Sõnu seletav sõnaraamat

Õppimine organisatsioonis - osalemine kõikvõimalikel organisatsiooni töös olulistel arutlustel ja nõupidamistel - töövahetus, alternatiivsed tööülesanded - konverentsid, seminarid, kõned, ettekanded - õpikülaskäigud, benchmarking - mentorlus, tuutorlus, õpipoisiks olemine - töökohal õppimine - mitmesugused koolitusvormid, organisatsiooni sisekoolitajaks olemine - meeskonnatöö, meeskonna õppimine - iseseisev õppimine, iseseisvad tegevused ja ülesanded - arenguvestlused Allikas: Gerli Jõgi 
Õ konkurendid on välistatud Õ edasimüüjal on tugev tootja- ja tootelojaalsus ning ta toetab aktiivselt müügiprotsessi Õ vahendaja on väga hästi motiveeritud Õ ainuke kanaliväljund võimaldab paremini prognoosida käivet, efektiivsemalt kontrollida laoseisu ja jaetegevust Õ üksiku vahendaja arvele tuleb tavaliselt suurem hinnatäiend Õ tootja ja kaupmees saavad tõhusamalt ja tihedamini konsulteerida hinna, reklaami ja varude küsimustes ning luua muljetavaldavat kuvandit.
Õppimis - ja töötamisvõimalustest Euroopas ning kõik seminari korraldamisega seotud organisatsioonid. Viimasteks on erinevad Eesti haridusautused ja ülikoolid, stipendiumifond ERASMUS ning koostööpartnerid välismaal (Euroopa ülikoolid, Hi! Hotels, Animafest jne). Huvigruppide huvid, toetamise tingimused ja osalemise mehhanism on välja toodud tabelis 2.

Õpinguperiood on pingeline ning nõuab pühendumist, lisaks õppetööle on kohustuslik osaleda meie rahvusvahelise üliõpilaskonna värvikas elus! Lisaks kraadiõppele on BFM-l oma tootmis- ja täiendkoolitusüksus BFM Works, mis pakub mitmesuguseid koostöövõimalusi erinevate audiovisuaalsete projektide teostamiseks ning loominguliseks enesetäienduseks.
Õpioskused on kadunud) arendamine Nõustamissüsteemi arendamine Kutsealase eelkoolituse arendamine Turundustegevuse arendamine Tihe konkurents haridusmaastikul, teiste Õpikeskkonna arendamine Euroopa Liidu keskuste kiire areng struktuurivahendite toel Toimuvad koostööprojektid teiste kutsehariduskeskustega, ülikoolide, gümnaasiumite ja põhikoolidega
Õhu suhtes - riski dokumenteerimine 6)Avarii toimumise aeg (talvel, 5. Hädaolukord sündmus või suvel, öösel, päeval) sündmuste ahel mis.. 12. ÜRO ohtlike ainete …,mis ohustab paljude inimeste klassifikatsioon elu või tervist või põhjustab suure 1)Lõhkeained; 2)Gaasid; varalise kahju või suure 3)Põlevvedelikud; 4) Põlevad keskkonna kahju.

Õiguslik keskkond – töölepinguseadus, palgaseadus, rahvusvaheliste lepingute muutumine, reklaamiseadus, raamatupidamisseadus, kaubandusseadus.
Õpetajate arvates on rollimängu Õpilased pidasid positiivseks: eelisteks võimalus: – ideede ja arvamuste jagamist – genereerida suuremal hulgal kaaslastega ning nende ideid; läbiarutamist; – saada teada üksteise teadmisi – igapäevaelust tulenevate ja hoiakuid ning mõjutada probleemide lahendamist nende kujunemist.
Õiglane turuväärtus – kui ettevõte on noteeritud börsil, võib väärtust hinnata just nimelt läbi börsi kapitalisatsiooni.

Õuna - kirsinektar (mahla sisaldus 50%) Õunanektar (mahla sisaldus 50%) Apelsininektar (mahla sisaldus 60%) Punase viinamarjanektar (mahla sisaldus 30%) Magus apelsininektar (mahla sisaldus 70%) Mahlajook:Granaatõunajook (mahla sisaldus 10%) Viinamarjajook (mahla sisaldus 30%) Jõhvikajook (mahla sisaldus 5%)
Õpimapp on koostatud väikeettevõtluse eriala, õppeaines „Turunduse alused“. Töö eesmärk oli leida lahendused probleemidele ja küsimustele, mis tekivad igapäevase turundustegevusega ning mis aitaks paremini omandda turunduse põhialuseid. Ülesannete lahendamisel on tekstitöötlusprogrammi MS World.
Õppimise koolkond - Õppimise koolkonna käsitluses on strateegia õppimise tulemus ja strateegia kujuneb välja, kui inimesed, tegutsedes individuaalselt või kollektiivselt, õpivad tundma nii situatsiooni kui ka oma organisatsiooni võimet sellega toime tulla.

Õiguskantsler - riigikontroll. Põhiseaduse §147 *kohtunikud nimetatakse ametisse eluaegsetena *kohtunikku saab ametist tagandada üksnes kohtuotsusega *kohtunikud ei tohi peale seaduses ettenähtud juhtude olla üheski muus valitsevas ega nimetavas ametis.
Õpipoisikoolitus on hea võimalus ettevõttele koolitada välja omale uusi töötajaid, korraldada organisatsioonisisest täienduskoolitust, juhendada töötajaid, kui neil puudub vajalik pädevus, arendada töötajate professionaalsust ja oskusi.
Õlletehas on pälvinud heakskiidu paljude teiste ettevõtete ees ning see, et ta on aidanud üles kasvatada terve taasiseseisvumisjärgse investorite põlvkonna, näitab, et Saku on piisavalt konkurentsivõimeline Eesti turul.

Õlu on eestlastele kõige kauem tuntud alkohoolne jook; viina tootmine, tarbimine ja ka kuritarvitamine hoogustus, kui põhiliselt Saksa päritolu valitsev klass rajas paar sajandit tagasi mõisate juures viinaköögid.
Õppekavad on tööturu vajadustest ja õppijast lähtuvad, paindlikud – mitmete spetsialiseerumisvõimalustega. Tänu kõrgeleasetatud standarditele on suudetud saavutada hea maine nii tööandjate kui ka vilistlaste seas.
Õhtusel ajal on oodatavaks klientuuriks inimesed kes soovivad lisaks heale söögile ka kuulata head muusikat, jälgida suurest televiisorist spordiülekandeid või mängida erinevaid mänge, koos väikese õlu või siidriga.

Õlletehasel on selgelt paika pandud firma visioon ja missioon ning nende peamiseks ülesandeks on tagada kõikidele oma kvaliteetsete toodetega meeldivaid elamusi, siis leian, et ettevõttes suuremad probleemid puuduvad.
Õppimis - ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada töötajate teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute püsiv vastavus ametikohal esitatavatele nõuetele, asutuse vajadustele ja avaliku teenistuse ootustele.
Õigusnorm on üldise iseloomuga, üldkohustuslik ja formaalselt määratletud käitumisreegel, mis kehtestatakse riigi poolt kindlas korras ning selleks pädeva institutsiooni poolt ja tagatakse riigi sunniga.

Õnnetusjuhtumikindlustus on tööandja poolt sõlmitud töötaja õnnetusjuhtumikindlustus, mis kompenseerib töötajale temaga juhtunud õnnetuse, kusjuures hüvitatakse ajutisest töövõimetusest tekkinud lisakulutused.
Õnneks enesekindlus on aga omadus, mida on võimalik kasvatada. Ma loodan, et samm-sammult edasi minnes on aga võimalik algselt arglikust inimesest vormida enesekindel ja edule orienteeritud ettevõtja.
Õ tarbijatele on toode kättesaadav väheste kuludega Õ tagatud on kvalifitseeritud järelteenindus î Puudus: halva koordineerimise korral tekib võimalus edasimüüjate vaheliseks konfliktiks.

Õppiv organisatsioon - organisatsiooniliste muudatuste läbiviimine eeldab organisatsiooni liikmetelt uute oskuste omandamist, hoiakute ja käitumisviiside muutumist. Kõik see toimub õppimise käigus.
Õigete puhastus - ja desinfitseerimisprotseduuride kasutamine 12. Toidu ostmine usaldusväärsetest allikatest Kaja Rahu 27 Isikliku hügieeni nõuded (1) 1. Enne tööle asumist käia dušši all
Õiguse soetamismaksumus on eelnevalt maha arvatud füüsilise isiku ettevõtlustulust ja seda ei ole tulumaksuga maksustatud isiklikku tarbimisse võetud varana, loetakse osaluse soetamismaksumuseks null.

Õppivat organisatsiooni on autorid käsitlenud mitmeti (Alas, 2002). Normatiivse lähenemise järgi saab organisatsiooniline õppimine toimuda ainult siis, kui on loodud selleks vajalikud tingimused.
Õiglus on majandusliku käitumise viis, mille puhul järgitakse häid majandustavasid või õigusnorme ja pooltevahelisi, seaduste ja heade tavadega kooskõlastuvaid kokkuleppeid.
Õiglasem on maksustada tarbimist: tarbid vähem – maksad vähem ning vastupidi. Maamaksu suurendamise asemel tuleks pigem suurendad omavalitsustele laekuva tulumaksu osakaalu.

Õigus kov - ga kohut käia, kui KOV organid on tegutsenud ebaseaduslikult või on vastav tegevusvaldkond KOV pädevusest välja arvatud või mõne teise organi pädevusse
Õiguskantsler on sõltumatu ametiisik,kes jälgib,et õigusaktid vastaksid põhiseadusele ja teistele seadustele ning kontrollib kodanike põhiseaduslike õiguste tagamist.
Õpetavad lauamängud on näiteks erinevad lauamängud – seal saab laps selgeks numbrid ja koos sõpradega mängides oskab laps edaspidi ka nendega arvestada ja on meeldivam.

Õiguslikud piirangud – turule sisenemist on võimalik piirata erinevate nõuete (litsents, tegevusluba, minimaalne omakapital jne) kehtestamisega või hoopis ära keelata.
Õnnega koos on need, kes on õigel ajal õiges kohas nagu seda oli 1969. aastal Bill Gates, kes lõi arvutifirma Microsoft ja on nüüd üks maailma rikkamaid mehi.
Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud kliendile, kes soovib tagada enda ja oma lähedaste materiaalse turvalisuse õnnetusjuhtumist põhjustatud kehavigastuse või surma korral.

Õiglane väärtus on summa, mille eest teadlikud ja huvitatud osapooled võivad vara vahetada, või kohustus tasuda sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus.
Õppimisvormide analüüs – selgitatakse välja millise taseme õppimist vajatakse, kuihädavajalik on õppimine ja millised tagajärjed kaasnevad õppimise ebaõnnestumisel.
Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes on töötuna arvele võetud ja kellel on kindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.

Õpilasfirmaga tegelemine on mul aidanud mõista, et heaks juhuks olemisel ei piisa panusest ainult minust endast, vaid suur tähtsus on ka inimestel, kellega koos töötada.
Õpilasel on võimalik nutitelefoni või arvuti kaudu kas tekstina või pildifailina esitada ülesanne, millele ettevõtte töötaja koheselt saadab vastuse.
Õpetlased on välja toonud ka Sir William Petty Treatise of Taxes ja John Locke töövarateooria, mis on välja toodud teoses Second Treatise on Government.

Õhtupoolne aeg on sobiv tööinimestele, kellel on hea tulla peale väsitavat tööd lõõgastuma, ravima oma muresid ( peavalu, turjavalu, tselluliit jne) .
Õiglus on majanduse suhtes eksogeenne mõiste, sest käsitleb ainult vahetussuhteid ehk kuidas (kui palju) heaolu mingi vahetuse tulemusena muutub.
Õiglane väärtus - summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.

Õppekavad on koostatud nii, et paari aastaga omandatakse valitud erialal nii teoreetilised taustteadmised kui ka mitmekülgsed praktilised oskused.
Õppetunnid - teadmiste baas-eelmiste projekti valimise otsuste ja eelmiste projektide tegevustulemuste informatsiooni ja saadud kogemuste andmebaas.
Õppiv firma on selline organisatsioon, (1991:3) mis edendab kõigi oma liikmete õppimist ning kujundab teadlikult ümber iseennast ja oma konteksti.

Õige hulluks on asi läinud siis, kui järgmisel ostureisil selgub, et pangakaardil pole enam pennigi ja krediidi tagasimaksmiseks peab raha laenama.
Õhknaelapüstol on natukene liiga kurnav ja samuti ka puiduosakond. Mis kõige rohkem meelde jäi? Kõige rohkem jäi meelde nende töötingimused.
Õppebaasi tulem on positiivne. Analüüsides Tartu Kutsehariduskeskust tervikuna jõutakse samasugusele arusaamale, organisatsioon on kasvufaasis.

Õppivas organisatsioonis on töötajad toimuvaga kursis, otsivad probleemidele loovaid lahendusi ning võimalusi uute oskuste ja teadmiste omandamiseks.
Õige jogurt on nn “elav jogurt”-see on jogurt ,mis on hapendatud jogurtibakteriga ja mida pole pärast hapendamist enam kuumitatud.
Õnnemängud - tulemus sõltub juhusest ja mäng toimub mehaanilise või elektroonilise vahendi abil või mängu läbiviija vahendusel.

Õilsaim töödest on tema järgi põlluharimine. Kuid osta odavalt, müüa kallilt – kaubelda – see ei olevat õige ristiinimese tegu.
Õiglane väärtus on hind, mille eest saaks mingit vara müüa või vahetada sõltumatute ja informeeritud osapoolte vahel vabal turul.
Õlu on pudelis ja ovaalse sildiga jne. Tarbija arusaama muutmiseks on vaja väga tõsiseid turundusalaseid jõupingutusi.

Õppelaenu on õigus võtta igal õppeaastal ühe korra ning igal haridusastmel vaid ühe õppekava nominaalse kestuse jooksul.
Õppiv organisatsioon on selline organisatsioon, mis oskab luua, säilitada ja siirdada teadmist ning kohandab vastavalt oma käitumist.
Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.

Õppeprotsessis on oluline, et õppevahendid oleksid kaasaegsed ja oleks võimaldada tehnoloogiliselt kaasaegset õppekeskkonda.
Õpperestorani lisateenuseks on tortide, kringlite, küpsiste, kookide, saiakeste tellimine – kas tähtpäevadeks või teatud sündmusteks.
Õigusnormid majanduslikult - *on omakasu järgivale indiviidile (homo oeconomicus !) sihifunktsiooni kõrvaltingimusteks e kitsendusteks.

Õppelaen on õpilasele ja üliõpilasele antav riigi tagatud laen hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
Õppelaenu tagatis on kahe EV kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel viibiva isiku käendused või Eestis asuv kinnisvara.
Õigel ajal tähendab toodetavad kogused vastavad täpselt nõudlusele ehk ei toodeta midagi rohkem eha vähem, kui vaja.

Õiglased on konkurentsiturul teenitud tulud, kusjuures tööga teenitud tulu on legitiimsem võrreldes kapitalituluga.
Õpetamise investeerimine - tagab kõige kõrgema kliendi rahulolu, uued tooted, kliendi nõustamine/õpetamine, rahavoogude juhtimine.
Õppiv organistatsioon on iga organiseeritud inimkogum, mis on pidevas dünaamilises arengus nii kogumi, kui indiviidide, tasandil.

Õ tootja on antud turul ainult ühe väljundi meelevallas Õ ainsal edasimüüjal on eksklusiivsusest tulenev võim.
Õhtusöögi - menüüsse võetakse tavaliselt:  eelroad,  pearoad,  järelroad,  külmad ja kuumad joogid.
Õiglus – erapooletu suhtumine kõigisse isikutesse, majandussüsteem peab pakkuma võrdseid võimalusi kõigile

Õppiv organisatsioon on iga organiseeritud inimkogum, mis on pidevas dünaamilises arengus nii kogumi kui indiviidide tasandil.
Õllepokaal - Soliidne on pakkuda õlut spetsiaalses läbipaistavast klaasist pokaalis või traditsioonilises kapas.
Õppetöö korraldamine on viimasel õppeaastal kohati kummaline tundunud ja ainete õpetamise maht on ka väiksemaks jäänud.

Õiglane kajastamine tähendab varade ja kohustuste kajastamist nende tegelikus vaatluses, mis tagatakse nende hindamisega.
Õppiv organisatsioon on ise kindlasti nende hulgas, kes on konkurentsivõimeline ja suudab olla edukas hetkel ja tulevikus.
Õppelaen on väga hea võimalus õpinguid jätkata ning on toeks neile, kellel puuduvad vahendid õppimiseks.

Õppelaenu on õigus saada igal haridustasemel ja -astmel vaid ühe nominaalse õppeaja ulatuses see tähendab,
Õnnelikud inimesed on need, kellel on olemas perekond, sõbrad ja natukene raha, et mõningaid hüvesid endale lubada.
Õige aeg tähendab ka personali kaasatakse tootmisprotsesside arendamisse ja töö muutub efektiivsemaks.

Õigusnormi dispositsioon on normi osa, mis näitab, kuidas peab õigussubjekt käituma hüpoteesi tingimuste olemasolul.
Õigussuhte pooled on igal üsikjuhul konkreetsed isikud,nad on alati nimeliselt,personaalselt kindlaks määratud
Õppelaen - õpilasele ja üliõpilasele antav laen hariduse omandamiseks kaasnevate kulutuste katmiseks.

Õigluse seisukohast on oluline, et aidatakse inimesi, kes ise endaga toime ei tule, makstes mitmesuguseid toetusi.
Õiglus – oskus jaotada majanduslikud väärtused võimalikult õiglaselt ühiskonna liikmete vahel
Õigusnormide kogum on õigus.Õiglus on selle täiustamine mõtetega,mis meile parim ja kasulikum võiks olla.

Õiglus – maksusüsteem peab olema õiglane vastavalt ühiskonna enamuse arusaamise õiglusest.
Õigusnorm on inimeste käitumist reguleeriv käsk või keeld, mis peab vastama kolmele küsimusele:
Õpirände puhul on positiivne ka see, et väheneb vajadus ise teatud valdkonna inimesi välja õpetada.

Õppivale organisatsioonile on iseloomulik avatus uutele ideedele ning uute teadmiste genereerimine ja levitamine.
Õhkkond on üldiselt töine ja heatahtlik, oma abi ei keelata ja tehakse omavahel koostööd.
Õigeaegne – info kulukohtade kohta peab laekuma analüüsijatele-otsustajatele õigeaegselt;

Õnnetuseks on väljavaated optimaalse fiskaalpoliitika kohta kokkulepet saavutada üsna kauged.
Õppelaenu maksimumsumma on kõikidel pankadel ühine, see kehtestatakse riigi poolt ning see on 1920 eurot.
Õppimisvõimalused organisatsioonis on näiteks: koolitused, seminarid, konverentsid, mentorlus, teiste õpetamine jms.

Õuna - virsikunektar (kontsentreeritud õunamahlast 26%, kontsentreeritud virsikupüree
Õppelaenul on väga head laenutingimused. Oma töös võrdle kahe panga näitel õppelaenu.
Õige riskihaldusega on võimalik riske maandada, kuid täielikult pole neid võimalik elimineerida.

Õigusökonoomikas on käsutusõigusteks ka vastutusnormid – kes, millal ja mille eest vastutab.
Õiguste pagas on võrdsustatud ministriga, kuigi tööga ta kontrollib ka ministrite tööd.
Õppimistasandeid on kõige sagedamini jagatud kaheks: madalama ja kõrgema tasandi õppimiseks.

Õdede arv on Eestis küll väiksem kui teistes maades keskmiselt, kuid mitte oluliselt.
Õige lähenemisviis on ka ehituse raketis, küsimuse tuum, keha skelett, muusika kandev meloodia.
Õiguse alused – konspekt (2003) www.raulpage.org/koolitus/oigusealused.html (21.09.2013)

Õppimisvajaduse hindamine – määratakse sisemised ja välised tegurid, mis loovad õppimisvajaduse.
Õisik on liitsarikas, õied väikesed, valged ning risttolmnevad putukate abil.
Õigluse käsitlus on tihedalt seotud maksuseaduste kirjapanemisega ja nende rakendamisega.

Õlle aktsiisimäär on 50% standardmäärast tootmismahu korral kuni 300 000 liitrit aastas
Õppelaenu andjad on krediidiasutused, kes annavad õppelaenu oma krediidiressursi arvel.
Õige kajastamine – kõik majandustehingud tuleb kajastada vastavalt algdokumentidele.

Õuna - kirsijook (mahla sisaldus 20%) Maasikajook (konsentreeritud mahlast)
Õppiv organisatsioon on selline, mis (1994:8) jätkuvalt õpib ja end ise ümber kujundab.
Õf asikam – ÕF ASIKAM pakub müügiks rinnaroose, mis sobivad kingitusteks.

Õige aeg on kohe praegu tegutsema hakata ning hoolitseda iseenda heaolu eest.
Õlletootja põhja - Eestis. Samas paistis aga Saku Õlletehas silma uuenduste pooles.
Õhtusöögi - menüüd erinevad lõunasöögi-menüüdest. Õhtusöögimenüü

Õiendil on kirjendi sisu lühikirjeldus, parandamise selgitus ja kuupäev.
Õiglus - ühiskondlikku rikkust tuleb jaotada ühiskondlikult õiglaselt.
Õiguse või on intressimäär madalam kui lepingutingimuste täitmise korral.

Õppekava - mitu tundi kutsekoolides pühendutakse erinevate õppeainetele.
Õpperestoran on praktikabaasiks koka eriala ja teeninduspraktika õpilastele.
Õige lähenemisviis on mõte või lause, mis viib teid kõige paremini eesmärgini.

Õiguskaitsesüsteem kohus – kohtutäitur,Advokatuur –notariaat,Prokuratuur-politsei,
Õiguskohtu ülesanne on kindlustada Euroopa Lepingu täitmine vastavalt seadustele.
Õppimis - , sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Õiguse minetamine - Avalduse või kaebuse esitamise tähtaja möödalaskmine.
Õllekann - Suurem kui tavaline õlleklaas, tavaliselt ühe liitrine.
Õige lähenemisviis on mõte või lause, mis viib kõige otsemini eesmärgile.

Õigel ettevõtjal on enne oma ühingu loomist olemas eesmärk ja ressursid.
Õiglane kaubandus - film. Häda hakkab sealt, kus kaubandust moonutatakse.
Õppekava on ainuke selle taseme õppekava toitlustuse valdkonnas.

Õhtusöök - middag Kui palju see maksab? - Hvor mye koster dette?
Õiglane õigusemõistmine on võimalik ainult siis, kui kohtunikud on erapooletu.
Õiged proportsioonid ehk sobiv varade, kohustuste ja omakapitali struktuur.

Õnnetuse tagajärjed on lokaalsed või ohustavad need laiemat ümbruskonda.
Õnnetuste vältimiseks on paigaldatud vastavad turvasüsteemid ja jälgitakse
Õppimisel on tähtis eristada eetilist käitumist ebaeetilisele.

Õhtusel ajal on ettevõte avatud igal lahtioleku päeval 2 tundi.
Õpilastega tootmine on väga perioodiline, samuti on kõrge praagi risk.

Õppimisel on oluline funktsioon ka ostukäitumise suunamisel.
Õppematerjalid on üles riputatud ning õpilastele kättesaadav.
Õnnestumiseks on vaja muudatusi juhtida ja vastuseis ületada.

Õpilasfirma pärlipüüdjad on neljaliikmeline. Õpilasfirma PÄRLIPÜÜDJAD
Õiendeid – selle peab kinnitama ettevõtte töötaja.

Õlletootjad on Saku Tallinna lähistelt ja Tartu A Le Coq.
.
Õlul on raske emotsionaalne ja füüsiline koormus.
Õppimis - ja töötamisvõimalusi väljaspool Eestit.

Õlu on süsihappegaasi sisaldav alkohoolne jook.
Õppelaenu summa on iga aasta kindel summa,mida saab võtta.

Õige probleem on see, mis mõjutab kliendi otsust osta.
Õmblemis - ja ketramiskeeld, et uss ei nõelaks.
Õnnestumise korral on võimalik saada väga suurt kasumit.

Õppivat organisatsiooni on autorid käsitlenud väga erinevalt.
Õiglus on võimalik ainult seoses vabadusega.

Õigusaktide riskid – õiguskeskkonnast tulenevad riskid
Õllekapa - Puust ja suuremat tüüpi jooginõu.
Õnnis on see, kes kuulab ja tallele paneb.

Õppemaksulaen – maksta õppelaenu ja kursuseid.

Õppekorraldus - inimressurss-sotsiaalne imidž.

Õppelaen on eduka õppimise kuldvõtmeke!
Õhuläbilaskuvus on hea. Suhteliselt hea on jahe.

Õpimapp on abiks õpimiseks kaubamärke.
Õigete sisenemis - ja väljumiskohtade leidmine.

Õlleklaas - on mõeldud õlle joomiseks.

Õmblejal on töökogemust 20 aastat.
Õige vastus on tähistatud rohelisega.

Õlu on segatud tomatimahlaga.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto