õigusõpetuse konspekt(puks) (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
1. Töösuhet iseloomustavad tunnused
Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile , tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused.
2. Tööettevõtulepingu erisused
3. Töölepingu kohustuslikud tingimused ja töölepingu sõlmimine

Töölepingu kohtustulikud tingimused


(1) Töölepingu kohustuslikeks tingimusteks on järgnevad kokkulepped:
1) tehtava töö, selle keerukusastme, ameti- või kutsenimetuse ja kvalifikatsiooninõuete kohta; [14.06.2000]
2) tööaja kohta;
3) töötasu kohta;
4) töö tegemise asukoha kohta;
5) määratud ajaks sõlmitud töölepingu kehtivusaja kohta;
6) tööle asumise aja kohta.
(2) Töölepingu tingimusteks võivad olla ka kokkulepped muudes küsimustes.

Töölepingu sõlmimine


Töölepingu sõlmib tööandjaga või tööandja selleks volitatud esindajaga iga töötaja, ka alaealine, isiklikult. Tööleping loetakse sõlmituks, kui pooled on lepingule alla kirjutanud või töötaja on tööle lubatud.
Nõutavad dokumendid
(1) Töölepingu sõlmimiseks nõuab tööandja järgmiste dokumentide esitamist:
1) isikut tõendav dokument;
2) tööraamat;
3) tunnistus (diplom) vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4) tõend (sanitaarraamat) tervise kohta, kui tööleping sõlmitakse töötamiseks tööl, kus on ette nähtud eelnev ja perioodiline tervisekontroll , samuti alla 21-aastase isiku tööle võtmisel erieeskirjades ettenähtud töödele. Niisuguste tööde loetelu kinnitab vabariigi valitsus ja mainitud tõendi (sanitaarraamatu) vormi kinnitab tervishoiuministeerium;
5) ühe vanema või eestkostja ja tööinspektori kirjalik nõusolek 13- kuni 15-aastase alaealise töölevõtmisel;
6) ühe vanema või hooldaja kirjalik nõusolek 15-aastaseks saanud alaealise töölevõtmisel;
7) seadusega ettenähtud juhtudel töötamisluba välismaalase või kodakondsuseta isiku tööle võtmisel;
8) muud dokumendid seaduse või vabariigi valitsuse määrusega ettenähtud juhtudel.
(2) Tööle võtmisel on keelatud nõuda dokumente, mida ei ole ette nähtud seaduse või vabariigi valitsuse määrusega.
(3) Töötajal on õigus omaalgatuslikult esitada tööandjale iseloomustusi, soovitusi ja muid dokumente, mis iseloomustavad tema eelnenud töötamist ning kutseoskuste olemasolu ja kasutamist.
4. Töösisekorraeeskirjade koostamine ja nende sisu
Töösisekorraeeskirjad:
Töösisekord määratakse töösisekorraeeskirjadega tööandja juures, kellel on vähemalt viis töötajat. Tööandja, välja arvatud riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutus , kinnitab töösisekorraeeskirjad kooskõlastatult oma asukoha (elukoha) tööinspektoriga.  (RK s 25.01.95 nr. 489 jõust.01.01.96 - RT I 1995, 16, 228)
Töösisekorraeeskirju ei nõuta tööandjalt, kellel on alla viie töötaja. Niisugune tööandja võib töösisekorra määrata iseseisvalt, arvestades töö iseärasusi ja töösisekorrale harilikult esitatavaid nõudeid.
Töösisekorraeeskirjade sisu:
(1) Töösisekorraeeskirjad peavad kindlaks määrama vähemalt alljärgneva:
1) tööaja alguse ja lõpu eraldi täisealistele ja alaealistele, samuti tööaja lõpu puhkepäevade ja riiklike pühade eelsetel päevadel;
2) puhkamiseks ja einetamiseks antavad ajad;
3) palga maksmise aja ja koha;
4) tööalaste korralduste andmise korra;
5) töökaitse ja tuleohutuse üldjuhised.
(2) Vahetustega töö korral võib tööaja alguse ja lõpu, puhkamiseks ja einetamiseks antavad ajad ning ühest vahetusest teise ülemineku aja ja korra määrata vahetusgraafikutega. Vahetusgraafikud kinnitab tööandja.
5. Poolte kohustused töösuhtes
Poolte vastastikused kohustused:
(1) Tööandja ja töötaja on vastastikku kohustatud:
1) täitma töö- ja kollektiivlepingu tingimusi;
2) täitma töösisekorra, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
3) hoiduma tegudest, mis kahjustavad teise poole vara, ning tegema endast sõltuva, et töös ei kahjustataks kolmandate isikute vara;
4) olema teineteise suhtes viisakad;
5) täitma seaduses ja haldusaktis ette nähtud muid vastastikuseid tööalaseid kohustusi.
Tööandja kohustused:
Tööandja on kohustatud:
1) kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgelt ja õigeaegselt vajalikke korraldusi;
2) maksma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses;
3) andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu ;
4) kindlustama ohutud töötingimused;
5) tutvustama töölevõtmisel, samuti töötamise ajal töötajale töösisekorra, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
51) korraldama oma kulul tööalast koolitust, kui ta ise muudab tööks vajalike kutseoskuste (sealhulgas riigikeele ja võõrkeelte oskuse) nõudeid; [14.06.2000]
6) kindlaks määrama tehtud töö vastuvõtmise ja praagiks tunnistamise korra;
7) täitma seaduses, haldusaktis ning kollektiiv - ja töölepingus ettenähtud muid kohustusi.
Töötaja kohustused:
Töötaja on kohustatud:
1) tegema kokkulepitud tööd ning täitma ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust või töö üldisest käigust;
2) täitma töönorme ja kinni pidama ettenähtud tööajast;
3) õigeaegselt ja täpselt täitma tööandja seaduslikke korraldusi;
4) hoiduma tööandja juures tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustuste täitmist või kahjustavad teiste töötajate või kolmandate isikute vara;
5) teatama tööandjale viivitamatult töötakistustest või nende ohust ning võimaluse korral erikorralduseta kõrvaldama niisugused takistused või nende ohu;
6) hoidma tööandja äri- ja tootmissaladust ning mitte osutama tööandjale konkurentsi, sealhulgas mitte töötama tööandja loata viimase konkurendi juures, kui need kohustused on ette nähtud töölepinguga. Need kohustused lasuvad töötajal ka pärast töölepingu lõpetamist, kui pooled sõlmisid niisuguse kokkuleppe ja tööandja maksis töötajale mainitud kohustuste täitmise eest eritasu või andis muud hüvitust;
7) täitma seaduses, haldusaktis ning kollektiiv- ja töölepingus ettenähtud muid kohustusi.
(RK s 05.05.93 nr. 128 jõust.01.09.93 - RT I 1993, 26, 441)
6. Töölähetus
(1) Tööandjal on õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta mitte kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks ja töötaja on kohustatud minema niisugusesse töölähetusse. Poolte kokkuleppel võib töölähetus kesta ka kauem.
(2) Töölähetusse ei ole lubatud saata rasedat ja
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
õigusõpetuse konspekt puks #1 õigusõpetuse konspekt puks #2 õigusõpetuse konspekt puks #3 õigusõpetuse konspekt puks #4 õigusõpetuse konspekt puks #5 õigusõpetuse konspekt puks #6 õigusõpetuse konspekt puks #7 õigusõpetuse konspekt puks #8 õigusõpetuse konspekt puks #9 õigusõpetuse konspekt puks #10 õigusõpetuse konspekt puks #11 õigusõpetuse konspekt puks #12 õigusõpetuse konspekt puks #13 õigusõpetuse konspekt puks #14 õigusõpetuse konspekt puks #15 õigusõpetuse konspekt puks #16 õigusõpetuse konspekt puks #17 õigusõpetuse konspekt puks #18
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-01-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 180 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kapu Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Teemad

 • Töösuhet iseloomustavad tunnused
 • Tööettevõtulepingu erisused
 • Töölepingu kohustuslikud tingimused ja töölepingu
 • sõlmimine
 • Töölepingu kohtustulikud tingimused
 • Töölepingu sõlmimine
 • Nõutavad dokumendid
 • Töösisekorraeeskirjade koostamine ja nende sisu
 • Töösisekorraeeskirjad
 • Töösisekorraeeskirjade sisu
 • Poolte kohustused töösuhtes
 • Poolte vastastikused kohustused
 • Tööandja kohustused
 • Töötaja kohustused
 • Töölähetus
 • Töölepingu peatumine
 • Töölepingu peatumise mõiste
 • Töölepingu peatumise alused
 • Katseaja kohaldamine, selle erisused TLS ja ATS järgi
 • TLS
 • Töölepingu lõppemise alused, lõpetamise vormistamine
 • töösuhte lõpetamine
 • Tööleping lõpeb
 • Töölepingu lõpetamise vormistamine
 • Töösuhte lõpetamine
 • Koondamine-töölepingu lõpetamise ühe alusena
 • Töötajale töölepingu lõpetamisest etteteatamine ja põhjendamine
 • Tööalaste vaidluste lahendamise kord
 • Vaidluste alluvus
 • Töövaidlusorganisse pöördumise tähtaeg
 • Töötaja süütegude hindamine töövaidlusorganis
 • Avalikud teenistujad
 • Ametniku teenistusse võtmine
 • Ametniku atesteerimine
 • Ametnike reserv
 • Ametnike reservi eesmärgid
 • Tööaja üldine riiklik norm. Lühendatud tööaeg, osaline
 • tööaeg
 • Ületunnitöö. Töötamine õhtusel ja öisel ajal
 • Ületunnitöö
 • Töötamine õhtusel ja öisel ajal
 • Puhkeajad (v.a. puhkused)
 • Puhkuse andmise põhimõtted
 • Puhkuste liigitus
 • Distsiplinaarsüütegude liigid, nende sisu
 • Paragrahv 48. Poolte vastastikused kohustused
 • Tööandja ja töötaja on vastastikku kohustatud
 • täitma töö- ja kollektiivlepingu tingimusi;
 • täitma töösisekorra, töökaitse ja tuleohutuse
 • nõudeid;
 • hoiduma tegudest, mis kahjustavad teise poole
 • vara, ning tegema endast sõltuva, et töös ei
 • kahjustataks kolmandate isikute vara;
 • olema teineteise suhtes viisakad;
 • täitma seaduses ja haldusaktis ette nähtud muid
 • vastastikuseid tööalaseid kohustusi
 • Paragrahv 50. Töötaja kohustused
 • Töötaja on kohustatud
 • tegema kokkulepitud tööd ning täitma ilma
 • erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö
 • iseloomust või töö üldisest käigust;
 • täitma töönorme ja kinni pidama ettenähtud
 • tööajast;
 • õigeaegselt ja täpselt täitma tööandja
 • seaduslikke korraldusi;
 • hoiduma tööandja juures tegudest, mis takistavad
 • teistel töötajatel kohustuste täitmist või kahjustavad
 • teiste töötajate või kolmandate isikute vara;
 • teatama tööandjale viivitamatult töötakistustest
 • või nende ohust ning võimaluse korral
 • erikorralduseta kõrvaldama niisugused takistused
 • või nende ohu;
 • hoidma tööandja äri- ja tootmissaladust ning
 • mitte osutama tööandjale konkurentsi, sealhulgas
 • mitte töötama tööandja loata viimase konkurendi
 • juures, kui need kohustused on ette nähtud
 • töölepinguga. Need kohustused lasuvad töötajal ka
 • pärast töölepingu lõpetamist, kui pooled sõlmisid
 • niisuguse kokkuleppe ja tööandja maksis töötajale
 • mainitud kohustuste täitmise eest eritasu või andis
 • muud hüvitust;
 • täitma seaduses, haldusaktis ning kollektiiv- ja
 • töölepingus ettenähtud muid kohustusi
 • seadnud ohtu tööandja vara säilimise;
 • Väärituks on tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud
 • kõlblusnormidega või diskrediteerib töötajat või tööandjat. Vääritu
 • tegu on töölepingu lõpetamise aluseks ka siis, kui see pandi toime
 • väljaspool töökohustuste täitmist
 • Distsiplinaarkaristuste liigid
 • Distsiplinaarkaristuste määramise tähtajad
 • Distsiplinaarkaristuste määramise kord, eesmärk
 • Distsiplinaarkaristuste vormistamine ja teatavaks tegemine
 • Distsiplinaarkaristuste täideviimine
 • Distsiplinaarkaristuste kustumine ja kustutamine
 • Kustutamine
 • Töötajate varalin/materiaalne vastutus, sisu tingimused
 • Piiratud varaline vastutus ja selle 3 alaliiki
 • Rahatrahvi kinnipidamine rasedalt
 • Keeld määrata palga maksmise peatamisega töölt kõrvaldamist
 • Täielik varaline vastutus

Kommentaarid (1)

kkuznetsov profiilipilt
kkuznetsov: Puksi kohta natuke suur aga üsna mahukas saaks lühemalt
14:06 05-10-2009


Sarnased materjalid

38
docx
Õigusõpetuse konspekt
31
docx
Õigusõpetuse suur konspekt
55
docx
Õigusõpetus II kt konspekt
44
doc
õigusõpetuse kordamis küsimused
16
docx
Õigusõpetuse konspekt
23
docx
Õigusõpetuse eksami konspekt
20
docx
Õigusõpetuse konspekt ja 2-kontrolltöö
62
pdf
Õigusõpetuse konspekt

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !