Sõnu seletav sõnaraamat

Ühiskonnaõpetuses on kuulsaim dialoog “Riik”. Inimesed tuleks liigitada kolme gruppi sõltuvalt sellest, kui põhjalikult on mingi inimese hing tutvunud ideede maailmaga: 1. filosoofid peaksid riiki valitsema, sest nende hinged on näinud seaduspärasusi, mida riigi valitsemine nõuab; 2. sõdurid ehk valvurid, peavad tagama korra, need on inimesed, kes ise pole pädevad teadma, mis on kord, kuid käsu nad täidavad; 3. käsitöölised ehk tootjad on õnnelikud kui teevad tööd.
Ülesse 12 - 13 sajandist - Linnaõigus anti tavaliselt mõne vanema linna eeskujul (Tallinnal Lübecki õigus) - Linnaõigus on seotud linna kodanikkonnaga - Linnaelanik oli nii õiguslikult kui ka varanduslikult differentseeritud - Ntx. Hamburgi elanikkond varanduslikult: rikkad (suurkaupmehed jms), jõukad (laevaomanikud, keskmised kaupmehed), keskkiht (käsitöölised), lihtkodanikud (tavalised kösitöölised), ülejäänud.
Ülikoolides 1561 – 1789“. • Tuna 3/2008. Kaarel Vanamöldri ülevaade Astrid Blome „Das deutsche Russlandbild im frühen 18. Jahrhundert“. • Ajalooline Ajakiri 2007/1. Eva Piirimäe ülevaade Mart Laari „Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad“ ja Ea Jansen „Vaateid Eesti rahvusluse sünniaegadesse“. • Ajalooline Ajakiri 2007/2. Toomas Hiio ülevaade „Eesti ajaloo“ VI köitest.

Üleminekuaja dialoogid – nt “Gorgias”, “Menon”; “Hippias noorem” ja “Hippias vanem”. Preeksistentsi ja surematuse õpetus ja ideede õpetuse algmed 3. Meheea dialoogid – nt “Politeia.” (Riik), “Phaidon”, “Phaidros”. Ideede- ja ühiskonnaõpetus. 4. Raugaea dialoogid – nt “Theaitetos”, “Parmenides”, “Politikos”, “Timaios”. Teadmusteooria, loodusfilosoofia, kosmoloogia ja õigusfilosoofia.
Ürgeoon e. 2050 mln a. Maakoore tardumine; Vanimad mikroorganisimid arhaikum meteoriitide pommitus; puudus O2; ookeanid Agueoon e. 1950 mln a. Maailmameri väga suur; Maale ilmusid prokarüoodid(bak.); arhead proterosoikum tekkis vaba O2; osoonikiht tootsid O2; eukarüootide teke; endosümbioos Vanaaegkond e. 300 mln a. Mandrite triiv; settekivimite Hulkraksed- käsnad; kambrimi plahvatus; palesoikum teke; tänane atmosf.
Ümberkorraldused - ametisse uued kindralkubernerid – S.Šahhovskoi, M.Zinovjev -tühistati balti erikord -asjaajamiskeeleks vene keel -Eesti koolivõrk allutati vene haridusministeeriumile – õppekeeleks vene keel, koolmeistrite vallandamine -1889.a Tartu I Kroonu algkool, juhatajaks Mart Reinik -Aleksandrikool avati venekeelsena -1839.a venestati TÜ – Jurjevi nimeline venekeelne õpe, lahkusid baltisakslastest

Üksjalg – nooremad pojad kes rajasid oma talu külast välja, teeb üks päev töödN Talupoegade kohustused mida dokument kehtestas – pidi andma igalt adralt kaks ja pool marka, noorlooma igalt adralt
Ühendriikidest – neist tekkis Ameerika Riikide kehtestati kaitsetollid, kontinentaalblokaad 1806 Konföderatsioon Suurbritannia vastu 1861 avasid konföderalistid Fort Sumteris 1813 Leipzigi ehk Rahvastelahing – saadi lüüa, ühendriiklaste pihta tule, Konföderatsiooniga liitusid Napoleon loobus troonist 1814, saadeti Elba saarele veel Virginia, Põhja-Carolina, Tennessee, Arkansas.
Ühismajanditesse - kooperatiividesse o Kolhoos - Nõukogude Liidus põhiliselt põllumajanduse või kalandusega tegelev (ühis)majand o Sovhoos - Nõukogude Liidus riiklik põllumajandusliku tootmise ettevõte • Rasketööstuse eelisarendamine – sõjamasinate tootmine, et kindlustada sõjalist võimu • Plaanimajandus – ei toodeta nõudluse alusel, vaid ette antud koguse järgi

Ühekojaline 50 - Riigikogu 2-kojaline, riigikogu 3 aasta liikmeline riigikogu riigivolikogu 80 liiget, järel 20ndast riiginõukogu 40 liiget, eluaastast valimisõigus 22 eluaastast – proportsionaalsel isikuvalimised alusel parteide nimekirjade vahel Valitsus Vastutas riigikogu Eesotsas peaminister, Juhtis peaminister, kelle määras ees, juhtis kes pidi omama nii president.
Üro loomine - 1945 26.juuni (24.oktoober) Trumani doktriin ja Marshalli plaan- 1947 Berliini blokaad- 1948 NATO loomine- 4.aprill 1949 Saksamaa lõhenemine- 1949 Korea sõda- 25.juuni-27.juuli 1950 Rahuleping Jaapaniga-1951 Berliini müüri rajamine- 1961 Vietnami sõda- 1959-1973 Kariibi kriis- 1962 NSVL sissetung Afganistani- 1979 Saksamaa taasühinemine- 3.oktoober 1990
Ütlusteks nimetatakse neid sellepärast, et usutakse, et need olid mõeldud preestritele lausumiseks matusetseremoonia ajal - iga tulp algab väljendiga 'sõnad, mida öelda'. Nummerdatud on nad avastamise järjekorras, liikudes hauakambrist väljapoole. Siiani loetakse parimaks Robert O. Faulkneri 1969 aastal ilmunud tõlget "The Ancient Egyptian Pyramid Texts".

Ülejäänud mütoloogia on laiali pillatud erinevates tekstides- lüürika, koolilüürika (Bindaros, võiduülistuslaulud), draamad ja tragöödiad jpm. Süsteemne esitus tuleb Rooma keisririigist pärit Apollodorus mütoloogilisest raamatukogust (http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_(Pseudo-Apollodorus), sealt on kirjutatud lühike kokkuvõte kr.k. Müüdid on teada.
Ühtluskool - 4 astet: *kihelkonnakool maakondades *kreiskool maakondades *gümnaasium kubermangu linnades *ülikool Õpetajate kaadri tagamine koolidesse -Tartusse rajati 1828.a elementaarkooliõpetajate seminar Esimene eesti k ajaleht -1806.a kevadel Tarto maa rahwa Näddala-Leht -Otto Wilhem Masingu toimetamisel ilmus lühemat aega (1821-1823, 1825) Marahwa
Üheks märksõnaks on materiaalse heaolu kasv – autod, aurulaevad, raudteed, elekter, telegraaf, telefon 2. Mis on imperialism? Imperialism on tulnud ladinakeelsest sõnast imperium, mis tähendas võimu/suurriiki. Selle all on mõistetud suurriikide vallutuspoliitikat ja maailma valitsemise püüdlusi, mille käigus toimus ekspansioon ja koloniaalvallutused.

Ülemnõukogu 90 - 92 Ülemnõukogu 90-93 Ülemnõukogu 90-92 Valiti VII riigikogu, VI Saima 93-95 Leedulased olid aastateks 92-95 VII 95-98 esimesed, kes lõid VIII 95-99 VIII 98-02 ülemnõukogu IX 99-03 IX 02-06 VI Seimas 92-96 X 03-07 X 06-10 VII 96-00 XI 07-11 XI 10-11 VIII 00-04 XII 11- ... XII 11- ... IX 04-08 X 08- ... 101 liiget 100 liiget 141 liiget
Ülikooli juht – rektor, õppejõud määrasid dekaani (teaduskonna juht). Erinevates ülikoolides olid õpilaste ja õppejõudude vahelised õiguste ja kohustuste vahekorrad erinevad, Bolognas sõltusid alguses õppejõud täielikult üliõpilastest (palk), hiljem võttis linn ülikooli ülalpidamise üle ja juhtimine koondus õppejõudude kätte.
Ühes tekstis on niisugune Ra palve: “Oo, Nun, kes sa oled esmasündinu jumalate hulgas, kelle poeg ma olen, palun, anna mulle nõu”). Masturbatsiooni kaudu sigitas Atum (arvatavasti, ta jõi oma spermat ja pärast sülitas välja) ürgelemendid (2) Šu (õhujumal) ning (3)Tefnuti (niiskuse jumalanna). Nendest omakorda (loomulikul teel.

Üro – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon – 1945. aastal asutatud organisatsioon, mis oli mõeldud asendamaks Esimese maailmasõja järel loodud Rahvasteliitu, mis ei olnud suutnud täita talle pandud lootusi rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel ega ka edukalt kaasata oma liikmeskonda kõiki rahvusvahelisi suurvõime.
Ühiseid jooni - juhikultus, võimul võis olla ainult üks partei ja ideoloogia, rahvast hirmutati pidevalt sise- ja välisvaenlastega, väljaspool avalikuse kontrolli tegutsesid sala- ja julgeolekuteenistused, piirati demokraatlikke vabadusi ja inimõigusi, riigi huvid olid üksikisiku omadest kõrgemal ning hõivati uusi territooriume.
Ümbrus – konna   rahva   ühisomanduseks   ja  kutsuti vastavalt toom– ja kloostrikoolideks.  kirjasõna   vastu   hakkasid   kõige   enne   huvi  pelgupaigaks.   Mõnest   linnusest   või   õieti  Kindlat   õppeprogrammi   keskaja   koolides   ei  tundma   dominiiklastest   mungad   Tallinnas.

Ühiskonna hädades on süüdi talupojad, kes ei ühiskonna hädade põhjuseks on ühelt poolt ela kõlbelist elu talupoegade vajakajäämised kõlbluses, aga ka sotsiaalne ebavõrdsus jumalateenistused toimusid kirikutes, neid viis moodustasid omaette kogudusi, mis tegutsesid läbi kirikuõpetaja lageda taeva all, või ehitati palvamaja.
Ülevenemaaliseks arhiiviks – Ivan IV arhiiv, kuhu koondati ka sõjasaagina kaasa toodud materjale. Arhiivil oli Venes praktiline rakendus – arhiivi ei peetud ajaloo või kultuuri huvides, seda peeti “valitseja praktiliseks kasuks” Vene arhivaarid peavad oma arhiivinduse sünniajaks Peeter I reforme, millega likvideeriti vanad asutused.
Üro - on 1945.aastal loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste  ning rahvusvahelise koostöö tagamine. Varssavi lepinguorganisatsioon – organisatsioon, mis loodi NSVL­i ja Ida­Euroopa sõjaliseks ja poliitiliseks  koostööks.

Ühinemisvõimalus – seetõtuu polnud ka parteisid), 3)rahvuslik rõhumine (selle all kannatasi kõik vene impeeriumis elavad rahvad (va venelased)). Ajendi andis Verine Pühapäev – kümned tuhanded töölised läksid tsaarile andma palvekirja, et nende olukorda parandada, tsaarivõim vastas sellele rahvamassi tulistamisega.
Ühishuvi on võimalik leida vaid siis, kui kodanikud on üksteisest isoleeritud ning kujundavad arvamuse iseseisvalt.
Ühendajaks on Austria ja tekib Suur-Saksamaa või ühendajaks on Preisimaa ja tekib Väike-Saksamaa. -) Ühendamine alt ehk ühendamine toimub revolutsiooni teel, kõik Saksa-väikeriikide valitsejad kukutatakse ning moodustatakse üle-Saksamaaline rahvaesindus ning see otsustab, kas luuakse vabariik või monarhia.

Ühendriikide lühend on USA, mis tuleneb ingliskeelsest sõnas the United States of America. Ameerika jaguneb 50 osariigiks, mille pealinnaks on Washington, D.C. (the District of Columbia). USA on riik, mille põhiosa paikneb Põhja-Ameerika mandri keskosas ning piirneb idast Atlandi ookeani ning läänest Vaikse ookeaniga.
Ühiskondlik keskus – foorum (Forum Romanum: Vesta tempel, senati koosolekuruum - kuura). Kõige ehitusmaiam keiser on Traianus – rajas foorumi, kus oli marmorkattega väljak, basiilika, 2 raamatukogu, keisri võidusammas, ratsakuju, külgnes turg (5 korrust) jne. Amfitetrites ümbritsesid areeni igast küljest istmed.
Ühiskonna hädades on süüdi talupojad, • Ühiskonna hädade põhjuseks on sotsiaalne kes ei ela kõlbelist elu ebavõrdsus ja vajaka jäämised hõlbluses • Jumalateenistused toimusid kirikutes, • Moodustasid omaette kogudusi, mis neid viisid läbi kirikuõpetajad tegutsesid lageda taeva all v ehitati palvemaju.

Ühiskonna liberaliseerimine - kollektiviseerimise peatamine, massirepressioonide lõpetamine, seda alustas I.Nagy Ungaris.
Ülikud - suurmaavaldajad, Suurmaavaldajad, kõrge vaaraoga abielu kaudu prestiiž, majandasid seotud.
Ümberkorraldusi - natsionaliseerimine, eksproprieerimine - "rahvavaenlaste ja nende sabarakkude" likvideerimine (küüditamised, koonduslaagrid, massimõrvad jms.). Kuna Ida- Euroopas vallutatud aladest ei piisanud Stalinile, alustati NSV Liidu sõjalises ja poliitilises juhtkonnas uue sõja ettevalmistamist.

Üksikisik on sunniviisiliselt allutatud riigi huvidele (vaimne või füüsiline terror) • Kodanike meelsust valvab salapolitsei, teisitimõtlejad paigutatakse sunnitöölaagritesse • Selgelt eristatakse üks ja ainus ideoloogia – kogu ühiskond on sellele allutatud, see katab kõiki eluvaldkondi.
Ühiskonnakihid – Kodanikud – vabad Ühiskonnakihid – Spartiaadid – vabad meessoost täisealised põliselanikud, poliitiliste õigustega kodanikud: u 5% vanemad kui 20 (u. 40 000) + nende naised elanikkonnast, moodustasid Spata ja lapsed (u. 80 000). kodanikkonna, 4 kindlustamata küla elanikud.
Ümberkorraldused sõjaväes - üldine sõjaväekohustus Talupoegade feodaalkohustuse kaotamine – said maa omanikeks ilma väljaostumaksuta Uus ajaarvamine(tühistati 1806) Uue usu kehtestamine Meetermõõdustiku kehtestamine 27.juulil 1794 kukutati ja hukati Robespierre, võim läks tagasi rahvuskonvendi kätte.

Ülem ss - Untersturmführer Wilhelm Werle ülesrivistatud laagrile, et laager evakueeritakse.
Üle eestimaa on teateid, et pulmakotis pidi olema üks suur leib (Kalits, 1988). Lääne-Eestis küpsetati rukkipüülist või nisujahust leib ja see pandi pruudile kodunt lahkumisel kirstu (kirstukakk, kirstuleib, pruudileib). Veimede jagamisel võeti leib kirstust välja ja jagati pulmalistele.
Üheks taeva - ja äikesejumalaks võis olla Uku või Ukko, keda võidi kutsuda ka Vanaisaks või Taevataadiks vms. Vaevalt saab teda pidada otseselt ülijumalaks või teiste jumalate valitsejaks, kuid on võimalik, et sellise taevajumaluse olemasolu hõlbustas hiljem ristiusu vastuvõtmist.

Ühendusse – pakkus turvalisust, see oli üheks eelduseks nii suure vaimulikkonna kujunemisele. Keskaja uskliku raske elu (8- 14 saj.) Kuna maapealne elu oli inimese füüsiliste ja moraalsete jõudude katsetamine, tulenesid ka asketismi, halastuse ideed ja kannatuse õilistamine siit.
Ülestõusuga on seotud ka mitmeid arvumüüte: et Harjumaal tapetud 30 000 eestlast ja Saaremaal üle 10 000. Tegelikult oli see võimatu, sest kogu Harjus oligi üldse kokku niipalju inimesi, pigem näitab see, palju neid pärast ülestõusu seal alles oli, teinegi arv on väga kahtlane.
Ümera lahing - 1210 Madisepäeva lahing-1217 21sept Taanlaste sõjakäik Tallinna alla-15.juuni 1219. Linnad eestis: Tallinn, Narva, Tartu, Rakvere Hansa Liit-13.–17. sajandil tegutsenud Põhja-Saksamaa, Skandinaaviamaade, Madalmaade ja Liivimaa linnade kaubanduslik ja poliitiline liit.

Üldtendents on egalitaristlik. Kriitika all on aadliau, alternatiivina sellele kerkib meritokraatlik kodaniku-au. Tekivad omaalgatuslikud seltsid, mis premeerivad silmapaistvaid kodanikke (põllumehi, kirjanikke, ametnikke). Au antakse heategevuse või silmapaistvuse eest oma ametialal.
Üksikisik on allutatud riigile, ei toimi võimude lahusus, on juhikultus, valitseb üks partei ja üks ideoloogia Desarmeerimiskonverents 1932-1934, osales 61riiki,toimus Genfis, org.Rahvasteliit. Versasille´i süsteemi kokkuvarisemine 16.märts 1935 sõjaväekohustus Saksamaal.
Ühekojalised parlamendid - Eestis Riigikogu, Lätis Saeima ja Leedus Seimas- valiti 3 aastaks.

Ühistamine - kolhoosid, sovhoosid, küüditamine Kurnamine - mais ja suhkrupeet
Üht valmisvastust – “Teisaldada!” Usun, et selline konsensuse leidmine, kus lõppotsus on juba vaikimisi ette ära määratud, võib Eesti multivaatelises ühiskonnas osutuda ka edaspidi vägagi keeruliseks ega pruugi mahtuda demokraatia ja heade sotsiaalsete tavade raamidesse.
Üksikuid uuriaid on raske esile tõsta keda välja jätta Üheks uue suuna rajajaks on paar meest, kes 1960 a üritasid teostada pööret ja võtsid kasut mõiste - uus arheoloogia. Senini kasutati nö. uurivat meetodit – uuriti omavahel esemeid ja rutati miks need kultuurid.

Ülevenemaalise sotsialistide - revolutsionääride (esseeride) partei loosungiks oli “maa ja vabadus”, samas oli aga esseeride partei oli väheseid Vene poliitilisi jõude, kes vähemalt sõnades tunnustas rahvaste enesemääramisõigust ja föderatsiooniprintsiipi riigi ülesehituses.
Üldajalugu 1938 - 1991, Õpik XII klassile, Kaido Jaanson, 1994, Tallinn • XX sajandi ajalugu II osa (1939-2000), Andrei Fjodorov, 2002 • EE nr 8, 1995, Tallinn • Maailma ajalugu, Hermann Kinder, Werner Hilgemann, 2001, Tallinn • http://et.wikipedia.org/wiki/Saksamaa
Üsna iseloomulik on Vietnamis näha rividrilli tegevaid punaste kaelarättidega koolilapsi või Lenini ausamba juures toimuvaid paraade või vanakese Ho pilte ja kujusid igal sammul, rääkimata lehvivatest punalippudest iga vähegi tähtsa hoone otsas või kalapaadi mastis.

Üksjalad – nende koormised olid väiksemad kui adratalupoegadel, maavabad – neile kuulus talu, mis muutis neid vabaks, vabatalupojad – olid osadest adratalupoegade koormistest vabaks ostnud, vabadikud – maata või vähese maaga, palgatööst elatuva maaga.
Üsna suu - re tõenäosusega saab järeldada, et vaarao Amenhotep IV (Ehnaton) oli liiku- mas varatotalitaarse riigivalitsemisviisi poole ja on võimalik, et Ehnatoni eks- periment oli üks varaseimaid teadaolevaid varatotalitaarse riigi loomise kat- seid ajaloos.
Üleribasus - talude pöllumaad olid perede vahel ära jaotatud.

Üpris raske on vahet teha, milline oli tõeline Sokrates ja kus väljendas Platon oma mõtteid Sokratese nime all. Sokrates abiellus 45-aastaselt riiaka Xanthippega, kuid pereisana temast küll asja ei olnud – välja arvatud see, et neil kolm poega ikkagi oli.
Ühekojaline 100 - liikmeline Riigikogu, mis oleks pidanud kandma üksnes seadusandlikku võimu, sai täieliku kontrolli ka täidesaatva ja kohtuvõimu üle. Valitsusel tegelikult iseseisvad täidesaatvad volitused puudusid, mistõttu see allus vahetult Riigikogule.
Üksjalad –  tekkisid seoses uute maade kasutuselevõtuga, adratalupoegade nooremad pojad, kes asutasid väikese talu kuhugi ääremaale, tegu tuli teha üks jalapäev nädalas, maksid maa eest, ei jaksand palgata tööjõudu. 

Üro peakorter on New Yorgis (USA), osa asutusi on Genfis (Šveits), rahvusvaheline kohus Haagis (Holland). Eesti sai ÜRO liikmeks 17. septembril 1991. Kõik ÜRO liikmesriigid osalevad Peaassambleel, mis peab igal aastal umbes 3 kuud korralist istungjärku.
Üsna lähedalt on loitsimisega suguluses ennustamine, tulevikus aset leidvate tõikate määratlemine või sündmuste ettekuulutamine salaseoste põhjal, mis on olemas inimolendite ning taimede, kivide, taevatähtede, lambamaksa või šaakali jälgede vahel.
Üldisest majanduskon - 6 Esimesele 106 eestlasi kodumaalt kaugemale 4. Siber ja Kaug-Ida junktuurist ja valitsuse koloniaalpoliitika viinud 35väljarändamislainele 1850. aastate s.h. Tobolski 2031 56 3 Tomski aktiivsusest 377 oli see kord 59 elavam, kord loium.

Ülejäänud maailmas – Taastati 1940.a Rumeenia piir ja Ungari andis Rumeeniale tagasi Transilvaania, osa Ungari territooriume läks ka Tšehhoslovakkiale, Soomelt sai NSVL Petsamo ja Porkkala, Itaalia andis Aadria mere saared ja osa Veneetsiast Jugoslaaviale.
Ühes käes on samuti pärlikee, et arvet pidada aja kulgemise üle või ohvrilusikas, mis on vaimse loomu sümboliks  Neljas käsi on tõstetud, et kõiki õnnistada  Üllataval kombel on Brahma hindude poolt väga vähesel määral kummardatud.
Üliriigid - USA:Presidendiks vabariiklane D.Eisenhower, hea majanduslik aeg , läänemaailma liider.1957 kuulutati välja Eisenhoweri doktriin, mille järgi ameeriklastel tuli aidata Aasia rahvaid, keda ähvardas kommunistliku võimu kehtestamine.

Ülimuslikkus – vanemad laste suhtes,2.Paremus – mehed naiste suhtes,3.Võrdsus – vennad Täielikku sõprust naudivad vaid üksikud, nemad suudavad arendada omavahel loomutäiust täiuslikkuseni 2.Cicero isiklikust ja poliitilisest sõprusest.
Ühtne riik - Kalifaat ● Araabia Liiga ● Vastasseis Iisraeliga ● Anvar Sadat ● Camp David Islamimaad ● Revolutsioon Iraanis ● Mohammad Reza Pahlavi ● Islamivabariik ● Fundamentalism ● Moslemi Vennaskond Islamimaailma tugevnemine
Ühiskonnaõpetuses on allikateks väga erineva iseloomuga materjalid, mis kajastavad kaasaja ühiskonna toimimist. Ajaloo õppeaine allikaid saab käsitleda ühiskonnaõpetuse allikatena juhul, kui nende abil selgitatakse või analüüsitakse kaasaega.

Ürikutest on teada, et Taani kuninga Erik VI Klippingi ema Margarete annetas 1267. aastal naistsistertslaste Püha Mihkli kloostrile patronaadiõiguse Oleviste kiriku ja selle kihelkonna üle. See on esimene kirjalik teade Oleviste kirikust.
Ühisomand - rahvus on prioriteet number 1 (poliitiliste vastaste mõrvamine) *töölisklassi tähtsus - indiviidid kaovad, rahvus jääb - rahvuslike huvide edendamine - inimelude ohverdamine riigi nimel (poliitiliste vastaste mõrvamine)
Ühendati narva - Jõesuu alev Narva (s.o.Kuigi omariiklusaastail rohkem kui kuuendik elas valdade põhiline linnaga (iseseisva linnaosa õigustes); osa rahvast üldarvust). endiselt maal, toimus 1936. aastal “ülendati” linnaks Otepää.

Ühiskondlik tööjaotus – tehtavad tööd jaotati ühiskonnas laiali, st osa tegeles põlluharimisega, osa käsitööga jne.  Varanduslikud klassid – inimesed jaotusid klassidesse selle järgi, kui jõukad nad olid ning kui palju nad omasid.
Ülikoolides - Aleksander I , toetas eelkõige Saksamaalt ja mujalt väljast tulnud õppejõude nende valgustusideedega(vabameelsete vaadetega keiser) -4 teaduskonda (usu, õigus, arsti ja filosoofia), -õppetöö saksa ja ladina keeles.
Üdini moskva - meelne. 21. Millal leidsid aset ja milles avaldusid sõjajärgsed piirimuudatused Eestis? (52) 1944a Eesti territooriumist eraldati Narva jõe tagune ala ja endine Petserimaa ning liideti Leningradi ja Pihkva oblastiga.

Ühendati eesti - ja Liivi kubermang ühtseks Eestikubermanguks (Maa ala, mis praegu on ümbritsetud Eesti piiriga). 1917 Aprill - Loodi Esimene Eesti Polk Tallinnas (mõnedel andmetel Rakveres). Ülemaks määrati Aleksander Tõnisson.
Ületootmiskriisiga - toodeti rohkem kui tarbida suudeti; seejärel algas tööpuuduse kasv, mis omakorda mõjutas tarbimise vähenemist jne. Kriisi põhjused:  Venemaa eemaldumine turumajandusest ja ülemaailmsest majandussüsteemist.
Ühenduse peakorter on Tartus Ühenduse asutasid Vabadusristi päeval, 17. augustil 2002 Väike-Maarja vallas Ebaveres Johan Pitka talu varemete juures 10 kunagise Johan Pitka löögiüksuse liiget (nn pitkapoisid) ja nende aatekaaslast.

Üleujutused on ka kujundanud arheoloogilise pildi ,asulad rajati normaalse üleujutuse piirialadele.See piir tõusis alatasa,asulad võisid alla jääda, nende asulaid hetkeks on ära uhutud või ligipääsmatud arheoloogiliselt.
Ümberkorraldusi – natsionaliseerimine, „rahvavaenlaste ja nende sabarakkude" likvideerimine (küüditamised, koonduslaagrid, massimõrvad jms). Katkesid Ameerika ja Nõukogude Liidu kodanike rahumeelsed ja sõbralikud suhted.
Ürik – keskajast või varauusajast pärinev kindlate vorminõuete järgi vormistatud õigusliku sisuga üksikisikule, korporatsioonile mitmesuguseid õigusi või eesõigusi andev dokument. Neid on palju võltsitud.

Üksused põhja - Venemaal Murmanskis ja aprillis Kaug-Idas Vlavivostokis, hiljem hõivasid Inglise ja Prantsuse väed Musta mere sadamad ning osa Taga-Kauakaasiast. 1918.a lõpul saatis Inglismaa oma laevastiku Läänemerele.
Ülemnõukogu ehk parlament ei käinud koos pidevalt, istungid toimusid enamasti kaks korda aastas, sest need inimesed, kes olid nõukogu ülemnõukogu valitud, olid muud põhitöökohad ja istungitel käidi töö kõrvalt.
Ühel pool on need asundused, mis tekkisid eesti ala vahetusse lähedusse – Ingerimaale, Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve tagusesse -, teisal aga need, mis rajati kaugemale, osalt õigegi kaugele emamaast.

Üksusteks – komtuurkondadeks ja foogtkondadeks, mida valitsesid vastavalt komtuurid ja foogtid. Liivi ordu sisemises korrastuses olid tähtsad isikud rüütelvennad, kelle vormiriietus oli valge mantel musta ristiga.
Üleminekuperiood - poliitilised ja majandusreformid .Moskva kuulutab need otsused õigustühiseks, majandusblokaad .Mai 1990 interrinde üritused Eestis ja Lätis .Ka teised liiduvabariigid kuulutavad ennast suveräänseteks.
Üleminekuperiood - 30.märts 1990.a. Kommunismi kukutamine IME- isemajandav eesti 1987 Berliini müür ehitati 1961. aastal ja see sümboliseeris ida ja lääne vastasseisu külma sõja ajal muudatused perestroika ajal:

Üliõpilased - Pärnu *Tallinna vaimulikud dominiiklaste *Esimene silmapaistvai *Asi jäi saama reformatsiooni- kloostrisse Tallinnas m Saare- ülikoolihariduse sattus ka Oleviste Lääne palangu tõttu . eestlasi.
Ülemnõkogu – Nõukogude Eesti nn. Parlament Eesti Kongress – 1990. Aasta 24. Veebruaril Eesti vabariigi kodanike ja nede järglaste poolt valitud rahva esinduskogu (andis panuse Eessti taasiseseisvumisele)
Ühistamine – taheti, et talupered astuksid kolhoosidesse ja sellep toimus 1945 25märts küüditamine, millega loodi hirmuõhkkond. Kulakutel kõrge põllumajanduse maks, propaganda, sovhoosid ehk eraomand

Üpris raske on vahet teha, milline oli tõeline Sokrates ja kus väljendas Platon oma mõtteid Sokratese nime all. Teda süüdistati jumalate salgamises ja noorsoo rikkumises ning kohtus ta mõistetigi surma.
Ühtsuse ehk panhellenismi ideed, kutsudes näiteks 380. a. olümpiamängudel ette kantud “Panegüürikas” (peokõnes) helleneid Ateena ja Sparta juhtimisel ühinema ajaloolise vaenlase Pärsia vastu.
Üleminekuperiood – riikliku iseseisvuse taastamise ettevalmistusaeg Eestis 1990- 1991 ülemnõukogu otsuse järgi IME – Eesti teadlaste ettepanek aastast 1987 viia Eesti NSV üle täielkule isemajandamisele

Ühiskondlikud muutused - Est,Lat venelaste kodakondsuse probleem: kodanikud kõik I EV aegsed kodanikud + järglased, ülejäänud pidid taotlema kodakondsust naturalisatsiooni korras, mille põhinõudeks keeleeksam.
Ülemjooksul on vihmaperioodid. Juunis ja juulis tulev üleujutus (tänapäeval takistab tamm) kestab süigseni ja jätab maha pehme ja viljaka muda, millesse külvatakse seemned, millest sai kevadel saaki.
Ülemkiht - vaarao suguvõsa 3) Sõjavägi- vana riigi ajal sai egiptus hakkama ilma sõjaväeta, väheste sõjaretkede jaoks kutsuti ajutine vägi kokku, mis pärast retke lõppu uuesti laiali saadeti.

Ümberrahvastumispoliitika – migrandid, dubleeritud haridussüsteem Ökoloogilise olukorra halvenemine – looduse reostamine Sotsiaalne pessimism – suurenev alkoholitarbimine ja enesetappude arv Majandus tervikuna:
Ühendriikide hiina - poliitika osutus ning kontroll iga mõtteavalduse üle. edukaks. Uus venestamiskamp: 70.ate lõpul halvenes Araabia maade vastaseis Iisr: 57.a oli Iisrael Siinai olukord Baltimaades veelgi.
Ülemaailmne majanduskriis - algas 1929 „must neljapäev” , lõppes 1933 Põhjused:ületootmine, vale majandamine, aktsiatega spekuleerimine, börsi kokkuvarisemine, kõrged tollimaksud, loobumine vabakaubandusest.

Ülikoolil on tulnud selle aja kestel töötada ka Pärnus (1656-1710) ja olnud kohapeal täiesti suletud tegevuses, kus töötas vaid ülikooli surrogaat (asekool) Järvamaal Albu mõisas, mõisnikele.
Ülemaailmne majanduskriis – natside populaarsuse plahvatuslik kasv, 1932 aastal sai neist Riigipäeva suurim saadikurühm 5. Stalin pidas sotsiaaldemokraatiat peamiseks vaenlaseks ning seega keelas ära koostöö.
Ühisjooned muutuvad ehk mõistetavamaks, kui käsitleda sofistide filosofeerimist mõistelise refleksioonina ühe olulise ühiskondliku muutuse üle, mida kreeka ühiskonnad 5-ndal sajandil eKr. läbi elasid.

Ühendasid lääne - Saksamaad Berliiniga, et takistada sinna vajlike kaupade toimetamist. Lääneriigid korraldasid aga õhusilla, mis varustas sissepiiratud linna ööpäev läbi kütuse ja toiduainetega.
Üro sünnipäev – 24 okt 1945 7-8 mai 195 – Berliini vallutamine (Hitler seks ajaks ennast tapnud) kirjutatakse alla Saksa kapitulerimis aktidele 9 mai purustab NSVL Tšehhis viimased Saksa üksused.
Ümberkorraldustega - http://www.kool.ee/?7816 (09.10.08) Eelmäe, Urmas – Juutide ajalugu ja holokaust- http://www.muuseum.harju.ee/holokaust/index2_est.htm (12.10.08) Fest, Joachim Clemens 1974. Hitler.

Üleüldine harmoonia on saavutatav. Rooma ideede retseptsioon • Rooma mõtlejate retseptsioon 15.-16. saj. humanistide poolt . riigid ei ole omavahel hierarhias, vaid riik peab seisma ise oma huvide eest.
Ühendriigid 1948 - 1952.aastail 17-le euroopa riigile majanduslikku tehnilist abi kokku 13 miljd dol väärtuses Loodeti aidata kaasa Euroopa majanduse ülesehitamisele ja nõrgestada kommunismi mõju.
Üleriigiliste pi - dustuste eest ning sellega seoses korras hoidma kalendrit ja pidama arvestust riiklike tähtpäevade üle. Keis-ririigi ajal kuulus pontifex maximuse tiitel riigi ainuvalitsejale –

Ülalpidamiskulud on 693 000 krooni tund ja kütusekulu 0,07 km/l. Eestis sõitis ta ringi General Motors Cadillac DTS´iga millel on 1100 kg soomust, mis suudab vastu seista granaadiheitja rünnakule.
Ühiskondlik inimene – inimene , kes on kasvanud ühiskonnas ja on seetõttu moraalselt korrumpeerunud. Eneseimetlus ehk uhkus, mitte loomulikud vajadused, vaid mure oma ühiskondliku staatuse pärast.
Ülistatud - pigem juhtpositsioonil olid vaimulikud ja see, mida mõõgavendade ordu tegi, vastavalt oma võimu kasvule sai endale suurema võimu kui Mõõgavendade Ordu rajaja seda ette nägi.

Ülemvõimu loode - Kreekas. Spartalaste katse Korkyrat piiramisega alistada luhtus (374- 3. a.). Kuid rahapuudus ja jahenenud suhted Teebaga sundis sundisid ateenlasi 371. a. Spartaga rahu sõlmima.
Ühiskondlik leping tähendab demokraatlikus ühiskonnas seda, et hääletades valimistel ühe või teise kandidaadi poolt, loobub kodanik vabatahtlikult oma õigusest otse osaleda võimu teostamisel.
Üheks peakõnelejaks on Jakob Hurt. Tema on igatepidi vääriline seda ettekannet seal pidama – tema kõne on paljuski programmiline (Hurda 3 soovi). 1) Kutsus eestlasi truuks jääma oma rahvusele.

Ülemnõukogu valimised - 1990 märts(edu saatis RR).Esimeheks sai A.Rüütel(ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees)->majandusprogramm kujundas endast IME edasiarendust- >eesmärk oli vabaneda käsumaj.
Ülikooli rajamine - Sõdadest laastatud maal oli puudus riigiametnikest, pastoritest, arstidest, kodu- ja gümnaasiumiõpetajates. Tartu valiti ülikooli asukohaks eelkõige linna hea koha pärast.
Üksikobjektide eksistents on illusioon. Mitte miski pole ülimalt ja täielikult reaalne peale maailmakõiksuse (Parmenides!) Näivalt erinevad objektid on tervikeksistentsi aspektid, sellest lahutamatud.

Üleväina - Liivimaa – Riik põhja pool Daugava jõest Liivimaa kubermang - Selle moodustasid Poolalt vallutatud alad Lõuna-Eestis (Pärnu mk., Tartu mk. ja Saaremaa) ja Põhja- Lätis.
Üldstreik - 1926 söetööstuses kuhjunud probleemide tõttu, lõppes palgatõusu nõudnud söekaevuritele lüüasaamisega. IIRIMAA ISESEISVUMINE- 1921 lõppes vaenutegevus kompromissiga.
Üleandmise tähtaeg – avalikke ülesandeid täitev asutus või isik annab arhivaalid arhiivile üle, kui neid ei vajata oma ülesannete täitmiseks, kuid hiljemalt 10 aastat pärast loomist või

Ümera - äärses metsas tungisid peitunud eestlased ootamatult vaenlastele kallale, rünnak kulges edukalt, langesid mitmed orduvennad, kaotused olid ka liivlaste ja latgalite seas.
Ülemjuhataja kagu - Indias feldmarssal William Slim on jaapanlaste fanatismi kommenteerinud järgmiselt: “Kõik räägivad võitlemisest viimse meheni, kuid ainult jaapanlased teevad seda.
Üro - d saadab sõjas edu, kuid Hiina vägede sekkudes sunnitakse ÜRO väed taganema ja hiinlaste edasitung pannakse seisma alles 38. Laiuskraadil, rinne püsib siin 2 aastat.

Ümbersündimine e. sansaara. Igapäevane elu ei tähenda budistile raha ja võimu ihaldamist, vaid ta näeb maailma, mis on täis elavaid olendeid ja et neid peab alati kaitsma ja aitama.
Üldjoontel on peamised omadused, mis rüütlitele iseloomulikud olid säilinud, kuid need ei määra igapäevast elu. Inimesi mõjutab siiski rüütlitele omane edevus ja eputamine.
Ühtne usk – katoliiklus, mis oli nii rahvusriigiideid religioon kui ka ideoloogia • kiriku mõju vähenes, tugevnesid • Kiriku väga suur osakaal, vaimlikku loodusteadused.

Üksjalad – tekkisid seoses uute maade kasutuselevõtuga, adratalupoegade nooremad pojad, kes asutasid väikese talu kuhugi ääremaale, tegu tuli teha üks jalapäev nädalas.
Ümber vana - Liivimaa olid kujunenud tugeva keskvõimuga riigid: Rootsi (kellele kuulus ka Soome ning kes üritas laiendada oma võimualuseid territooriumeid ida ja lõuna poole.
Üksjalad – tekkis XV saj. I p. talupoegade kiht, kes olid peamiselt adratalunike nooremad pojad, kellel polnud isatalus ruumi ja kes rajasid uue talu senistele võsamaadele.

Ühiskondlikud - poliitilised olud- Puudub demokraatlik vabadus -keisril on piiramatu võim -Seisuste trastilised erinevused(keirser elab üli hästi ning rahvas kannatab tohutult)
Ühiskonna konsolideerumine – meeleolude muutumine, riigikorra kaitse seadus, Kaitseliidu taassünd Jüri Jaaksoni juhitud valitsus oli ametis alates 16. detsembrist 1924 kuni 15. detsembrini
Ümera lahing – 1210 Läti Hendriku teatel korraldasid eestalsed 1210.a suurema retke latgalite alale ja piirasid kolm päeva ühte tähtsamat müügavendade tugipunkti Võnnut.

Üsna tühjad on ka praegusajal tähtsaimad Mehhiko lahe ja mandri keskosa basseinid Tease, Oklahoma ja Louisiana osariigist. Perspektiivsed on uued leiukohad Wyomingi osariigis.
Ümera lahing - lõppes eestlaste võiduga Samal ajal toimus veel teistest riikidest eestisse mitu sõjaretke, ning kõik olid väsinud ning räsitud ning siis puhkes veel katk.
Üldisemalt – rahva suulises pärimuses – kui selline nimekuju kanti väliskülalistele mõeldud 1 Tõlkimine on tõlgenduslik töö ja seega kohati üsna subjektiivne.

Ühinenud rahvad – 1942 kirjutasid 26 Kolmikpaktiga sõltuvat riiki Washingtonis alla deklaratsioonile. Sellega kohustuti kasutama võtluseks vaenlasriikide vastu oma jõudu.
Üldises plaanis on Stalini surmajärgsele perioodile iseloomulik selle varasema repressiivpoliitika teisenemine ja pehmenemine, mis toob GULAGi järkjärgulise likvideerimise.
Ülemkiht on eraldunud st on valitsejad ja orjad, kuid lihtkogukonlased pole veel allutatud, neil on sõnaõigus, mida nad saavad väljendada/kasutada rahvakoosolekutel.

Ühendused ehk maakonnad. Teatud piirkonna külad moodustavad kihelkonna, mis oli Muinas-Eesti tähtsaimaks haldusüksuseks. 13. saj alguses on Eestis u. 45 kihelkonda.
Üldine arusaam on see, et kui linnriigid esile tõusid 4 at ja 3 at varasem pool , olulist rolli mängis tempel ja ülepreester en , võis olla ka ühtlas preesterkuningas.
Üldsuunitluse raames on võimalikd muidugi lugematud erivariandid ja vaevalt keegi tõsiselt võetav ühiskonnategelane asunud jälgalt ainult ühel poolusel, eitades täielikult

Ühes ida - Euroopa riikide sulgumi- sega lääneriikide jaoks oli see selgeks märgiks, et Staliniga koostööd teha peale ühise vaenlase kadumist ei ole võimalik.
Üksikisikutega on kiindumus kaduvasse (Looja arvelt). Selleks, et enesekeskseid inimesi (langenud inimene on konfliktne) ohjeldada vaja tugeva kuningavõimuga maist riiki.
Üleolekule elav - ja tulejõus suruti meie väed peale mitu päeva kestnud ägedaid lahinguid Narva jõe vasakule kaldale ning vastane jõudis Narva kaitsjate selja taha.

Ülelinnaline sreik - vangid vabastati ja hoone süüdati põlema, rüüstati politsei-ja kohtuasutusi, relvastatud madrused ja sõdurid tapsid ohvitsere ja politseinikke.
Ühepoolselt brest - Litovski rahu ning taotles vähemalt kõigi endiste Vene impeeriumi alade enda kätte haaramist. Seetõttu asuti koondama vägesid ka Eesti piirile.
Üldised kahjustustunnused on lisandainete, lagunemisproduktide eraldumine, pinnakihi muutumine kleepuvaks, materjali kõverdumine, kooldumine, hapraks muutumine ja mõranemine.

Ühine vägi - 10000 meest kogunesid Tallinna alla, hinnates oma võimalusi otsustati abi paluda ka Turu foogilt. Vahepeal oli puhkenud õlestõus ka Läänemaal.
Ühesilbiline – lõppsilp on kas pikk või lühike – spondeus (--) või trohheus (-U). (Lühike = U, pikk = - ) Heksameetril on 32 erinevat rütmivarianti.
Ühiskondadele on iseloomulik, et lapsi sünnib hoopis vähem, kui viljelusmajanduslikes ühiskondades (mitte ei sünni palju ja sure palju, nagu varem arvati).

Ümarkaar – ustel, akendel, silindervõlvil, ümarad ka sambaid ühendavad kaared jne. • Lihtne, väheste kaunistustega, raskepärane, monumentaalne.
Ühiskondlik tööjaotus - kõik ei tegelenud põlluharimise ja karjakasvatamisega, osad tegid käsitööd, osa kirjaoskust, osa vahendajad inimeste ja jumalate vahel.
Üleskutsetes - “manifestides” ja “ukaasides” – lubas Pugatšov kõik pärisorised talupojad vabastada isandatest, anda neile maa, metsad ja veed.

Üldised inimkaod – 50-55 mln inimest, nendest 27 mln olid frontidel hukatud. Sõjalised kulutused ja sõjaline kahjum kokku moodustusid 4 triljoni dollorit.
Ülemnõukogu valimisi nimetatakse valimisteks, vastati musta huumoriga: “Sellepärast, et igal kodanikul on õigus valida kom- munistliku partei ja Siberi vahel.
Ülikoolid - medresed.Traditsiooniliseks õppeaineteks olid loogika,araabia kirjandus,islami õigus,islami pärimused,koraani kommentaarid ja teoloogia.

Üldine sõjalis - poliitiline olukord sundis Lääneriikide juhte järjest enam vaatama Moskva poole, kellest loodeti tuge võitluses Saksamaa ja Jaapaniga.
Üro - s teatas, et küsimuse tuum ei seisne mitte tulevahetuse lõpetamises India ja Pakistani, vaid Pakistani armee ja Bangladeshi rahva vahel.
Ühiskonna konsolideerumine – meeleolude muutumine, riigikorra kaitse seadus, Kaitseliidu taassünd, vähemusrahvuste kultuuromavalitsus, laiapõhjaline koalitsioon.

Ümbrusse – käis jahil, marjul või niisama põldudel ja metsas hulkumas, tulles tagasi lillekimbu või maasikatega. Mälestused Johannes Varesest
Üro - Ühinenud Rahvaste organisatsioon, 1945. aastal loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on rahu ning ollakse sõja vastu.
Üheainsa hetkega on lugematute õppuste käigus sissedrillitud kord, absoluutselt kõik sõjalised oskused ja Preisi karastunud võitlusvaim nagu pühitud.

Ühiskonnastruktuur ehk seisused jagunesid kolmeks: Vaimulikud, aadlikud ja linnakodanikud. Seisused oli üks feodaaltsivilisatsiooni tunnusteist tähtsamaid.
Üldsusele on selge, et sõjal ei saa olla suuri hüvesid, kuid ometigi on sellel omad võitjad ja kaotajad, isegi siis kui see vahe on väga väike.
Ülesaamilised asutused on jagunenud mitme keskuse vahel: Guovdageaidnu (Kautokeino) ja Karašjohka (Karasjok) Norras, Ohcejohka (Utsjoki) ja Ana'r (Inari) Soome.

Üldjuhul lakkamatut – elementaarsed Sisepoliitikas (mõnel juhul kõikide sõda mängureeglid, ning säilitavad viimased märkimisväärse) kõikide vastu.
Üliindustrialiseerimine – Suurettevõtete masstootmine, mis ei arvestanud kohalike oludega (tooraine ja tööjõud toodi sisse ning valmistoodang viidi välja)
Ülejäänud vägi – peamiselt spartalaste liitlased – säilitas küll võitlusvõime, kuid pidi langenute matmiseks vaherahu paluma ning Kesk-Kreekast

Üliindustrialiseerimine - NSVL majanduse eesmärgiks oli rasketööstuse eelisarendamine. Eesti NSVs pandi põhirõhk põlevkivi-, masina- ja kergetööstusele.
Üllatuseks on Briti palgasõdurite kaotus ameeriklastele (1781). Rahuläbirääkimisi vahendab Prantsusmaa ning sõlmitakse lõpuks Pariisi rahu.
Ühiskonna struktuur – enamik kodanikke olid talupojad, jõukamad tulid ise toime, muretsesid raskerelvastuse, olid sõjaväes, kuulusid kodanike hulka.

Ühendasid lääne - Saksamaad Berliiniga, et takistada sinna vajalike kaupade toimetamist. Umbes aasta pärast seda 1949.aasta mais Saksamaa lõhenes.
Üksjalad - moodustasid adratalupoegade nooremad pojad, kes isakoju ei mahtunud ning asutasid seetõttu oma väikese talu kuhugi ääremaale.
Üksjalg – adratalunike pojad, kellele isa-kodus elatist ei jätkunud, nad rajasid talu väljaspoole küla, kus olid karmimad tingimusede.

Ümera lahing – väike kokkupõrge, eestlased loevad seda suureks võiduks; eestlased liikusid üle Koiva jõe, võit andis jõudu edaspidiseks
Ühendus sise - Venemaaga andis Tallinnale Riiaga võrreldes mitmeks aastaks eeliseid ja Tallinna sadam muutus jälle suureks väljaveosadamaks.
Üroga on seotud palju tähtsaid organisatsioone – Maailmapank, kultuuri ja haridusega tegelev UNESCO, kaubandusorganisatsioon WTO jt.

Ühiskonna jätkusuutlikus - Arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve.
Üsna hõlbus on ette näha, kuidas riskiühiskonna vulgariseeritud mõiste võib osutuda mugavaks ideoloogiliseks relvaks valitsejate käes.
Üha julgemaks - litrid piki silmalaugu, maaliti silma ümber liblikatiibu või laiendati maalingut üle terve näo. Jalgade meik oli tagasi.

Ühemõtteliselt sihiline - tema jutustus moraalsest allakäigust, see peab Russowi jutustuses vastandama usupuhastust ja selle puhastamise eelset usku.
Üleujutused on siin ettearvamatud, seetõttu on maa lõunaosas olnud põllumajandusega võimalik tegelda vaid maa kunstlikul niisutamisel.
Üheks sarnasuseks on kindlasti see, et rüütlid nagu ka preestrid määrati ametisse eluks ajaks ning nad mõlemad teenisid omal moel Jumalat.

Ühiskonna hädades on süüdi talupojad, Hädade põhjuseks on sotsiaalne ebavõrdsus ja kes ei ela kõlbelist elu. vajakajäämised kõlbluses.
Ümera lahing - september 1210.a. eestlased saavutasid võidu, mis andis jõudu edasipidiseks Madisepäeva lahing- 21.sept.1217.a. Sakalas.
Ühendamise temaatika on sakslased jagunenud suursakslastega ( katoliiklikud, näevad ette saksamaa ühendamist austria e Habsburgide võimu alla.

Üheksandas ehk viimases saate teada õigeusklike arvu maailmas, et Kreeka õigeusklikel on traditsiooniks palverännak Pühale Maale.
Ühised sidemed on õrnad ning kergesti õõnestatavad individuaalide, fraktsioonide ja riikide piiratud ühepoolsete kasumipüüdlustega.
Üksjalg - rahvaarvu kasvades asutasid adratalunike pojad, kellele isakodus elatist ei jätkunud, külast väljapoole uusi talusid.

Ülejäänud sõnad on üle võetud vahendajakeele kaudu, kuna ladina keelega pole olnud kokkupuuteid geograafilise ja ajalise vahemaa tõttu.
Ühte tarandisse on tavaliselt maetud mitu inimest koos ehetega 16. Kääpad – Liivast kuhjatud, mille all või sees on põletusmatused.
Ümberkorraldamiseks on vaja muuta riigikorda, kuid milline see riigikord peab olema ja kuidas seda saavutada, selles läksid arvamused lahku.

Ühendamiseks – vastu astusid metsakantonid→ sõjalised kokkupõrked→ lõpp 1531 Zürichi juhitud protestantide lüüasaamisega.
Ühiselu on korraldatud mõisa poolt (põllutööd, karjamaade kasutus), nüüd kujunes külakogukond, kes sellepärast muretses.
Üldkoosolek - reeglina võivad otsustada need, kes kohal on, kvoorumi nõuet üldjuhul ei ole (va üksikud otsused, sellest hiljem).

Üleolekut - jäid ju ristisõdijad peale muistses vabadusvõitluses ning rüvetasid karistamatult pühasid hiisi ja jumalakujusid.
Ühikideed – on võimalik lahutada inimese mõtted jagunematuteks ühikuteks, uued ideed tekivad nende ühikute kombineerimisel.
Ülejää - nud üheksa meest vangistati aastatel 1940–1941. Neist kolm hukati (lasti maha) ja ülejäänud surid vangilaagris.

Ümbritsesid gorodlaste - pihkvalaste vägi Otepääd, mida kaitsesid sakslased . Venelastele tulid appi ka saarlased, harjulased ja sakalased.
Ühes otsas on jumalik valgus, mida ta nimetas Üheks või Jumalaks, teises otsas on täielik pimedus, sinna Ühe valgus ei ulatu.
Ühiskonnad on jagunenud mitmeks sotsiaalseks grupiks, sotsiaalne klass ühendab inimesi, kellel on enam-vähem võrdne prestiiž.

Ühtluskool - üleminek ühelt kooliastmelt teisele muudeti sujuvaks,likivideeriti koolitüüpide paljusus,ühtlustati õppekavad.
Üliriik – erakordselt võimas suurriik, mille mõju ulatub üle kogu maailma; kasutatakse tavaliselt USA ja NSV Liidu kohta
Üliõpilased – scolarius’ed, studiosus’ed. Paavst andis üliõpilastele ja õppejõule vaimulike koolidega võrdsed õigused.

Üro on oma rahuvalvega olnud eeskujuks ka teistele (NATO; SRÜ). Sellest on huvitatud ka mittesõjalised organisatsioonid.
Ühendatud kuningriigis on parlament kahekojaline: seadused sünnivad alamkojas nimega the Commons ja need kinnitatakse ülemkojas the Lords.
Ümberkujunemine industriaal - agraarmaaks, s.t. maaks, kus tööstusel on oluline koht majanduselus, kuid tähtsat osa etendab ka põllumajandus.

Üpris palju on leitud sellest ajastust savinõusid, ehteid (hauapanused), ja tööriistu (nuge, naaskleid, lihvimiskive ja vähem
Ühendati lõuna - Vietnam 1976 Vietnami DV-ga, riik nimetati Vietnami Sotsialistlikuks Vabariigiks (VSV). 1979 toimus sõda Hiinaga.
Ühiskonnaklassid on mööduv nähtav, kõik tulev allutada rahvuslike huvide teenimisele, rahvuse areng on tähtsaim riigi ülesanne.

Üliku au – ülikud taotlevad „pooljumala“, staatust, olla inimestest kõrgemal, saab hankida teenetega kogukonna heaks.
Ühel mehel on probleemid närvidega, kolmel mehel kukkusid hambad peale seda välja ja ühe mehe pojal oli kilpnäärme vähk.
Ühtluskool - neljaastmeline ühtluskool:kihelkonnakool ja kreiskool maakondades, gümnaasium kubermangulinnades ning ülikool.

Ülemvõimu ida - Euroopas, samal ajal rõhutati hiljem korduvalt, et see ei tähendanud Balti riikide annekteerimise tunnustamist.
Ühiskonna analüüs on muutnud ajapikku elulähedasemaks, majandusanalüüsile lisanduvad sotsiaalsete suhete ja kultuuri käsitlused.
Ühendriikides vabaks - tegutsedes nii oma valimislubaduste vastaselt, kuid kindlustades sellega endale igavese koha oma riigi ajaloos.

Üldises plaanis on selge, et Hruštšovi ajal haridusinvesteeringud oluliselt kasvasid, võime rääkida hariduse ekspansioonist.
Üpris riskantseks – Eisenhoweri „tohutu vastulöögi“ diplomaatia jättis ainult kaks võimalust: totaalne häving või rahu.
Üro - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon(asutati. 1945).Ülesanded olid 1)säilitada rahvusvaheline rahu ja julgeolek.

Üheks meelis - turismiobjektiks: olümpiavõistluste külastamine ja ka nendel osalemine muutus kõrgklassile lausa auasjaks.
Üksjalad - adratalunike pojad, • Rajasid talu väljaspoole küla, kus tingimused kellele isa-kodus elatist ei raskemad.
Ülimaks ideeks on hüve.Tunnetamine toimub surematu hinge poolt ideede taasavastamisega kaemuses. Õndsuse eelduseks on voorus.

Ülistamine ehk isikukultus. Ta kuulutati töörahva ,, juhiks ja õpetajaks'' , ilmusid plakatid ja skulptuurid igalepoole.
Ümberkorraldused sõjaväes – üldine sõjaväekohustus, Konfliktid parlamendiga tolli- ja maksupoliitika üle relvatootmise hoogustumine.
Üro - d juhib peasekretär Ban Ki-moon, töökeelteks on inglise, prantsuse, hispaania, hiina, araabia ja vene keel.

Ühiskonnad ehk tsivilisatsioonid. Nende kujunemise eeldusteks olid: 1) põlluharimisega tegelemine 2) rahvaarvu kiire kasv
Üsna varsti on kõrgendiku servi maapoolsest küljest uuesti järsendatud, tõstetud pinnast savi ja mulla pealekandmisega.
Ütlen teile – N.Liit vajab oma julgeoleku kindlustuse süsteemi laiendamist; ta vajab selleks väljapääsu Balti merele.

Üpris sarnane on Caravaggio (1573-1610) sama nime kandev õlimaal (originaal on praegu Genovas), kuigi ehk liiga realistlik.
Üro - l on kaks põhilist kokkulepete sõlmimise viisi: 1. Liikmesorganisatsioonid kirjutavad oma arvamused üles.
Ühiskondlik hoone - raekoda. Tallinna praegune raekoda valmis ühe põhjamaade sarmikaima gooti stiilis ehitisena 1404. aastal.

Üksikisiku puhul tähendab see tasakaalu hulljulguse ja arguse, koonerluse ja pillamise ning muude vastandlike omaduste vahel.
Ülejäänud p - d, maaisandad eelkõige paavsti poolt ametisse seatud vaimulikud, kellele ka ilmalikud kohustused langesid.
Üh kriitika on huvitav teoreetiline tegevus Marksism on leidnud laialdast edasiarendamist erinevates teadusvaldkondades.

Ülemnõu - kogu esimeheks valiti Arnold Rüütel,kes oli juba 1983. aastast olnud Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
Ülemkuningas on kristlane ja talle alluvad provintsi ülejäänud kuus kuningat – kolm kristlased ja kolm saratseenid.
Ülim hüve on nauding. Kõik olendid väldivad kannatust ja taotlevad naudingut. Hiljem kaldus Akadeemia skeptitsismi.

Ühendamine ühismajandideks ehk kolhoosideks. Kolhoos- põllumajanusettevõte, milles tootmisvahendid on kolhoosi liikmete ühisomand.
Ühendamist ühismajandisse ehk kolhoosidesse, jõukamad talupojad kuulutati kullakuteks ja saadeti sundtöölaagrisse või Siberisse.
Ühtne majandus – sisetollid kaotati, hakati ehitama ja parandama teid, erinevates piirkondades oli kasutusel sama raha.

Ülejäänud hooned on 16.-18. sajandi sõdades hävinud ning nende asemel paiknevad peamiselt 19. sajandi madalad puithooned.
Ülempreester ehk pontifex maximus • Reaalselt ta nende tegevustega, millega need ametid tegelema pidid, ei tegelenud.
Ühendava sõjalis - poliitiline (VLO) rajamine 1955 toimus vastusena Saksamaa LV taasrelvastumisele ja NATO-sse astumisele.

Üksjalad - adratalupoegade nooremad pojad, kes isakoju ei mahtunud ning asutasid väikese talu kuhugi ääremaale.
Üsna muljeltavaldavaks - u 4000 töölist, enamlased kujutasid seda oma suure võiduna ja see andis neile ka hoogu jätkamiseks.
Üksikisik on allutatud riigile, ei toimi võimude lahusus, on juhikultus, valitseb üks partei ja üks ideoloogia

Üldilmelt on varasemad hooned pikad ja kitsad, erinedes vähemalt esimesel pilgul suhteliselt vähe taluhoonetest.
Üro on üks maailma suurimaid tegutsevaid organisatsioone ja seal on 191 liiget, nii et võik öelda et kogu
Üksjalad – adratalupoegade nooremad pojad, kellele ei jätkunud isa talust maad ja tegid oma talu ääremaale.

Ülaltpoolt – dünastilisel teel mõne suurema Saksa riigi võimu alla:  altpoolt – revolutsioonilisel teel:
Ülaltpoolt – dünastilisel  altpoolt – teel mõne suurema Saksa revolutsioonilisel teel: riigi võimu alla:
Ülemaailmne majanduskriis – 1929-1933 – 20ndate algul oli näha majanduskriisi nähtavust, kui vilja hinnad hakkasid langema.

Ümbritsetud lossid – Mükeene ja Tiryns – rajati Peloponnesose poolsaarel (Lõuna- Kreekas), varasema Lerna naabruses.
Ümarpeade vastasleeri nim. kavalerideks. Nõuti et, pühakodadest kõrvaldataks kõik, mis meenutab katoliku kiriku rikkust.
Ülemaailmne revolutsioon - võit kodusõjas süvendas enamlaste veendumust, et kogu maailm on võimalik kommunistlikuks muuta.

Üro - s nõudsid nii Washington kui Moskva sõjategevuse lõpetamist ning 6.nov 1956 sõlmitigi vaherahu.
Üro on maailma tähtsaim organisatsioon, muidu ei oleks ka sellega liitunud peaaegu kõik maailma riigid.
Üro julgeolekunõukogus on viis alalist liiget, kes olid sel ajal olulised – Venemaa, Prantsusmaa, Inglismaa, USA ja Hiina.

Üheks määratluseks on just ajastu ning Ühendriikidele omane 19. sajandi teise poole rahvuskultuur, mis inimesi paelub.
Üldmobilisatsioon - 9. positsioonisõda – 1915.aastal alanud pikaajaline, ängistav, staatiline, ohvriterohke sõda.
Ülemjuhatajal vabadussõjas on hindamatuid teeneid eesti rahva vabastamisel ja iseseisva Eesti Demokraatliku Vabariigi loomisel.

Ümbritsevatel küngastel on aga valmis seatud signaallõkked, et oleks võimalik lähenevast vaenlasest suitsuga märku anda.
Üsna kõneväärne on seegi, et just tänu „Vanemuise“ seltsi olemasolule loodi 15 aastat hiljem rahvuslik teater.
Üheks taeva - ja äikesejumalaks võis olla Uku või Ukko, keda võidi kutsuda ka Vanaisaks või Taevataadiks.

Ühepoolne kakskeelsus - Vene keele pidid omandama eestlased, kuid Eestis elavad muulased ei pidanud eesti keelt õppima.
Üksjalad - Peamiselt adratalupoegade nooremad pojad, kes rajasid talu uutele maadele. Teonorm oli väiksem.
Üldiselt 1915 - 16 sündmused näitasid et rahvas ei toeta enam diktaatorist monarhi, ei läinud Shikaiga kaasa.

Ületanud 30 - 40 tuhandet inimest (eranditeks näiteks Sparta ja Ateena, kus elas ligikaudu 200 tuhat inimest)
Ümbritsevatesse külalis - ja eluruumidesse ning ka ülakorrusele, st siseöu oli kogu majapidamise ja pere-elu keskkohaks.
Üro – 1945.a. loodud rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on kõikide rahvaste ühendamine.

Üsna jabur on kulutada oma energiat omavahelisele kemplemisele, kui selle asemel saaks koos midagi ära teha.
Ühinemise - , koosolekute-, südametunnistuse-, usu- ja sõnavabadus, õigus eraomandile ja streigivabadus.
Üliindustrialiseerimine - poliitika, mille käigus arendati eelisjärjekorras suurtööstust, eriti just rasketööstust.

Üheksandas on kirja pandud õigeusklike arv maailmas ja õigeusklike kreeklaste palverännak Pühale Maale.
Üksikuid teateid on võimalik leida teiste rahvaste kirjalikest allikatest ( Vana-Rooma, Skandinaavia, Vana-Vene)
Ühinemise - , koosoleku-, südametunnistuse-, usu- ja sõnavabadus; õigus eraomandile; kaotati seisused.

Ülejäänud diadohhid – Kassandros, Lysimachos, Seleukos ja Ptolemaios – liitusid Antigonose ja Demetriose vastu.
Üro - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, 1945, rahu-, julgeoleku-, arengu- ja inimõigusküsimused.
Ülemaalisest org - st rääkida 20 aastate alguses ei saa. 1924 suvel alustati Kaitseliidu taasloomise katseid.

Ületootmiskriis – majanduskriisi vorme, mis tekib siis, kui toodetakse rohkem, kui ühiskond tarbida suudab.
Üleliidulise kommu - nistliku (bolševike) Partei (edaspidi ÜK(b)P) Keskkomitee sekretär ja ÜK(b)P Leningradi
Üliõpilased - õpilased, loosung: Au, vabadus, isamaa, osaline sõna- ja mõttevabadus, tagurlusevastane.

Ühendati kolhoosidesse ehk ühismajandeisse.Talupoegade maa ja tööloomad/tööriistad muutusid kolhoosi omandiks.
Ühes laevas on 7, teises 34 meest ning enamikul neist on tuvastatud äratuntavad relvajäljed luustikel.
Ühiskonna aluseks on omahuvi, inimesed rahuldavad vastastikku üksteise erinevaid huve (au, materiaalne kasu).

Üleminekuaeg - Uus põhiseadus lõi võimalused üleminekuks demokraatlikult riigikorralt autoritaarsele.
Üro - ga 17.september 1991 7.Millal ja mis eesmärgil loodi IMF? IMF-Rahvusvaheline Valuutafond.
Ühel küljel on Ristija Johannes, teisel küljel Püha Jüri, tavaliselt kujutatakse vaid ühte inimest.

Üksainus vaate - punkt tähendas, et nüüd saab kunstnik kontrollida ja suunata, kuidas pilti vaadatakse.
Üksjalad – nende koormised olid väiksemad, sest nad pidid rajama enda talud asustamata kohta (IV)
Üksnes luksusesemed – siit on leitud vaid 19 tolleaegset pronkseset, mille hulgas on kirveid, sirp ja odaots.

Ühes loos on ta Aphrodite armuke, kelle Aphrodite abikaasa Hephaistos tabab oma naisega armatsemas.
Üldkogu ehk senat. Kolmas mees ülikooli ametiredelil oli rektor, kes tegeles jooksvate asjadega.
Ülemastme moodustasid - aritmeetika, geomeetria, astronoomia, muusika. Õppetöö vormid olid loeng ja dispuut.

Ümberlõikamine on olulisim traditsioon, mis viiakse läbi kaheksandal päeval pärast poisslapse sündi.
Ühel meelel on uurijad siiski selles, et praegune konvendihoone on valminud hiljemalt 1381. aastaks.
Ühendriikide vägedele – kodusõda võideti ja territoriaalne ühtsus taastati Perekond • Abiellus Mary Ann

Ühendusteesid - Suur- Kuningatee, olid tulekummardajad, sp ei ehitanud templeid, tekkis Mazdaismi usk.
Üldnimetuse on nad saanud piiblitegelase Noa poja Semi järgi, kellest nad arvasid endid põlvnevat.
Ühendus mrp - AEG (MRP-Avalikustamise Eesti Grupp). Korraldas 3. augustil 1987 Hirvepargi miitingu.

Ühtluskool - kihelkonnakool ja kreiskool maakondades, gümnaasium kubermangulinnades ning ülikool
Üksjalad – adratalupojade pojad, kelle isakodus tööd ei jätku ja on asutanud oma enda talu.
Üksnes põhja - Aafrikas oli juba Kartaago hiigelaegadest levinud foiniikia päritoluga kõrgkultuur.

Üleloomulik on valdkond, mis eksis- teerib või arvatakse eksisteerivat üle reaalse inimkogemuse.
Ülikoolide iseloomustus – mida õpetati, kuidas õppetöö toimus Ülikoolid arenesid välja linnakoolidest.
Ümera lahing – Ümera-äärses metsas tungisid peitunud eestlased ootamatult vaenlastele kallale.

Üritati enam - vähem humaanset suhtumist rakendada pol vastastesse, ilmselt tsaariaja jäänusena.
Üro on rõhku pannud ka looduse säilitamisele ja korraldanud selle teemalisi konverentse.
Ühendamine ühismajanditeks e. kolhoosideks. Kolhoos- põllumajandusettevõte, tootmisvahend on kolhoosi liikmete

Ühes tekstis on neid loetletud 740, kuid pole kahtlust, et see loetelu võinuks olla veelgi pikem.
Ühisriik – Rzeczpospolita, Rootsi ja Taani, hõlmates ka viimaste omavahelist sõjategevust.
Üksjalg - oli see noorem adratalupoeg, kes isakoju ei mahtunud ning tegid endale väikse talu

Üleujutustes on süüdi (aitioi) eteesiatuuled (passaattuuled) mis ei lase Niilusel merre voolata.
Üliõpilasliikumine - keskuseks kujunes jena ülikool Karl august kindlustas sm-l sõna-ja mõttevabaduse
Ümera - äärses metsas tungisid eestlsaed ootamatult vaenlastele kallale. Eestlaste võit.

Üksjalg – talupoegade kiht, kelle kohustuseks oli teha mõisale tegu 1 jalapäev nädalas.
Ülaosas on kujutatud Hammurapit, kellele annab seadustiku õiguse- ja päikesejumal Šamaš.
Ürgkogukondlik kord - sellega seostati kogu Eesti muinasaeg majanduslike formatsioonide teooria kohaselt

Ülejäänute eluiga on keskmisest väiksem ja haiguste tõttu on oluliselt langenud nende elukvaliteet.
Ülemkohus - kõrgeim kohtuorgan proportsionaalne osalemine – mõõdukooskõlaline osalemine
Ülemvõimu kesk - Euroopas ja tagas endale Kirikuriigi moodustamisega ka paavsti täieliku toetuse.

Üleujutused on juba aegade algusest peale aidanud sealsetel inimestel rajada niisutussüsteeme.
Üksjalad - adratalupoegade nooremad pojad, kes said asutada väikesed talud ääre maadele.
Üksjalad - talupoegade kiht, kelle kohustuseks oli teha mõisale tegu 1 jalapäev nädalas.

Üksjalg – talupere noorim poeg, kes rajas oma elamise ääremaale, pisike talu, halb maa
Ümarehitistest on säilinud ka Caecilia Metella hauamonument – ümmargune hoone ruutjal alusel.
Ühendamisele slv - ga. Kommunistliku süsteemi lagunemine Saksa DV-s ja Saksamaade ühendamine III

Üksjalad - pidid mõisa heaks tööd tegema ühe jalapäeva nädalas, omasid väikest talu
Üksnes ida - Aafrika suutis väike Saksa grupeering peaaegu sõja lõpuni vastupanu osutada.
Üldlevinud arvamus on siiski, et mida rohkem liitlasi ning sõjajõudu, seda kindlam on seljatagune.

Ümarpea - puritaanid, sest nad ei kandnud parukaid ja nende kiilanevad pead olid ümarad.
Ülemnõukogu - “rahuldades eesti rahva palve”- otsuse ühendada Eesti Nõukogude Liiduga.
Üliriigil on lihtsam omavahel kokkuleppele jõuda ja stabiilsuse eest seista kui paljudel.

Ühiskonnale vastandumine - „Eneseävljenduse“ ja „enesetruuduse“ ideaal – uus dimensioon aule.
Ühistel koosolekutel ehk tingidel. Seal mõistel kohut ja sõlmiti kokkuleppeid naaberkogukondadega.
Üle maailma on Auschwitzi koonduslaagrist saanud terrori, genotsiidi ja holokausti sümbol.

Ümarpead - puritaanid hakkasid käima tagasihoidlikus mustas riietuses,moes meestesoeng.
Üldkogu nim. maapäevaks. Mõlemasse kubermangu määrati keskvõimu esindav kuberner.
Ühendriikide sise - ja välispoliitika peamiseks eesmärgiks sai kommunismi leviku pidurdamine.

Ühtsest suur - Saksamaast, savutasid oma eesmärgi kuid probleemid ja vastuolud säilisid.
Ümbermõtlemist – saadi aru, et enda julgeoleku huvides on demokraatlike väärtusi vaja ka
Ümera - äärses metsas tungisid peitunud eestlased ootamatult vaenlastele kallale.

Ük - lik inimene imetleb ennast ja on uhke, muretseb staatuse pärast, sõltuv.
Üksjalad - peamiselt adratalupoegade nooremad pojad, kes rajasid talu uutele maadele.
Üro - sse kuulusid selle asutamise alguses 51 liikmesriiki, kes moodustasid ÜRO

Ühine kohus on kiiremas korras likvideerida sõjakahjud ja maj kiiresti jalule tõusta.
Ühistamine – ühistati maa – hakati rajama kolhoose – kollektiivne majapidamine.
Üksik ss - jalaväepataljon ning formeerimise käigus sai pataljon juurde 600 meest.

Üksjalg - alupoegade sotsiaalne grupp, talupoeg pidi mõisas tegema tööd üksjalg
Üldseisukord on rahuldav. Hoone pargiküljel asuvat rõdu restaureeriti 90-ndate lõpus.
Ülimal määral on vaimu inimmõistuses ja seetõttu on mõistus ülima tunnetuse allikaks.

Ühte tarandisse on tavaliselt maetud mitu inimest koos ehetega, enamasti põletusmatusena.
Ülirange tsensuur - Purustati mälestussambaid, põletati raamatuid, suleti enamik ajalehti.
Ühendriigid on uuel lennukikandjate ajastul võimelised Jaapanile vastulööki andma.

Ühine keskus – feodaalide õigusi kärbiti, kõikidesse riigi piirkondadesse saadeti
Ühine majandus – ja sotsiaalpoliitika, ühise investeerimisfondi ja investeerimispanga
Üksikutel juhtudel on kasutatud ka tahveldist imiteerivaid laiu bordüüre, mis asusid seina

Üksjalg – pidi käima mõisa tööl kauge maa tagant, üks jalg oli mõisa oma.
Ülejääk on suurem kui nendel, kellel on halvemad tööriistad ja väiksemad maad.
Üleminekuperiood - periood, mis pidi lõppema iseseisvumisega ( korraldati vabad valimised

Ülemkiht - Keiser, Senaator, Ratsanikud Alamkiht- Vabadmehed, vabakslastud, orjad.
Ümera lahing - 1210.aasta Võnnu piiramiselt lahkuvate eestlaste esimene suurem võit.
Üro – 1945 osa võtsid peaaegu kõik Hitleri vastased koalitsiooni liikmed.

Ühendati enam - vähem praeguste piiridega sobiv eest ala Eesti ja Liivi kubermangust.
Ühine globaalmajandus on edukam, püsivam ning ühist rahulolu tagav, kui see toetub huvidele.
Ühiskond muutumis - ja kohanemisvõimeline ja laseb enda arnegut mõjutada teaduse kasvul.

Ühtluskool – Hariduse I astme tasuta ilmalik emakeelne algkool 6 aastase õppega.
Üksjalg - väiksemate maksudega talupojad, kes alles alustasid põlluharimisega.

Üle 3 - 4 põlvkonna nad ei säili ja et nad säiliks, tuleb need kirja panna.
Üleminekuperiood - aeg, millal Eesti valmistus iseseisvumiseks(1990.märts- 20.aug 1991)
Üleminekuperiood 1700 - 1562 eKr. Õnnetuseks ründasid ohtlikumad vaenlased – hüksoslased.

Ümera - äärses metsas tungisid eestlased aga ootamatult kallale vaenlastele.
Ühiskondlik arengutase - kujunev varanduslik ebavõrdsus ja ülikute esiletõus, maa eraomand.

Ühismajanditesse ehk kolhoosidesse. Jõukamad saadeti sunnitöölaagrisse või Siberisse
Üleeuroopalise tootmis - ja kaubandusvõrgu. Naturaalmajanduse ajajärk Euroopas oli möödas.
Ülemkiht - Vaarao oli piiramatu võimuga valitseja,isik ja võim olid jumalikud.

Üleskaevamisel on leidtud tuleasemeid, kuid selgemaid elamute jäänuseid pole leitud.
Üllataval kombel on aga nii mõnedki oraaklite ennustused äärmiselt täpseks osutunud.
Ühendus mrp - AEG ning moodustati ka Balti kett, mis ulatus Tallinnast Vilniuseni.

Ühiskonna struktuur – aristokraadid, vabad talupojad, käsitöölised, rentnikud, orjad.
Ühisprojekt - UDK liigitustabelite tõlkimine ja eestikeelse versiooni koostamine.
Üksiksündmuste puhul on põhjuse ja tagajärje seoseid sageli suhteliselt lihtne tuvastada.

Ükskülasse 1000 - meheline sõdijate vägi, kus toimus lahing, milles Berthold hukkus.
Ül – kodanike loendus korraldamine ja senaatorite nimekirja koostamine.
Üleväina - Liivimaa, sh ka ordule kuulunud Eesti ala allutati vahetult Poolale.

Üro – 26.juuni 1945 loodud 51 riigi poolt rahvusvaheline organisatsioon.
Ühenduse srü – paari nädala pärast liitus sellega veel 8 endist liiduvabariiki
Ühiskonnaõpetuse riigieksam on proovikiviks õppija omandatud üldisele keskharidusele tervikuna.

Ühtluskool - oli võimalus minna ühelt kooli astmelt teisele ilma probleemideta
Ülemale kindral E. Põdderile Roodus oli formeerimise hetkel ligi 300 õppursõdurit.
Ülemvõimu ida - Euroopas. Pingelõdvendusega kaasnes ka relvastuse piiramise katse.

Ülistuslaulud võitjatele – spordivõitja kui jumala soosingu märk ja inimliku täiuslikkuse
Ümberkasvatuslaager – koolid, kus õpiti Mao lemmikraamatutest ja tema valitud õpikud.
Ümera - Seal toimus Ümera Lahing, ainuke lahing, mille Eestlased võitsid.

Ühenduse juhiks on asutamisest saati olnud võrumaalasest metsavend Leonhard Pumper.
Ühest otsast on monopol majanduse mootor, aga samal ajal hävitab ta konkurentsi.
Ühiskonna struktuur – • Aristokraadid • Vabad talupojad – suurim osa kodanikest.

Ülaltoodud näites on esitatud rekonstruktsioon koos sündmuste toimumise täpse ajaga.
Üliõpilaste organisatsioonidest - universiteetidest, mis palkas endale ise õpetajaid ehk doktoreid.
Ümarpead - parlamendi toetajad, kutsuti ümarpeadeks lühikese soengu tõttu,

Ümbermõõt on 28 000 km. Meresõitjaid heidutasid legendid kaugete maade kohta.
Ühiskonna struktuur - keiser-ametnikkond-sõjaväeline aristokraatia-seadusandlik kogu-
Ühiskonna ümberkihistumine - kapitalistid, keskklass, töölisklass ja töölis aristokraatia.

Ühiskonnaelu - poliitilised muutused, kadus kontroll ajakirjanduse ülemuslikkus
Üksikutel juhtudel on naisi nimetatud ka kohtunike ja madalamate riigiametnike hulgas.
Üksjalgade kiht – adratalupoegade lased kes koju ei mahtunud ja ise talu rajasid.

Ülakeha on 80nendik pöördest paremale (väike liikumine), nägu nagu mask
Ülelinnastumine - linna tuleb liialt palju inimesi, kellel pole tööd ja elukohta.
Ülemkiht - aadlikud, kodanlus ja alamkiht - töölised, teenijad, talupojad.

Ühte tarandisse on maetud mitu inimest koos ehetega ● Enamasti põletusmatusena.
Üksjalad - Olid küladest väljaspoole rajavad adratalunike nooremad pojad.
Üksjalg – olid talipojad, kes asutasid külast väljapoole uusi talusid.

Üleminekuperiood - kui Ülemnõukogu kinnitas uueks valitsusjuhiks Edgar Savisaare.
Ülevenemaaline sotsialistide - Revolutsionääride Partei (esseerid) ja sellest välja kasvanud
Üliõpilaste selts – 1870, hakkas tegema suurt tööd rahvuslikkuse säilitamiseks.

Ümbritsetud tsitadelli e. akropolisega Riigi valitsemine Kaks päritava võimuga kuningat
Üritati kesk - ja Ida-Euroopas võimule seada rahvale vastuvõetavamad liidrid.
Üheks põhjuseks on ka see, et eestlastel puudus ühistegevus, puudus ühtne riik.

Üheks tegevusalaks – maksude kehtestamine, teisalt – seadusandlusega tegelemine.
Ükk - riigikaitse, välispoliitika, transport ja side, sisejulgeolek.
Üldine tendents on juba pikemat aega olnud, et nafta hind liigub tõusvas joones.

Ülemere - kaubandusest. Kaupmeeste hulgast valiti tavaliselt linna juhid.
Ülemineks põllu - või käsitöölt vabrikutööle ei olnud inimeste jaoks kerge.
Ülestõusmise kirikus on uksed veelgi uhkemad – nad on seina kumerusega kokku viidud.

Üksikinimene on rahvuse osa. Inimesed elavad ja seurevad, kuid rahvus jääb.
Üksjalad - arvatavasti sisekolonistid, kes asusid uusi maid üles harima.
Üksjalg - adratalunike poijad, kellele ei jätkunud isatalus teenistust.

Üldstreik on halvanud kogu Prantsusmaa elu - Eesti Päevaleht, 29. jaanuar
Ülekasvamis - ja muutusteajastu algus, seda saab nimetada ka hilisantiigiks.
Üleminek 10 - tunnilisele tööle) ning ametühingute moodustamise lubamine.

Üldine kirjaoskus - 19. saj keskpaigaks oli eesti saavutamas üldist kirjaoskust.
Üldisemalt öeldes on sufism armastus jumala vastu selle kõige otsesemas mõttes.
Ülejäänud palestiina - osa, mis oli määratud Araabia riigile, liiteti Jordaaniaga.

Ülikoolid - linnade arenguga seoses oli vaja rohkem oma ala spetsialiste.
Ühenduse rahvastel on ühine minevik ja ühised institutsioonid ja tradistioonid.
Ühiskonna kõrgkiht - aadelkond-formeerus algusest peale kui sõjaväeline seisus.

Ülistamine ehk isikukultus. Stalini võimuletulek tähendas NEP-i lõppu.
Ümarehitis on kaetud pealt madala kupliga, mille ääres lai puitkarniis.
Ümberkorraldamine on arenenud valuliselt ning kohati tõsiste tagasilöökidega.

Ümbritsevat maa - ala, mis tähendas linnade ja kindluste sissetuleku kaotust.
Ühinevad - 29.aug.1956 - Suessi kriis VSV 6.nov.1956 1946 - 1949 Hiina
Ülejäänud murded on tuntud üksnes raidkirjade või muude mälestiste põhjal.

Ülemaailmseks probleemiks on viimastel aastatel muutunud ka rahvusvaheline kuritegevus.
Ülemisel tornil on suur tempel ja selles kaunilt tehtud ase ning kuldne laud.
Ülim ideaal on üksikisiku vabadus, mis toetud võrdusele ja koostööle.

Ümbermõõt on defineeritud harilikult pooleldi suletud jalutustee kaudu.
Ühendamise teel – Isabel I (Kastiilia) ja Fernando II (Aragon) abiellusid.
Ühised pidusöögid ehk sümpoosionid sõpruskonna ühe või teise liikme majas.

Üksjalg - talude peremehed, kes rajasid uusi talusid linnast välja.
Üleujutuse legend – Enlil korraldas inimkonna hukatamiseks suure veeuputuse.
Ümbritsevate maa - aladega. Linna keskel asus astmeline tempel – tsikuraat.

Ühel papüürusel on säilinud Isise ja Neftise itkulaul surnud venna Osirise
Ühiskonda raputav - levisid kuuldused Balti riikide mahamüümisest Moskvale.
Ühiskondlikust hierarhiast - kes olid teistest tähsamad eluaegu, olid seda ka pärast

Ühtekokku on Esindajatekojas tänapäeval esindatud 6 – 7 erakonda.
Ülalt – kõik saksa riigid ühendatakse mingi juhtriigi külge.
Üldlaulupidude viie - aastane tsükkel lähtuvaks esimese üldlaulupeo aastast.

Ülestõusud 1904 - 1906 Saksa Edela Aafrikas. 1899-1902 Inglise Buuri Sõda.
Ühe maa - aluse ruumi, harjutas seal esinemist ja arendas häält.
Ühendati põhja - ja Lõuna-Vietnam Vietnami Sotsialistlikuks Vabariigiks.

Ühiskonna struktuur - Aristokraadid – ülemkihi moodustasid suurmaaomanikud.
Üldine põlgusobjekt on ahne naiskupeldaja, kes saab näidendi lõpus tüssata.
Üldreegel - pärast tekkivad nõuded on massvõkausaldajate nõuded.

Ülemlaul on 8 ptk ilmalikku armastusluulet, kus ei mainita jumalat.
Ümarpead – lihtsa soenguga parlamendi pooldajad versus kavalerid.
Ümberkorraldused sõjaväes – üldine sõjaväekohustus, relvatootmise hoogustumine.

Üürnikud – said 1 koha Liit asutati 1921. aasta jaanuaris Tartus.
Üheparteirežiim on Aafrika kontekstid hästi töötanud väga pikka aega.
Ühiskonnakiht – kaupmehed- kelle elatusalaks sai kaupade vahendamine.

Üle maailma on sellised ,et 24 tundi ööpäevas on koguaeg palvused.
Ülejäänud nsvl - i jaoks muutus Eesti NSV omamood läänelikuks oaasiks.
Üleminekuriitused — initsatsioon näiteks nimepühaku päeva tähistamine

Ürgalgeks ehk algaineks vesi, mis on kõige algus ja kõige olemus.
Üsna tagasihoidlikud - ühekorruselised ja valmistatud põletamata tellistest.
Ülikute võimu - ja sõltumatusetaotlus keisrivastaste ülestõusudega.

Ümberkorraldused majanduses - Maa riigistamine, talude max suurus 30 ha. Uusmaaisad.
Üksikud loodusteaduslik - matemaatilised ja humanitaarsed distsipliinid, kunst.
Üldjoontes on see kroonikute jutustatud Liivimaa ajaloo algushetk.

Üldse püramiididest on välja uuritud peaaegu kõik mida sealt uurida saab.
Ülikoolid – Saksamaal Rostock, Leipzig, Bologna, Pariis, Praha.
Ülejäänud aarialased – vaišjad, põllumehed, käsitöölised, kaupmehed.

Üleminekuperiood - periood, mis pidi lõppema omariikluse taastamisega.
Ülikooli ajaloo - keeleteaduskonna romaani- germaani keelte osakonnas.
Ümberkorraldused - 1)Kehtestas diktatuuri, mis viis ellu palju reforme.

Ürikutes nimetatakse ka Maarja, Olause ja Laurentiuse kabeleid.
Üldlevinud nime – tank, mis tähendab inglise keeles vedelikupaaki.

Ümarpead - parlamendi toetajad, lühikese soenguga, puritaanid
Ümberstruktureerimine - peamisteks ekspordiartikliteks said või ja peekon.
Üro on näinud oma peamist eesmärki just rahu tagamises.

Ühendatud madalmaad ehk holland. Riiki toetasid inglimaa ja prantsusmaa.
Ühiskonna uurimiseks on oluline teada, millise elatusviisiga on tegemist.
Üldjoontes sarnane – naine oli ühiskonnas mehe kõrval vähetähtis.

Üle ekms - i, mispeale Jakob koos toetajatega sellest lahkus.
Ülemmaakohus – Raskemate kuritegude lahendamise kohus Eestimaal
Ümber mõtlema - > sotsialism hakkab looma massipartei funktsioone.

Üro - 1945a asutatud Ühendatud rahvaste organisatsioon.
Üro aprill - juuni 1945, USA, NSVL, Suurbritannia, PR ja Hiina.
Ühinesid ida - ja Lääne-Saksamaa, moodustades ühtse Saksamaa.

Ühsikonnakäsitlus – kritiseeriti ühiskonna sotsiaalset korraldust.
Üksainus nõu on täitsa kindel: toodagu veini, et jääda purju.
Üle mõõga - ja kohtuvõimu, karistas neid vastavalt kui vaja.

Ülemikiht - moodustasid vaarao suguvõsa ja ülikusuguvõsad.
Üleminekut marksistlik - leninistlikust ideoloogialt vene natsionalismile.
Üliõpilased - haritlased versus aadel, ametnikkond ja kodanlus.

Ühendriikidest – neist tekkis Ameerika Riikide Konföderatsioon
Ühenduseks - Hansa sees moodustati väiksemaid äriühinguid.
Ühiskonnakihid on mõlemis tsivilisatsioonis küllaltki sarnased.

Üksikud teated on inimeste (vangistatud vaenlaste) ohverdamisest.
Üksjalad - adratalupoegade pojad, kellel oli väikene talu.
Ülevaade vana - Vene riigi ajaloost ja ristiusu vastuvõtmisest.

Ülim kohtumõistja on jumal ja kurjategijate patud saavad karistatud.
Ümber üksikpataljoniks – Katšanovi pataljoniks – koos oma patareiga.

Ühinguks - Free Society of Artists (Vaba Kunstnike Selts).
Üksiklased e. emeriidid moodustasid kogukondi e. kloostreid.
Ülejäänud liikmeid – neid oli kolm olid ustavad pareide esindajad.

Üliõpilasliikumine – eliit mõjutas neid kõige rohkem ülikoolis.
Ümbruskonna aadlisuguvõsad - nad panid paavstitoolile oma perekonnaliikmeid.
Ümera lahing on hea näide eestlaste taktikast ja koostööst.

Üro - 24.okt.1945. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.
Ühel pool on viha ja kättemaks, teisel pool kartuselaine.
Üldpind on 11 ha, millest 4 ha võtab enda alla 7 tiiki.

Üle kolmeväljasüsteemile - maa jagunes suvivilja,talivilja ja kesa vahel.
Üliõpilased – scolariused õpipoiste e. sellide staatuses.
Ühendanud aktsioon on registreeritud Guinnessi rekordite raamatus.

Ülemaailma sateliit - televisiooni kaudu). Võeti kasutusele laser.
Üles vakuraamatutesse – vähenes mõisnike omavoli mõisniku suvast
Ülesehituses - siin leiavad üldistuse kõik loodusseadused.

Üro peaassamblee on nõuandev kogu, ei saa käskida ega keelata.
Ühel nõul on teadlased ühiskondliku arengu üldsuundade
Ühinenud rahvad - deklaratsioonile esimestena alla kirjutanud.

Üksnes põhja - Aafrikas oli Kartaago aegadest kõrgkultuur.
Üldisemalt nimetatakse Rootsi aega ka Rootsi-Poola ajaks.
Üle väike - Aasia ranniku väga suurele territooriumile.

Ülemine korus on sammaskäiguga, kus olid ka päikesepurjed.
Üritas väike - Aaasiat hoida ja vallutati saati, sh Kreeka.

Ühekorruselisel peahoonel on kolme akna laiune kahekorruseline keskosa.
Üldise momendina on oluline kriminaalseadusandluse uuendamine.
Üldreegel - otsused võetakse vastu hääletamise teel.

Ülejäänud euroopa – kus antiigipärandit pole kunagi olnudki.
Ülemvalitsejana ida - Rooma keisrit ja hakkas Itaalias valitsema.
Ürg - Kreeka religiooni pole võimalik tuvastada.

Ülesehitamise pm - d. Üsna eriline dokument, algus tavaline.
Üro – maailmarahu hoidev organisatsioon (1945)
Ühes käsitööloetelus on toodud kaks korda rohkem naisi kui mehi.

Ühishüved - kaubad ja teenused mida tarbitakse tasuta
Üksikuid laengukambreid on leitud Tallinnast, Rakverest ja Paidest.
Üksjalg – Adratalupoegade pojad, uued maaharijad.

Ülijumal - tema poole pöördutakse viimases hädas.
Ümera - 1210 eesti võit ja ssurenev motivatsioon
Ülemkojas on 75 saadikut ja alamkojas on 150 liiget.

Ümberkohandamine - romaani ja germaani kultuurid segunevad.

Ühe erakonna – kommunistliku partei – kontrollile.
Üksikud osad on vasturääkivad ja omavahel sobimatud.

Ülekantud tähenduses on see nii või teisiti talumatu olukord.
Ühiskonnakorraldust on võimalik muuta klassivõitluse teel.

Üldlaulupidu – 1869. idée võeti sakslaste käest.
Ülemkiht - Vaarao, preestrid, sõdrid kirjutajad.
Ülikoolis 1802 - 1917. Tallinn: AS Kirjastus Ilo, 2008.

Ümarkääpad 5 - 7 x 6 m, pikikääpad 5-7 + max 120 m.
Ühendriigid sise - ja välispoliitika peamisi eesmärke.

Ühendustee on Egiptuses alati olnud Niiluse jõgi.
Ülitäpselt ehk ruudud olid täiesti korrapärased.

Ümera lahing - 1210. Mis lõppes eestlaste võiduga.
Ühendavad raud - ja maanteed, algas Berliini blokaad.
Üldlaulupidu tallinnas – ehitati uus teatrihoone Estoniale.

Üle ühiskonna - erinevate valdkondade kontrollimine.
Ülemkiht - vaarao suguvõsa ja ülikusuguvõsad
Ülessandeks on väljendada dünaamikat, liikumine.

Ümarpea – kodusõjas parlamendi pool olijad.
Ürik on näiteks testament, vasalli leping.

Üro - lt agressoriks kuulutamist – saab.
Üro peasekretär on BAN Ki-moon (valitsus aeg 5 aastat)
Ühendav kaitseorganisatsioon - eestimaa nõukogude täitevkomitee.

Ühendused ehk trustid. Suurimad monopolid olid:
Ühtsust – asjaajamiseks ikka oma riigikeel.
Üldine elulaad – linnriiklus, viinamarja kasvatus.

Ülemised kaks on egiptuse kirjad, alumine on kreeka
Ülemjuhatushindenburg - Ludendorff pöörasid pilgu mujale.
Ülempreester ehk pontifex maximus ja ka diktaator.

Ümberkorraldustega - http://www.kool.ee/?7816 (09.10.08)
Ühendriikidel on uskumatu hävitusjõuga uus relv.
Ühtlustada kaalu - ja mõõdusüsteeme ja kirjaviisi.

Ühtlustati kaalu - ja mõõdusüsteem ning kirjaviis.
Üliindustrialiseerimine – tööstuse ülikiire arendamine.
Ülikoolidel on tugevad humanitaarteaduste tavad.

Ühiskorterite ehk kolleegiumite organiseerimises.
Üksiku - te faktide osas ei ole küsimust.

Üleminekuperiood on lõppenud ja Eesti on iseseisev.
Ülemkiht - sõjaline ülemkond ja preestrid.
Ülemkohtu liikmed on ametis eluaeg, teised valitakse.

Ülemvõimu ida - Euroopas ning suures osas Aasias.

Ül – ametisse määrata V valitsus.

Üldtuntud on ka tema annetused Delfi heaks.
Ülemmaakohus - seal istusid koos maanõunikud.
Ülestõusmise ajaks on tal pannkoogid ja kohv valmis.

Ümberkaudsed raudtee – ehitust toetanud mõisnikud.

Ümbersünd - maa või vee alt välja tulek.
Üro - s hakatakse seda asja arutama.Üksteise kõrvale on ehitatud kividest tarandid.

Ümber linna on 23 ja 92 m kõrgune müür.
Ühteaegu liitlas - ja rivaalisuhtes mõlemaga.

Üksjalad – kolonisatsioonitalupojad?
Üldised põhimõtted on samad mis arhitektuuriski.
Üle vm - line TK Bresti rahulepingu.

Ümera lahing - Toimus 1210.a Ümera jõel.
Ühe vabadus on aga despootlik, juhuslik.
Ühest rahvusest - niiöelda puhtast rassist.

Ühiskonnaklassid on sammuti mõõduv nähtus.
Ühtsusprintsiip - aegamööda juhus suureneb
Ülalpeetavaid on rohkem kui ülalpidajaid.


Ülikoolis usu - ja filosoofiateaduskonnas.
Ümberkorraldamine on võimalik rahulikul teel.
Ümbruskonnaga ehk sadamate areng mõjutab.

Ühendusesse – vaimulikesse ordudesse.
Ühiskond ise on kõvasti edasi arenenud.
Ümera lahing – jätk võnnu lahingule.

Ühendavat väikegildi - Kanuti ja Oleviste gild.

Ül - Rooma riigi ülistamine.
Ülal seeke - hospidale ja vaestemaju.

Üleskasvamis - ja muutusteajastu algus.
Üroga – 1991 septembri keskel.

Üheks tulemuseks on näiteks juugendstiil.
Ühendusest - Autonomistide rühmast.


Ülendatud meele - olus, nalja ja naeruga.

Üksjalg – uute talude rajajad.

Üro - le tuli kallale Hiina.Üro - sse 1970-ndate algul.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ühiskonnakriitiline – püüab luua ideaalset ühiskonda Utoopia saarel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Üleminekut viljelusmajandusele on peetud väga suureks muutuseks inimkonna ajaloos.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Ühiskondlik korraldus – feodalism (keskaeg ehk feodaaltsivilisatsioon) Feodalism – kuningad vajasid selleks et võidelda välisvaenlastega tugevat sõjaväge.
Vote UP
-4
Vote DOWN
Ülikud — talupojad/maaomanikud — orjad  Rootsi ja Taani proovisid eestit ristiusustada.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto