Sõnu seletav sõnaraamat

Ühiskonna tüüpi e. tootmisviisi, mis peaksid vahelduma allpool toodud järgnevuses: - ürgühiskond (klassideta ühiskond, primitiivne kommunism); - orjanduslik ühiskond (orjapidajate ja orjade klass); - feodalism (feodaalide ja talupoegade klass); - kapitalism (kapitalistide ja tööliste klass); - kommunism (klassideta ühiskond, arenenud kommunism). Tootmisvahendid arenevad ühtlaselt tõusvas joones seoses inimeste arvu kasvuga ja tööriistade ning teadmiste täiustumisega.
Üldistatud teised - (generalized others) on internaliseeritud vaatepilt teistest 13.Peegelpildi-mina: *Ettekujutus, kuidas me paistame teistele · *Ettekujutus, kuidas teised selle põhjal meid hindavad · *Ettekujutus endast, mis areneb eelmiste ettekujutuste põhjal 14. Rolliootused- on õigused ja kohustused (e normid), mis on seotud positsiooniga 15. Rollikonflikt- tekib, kui inimese tegelik käitumine (rollikäitumine) ei ole rolliootustega
Üheks eeltingimuseks on see, et puuetega ja puueteta inimesed muutuksid üksteisele lähedasemaks. Uuringud kinnitavad, et puhkuseaegsed sporditegevused on väga kohased vastamaks põhilistele integratsiooni küsimustele, nagu näiteks kommunikatsioon ja vastastikune mõjutamine, mis sama hästi kui teised faktorid soodustavad sotsiaalset integratsiooni. (Wilhelm, 2000: 283).

Ühiskonna tüüpi e. tootmisviisi, mis peaksid vahelduma allpool toodud järgnevuses: 1. Ürgühiskond (klassideta ühiskond, primitiivne kommunism) 2. Orjanduslik ühiskond (orjapidajate ja orjade klass) 3. Feodalism (feodaalide ja talupoegade klass) 4. Kapitalism (kapitalistide ja tööliste klas) 5. Kommunism (klassideta ühiskond, arenenud kommunism)
Ühingul on kaks osakonda: 1. Päevakeskus Päevalill 2. Rakvere Lille Kool koos arendusrühmaga Pääsusilm Rakvere Lille Kooli eesmärk koos arendusrühmaga Pääsusilm: Kooli tegevuse eesmärk on toimetulekuõppe võimaldamine mõõduka vaimupuudega õpilastele ja hooldusklassi loomine raske ja sügava vaimupuudega lastele.
Ühiskondlik muutus - Küsimus sotsiaalse muutuse kohta on ühel või teisel viisil iga sotsioloogilise teooria, isegi iga sotsioloogilise uurimuse koostisosaks * kuidas muutub ühiskond? Kas mingis teatud suunas? * mis on selle muutuse ajendiks? * kuidas peegeldub muutus erinevates üksikutes ühiskondlikes nähtustes ja ka inimeste

Ülesse ehk metslusest (Briti kolooniad) kuni kõrgtsivilisatsioonini (Inglismaa). Usk ühtede sotsiaalsete süsteemide ülimuslikkusesse tugevdab sotsiaalset solidaarsustunnet ja loob aluse invasiooniks vähem arenenud ühiskondadesse ja nende majanduslikuks ekspluateerimiseks.
Ülepakkumise tingimustes on tööandjal lihtne käituda diskrimineerivalt 3. Lester Thurow diskrimineerimisteooria  Thurow väidab, et diskrimineerimine peegeldab kartelli, monopolistliku koondise vms salasepitsust ühe grupi poolt teha vahet mingi teise grupi esindaja(te) suhtes.
Üldhooldekodu on ööpäevaringseks hooldamiseks loodud hoolekandeasutus, kus viibivad inimesed, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Ürgühiskond – klassideta ühiskond 2. Orjanduslik - orjad ja orjapidajad 3. Feodaalne - talupojad ja mõisnikud 4. Kapitalistlik – töölised ja ja kapitalistid 5. Sotsialistlik – klassideta • Klassivõitlus – klassivõitlus on ajalugu edasiviiv jõud.
Üldmotoorselt on paljudel raske, olenemata sellest, kas huvi või motivatsiooni on või ei. Samas peenmotoorsetes ülesannetes erilise huvitatuse korral või piisava motivatsiooni korral võivad need üldmotoorselt saamatud isikud olla üllatavalt osavad.
Ükskõiksuskõver – see on joon, mis Stabiliseerimise instrumendina kasutab riik nii Eestis kulutati 2003.a. 1411 PPS 1 elaniku järgmistel põhjustel: väljendab graafiliselt seost, mille iga punkt fiskaalseid vahendeid (maksude kujundamine) kohta.

Ülenev mobiilsus – liikumine vähem prestiižikalt (vähem hüvesid pakkuvalt) töökohalt rohkem prestiižikale (rohkem hüvesid pakkuvale). Alanev mobiilsus – liikumine rohkem prestiižikalt töökohalt vähem prestiižikale.
Ühiskondlik kogemus – faktorid, mida indiviid ise kontrollida ei saa, kuid mis mõjutavad tema igapäevast elu. Sotsioloogiline kujutlus tähendab oskust näha igapäevaste sündmuste taga olevaid neid mõjutavaid makroprotsesse.
Ülalpidamiskohustus – kohustus tasuda hoolekandeasutuses viibiva isiku kohamaksumus, hüvitada eestkostetava tekitatud materiaalne kahju kolmandate isikute ees ja katta teisi kulusid, milleks eestkostetava enda rahast ei piisa.

Ühiskondlikud positsioonid on ühiskonnas reastatud nende funktsionaalse tähtsuse järgi  et saada inimesi tähtsatele kohtadele, on vaja nendele anda head palka ja muid hüvesid (sest hüvesid on alati piiratud hulgal.
Ühiskonna baas on majandus. Majandus = tootmine e. elatusvahendite hankimine (on kõigist inimtegevuse vormidest kõige varasem ja olulisem). Majandus määrab ära kõikide teiste ühiskonnasfääride tunnused.
Ülesandespetsialistile on iseloomulik initsiatiiv (uute lahenduste pakkumine meeskonna probleemidele), avamuste väljaütlemine ka teiste ettepanekute kohta, info otsimine, kokkuvõtete tegemine, tegevusele ergutamine.

Ühel emal on neli last ja üks nendest sureb, siis ülejäänud lapsi, kes elavad, kasvatab ta ilmtingimata teistsuguse tundega, hoiakutega ja väärtuhinnangutega kui siis, kui tal poleks keegi surnud.
Ühiskonnal on kohustus pakkuda kõigile, ka puudega inimestele erinevaid arenguvõimalusi, võimalust oma võimeid maksimaalselt välja arendada, veeta enese vaba aega just nii nagu nemad seda soovivad.
Ühe näitena on toonud Vseviov nt mitte just eriti kaugesse aega jäänud valimislubadust viia Eesti viie rikka riigi hulka ,mis vaadates praegust majanduslikku seisu riigis, on täielik absurdsus.

Ühiskondi on võimalik klassifitseerida religiooni (islami, kristlikud vm ühiskonnad), geograafilise asukoha (põhjamaade ühiskonnad jms) või tootmisviiside (korilus-, agraar jms) alusel.
Ülekoormuse mudel – kutsealane segregatsioon:  Levinuim diskrimineerimse selgitus  Tööalane segregatsioon põhjustab naiste tööjõu pakkumise kõvera väiksemat elastsust.
Ühiskonnaprotsessid on mehhaanikaprotsessid. Energetism- ühiskonna arengutase sültub sellest kuidas ühiskond suudab realiseerida endas sialduvat energiat, seda nim energetismiks.

Ürgkogukondlik – vahendid on primitiivsed, kuid ühises kasutuses;  orjanduslik  feodaalne baseeruvad eraomandil  kapitalistlik  kommunistlik – eraomand kaob.
Üldsätteid – ettevõtte nõuded, tööalaste vaidluste lahendamise kord, erinõuded jne. Kohustused, õigused – töötaja võimupiirid, vastutus, ametialased seosed.
Üro hiv - ja aidsivastase programmi (UNAIDS), Põhjamõõtme rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlus (NDPHS) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Üleüldse on praegu majanduses selline seis, kus isegi kõrgharidusega, kogenenud ja staažikad töötajad peavad töötama madalamal palgal, kui aastaid tagasi.
Ühiskonnas alagruppidel on paramatult erinevad võimalused ,unikaalsed kogemused ning vajadused. Sellist tuleneb ka väga suur mitmekesisus ühiskonna alagruppide elustiilis.
Ühtsed arusaamad - > tõhusam (teine asi kas otsused on õiged või valed). # Teatud ülesannete puhul on tähtis, et liikmed on just nimelt võimalikult sarnased.

Ümberõppe - kui täiskasvanute koolitussüsteemi loomist ja  reguleerivad gruppide elu­ ja  töötingimusi ning juurdepääsu terviseteenustele..
Üsna tihti on lapsepõlves perevägivallaga kokku puutunud inimesed täiskasvanueas taas kas perevägivalla ohvrid või juba ise vägivallatsejad.
Ületamiseks teed – koostöö ühiste eesmärkide nimel … - eelarvamuste põhjendamine endale või teistele (võrdse staatuse puudumisel …….)

Üheksandal - kümnendal eluaastal tekib lastel huvi esemete ja asjade vastu, hab mängida või kas tal on vaja abi vaba aja sisustamisel.
Ühiskonda makro - tasandil vaadeldes on see tegelikult muutunud ausamaks kui kunagi varem: maffia võim on taandunud, korruptsiooni on vähem.
Ülekantud tähenduses nimetatakse prostitutsiooniks või prostitueerimiseks ka igasugust kõlbeliselt ebaväärikat käitumist kasusaamise nimel.

Üksmeelsuse illusioon – soov meeskonda tasakaalustada ja ühtsust säilitada 5. kaitseseisund – soov kaitsta meeskonda negatiivse info eest.
Üheks probleemiks on see, et mõned vanemad tapsid oma lasped, eriti veel kui last ei tahetud, selleks, et kindlustusfirmalt raha saada.
Ühiskonnal on suur hulk fundamentaalseid vajadusi, mille normaalsest rahuldamisest on kasu nii ühiskonnale kui üksikisikule.

Üldisemalt on teooria väidete süsteem, mille abil kirjeldatakse ja selgitatakse mingi nähtust või tegelikkuse valdkonda.
Ühtsed grupid on osutunud uuringutes efektiivsemateks, kui ei esine samaaegselt teisi grupimõtlemist põhjustavaid tegureid.
Ülikoolis õppides on muidugi võimalik taotleda põhitoetust ja täiendavat toetust, mis on vastavalt 55,93 eurot ja 28,13 eurot.

Ühiskonna mõiste on kujunenud väga pika aja jooksul ning sisaldab endas selliseid mõisteid nagu maa, rahvas, rahvus ja riik.
Ühine nägemus on sideaine, mis liidab inimesed kokku ning sunnib neid edasi liikuma, vaatamata ebaõnnele ja õnnetustele.
Ühiskondlik võim on seksi represseerinud, kuid edumeelsed jõud on suutnud seksi viimase saja aasta jooksul rehabiliteerida.

Ühiskonna institutsioonid – sotsiaalse tegevuse valdkonnad, mis moodustavad ühiskonna institutsionaalse ehk sotsiaalse struktuuri.
Ühiskonnal on oma arengutee, kuigi paarkümmend aastat tagasi oldi veendunud, et kõikidel ühiskondadel üks suund.
Üldistatud teised – kujuteldav abstraktsed kõrvaltvaatajad, kelle hinnanguga inimene samuti tegutsemise juures arvestab.

Üldine põhi on kristlik, aga see on erinevate mittekristlike praktikatega (tavaliselt uue vaimsusega) rikastatud.
Ühiselamu on kesklinnast 20 minuti kaugusel ja selliste ilmadega nagu praegu, sinna väga jalutada ei viitsi.
Ühesuunaline mudel - saatajle saajale, mida kasutatakse info levitamiseks avalikkusele ja teatud sihtrühmadele.

Ühiskondlik kogemus – faktorid, mida indiviid ise kontrollida ei saa, kuid mis mõjutavad tema igapäevast elu
Ülikoolieaks on Evanist saanud tavaline korralik ühiskonna kodanik, keda ümbritsevad kaasüliõpilased.
Ülim autoriteet on inimene ise. See, millised praktikad ja mille jaoks valitakse, on inimese enda otsustada.

Üldkoosolekul - või ametiühingu usaldusisik - valitud ametiühingu liikmete hulgast (Prozes., Vaikma.
Ühiskonna aluseks on sotsiaalne kord ja kokkulepe (konsensus). Tuntuimad esindajad: T.Parsons, R. Merton.
Ülalt alla - info, kuidas ja millised ülesanded tuleb täita ja tagasiside alluvate töö kohta.

Üldkogum - Kõikide potentsiaalsete uuritavate hulk antud empiirilise uurimisküsimuse jaoks.
Ühe teose on ta avaldanud natukene hiljem kui teised teosed ja selle avaldas ta 1999. aastal.
Üheks rar - i eduka läbiviimise eelduseks on hästi valitud ja ettevalmistatud töörühm.

Ühiselt vee - detud aja jooksul laske lapsel öelda, mida ta tahaks teiega koos ette võtta.
Ühiskonna kihistumine ehk statifikatsioon. Idamaades kinnitati, et ühiskonna kihistumine on loomulik.
Ühel inimesel on raske olla ideaali sarnane ja omada kõiki neid loetletud omadusi, oskusi.

Ühiskonnas alagruppidel on paratamatult erinevad võimalused, unikaalsed kogemused ning vajadused.
Ühiskonna areng on tegelikult kultuuri tsüklite vahetumine– kultuuritsüklite teooria.
Üksused või on kujunenud välja iseenesest näiteks sümpaatia või huvide põhjal.

Üldisemalt öeldes tähendab teaduslik seletamine nähtuse põhjuste väljaselgitamist.
Üldkogum on kõik need inimesed, kelle kohta uuringu tulemusi üldistatakse.
Ühiskondades on tema arvates olemas võimueliidi valitsemine, mis on varjatud.

Ühiskonnad – omand valdavalt kogukondlik, tootja tegutses kogukonna raames
Üksikisiku käitumist on taske prognoosida, küll aga saab prognoosida grupikäitumist.
Ühiskonnad on sotsiaalsetel putukatel (sipelgad, mesilased) ja inimestel.

Ühtset arenguredelit on tänapäeva antropoloogilise kultuurikäsitluses domineeriv
Ülesandega seotud – suunatud grupi ees seisva peamise ülesande saavutamisele.
Üleloksumisefektiks – töö rahulolu mõjutab rahulolu kogu eluga ja vastupidi.

Üheksa vastanut – kaks töötajat ja seitse kinnipeetavat - polnud nõus.
Ühetaolisi reegleid on vähe ming oluliseks peetakse loovust ja uuenduslikkust.
Ühiskondlikud protsessid on inimeste poolt loodud ja ei eksisteeri lahus inimestest.

Ühiskonna vajadused on kollektiivsed vajadused ehk inimeste ühiselu vajadused.
Ühiskonnamudeliga – ratsionaalsus, vabadus valida, indviiduaalsus, heaolu.
Ühiskonna põhiinstitutsioonideks on perekond, majandus, poliitika, religioon ja haridus.

Ühiskonna struktuurid on formeerunud vastastikku mõjutavate käitumisaktide
Ülevaateuurimus - Vaheaste teoreetilise ja empiirilise uurimuse vahel.
Üleilmne stratifikatsioon - sotsiaalse ebavõrdsuse mustrid maailmas tervikuna.

Üldkogum - Inimeste hulk, kelle kohta küsitlus käib.
Üldistuste tegemine - sotsioloogia,psühholoogia,majandusteadus.
Ühiskonna teadvustaja - Mis toimub? Miks toimub? Kuhu edasi viib?

Üksikjuhtumitega tegelemine - ajakirjandus , poliitikute sõnavõtud
Üksindus on vananeva rahvastiku suurim probleem.

Üldinimlikku - 2. PROFESSIONAALSET- 3. SOTSIAALSET-

Ülitähtsad on isiku väärikus, au ja maine.
Ühiskonda uurida - - mikro- vs makrosotsioloogia.

Ühiskonnast eemaldunud – narkomaanid ja alkohoolikud.
Ühed suhted on lubatud ja teised keelatud.

Ühtekokku on olnud narkomaan 3 aastat.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Ühiskonnakord on inimeste loodud). Teised lähenemisvõimalused religioonile saavad seetõttu võimalikuks.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto