Üldine usundilugu (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on religion/usund ?
 • Mitmekesiseim religioon maailmas ?
 • Kuidas koolitada häid ametnikke ?
 
Säutsu twitteris
Üldine usundilugu
Ei toimu 25.09 ja 16.10 – lõpp 18.12 2013, eksam 08ja 15.01 2014 jne
Ringo .ringvee@ut.ee. Lugema peaks. C Partridge “maailma usundid”- v.a osa II; Tarmo Kulmar “üldine usundilugu. Religiooniteaduste põhimõisted.maailmausundid.seletussõnastik
Mis on religion / usund ?
 • Peegeldab inimeste uskumusi maailma üldise korralduse kohta
 • Maailmamõiste/- mõtestamise süsteem

Religiooni defineerimine
 • Funktsiooni kaudud - selgitada /põhjendada umber toimuvat. Psühholoogiline, ühiskondlik jne. Funktsioon
 • Nt: Plutarchos (46-120) religiooni algus on inimlikus hirmus
 • Olemuse kaudu
 • Püha?
 • R.Otto – pühas on eligi täiesti teistsugust
 • Pühadus on selline tõelisuse kvaliteet, milles ei kahelda ning mis eligioon eeldustele, mida ei ole võimalik tostada( Roy Rappaport, 1971)
 • Põhadus on nähtus isenesest
 • W. Cantwell Smith – usk ja eligioon/usund, eligioon kui kumulatiivne traditsioon.
 • Individuaalne usk ja kollektiivne traditsioon
Usundid maailmas
 • Kristlus :2,1 miljardit
 • Islam: 1,5 miljardit
 • Hinduism : 900 miljonit
 • Hiina omausundid : 394 milj.
 • Budism : 376 milj.
 • Põlisusundid :300 milj.
 • Sikhism : 23 milj,
 • Judaism : 14 milj.
 • Baha ´I : 7 milj.
 • Džainism : 4,2 milj
 • Shinto : 4 milj.
  Religion on ….
  • Usk vaimolenditesse(Ed.B.Tylor 1871).* animism - kõik meie ümber hingestatud
  • Rõhutud olendi ohe, südametu maailma süda, justnagu ta on vaimulagedate olude vaim. Religioon on oopium rahvale ( Karl Marx 1844)
  • Inimesste ülemate, usutavasti looduse ja inimelu kulgu suunavate ja eligioonte vägede lepitamine ja enda poole võitmine. Religion koosneb teooriast ja praktikast( J. Frazer 1890-1900)
  • Üksikinimese tunded, tugevused ja kogemused, mida inimene seostab jumalikuga ( William James 1902 )’*institutsionaalne eligioon * individuaalne , isiklik eligioon
  • Sõmbolite süsteem , mis tekitab tugevaid ja kauakestvaid meeleolusid ja motivatsioone, eksistentsi üldise korralduse kohta, ümbritsedes need arusaamad sellise tõsiasjadele vastava auraga, et need meeleolud ja motivatsioonid näivad ainulaadselt elulähedased( Clifford Geertz )
  • On pühaga, see tähendab eraldatu ja keelatuga, seotud uskumuste ja tavade terviksüsteem, mis seob selle järgijad üheks moraalseks kogukonnaks( E. Durkheim 1912)
  Usundites on alati arusaam üleloomulikust eligio,- maailmast, või- tegevusest, mis mõjutab sündmusi ja tingimusi siin maailma( R.Stark ja W. Sims Brainbridge “ the Future of eligioon”
  Usundiuuringud/-teadused
  • Usundiuuringute ajalugu
  • Euhemeros (3,saj e.m.a ) – jumalad on jumalikustatud kuningad, * euhemeristlikud religiooniteooriad – Ed.B. Tylor- animism , Sigmund Freud , Erich von Däniken – jumalad on tulnukad . “Iidsed tulnukad”
  Usunditeaduste sünd 19.saj.
  • Kristlus kui norm
  • Kristluse kategooriad
  • Soov mõista teisi
  • Max Müller (1823-1900) – müüdiuuringud – moot kui allikas. Võrdlev kirjandusteadus , võrdlev usundilugu
  • 19.sajandi protestantlik teoloogia : ajalookriitiline meetod piibliteadustest * Adolf von Harnack (1851-1930) religiooni on võimalik uurida teaduslikult- ajalooline jeesus , kes ta oli?
  • Demütologiseerimine – (Rudolf Bultmann 1884-1976)
  • 1960-1970. Usundiuuringud
  • Nn klassikalised religiooniteadused

  Religiooni eligioon käsitluse võimalused
  • Religiooniteadused v teoloogia –religiooniteadused/ religiooniuuringud * metodoloogiline agnostitsism
  • Teistes teadusharudes kasutatavad teooriad ja meetodid
  • Teoloogia – õpetus Jumalast , usuteadus – uuritava eksistentsiaalne tähendus uurijale. * Teoloog käsitleb oma ainest kire , hirmuja armastusega (Paul Tillich)
  Religion
  • Uskumused ja tavad
  • Filosoofia ja praktika – nt. Mis on elu eesmärk
  • Maaimanägemisviis
  • Eluviis – mida süüa, kuidas rõivastuda, kellega suhelda jne
  • Olemisviis
  • Kultuur
  • Poliitilised eelistused
  • Moraal ja eetika
  • Identiteet (individuaalne / kollektiivne)- kes me oleme , kust me tuleme ja kuhu läheme, mis on meie(põhi)väärtused

  Euroopa ja eligioon 21.saj
  • Religion ja kollektiivne identiteet? –* post- traditsionaalne maailm,
  • multikultuursus , identiteet ja eligioon – religioon ja poliitika
  • islam – religioon avalikus ruumis?
  • religioon ja globaliseerumine

  ÜKS LOENG PUUDU!
  Emotsionaalne ja kogemuslik
  • Religioosne kogemus – Muhamed, Buddha , Nanak, Paulus
  • Emotsioon
  • Usuline kogemus
  • Usuline pöördumine
  • Usuline kasvamine
  • Religioonipsühholoogia

  Religioosne kogemus
  • Numinoosne e püha kogemus
  • Hierofaania
  • Veetlus ja võlu
  • Müstiline kogemus
  • Teisenenud teadvusseisund, kogemus ja rituaal
  • Hingereisid
  • Šamaanirännakud
  • Keeltes palvetamine
  • Usu kinnitamine
  • Siirderiitused
  • Usuline pöördumine ( konversioon ) – nähtus , milles isiku personaalsus ja tõelisuse kogemine muutuvad. Usuline pöördumine muudab niihästi inimese arusaama endast kui tema arusaama enda kuulumisest sotsiaalsesse keskkonda ( Meredith McGuire)

  Eetiline dimensioon
  • Eetika ja ususeadus
  • Šariaat – usuline seadusraamistik islamis – koraan ja prohveti pärimus ( sunna )
  • Halaka – juudi usu seadus
  • Dharma
  Ühiskond ja institutsioonid
  • Preester , šamaan, prohvet , guru , rabi jt
  • Religioosne institutsioon
  • Religioon reprodutseerib ühiskondlike institutsioonide kaudu ( D. Hervieu- Leger )
  • Emilie Durkheim (1858-1917)
  • Religioon kui ühiskonna liim
  • Religiooni teisenemine
  • Tänapäeva Läänemaailm
  • Mina-usund
  • Rebi ja kleebi ( erinevatest usunditest tehakse endale tervik kokku) ( Wade Clark Roof )
  • Uskumine kuulumiseta ( Grace Davie)
  • Kuulumine uskumiseta ( Ole Riis )
  • Sekularisatsioon/ ilmalikustumine
  • Religioossete institutsioonide ja uskumuste tähenduslikkuse vähenemine ühiskonnas ( Bryan Wilson )
  Sekularisatsioon
  • Inimeste vähenenud seos usuliste institutsioonidega
  • Usuliste institutsioonide mõju ja tegevusvaldkondade ahenemine ühiskonnas
  • Usuliste veendumuste ja rituaalide tähenduslikkuse vähenemine argielus
  • Euroopa – sekularisatsioon
  • Protestantlik Põhja –Euroopa – lõige rohkem
  • Katoliiklik Lõuna- ja Kesk- Euroopa
  • Õigeusklik Balkan – ja Ida-Euroopa
  • Ratsionaalse valiku teooria
  Materiaalne dimensioon
  • Pühamu
  • Tempel
  • Altar
  • Rõivas
  • Mask
  • Ikoon
  • Kirik
  • Puujumal
  • Fetiš
  • Armastuse orisha oshun ( santeria )
  • Kontekst

  Poliitiline dimensioon
  • Riigiusund; preesterkuningad jne
  • Riik ja religioon
  • Riigikirik (inglise kirik, taani kirik jt)
  • Kirik kui riigi institutsioon
  • Kirikuriik – Vatikan , dalai - laamad ja Tiibet a-ni 1951
  • Riigi ja kiriku lahutatus – rev. Ameerikas ja Prantsusmaal 18.sajandi lõpul
  • Partnerlus ( Saksamaa)
  • Religioon ja väärtused
  • Kultuurisõjad
  • Identiteet
  • Kristlikud erakonnad ( Euroopa jm); Moral Majority ( USA) , Muslimi Vennaskond ( Egiptus ) ; Hamas ( Palestiina ); Bharatiya Janata Partei (India) ; Gush Emunim ( Iisrael) ; Jathika Hela Urumaya ( Sry Lanka )
  • Sisepoliitika ja välispoliitika
  • Inimõiguse ja usuvabadus
  • Religioon ja turvalisuspoliitika
  • Vestfaali rahu 1648 – ususõdade lõpp Euroopas
  • Rahvusvahelise poliitika ja religiooni lahutamine
  • Külm sõda – inimõigused, mh usuvabadus
  • 11.sept 2001 e 9/11 – religiooni naasmine poliitikasse
  • Usuvabadus
  • Eesti Vabariigi põhiseadus prg 40
  • ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioon 1948 artikkel 18

  Kristlus
  • Suurim religioon maailmas
  • Üle 2 miljardi kristlase e u 32 % maailma elanikkonnast
  • Mitmekesiseim religioon maailmas?

  Kirik
  • 1065 suur kirikulõhe
  • Õigeusu kirikud, ida-kirikud
  • Rooma -Katoliku kirik, lääne-kirik
  • Protestandid, 16. sajandi reformatsioon
  Jeesus Kristus
  • Naatsareti Jeesus (~7-4 e.m.a.- ~26-36 m.a.j.)
  • Ješua/Jehošua
  • Jeesus Kristus
  • Χρίστος (võitu, salvitu) Messias ,
  • Jumal?
  • Inimene?
  • Inkarnatsioon – “Sõna sai lihaks”
  • Ristija Johannes
  • Saatan kiusab Jeesust
  • Imedetegija, tervendaja
  • Kaana pulm, Laatsarus
  • Elava usu kuulutaja
  • Juudi prohvet, reformaator
  • (“Te olete kuulnud , aga mina ütlen teile...)
  • Jumalariik
  • "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast.” (Jh 18:36)
  • Sündis neitsist
  • Suri ristil – INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) inimeste pattude lunastamiseks
  • Tõusis üles surnuist
  • Lunastas inimese, ohvritall
  • Teine Aadam
  • Armastuse kaksikkäsk:
  • Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega
   ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!
  • Armasta oma ligimest nagu iseennast !
  • 12 jüngrit/12 apostlit , sh
  • Rooma piiskop, esimene paavst
  • Johannes
  • Toomas
  • Juuda seeklid, Juuda suudlus
  • Mäejutlus
  • Matteuse evangeelium 5-7

  Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast !
  Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks – tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!
  õndsad on kurvad, sest nemad saavad lohutuse, õndsad on armulised, sest nemad saavad armu, õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks ...
  • “Meie Isa palve”

  Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna ja anna meile andeksk meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti . Aamen
  Jumal
  • Jumal Isa
  • Jumal Poeg
  • Jumal Püha Vaim
  Kirik , Kristlus
  • Nelipühi ( Apostlite teod 2:1-4)
  • Püha Vaim
  • Algkogudus
  • Juudikristlus
  • Jaakobus , Peetrus jt
  • Kas kristlaseks saamiseks peab esmalt saama juudiks?
  Paulus
  • Saul ( Saulus )
  • Pöördumine teel Damaskosesse
  • Paganate apostel
  • Juudi usutavadest loobumine (a 46)
  • Pauluse kirjad (13)

  Piibel
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Üldine usundilugu #1 Üldine usundilugu #2 Üldine usundilugu #3 Üldine usundilugu #4 Üldine usundilugu #5 Üldine usundilugu #6 Üldine usundilugu #7 Üldine usundilugu #8 Üldine usundilugu #9 Üldine usundilugu #10 Üldine usundilugu #11 Üldine usundilugu #12 Üldine usundilugu #13 Üldine usundilugu #14 Üldine usundilugu #15 Üldine usundilugu #16 Üldine usundilugu #17 Üldine usundilugu #18 Üldine usundilugu #19 Üldine usundilugu #20 Üldine usundilugu #21 Üldine usundilugu #22 Üldine usundilugu #23 Üldine usundilugu #24 Üldine usundilugu #25 Üldine usundilugu #26 Üldine usundilugu #27 Üldine usundilugu #28 Üldine usundilugu #29 Üldine usundilugu #30 Üldine usundilugu #31 Üldine usundilugu #32 Üldine usundilugu #33 Üldine usundilugu #34 Üldine usundilugu #35
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 35 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-01-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 21 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kärt Erikson Õppematerjali autor

  Meedia

  Lisainfo

  aine Üldine usundilugu konspekt
  usk , usund , rist , religioon , kirik , islam , palve , traditsioon

  Mõisted

  Sisukord

  • Üldine usundilugu
  • Ringo.ringvee@ut.ee
  • Hinduism
  • Budism
  • Džainism
  • Sikhism
  • Hiina usundid
  • Põlisusundid
  • Uued usutraditsioonid

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  33
  doc
  Konspekt-üldine usundilugu
  19
  docx
  Üldine usundilugu
  10
  odt
  Üldine usundilugu kokkuvõttev tabel
  83
  docx
  Üldine usundilugu konspekt
  12
  odt
  Üldine usundilugu
  9
  odt
  Usundilugu
  28
  docx
  Maailma usundid
  26
  pdf
  Maailma usundid

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !