Ühiskonna riigieksami materjal - sarnased materjalid

euro, rahvus, poliitika, organisatsioon, riigivõim, maksud, vald, töötu, kodakondsus, kapital, rass, president, riigikontroll, liikmesriik, parlament, arengumaad, omavalitsus, valuuta, seadusandlik, üksikisik, turg, töötaja, euroopa nõukogu, volikogu, tööpuudus, valuutafond, riigipea, partei, haridus, majanduspoliitika, konflikt, tulumaks, üro
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...uhtarv. Tööstuse osatähtsuse kasvu suurenemisel kasvab riigi jõukus, suureneb sissetulek ühe elaniku kohta. Tööstuse kõrval hakkavad arenema teised majandusharud (teenindus). Esimene tööstusharu, kus muutused hakkasid toimuma, oli tekstiilitööstus. Igapäevase riidematerjali järele oli nõudlus kõige suurem. Tööstuspööre algas Inglismaal 1760. aastatel, mehaniseerimine toimus valdkonniti. Esimene valdkond oli puuvillaketramine. Tööstuspöörde peamised eeldused: · tehniline areng, mis võimaldas mehaniseerimist; · põllumajanduspöörde tulemusena tekkiv ostjasko...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
124 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

NÜÜDISÜHISKOND. On selline ühiskonna arengutase, mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonna valitsemises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus. Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19. saj. ­ 20. saj. viimane veerand (ca. 200 a.). Ühiskond Inimeste omavaheliste suhete kogu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
946 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

1.NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond on konkreetsest ühiskonna mõiste ...

Ühiskond - Keskkool
136 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

1 I NÜÜDISÜHISKOND Ühiskonna mõiste. Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond). Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes. Võimu tunnused ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprin...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1127 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA 1.NÜÜDISÜHISKOND Nüüdisühiskonna kujunemine. Tööstusrevolutsioon ja kapitalismi kujunemine. Poliitökonoomilised teooriad kapitalismi arengust. Demokraatia printsiibid ja väärtused. XX sajandi ühiskonna poliitilise arengu tendentse. Moderne elustiil. Kaasaegsed majanduse-...

Ühiskond -
15 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA 1.NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond o...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
30
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine

Ühiskond - inimeste kooselu vorm ja sellest tulenevate sotsiaalsete suhete ja institutsioonide kogum. Industriaalne e tööstusühiskond 18. sajandu Inglismaa Tööstuslik tootmine *manufaktuurid asendusid vabrikutega Töötegemine muutus ratsionaalseks ("aeg ja raha") Tugevnes bürokraatia Tööaeg domineer...

Avalik haldus - Keskkool
63 allalaadimist
15
doc

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks

ÜHISKONNAÕPETUSE RIIGIEKSAMI AINESISU NÜÜDISÜHISKOND Nüüdisühiskonna kujunemine Ühiskonna mudel Asustus Majanduse eripära Küttide ühiskond Ajutine Jaht Nomaadide ühiskond Ajutine ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
798 allalaadimist
20
doc

Ühiskonna eksami konspekt

NÜÜDISÜHISKOND Ühiskonna mõiste.- suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Nüüdisühiskonna kujunemine.Nüüdisühiskonda ehk moodsat ühiskonda iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine ,rahva osalemine ühiskonna valitsemises,vabameelsus inimsuhetes ning vaimu elus.AGRAARÜHISKOND->TÖÖSTUSÜHISKOND- >POSTINDU...

Kodanikuõpetus - Keskkool
331 allalaadimist
14
docx

Ühiskonnaõpetuse koolieksami materjal

Ühiskonnaõpetuse koolieksami materjal I kursus ,,Ühiskonna areng ja demokraatia" Ühiskond ja selle areng Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid Rahvastiku jaotamine 1.) kaasasündinud ehk bioloogilised erinevused nt: rass, sugu, seksuaalsed orientatsioonid, vanus 2.) elu jooksul õpitud ehk sotsiaalsed erinevused n...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
2 allalaadimist
7
odt

Ühiskonna eksami konspekt

NÜÜDISÜHISKOND TUNNUSED ­ ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus, tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonnaelu korralduses, vabameelsus, inimõiguste tunnustamine ÜHISKOND ­ suurte inimhulkadekooselu korrastatud viis INDUSTRIAALÜHISKOND ­ keskne tööstuslik tootmine, muutis töö...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
84 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...ulekuallikas. Alaealisus on karistuse mõistmisel vastutust kergendavaks asjaoluks. Vastavalt karistusseadustikule võib väärteo eest võtta vastutusele isiku, kes enne väärteo toimepanemist on saanud 15-aastaseks. 15-18-aastase alaealise poolt toimepandud väärteo materjalid võib üle anda sotsiaaltalitusele, kui haldusõiguse rikkuja isikut arvestades on otstarbekas kohaldada kasvatuslikke abinõusid. Alaealine rakendatakse üldkasulikule tööle 10-50 tundi üksnes tema nõusolekul tööst ja õppimisest vabal ajal. Alla 13-aastasele alaealisele võib määrata üldkasulikku tööd kuni 10 tundi. LÄ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
119 allalaadimist
37
docx

Ühiskonna valitsemine

...Vaatab ainult seda, kas eelnevalt ei ole midagi valesti vormistatud, et ei ole tehtud protseduurilisi vigu. Kui on tehtud vigu saadetakse ringkonnakohtusse tagasi. Apellatsiooni ja kassatsiooni vaheline erinevus- kassatsiooni puhul ei vaadata enam tõendusmaterjale, vaid jälgitakse kas madalamaastme kohtud pidasid kinni reeglist. Euroopa kohus (Luxemburg) lahendab liikmesriikide tülisid + kodanike ja asutuste vahelisi tülisid Euroopa Inimõiguste kohus (Strasburgis) on Euroopa Nõukogu juures ja jälgib inimõigustest kinnipidamist. Kohtunike sõltumatu...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
12
odt

Ühiskonna eksam

Ühiskonna eksam Pilet 1 1) Nüüdisühiskonna kujunemine : Nüüdisühiskonna tunnusjooned: - Inimõiguste tunnustamine - Vabameelsus (inimsuhetes ja vaimuelus) - Rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises - Tööstuslik kaubatootmine - Ühiskonnasekto...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
21
doc

Ühiskonna eksami konspekt

1. NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis ÜHISKONNA MUDEL ASUSTUS MAJANDUSE ERIPÄRA Küttide ühiskond ajutine jaht Nomaadide ühiskond ajutine ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
509 allalaadimist
42
doc

Ühindkonna eksami kordamine

1. NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis ÜHISKONNA MUDEL ASUSTUS MAJANDUSE ERIPÄRA Küttide ühiskond ajutine jaht Nomaadide ühiskond ajutine karjakasvatamine Agraarühiskond ...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
16
doc

Ühiskonna eksami õppimine .

...nemlike õiguste äravõtmine, üürilepingu lõpetamine, võlad. Hageja ­ osapool, kes esitab kohtule avalduse asja uurimiseks. Kostja ­ tema peab vastama hageja pretensioonile. Kriminaalasjades on staadiumid: 1) Kohtueelne staadium ­ uurimismaterjalide kogumine a) Kodu ja isiku puutumatus (läbi otsida saab vaid kohtuorderiga) b) Vahistatul on õigus teada, mille eest vahistati c) Õigus nõuda kohtuniku juurde toimetamist d) Õigus saada kompensatsiooni ebaseadusliku kinnipidamise eest 2) ...

Ühiskond - Põhikool
7 allalaadimist
14
doc

Ühiskonnaõpetuse eksam I osa

Nüüdisühiskond Ühiskonna mõiste - inimeste kooselu vorm ja sellest tulenevate sotsiaalsete suhete ja institutsioonide kogum. Nüüdisühiskonna kujunemine - Nüüdisühiskond vormus käsikäes rahvusühiskondade ja rahvusriikide moodustumisega 19. sajandil. Samal ajal kujunesid välja ka ühiskonna kolm põhi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
830 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID Pilet 1 1. Ühiskonnaliikmed. Maslow püramiid. Rahvastiku erinevad jaotusviisid. Sotsiaalne liikuvus. Tänapäeva ühiskond on eripalgeline ja mimekesine. Selleks et ühiskond toimiks on vaja, et ühisko...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
38 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

...ohus vaatab apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtu lahendid Apellatsioon tähendab edasikaebusega kõrgema instantsi poole pöördumist. Riigikohus tegeleb kohtulahenditega kassatsiooni korras. Kassatsioon on kohtuotsuse läbivaatamine olemasolevate dokumentide ja materjalide põhjal. Riigikohtu ülesandeks on lisaks kassatsioonikaebuste läbivaatamisele ka konstutsiooniline järelevalve ( kehtivate ning vastuvõetavate õigusaktide hindamine selle järgi, et kas need on põhiseadusega kooskõlas) Õiguskantsleri töövaldkonnad: Teostada seaduslikkuse järelvalvet Lah...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
663 allalaadimist
14
docx

Ühiskonna uurimine

Ühiskonna uurimine 1.Millistel eesmärkidel tellitakse sotsioloogilisi uuringuid ? -Tunnustatud viisil tehtud ühiskonnauuringud loovad võimalusi teadmispõhisemaks poliitikaks, mis on eelduseks parlamentaarse demokraatia arengusuundadele. Esiteks, püsivama kommunikatsioonikanali rajamine seadusandja ja ko...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
28
docx

ühiskonna eksam

...  Kas inimeste omavahelised suhted moodustavad sotsiaalseid institutsioone?  Milline on inimeste kollektiivne identiteet?  Kuidas muudab sotsiaalne suhtlemine ühiskonda?  Kuidas mõjutab ühiskond inimese tegevust 2. ÜHISKONNAELU TASANDID RIIKLIKU VÕIMUKORRALDUSE TINGIMUSTES Inimtegevuse eesmärgid Mittemajanduslik hüve Majanduslik hüve ÜHISTASAND ERATASAND ...

Ühiskond - Keskkool
8 allalaadimist
52
doc

Ühiskonnaõpetuse konspekt

21/10/2010 17:48:00 2NÜÜDISÜHISKONNA KUJUNEMINE 17.saj: Inglismaa TÖÖSTUSREVOLUTSIOON ­ minnakse üle masintootmisele, kujuneb masstootmine - Linnastumine ­ urbaniseerumine(ladinak) - Kõige arvukamaks kihiks saab tööliste kiht - Väikeperede teke(ema,...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
230 allalaadimist
46
docx

Ühiskonna õpetus : täielik konspekt 10-12 klass

11ÜHISKONNA ÕPETUS 1.1. Nüüdisühiskond -on kujunenud suurriikide moodustumisega (19.saj). nt. Saksamaa- Pr. Preisi sõda 1870-1871 Otto van Bismarck ühendas Saksamaa suurriigiks mõisted-turumajandus,avalik –ehk valitsussektor,kodanikuühiskond,heaoluriik(sotsiaalne võrdsus ja õi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

... osalevate valitsusliikmete häälteenamusega. · Eestis peetakse aastaid juba kõiki istungeid elektrooniliselt Riigikantselei · Riigikantselei juht on riigisekretär ­ Heiki Loo · Tema juhtimisel koostatakse materjalid, mille alusel valitsetakse 19.jaanuar 2011 Vaatame jälle Valimiskooli, kuuenda osa I osa Bürokraatia ptk 4.5 Bürokraatia funktsiooni...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
89 allalaadimist
32
doc

Ühiskonnaõpetus II kursusele

...http://koit.pri.ee/lisad/ http://www.parnu.ee/raulpage/kodaniku/ http://www.ut.ee/SOPL/01s/kursused/riho2.doc Konspektile lisanduvad kordamisküsimused, mis aitavad kontrolltööks valmistumisel. Iga teema järel toimub kontrolltöö (kokku kolm). Kontrolltööd tehes abimaterjali kasutada ei tohi. Iseseisvad tööd antakse jooksvalt. Tähtajaks on üks nädal töö andmisest alates, kui õpetaja ei ütle teisiti. Iseseisvad tööd tuleb esitada antud tähtajaks, esitades hiljem, võib õpetaja alandada hinnet ühe palli võrra. Kuu möödumisel tähtajast on õpetajal õigus töö vastuvõtm...

Ühiskond - Kutsekool
118 allalaadimist
34
doc

Kodanikuõpetus III kursusele

KODANIKUÕPETUS III KURSUSELE ÕPIJUHIS Kursuse nimetus: Kodanikuõpetus kutseõppeasutuste III kursusele Maht: 1 AP (40 t) Sihtrühm: kutseõppeasutuste III kursuse õpilased Kursuse eesmärk: Tähtsamate rahvusvaheliste institutsioonide ja nende eesmärkide tundmine, Euroopa Liidu (EL) kohta ülevaate saamin...

Ühiskond - Kutsekool
96 allalaadimist
17
doc

Ühiskonnaõpetus II

...dusasutusse sisseastumine, seal edasiliikumine ja edukas lõpetamine. See on ettevalmistuks karjääriks töötuturul. Põhiprobleemid Üks osa probleemidest seondub hariduse kvaliteediga. Haridusuurijatel on mõõdupuud, mille alusel seda ehk õpilaste saavutusi hinnata: riigieksamid, tasemetööd, rahvusvahelised teadusuuringud, hariduskulutuste & saavutustaseme tasakaal. Õpitulemused paremad neis riikides, kus kehtivad riiklik õppekava ja saavutusstandardid (nt. riigieksamid). Teine reformide põhjus on kartus kaotada konkurentsivõime: rõhutatakse vajadust suurendada ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
171 allalaadimist
102
rtf

Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo koolieksami piletid 2016 kevad

1. 1) Ühiskonna mõiste. Nüüdisühiskonna kujunemine. Ühiskond tähendab kollektiivsel identiteedil põhinevat suhtlemist. Kollektiivne identiteet tähendab ühtekuuluvustunnet, mida jagavad ühesuguste rahvuslike, kultuuriliste, religioossete, ajalooliste, majanduslike ja/või poliitiliste väärtuhinnanguteg...

Ühiskond - Keskkool
19 allalaadimist
17
docx

ÜHISKONNAÕPETUS KOOLIEKSAM

ÜHISKONNAÕPETUS Eksami küsimused 1. Nüüdisühiskond a) Mis iseloomustab nüüdisühiskonda? Mida tähendab üleilmastumine? Nüüdisühiskonda iseloomustavad ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus, tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimu...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
23
pdf

Ühiskonna valitsemine

Ühiskonna valitsemine Demokraatlik valitsemiskord. Valitsemise põhivormid: presidentalism, parlamentarism. Monarhia ja vabariik. Sotsiaalsed liikumised ja erakonnad. Huvide esindamine ja teostamine. Poliitilised ideoloogiad. Valimised: funktsioonid, erinevad valimissüsteemid, valimiskäitumine, valimiste tulem...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
187 allalaadimist
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

Rassid, rahvad ja usundid Inimesed on erinevad. Antropoloogia - [kreeka keelst - inimeseteadus] Eristatakse kahte külge. · Füüsiline antropoloogia - uurib inimese väliseid tunnuseid. · Kultuurikline antropoloogia - uurib inimeste ühtekuuluvust keele kasutuse, käitumise, usundi ja muu sarnase järg...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
469 allalaadimist
29
odt

III kursuse materjal

ÜHISKONNAÕPETUS III KURSUSELE TÄHTSAMAD RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖORGANISATSIOONID, DEMOKRAATIAT KINDLUSTAVAD KONVENTSIOONID. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on loodud 24. oktoobril 1945. Eesti ühines ÜRO-ga 17. septembril 1991. ÜRO eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning r...

Ühiskond - Kutsekool
106 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto