Facebook Like

Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on teaduse eesmärk ?
 • Miks kahel erineval viisil ?
 • Mis on süsteem ?
 • Mis on avasüsteem ?
 • Mis on küberneetiline süsteem ?
 • Kui ta jõuab Maa atmosfääri ?
 • Kui ta peegeldub maapinnalt tagasi ?
 • Mis on troofiline tase ?
 • Mis on bioloogiline produktsioon ?
 • Mis on atmosfääri liikumise põhjuseks ?
 • Mis on geoloogiline tsükkel ?
 • Kuidas tekivad settekivimid ?
 • Mis on depressioonilehter ?
 • Mis on elusaine ?
 • Millised selles loendis on õiged ?
 • Mis on populatsioon ?
 • Keskkonnaprobleemid ?
 
Säutsu twitteris
OLOOGIA JA
KESKKONNAKAITSE
ALUSED
TEST
· Nimi:
· Teaduskond:
· Kursus:
· Kuupäev:
Testi täitmine:
· Testis on 76 küsimust.
· Reeglina on küsimused vasakpoolsel väljal
ja vastused tuleb kirjutada parempoolsele
väljale, kui ei ole osutatud teisiti.
· Test on arvestatud, kui saadud punktide arv
on vähemalt 51%.
Hindamine
· Iga õige vastus annab ühe [1] punkti. Kui väljal on rohkem kui üks küsimus,
siis on õigete vastuste eest saadavate punktide arv märgitud küsimuse
järjekorranumbri järele nurksulgudes.
· Hinded - õigeid vastuseid:
· 91-100% - suurepärane (5; A);
· 81- 90% - väga hea (4; B)
· 71- 80% - hea (3; C)
· 61-70% - rahuldav (2; D)
· 51 - 60 % - kasin (1; E)
· 0 - 50% - puudulik (0; F) (mittearvestatud).
1. [8 p.] Märgi õiget vastust tähistav täht
teisele väljale vastava selgituse järele
· (a) ökoloogia;
· (b) inimese ökoloogia;
· (c) energia;
· (d) tsükkel;
· (e) populatsioon e. asurkond;
· (f) biotsönoos e elukooslus;
· (g) ökosüsteem;
· (h) biosfäär.
· 1) perioodiliselt korduvate sündmuste või protsesside jada
(d);
· (2) teadus, mis uurib elusorganismide ja nende
elukeskkonna vahelisi suhteid (a);
· (3) kõikide elusorganismide kogum planeedil Maa (h);
· (4) teatud territooriumi asustavate ühte liiki kuuluvate
organismide kogum (e) ;
· (5) võime teha tööd (c) ;
· (6) inimese poolt mõjutatud ökosüsteemide uurimine (b) ;
· (7) teatud territooriumi asustavate populatsioonide
kooselu (f) ;
· (8) vastastikustes seostes olev elukooslus ja eluta
keskkond (g) .
· 2. [1 p.] Mis on teaduse eesmärk?

· 3. [1 p.] Füüsikas käsitletakse valgust lainetena
või osakeste voona. Miks kahel erineval viisil?
· 2. Teaduse eesmärgiks on saada uusi teadmisi meid ümbritseva
maailma kohta ning anda tõenäoseid prognoose.
· 3. Mida rohkem erinevaid suundi uurimistes saab kasutada, mida
rohkem muutujaid, seda parema mudeli saame ehk seda
pädevamaid üldistusi saab teha.
4. [1p.] Milline loetletud lähenemisviisidest on
ökoloogias kõige tähtsam:
· a) energeetiline,
· b) tsükliline,
· c) populatsiooniline,
· d) ökosüsteemne
· e) kõik on võrdselt olulised.
4. e) - ükski lähenemisviis ei ole tähtsam
Üldiselt peetakse siiski populatsioonilist lähenemisviisi (c)
ökoloogias üheks kõige tähtsamaks.
Mõiste "lähenemisviis" rõhutab, et ökosüsteem kui tervik on sama,
kuid temas toimuvat võib analüüsida mitmeti, lähtudes erinevatest
vaatepunktidest.
Iga lähenemisviis või vaatepunkt võimaldab luua erinevaid mudeleid,
või lähtuda erinevatest andmehulkadest (muutujatest, faktidest). Tuleb
rõhutada, et ükski lähenemisviis ei ole tähtsam kui teine. Kõik oleneb
sellest, mis meid konkreetsel juhul huvitab ja millist prognoosi me
soovime.
· 5. [1 p.] Mis on süsteem?

· 6. [1 p.] Mis on avasüsteem?

· 7. [1 p.] Mis on küberneetiline süsteem?
· 5. Süsteem on osade või sündmuste kogum, mida võib vaadelda kui tervikut,
sest need osad või sündmused on omavahel seotud.
· 6. Avasüsteem käitleb sisendit ning produtseerib väljundit, kusjuures
väljund on otseselt seotud sisendiga ja sõltub selle hulgast. Selleks, et
toimida vajab avasüsteem pidevalt sisendit.
· 7. Küberneetilistes süsteemides kasutatakse tagasisidet süsteemi seisundi
kontrolliks. Tagasiside on osa väljundist, mida kasutatakse sisendi
reguleerimiseks. Küberneetilisel süsteemil on tavaliselt nn. "ideaalne
seisund" ehk lähteseisund, millises süsteem püüab ennast hoida.
8. [4 p.] Nimeta joonisel tähtetega
a, b, c, d märgistatud skeemi osad:
(b)
mingi muutuja (näit. temp.) (a)

( c)

vähenemine suurenemine (d)
8. Nimeta kõrvaloleval joonisel tähtetega
a, b, c, d märgistatud skeemi osad:
· (a) lähtepunkt
· (b) positiivne tagasiside
· (c) negatiivne tagasiside
· (d) homeostaatiline platoo
·9. [6 p.] Joonise alusel vasta küsimustele
kõrvaloleval väljal:

A
B
sisend väljund
C
9. (1) Süsteemi B suhtes on süsteem A ülemsüsteem
· (2) Süsteemi B suhtes on süsteem C alamsüsteem
· (3) Süsteemi A suhtes on süsteem B alamsüsteem
· (4) Süsteemi C suhtes on süsteem B ülemsüsteem
· (5) Süsteemi B suhtes saab küsimust "kuidas B töötab?"
selgitada järgmiselt: B töötab süsteemide A ja C
vahesüsteemina: saab sisendi ülemsüsteemilt A ja annab
väljundi ülemsüsteemile A; annab sisendi alamsüsteemile C
saades sellelt väljundi
· (6) Süsteemi B suhtes saab küsimust "miks B on olemas?"
selgitada järgmiselt: B on supersüsteemi seletuse tase, aitab
analüüsida supersüsteemi komponente ja elemente.
· 10. [1 p.] Kas organismid on
avasüsteemid? (selgita)
· 11. [1 p.] Milline süsteemitüüp tagab
organismidele nende omapära? (selgita)
· 10. Kõik bioloogilised süsteemid on kindlasti avasüsteemid.
Selleks, et jääda ellu ja kasvada peab süsteem saama toitu
väljaspoolt. Süsteem peab eraldama keskkonda näiteks soojust,
kuna organismis toimuvad keemilised protsessid (hingamine).
· 11. Küberneetiline süsteem toimides avasüsteemi sees annab
sellele tasemele tema iseloomulikud jooned.
Näiteks rakk (süsteem) on avasüsteem, kuna tal on pidevalt vaja
toitu väljaspoolt ning eritada jääkaineid. Rakus on aga
küberneetiline süsteem membraanide näol, millised kontrollivad
rakku tulevaid ja sellest väljuvaid aineid. Kui piirid on ületatud,
korrigeerib negatiivne tagasiside olukorda.
Rakk elab kuna ta on avasüsteem, kuid rakk eksisteerib, sest
küberneetiline süsteem hoiab raku seisundi eluks vajalikul
tasemel.
· 12. [1 p.] Võttes aluseks teadmise, et
ökosüsteemid on elussüsteemid, selgita
mõningaid ökosüsteemide üldisi omadusi
kasutades süsteemiteooria termineid
· 12. Ökosüsteem on mitmetasemeline avasüsteem, mis sisaldab
igal tasemel ka küberneetilisi süsteeme. Ökosüsteem, (näiteks maa
biosfäär) on supersüsteem, mis saab sisendina energiat (näiteks
päikeseenergia), mida töödeldakse küberneetilistes
alamsüsteemides (näiteks fotosüntees). Seejuures sisaldab
süsteem nii elusat (näiteks fauna) kui ka sellega interakteeruvat
eluta (näiteks mineraalid) komponenti. Need moodustavad
alamsüsteeme, millel on omad iseloomulikud tunnused ning
hulgaliselt tagasisidetsükleid. Kogu ökosüsteem on aga paremini
mõistetav, kui seda käsitletakse ühtse tervikuna. Lõpptulemusena
annab avatud ökosüsteem tänu sisendina saadavale
päikeseenergiale väljundi (näiteks soojusenergia maailmaruumi).
II Energia kontseptsioon ökoloogias
· 13. [1 p.] Päikesekiirgus on oluline
elusorganismidele kuna ta varustab neid
(millega?)
· 14. [1 p.] Mis juhtub tuleva päikesekiirgusega
lainepikkuste vahemikus 0.2 kuni 4.0 mikronit,
kui ta jõuab Maa atmosfääri?
· 15. [1 p.] Mis juhtub kiirgusega lainepikkusega
12 mikronit, kui ta peegeldub maapinnalt tagasi?
· 13. Eluks vajalike protsesside toimumiseks tarviliku energiaga
(valgus- ja soojusenergia).
· 14. Päikesekiirgusest lainepikkusel 0.2 kuni 4.0 mikronit peegeldub
maa atmosfääri jõudmisel osa seal olevatelt pilvedelt, tolmult jmt.
tagasi maailmaruumi. Vaid 50% sellest lühilainelisest
valguskiirgusest jõuab maapinnani.
· 15. Pikalaineline kiirgus, mis peegeldub maapinnalt tagasi, läbib
samuti atmosfääri erinevad kihid, seal hulgas pilved, tolmu jmt. ning
muutub väljudes maa ökosüsteemist soojuseks maailmaruumis.
· 16. [1 p.] Kirjelda protsessi, mille kaudu
taimed salvestavad päikeseenergiat


· 17. [1 p.] Kirjelda, kuidas loomad saavad
igapäevaseks elutegevuseks vajalikku
energiat
· 16. Taimed saavad päikesevalguse ning muundavad selle fotosünteesi teel lehtedes
kompleksseteks energiarikasteks molekulideks.
Fotosünteesiks nimetatakse protsessi, mille käigus valgusenergia muundatakse
keemiliseks energiaks. Fotasüntees toimub keerulistes orgaanilistes molekulides ­
klorofüllis.
Fotosünteesi nimetatakse ka päikeseenergia fikseerimiseks.
Ilma fotosünteesita ei ole elu võimalik.
· 17. Loomad on heterotroofid (teistesööjad organismid). Nad on taimse orgaanilise
aine tarbijad (konsumendid). Nende organismid ei ole ise võimelised fikseerima
päikeseenergiat ja seetõttu peavad saama energiarikkaid molekule taimsetest
kudedest. Elutegevuseks vajaliku energia saavad nad protsessis, mida nimetatakse
hingamiseks e respiratsiooniks.
Organismis toimuvad ainevahetuse protsessid on keerulised. Saame neid vaadelda
lihtsustatud kujul. Fotosünteesi tulemusena moodustuvad energiarikkad suhkru
molekulid. Teised energiarikkad molekulid, nagu näiteks rasvad ja valgud
moodustuvad suhkrutest keemiliste reaktsioonide tulemusena. Kui "toitvad"
molekulid reageerivad hapnikuga, kujunevad väiksemad väga suurte energeetiliste
sidemetega molekulid. Selliseid molekule nimetatakse ATF (adenosiintrifosfaat).
ATF sisaldub
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #2 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #3 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #4 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #5 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #6 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #7 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #8 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #9 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #10 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #11 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #12 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #13 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #14 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #15 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #16 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #17 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #18 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #19 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #20 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #21 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #22 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #23 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #24 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #25 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #26 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #27 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #28 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #29 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #30 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #31 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #32 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #33 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #34 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #35 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #36 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #37 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #38 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #39 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #40 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #41 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #42 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #43 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #44 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #45 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #46 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #47 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #48 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #49 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #50 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #51 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #52 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #53 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #54 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #55 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #56 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #57 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #58 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #59 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #60 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #61 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #62 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #63 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #64 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #65 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #66 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #67 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #68 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #69 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #70 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #71 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #72 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #73 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #74 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #75 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #76 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #77 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #78 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #79 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #80 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #81 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #82 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #83 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #84 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #85 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #86 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #87 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #88 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #89 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #90 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #91 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #92 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #93 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #94 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #95 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #96 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #97 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #98 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #99 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #100 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #101 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #102 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #103 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #104 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #105 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #106 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #107 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #108 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #109 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #110 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #111 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #112 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #113 Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test #114
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 114 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-05-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 169 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor nyana99 Õppematerjali autor

Lisainfo

täidetud test
keskkond , ökoloogia

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

90
pdf
Öko ja keskkonnakaitse konspekt
30
docx
Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksam
18
docx
Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksamimaterjal
22
doc
Ökoloogia ja Keskkond 2011 a
9
odt
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
10
docx
Ökoloogia ja keskkonnakaitse alused - küsimused ja vastused
28
docx
Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia 1 KT
18
doc
Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia KT1Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun