltu ka ainult Eesti otsusest eurole üleminekuks ja selle valmidusest Maastrichti kriteeriumide järgi.

Ülesandeid summeerides on Eesti Pank sõnastanud ka oma missiooni - rakendada kõiki meetmeid, tugevdamaks nii siseriiklikku kui rahvusvahelist usaldust Eesti raha ja rahasüsteemi stabiilsuse ja terviklikkuse vastu.
Ülejäänud riikidest on alljärgnevalt antud lühiülevaade, mis hõlmab järgmisi aspekte: 1) järelevalve teostaja, 2) järelevalve sisu, 3) piirangud intressimäärale või krediidikulukuse määrale (kui on).
Üldkoosolek on ühistu Osanik ei vastuta kõrgeim organ, otsused isiklikult tulundusühistu tehakse hääletusel, kus kohustuste eest, kui pole igal ühistu liikmel on üks kokku lepitud teisiti hääl.

Üldkoosolek on ühistu kõrgeim organ, otsused Osanik ei vastuta isiklikult tulundusühistu tehakse hääletusel, kus igal ühistu liikmel on üks kohustuste eest, kui pole kokku lepitud teisiti hääl.
Ükskõiksuskõver - kajastab kõikide nende hüviste geomeetrilist kohta,mille suhtes tarbja on ükskõikne. (ÜKK) Y- kaupa tarbib vähem järelikult kompenseerib tarbija selle x-koguse rohkema tarbimisega.
Üheks põhjuseks on eriti viimasel ajal märgatav trend, et teistest Euroopa Liikmesriikidest tulevad ettevõtted Eestisse, kuna Eestis kehtivad laenuandmisele leebemad nõuded (nt OÜ Mogo, 4finance OÜ).

Üksikisikute omandiõigus on piiratud, • piiratud on nii tootjate (N.: kohustuslikud plaaniülesanded) kui • tarbijate vabadused (N.: riiklikult fikseeritud palgad, osade toodete jaotamine tsentraliseeritult).
Üheks selliseks on TKHK puhul pesumaja, mis on küll saavutanud oma täisvõimsuse, ent teenuse madal hind ning selle osutamiseks kasutatavad ressursid (vesi ja elekter) põhjustavad negatiivse tulemi.
Ühingust lahkumine – Osanik saab kätte temale kuuluva osa mille võrra vähenevad ühingu varad.Tagastatakse osanikule kuuluv osa ühingu varast, vastavalt lahkumisepäeva seisuga, koostatud bilansile.

Ülejäänud kontodel on üks pool, kus näidatakse ära, mille eest raha laekus (tulude kontod) või kuhu raha kulutati (kulude kontod). Päevaraamat Kassapõhise raamatupidamise registriks on päevaraamat.
Ühingu tegevjuht on juhatuse esimehe/peadirektori. volitatud üks või mitu osanikku või täisosanike poolt selleks volitatud üks või Väiksemates ühingutes võivad osanikud palgatud tegevdirektor.
Üksikud tulu - ja kulukontod suletakse Tulude-kulude koondkontole. Tulude-kulude koondkonto on samuti ajutine konto, millel tuuakse välja perioodi majandustegevuse lõpptulemus- kasum või kahjum.

Üheks kriteeriumiks on mitte alla lasta hinda ja seeläbi võib ka uue kliendi koheselt kaotada või lasta hinda alla omahinna ning kaotada ühelt koormalt aga samas võita ka endale klient edaspidiseks.
Üldkeskharidus on põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kehtestatud nõuete kogum. Üldkeskhariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks.
Üleilmne finants - ja majanduskriis on väga palju mõjutanud Eesti majandusruumi ja ettevõtluskeskkonda. Kriis kajastub otseselt Eesti tööturuolukorras, eeskätt töötusnäitajate kiires kasvus.

Üldindeks iq on vastavate toodangu füüsilise mahu individuaal-indeksite kaalutud aritmeetiline keskmine Iq=∑iqp0q0/∑p0q0 = iq Ja väljendab toodangu füüsilise mahu keskmist muutumist.
Üldkoosolek on ühistu Tulundusühistu eeliseks kõrgeim organ, otsused on osanike isiklik tehakse hääletusel, kus varalise vastutuse igal ühistu liikmel on üks puudumine ühistu hääl.
Üldkulud – näiteks administratiivkulud, mis on ühised paljude osakondade jaoks; need kulud ei muutu, kui mingi tegevusvaldkond peatatakse (näiteks turundusuuringud ja arenduskulud).

Ühiskonna teenimine on küllaltki ebaselge ja reaalsuses raskesti mõistetav eesmärk, mistõttu erinevad asutused ja erinevad töötajad ning juhid võivad seda tõlgendada ääretult erinevalt.
Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid, retseptiravimeid võib reklaamida ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele.
Ülemaailmselt on välja kujunenud, arusaamine, et peamiseks teguriks, miks ettevõte on edukas on tema toodete ja teenuste kvaliteet, mis taotleb kliendi vajaduste või nõuete rahuldamist.

Ülevooluefektidest olulisemad on mõjud ühisvaluuta kursile ning ühisele intressimäärale, nende kaudu aga liidu maksebilansile, investeeringute mahule ning pikemaajalises perspektiivis majanduskasvule.
Ühiskonna liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused (varade ümberjaotamise juures ei eksisteeri seesugust õigust) o Turvalisus - rahu ühiskonnas ja paremad majanduslikud ja sots garnatiid.
Üleminekuaastatel on tekkinud ja süvenenud hariduslik ebavõrdsus, mis väljendub haridusvõimaluste ahenemises majanduslikult vähem kindlustatud peredest ja maapiirkondadest pärit lastele.

Üldfaktori mudel - tõenäoliselt vanim ning kõige enam rakendatud minakontseptsiooni käsitlus, mille kohaselt üldine enesehinnang moodustub kaalutud keskmisena enesekohastest väidetest.
Ühiskonna huvisid on sunnitud kõige laiemalt arvesse võtma a) laial poliitilisel põhjal moodustatud valitsus; b) ühtsal poliitilisel põhjal moodustatud valitsus; c) ülemineku valitsus.
Üldtoimik – soovitav on pidada toimikut sellistest dokumentidest, mis on kasutatavad pikemaajaliselt ja püsivama iseloomuga selleks, et vältida dubleerimist ja mõttetut ressursi

Ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda aktsiaseltsi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.
Ühele hoiu - laenuühistu liikmele antud laenude summa kokku ei tohi ületada selle liikme tasutud osamaksu rohkem kui 20-kordselt ega 20 protsenti hoiu-laenuühistu omakapitalist.
Üle eesti on Äriregistri andmetel pesumaju kokku 24. Seega uute ettevõtete soov turule siseneda on väike, kuna nad ei näe selles kasumit ja see tootmisharu nõudlus on väike.

Ülesandel on üks optimaalne lahend, mis langeb kokku lubatavate lahendite piirkonna ühe tipuga, kusjuures lubatavate lahendite piirkond võib olla tõkestatud või tõkestamata.
Ühiskondlik kaup on välistulu äärmusjuht, kus kauba tarbimisest saadav kasu ei vähene, kui tarbijate arv kasvab ja tarbijat kasu saamisest takistada on väga raske (või võimatu).
Ühiskondlik kaup – iga majanduslik kaup, mille puhul on raske selle kasutajaringist kõrvaldada mittemaksjaid ja kauba tarbimisest saadav kasu ei kahane tarbijate lisandumise korral.

Ühishüvis on oma olemuselt mittekonkureeriv, see tähendab, et kui see hüvis on juba turule pakutud, siis iga edasine tarbija lisandumine ei suurenda kulutusi ressurssidele.
Ühistu - tüüpi finantsinstitutsioonid EESTI: pangad, ühistupangad, hoiu-laenuühistud II. Hoiuseid mitte-vastuvõtvad Kindlustusseltsid Liisingufirmad Faktooringufirmad
Üla - ja alaastme palgad on väga erinevad. Ühelt poolt elavad Lätis väga rikkad inimesed teiselt poolt on paljud vaesuse piiril, mis on samal ajal täielik vaesus.

Ülesandel on optimaalne lahend siis, kui lubatavate lahendite piirkond sisaldab vähemalt ühte punkti ja sihifunktsiooni muutumise suunas on lahendite piirkond tõkestatud.
Ühistoote kuluarvestus on meetod, mida kasutatakse, kui töötlusest tuleb korraga kaks või rohkem toodet ning igaühel neist on märkimisväärne müügiväärtus võrreldes teistega.
Ühtekokku on natuke enam kui kahe aastakümnega Eestist lahkunud ligikaudu 200 000 inimest ehk umbes sama palju kui esimese, demograafilise ülemineku aegse väljarändega.

Ühistegelik krediidiasutus on finantseerimisasutus (krediidiastuste seadus), kellel on õigus võtta vastu rahalisi hoiuseid ja teisi tagasimakstavaid vahendeid üksnes oma liikmeskonnalt.
Üldine kommunikatsioonikliima – peegeldab kuivõrd töötajad on motiveeritud organisatsiooni eesmärke täitma ja näitab üldist suhtumist oma organisatsiooni ja selle suhtlemiskliimasse.
Ühishüvid – kaubad ja teenused, mida tarbitakse kollektiivselt ning jaotatakse valdavalt ilma turu vahenduseta, iga lisanduv tarbija ei suurenda kulutusi ressurssidele.

Ühtsuse printsiip – leiab väljenduse kaasühtsuse põhimõttes, mis tähendab, et kõik kulud koondatakse ühte fondi ( riigikassasse) ja kõik kulud tehakse samast fondist.
Üheks tulevikuväljavaateks on ka nn. distantstöö, tänu infotehnoloogia kiirele arengule pole Eestis juba täna paljude jaoks tähtis füüsiline asukoht, tööd saab teha kõikjal.
Ülejäägi kauplused on jaekaupmeeste poed, kes ostavad kaubad keskmisest madalamate hulgihindadega ehk juba allahinnatult ja müüvad odavama hinnaga kui tavalised jaemüüjad.

Üksikisikuga - see esineb igal pool ja kogu aeg;  põhiülesandeks on varustada ettevõtte iga liige heaks isikupäraseks tegevuseks ja koostööks vajaliku teabega;
Ühistegevuse rolliks on Eesti põllumajanduses vastu seista monopoliseeruvatele majandusring- kondadele, kelle käes on enamik põllumajandussaadusi töötlevast tööstusest.
Ümberjaotusfunktsioon – toetused vähese sissetulekuga inimestele, jaotatakse tulusid rikkamatelt vaesematele; 5. vaba konkurentsi tagamine – N.: monopolivastased seadused.

Üle eesti on Äriregistri andmetel pesumaju kokku 24 (2004. aastal tegutses Äriregistri andmetel Eestis kokku 96 pesumaja). Kõige rohkem pesumaju asub Harjumaal.
Üheks põhjuseks on see, et suurte tööstusettevõtete erastamine on jõudnud lõppfaasi. Kergetööstus on toiduainetööstuse kõrval tähtsuselt teine tööstusharu.
Ühiskonna seisukohast on sel ka puudusi: 1. nõrgemad kaotavad; Kui sul ei ole piisavalt jõudu, et konkurentidest parem olla, siis sa võid väga lihtsalt minna pankrotti.

Üldisteks kitsaskohtadeks on Esmofonis kvaliteet ning kliendikeskse mõttelaadi puudumine teenindava personali hulgas ning nõrk teenindavat personali hõlmav juhtimissüsteem.
Ühendkuningriik — United Kingdom Läti — Latvia Tšehhi — Czech Republic Leedu — Lithuania Rumeenia — Romania Eesti — Estonia 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Ülejääkgi – see on vahe selle hinna vahel, mida nad toote eest saavad ning mille eest nad tegelikult oleksid nõus müüma summeerituna üle kõigi hüviste.

Ühiseks iseloomujooneks on neile ühe kindla tunnuse olemasolu, mis saadab kogu otsustuskäiku – tõsiasjad (faktid), kogemused, ametiseisund ja sisekaemus (intuitsioon).
Ühtne kalanduspoliitika ehk ÜKP annab kõikidele kalalaevadele võrdse juurdepääsu Euroopa Liidu halduses olevatele püügipiirkondadele ning tagab õiglase konkurentsi.
Üldehitus - majakarpide ja vundamentide ehitus, katusekorruste juurde –ja väljaehitamine, katusetööd, müüritööd, element –ja moodulmajade montaaž;

Üldtuntud on kaks varude arvestussüsteemi – pidev ja perioodiline – mis mõlemad on kooskõlas tulude ja kulude õige vastandamise põhimõttega [3: 17].
Ühendusepidamise võimalused on jõudnud uuele tasandile, kusjuures elektrooniline suhtlemine muudab inimesi alates maailmatunnetusest kuni igapäevase tavakäitumiseni välja.
Ühismängud – puuduvad huvikonfliktid nt Kaks potentsiaalset äripartnerit, proua ja härra, tahaksid meelsasti kohtuda, et edasise äri üle plaani pidada.

Ühiktöö hinnanormis on ressursikulu normis toodud ressursikogused läbikorrutatud vastavate hindadega (materjalide hinnad, töötasu tariifid, masinate rendihinnad).
Üksikisiku tulumaks on progressiivne või.. ? Eesti üksikisiku tulumaks on proportsionaalne, kuid tulumaksu miinimumi rakendamisega on tal progresseeruvad tunnused.
Üksikud eraarstipraksised ehk eraravilad, kus kasutati samuti raviks muda ja merevee vanne (Cur-... 1904: 8–9). Iga eraldiseisvat ravikohta nimetati sel ajal kuurordiks.

Ülesandel on lõpmata palju optimaalseid lahendeid – sihifunktsiooni samakõrgusjoon on paralleelne lubatavate lahendite piirkonna küljega või kiirega.
Ühistu - Samasuguste huvide ja vajadustega inimeste koondumine ühisel eesmärgil nt. Korteriühistu, suvila-, garaaži-, aiandus-, paadi- jne ühistu.
Ühtlasi dokument on kaitstud 19 jumaliku sümboliga ning selle peal figureerivad Babüloonia kuningas Nabu-mukin-apli (978-943 eKr), Arad- sibitti ja tema õed.

Üldrisk - on seotud panga kulude juhtimisega ja seotud võimalusega, et panga mitteintressilised kulud kasvavad kogukuludega võrreldes liiga kiiresti.
Ükskõiksuskõverad on üldjuhul kumerad. Kui meil on aga tegemist täielikult asendatavate kaupadega, siis sellisel juhul on ükskõiksuskõverad sirgjoonelised.
Üheks selliseks on BCBS (Basel Committe of Banking Supervision), standardeid sätestav organisatsioon, kuhu kuuluvad pankade juhatuste liikmed ja keskpangad.

Ühiskonnaliikmete elu - ja tegevussfääride kaitse kolmandate isikute sekkumise eest võlasuhtesse ning hüvede ümberpaigutamise õiguslik tagamine erasfääris.
Ükikisiku tasandil on peamine tõsta keskkonnateadlikkust ning suurendada informeeritust, võimaldamaks igal inimesel osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel.
Üldnõukogu ülesandeks on suhelda nende ELi liikmesriikidega, millele on majandus- ja rahaliidu suhtlemisega tehtud erand, kandes sellega osaliselt EMU ülesandeid.

Üleminevad jäägid e. soovitav varu peab moodustama 20% järgmise kvartali müügist. Plaaniaastale järgneva aasta I kvartali müük on kavandatud 20 toodet.
Ülestrendid – need on valuutapaarid, mille hind liigub ülessuunaliselt ja moodustab graafikutel kõrgemaid tippe ja kõrgemaid põhjasid (joonis 1).
Ülekulutamine - kulutamine kerge, võib tekkida ülekulutamine Kõrge maksumus – krediiti pakkuvad kauplused võtavad sageli kõrgemat hinda, kui kaup

Ühiskaubad on sellised, mille puhul iga täiendava tarbimisega kaasnevad täiendavad kulutused, kuid samas pole meil võimalik tarbimist välistada.
Ümberjaotamine ehk rikastelt võetakse rohkem maksu ja sellevõrra parendatakse sotsiaalseid võimalusi kõigi jaoks (arstiabi, politsei, päästemaet).
Üldindeks - väljendab ebaühtlase koostisega kogumi (liitkogumi) suhtelist muutumist (Lihtindeksite teatud keskmisi nimetatakse üldindeksiteks.

Üheks asjaks on oma igapäevase töö tegemine, teiseks aga oma tegevuse analüüs ning organisatsiooni strateegilise planeerimise tundmaõppimine.
Ühtsed turundus - ja reklaamiprogrammid pakuvad suure koguse tellimisel mõistlikku hinda (Ibid.). Neljanda toena pakub frantsiisiandja starditoetust.
Üldkoosoleks on pädev kui sellest võtab osa üle poole liikmetest ja otsus on vastu võetud kui poolt hääletavad vähemalt pooled osalenutest.

Ühines imf - iga 26. mail 1992. IMF-iga ühinedes kohustuvad riigid mitte ette võtma rahvusvahelist valuutasüsteemi destabiliseerivaid samme.
Üle maailma on võetud suund tervislikele eluviisidele ning terviseedendusele, seetõttu on ka kuurordi- ja spaatrendid liikumas samasse suunda.
Üldhaldus - ja juhtivpersonali töötasud, administratiivhoonete ja –seadmete amortisatsioonikulu, valdav osa konsultatsioonikuludest jne.)

Üle 64 - aastaste inimeste vaesusrisk: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus EL keskmisega, aga ka kogu Eesti elanikkonna vaesusriskiga?
Ületust on võimalik sõita lahtitollimisele, mis on üldjuhul üsna lähedal mahalaadimise kohale või ületuseks kasutatud piiripunktile.
Üheks kasutus - võimaluseks on pakutud ka nende lisamist hommikuhelvestele… Kommenteerige! Soovi korral konsulteerige ka tootja kodulehte…

Ühelgi turu - uurijal ei ole võimalik inimese kodus kappe sorteerida. Seega tuleb lojaalsuse mõõtmiseks kasutada alternatiivseid meetodeid.
Ülalt alla ehk deduktiivset toimimisviisi rakendatakse eelkõige uue ettevõtte siseehituse kujundamisel. Lähtekohaks on asutuse eesmärgid.
Üldine reegel on selline, et Eestis tegutsevad käibemaksukohustuslased lisavad käibe tekkimisel Eestis tehingule käibemaksu siinses määras.

Ülesostetavate valik on sageli ellujäämine liitumisel või allhankes osalemisel või väljatõrjumine valmistoodete turult ning tegevuse lõpetamine.
Üldise iseloomuga - kultuuriruum, sotsiaalne keskkond, aga ka spetsiifilised - ostukohas valitsev situatsioon, toote eripärad, turunduskampaaniad.
Ühes trepikojas on metallist ühe elaniku poolt valmistatud postkastid, teises vanad puust postkastid, mis on olnud seal maja valmimisest saati.

Üksikisik - Seotus sotsiaalsete suhetega; Individuaalsete valikuvõimaluste ja ressursside mõtestamine; Identiteet (sisemine / omistatud)
Ülekuumenenud majandus - situatsioon, kus majandus toodab rohkem kui on selle optimaalne tootmispotentsiaal ja kus tööpuudus on väiksem kui loomulik
Üllatavad tingimused on tingimused eelkõige siis,kui nad paiknevad lepingus ootamatus kohas või ei vastava lepingutüübi kasutamisel tavapärased.

Ühiskonnas tervikuna on olulised kõik sotsiaalsed kulud ja tulud, mis sisaldavad nii sisetulusid ja sisekulusid kui välistulusid ja väliskulusid.
Ühistutes on nähtud ka omamoodi vastukaalu üha enam Eesti turul tegutsevatele väliskapitali poolt kontrollitavatele suurettevõtetele.
Ühe korra on tunnustuse pälvinud Kanada, Iisraeli, Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi, India ja endise Nõukogude Liidu majandusteadlane.

Üheks väljundiks on kuulujutud. Uuringud on näidanud, et mitteametlik suhtlusvõrk on kiire ja üllatuslikult täpne ning kannab palju infot.
Ühikukulud on arvestatud toodangumahule 1000. Summaarsed üldkulud, Püsiv üldkulu ühikule 0,02 toodangumahu 1100 ühikut puhul oleks:
Üldloogika on selline, et kõrge kasvutempoga harud pakuvad soodsamat konkurentsikeskkonda ja atraktiivsemaid pikaajalisi väljavaateid.

Üheks erivormiks on trendianalüüs, mis seisneb selles, et määratakse baasaasta, mille suhtes võrreldakse järgnevate aastate näitajaid.
Ülalpeetavate määr on alates 2006. aastast kasvanud ning hetke prognooside järgi kasvab ka edaspidi vananeva rahvastiku tõttu(joonis 6).(1,3)
Üldiselt ettepanekuid on raske pakkuda, kuna ettevõtte tegevus näib olevat perfektne, sest kõik mis tööks vajalik on raamatupidajatel olemas.

Üsna selgelt on aga töötus suurem madalama haridustasemega inimeste hulgas ja puudutab kõige valusamalt ilma erialase ettevalmistuseta
Ühismajandist 322 - s. 1997. aastal oli Eestis 22 722 talu ja 854 põllumajanduslikku ettevõtet (osaühingud, aktsiaseltsid, riigimajandid).
Üheks partneriks on raamatupidamistarkvara müünud ettevõte, kes vajadusel hooldab ja kohaldab tarkvara ettevõtte vajadustele vastavaks.

Ühetoaolisuse printaiip ehk maksu ühetaolisus Maksud peaksid toimima samades tingimustes olevate maksumaksjate suhtes võimalikult ühetaoliselt.
Ühiskonna heaolu on tähtsam kui koostisosade (indiviidide, sotsiaalsete kihtide, huvigruppide) oma. Usub inimeste loomulikku ebavõrdsust.
Ühistute rolliks on parandada ettevõtete konkurentsivõimet ning inimeste toimetulekut ühise tegevuse ja seeläbi tekkiva säästu kaudu.

Üksiktoote kuluarvestus on kuluarvestuse meetod, mida kasutatakse siis, kui ettevõte toodab ainult ühte toodet või osutab ainult ühte teenust.
Üheselt on mõistetav võrdlusmoment välismaal pakutavate palkade osas, mis on kordades kõrgem võrreldes meie miinimimpalgaga.
Ühtekuuluvuse vajadus – tahan end hästi tunda pere ja sõprade ringis, tahan teistega sarnaneda, tahan suhelda paljude erinevate inimestega.

Ükskõiksuskõver – Ükskõiksuskõver (ÜKK) peegeldab kõikide nende hüviste geomeetrilist kohta, mille suhtes tarbija on ükskõikne.
Üldreeglina on püsikaup pikema aja jooksul kasutatav hüvis, see on hüvis, mis ei ole määratud koheseks või korraga tarbimiseks.
Ühiku tootmiskulud on väiksemad suuremas firmas, mis suudab oma suuruse tõttu tootmissisendeid efektiivsemalt kasutada (mastaabisääst).

Üldine siiramine on tüüpiline suure ettevõtte või asutuse tippjuhtimise tasandil, kus määratakse kindlaks suured tegevusvaldkonnad.
Üldistatuna on eelarved (riigieelarve ja kohalikud eelarved) põhiliseks vahendiks, millega avalik sektor majandusele mõju avaldab.
Ühinemised on lubatud, kuid ainult juhul, kui nad ei kahjusta konkurentsivabandust ja jätavad alles turule sisenemise võimaluse.

Ülejäänud kolm – tervishoiu, hariduse ja meelelahutuse sektor – on toodete ja teenuste, seega materiaalsete hüvede suurkasutajad.
Ühe töö - , ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta.
Ühendamisega on tegu siis, kui kahe ettevõtte juhtkonnad ja aktsionärid toetavad ühinemise ideed ning on ühinemisest huvitatud.

Üldisem näitaja on sisemajanduse koguprodukti deflaator, mis kirjeldab põhjalikumalt riigi majanduses toimuvat hinnataseme muutumist.
Üldistatult on otstarbekas eristada eraldi instrumendina vähemalt kahte: • formaalsed reeglid ja • ettevõtte organisatsioon.
Ülesandeks ettevõttes on mõistagi töötajate motiveerimine ja suunamine headele saavutustele, mis tõstaks või hoiaks ettevõtte mainet.

Üksikisiku tulumaks on progresseeruv ja sõltub lisaks sissetulekule ülalpeetavate hulgast, kooliskäivate laste arvust, elukohast jms.
Üldjuhtimine - eesmärkide saavutamiseks erialavaldkondade üheks tervikuks kokkusulatatu (minister, juhatuse esimees, direktor).
Ülekurss on väljalastava osa või aktsia nimiväärtus e (või aktsia arvestusliku nimiväärtuse) ja selle väljalaske hinn

Üsna raske on lugeda ette kõiki kultuuri tähenduse mõisteid, sest kultuur, kui mõiste on ise äärmiselt laia tähendusega.
Ühiskonnateaduses — leninismile, mis seisnes sotsialismi paratamatuses ja proletariaadi diktatuuri vajalikkuses selleni jõudmisel.
Ülipikk periood – majandusteoreetiliselt kasutatakse harva – muudetakse põhimõtteliselt ka tehnoloogiat lisaks ressurssidele.

Üliõpilased on suurim segment, kelle on regulaarselt vaja kasutada ühistransporti Üliõpilased pikemate sõitude tegemiseks.
Üliõpilasel on vaid 10.- krooni ja ta peab otsustama, milline hüviste A ja B kombinatsioon annaks talle maksimaalse rahulolu.
Ühekordsed ehk teipmähkmed koosnevad erinevatest sünteetilistest materjalidest ning on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Ühisturul on kaubandus vaid osaliselt vaba, sest kolmandate riikid suhtes jätkatakse diskrimineerivat kaubanduspoliitikat.
Ülekurss - ülekurss ehk aažio tekib, kui aktsiaid või osasid emiteeritakse kõrgemas hinnas kui on nende nimiväärtus.
Ühingu likvideerimine – Ühingu likvideerimisest järelejäänud vara jaotatakse osanike vahel proportsionaalselt. Panuse suurusele.

Ülemaailmset kaubandust on vaja sellepärast, et kõik riigid ei saa ja ei suuda toota kõiki asju, mida tarbijad vajavad või soovivad.
Ühiskonnast lähtudes on vaesus sotsiaalprobleem, mis väljendub teatud elanikkonna rühmade materiaalsete ressursside ebapiisavuses.
Üllatav on kuulda seda inimese suust, kes on elus suutnud nii palju saavutada ning otsib võimalusi kuhu edasi areneda.

Ümberkujundamine — aitasid kaupade ja teenuste turustamisele kaasa hoolimata sellest, et kohalikud tootmiskulud olid tõusnud.
Ühistu on äriorganisatsioon, mille omanikeks ja töötajateks on grupp indiviide, kelle sihiks on vastastikune kasu.
Ühiskondlik ümbrus – ettevõte peab arvestama kultuuriliste normide ja tavadega , kohalike majanduslike eelduste ja normidega.

Ühiskonna seisukohast on see isegi kasulik, sest üks ettevõte suudab toota madalamate kuludega kui mitu konkureerivat ettevõtet.
Üldhalduskulud on igal aastal kasvanud umbes ühe miljoni krooni võrra olles 96 aastal natukene suuremad kui turustuskulud.
Üldkulud on seotud ehitusettevõtte tegevusega ja neid on raske siduda nende kalkuleerimisel konkreetse ehitustööga.

Üldvibratsioon on mehhaaniline võnkumine, mis kandub üle töötaja kätele ja põhustab veresoonte ja närvide kahjustust.
Ühe piirkuluks on seega 4.17 krooni (25/6). Piirtulu on kogutulu suurenemine toodangu mahu suurenemisel ühe ühiku võrra.
Üldine arusaam on see, et ohutuskultuur on nähtav osa üldisest organisatsioonikultuurist või on tihedalt sellega seotud.

Üldiselt ülesehituselt on need poliisid sarnased: seadus pärasus on , et mida laiem kindlustuskaitse, seda suurem kindlustusmakse.
Ülemkoja e. Senati 81 liiget valib 6 aastaks rahvas ja iga kahe aasta tagant valitakse 1/3 Senati koosseisust ümber.
Ühekordsed maksud - üksikisiku tehingute maksustamine - teede sulgemise, tolli- ja mitteresidentidelt kinnipeetav tollimaks.

Üleelastne EHK ELASTNE NÕUDMINE: hinna muutus on väiksem kui nõutava koguse muutus; E>1; nõudluskõver on laugjas.
Ülemaailmsed trendid on Euroopa Liidu laienemine, keskkonnakaitse tõhustamine ja kõrgtehnoloogia, eriti infotehnoloogia areng.
Ümberarvestamiseks – Juba makstud hüvitis ei tule uue kehtiva keskmise töötasu arvutamise korra kohaselt ümber arvutada.

Ühepoolne sõltuvus – tegutsetakse vastavalt teise järgi 2. ühepoolne mõjutamine mõjutan teist käituma nagu mina tahan.
Üldisemas tähenduses on aga turuga tegemist alati ja kõikjal, kus kohtuvad nõudjad ja pakkujad ning toimub hüviste vahetus.
Üürihinnad on kallimad. Kuigi kesklinnas on kõige rohkem üüripakkumisi, on seal ka kõige kõrgemad üürihinnad.

Ühiskondlikult oluline – õiglus seaduse ees. See nõuab, et kõik ühiskonna liikmed omaksid võrdseid õigusi ja kohustusi.
Ülevaatus on kohustuslik kui a.aruande näitajatest väh 1 ületab: 1) 3 milj EUR 2) Varad 1,5 milj EUR 3) Tööt.
Üldised konkurendid – võistluses osalevad kõik müüjad, kes pakuvad midagi ning seda sama eesmärgiga (kasum, turuosa)

Ülepositsioneerimine - Positsioon on nii kitsas, et mõnedel potensiaalsetel klientidel võib see kahe silma vahele jääda.
Üro andmetel on vaid 1/3 inimkonnast kindlustatud toiduga, millel on küllaldane kalorsus ja ratsionaalne struktuur.
Ühekülgne on näiteks leping, millega olemasolev kohustus lõpetatakse võlgniku poolt uue kohustuse võtmisega.

Ühtekokku on neid üle 12. Arvukatest teooriatest peatume siinkohal vaid ühel uuemal ja ühel vanemal teoorial.
Ümberjaotav - tsentraliseeritud ressursside ümberjaotus Turukeskne - turupõhine vaba vahetud, konkurents, kasum.
Ükskõiksuskõver on ükskõiksusdiagrammi graafik, mille iga punkt esitab kahe hüvise võrdväärseid kombinatsioone.

Üldiseks finantseesmärgiks on sellisel juhul saada võimalikult palju raha, et seda rakendada teistes ärilistes ettevõtmistes.
Ülejääk on olukord, kus tarbijad ei soovi osta kogu toodangut, mida müüjad antud hinnaga müügiks pakuvad.
Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind.

Üldised konkurendid on kõik samal turul tegutsevad ettevõtted, kes konkureerivad tarbija raha pärast. Näiteks Aura
Ürituste puhul on antud kindlad kellaajad millest tuleb kinni pidada ning lauad õigeaegselt katta ja teenindada.
Ühe erandiga – Toyota Motor Corporation viimase poole sajandi jooksul alati lõpetab majandusaasta kasumiga.

Ühed asjad on töövõidud, teised aga väljaspool argielu olev vaba, sundimatu ja meeldiva õhkkonnga kool.
Ühinemise korral on sagedasem, et kaks enam- vähem võrdse suurusega ettevõtet integreeritakse üheks tervikuks.
Ühistranspordi peatused on ca 500 m raadiuses; Parkimiskohad: hoone all on suletud soojustamata turvaparkla 32-le autole.

Üldiseks hindamiskriteeriumiks on siin, et projekti võib vastu võtta kui PI > 1 ning projekt tuleks tagasi lükata kui PI < 1.
Ühega on juhil ehk ressursside jagajal väga head suhted, teisega on suhtlemine äärmiselt pingeline.
Ühiskonna ressursid on piiratud. Alternatiivkulu on ressursi parimast alternatiivsest kasutusviisist loobumise hind.

Ühistransport on jäik ja ebamugav, jalgrattad ja rollerid on aeglased ja ilmastikule avatud ja taksod kallid.
Ülesande lahendamine on ohtlik, kuna tehakse valed järeldused majandusprobleemi lahendamise ja saadud lahendi kohta.
Ühistu – ei ole kapitali ühin, sest kõigil liikmetel on võrdne hääleõigussõltumata sissemakse

Ülevaatuse kasuks on eelkõige kulude kokkuhoid (odavam), kuna protseduurid on piiratud, aega kulutatakse vähem.
Ükskõiksuskõver – kajastab kõikide nende hüviste geomeetrilist kohta, mille suhtes tarbija on ükskõikne.
Üldisem näitaja on SKP deflaator, mis kirjeldab põhjalikumalt riigi majanduses toimuvat hinnataseme muutmist.

Ümberjagamisel - tänased töötegijad katavad oma sotsiaalmaksu maksetega praeguste pensionäride pensionid.
Üldjoontes on Eesti käibemaksusüsteem liidu nõuetele vastav kuigi esineb ka väiksemaid puudujääke.
Üleilmastumine tähendab seda, et me oleme tunnistajateks rahvusvahelise kaubanduse ennenägematule kasvule.

Ühistu liikmetel on samuti õigus öelda oma arvamus ettevõtte tegutsemisviisi ja juhtimise korralduse osas.
Ülejäänud aspek - tides soovis iga pereturist erinevat lähenemist, näiteks suuremaid hotellitube, laiemaid
Ühe kauba - või teenusklassi riigilõiv on 2200 krooni, iga lisaklassi eest tuleb tasuda 700 krooni.

Ühikuelastne – kui nõutava koguse protsentuaalne muutus on sama suur kui hinna protsentuaalne muutus.
Üldsuse kriitika on enamuses suunatud mitte niivõrd reklaamile kui nähtusele, vaid tema üksikilmingutele.
Ülemisel pildil on välja toodud, kuidas on ELi ühtse kalanduspoliitika poolt ära jagatud Eesti merealad.

Üllatav on see, et enamik inimesi on selle situatsiooniga nii harjunud, et ei pea seda probleemiks.
Ühine sissepääs on lubatud kõigi korteriomanike või korteriühistu üldkoosoleku kirjalikul nõusolekul.
Üldised maksud – üldjuhul taotlevad fiskaalset eesmärki ja ei too endaga kaasa tuntavat kõrvalmõju.

Üheteistkümnendas peatükis on kirjutatud probleemidest, kuid ka positiivsetest hinnangutest Saksa ettevõtete poolt.
Ühiskonna huvid on keerulisemad, mis muudab nende fikseerimise seadustes ja lepingutes sageli võimatuks;
Ühisturg on ainulaade "nähtus", mis tagab inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise.

Üldkulud - 40000 Üldhalduskulud -30000 üldhalduskulud -30000 Ärikasum 130000 Ärikasum: 130000
Ülesannetel on neli omadust: 1) Ülesanded taotlevad mõnesuuruse maksimeerimist või minimeerimist.
Ühine raha on käibel 16 riigis, seega kasutab eurot rohkem kui kaks kolmandikku ELi rahvastikust.

Ühiskondlik kaubal on omadused: • mittevälistatavus - kui seda saab üks saavad sellest tulu ka teised.
Üldistav tähendus – näitab nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse teguri keskmist või üldist muutumist
Ühikelastne nõudlus on nõutava koguse protsentuaalne muutus on sama suur kui hinna protsentuaalne muutus.

Üksikisiku tasandil tähendab poliitiline vastutus seda, et parlament täidab oma valimiseelseid lubadusi.
Üldine tolli - ja Kaubanduskokkulepe (GATT) 2. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) 3. Maailmapank (WB)
Ümbrikupalga mittepooldajad on toonud välja ka hulga arvamusi, mida oleks vaja teha olukorra paremaks muutmiseks.

Ühiskonna sihiks on luua võimalikult paljudele tingimused oma potentsiaali parimaks realiseerimiseks.
Üldkoosolekul on õigus vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on tema pädevusse antud seadusega.
Üldnimetuses on denatueeritud alkohol, mida lisatakse nii alkoholile kui ka kosmeetika toodetele.

Ühiskondlikud hüvised on need, mis: eristuvad nende mittevälistatavuse ja mitterivaalsusega üheaegselt.
Üksikfirma on hinnavõtja. Selle tulemusena on üksikfirma nõudluskõver rõhtsirge kujuline.
Ühekordne kirjendamine on arvestusmoodus, kus tehing registreeritakse arvestusregistris ainult üks kord.

Ülejääk – kui hüvise hind on kõrgem tasakaaluhinnast, ületab pakutav kogus nõutavat.
Ülekantav akreditiiv - Vahendaja ostab kauba sama akreditiiviga, millega ta selle ostjale edasi müüb.
Üheks riskiallikaks on maakleripoolsed petuskeemid, mis on küll viimaste aastate jooksul vähenenud.

Ühiskond tervikuna – finantstoodete ja –teenuste atraktiivne pakett, võimalikult madala hinnaga
Üksikakt - õigust rakendav akt.Sellega reguleeritakse üksikjuhte,ei sisalda õigusnorme.
Üksiktoote kuluarvestuseks – taolist meetodit kasutatakse siis, kui ettevõte toodab ainult ühte toodet.

Üldised puhkepäevad on laupäev ja pühapäev, välja arvatud tööaja summeeritud arvestuse korral.
Üh muutuvkulu on 185kr. Püsikulud moodustavad 750 000kr. Vabad tootmisvõimalused on olemas.
Üldjuhtimine – eesmärkide saavutamiseks erialavaldkondade üheks tervikuks kokkusulatatu.

Üldkogum –  ökon.modelleerimisel on üldkogumiks modelleeritav majandusprotsess.
Ühiskonnal on nõudlus haritud inimeste järele, kes oma teadmistega toovad üksnes tulu.
Ühistu on avatud liikmete vastuvõtuks oma põhikirjas sätestatud tegevuspiirkonnas.

Üüripind on eraisiku omanduses või eluasemekorraldusega tegeleva organisatsiooni vara.
Ühikuelastne – nõutava koguse suhteline muutus on sama suur, kuihinna suhteline muutus.
Üsna tuntud on Selveri võrkpalli meeskond. See aitab üldsuses pooldavat suhtumist luua.

Ühiskonnakeskne sotsiaalpoliitika – tulu ümberjaotamine eelarve ja maksude kaudu, riigi aktiivne sekkumine.
Ümberlülituskulud – uuele tootele üleminek peab tarbijale korvama kulud toote vahetamiseks.
Ühenduse kaudu on Suurbritannial suur mõju oma impeeriumi endiste maade majandusarengule.

Ühiskonna ebavõrdust on vaja uurida, et saada ülevaade ühiskonna ebavõrdsuse üldisest olust.
Ükskõiksusväljaks nimetatakse graafikut, millel on kujutatud erinevaid ükskõiksuskõveraid.
Ühtekuuluvus – hea kommunikatsioon, töökohtade roteerumine, rollide integreerimine.

Üksmeelele jõud - misega; võimalusel teha vahekokkuvõtteid ning tegeleda rohkem grupiga.
Üldeesmärk – Pärnu linna noorte heaolutaseme ja enesearendusvõimaluste tõstmine.
Üürnike liikumine on aktiviseerunud ning prognoositakse selle jätkumist veel mõned aastad.

Üheks äärmuseks on roomav inflatsioon, mis on mõõdukas ehk siis 1 kuni 3% aastas umbes.
Ühismõõtsustamiseks nimetatakse indekseeritava suuruse läbikorrutamist ühismõõtsustajaga.
Üldkoosolek on Audiitorkogu kõrgeim organ, kuhu kuuluvad kõik Audiitorkogu liikmed.

Ülemkogu – liikmed: riigipead või valitsusjuhid ja Euroopa Komisjoni President.
Üha raskem on olla loomiguline ja luua midagi, mida inimteadvuses veel olemas pole.
Üksikisiku seisukohalt on tööpuudus alati traagiline ja mõjub isiksuse arengule pidurdavalt.

Ülesostminegi on odavam. Kokkuvõttes – kõigi turul olevate ettevõtete efektiivsus
Üthi – ühtlustatud tarbijahinnaindeks, mille aluseks on iga riigi ostukorv
Üldiselt töötingimused on head. Aga ikka leidub mõnesid asju, mida oleks vaja paremaks muuta.

Üldkulude - , müüdud teenuste kulu eelarvest ning eelarvestatud kasumiaruandest
Ülesande tekstis on öeldud, et iga uue pealtvaataja staadionile lubamine maksab 1 euro.
Ülikoolis olemine on tulnud minu sotsiaalse identiteedi tunnetamisele väga palju kasuks.

Ümberjaotus era - ja avaliku sektori vahel, kuid suurenes ümberjaotus erasektori sees.
Ühisturg tähendab nii kaupade ja kapitali vaba liikumist liikmesriikide vahel.
Üldine käibemaks on Eestis 18 protsenti kauba või teenuse maksustatavast väärtusest.

Üüritulude puhul on oluline vahet teha ka nominaalse ja efektiivse üürimäära vahel.
Ühine tegevus – toote tootmine või teenuse osutamise ettevalmistamine, müükide
Ühinevale meeskonnale on iseloomulik suhete paranemine ja töö tulemuslikkuse suurenemine.

Üldreeglina on pettused ühekordsed, kuid need võivad mittesüsteemselt korduda.
Ülekurss on aktsiate või osade emiteerimisel üle nimiväärtuse saadud tasu.
Ülevaatus on auditi sarnane, kuid ta on väiksema mahuline ja vähem põhjalik.

Üheks suurimaks on kindlasti see, et külastajate mahutuvus korraga pole väga suur.
Ühendusepidamine on tihe. Üle Soome lahe liigub aastas üle seitsme miljoni reisija.
.
Ühiseid huve – üksikisikul on raske oma huvide eest seista töistes ja ühisk.

Üldine tasakaal – see on situatsioon, kui: kõik ülejäänud variandid on õiged.
Ülesanneteks on palgatabelite arvestus ning laekumiste ja müügiarvete kontroll.
Üsna harvad on ka juhud, kus monopolil õnnestub oma turul pikka aega tegutseda.

Ühes lõuna - Eesti kodumajutus ettevõttes viidi läbi kliendirahulolu uuring.
Üldkogum – antud tunnustega elementide hulk (nt. koolis õpilaste hulk), N
Ühikelastse nõudmisega on tegemist kui suhtelised muutused hinnas ja koguses on võrdsed.

Ühtlus – sama nimiväärtusega raha peab olema alati sama väärtusega.
Üksindus - ja võõrandumistunne, sotsiaalsete sidemete püsimatus, haprus.
Üleval pool on välja toodud meie külalistemaja erinevate teenuste hinnakiri.

Ükskõiksusväli – graafik, millel on kujutatud erinevaid ükskõiksuskõveraid.
Üldkogum - kõik juhtumid või objektid, mille kohta järeldused kehtivad.
Ühekordne registreetimine tähendab seda, et dokument registreeritatakse ainult üks kord.

Üheks riskiks on veel konkurendid, kuid inimestele meeldib uusi asju proovida.
Üheks tingimuseks on ka vabade varade olemasolu vähemalt 127 000 USD väärtuses.
Ühel pool on ettevõtte varad, mida raamatupidamises nimetatakse aktivaks.

Üleval on ka välismõjude internaliseerimise kompenseerimise küsimus.
Ülddispersioon on võrdne rühmdisp keskmise ja rühmadevahelise disp summaga.
Üldine hinnatase - inflatsioon • Kohutulude kujunemine – SKP • Tööpuudus

Ülemuseks nimetatakse siin seda, kelle käes on ametlikud võimuvahendid.
Üleüldist andmeedastusvõrku on kõigile ühiskonna liikmetele tagatud juurdepääs teabele.
Ülim printsiip on ÕIGLUS, aga see on mittemõõdetav subjektiivne kategooria.

Ümberjaotamiskoalitsioon on kui liit (enamuskoalitsioon), kes ümberjaotamise kehtestab.
Ümbrikupalkade maksmine on aastaid kestnud probleem, millele ei näi lahendust tulevat.
Üheks põhjuseks on kindlasti asjaolu, et 2000 aastaks olid kõige kasumlikumad

Ülejäänud valdkondades on tööjõupuudus oma positsiooni pea täielikult loovutanud.
Üürituru puhul on tegemist hooajaliselt kõikuvate hindade ning pakkumistega.
Ühiku kulu ehk ühiku omahind saadakse kulude jagamisel ühikute arvuga.

Ühikupõhine meetod – kindel toetuskulu arvestatakse igale toodetavale ühikule
Üldjoontes on brutotöötasud tõusnud 1992. aasta rahareformist alates.
Ülemusel on lühiajalised kavad, liidril pikaajaline perspektiivplaan.

Ülevaatus – ülevaatus on fikseeritud ja teadud juhul ka kohustuslik.
Üksiktootmine – toodetakse ühte toodet üks eksemplar tellimuse alusel.
Üsna raske on leida juhtimistööd, mis ei sõltuks kommunikatsioonist.

Üheks nõrkuseks on vähene bränditundmine potentsiaalse klientuuri hulgas.
Ühiskonna aspektist on see tühi töö, sest midagi selle tulemusel ei toodeta.
Üldkogum on inimeste koguhulk, mille kohta informatsiooni vajatakse.

Ühe jalg - värvitootja ratta jaoks 100 Jalgratta Jalgratas 350 100
Ühistuliikmed on ühinenud samade vajaduste rahuldamiseks ühisel jõul.
Ülejäänu käibe - , tulu- ja sotsiaalmaksude laekumine mitteresidentidelt.

Ümberkorraldused on tingitud vajadusest leida paremini töötavaid inimesi.
Üsna tavalised on ärilõunad, kuid äriõhtusöögid pole nii sagedased.
Üheks võimaluseks on garantiifondide kasutamine (KredEx). • Liigoptimism.

Ülejääk –  olukord turul, kus pakkumine ületab nõudluse
Üheaegselt suurendades on võimalik vältida lühiperioodil esinevat kahanevuse
Üheks selliseks on kasvavate piirkulude ja kahanevate piirtulude eeldus.

Ühishüved on kaubad või teenused, mis on kättesaadavad kõigile.
Üle 3 - aastastele on enamasti lasteaiakoht juba kindlustatud.
Ülesanneteks on kontrollingu teostamine tootmise ja müügiosakonnas.

Ühikuelastne nõudlus - hinna tõusu (languse) korral jääb kogutulu samaks.
Ühiskondlikes kohtades – tuntakse ära! ümbruse maitsekas kujundamine 27 28
Üldine käibemaksumäär on 20 % kauba või teenuse maksustatavast väärtusest.

Üldrisk - seotud panga enese kui ka panga väliste asjaoludega.
Ülejääk – pakutav kogus ületab mingil hinnatasandil nõutava
Ürituse lõpuks on selgitame välja kindlaima käe ja teravaima silmaga

Ühekordseks kulutuseks on tehnika ost. Püsikulud moodustavad 10% kogutulust.
Ühistu liikmeskond on piiratud Põllu asuva elamu korteriomanike ringiga.
Üksikasjad - Mängime liikumismänge ja valmime parima kostüümi

Ülepakkumiseks nimetatakse olukorda, kus pakkumine ületab nõudmise.
Ühine välis - ja julgeolekupoliitika Valitsustevaheline koostöö
Üldine reegel on järgmine: mida kõrgem käibekordaja, seda parem.

Ülejääk – on olukord turul kus pakkumine ületab nõudluse.
Ülesanded 31 - 35, Kokku 50 p 31. (4) On antud järgmised andmed :
Ürg - ja kapitalistliku ühiskonna erinevuse puudumisest.

Ühinev meeskond – suhete paranemine ja töö tulemuslikkuse tõus.
Ühishüve on teenus/rajatis, mis on kasulik kogu ühiskonnale.
Ühiskonna vajadustele on vaja riigil teha põhjendatuid koolitustellimusi.

Üldkogumiks on inimesed ,kes tarbivad igapäevaselt toiduaineid.
Üheksandas peatükis on räägitud saksa investorite huvist Eesti vastu.
Üldlevinud arvamus on siiski see, et Lõuna- Korea on rassistlik riik.

Üldvalitsuseks nimetatakse kõigi valitsusüksuste kombinatsiooni.
Ülejääk - selle hinna puhul pakutakse rohkem kui nõutakse.
Ülekanded kodumajapidamistele on suunatud sotsiaalsete probleemide lahendamisele.

Ühiskonnaprotsessidele avaldas – mis suunas, kui intensiivselt ning kui laialt.
Ühepäevane on lähetus,mis algab ja lõpeb samal kuupäeval.
Ühikkulu on kogukulu, mis on jagatud tooteühikute arvuga.

Ühiskondlikud eesmärgid on keerulisemad ja võivad ajas kiiresti muutuda.
Ümberpiiramine - frontaal- ja tiibrünnaku samaaegne kasutamine.
Ülalpidamine on ettevõttele kulukas (Peterson 2000, lk 120).

Ülemus on vana hea sõdur, liider on iseenese peremees.
Ülenõudmine on olukord, kus nõudmine on pakkumisest suurem.
Ülesanne 5 - 9 Maksud ja maksed töötasult, tööjõukulud

Ülesanneteks on hoida puhtana ja korras klubis asuvad ruumid.
Ülevõtmised on ülimalt levinud, erinevalt Euroopa mudelist.
Ülioluline on selgeks teha kõik põhimõisted ja algtõed.

Üksiktarbijate puhul on sellist infot hankida praktiliselt võimatu.
Ülikoolide väljundiks on tootmistegur, mida võib nimetada teadmised.
Ümarad kalad on laiaselgsed.  Limakiht on kalal ühtlane.

Ümbrikupalgal on väga suured miinused, mida vähesed teavad.
Ühes kogumis on ebakorrektselt üle kantud teise kogumisse.

Ühekordne plaan - arvestab mingi unikaalse olukorra vajadusi.
Üheks alusdokumendiks on ka hinnakirjad, millele lepingud toetuvad.
Üheks tegevusalaks on ka tehnika rent eraisikutele ja firmadele.

Ühised institutsioonid on vajalikud ELi demokraatlikuks toimimiseks.
Ühistu – ühistu liikmete vara ühine majandamine.
Ülesanded 31 - 35. Iga õige vastus annab 2 p. Kokku 20 p.

Ühepoolsus – üks osapool annab end teise meelevalda.
Ühesuunalises kommunikatsioonis on vaid teate edasiandmine saatjalt saajale.
Üldiselt kaheks – ettevõttesiseks ja ettevõtteväliseks.

Ülejäänud etappidega on juht seotud oluliselt vähem, kui uurija.
Üheks võimaluseks on ka kinnisvara tagatisel laenude andmine.

Ühel objektil on rendikulu seaostamiseks antud objektiga.
Üksiktootmine - ainult üks eksemplar- laevad, kinnisvara

Ühisprojektis osalemine on sisse planeeritud järgmise tegevusena.
Ülejäänud piirkondades on sissetulekujaotus võrdlemisi ühtlane.

Ühiku kulu - ETTEVÕTTE MÄÄR NITRO – X Esmaskulu
Üldhalus - ja turustuskulud + kasum = müügihind.
Ülikonna riie – ühevärviline, heal juhul triibuline

Ühishüvised on alati toodetud avaliku sektori poolt.
Üldapteekidest pooled on põhiapteegid ja pooled haruapteegid.
Ff
Üldkoosolek on pädev sõltumata osavõtjate arvust.

Ülesande nõuded – kiired otsused, kriitilised otsused.

Ülevaatuse kohustus on juhul kui aruandeaasta näitajatest.
Üsna palju on ka naftat, maagaasi ja vääriskive.
Ühed nor - mid piiravad in. tegevust ja sisald.

Ühiktulu on kogutulu jagatud müüdud kogusega.
Ühikuelastne - põhineb täielikult asenduskaupadel
Üksiksumma - 1x, teatud ajaperioodi investeering.

Ülejääk – pakkumine on suurem kui nõudlus.

Ühendavaks lüliks on 1 kuu pikkuse garantii pakkumine.

Ülevaade tuludest - kuludest), kommunikatsioonivahend.
Üldine hinnatase - Konkurentidest madalam hinnatase.

Üldine majandus - RAHVUSMAJANDUSE MAJANDUSTSÜKLID.
Üldisteks alusteks on ainulaadsus, püsivus, olulisus.
Ülejäänute puhul on antud maksumäär protsentides.

Ühes majas on saun, eesruum ning kaminasaal.

Ülejäänud summa on ettevõtja isiklikud vahendid.
Ühispank on suurim riigi rahahoidja pank.

Ülesanne 5 - 13 Käibemaks, tulud ja kulud.
Ühisettevõtteks on hakatud nimetama ettevõtet.
Üldiselt kindlustusjuhtumiteks on vargus, rööv ja tulekahju.


Ülimuslik on võrdse vabaduse printsiip
Ühes töötsoonis on korraga kaks teenindajat.

Üllatusallahindlus tähendab seda, et kliendile

Üldse kokku on 20 000 erametsaomanikku.
Ühik ühiku - te arv Ühiku hind Kokku

Üldine elektrikilp on ühe trepikoja keldris.
Ülejäänud alad on vaesed ja mahajäänud.

Ühishüvised - näiteks kooliasutused.

Ühistul on 49 erinevat kauplust:

Ükk - d ei lõiku omavahel.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Ülejäänu on omaosalus. Töötajad saavad esimese palga siis, kui pood on juba kuu aega avatud olnud, aga tööle asutakse juba nädal varem, et teha valmis mitmed riided, sest siis on klientidel juba mida osta.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Üksjagu palju on Saue vallas ka piimakarjakasvatusega tegelevaid ettevõtteid, mis pakuvad tööd enamjaolt rohkem kui 10-le inimesele ettevõtte kohta.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Üldhalduskulud - kontorikulud, ettevõtte juhtimine, pangateenused; Muud äritulud - ettevõtmisega mitte seotud; majanduslik kasu välistest teguritest;

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ülevaatus on auditist vähem põhjalik, mistõttu pakub piiratud kindlustunned võrreldes auditiga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ühiskaupadega on seotud kollektiivsuse mõiste.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Ülekate - Suunab osa tööd järgmistele operatsioonidele enne seda, kui kogu partii on valmis, vähendab tarneaega.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Ülepakkumine – olukord turul, kus hüvise pakku- mine ületab nõudmise; põhjuseks on tasakaalu hinnast madalam hind
Vote UP
-2
Vote DOWN
Ülepakkumine - olukord, mille puhul pakutav kaubakogus ületab nõutava kauba koguse antud hinna
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto