Sõnu seletav sõnaraamat

Äriühingutest on Eestis võimalik veel asutada Euroopa äriühingut (SE), Euroopa ühistut (SCE), Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust (ETKR) ja Euroopa majandushuviühingut (EMHÜ). Need Euroopa Liidu ühinguvormid on reguleeritud nende kohta käivate määrustega, Eesti kehtestatud rakendusaktidega ning täiendavalt kohaldatakse neile vastavalt aktsiaseltsi, tulundusühistu või täisühingu kohta sätestatut.
Ärikeeld - pankrotiõiguslik õiguskaitsevahend, millega piiratakse isiku õigust tegeleda ettevõtlusega 3) ettevõtluskeelu korral (nimekiri äriregistri veebilehel) ettevõtluskeeld – karistusõiguslik abinõu, mida kohaldatakse füüsilisele isikule lisakaristusena süüteo toimepanemise eest Äriühingu ühinemine • Ühinemine toimub siis, kui kaks või enam äriühingut
Äriregistrisse on juba kantud taotletava ärinimega osaliselt või täielikult sarnanee ärinimi, peab kande taotleja muutma oma ärinime selgelt eristatavaks, lisades sellele täiendi või vastupidi, jättes täiendi ära.. Äriühingu ärinimi aga peab olema suurema eristatavusega - see peab selgesti erinema teistest Eestis registrisse kantud äriühingutest (ÄS § 11).

Äraandmis - ja omandaja omandamistahe ning senine valdaja peab loobuma oma tegelikust võimust asja üle. Tegeliku võimu ülemineks seniselt valdajalt valduse omandajale toimub asja üleandmise teel. Valduse ülekamdine ei ole õiguslik tehing, sest see ei ole suunatud õiguslikule tagajärjele, vaid ammendub tegeliku võimu ülekandmisega vanalt valdajalt uuele.
Äriühingute puhul – selge eristatavus kõigist Eesti äriregistrisse seni kantud ärinimedest (ÄS § 11 lg2) FIE puhul – selge eristatavuse teistest sama registripiirkonna (kokku 4) ärinimedest (ÄS § 11 lg 1) Ersitatavuse nõude täitmist kontrollib lõppastmes kohtuniku abi. Võimalik teostada ka eelkontrolli: https://ar.eer.ee/nimeparing.py Vt Just.
Äärmiselt oluline on märkida: riigiõigus hõlmab ka õigusloome ning õiguse realiseerimise alused, tingimused ja korra, aga samuti õigusemõistmise alused ja korra ning institutsioonid (kohtusüsteem). Riigiõiguse normid on loogilise struktuuri esitusviisilt valdavalt H - D tüüpi, õigussuhted toime iseloomu alusel - regulatiivsed.

Äärmiselt oluline on see, et (TsüS § 4 Õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel kohaldatakse sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhtele lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Sellise sätte puudumisel lähtutakse seaduse või õiguse üldisest mõttest.
Äriühingud on võrdsustatud kodanikega • Äriühingud, mis on asutatud vastavalt liikmesriigi seadusele ja millel on liidu piires registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht, võrdsustatakse käesoleva peatüki sätete kohaldamise korral füüsiliste isikutega, kes on liikmesriikide kodanikud.
Ärinimi - ettevõtja poolt äriregistrisse kantud nimi, mille alla ta tegutseb ehk firma Äriühingu ärinimi peab sisaldama tema liigile viitavat täiendit või vastavat lühendit: TÜ, UÜ jne. Tulundusühistu puhul seadus lühendi kasutamise võimalust ette ei näe. Äriühingul või olla ainult üks nimi.

Ähvarduse puhul on TsÜSi § 96-s lg 2 sätestatud juhud, kui ähvardus on õigusvastane: 14 Tegu või tegevusetus, millega isikut ähvardati, on õigusvastane 15 tehingu eesmärk oli õigusvastane 16 kui õigusvastane on tegu või tegevusetus, millega isikut ähvardati tehingu tegemisele kallutamiseks.
Äriühingute liigid – Täisühing (TÜ), Usaldusühing (UÜ), Osaühing (OÜ), Aktsiaselts (AS), Tulundusühistu (TU), Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE). TÜ – äriühing, milles kaks või enam osanikku tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad kohustuste eest koos solidaarselt kogu oma varaga.
Ärieetika on rakenduseetika haru, mis analüüsib äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme. Ärieetika probleemistikku kuulub nt (valitseva) majandussüsteemi moraalne õigustatus, ettevõtte ühiskondlik vastutus, aktsepteeritava konkurentsi piirid, reklaami eetilisus.

Ärevushäired – paanikahäire, agorafoobia, spetsiifilised foobiad, sotsiaalfoobia, üldistunud ärevus, depressiooniga ärevus, obsessiiv kompulsiivne häire, post- traumaatiline stresshäire, äge stressreaktsioon, ärevushäire kehalisest haigusest, ärevushäire keemilisest ainest.
Ärisaladuse kaitse - ärisaladuse kaitseks kohaldatakse nii eraõiguslikke kui ka karistusõiguslikke norme. Eraõiguslike sätete eesmärk on reeglina kahjustatud isiku (st ärisaladuse omaja) asetamine olukorda, milles ta oleks olnud, kui tema ärisaladust poleks kuritarvitatud.
Ärinimi ehk firma* on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb (ÄS §7). Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi (ÄS §9). Äriühingu ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest (ÄS§ 11).

Äs - s sätestatud eelisaktsiad on kumulatiivsed, st kui ühel aastal ei ole aktsiaseltsil jaotatavat kasumit, liidetakse väljamaksmata dividendid järgmisel aastal makstavate dividendidega, arvestades sellele juurde intressi seaduses sätestatud suuruses.
Ähvardus on õigusvastane juhul, kui õigusvastane on: 1. tegu või tegevusetus, millega tehingu teinud isikut ähvardati; 2. ähvarduse mõjul tehtud tehingu eesmärk; 3. teo või tegevusetuse, millega ähvardati, kasutamine tehingu tegemisele kallutamiseks.
Ärinime valik on tõsine tegevus, sest kõigepealt on nimi oluline ettevõtte ja selle toodete turunduses, kuid lisaks peab see vastama teatud nõuetele. Äriühingu ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest.

Äratarvitatavad – sihtotstarbelisel kasutamisel kaob või mis võõrandatakse ; mitteäratarvitatavad; Päraldis – iseseisev vallasasi, mis on ühendatud peaasja ühise majandusliku eesmärgiga ja teenib peaasja; Peaasi – Nii kinnis- kui ka vallasasi);
Äriseadus on peamine seadus 1. Sept 1995. on määratletud 4 liiki äriühinguid: a.i. Täisühing – äriseadustiku pg 79. see on niisugune äriühing, kus on vähemalt 2 täisosanikku, kes vastutavad solidaarselt täisühingu kohustuste eest.
Äärmiselt oluline on see, et (TsüS § 4 Õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel kohaldatakse sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhtele lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile.

Äratarvitatav on vallasasi, mis otstarbekohasel kasutamisel lakkab olemast või võõrandatakse. Äratarvitatavaks loetakse ka vallasasi, mis kuulub asjade kogumisse, mille otstarbekohane kasutamine seisneb üksikute asjade võõrandamises.
Äriühingute liigitamisel on oluliseks kriteeriumiks asjaolu, kas tema vastutus on piiratud äriühingu varaga (so piiratud vastutus) või vastutavad osanikud (kõik või osad neist) äriühingu kohustuste eest ka oma varaga (piiramatu vastutus).
Äriregistri kanded on avalikud, samuti ka need dokumendid, mida ettevõtja vastavalt seadusele enda kohta äriregistrile esitama peab (§ 28 lg 1). Seadus näeb ette ka olulisemate kannete avaldamise „Ametlikes Teadaannetes”.

Ähvardus on õigusvastane juhul, kui õigusvastane on tegu või tegevusetus, millega tehingu teinud isikut ähvardati. Samuti on ähvardus õigusvastane, kui õigusvastane on ähvastuse mõjul tehtud tehingu eesmärk.
Äriühingutel on ärinimi ÄS §81, §25 (2), §35, §244, TÜS §6, MTÜS §3, SAS §4. 3.6 Juriidilise isku juhtumine 3.6.1 juhtimise organid Tegevuse korraldamine ja teiste isikutega suhtemine – põhiül.
Ärakiri on tallel Tallinna Linnaarhiivis. Tallinn kui kujunev kaubalinn oli siia asunud saksa päritolu hansakaupmeeste kaudu ilmselt algusest peale seotud linnadega, kus Lübecki õigus juba kehtis.

Äratarvitatav on vallasasi, mis otstarbekohasel kasutamisel lakkab olemast või võõrandatakse Eseme väärtuseks loetakse selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti.
Ärilis - institutsioonilised- suur mõju, eesmrgiks omakasu , vähe liikmeid 2. Kategooriakaitse rühmad- laia elanikkonnarühmade huvikaitseühendused( väikeettevõtja) 3. Edendamisrühmad- eesm.
Äs - i mõttega on vastuolus üldkoosoleku päevakorra või läbiviimise asjaolude muutmine pärast seda, kui üldkoosoleku kokkukutsumise teated on laiali saadetud või avaldatud.

Äriühingul on ainult üks ärinimi • Nime valimisel on piirangud seoses õigusliku vormi, heade tavade, kaubamärgi, geograafilise koha, riigi, haldusüksuse ja isiku nime kasutamisega.
Äs kohaselt on võimalik asutatava aktsiaseltsi nimel tehinguid teha pärast seltsi asutamislepingu sõlmimist või asutamisotsuse vastuvõtmist ning enne seltsi äriregistrisse kandmist.
Äramuutvat tingimust - conditio resolutiva- Rooma õiguse järgi testamendis olla ei võinud, sest see ei saanud määrata pärijat ainult teatavaks ajaks v kuni teatava tingimuse saabumiseni.

Ärakuulamisel on ka iseseisev protseduuriline väärtus, sest tagaselja otsuseid tegev asutus käsitab isikut kui vaid menetluse objekti ja mitte kui õigusvõimelist kodanikku.
Äriseadustiku kohaselt on äriühingute liigid: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, mittetulundusühistu, füüsilisest isikust ettevõtja ja sihtasutus.
Äge stressireaktsioon - vahetu reakts, stressor võib olla ülitugev psühhotraumeeriv kogemus; ebatavaliselt järsk sotsiaalse positsiooni muutus; järsk isikliku suhtesüsteemi kadu.

Äriseadustikus on § 119, 216, 379. Siin on nende äriühingute puhul need õigustatud isikud osanikud ja aktsionärid ja põhiline küsimus on see, kuidas nende vahel jaotada.
Äriühingu tegevusest – Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks.
Äriseadustik on mitmeti vaadeldav ja iga inimene saab sellest omamoodi aru. Kuid minu vaatepunktist on äriseadustik õiglane ning sellega käib ka kaasas ebaõiglus.

Äritoimik – säilitatakse need dokumendid, mida ettevõtja ise enda kohta seaduse alusel äriregistrile on esitanud (kandeavaldused, majandusaasta aruanded jne)
Äriregistri kanded on avalikud. Igaühel on õigus tutvuda registrikartoteegi ja äritoimikuga ning saada registrikaardist ja äritoimikus olevast dokumendist ärakirju.
Äraoleva töötaja ehk töötaja kellele tööandja seaduse või kokkuleppe alusel peab säilitama töökoha. Võib sõlmida tähtajalise lepingu kogu asendamise ajaks.

Ähvardus tähendab karistatava teo keeldu; ehkki - NB! - arvestagem tänapäeval rahvusvaheliselt üldtunnustatud laste õigusi ning lastekaitseprintsiipe!).
Äriõigus ehk kaubandus; 3. intellektuaalse omandi õigus: autoriõigus, kaubamärgid, tööstusdisaini lahendus jne; 4. rahvusvaheline eraõigus;
Ärieetikas on erinevaid lähenemisi, kuid oluline on ära märkida tähtsad mõisted, milleks on vastutus, õigused, õiglus, õigus ja ühiskond.

Ähvardus on õigusvastane ka siis, kui õigusvastane on teo või tegevusetuse (millega ähvardati) kasutamine tehingu tegemisele kallutamiseks.
Äriseadustiku kohaselt on ettevõtja füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning nende osutamine on talle püsivaks tegevuseks.
Äriühingu õigusvõime on lahutamatult seotud äriregistriga – õigusvõime tekib ühingu registrisse kandmisega ja lõpeb registrist kustutamisega.

Ärakiri – originaali sisuline kordus (sisu on sama, vorm on erinev) Ära läheb plangil kiri, asutusse jääb valgelpaberil kiri.
Ääretult palju on ka relevantselt „OUT” gruppe – need on grupid, mis ei tundu piisavalt oluliseks. IN grupp v. Kõik ülejäänud.
Äriühingute loetelu on antud §-s 2 lg 1 ning see on ammendav, kuigi seadusega lubatakse ette näha ka võimalikke muid äriühingute liike.

Ärinimi on ettenähtud eristamaks ettevõtjaid endid, kaubamärk aga eristamaks ettevõtja poolt pakutavaid kaupu ja teenuseid.
Ärisaladus on teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada selle ettevõtja huve.
Äriühingute asutamisel on soovitatav sõlmida kohe ka käsunduslepingud juhatuse liikmetega, koostada töötajate jaoks töölepingud jpm.

Äratarvitamatuteks asjadeks on asjad, mis aja jooksul küll oma väärtust kaotavad, kuid mille kasutamine ei seisne asja äratarvitamises.
Äratarvitatav on vallasasi, mis otstarbekohasel kasutamisel (nt toiduainete söömine) lakkab olemast või võõrandatakse.
Ärakuulamata jätmine on oluline isiku menetlusõiguste ja inimväärikuse rikkumine, mis toob kaasa haldusakti õigusvastasuse.

Äriõigus ehk kaubandusõigus. Äriõigus on välja kasvanud tsiviilõigusest, kui kaubameeste vahelisest õigusest.
Ärieetika on rakenduseetika haru, mis analüüsib äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme.
Äriregistril on järelevalveõigus, võib NB juhtida, et kapital ei vasta seadusele ja rakendada muid abinõusid.

Äratarvitamatu –  selline asi, mille kasutamise eesmärgiks ei ole selle asja ära tarvitamine, nt 
Äriseadustikus on koos kõik äriühingute kohta käiv,samuti millepõhjal tegutseb kohturegister ja äriregister.
Äratarvitatav - kasutamisel lakkab olemast või võõrandatakse. Äratarvitamatu asi võib vananeda ja laguneda.

Äriseadustik – Elektrooniline Riigi Teataja Tsiviilseadustiku üldosa seadus – Elektrooniline Riigi Teataja
Äriõigus ehk kaubandusõigus on eelkõige ettevõtjate (kaupmeeste) vahelisi suhteid reguleeriv õigus.
Äriregistri pidajal on õigus nõuda ühistu juhatuselt ühistu liikmete nimekirja kehtivate andmete esitamist.

Ärevus – normaalne ärevus, patoloogiline ärevus: liiga tugev, liiga kaua kestev, objektiivse
Ärikeeld on erinevalt arestist pankrotiõigusliku vastutuse vahend maksejõuetuse tekitamise eest.
Ă„s on ĂĽle sehitatud nii,et alguk on ĂĽldnormid ja siis erinormid ĂĽksikute ĂĽhingute kohta.

Ärasaadetud hilinemisega - oferent võib aktseptijat teavitada, et ta loeb selle õigeaegselt kättesaaduks.
Äratarvitatav on vallasasi, mis otstarbekohaselt käsutamisel lakkab olemast või võõrandatakse
Ärinimi - Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.

Äramuutvaid tingimusi ehk tingimusi, mille kohta ei ole teada, kas vastav tingimus saabub või ei saabu.
Äratarvitatavad asjad - vallasasi, mis otstarbekohasel kasutamisel lakkab olemast või võõrandatakse.
Äriregistri pidajal on õigus ja kohustus, ÄS § 59 lg 5, tuvastada põhikirja vastuolu seadusega.

Äriõigusel on kaksk peamist valdkonda:  Kaupmehed/ ettevõtted  Kaubandustehingud.
Ärinime sisu on mõnes osas kitsam kui juriidilise isiku nimi, kuid samas on ta ka laiem.
Äriregister on Eestis käesoleval ajal kohturegister analoogiliselt kinnistusregistriga.

Ärihoonesse on planeeritud toidukauplus, kohvik, bowling ning teenindus- ja äripinnad.
Äratarvitatud - kui see otstarbekohasel kasutamisel lakkab olemast või võõrandatakse.
Äriseadustik on Eesti Vabariigi Riigikogu seadus, mis reguleerib ettevõtjate tegevust.

Äriühingutel on ärinimi ÄS §81, §25 (2), §35, §244, TÜS §6, MTÜS §3, SAS §4.
Äriühingud on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu.
Ähvardus on õiguslikult arvestatav, kui see paistab küllaldaselt põhjendatud.

Ă„riregistri kanne on deklaratiivne, tahteavalduse teatavakstegemine on konstitutiivne.
Ähvardus on õigusvastane kui see tegu millega ähvardati on õigusvastane.
Ärakandmist on võimalik, et tema käitumist on vaja täiendavalt kontrollida.

Äriühingu ärinimi on äriühingu poolt peetava ettevõtte juurde kuuluv päraldis.
Äriruum on   majandus­   või   kutsetegevuses  kasutatav ruum. 
Äs – Äriseadustik RT I 1995, 26/28, 355; …RT I, 30.12.2010, 2

Ă„ratarvitatav on vallasasi, mis otstarbekohasel tarvitamisel lakkab olemast.
Ärinimi on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.
Äritoimikud – Registrisse kantud ettevõtja kohta avatakse äritoimik.

Äriühingut on võimalik registreerida elektroonselt või notariaalselt.
Äriregistrid on tegutsenud alates 1.09.1995, mil jõustus äriseadustik.
Äritegevus – ja juhtimisoskuste puudus Ettevõtja suur töökoormus.

Äriõiguse esemeks on suhete kogum, mis moodustab ettevõtlustegevuse käigus.
Ähvardus on lõpule viidud, kui ta on teatavaks saanud kannatanule.
Ähvardamine – karistatakse rahalise karistuse või 1a vangistusega.

Ă„riĂĽhingu pangakonto ehk nn stardikonto ning kanda sinna kapitali sissemaksed.
Äs – ühingute regulatsioon ja äriregistri regulatsioon.
Äriregistrid on avalikud, sinna kantud andmetega on õigus tutvuda

Äratarvitamata asjad – aja jooksul väärtus kaob, aga asi jääb alles
Äriseadustiku mõtte on osaühing aktsiaseltsist väiksema kapitaliga.
Äratundmiseks esitamine – esitatakse asi, isik vms ära tundmiseks.

Äratundmiseks esitamine – esitatakse isik, asi vms äratundmiseks.
Äraarvatud inflatsion – täielikult prognoositud inflatsioon.
Äriühingu liigile on välismaa äriühing kõige sarnasem.

Ähvardamine on võimalik üksnes tegevuse vormis.
Äriühingu juhtorganid on juhatus, nõukogu ja üldkoosolek.

Äratarvitamatud asjad – need, mis pole äratarvitatavad.
Ă„ramuutev on nagu peegelpilt edasilĂĽkkavale.
Äriõigus – eestis on see ühinguõigus.

Äriregistri keskandmebaas – siin võib info olla vale.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Äriühingute liigid on järgmised: täisühing (ÄS § 79)- äriühing, milles on kaks või enam osanikku, kes tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto