Kategoorias ökoloogia ja keskkonnakaitse leiti 24 faili

Ökoloogia >> Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Keskkanalüüs- Orissaare vald- Ökoloogia ja keskkonnakaitse EMU
0
pdf

Keskkanalüüs- Orissaare vald- Ökoloogia ja keskkonnakaitse EMU

Orissaare valla keskk analüüs Ökoloogia ja keskkonnakaitse tunniks, õppejõud K.Rannik...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
101 allalaadimist
Ökoloogia mõisted seletusega
7
docx

Ökoloogia mõisted seletusega

Aerotank ­ aeratsioonikamber, kus reovesi kontakteerub aktiivmudaga või täpsemalt mikroorganismide biomassiga. Mikroorganismid kasutavad reovee orgaanilist ainet oma elutegevuses ja uue rakumassi sünteesiks. Aineringe ­ ainete pidevalt korduv ringlemine Maa pinnal või ühest Maa sfäärist teise. A. maht ­ iseloomustab aineringes osalevat ainehul...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
133 allalaadimist
Teraviljapõld mahekasutus ja viljavaheldus
14
ppt

Teraviljapõld(mahekasutus ja viljavaheldus)

TA-I III rühm Kristjan Loodus, Jörgen Matt, Artur Palok, Kevin Liimask Rukis Tatar Talinisu Rukis Talioder Mais Kaer Suvioder Tritikale Suvinisu Maakirp Lepatriinu Hiidmardikas Süsi-, ehmes-, kuiva- -ja pisijooksikud Põldhiir Metssiga Kährik Nugis Jänes Pisihiir ...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
69 allalaadimist
Kultuurrohumaa
26
ppt

Kultuurrohumaa

Ida-kitseherne põld Laiuse voorel Kultuurrohumaa on valdavalt turvasmuldadel paiknev kultuurheina- või karjamaa, mis ei sobi intensiivselt haritavate põllukultuuride kasvatamiseks ja mille kuivendusseisund on põllumajanduse seisukohalt vähemalt rahuldav. Kultuurrohumaade hulka käivad kultuurniidud ja kultuurkarjamaad. Kuiva kultuur-rohumaa kasvukohatüüp...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
50 allalaadimist
Taimekaitseseadus
12
ppt

Taimekaitseseadus

Taimekaitseseadus Seadusest · Käesolev seadus sätestab taimetervisenõuded ja taimekaitsevahenditele esitatavad nõuded, mis tagavad taimekaitsevahendite ohutuse inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, samuti taimekaitseseadmetele esitatavad nõuded ning riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse. · Taim käesoleva peatüki tähenduses on elus taim ja elusa taime...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
Eesti Noorte Looduskaitse Ühing-ENLÜ
1
doc

Eesti Noorte Looduskaitse Ühing (ENLÜ)

Eesti Noorte Looduskaitse Ühing (ENLÜ) Eesti Noorte Looduskaitse Ühing (ENLÜ) on ühendus, mis propageerib noorte loodusteadvuse kasvu ja aitab kaasa loodus(kaitse)teemaliste probleemide lahendamisele. Eesti Noorte Looduskaitse Ühing on noorsoo vabatahtlik organisatsioon. Ühingu liikmeiks võivad põhikirja järgi olla 10 kuni 29 aasta vanused noored. Ühing korraldab regulaarselt keskko...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
6 allalaadimist
Rannaniit
20
pptx

Rannaniit

Rannaniit Timo Annuk Ingmar Jürgens Jüri Demenok Tauri Sulg Rannaniit On mereäärne madal rohumaa On rohttaimedega kaetud,tasane ja madal rannalõik On regulaaarselt üleujutatud soolase mere veega On avatud kooslused ja neile on iseloomulik lopsakas taimestik Rannaniidu taimed,mis soosivad karjatamist Nõelalss,väike alss Punane aruhein Valge...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
35 allalaadimist
Veeseaduse esitlus
9
pptx

Veeseaduse esitlus

Veeseadus Koostajad: Seaduse ülesanne Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. Vee kaitse osas laienevad käesoleva seaduse sätted ka majandusvööndile. Vee ja veekogu kasutamine Vee ja veekogu kasutamine toimub avaliku kas...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
47 allalaadimist
METSASEADUS
11
pptx

METSASEADUS

METSASEADUS Karl Eensaar Madis Anton Üldiselt Metsaseadusest Väljaandja:Riigikogu Vastu võetud 07.06.2006 Jõustumine 01.01.2007 Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2011 Jaguneb kaheks Riigimetsaseadus ja Erametsaseadus § 32. Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada -Mets on ökosüsteem, mis koosneb mets...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
55 allalaadimist
MINU KESKKONNA ALASED HARJUMUSED
4
doc

MINU KESKKONNA ALASED HARJUMUSED

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Geomaatika osakond MINU KESKKONNA ALASED HARJUMUSED Keskkonnakaitse iseseisev töö Juhendaja Eva Tuvi Tartu 2011 Keskkonnakaitse iseseisev töö ,,Minu keskkonnakaitsealased harjumused" Sissejuhatus Valisin vaatluse päeva selliselt kus mul polnud peres mitte kedagi kodus 24h...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
23 allalaadimist
Jahiseadus
14
pptx

Jahiseadus

Jahiseadus Seaduse tutvustus Seadus sätestab jahiõiguse olemuse, reguleerib jahimaa, jahiulukivaru ja jahisaaduste kasutamist ning kehtestab jahipidamise korralduse ja jahiulukite kaitse abinõud. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada jahiulukivaru säilitamine taastusvaruna võimalikult suurele arvule isikutele. Seaduse kohaldamine Kaitstavate loodusobjektide piires rakendatakse jahipidamisel käesoleva sead...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
Madalsoo esitlus
10
odp

Madalsoo esitlus

MADALSOO Millised taimed Domineerib sookask, harvem mänd, kuivendusest mõjutatud kohtades ka kuusk; kaasliigina kasvab kohati sanglepp. hõre või keskmiselt tihe, esinevad pajud, paakspuu, madal kask, Lääne-Eestis porss. suhteliselt liigivaene, rohkesti kasvab tarnu: niitjas tarn, pikk tarn, pudeltarn, eristarn, mätastarn. Tüüpilised on veel sookastik, ü...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
Puisniit
14
pptx

Puisniit

Puisniit Liikide kooslus Varasematel aegadel oli puisniit otsekui ökoloogilise, polüfunktsionaalse majandamisviisi mudel puisniitudelt saadi püsivalt heina, tarbe ja küttepuid, ravimtaimi, pähkleid, seeni jne. Taimestik Puistu koosseisus domineerivad sagedamini tamm, kask, saar, haab ja sanglepp, esineda võib ka okaspuudomineerimisega niite. Põõsastest on tavalisim sarapuu. Ee...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
31 allalaadimist
Teraviljapõld-mahekasutus-viljavaheldus
14
pptx

Teraviljapõld (mahekasutus, viljavaheldus)

Teraviljapõld (mahekasutus, viljavaheldus) Mis see on? Mahepõllumajandus ­ taastuvail loodusvaradel põhinev ja loodusseadusi järgiv taime ja loomakasvatus. Viljavaheldus ­ kasvatatavate kultuuride vahetamine. Ei kasutata herbitsiide. Piiratakse oluliselt mineraalväetiste ja pestitsiide kasutamist. Keelatud on kasvatada GMO loomi...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
Euroopa Ühenduse keskkonnaõigus
5
doc

Euroopa Ühenduse keskkonnaõigus

Euroopa Ühenduse keskkonnaõigus Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse areng · Rooma lepingust (01.01.1958) kuni 1972 aastani; · 1972. Aastast kuni ühtse Euroopa aktini (01.07.1987) · Ühtsed Euroopa aktist kuni Maastrichti lepinguni (01.11.1993); · Maastrichti lepingust Amsterdami lepinguni; · Pärast Amsterdami lepingut. Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse areng · Room...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
Haanja keskkonnaseisundi analüüs
14
docx

Haanja keskkonnaseisundi analüüs

EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine I HAANJA VALLA KESKKONNASEISUNDI ANALÜÜS Referaat Juhendaja: Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus Haanja vald paikneb Võru maakonna...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
193 allalaadimist
Kultuurkooslused
1
odt

Kultuurkooslused

Tavateravili ja maheteravili. Sarnasused: Püsimajäämiseks vaja ühtlasi tingimusi, sarnane loomastik, viljavaheldus tähtis (haigused ja viljakus), tähtis on ka bioloogilise aktiivsuse soodustamine (eriti mahedal), Erievused: Mahedat pritsita mürkidega väga vähe, (herbitsiidid, pestitsiidid, fungitsiidid) mahedat väetatakse sõnnikuga (väga vähe keemiliste ühenditega), tavateravilju lämmastikväetist...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
Looduslikud kooslused
1
docx

Looduslikud kooslused

Looduslikud kooslused 1) Madalsoo ja raba erinevused ja sarnasused Erinevused: Raba on liigivaesem kui madalsoo. Raba niiskustase oleneb sademetest, madalsoo sademetest ja põhjaveest. Enamus rabasid looduskaitse all. Rabade kuivendamisel ei saada harimiskõlbliku põllumaad, madalsoo kuivendamisel saadakse. Rabades elab kalu, madalsoodes mitte. Madalsoo vesi on hap...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
22 allalaadimist
Madalsoo
14
odp

Madalsoo

Madalsoo Taimed Puurinne: Domineerib sookask, harvem mänd, kuivendusest mõjutatud kohtades ka kuusk; kaasliigina kasvab kohati sanglepp. Põõsarinne: hõre või keskmiselt tihe, esinevad pajud, paakspuu, madal kask, Lääne-Eestis porss Rohurinne: suhteliselt liigivaene, rohkesti kasvab tarnu: niitjas tarn, pikk tarn, pudeltarn, eristarn, mätastarn. Tüüpilised on veel sookastik, ümartarn...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
50 allalaadimist
Jäätmeseadus
12
pptx

Jäätmeseadus

Jäätmeseadus Eesti Maaülikool Seaduse ülesanne Jäätmeseaduse ülesandeks on jäätmete tekke ja neist tuleneva tervise-ja keskkonnaohu vältimine ning jäätmehoolduse korraldus jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamine, samuti vastutus kehtestatud nõuete rikkumise eest. Jäätmed Jäätmed on mis tahes jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi,mille valdaja on ära visanud kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Jäätmed...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
42 allalaadimist