Sõnu seletav sõnaraamat

Ökoloogia – on õpetus elusorganismide omavahelistes seostes Ökoloogilised tegurid – organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid * abiootilised ehk elutu keskkonna tegurid -gaasid(CO2) -sademed -temperatuur *biootilised ehk elusa keskkonnategurid -parasiidid (lehetäid) -bakterid -kiskjad -saakloomad *antropogeene tegur ehk inimtegur -metsaraie -naftareostus -ehitustegevus -rahvuspargid Igat tegurit iseloomustab ökoloogiline amplituud, mis on vahemik, miles tunnus varieerub.
Ökosüsteemi elusosa nimetatakse BIOTSÖNOOSIKS ja eluta osa ÖKOTOOBIKS 5. Nii taimedest kui loomadest toituvaid organisme nimetatakse OMNIVOORIDEKS 6. Parasitism on organismide kooseluvorm, mille üht osapoolt nimetatakse PARASIIDIKS ja teist PEREMEHEKS.
Ökosüsteem – isereguleeruv süsteem, millesse kuuluvate populatsioonide koosseis ja arvukus on pikema aja jooksul stabiilne Ökosüsteemi iseloomustavad näitajad: 1)liigiline koosseis, 2)liigirikkus, 3)dominandid, 4)biomass

Ökoloogilised rühmad on samuti tekkinud kohastumusena keskkonnaoludele, peamiselt baseerub see loend taime assimileeriva osa kohastumustele: kserofüüdid (kseromorfsed, eukserofüüdid, sukulendid), mesofüüdid, hüdrofüüdid, hügrofüüdid. Eristatakse veel varjutaimi, mis kunagi ei suuda kasvada täisvalguse tingimustes (mitmed sõnajalad näiteks) ning liaane ja epifüütseid taimi.
Ökotoop – biotsönoosi elukeskkond, mille all mõistetakse nii territooriumi, millel biotönoos paikneb, kui ka abiootilisi tegureid, mis seda mõjutavad Biotsönoosi ja ökotoobi omavaheline seos? Biotsönoos koos ökotoobiga moodustab ökosüsteemi. Ökosüsteemi näited - tiik, salu-okasmets, raba Ökosüsteemi iseloomustatakse kahe millise näitajaga? Eluta – ökotoop.
Ökoloogiline amplituud - näitab liigi taluvuspiiride vahekaugust antud teguri suhtes, s.t. miinimumist (teguri mõju vähimast vajalikust määrast) kuni maksimumini (teguri suurima mõjuni, mida organism veel talub). Ökoloogiline efektiivsus - näitab energia kogust, mis kandub ühelt troofiliselt tasemelt teisele (s.o. umbes 10 %). (Energia väheneb toiduahelas järk järgult.

Ökoloogiline globaalprobleem - ülemaailmne keskkonnaprobleem, mis on enamasti tingitud inimkonna kiirest juurdekasvust (toidu- ja veepuudus, elukeskkonna saastumine, happevihmad, loodusvarade ammendumine, kasvuhooneefekti süvenemine, osoonikihi hõrenemine jt.). Ökoloogiline nišš (ökonišš) - näitab liigi rolli koosluses, mis kujuneb suhetes teiste liikide ja keskkonnaga.
Ökoloogiline jalajälg on mõõdupuu, millega mõõdetakse tegevuseks vajaliku loodusressursi kasutamist. Ökoloogiline jalajälg hindab toote või teenuse elutsükliga kaasnevat ruumikasutust ja on mõõdetav hektarites aasta kohta . Ökoloogilise jalajälje indeks näitab, kui palju viljakat maad ning vett on hõivatud tarbitavate materjalide tootmiseks, kasutamiseks.
Ökoloogilised tegurid - organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid. Abiootilised tegurid- organismide elutegevust mõjutavad eluta looduse tegurid. Elukeskkond ja kliima(muld, õhk, vesi, temperatuur, sademed, tuul, päikesekiirgus) Biootilised tegurid- organismide elutegevust mõjutavad elusa looduse tegurid, mis tulenevad organismide kooselust.

Ökosüsteem on iseregulaaruv süsteem, millesse kuuluvate popul arvukus ja koosseis säilivad pikema aja jooksul stabiilsetena.
Östrogeen - suurendab emaka verevarustust, valmistab ette piimanääret Platsentaarne laktogeen - valmistab ette piimanääret Mära platsenta toodab koorioni gonadotropiini (eCG) – aitab säilitada primaarset kollakeha ja moodustada lisakollakehi; teistel loomaliikidel kutsub esile follikulaarkasvu (FSH sarnane toime)
Ökotüüp – populatsiooni lokaalselt adapteerunud osa, rühm kasvukoha (elupaiga) ökoloogiliste tingimustega muust populatsioonist erinevalt kohastunud isendeid, kel on pärilikke iseärasusi nii morfoloogilistes kui füsioloogilistes tunnustes (mõnikord ka kromosoomide struktuuris). Ö-i samastatud biotüübiga.

Ökosüsteem - isereguleeruv tervik,milles on omavahel seotud elus ja eluta loodus aineringi kaudu Ökosüsteemi struktuur: 1) BIOTSÖNOOS e elukooslus (elus osa ökosüsteemist)- taimekooslused, seenekooslused, loomakooslused, mikroorganismid 2) ÖKOTOOP e eluta loodus- õhkkeskkond, vesikeskkond, muldkeskkond
Ökoloogiline tasakaal – ökosüsteemi stabiliseerunud seisund, mille korral liikide konkurents on minimaalne (populatsioonide arvukus püsib pikematega stabiilsena), koosluse ruumiline struktuur on maksimaalselt liigestunud ja aastane bioproduktsioon ligikaudu võrdne kooslusest väljalangeva biomassiga.
Ökoloogiline tegur - 1) Biootiline- organismide vastastikmõju 2) Abioptilised tegurid- jaguneb kliimategurid ja elukeskkond Valguse mõju organismidele Taimerakkude fotosüntees (org aine moodustamine) võib toimuda vaid nähtava valguse puhul.Fotosünteeivõime on otseses seoses valguse kiirgusega.

Ökoloogiline reostus - Ökoloogiline reostus toimub siis, kui keemiline reostus, orgaaniline reostus või termiline saaste on põhjustatud looduse, mitte inimtegevuse poolt. Näiteks ökoloogiline reostus oleks veekogu mudastumise kasv pärast maalihet, mis suurendaks setete hulka äravoolu vees.
Ökotoobi ehk elukeskkonna all mõistetakse nii territooriumi, misllel biotsönoos paikneb, kui ka abiootilisi tegureid, mis seda mõjutavad • Ökotoopi võib jagada o Õhkkeskkond o Vesikeskkond o Muldkeskkond Biotsönoos ja ökotoop moodustavadki koos eksisteerides ökosüsteemi
Ökoloogia - teadus, mis uurib – organismide ja keskkonna vahelisi suhteid ning – organismide omavahelisi suhteid selles keskkonnas Ökoloogilised tegurid - keskkonnategurid, mis mõjutavad organismide elutegevust a) eluta – abiootilised tegurid b) elus – biootilised tegurid

Ökolggkiline kriis - inimpopulastioon kasvab kiiremini kui populatsiooni kindlustavad ressursid(suremus vähenenud ja sündimus samal tasemel),osades piirkomdades väheneb maa elanikkond ja suundub linna(linnastumine),arengumaades põllumaa välja kurnamine8Kõrbestumis prob.
Ös on oma kindel areng * teke, areng kadumine * sisseränne ja väljaräne } migratsioon 2. Inimtegevus *uute liikide sissetoomine * saastamine * metsaraie *asulate rajamine 3. Välised tegurid *looduskatastroofid * metsatulekahjud * üleujutused * meteoriidid
Ökösüsteemi tase – organismid + keskkond (st ümbritsev elus- ja eluta lodus – ökoloogia). Ühisel territooriumil omavahel toitumissuhetes olevad organismid – Kogu ELU KÕRGEIM TASE – BIOSFÄÄR, hõlmab kogu Maad ümbritsevat elu sisaldavat kihti.

Ökoloogia - kasvukoha spetsiifilisus - kaasaegse kliima moju ̃ - mullastiku tingimuste moju ̃ - spetsiifiliste ja üldkahjurite moju ̃ - konkurentsi voime ̃ 4. Inimkasutus 5. Paljunemisbioloogia 6. Taksoni geneetika 7. Taimesüstemaatika areng
Ökoloogiline globaalprobleem - ülemaailmne keskkonnaprobleem, mis on enamasti tingitud inimkonna kiirest juurdekasvust (toidu-javeepuudus, elukeskkonna saastumine, happevihmad, loodusvarade ammendumine, kasvuhooneefeki süvenemine, osoonikihi hõrenemine)
Ökoloogiline amplituud - nim. Ökoloogilise teguri intensiivsusvahemikku,milles org. saab areneda (alumise ja ülemisetaluvusläve vahepeale jääb) Ökoloogilise teguri optimum- nim.teguri intensiivsust,mille toime on org.arengule kõige soodsam.

Ökosüsteem on iseregulleruv süsteem, mis koosneb erinevate elusorganismide kooslustest (eri liigid ühel alal) ja ökotoobist (elupaik) ÖS kuuluvate populatsioonide (ühe ligiisendid) omavahelised suhted valduvad toitumisseostena.
Ööpäevase valguse - ja troofilised tasemed, mille kooseluvorm, mis on vajaliku energia pimedusperioodi produktiivsus väheneb ühele osapoolele toidus sisalduva muutumisele kõrgemate tasemete kasulik, teisele aga orgaanilise aine suunas.
Ökosüsteemi tasand - Ühel territooriumil olev elusloodus ja eluta keskkond, mis on aineringe kaudu seotud (Peipsi järv).Ökosüsteemide uurimisega tegeleb ökoloogia . Biosfääri tasand- Kõrgeim eluslooduse organiseerituse tasand.

Ökonišš on vaadeldav liigi ökoloogiliste amplituudide summana, seega iseloomustab see liigile elus ja eluta looduse poolt avaldatavaid mõjusid, aga ka liigi isendite elutegevuse mõju teistele ökosüsteemi osadele.
Ökosüsteem – 1. (A. Tansley) funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete (aine- ja energiaülekande) kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku.
Ökosüsteem – isereguleeruv tervik, milles biotsönoos ja ökotoop on omavahel seotud aineringe kaudu; ökosüsteemi iseloomustab sellesse kuuluvate populatsioonide koosseisu ja arvukuse pikaajaline stabiilsus.

Ökosüsteem on isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad toitumissuhete kaudu üksteisega seotud organismid koos neid ümbritseva keskkonnaga Ökosüsteem on üks eluslooduse organiseerituse tasemeid.
Ökoloogiline tasakaal - ökosüsteemi kuuluvate populatsioonide arvukuse pikaajaline stabiilsus. Ökoloogilise püramiidi reegel - iga järgneva troofilise taseme biomass on ligikaudu 10% eelneva taseme biomassist.
Ökosüsteemi komponendid on biotsönoos ehk elukooslus (taimekooslused, seenekooslused, loomakooslused, mikroorganismid) ja  ö kotoop     ehk elukeskkond (õhukeskkond, vesikeskkond, muldkeskkond).

Ökosüsteem - Abiootilise ja biootilise keskkonna ühendus, mille moodustavad ühisel territooriumil elavad ja omavahel toitumissuhtes olevad organismid koos ümbritseva eluta keskkonnaga.
Ökosüsteem –  isereguleeruv süsteem, mis koosneb erinevate elusorganismide kooslustest ja  ökotüübist.  Kooslus ­ eri liiki populatsioonide kogum ühes elupaigas.
Ökoloogiline tegur – keskkonnategur, organismide elutegevust mõjutatavad keskkoonategurid, mis tulenevad ümbritsevad elust ja eluta loodusest, jaotatakse biootilisteks ja abiootilisteks

Ökoloogidele on ammu teada, et igal liigil on oma kujunemise, õitsengu ja hääbumise aeg, siiski on kindlaks tehtud, et inimtegevus on liikide hävimist tunduvalt kiirendanud.
Ökoloogiline amplituud - keskkonnatingimuse väärtused, mille juures kindel liik on võimeline kasvama Ökonišš ja tüübid- liigi erinevate ressursside kasutamine mitmemõõtmelises
Ökoloogiline kriis – inimkonna ja looduse äge konflikt, mis tuleneb tootlike jõudude ja tootmissuhete vastamatusest biosfääri materiaalseile ja energeetilistele võimalustele.

Ökoloogiline tegur - organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid 1) Biootiline- organismide vastastikmõju 2) Abiootilised tegurid- jaguneb kliimategurid ja elukeskkond
Ökosüsteem - moodustub omavahelises suhtes olevast elus ja eluta loodusest ühel territooriumil (nt. jõgi). 15. Maastik 16. Boisfäär - kõige suurem ökosüsteem.
Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnaregurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest; jaotatakse abiootiliseks ja biootiliseks.

Ökosüsteem – arenev ja isereguleeriv looduslik süsteem, mille moodustavad aine- ja energiavahetuse kaudu omavahel seotud organismid koos keskkonnatingimustega
Östrogeenid ehk folliikulihormoonid (vanakreeka sõnadest oistros 'tugev kirg' ja genos 'sünd') on põhilised naissuguhormoonod, mis kuuluvad steroidide hulka.
Östradiool on põhihormoon (munasarjadest). Munarakk on suur ja liikumatu rakk (sperm vastupidi). * luteaalfaas – periood ovulatsioonist kollaskeha tekkeni.

Ökoloogilist tähtsust on raske ülehinnata, kuna nad moodustavad eukarüootide biomassist konkurentsitult suurima osa ja on atmosfääri peamised hapnikuga rikastajad.
Ökosüsteemid on stabiilsemad, kuna neil on suurem vastupanu võime ära hoida või taluda häireid ning plastilisus peale häiriva mõju lõppu taastuda.
Ökotoop - eluta looduse osa. Kivimid, valgus, õhu liikumine, sademed jne. Ökosüsteemis olevad populatsioonid on omavahel seotud toitumissuhetega.

Ökosüsteem on kunstilike, kui ka looduslikke. Kunstlikud on nt. akvaarium, paisjärv, botaanika aed. Looduslikud on nt. jõgi, järv, mets, soo, raba.
Ökosüsteem - isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad toitumissuhete kaudu üksteisega seotud organismid koos neid ümbritseva keskkonnaga.
Ökosüsteem on isereguleeruv tasakaalustatud tervik, kus toiduahelate ja aineringete kaudu on omavahel seotud organismid ja neid ümbritsev keskkond.

Ööbimis - aseme valmistavad gorillad puu otsa, kus neid ei ohusta nende ainsad vaenlased leopardid. Ta elab ekvaatorilähedastel aladel Aafrikas.
Ööpäevarütmid inimesel – avalduvad: kehatemp ööpäevases kõikumine, ärkveloleku-une tsükkel, südame löögisageduse langus, hingamissageduse langus.
Ökosüsteem –  isereguleeruv süsteem, millesse kuuluvate populatsioonide koosseis ja arvukus on pikema  aja jooksul stabiilne

Ökotoop - ökosüsteemi elukeskkond, mille moodustavad ökosüsteemi territoorium ja seal valitsevad abiootilised ökoloogilised tegurid.
Ökosüsteem – ise reguleeruv seostatud tervik, kus kõik on toiduahelate ja aine ringluse kaudu seotud nii elusorganismid kui ka keskkond.
Ööbik on umbes varblasesuurune tagasihoidliku seljalt oliivpruuni ja kõhupoolt helehalli ning sabalt punakaspruuni sulestikuga lind.

Ökoloogiline jalajälg on summaarne näitaja, mis väljendab inimeste keskkonnakasutuse suurust võrreldes Maa ökosüsteemide taastootlikusvõimega.
Östrogeen – N), kortikosteroidid(aldosteroon) 5. liigne oksüdeerunud kolestorool ja kolestoriidid võivad põhjustada ateroskleroosi.
Ökosüsteemil on kindlad ruumilised mõõtmed, ta reageerib välismõjutustele kui üks tervik ning nende vahel on eristatavad üleminekud.

Ökosüsteemid on rikkad haruldaste liikide poolest (vihmametsad, korallid). 41. Haruldase liigi defineerimise aluseks olevad kriteeriumid.
Östrogeen – sugunäärmetes (reguleerib suguorganite arengut, sekundaarsete sugutunnuste väljakujunemist, sugurakkude küpsemist)
Ööloomad – Cynopterus brachyotis Valguslembelised Suur-Käsitiivalised – Dillenia suffruticosa – Koerpeamadu Cerebus rynchops

Ökoloogiline jalajälg on kujundlik mõiste, mis suhestab inimtegevuse ökoloogilise mõju inimese kasutuses oleva ökoloogilise potentsiaaliga.
Ökoloogilised nišid – biootilised tingimused……………………… Kaks nuivähi liiki – elavad samas tsoonis, kuid üks sügavamal.
Ökosüsteem on isereguleeruv ja arenev tervik mille moodustavad toitumissuhete kaudu üksteisega seotud organismid ja nende keskkond.

Östrogeen - naissuguhormoon, mis reguleerib suguküpsuse saabumist, sugutunnuste kujunemist ning menstruatsiooni ja raseduse kulgu.
Ökoloogia – bioloogiateadus, mis uurib ökosüsteemides esinevaid seaduspärasusi. Morfoloogia – uurib inimese välisehitust.
Öist voodimärgamist on sageli võimalik ravimitega kõrvaldada, kuid enamus parasomnia avaldusi vajab kannatlikku ja mõistvat suhtumist.
Uni

Ökoloogilisest aspektist on see parasiidi poolt tähtis adaptsioon, suurendades selliselt mitmeid kordi võimalust lõpetada oma elutsükkel.
Ökosüsteem on isereguleeruv süsteem ja millesse kuuluvate populatsioonide koosseis ja arvukus on pikema aja jooksul stabiilne.
Ökosüsteem - iseregureeruv tervik, kus aineringe kaudu on omavahel seotud elu, kooslus ehk biotsümoos ja elupaik ehk ökotoop.

Öteguri optium - organismile kõige sobivam tegur Alumine taluvulävi- inimesel -25 kraadi Ülemine taluvusläbi- inimsel 45 kraadi
Ökoloogiline kriis – inimkonna ja looduse konflikt, mis tuleneb biosfääri materiaalsete ja energeetiliste ressursside piiratusest.
Ökoloogia – TEADUS, MIS UURIB SUHTEID JA PROTSESSE ÖKOSÜSTEEMIDES, SEAL HULGAS ELUSA JA ELUTA LOODUSE OMAVAHELIST SUHET.

Ökotoksikoliigia on nende küsimustega tegelev toksikoloogia aru. Mürgid jõuavad looma või inimese kudedeni erinevaid teid pidi.
Ökosüsteem on isereguleeruv seostatud tervik, mille moodustavad vastasmõjus olevad eluskooslus ja eluta keskond antud alal.
Ökoloogiline nišš on kõikvõimalike keskkonnatingimuste ja ressursside kombinatsioon, mis võimaldab populatsioonil eksisteerida.

Ööloomadel on hiiglasuured silmad (ööahv) või väga tundlikud kõrvad ja nina, paljud mardikad helendavad ööpimeduses.
Ökoloogia - teadus, mis uurib suhteid ja protsesse ökosüsteemides, sealhulgas elusa ja eluta looduse omavahelist suhet.
Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest.

Ökosüsteem on isereguleeruv süsteem, kus aine- ja energiavahetuse kaudu on omavahel seatud nii elus, kui ka eluta loodus.
Ökoloogiline nišš - selliste keskkonnaparameetrite väärtuste kogum, kus miski liik (või ka isend) edukalt eksisteerida saab.
Ökoloogia on teadus, mis uurib taimede, loomade ja inimeste kooselu ja omavahelisi suhteid neid ümbritsevas looduses.

Ökoloogia - teadus organismide, nende populatsioonide ning koosluste ja keskkonnatingimuste vastastikustest suhetest.
Ökosüsteem – on isereguleeruv terviklik süsteem, kus aineringete kaudu on omavahel seotud BIOTSÜNOOS ja ÖKOTOOP.
Ökoloogia - õpetus eluruumi seaduspärasustest- elusorganismide ja neid ümbritseva keskkonna vahelises suhetest.

Ökosüsteem on isereguleeruv kooslus, kus kõik teatud territooriumil elavad organismid ja keskkond seda mõjutavad.
Ökoloogias süsteem – on looduses vaadeldavas paigas asetleidvate omavahel seoses olevate protsesside ja nähtuste kogum.
Ökosüsteemid üleüldiselt on isereguleeruvad süsteemid, mis koosnevad erinevatest elusorganismide kooslustest ja öktoobidest.

Ökoloogilised tegurid ehk keskkonnategurid on aine, energia või info vood keskkonnast, mis avaldavad mõju organismidele.
Öistel röövlindudel on suur ja jäme pea, ettepoole suunatud suured liikumatud silmad, mis annavad näole lameda ilme.
Ökofüsioloogia kursus on ülesehitatud väliskeskonna faktorite kaupa: energia, CO 2 , mineraalained, vesi, temperatuur.

Ökoloogiline amplituud on ökoloogilise teguri intensiivsuse vahemik, mis jääb alumise ja ülemise taluvusläve vahele.
Ökosüsteem on isereguleeruv, sinna kuuluvate populatsioonide omavaheliseed suhted avalduvad toitumisseostena.
Ökoloogia on teadus organismide omavahelistest suhetest ja organismide ning keskkonna vahelistest suhetest.

Ökosüsteemi tasand - kindlalt piiritletud ja kindlate omadustega keskkond, mida asustavad selleks sobilikud liigid.
Östrogeen – stimuleerib sugutungi, sünteesitakse munasarjas, platsentas, adrenal cortex, Sertoli rakus
Ööpäevarütmid - maakera pöörlemisest tingitud ligikaudu 24-tunnise perioodiga muutused organismi talituses

Ökoloogiline ekspertiis on spetsialistide uurimistöö põhjal antav hinnang kavandavate muutuste mõjust keskkonnale.
Östrogeene produtseerivad – foliikulid, munasarjakude, platsenta, (vähesel määral ) neerupealiste koor ja testised.
Ökoloogiline amplituud - Ökoloogilise teguri intensiivsusvahemik, milles organism saab areneda, elada ja paljuneda.

Ökoloogiline ekspertiis – on spetsialistide uurimistöö põhjal antav hinnang kavadatatavate muutuse mõjust kk.
Ökosüsteem on isereguleeriv süsteem, mis koosneb erinevate elusorganismide kooslustest ja ökotoobist.
Ökotoobiks on muldkeskkond ja õhkkeskkond; Raba – biotsönoosiks on putukad, taimed, loomad, linnud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ökoloogilised tegurid - valgus,temperatuur.organiemide vahelised suhted Keskkonnategurid ehk keskkonnafaktorid (ka ökoloogilised tegurid ehk ökoloogilised faktorid) on keskkonna ained ning energia- ja infovood, mis mõjutavad biosüsteeme[1]. Biosüsteemideks võivad olla näiteks rakud, organismid, kooslused.
Öisteks häälitsejateks on kakud, kes päevavalguses on end varjanud ning hämaruse saabudes aktiivseks muutuvad.
Ökoloogiline optimum – kõige soodsam tingimus kus organism hakkama saab, sõltub organismi iseärasustest.

Ökosüsteemi tasand - Ühel territooriumil olev elusloodus ja eluta keskkond, mis on aineringe kaudu seotud.
Ökosüsteemitasand - ühel territooriumil olev elusloodus ja eluta keskkond, mis on aineringe kaudu seotud.
Ökosüsteem - ühel territooriumil olev elusloodus ja eluta keskkond, mis on aineringe kaudu seotud

Öeldes – odavam on toota loodus- ja inimsõbralikumalt, kui püüda halba mainet parandada.
Ökosüsteem on isereguleeritav süsteem ning selle arvukus säilib pikema aja jooksul stabiilsena.
Ökotsiid – tahtlik elukeskkonna hävitamine (nt. sõjas), mille tagajärjelkõik elav hukkub.

Ökoloogia on teadus organismide omavahelistest suhetest ning nende suhetest eluta keskkonnaga.
Ökoloogiline sukstsessioon ehk kooslusejärgnevus on koosluste vahetumine ja teisenemine ökosüsteemi arengus.
Ökoloogia – teadus, mis uurib organismide ning organismide ja keskkonna vahelisi seoseid.

Ökosüsteem - isereguleeruv tervik, mis koosneb looduse eluosast (kooslusest) ja eluta osast.
Ökoloogia - On organismide ja nende vahelisi suhteid ja keskkonna tingimusi uuriv teadus.
Ökoloogia on bioloogia teadusharu, mis uurib organismi ja keskkonna vahelisi sõltuvust.

Ökosüsteem - isereguleeruv tervik, iseloomustab popul koosseisu ja arvukuse pikaajaline s
Östrogeen - reguleerib emaslooma sekundaarsed sootunnuste arengut ja seksuaalkäitumist;
Ööliblikateks on levinud kõige enam öölased, mis sisaldab metsa-, aia ja põllukahjureid.

Öistel röövlindudel on kummaline omadus, nad saavad oma pead peaaegu 270 kraadi võrra pöörata.
Ökoloogiline tasakaal – ökosüsteemi kuuluvate populatsioonide arvukuse pikaajaline stabiilsus.
Ökosüsteem - Funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete kaudu seostunud organismid.

Ökosüsteem on isereguleeriv süsteem, mille moodustavad ühisel territooriumil omavahel
Ööbik on umbes varblasesuurune seljalt oliivpruuni ja kõhupoolt helehalli värvi
Ökoloogias on keskne ökosüsteemiline organiseerituse tase (objekt on ökosüsteem).

Ökoloogiline amplituud - ökoloogilise teguri intensiivsusvahemikk, milles organism saab areneda.
Ökosüsteem – arenev ja isereguleeriv looduslik süsteem, mille moodustavad aine- ja
Ökoloogilise pü - ramiidi reegli rakendusi ja sellega seostuvate ülesannete lahendamine.

Ökoloogilise tasa - kaalu muutustega seostuvad muutused populatsioonide arvus ja arvukuses.
Ökosüsteem on isereguleeruv, sest kõik organismid on seal seotud toitumisahelatega.
Ökosüsteemi insenerid - organismid, kes muudavad keskkonna just selliseks nagu nad ise tahavad.

Ökoloogia - bioloogiateadus, mis uurib ökosüsteemides esinevaid seaduspärasusi.
Ökoloogia – teadus , mis käsitleb elusolendite suhteid ümbritseva keskkonnaga.
Ökoloogilised tegurid - organismidele mõju avaldavad keskkonnategurid Elutegevuse aktiivsus

Ökoloogilised tegurid - organismi tema elupaigas mõjutavad elus- ja eluta looduse tegurid.
Ökoloogilistele nišidele – näiteks parasiitide spetsialiseerumine erinevatele peremeestele.
Ökosüsteeemi stabiilsusega on see seotud sedavõrd, kuivõrd dünaamiline on temperatuurijaotus.

Ökosüsteemi elusosa nimetatakse elukoosluseks. Elukoosluse peamisteks osadeks on taime-,
Ökotoop tähendab elukeskkonda ( õhku, vett, mulda), kus organismid elavad.
Ökossteem - isereguleeruv süsteem, mis koosneb elukeskkonnast ja organismide

Ökoloogiline püramiid on ökosüsteemi troofilise struktuuri kujutis astmikpüramiidina.
Ökoloogiline püramiid – iseloomustab troofilistes tasemetes sisalduvat energiahulka.
Ökoloogiline tasakaal – Ökosüsteemi kuuluvate populatsioonide arvukuse pikaajaline

Ökosüsteem - suured kooslused koos eluta keskkonnaga (meri, järved, metsad
Ööliblikaid on eestis üle 20000 liigi ja päevaliblikaid on üle 100 liigi.
Ökoloogia tegurid on keskkonna tegurid, mis jagunevad abioodilised ja biootilised

Ökoloogiline amplituud - näitab liigi taluvuspiiride vahekaugust antud teguri suhtes.
Ökotoksikoloogia – teadus, mis tegeleb mürkide muutumise ja mõjuga looduses.
Ökoloogiline taaskaal - kui populatsioonide arvukus püsib pikemat aega stabiilsena.

Ökoloogiline tasakaal - kui populatsioonide arvukus püsib pikemat aega stabiilsena.
Östrogeen - põhilised naissuguhormoonid, mis kuuluvad steroidide hulka.
Ökomoe ideeks on riideeseme vähene kahjulik mõju terve elutsükli kestel.

Ökosüsteem - hõlmab antud territooriumil nii elusorganismid kui eluta
Ökosüsteemi dünaamika – ökosüsteemi koosseisude ajaline kestus ja järgnevus.
Ökosüsteemid on rikutud. Looduse hea tervis on osaliselt ka sinu kätes.

Ökoloogiline amplituud – vahemik kus on organismile kõik elutingimused olemas.
Ökosüsteem - looduse elus- ja eluta osa hõlmav isereguleeruv tervik.
Ökosüsteemi näitajad on liigiline koosseis liigi rikkus, tominantliik, biomass,

Ökoloogiline rida – kasvukohtade järjestus mingi keskkonnateguri alusel.
Öölaste seas on ka värvilisi liblikaid nt piksepeni , purpurkaruslane

Ökoloogia – Teadusharu, mis tegeleb Ökosüsteemide uurimisega.
Ökoloogiline amplituud on liigi taluvuspiiride vahekaugus mingi teguri suhtes.
Ökoloogiline nišš – roll ja ruum, mida organism täidab ökosüsteemis.

Ökoloogiline teadvus – inimese ja imkonna loodusolevuse sügav mõistmine.
Ökosüsteem – isereguleeruv süsteem kus erinevad populatsioonid.
Ökoloogilised tegurid - organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid.

Ökoloogia - bioloogia haru, mis uurib liikide vahelisi suhteid.
Ökoloogilised faktorid - aine, energia ja info voog, mis mõjutab organisme.
Ökonišš - Liigi või populatsiooni positsioon ökosüsteemis.

Ökotoksikoloogiliselt seisukohalt on kõige suuremaks probleemiks biotsiidide sattumine
Ökosüsteem - looduse elus ja eluta looduse isereguleeriv tervik
Ökoloogia — uurib ökosüsteemis esinevaid seaduspärasusi.

Ökoloogiline tasakaal on ökosüsteemis toimuva iseregulatsiooni tulemus.
Ökoloogiline tasakaal - ökosüsteem püsib ajas enam-vähem muutumatuna.
Ökosüsteem – järv, jõgi, raba, põld, kõik metsatüübid.

Ööpäevased kõikumised - madalaim varahommikul, kõrgeim pärastlõunal.
Ökoloogiline tegur - Organismi elutegevust mõjutav keskkonnategur.
Ökosüsteemi elusosa nimetatakse biotsöoos ja eluta osa ökotoobiks.

Ökoloogia - uurib organismide ja eluta keskkonna suhteid.
Ökosüsteemide mitmekesisus – on elupaikade ja koosluste mitmepalgelisus.
Ökotoobiks on õhkkeskkond, muldkeskkond ja vesikeskkond.

Ökoloogia - see uurib eskkonna mõju elusorganismidele
Ökoloogia –  tegeleb ökosüsteemide uurimisega

Ökoloogiline eraldatus - nt valge-toonekurg pesitseb avamaastikul,
Östrus – periood, mil emane on valmis paaritama.
Ökoloogid - biotoopide või ökosüsteemide uurimine

Ökotoop - elukeskkond (õhk-,vesi-ja muldkeskkond)
Ökosüsteem - on isereguleeruv süsteem, milles biot.
Ökonoomselt kaitstavad - vaid siis on eeldusi polügüüniaks.

Östradiool – sekreteerivad kasvavad folliikulid.
Ökotoop - biotsönoos on seotud elukeskkonnaga
Öksütotsiin – mõjutab müomeetriumi aktiivsust.

Ööloomade elukeskkonnad on ohus ja ka nende liigid kaitse all.
Ökonišš tähendab liigi rolli ökosüsteemis.
Ökosüsteem on salvestaja (sisse läks rohkem kui

Ökosüsteemiline – Raba – Ökoloogia – Metsavaht
Ööbimiskohaks on tal lihtne maasse kraabitud lohk.
Öökulli on peetud aga ka rumaluse etaloniks.

Ökoloodia on teadus, mis uurib ökosüsteeme.
Ökoloogia – seob kokku bio- ja geoteadused.

Ökoloogia - organismide ja keskonna seosed.

Ööseks on võimalik katta õlemattidega.
Ökoloogia - Ökosüsteeme uurib ökoloogia

Ökosüsteemne - raba Biloogia eriharu-elukutse
Ökoloogiline tasakaal - suudab ise ennast reguleerida
Ökosüsteem – kõige suurem ökosüsteem.

Ökosüsteemi raamides on biotsönoos selle elusosaks.
Ökotoop –  biotsönoosi elukeskkond

Ökotoop - õhk-, vesi-, muldkeskkond
Ööbimis - ning toitumiskohad otsima.

Ökotoop – ökosüsteemi eluta osa
Ökotoop - ökosüsteemi elukeskkond

Ökosüsteem on tasakaalustatud tervik.
Ökotoop - Ökosüsteemi eluta osa.

Ökotsiid tähendab ökosüsteemide

Ökosüsteem – bioom – biosfäär

Ökotoop on biotsönoosi elupaik.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ökosüsteem - kindlal territooriumil koos eksisteerivad erinevad liigid (loomad, linnud) ning neid ümbritsev elutu keskkond (muld, vesi, kivid). Ühisel territooriumil samal ajal elavad ühe liigi isendid moodustavad populatsiooni.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ökoloogiline efektiivsus – näitab energia kogust, olemasolul. mis kandub ühelt troofiliselt tasemelt teisele (s.o. umbes 10 %). (Energia väheneb toiduahelas järk Valk (proteiin) – aminohapetest moodustunud järgult.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ökosüsteemi struktuur on järgmine ja ökosüsteem koosneb: Elusloodusest e. biotsönoos, millesse kuulub taime-, looma- ja seenekooslused.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ööloomad –  suurte silmadega nt. Kassikakk, lendorav, nahkhiired jt.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Ökoloog - et keemilise kaitse ülalpidamisel on kindlasti oma hind.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto