Ökonomeetria kordamisküsimused (4)

5 VÄGA HEA
 
1. Ökonomeetria mõiste ja ülesanded. Ökonomeetria komponendid.
MÕISTE: Ökonomeetria on teadus ja kunst kasutada statistilisi tehnikaid ja
majandusteooriaid majanduslike andmete analüüsimisel.
ÜLESANDED:
1) Majanduslike nähtuste vaheliste seoste kvantitatiivne kirjeldamine
2) Majandusteoreetiliste hüpoteeside kontrollimine
3) Majandusnäitajate ja majandusarengu prognoosimine
KOMPONENDID:
· Majandusteooria
· Andmed
· Statistilised ja matemaatilised meetodid
2. Ökonomeetrilise mudeli olemus, mudeli komponendid. Ökonomeetrilise
modelleerimise etapid.
MUDELI OLEMUS:
· Mudel on lihtsustatud ettekujutus reaalsest objektist, protsessist või nähtusest
· Mudel on tegelikkuse abstraktsioon, üldistus
· Mudel peab peegeldama ainult olulist, jätma teatud probleemi käsitlemisel
kõrvale mitteolulise
ÖKONOMEETRILISE MUDELI OLEMUS:
Ökonomeetriline mudel on matemaatilise mudeli eriliik, mis koosneb üldjuhul
algebralistest võrranditest või võrrandisüsteemidest ning sisaldab juhuslikku
komponenti.
ÖKONOMEETRILISE MUDELI KOMPONENDID:
· modelleeritavad näitajad: endogeensed ehk sõltuvad muutujad (Y)
· modelleeritavat nähtust mõjutavad näitajad: eksogeensed ehk sõltumatud
muutujad (X)
· matemaatiliste ja statistiliste meetoditega hinnatavad mudeli parameetrid
· juhuslik komponent ()
ÖKONOMEETRILISE MODELLEERIMISE ETAPID:
1. teooria ja sellel baseeruva verbaalse mudeli formuleerimine
2. andmebaasi korraldamine
3. ökonomeetrilise (matemaatilise) mudeli valik
4. ökonomeetrilise mudeli parameetrite hindamine
5. parameetrite usaldatavuse kontrollimine
6. mudeli omaduste parandamine
7. järelduste tegemine
8. prognooside koostamine
3. Lihtne regressioon, regressioonivõrrandi põhikuju. Determineeritud
regressioonivõrrand.
Lineaarse regressiooni korral kirjeldatakse seost uuritavate muutujate väärtuste
vahel sirge abil võrrandiga
Y = a0+a1X
Eesmärgiks on leida punktiparvega antud X ja Y vahelist seost iseloomustava parima
sirge võrrand
Lineaarse kahe muutujaga determineeritud regressioonimudeli korral eeldatakse, et
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökonomeetria kordamisküsimused #1 Ökonomeetria kordamisküsimused #2 Ökonomeetria kordamisküsimused #3 Ökonomeetria kordamisküsimused #4 Ökonomeetria kordamisküsimused #5 Ökonomeetria kordamisküsimused #6 Ökonomeetria kordamisküsimused #7 Ökonomeetria kordamisküsimused #8 Ökonomeetria kordamisküsimused #9 Ökonomeetria kordamisküsimused #10 Ökonomeetria kordamisküsimused #11 Ökonomeetria kordamisküsimused #12 Ökonomeetria kordamisküsimused #13 Ökonomeetria kordamisküsimused #14 Ökonomeetria kordamisküsimused #15 Ökonomeetria kordamisküsimused #16 Ökonomeetria kordamisküsimused #17 Ökonomeetria kordamisküsimused #18 Ökonomeetria kordamisküsimused #19 Ökonomeetria kordamisküsimused #20 Ökonomeetria kordamisküsimused #21 Ökonomeetria kordamisküsimused #22 Ökonomeetria kordamisküsimused #23 Ökonomeetria kordamisküsimused #24 Ökonomeetria kordamisküsimused #25 Ökonomeetria kordamisküsimused #26 Ökonomeetria kordamisküsimused #27 Ökonomeetria kordamisküsimused #28 Ökonomeetria kordamisküsimused #29 Ökonomeetria kordamisküsimused #30 Ökonomeetria kordamisküsimused #31 Ökonomeetria kordamisküsimused #32 Ökonomeetria kordamisküsimused #33 Ökonomeetria kordamisküsimused #34 Ökonomeetria kordamisküsimused #35 Ökonomeetria kordamisküsimused #36 Ökonomeetria kordamisküsimused #37 Ökonomeetria kordamisküsimused #38
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 38 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-03-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
338 laadimist Kokku alla laetud
4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
manzu101 Õppematerjali autor

Lisainfo

1. Ökonomeetria mõiste ja ülesanded. Ökonomeetria komponendid. 2. Ökonomeetrilise mudeli olemus, mudeli komponendid. Ökonomeetrilise modelleerimise etapid. 3. Lihtne regressioon, regressioonivõrrandi põhikuju. Determineeritud regressioonivõrrand. 4. Stohhastiline regressioonivõrrand. Juhuslik komponent (regressioonijääk). Visualiseerimine (joonis). 5. Vähimruutude meetod, olemus, visualiseerimine. 6. Vähimruutude meetodil leitud parameetrite hinnangute omadused. 7. Statistilise seose tugevus: determinatsioonikordaja (hajuvuse (RSS, TSS, ESS) mõõtmine (joonised)), korrelatsioonikordaja, jääkstandardhälve, kovariatsioon, (eespool toodudnäitajate olemus, selgitus joonise abil). Kordajate omavahelised seosed. 8. Lihtsa regressioonimudeli a. headuse hindamine; b. usaldatavuse kontrollimine; c. mudeli parameetrite statistilise olulisuse kontrollimine; usalduspiiride leidmine; d. eespool toodud näitajate leidmine ja seoste analüüs Exceli regressioonanalüüsi tabeli põhjal. 9. Mitmene regressioon. Klassikalise regressioonanalüüsi põhieeldused. Gauss-Markovi teoreemi olemus. Parim hinnang. Nihutamata hinnang. Efektiivne hinnang. 10. Multikollineaarsuse olemus. Multikollineaarsuse avastamine. Tolerants (TOL), varieeruvusindeks (VIF). Multikollineaarsuse tagajärjed.11. Multikollineaarsuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele (labortöö). 12. Oluliste argumentide varieeruvuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele (labortöö). 13. Fiktiivsete muutujatega regressioonimudel, tõlgendus.14. Heteroskedastiivsuse olemus; põhjused; tagajärjed; avastamise meetodid. 15. Mitmese regressioonimudeli konstrueerimise põhimõtted. 16. Andmed ökonomeetrilistes mudelites. Põllumajanduslike ökonomeetriliste mudelite koostamine. Muutujate valik põllumajanduslike ökonomeetriliste mudelite koostamisel17. Erineva kujuga regressioonimudelid: muutujate suhtes lineaarne, astmefunktsioon, eksponentfunktsioon, logaritmfunktsioon, hüperbool, parabool, logaritmfunktsioon, polünoom. Mudelite võrrandid, joonised, elastsuskoefitsient, lineariseerimine, parameetrite tõlgendused, võrrandite nimetused (poollogaritmiline, log-lin jt), erinevate regressioonimudelite võrdlemine. 18. Astmefunktsiooni (Cobb–Douglase tootmisfunktsiooni) parameetrite leidmine (labortöö). 19. Isokvandid. Nende kasutamine (labortöö). 20. Mittestandardne ökonomeetrilise mudeli parameetrite hindamise meetod: peamiste komponentide meetod (olemus; kasutamise võimalused) (labortöö).21. Ökonomeetrilise mudeli analüüs statistiliste näitajate (F, t –kriteeriumi baasil). 22. Ökonomeetrilise mudeli majanduslik (sisuline analüüs): regressioonikordajate mõõtühikud; regressioonikordajate majanduslik sisu; regressioonikordajate märkide vastavus majandusteooria seisukohtadele. 23. Statistilise näitaja olemus. Põllumajandusstatistika näitajate süsteem. 24. Maastatistika. Maade kasutamist iseloomustavad näitajad. Maafondi dünaamika. 25. Taimekasvatuse statistika. Kasvupindade statistika. Kasvupindade dünaamika. 26. Kogusaaki ja saagikust iseloomustavad näitajad. Põhinäitajate dünaamika.27. Loomakasvatuse statistika. Loomade arvu iseloomustavad näitajad. Loomade arvu dünaamika. 28. Loomakasvatustoodangut iseloomustavad näitajad (toodangu mahu ja intensiivsusnäitajad). Põhinäitajate dünaamika. 29. Ökonomeetrilised mudelid põllumajanduses: piimasektori, lihasektori ja taimekasvatussektori mudelite olemus.
Ökonomeetria , ökonomeetria mõiste , regressioon , cobb-douglas

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis juhtub heteroskedastiivsuse korral ?
 • Mis juhtub funktsiooniga kui argument suureneb 500 kg võrra lehma kohta ?

Mõisted

Sisukord

 • Kovariatsioon on
 • MITMENE REGRESSIOON
 • KLASSIKALISE REGRESSIOONIANALÜÜSI PÕHIEELDUSED
 • GAUSS MARKOVI TEOREEMI OLEMUS
 • GAUSS MARKOVI TEOREEM
 • PARIM HINNANG
 • NIHUTAMATA HNNANG
 • EFEKTIIVNE HINNANG
 • Tolerants (TOL)
 • Varieeruvusindeks (VIF)
 • Multikollineaarsuse tagajärjed
 • Üldine reegel fiktiivsete muutujate defineerimisel
 • Heteroskedastiivsuse põhjused
 • Heteroskedastiivsuse tagajärjed
 • Mis juhtub heteroskedastiivsuse korral?
 • Heteroskedastiivsuse avastamine
 • Avastamine graafilisel meetodil
 • Parima alamhulga meetod
 • Muutujate suhtes lineaarne mudel
 • Elastsuskoefitsent
 • Astmefunktsioon
 • Log-log või log-lineaarne mudel
 • Poollogaritmiline mudel
 • Ruutfunktsiooni mudel (parabool)
 • Hüperboolne mudel
 • Omadused
 • Statistiline näitaja
 • Statistiliste näitajate süsteem
 • Tootmistulemusi iseloomustavad näitajad;
 • Põllumajandusettevõtte majanduslikku tegevust iseloomustavad näitajad
 • LIHASEKTOR
 • PIIMANDUSSEKTOR
 • TAIMEKASVATUSSEKTOR

Teemad

 • Ökonomeetria mõiste ja ülesanded. Ökonomeetria komponendid
 • Ökonomeetrilise mudeli olemus, mudeli komponendid. Ökonomeetrilise
 • modelleerimise etapid
 • Lihtne regressioon, regressioonivõrrandi põhikuju. Determineeritud
 • regressioonivõrrand
 • Stohhastiline regressioonivõrrand. Juhuslik komponent (regressioonijääk)
 • Visualiseerimine (joonis)
 • Vähimruutude meetod, olemus, visualiseerimine
 • Vähimruutude meetodil leitud parameetrite hinnangute omadused
 • Statistilise seose tugevus: determinatsioonikordaja (hajuvuse (RSS, TSS
 • ESS) mõõtmine (joonised)), korrelatsioonikordaja, jääkstandardhälve
 • kovariatsioon, (eespool toodud näitajate olemus, selgitus joonise abil)
 • Kordajate omavahelised seosed
 • Kovariatsioon on
 • Lihtsa regressioonimudeli
 • headuse hindamine;
 • usaldatavuse kontrollimine;
 • mudeli parameetrite statistilise olulisuse kontrollimine; usalduspiiride
 • leidmine;
 • eespool toodud näitajate leidmine ja seoste analüüs Exceli
 • regressioonanalüüsi tabeli põhjal
 • Mitmene regressioon. Klassikalise regressioonanalüüsi põhieeldused
 • Gauss-Markovi teoreemi olemus. Parim hinnang. Nihutamata hinnang
 • Efektiivne hinnang
 • GAUSS MARKOVI TEOREEM
 • PARIM HINNANG
 • EFEKTIIVNE HINNANG
 • Multikollineaarsuse olemus. Multikollineaarsuse avastamine. Tolerants
 • TOL), varieeruvusindeks (VIF). Multikollineaarsuse tagajärjed
 • Multikollineaarsuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele (labortöö)
 • Multikollineaarsuse tagajärjed
 • Oluliste argumentide varieeruvuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele
 • labortöö)
 • Fiktiivsete muutujatega regressioonimudel, tõlgendus
 • Heteroskedastiivsuse olemus; põhjused; tagajärjed; avastamise meetodid
 • Mitmese regressioonimudeli konstrueerimise põhimõtted
 • Andmed ökonomeetrilistes mudelites. Põllumajanduslike ökonomeetriliste
 • mudelite koostamine. Muutujate valik põllumajanduslike ökonomeetriliste
 • mudelite koostamisel
 • dünaamilisus
 • osaline tasakaalustatus
 • globaalsus
 • Erineva kujuga regressioonimudelid: muutujate suhtes lineaarne
 • astmefunktsioon, eksponentfunktsioon, logaritmfunktsioon, hüperbool
 • parabool, logaritmfunktsioon, polünoom. Mudelite võrrandid, joonised
 • elastsuskoefitsient, lineariseerimine, parameetrite tõlgendused, võrrandite
 • nimetused (poollogaritmiline, log-lin jt), erinevate regressiooni- mudelite
 • võrdlemine
 • Astmefunktsiooni (Cobb–Douglase tootmisfunktsiooni) parameetrite
 • leidmine (labortöö)
 • Isokvandid. Nende kasutamine (labortöö)
 • Mittestandardne ökonomeetrilise mudeli parameetrite hindamise meetod
 • peamiste komponentide meetod (olemus; kasutamise võimalused) (labortöö)
 • Ökonomeetrilise mudeli analüüs statistiliste näitajate (F, t –kriteeriumi
 • baasil)
 • Ökonomeetrilise mudeli majanduslik (sisuline analüüs)
 • regressioonikordajate mõõtühikud; regressioonikordajate majanduslik sisu;
 • regressioonikordajate märkide vastavus majandusteooria seisukohtadele
 • töökulu piima
 • tootmisel
 • kg/lehma kohta
 • Statistilise näitaja olemus. Põllumajandusstatistika näitajate süsteem
 • koguselisteks muutujateks
 • klassifitseerivateks
 • Statistilist näitajat iseloomustavad järgmised tunnused
 • kvalitatiivne
 • üldistav
 • ajalooliselt konkreetne
 • olulised
 • Esimeseks võimaluseks on näitajate süstematiseerimine tootmisharude järgi
 • Taimekasvatust iseloomustavad näitajad;
 • Loomakasvatust iseloomustavad näitajad;
 • Tootmisressursside (tootmispotentsiaali) olemasolu ja nende kasutamist
 • iseloomustavad näitajad;
 • Tootmistulemusi iseloomustavad näitajad;
 • Toodangu realiseerimist (turustamist) iseloomustavad näitajad;
 • Põllumajandusettevõtte majanduslikku tegevust iseloomustavad näitajad
 • Maastatistika. Maade kasutamist iseloomustavad näitajad. Maafondi
 • dünaamika
 • Taimekasvatuse statistika. Kasvupindade statistika. Kasvupindade
 • Kogusaaki ja saagikust iseloomustavad näitajad. Põhinäitajate dünaamika
 • Kogusaagi ja saagikuse prognoos
 • Bioloogiline kogusaak ja saagikus
 • Kogusaak ja saagikus esialgses kaalus
 • Kogusaak ja saagikus aidakaalus
 • Loomakasvatuse statistika. Loomade arvu iseloomustavad näitajad
 • Loomade arvu dünaamika
 • Loomade arv teatud kuupäeva seisuga
 • Aasta keskmine loomade arv
 • Loomakasvatustoodangut iseloomustavad näitajad (toodangu mahu ja
 • intensiivsusnäitajad). Põhinäitajate dünaamika
 • Kogutoodang naturaalsetes ühikutes
 • Kogutoodang rahalises vääringus
 • Kogutoodang nn valgu – rasvaühikutes
 • Ökonomeetrilised mudelid põllumajanduses: piimasektori, lihasektori ja
 • taimekasvatussektori mudelite olemus
 • osaline
 • tasakaalustatus
 • Osaline tasakaalustatus

Kommentaarid (4)


LizAnnn: Sobis õppimiseks suurepäraselt!
11:04 09-01-2014

Peeter J: Väga hea ja põhjalik materjal
13:51 13-10-2013

Kairit Peedimaa: Väga põhjalik ja arusaadav.
16:37 14-12-2017


Sarnased materjalid

18
doc
126
doc
100
pdf
1072
pdf
528
doc
72
doc
990
pdf
14
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto