Sõnu seletav sõnaraamat

Ões - i kalendrites ilmunud juttudes (talurahva rasket elu kujutav "Tühhi jut, tühhi lorri, tühhi assi, tühhi kõik", 1842, populaarne "Kalendritegija kimbus", 1846 jt.) avaldusid Faehlmanni silmapaistvad humoristivõimed ja tüübijoonistamisoskus; kalendrites jagas Faehlmann ka tervishoiualaseid nõuandeid (kirjutised rõugete ja sarlakite kohta).
Õiguste deklaratsioon – Õiguste deklaratsioon määras kindlaks parlamendi ja kuninga võimupiirid. Parlament andis välja seadusi ning kejtestas makse.
Õhurünnak on tõsiseim õhurünnak Lähis-Ida konfliktis 1967. aasta Kuuepäevasest sõjast saadik (2) Aastal 2005 viis Iisrael läbi oma ühepoolse nn. Sharoni plaani ning selle edasiarenduse, Ehud Olmerti väljatöötatud nn. Olmerti plaani: Iisraeli Relvajõud väljusid Gaza tsooni ning sinna rajatud juudi asundused jäeti maha.

Õiguste petitsioon - kinnitati elanikkond ei tohi sundida maksma makse ega tegema laene, mis ei ole parlamendi poolt kinnitatud.
Õpipoiss - > Sell -> Meister Suurgild kaupmeeste ühendus Hansa Liit – Läänemereäärsete linnade kaubandusühendus Kirik Kõrg- ja hiliskeskajal: 1054 skisma ehk suur kirikulõhe Lääne kirik ehk katoliiklus Ida kirik ehk õigeusk Püha vaim lähtub Isast ja Pojast Pühavaim lähtub Isast
Õigete rada on sillutatud.“ Niisamuti kirjeldavad teisedki vanasõnad, mis laisal tööd teha takistab: „Millal laisk tüöd tegeb? Talvel ei targe, sügüsel on suured tuuled, keväjel palju vett ja suvel liiga palav“, „Laisal iks suvi lämmi ja talv külm, käpp kärnän ja maa

Õitsengu - ja langusaeg (umbes 8. Sajandist eKr kuni 5. Sajandini pKr) on aga tuntud kui antiikaja nime all. Klassikalise antiiktsivilisatsiooni lõppu, mida sümboliseeris viimase Lääne- Rooma keisri kukutamine 476. aastal pKr, loetakse ühtlasi vanaaja lõpuks.
Õndsus taevariigis - võit “uskmatute” üle toob ka maapealset kasu.
Õigusriigi tunnused - Riigivõimu piirab põhiseaduslik alusdokument -Ühiskondlike probleemide lahendamine seadusandlusest lähtuvalt -Seaduste universaalne kehtivus -Võimude lahusus -Arvamusvabadus -Kodanikuõiguste tagamine -Eraomandi kaitse riigi omavoli eest

Õpetust pärispatust – inimeses peituv kurjuse alge, millest rahvusest või kihist, 1. ja 2. sajandil moodustati 5% Rooma tulenevad kõik pahed; ilma jumala armuta ei suuda inimesed impeeriumi rahvastikust, kujunes tihe koguduste võrk (esimene sellest pääseda.
Õigustatult on Moche kuulus oma kolme kultuurilise tunnuse poolest: nendeks on tohutud savitellistest ehitised, rikkalikult väljendusrikas modelleeritud ja maalitud keraamikapärand ja keeruka metallitöötlemise ainulaadselt uuenduslik traditsioon.
Õpikutes on sellest probleemist kirjutatud sotsiaalse mobiilsuse ning ühiskonna majandussüsteemi teemade all, näitamaks, milline ühiskondlik korraldus annab indiviididele võrdseid võimalusi materiaalsete väärtuste omandamiseks.

Õnnestumad laulud on isamaalised, millest väga mitmed on saanud üldtuntuks: “Eesti vennad laulgem rõõmsast” ; “Minu kallis isamaja” ; “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”. Viimasest laulust sai koos F. Paciuse viisiga Eesti hümn.
Õiglane sõda – seda peeti teiste kristlastega, rangemad reeglid, vägivald oli loomupoolest halb, aga teatud tingimustel oli vajalik, positiivne külg , et kord sai taastatud, sõda oli inimesele kui riigialamale kohustuslik.
Õpiti 7 - 18 aastaseni 7-12 õpetati vastupidavust 12-15 õpetati sõjalisi oskusi 33. Rooma linn rajati : 15-18 julmuse ja sõja õpetus V) 265a .e.Kr Õ) 753 a. E.Kr 3. Antiik-Keeka gümnastika osaks oli : v) 776 a. E.Kr

Õiguskorraldus – maaisandalt saadi linnaõigus, kes tagas autonoomia; linnakodanikud olid isiklikult vabad, sisserändajad, talupojad (orjad), kes tulid linna ja said siin 1 aasta ja 1 päev hakkama, said vabaks.
Õiglus on irrelevantne • Konfliktikultuur (tulenes aumõistest): • valvelolek enda au suhtes • alaline valmisolek teisi haavata • Riikide katsed kehtestada vägivalla monopol, keelata duellid.
AU
Õukonnad – need kujundasid saksa kultuuri, baltisakslastel neid polnud, seega need kujundajad jäid ära. Balti provintsides oli harituimaks seisuseks vaimulikkond, neil pidi olema ülikooliharidus.

Õiguse kolman - da Reichi juhtide üle kohut mõista omistasid liitlased vastavasisuliste rahvusvaheliste kokkulepete puudumisel endale ise. Selleks koostati ja võeti 8. augustil 1945 vastu
Õpetusest ehk evangeeliumi. Pühakirja hulka arvati ka kuuluvat Johannese ilmutusraamat, mis kirjeldab värvikalt saatana võimutsemist jumalariigi saabumise eel ja viimset kohtupäeva.
Õigus vallas - ja kinnisvarale  Piirati mõisniku õigusi talupoja suhtes (keelati müümine)  Taluperemehed vabastati kodukarist  Hakkas kujunema talurahva omaette kohtusüsteem

Ões - i kalendrites ilmunud juttudes avaldusid Faehlmanni silmapaistvad humoristivõimed ja tüübijoonistamisoskus; kalendrites jagas Faehlmann ka tervishoiualaseid nõuandeid.
Õigusnormide kogu ehk „Vene õigus“ Pärast Targa surma valitsesid Venemaad tema pojad, kuid peagi puhkesid nende vahel kodusõjad ja Vana-Vene riik jagunes väikesteks vürstiriikideks.
Õhuvägi – õhukaitse (Luftstreitkräfte/Luftverteidigung) 4. SDV piirikaitse (Grenztruppen der DDR) Iga mees teenis kaheksateist kuud kohustuslikus sõjaväeteenistuses.

Õigustuse imperialismile – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas. Imperialistlik riik arvab endal olevat huvisid enam-vähem kõikjal maailmas.
Õpilase ajaloo - entsüklopeedia Lähiajalugu XII klass http://www.miksike.ee/docs/referaadid2008/Ims_konspekt_erkimaling.htm http://et.wikipedia.org/wiki/Esimene_Maailmasõda
Õppeasutus - Riia toomkool, kus töötas hilisem saksa suurim valgustaja Johann Gottfried Herder. Herder tutvustas Euroopas eesti rahvaluulet saksa keele vahendusel.

Õigeusu kirik on 1054. aastal suure kirikulõhe tagajärjel tekkinud iseseisvate õigeusu kirikute kogum, mis vastandab ennast roomakatoliku kirikule ja paavstile.
Õige kuningavõim on absolutism. Talle ei meeldinud parlamentarism ja demokraatia, sest oli sunnitud Inglise revolutsiooni ja parlamendi võimu ajal olema paguluses.
Ões - i palvel jätkas ta tööd Faehlmanni loodud „Kalevipojaga“. Kreutzwaldi looming mõjutas tugevalt kogu rahvusliku liikumine aja vaimuelu.

Õiglane sõda - kristlike naabritega, vägivald halb, aga teatud olukorras vajalik, korra taastamine positiivne vägivallas, pattu saab vältida, kuid raske.
Õnnetuspaiga ümbruses on käesoleva ajani kehtestatud mitu ohutsooni, kus mõõdetakse pidevalt kiirgust ja kus kasvanud toiduaineid ei ole soovitav toiduks tarbida.
Õukond - õukonnaelu korraldas kuninga armuke markiis de Pompadour, ta korraldas teatrietendusi, vastuvõtte, jahilkäike koos õhtuste pidudega.

Õigusteadlastest on kaudsed, seetähendab pärit varasemate õigusteadlaste kirjutistest, pole õigust kahelda, et Rooma õigusteadus loodi just sel ajal.
Õiged hüved on seesmised, loomult head, mis ei olene sellest, kuidas neid kasutatakse (õiglus, julgus, mõõdukus). Õnn on kindla vooruse omamine.
Õiglane autoriteet – valitseja peab käskima sõdida Õiglane põhjus – õigusrikkumise puhul tohib sõdima hakata Õiglane eesmärk – õiglane rahu

Õpetus predestinatsioonist e. jumalikust ettemääratusest – ühed saavad õndsaks ja lähevad taevasse, teised on määratud hukatusse ja lähevad põrgusse.
Õppis 1929 - 31 Moskva Riiklikus Ülikoolis Keele ja Kirjanduse teaduskonnas, lõpetas Bakuu Pedagoogilise instituudi. 1936 sai Lenini ordeni.
Õhutemperatuur on 0 °C. Sademete hulk on mõõdukas, 500 mm. Maastik • Kolmandik riigi põhjapoolsest osast asetseb Põhja-Euroopa tasandikul.

Õnnekombel on Hollandi ja Jugoslaavia vahel telefoniühendus säilinud ja kodunt eemalgi võib aeg-ajalt suhelda oma perekonna ja sõpradega.
Ões - i eesmärgiks edendada teadmisi eesti rahva minevikust ja olevikust, keelest ja kirjandusest ning eestlaste asustatud maast.
Õigeusklikuks hakkamisega on just need inimesed tagasi pöördunud religiooni juurde, mille kommunism neilt ära oli võtnud ja asendanud riigivõimuga.

Õnne saavutamiseks on oluline osaleda aktiivselt poliitikas, õnn oli nende arvates pigem asi , mis on saavutatav ühiskondliku tegevuse kaudu.
Õhkutõusmis - ja maandumisomaduste järgi liigitatakse lennukeid pika hoo- ja pidurdusjooksuga, lühistart- ja püststartlennukiteks.
Õnnelikuks eluks on vaja leida kesktee: tasakaal hulljulguse ja arguse, pillamise ja koonerdamisevahel jne. Ka riik peab otsima keskteed.

Õige autoriteet – Valitseja käsk Õiglane põhjus – õigusrikkumine Õiglane eesmärk – eesmärgiks peab olema (õiglane) rahu.
Õigeusk – katoliikluse ja protestantismi kõrval üks kristluse kolmest põhivoolust 28. Patriarh – suurpere meessoost pea
Õlule - 7.sept. kaitseseisukorra pikendamine 1 aasta võrra, valimiste teistkordne edasilükkamine ja piirangute jätkumine.

Õpikul on oma sõnum, mis sõltub koostaja isiksusest, parasjagu kehtivast ideoloogiast ja poliitilistest hetkesuundadest.
Õudusfilmi lugu – see oli inimeste elu. Need näljahädad ja epideemiad olid selle sama maa peal, kus me nüüd rahulikult elame.
Õigusemõistmine on liigesed, rikkus tugevus, karistus närvid, nõunikud mälu, õiglus ja seadused kunstlik mõistus ja tahe jne.

Õpiposte - , selli- ja meistriraamat, kuhu kirjutati sisse ja välja õppeperiooni alustanud ja lõpetanud käsitöölised.
Õppevahendite - katseriistade varud laienesid , saadi juurde geograafilisi kaarte ja ajaloo õpikuid kui need oli vene keelsed.
Õpilaste ülesandeks on arutleda selle üle, keda neist võib pidada vastutavaks holokausti eest ning kelle kanda on suurim vastutus.

Õppis 1810 – 1814 Rakvere kreiskoolis, 1814–1817 Tartu gümnaasiumis ja 1817– 1827 Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.
Õhuväe prioriteet on õhuseire ja vastuvõtva riigi toetuse osutamine, õhuvägi vastutab kõigi õhuoperatsioonide eest Eestis.
Õigusteaduse sünd - tekkisid seadustekogumid ja rooma oli õigusriik, tekkis juriidiline terminoloogia. Seega tuli õigusteadus.

Õpetamise funktsioonist - ülikool tootis ajaloolaskonda, oluline see, et ühelt poolt varustas ajaloo osakond ette ajalooõpetajaid.
Õigemini vend - abikaasa Ptolemaios XIV-ga. Aasta möödudes sünnitas Kleopatra Caesarile poja, kes sai nimeks Caesarion.
Õiguskultuur – seadusekogumik pärineb 1650 – 1500 ema, hiljem lisandused, eesti keelde tõlgitud Jaan Puhveli poolt.

Õpetuse põhiseidukohad – õndsaks saab usu läbi, toe allikaks on Piibel, emakeelne jumalateenistus, pühakute kultuse taunimine.
Õukondlik absolutism – Jumala tahet enam ei rõhutata ning seda iseloomustab valitseja täielik seismine väljaspool inimkonda.
Õigeusu kihelkonna - ja abikoolide olukorra parandamiseks avati 1870. aastal Riias vene õppekeelega Balti Õpetajate Seminar.

Õigusriik on riik, kus võim on avalik, võim pole ühe isiku käes, seadusi jälgitakse ja on olemas eraelu vabadus.
Õine sõit on ettevaatlikum. Siia lisab naljahammas juurde, et kitsarööpmeline kardab vist pimedal ajal komistamist.
Õnnistus - või pühitsemissõnu, kuid selles pole mingit usulist kaalu nagu ka teistel juudikoguduse liiikmetel.

Õhtusöögiks on kas midagi sooja: praetud kartulid munaga või muud road, või midagi külma: leib ja salamivorst…
Õigeusu kirikus on selle asemel salvimise sakrament, mis toimetatakse tavaliselt järgmisel hommikul pärast ristimist.
Õiguslik partikulaarsus - keskaegsel vana-liivimaal oli tegi eraldiseisvate õigussüsteemidega, neid oli päris mitu erinevat.

Õigupoolest on see järkjärguline ühelt astmelt teisele viiv ühendus, mida ainult lähim vaatlus suudab tabada.
Õlle ajalugu on päris palju uuritud ja esimesed kindlad märgid õlle olemasolust Mesopotaamias ja Egiptused 4000a
Õigeusk – pärast kirikulõhet Bütsantsis alguse saanud katolikust kirikust välja arenenud ristiusu haru

Õiglasel inimesel on aga tänu oma töökusele küllaga, sellepärast ei sule ta oma südant ja käsi abivajajate ees.
Õlgadele on valge linase niidiga eesnõelapistes kinnitatud õlalapid, mis on õmmeldud ühekordsest riidest.
Õitseaeg – 480-323ekr. 3) Hellenistlik e. ja pruut enne abielukokkuleppe sõlmimist teineteist näinudki.

Õnnelik elu on ühiskonna käsutuses, kuid see võib väljenduda igati – poliitikud, õpetajad, filosoofid.
Õlalappidele on musta villase lõngaga õmmeldud madal- ja varspistes lookleva varre motiiv koos lehekestega.
Õpipoiss – seaduslikust abielust sündinud poiss, õpiaeg kestis 6-10aastat ja elas meistri perekonnas.

Õnnelik elu on elu ühiskonna teenistuses, ka filosoof teenib oma teostega ühiskonda (moraalne kasvataja).
Õnnistamine - 1884. aasta juunis õnnistati Otepää kirikus Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp.
Õigustas askeesi – inimene saab Jumalast osa vaid hinge kaudu ja ainult siis kui kehahimudest lahti öelda.

Õnnetuse ohvriks on võimalik abi paluda Prantsusmaa saatkonnalt, kes aitab Teil kodumaale tagasi pöörduda.
Õi - gete algandmete mõõtmine ja isegi määratlemine ei ole sageli praktiliselt võimalik
Õpikut on läbi aegade käsitletud kui määratletud infoallikat ja rahvusliku kultuuri kandjat.

Õukonnaadel – kõrgaadel, õukonda võisid kuuluda ainult enne 1400a aadlitiitli omandanud pered.
Ões - Õpetatud Eesti Selts,lühend ÕES, on vanim Eesti teadusselts. Kasutatud Kirjandus:
Õpetlased – sofistid. Ühiskond Esindatud aristokraatia, türannia, Riigi eesotsas 2 kuningat.

Õige aadress on vististi. http://www- wxyz.parnupostimees.ee/040706/esileht/artiklid/10065467.php
Õigeusu levitamine - 1880ndatel aastatel läks õigeusku üle eestimaa kubermangus ligi 10 000 inimest.
Õigustuse imperialismile – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas.

Õpetused lähis – Idast, kristluses esinevaid õpetusi, nt arius, mis sai nime Areiose järgi.
Õnnestus pa - l Krivasoo ja Vääska juures Narva jõest üle tungida, kuid löödi tagasi.
Õnne katsuda - leida Lääne-India maade vahel läbipääs, mis viiks tõelisesse Aasiasse.

Õpetusi põllu - ja majapidamise asjus, soovitab kohti päriseks osta ja koguni kritiseerib
Õpetajaid - doktoreid. Universiteetid-õpilasühingud, kes palkasid omale õpetajaid.
Õlgedes on tselluloosikiud lühikesed, palju on hemitselluloose ja mineraalaineid.

Õpilase ajaloo - entsüklopeedia Illustreeritud laste-entsüklopeedia Dorling Kindersley
Õiglane põhimõte on vastuvõetav ka nendele, kes on selle suhtes ebasoodsas positsioonis.
Õigusriik on riik, kus kehtib seaduste ülimuslikkus kõigi (sh ka keisri) suhtes.

Õhu absoluutseks ehk tegelikuks niiskuseks nimetatakse 1 m3 õhu veesisaldust grammides.
Õiguste bill - põhiseaduslik alusdokument, parlamendi õigus kuningavõimu piirata.
Õnnelikuks eluks on vaja leida kesktee ning seetõttu soovitas ta tugineda keskklassile.

Õppis 1834 – 1839 Tartu ülikoolis, samuti õppis Harkivi ja Moskva ülikoolis.
Õnnetus maailmas on inimesed jagatud kahte klassi:rikkad käskijad ja vaesed teenijad.
Õiguse postulaat - ainuvalitsejad rõhutasid oma võimu jumalast antud seaduslikkust.

Õppis 1894 - 1898 Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, õigusteaduste kandidaat.
Õppursõduritest e. noortest koolipoistest, kellel ei olnud mingeid kogemusi sõjaga.

Õhurünnakuid – lennukeid hoiti siin, see ei olnud hea Eesti-Soome suhetele.
Õppis 1810 – 1814 Rakvere kreiskoolis, 1814–1817 Tartu gümnaasiumis ja
Õiguste bill – Dokument, mis reguleeris kuningavõimu ja parlamendi piire.

Õeskonna läbikäimiskeel on itaalia keel, peale selle õpivad kõik õed inglise keelt.
Õhuniiskusele on ilma mumifitseerimatagi üle aastatuhande hästi säilinud.
Õpetuse põhiseisukohad – tšehhi keele kaitsmine, kahtles pühakirja eksimatuses.

Õpipoiss – Pidi olema sündinud kristlikust ja ausatest vanematest.
Õigeusus on pühakute eestkoste ja abi palumine laialdaselt levinud.
Õiguste bill - reguleeris parlamendi õigusi kuninga võimu piiramisel.

Õigusteadlane - ajaloolane. Paljude õigusajalooliste kogumike koostaja.
Õiglus on veel kõrgem printsiip kui enda või isanda kaitsmine.
Õlakud - juniori õlakud, mille üle õpilased olid eriti uhked.

Õlil on nii tugev toime, et see sisikonna ja liha välja uhub.
Õpetaja funktsioon on tekkinud palju varem kui tekkisid esimesed ülikoolid.
Õiguste deklaratsioon – kolooniatel on õigus elule, vabadusele ja omandile.

Õnnistati sini - must-valge lipp (suurt kahju sai rahvuslik kirjasõna)
Õpetlikele tekstidele on tekstide vahele paigutatud Lydia Koidula luuletusi.
Õpperingkonda - eesotsas ülikool, neli Kasvab kohalik haritlaskond.

Õiguste deklaratsioon - inimesi ei saanud enam ilma põhjuseta arreteerida.
Õnnelikum on ini. Nad kasutasid ka Platoni 4 kardinaal voorust.
Õpetlaste - ülikute klass riietus avaratesse siidi rüüdesse.

Õpikuks on 10. klassi „Eesti ajalugu“ Avita kirjastuselt.
Õpetusest on koostatud kirikuisade ja teiste teoloogide poolt.
Õiglane kurss – tõotati reformide jätkamist uue kursi vaimus.

Õigusliku tj - d, aga samal ajal võib tema peale edasi kaevata.
Õppis 1928 - 35 Tartu ülikoolis õigusteadust, ei lõpetanud.
Õppimiseks hagiograafia ehk pühakute elulood, mis olid väga populaarsed.

Õiguste aksept - javastutulekut eestlaste rahvulikele soovidele.
Õigem on linna asutamiseks lugeda siiski 10. sajandit.
Õpetlased vana - Kreeka filosoofide teoste ümberkirjutamisega.

Õuekohus – Raskemate asjade lahendamise kohus Liivimaal
Õppis 1832 - 1835 Göttingenis ja Berliinis õigusteadust.
Õppis 1960 - 65 Taskendi ülikoolis filoloogiateaduskonna.

Õhtusööki auschwitz - Birkenaus mõrvatud juudi pere? Põhjendage.
Õpetussõnad on tuntud vanasõnad (Kes teisele auku kaevab.
Õed - vennad: Otto (1839), Eva (1844), Ann (1848)

Õiglane hing - > õiglane toiming teiste inimeste suhtes.
Õitsele 14 - 15.sajandil, mil oli Hansa Liidu kõrgaeg.
Õlenukkude traditsioon on rikkalike rahvusvaheliste paralleelidega.

Õnnetus idees – vähemalt Saksa vaatepunktist nähtuna.
Õppemaks on viinud õpilate arvu taas vähenemiseni.
Õuna - ja marjaaiad rajati talude juurde hiljem.

Õnnelik elu on elu sõprade ringis, eemal poliitikast.
Õpipoiss – õppis ametit ja tegi lihtsamaid töid
Õndsuse eelduseks on voorus. Platonilt säilinud 35 tööd.

Õiged seadmused ehk kindlad, mõõdukad käitumisviisid.
Õiged seadumused ehk kindlad, mõõdukad, käitumisviisid
AU
Õppis 1937 – 1941 Tartu ülikoolis matemaatikat.

Õigeusk on üks kristluse kolmest põhivoolust
Õpetus stoitism - inimestel saatusest määratud roll.
Õiglus - täielik loomutäius teiste suhtes.

Õhtud on tavaliselt olnud väga meeldivad.
Õiglane autoriteet – valitseja peab käskima sõdida.
Õpilastest tuntumad on Platon, Aristippos, Antisthenes.

Õpetajat kutsuvad – neile “laia” ilma näitas.
Õigeusu kirik on emakeelne kirik, paavst ametis
Õiguse tuum on leping kuninga ja rahva vahel.

Õed - vennad said jälle rätikuid.
Õnnetuses on toeks ta lähedaste truudus.

Õigusteaduskond on kõige suurema tähtsusega.
Õnnelik elu on elu ühiskonna teenistuses.
Õppetundidest on tehtud õigeid järeldused.


Õdedest - vendadest surid katku.

Õndsus on muretus ja ataraksia.

Õhk püramiidides on peaaegu bakterivaba.
Õigemini öeldes – inimeste tapamajad.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Õiguste petitsioon - Ilma kohtu otsuseta ei tohi kedagi vangistada ja karistada.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Õnne mõiste – emotsionaalne seisund, seoses naudinguga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Õllekeldri putš - Kuuenda küsimuse vastus !

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto