Õiguse alused eksami konspekt (1)

5 VÄGA HEA
 
ÕIGUSE ALUSED
PS preambula: Eesti riik on rajatud vabadusele, õigusele ja õiglusele.
Õigus kujuneb ja selgub demokraatlikus protsessis otsustamisreegleid järgides. Selles protsessis otsustatakse,
mis kellele lubatud, mis keelatud, kuidas õigused ja kohustused on jaotatud- need otsused pannakse õigusaktide
vormi. Terves ühiskonnas peab ühiskonnaliikmete enamus õigeks, vajalikuks ja võimalikuks seadusi jm
õigusnorme täita.
Õigusnorm on sotsiaalne norm. Kõiki õigusnorme nimetatakse õiguseks objektiivses mõttes. Õigusnormid
käivad tavaliselt kahe isiku kohta: ühele pannakse mingi õigus-subjektiivne õigus- ja teisele kohustus.
Objektiivse õiguse moodustavad normid, subjektiivse õiguse moodustavad õigusuhted.
Õigus objektiivses tähenduses- riiklikult kehtestatud üldkehtivad reeglid, nt. liiklusseadus
Õigus subjektiivses tähenduses- õbjektiivsest õigusest tulenev üksikisiku nõue teise eraisiku või riigi suhtes,
nt. saada juhiluba, kui eksam tehtud.
Õigusriigi põhimõte: ka riigivõimu kandjad on oma tegevuses seotud seadusega ning kohustatud tagama
üksikisikute õigused ja vabadused.
Õigusriigi põhimõtte elemendid:
· põhiõiguste tagamine
· võimude lahusus ja tasakaalustatus, kohtute sõltumatus
· seaduseandja enda, valitsuse ja kohtu seotus PS ja seadustega
· halduse seaduslikkus
· õiguskindlus
Sotsiaalsed normid- normid mis määravad, kuidas ühiskonnas , mõne selles oleva grupi või organisatsiooni
liikmed suhtlema peavad. Need normid omandatakse kasvatuse ja laiemas tähenduses õppimise käigus.
Sotsiaalsete normide liigid
1. õigusnormid
2. õigusvälised sotsiaalsed normid (tavad, moraal, religioon)
Õigusnormid on:
· kirja pandud
· kehtestatud pädeva riigi- või kohaliku omavalitsuse organi poolt
· täitmine tagatakse riikliku sunniga
Õigusväised sotsiaalsed normid võival olla samuti kirja pandud, kuid nende täitmist ei tagata riigi sunniga, nt.
asutuse sisekord.
Sotsiaalne norm hakkab ühiskonnas või grupis kehtima siis, kui seda praktikas järgitakse ja kui mittejärgimine
toob kaasa hukkamõistu.
Anglo-Ameerika õigussüsteem common law põhineb kohtu pretsedentidel.
Kontinentaal-Euroopa õigussüsteem põhineb õigusaktidel.
Õigus jaguneb avalikuks õiguseks, kriminaalõiguseks ja eraõiguseks mis omakorda jagunevad:
avalik õigus:
· rahvusvaheline õigus
· riigi õigus
· haldusõigus
· finantsõigus
· protsessiõigus
kriminaalõigus
eraõigus
· kaubandusõigus
· tsiviilõigus- AÕ, PÕ, VÕ, TÕ
Rusikareegel: kui õigusuhtes on üheks pooleks avalik-õiguslik organ kui avaliku võimu valdaja, loetakse
õigusuhe avalik-õiguslikuks, teistel juhtudel on tegemist eraõigusliku õigusuhtega.
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Õiguse alused eksami konspekt #1 Õiguse alused eksami konspekt #2 Õiguse alused eksami konspekt #3 Õiguse alused eksami konspekt #4 Õiguse alused eksami konspekt #5 Õiguse alused eksami konspekt #6 Õiguse alused eksami konspekt #7 Õiguse alused eksami konspekt #8 Õiguse alused eksami konspekt #9 Õiguse alused eksami konspekt #10 Õiguse alused eksami konspekt #11 Õiguse alused eksami konspekt #12 Õiguse alused eksami konspekt #13 Õiguse alused eksami konspekt #14 Õiguse alused eksami konspekt #15 Õiguse alused eksami konspekt #16 Õiguse alused eksami konspekt #17 Õiguse alused eksami konspekt #18 Õiguse alused eksami konspekt #19 Õiguse alused eksami konspekt #20 Õiguse alused eksami konspekt #21 Õiguse alused eksami konspekt #22 Õiguse alused eksami konspekt #23 Õiguse alused eksami konspekt #24 Õiguse alused eksami konspekt #25 Õiguse alused eksami konspekt #26 Õiguse alused eksami konspekt #27 Õiguse alused eksami konspekt #28 Õiguse alused eksami konspekt #29 Õiguse alused eksami konspekt #30 Õiguse alused eksami konspekt #31 Õiguse alused eksami konspekt #32 Õiguse alused eksami konspekt #33 Õiguse alused eksami konspekt #34 Õiguse alused eksami konspekt #35 Õiguse alused eksami konspekt #36 Õiguse alused eksami konspekt #37 Õiguse alused eksami konspekt #38 Õiguse alused eksami konspekt #39 Õiguse alused eksami konspekt #40 Õiguse alused eksami konspekt #41 Õiguse alused eksami konspekt #42 Õiguse alused eksami konspekt #43 Õiguse alused eksami konspekt #44
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 44 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-11-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
406 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Kristi72 Õppematerjali autor

Lisainfo

1.Õigusakti mõiste. Õigusakti liigid. Õigusaktide hierarhia.2.Seadus. Seaduste jagunemine juriidilise jõu järgi (Põhiseadus, konstitutsioonilised seadused, lihtseadused). Seadlus. Määrus.3.Üksikakt Otsus. Käskkiri. Korraldus.4.Õigusakti ajaline kehtivus. Õigusakti ajalise kehtivuse piirid.5.Õigusakti territoriaalne kehtivus.6.Õigusakti kehtivus isikute ringi suhtes.7.Õigusaktide süstematiseerimine. Inkorporeerimine. Kodifitseerimine.8.Õiguse realiseerimine. Õiguse realiseerimise vormid. Õigusnormide nõuetest kinnipidamine. Õigusnormide kasutamine. Õigusnormide rakendamine. Õiguse rakendamise protsess ja rakendamisele esitatavad nõuded.9.Õigusaktide tõlgendamine. Õigusaktide tõlgendamise viisid. Grammatiline tõlgendamine. Süstemaatilis-loogiline tõlgendamine. Ajalooline tõlgendamine. Objektiiv-teleoloogiline tõlgendamine. 10.Lüngad õiguses. Õigusakti analoogia. Õiguse analoogia.KOHTUSÜSTEEM 1.Võimude lahusus.2.Kohtute õigusemõistmise funktsioonid tulenevalt Põhiseadusest.3.Kohtute õigusemõistmisega seotud põhimõtted.4.Kohtusüsteemi üldiseloomustus. Kohtuastmed. Kohtuharud (haldus, tsiviil, kriminaal). Kohtualluvus.5.Kohtunike personaalse sõltumatuse tagamine. Kohtuniku staatus. Kohtuniku ametissenimetamine. Kohtuniku ametikitsendused. Immuniteet. Kohtuniku sotsiaalsed tagatised. Kohtuniku ametist vabastamine ja tagandamine.6.Kohtute juures asuvad üksused.TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA1.Tsiviilseadustik. Tsiviilõiguse allikad. Tsiviilõiguse üldprintsiibid ja põhimõtted.2.Tsiviilõiguse mõiste. Tsiviilõigussuhe (pooled, objekt, sisu).3.Tsiviilõiguste tekkimise alused. Tehingud. Sündmused. Õigusvastased teod.4.Tsiviilõigussuhte subjektid. Füüsiline isik. Tsiviilõiguslik õigus- ja teovõime. Otsustusvõimetus. Deliktivõime. Füüsilise isiku elukoht. Isiku teadmata kadumine. Isiku surnuks tunnistamine.5.Tsiviilõigussuhte subjektid. Juriidiline isik. Juriidilise isiku tunnused. Juriidilise isiku asukoht. Juriidilise isiku seaduslik esindamine. Juriidilise isiku lõpetamine. Juriidilise isiku liigid. Eraõiguslik juriidiline isik. Mittetulundusühing. Sihtasutus. Äriühing. Osaühing. Aktsiaselts. Tulundusühistu. Täisühing. Osaühing. Ettevõte. Avalik-õiguslik juriidiline isik. Avalik-õigusliku juriidilise isiku mõiste ja liigid.7.Esemed. Esemete liigitus. Asi. Kinnisasi. Vallasasi. Asja oluline osa. Kinnisasja oluline osa. Ehitise oluline osa. Asja mõtteline osa. Päraldis. Vili. Loodusvili ja õigusvili. Esemele tehtud kulutused. Vajalikud kulutused. Kasulikud kulutused. Toreduslikud kulutused. Eseme väärtus.8.Tehing. Tehingu mõiste ja liigid. Tehingu vormid. Tühine tehing. Tühistatav tehing. Leping. Lepingu mõiste ja liigid.9.Esindus. Esindusõiguse mõiste. Volitus. Volikiri. Esindusõiguseta tehtud tehing.10.Tähtaeg. Tähtaja kulgemine. Tähtaja lõppemine.11.Aegumine. Aegumise mõiste. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg. Ehitise puudusest tuleneva nõude aegumistähtaeg. Kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg. Aegumine erijuhtudel.ASJAÕIGUS1.Asjaõigus. Asjaõiguse mõiste (asjaõigus objektiivses tähenduses).2.Asjaõiguse allikad. 3.Asi. Asja mõiste.4.Asjade tähtsaim liigitus. Kinnisasi ja vallasasi (mõisted). Kinnisasja oluline osa.5.Valdus. Valduse mõiste. Seaduslik valdus ja ebaseaduslik valdus. Heauskne valdus ja pahauskne valdus. Valduse omandamine. Valduse lõppemine. 6.Valduse kaitse isntrumendid. Omaabi. Otsimisõigus. Kohtulike nõuete esitamine.7.Kinnistusraamat. Kinnistusraamatu eesmärk. Kinnistusraamatu andmete õigsuse eeldamine.8.Omand. Omandi mõiste. Omaniku õigused asja suhtes.9.Ühine omand. Ühisomand. Kaasomand.10.Omandi kaitse. Vallasomandi tekkimise aluseks olevad juriidilised faktid. Kinnisomandi tekkimine. Kinnisomandi ulatus. Mõned kinnisomandi kitsendused.11.Piiratud asjaõigused. Servituut. Hoonestusõigus. Ostueesõigus. Pant. Vallaspant ja kinnispant ehk hüpoteek. Käsipant ja registerpant.VÕLAÕIGUS1.Võlaõiguse mõiste.2.Võlaõiguse üldpõhimõtted. Hea usu põhimõte. Mõistlikkuse põhimõte. Lepinguvabaduse põhimõte. Dispositiivsuse põhimõte. Lepingute siduvuse põhimõte (pacta sunt servanda).3.Lepingueelsed võlasuhted. Lepingueelsed läbirääkimised. Eelleping.4.Lepingu mõiste. Pakkumus (ofert) ja nõustumus (aktsept). Ettepanek esitada pakkumus (ofert).5.Lepingu vormivabadus.Tüüptingimused6.Kohustuse tekkimine ja sisu. Võlasuhte tekkimise alused.7.Kohustuse täitmine. Kohane täitmine. Täitmine õigele isikule. Täitmine õigel ajal. Täitmine õiges kohas. Täitmine õigel viisil.8.Kohustuse rikkumine. Vastutus. Võlgniku teatamiskohustus. Kohustuse täitmise vabandatavus. Vääramatu jõud. Süü kohustuse rikkumise vastutuse alusena. Süü vormid.9.Õiguskaitsevahendid. Kohustuse täitmisnõue. Võlgniku poolt kohustuse täitmisest keeldumine. Hinna alandamine. Viivis. Lepingust taganemine või ülesütlemine. 10.Kahju hüvitamine. Kahju hüvitamise nõude eeldused. 11.Lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamine (deliktiõigus).12.Kahju hüvitamise eesmärk. Varaline kahju. Otsene varaline kahju. Saamatajäänud tulu. Mittevaraline kahju.13.Kohustuse lõppemine. Kohustuse lõppemise alused. Kohane täitmine. Tasaaarvestus. Kokkulangemine. Võlasuhte lõpetamine kokkuleppega. Taganemine. Ülesütlemine. Füüsilisest isikust võlgniku surm, kui kohustust ei saa täita tema isikliku osavõtuta. 14.Võõrandamislepingud. Müügileping. Kinkeleping. 15.Kasutuslepingud. Üüri- ja rendileping.16.Laenu- ja krediidilepingud. Kindlustusleping.17.Teenuse osutamise lepingud. Käsundusleping. Töövõtuleping. TÖÖÕIGUS
Õigus , Õigusnorm , Õigusriik , Sotsiaalsed normid , Õigusnormid , Õigusväised , kriminaalõigus , Huviteooria , Rusikareegel , Õigusakt

Mõisted

Teemad

 • ÕIGUSE ALUSED
 • PS preambula
 • Õigus
 • Õigusnorm
 • Objektiivse õiguse
 • Õigus objektiivses tähenduses
 • Õigus subjektiivses tähenduses
 • Õigusriigi põhimõte
 • Õigusriigi põhimõtte elemendid
 • Sotsiaalsed normid
 • Sotsiaalsete normide liigid
 • Õigusnormid on
 • Õigusväised
 • Sotsiaalne norm
 • Anglo-Ameerika õigussüsteem common law
 • Kontinentaal-Euroopa õigussüsteem
 • Õigus jaguneb avalikuks õiguseks, kriminaalõiguseks ja eraõiguseks mis omakorda jagunevad
 • avalik õigus
 • kriminaalõigus
 • eraõigus
 • Rusikareegel
 • Huviteooria
 • Subjektiteooria
 • Õigusakti mõiste. Õigusakti liigid. Õigusaktide hierarhia
 • Õigusakt
 • Üldakt ehk õigustloov akt
 • Üksikakt
 • Õigusaktide hierarhia
 • Seadus. Seaduste jagunemine juriidilise jõu järgi (Põhiseadus, konstitutsioonilised seadused
 • lihtseadused). Seadlus. Määrus
 • Seadus
 • Seadused jagunevad juriidilise jõu järgi
 • Põhiseadus
 • Konstitutsioonilised seadused
 • Lihtseadused
 • dekreet
 • erakorralisi dekreete
 • hädadekreete
 • Määrus
 • Vabariigi Valitsus
 • Minister annab määrusi seaduse alusel ja täitmiseks
 • Kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogu ja valitsuse määrus
 • Üksikakt Otsus. Käskkiri. Korraldus
 • Üksikaktide liigid
 • Otsuseid
 • Käskkirju
 • Korraldusi
 • Õigusakti ajaline kehtivus. Õigusakti ajalise kehtivuse piirid
 • Õigusakti ajalise kehtivuse
 • Riigi Teatajas
 • Riigi
 • Teatajas
 • Õigusakti territoriaalne kehtivus
 • Õigusakti territoriaalne kehtivus
 • Õigusakti kehtivus isikute ringi suhtes
 • Õigusaktide kehtivus
 • Õigusaktide süstematiseerimine. Inkorporeerimine. Kodifitseerimine
 • Inkorporeerimise
 • Kodifitseerimine
 • Õiguse realiseerimine. Õiguse realiseerimise vormid. Õigusnormide nõuetest kinnipidamine
 • Õigusnormide kasutamine. Õigusnormide rakendamine. Õiguse rakendamise protsess ja
 • rakendamisele esitatavad nõuded
 • Õiguse realiseerimine
 • õiguse realiseerimise
 • kolme vormi
 • Õigusnormide (seaduste) nõuetest kinnipidamine
 • kohustavate
 • nt mitte ületama piirkiirust
 • nt esitama nõuetekohaselt ja õigeaegselt
 • tuludeklaratsiooni
 • Õigusnormide kasutamine
 • Õigusnormide rakendamine ehk kohaldamine
 • Õiguse rakendamise vajadus tekib
 • Õigusnorme
 • Õiguse rakendamise protsess
 • Õiguse rakendamisele esitatavad nõuded
 • Õigusaktide tõlgendamine. Õigusaktide tõlgendamise viisid. Grammatiline tõlgendamine
 • Süstemaatilis-loogiline tõlgendamine. Ajalooline tõlgendamine. Objektiiv-teleoloogiline tõlgendamine
 • Tõlgendamine
 • Grammatiline tõlgendamine
 • Süstemaatilis-loogiline tõlgendamine
 • Ajalooline tõlgendamine
 • Objektiiv-teleoloogiline tõlgendamine
 • Lüngad õiguses. Õigusakti analoogia. Õiguse analoogia
 • Lüngad õiguses
 • lüngaga
 • analoogia
 • Analoogia
 • KOHTUSÜSTEEM
 • Võimude lahusus
 • erinevad võimukandjad
 • iseseisvalt
 • Riigikogule
 • Vabariigi Valitsusele ja Vabariigi Presidendile
 • kohtutele
 • Kohtute õigusemõistmise funktsioonid tulenevalt Põhiseadusest
 • Avaliku võimu kontrolli
 • Põhiseaduslikkuse järelevalve
 • Tsiviilõiguslikud nõuded, õigused ja kohustused
 • Kriminaalasjades esitatavad süüdistused
 • Kohtute eripädevused, mis tulenevad PS-st
 • preventiivse
 • laiem funktsioon
 • Kohtute õigusemõistmisega seotud põhimõtted
 • Õigus olla oma kohtuasja arutamise juures
 • Õigusemõistmise avalikkus
 • Kohtuasi peab saama lahendatud mõistliku aja jooksul
 • avalikkus
 • Süütuse presumptsioon
 • Keegi ei ole kohustatud kriminaalmenetluses oma süütust tõendama
 • Kellelegi ei tohi mõista raskemat karistust kui see
 • Kedagi ei tohi teist korda süüdi mõista
 • Kohtute sõltumatus
 • kohtute objektiivne sõltumatus
 • näima
 • kohtunike personaalne sõltumatus
 • Kohtusüsteemi üldiseloomustus. Kohtuastmed. Kohtuharud (haldus, tsiviil, kriminaal)
 • Kohtualluvus
 • Kohtute seadus
 • Kohtumenetlus seadustikud
 • Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlust Riigikohtus reguleerib
 • põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
 • Eesti kohtusüsteemi moodustavad
 • I kohtuaste, maakohtud
 • II kohtuaste, ringkonnakohtud
 • III kohtuaste, Riigikohus
 • Haldusasjad
 • Nt Isik pöördub kaebusega halduskohtusse minister X käskkirja seadusevastaseks
 • tunnistamiseks, kuna leiab, et X minister vabastas ta avalikust teenistusest seadusliku aluseta
 • isik pöördub maakohtusse
 • kindlustuselt õiglase kahjuhüvitise väljamõistmiseks
 • nt üks isik põhjustab ettevaatamatuse tõttu
 • teise isiku surma– kriminaalasi, kohus otsustab isiku süütuse üle, süüdioleku korral määrab õiglase karistuse
 • esimese astme
 • rahvakohtunikku
 • Teise astme
 • Halduskohtus
 • Ringkonnakohus
 • uue asjaolu ilmnemine
 • kohtualluvus
 • kindlas kohtus
 • Kohtualluvus on
 • Kohtunike personaalse sõltumatuse tagamine. Kohtuniku staatus. Kohtuniku
 • ametissenimetamine. Kohtuniku ametikitsendused. Immuniteet. Kohtuniku sotsiaalsed tagatised
 • Kohtuniku ametist vabastamine ja tagandamine
 • Kohtunikuks võib nimetada
 • Kohtuniku kohustused
 • Kohtuniku sotsiaalsed tagatised hõlmavad
 • Kohtunik vabastatakse ametist
 • Kohtunike omavalitsus ja kohtuhaldus
 • Täiskogu
 • Kohtute haldamise nõukoda
 • Kohtute juures asuvad üksused
 • TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA
 • Tsiviilseadustik. Tsiviilõiguse allikad. Tsiviilõiguse üldprintsiibid ja põhimõtted
 • pandektilist
 • tsiviilõiguse üldosa
 • tsiviilseadustikku
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)
 • Asjaõigusseadus (AÕS)
 • Perekonnaseadus (PKS)
 • Pärimisseadus (PärS)
 • Võlaõigusseadus (VÕS)
 • Rahvusvahelise eraõiguse seadus
 • Äriõigus ehk kaubandusõigus
 • Intellektuaalse omandi õigus
 • Tööõigus
 • Tsiviilõiguse esmaseks allikaks
 • TÕ allikad
 • Tsiviilõiguse allikaks
 • kohtupraktika
 • lepinguvabadust
 • lepingu sõlmimise
 • sund
 • lepingu vormivabadus
 • Tsiviilõiguse lahutamatuks osaks on järgmised põhimõtted
 • hea usu põhimõte
 • mõistlikkuse põhimõte
 • Tsiviilõiguse mõiste. Tsiviilõigussuhe (pooled, objekt, sisu)
 • isikute varalisi ja
 • isiklikke suhteid poolte võrdsuse abil
 • kohustatud pool
 • õigused ja kohustused
 • asjad või õigused
 • õigusjärglus)
 • Tsiviilõiguste tekkimise alused. Tehingud. Sündmused. Õigusvastased teod
 • Tsiviilõigussuhte subjektid. Füüsiline isik. Tsiviilõiguslik õigus- ja teovõime. Otsustusvõimetus
 • Deliktivõime. Füüsilise isiku elukoht. Isiku teadmata kadumine. Isiku surnuks tunnistamine
 • Isikud on
 • seaduse alusel loodud õigussubjekt
 • Tsiviilõiguslik teovõime
 • Alla 18-aastasel isikul
 • piiratud teovõime

Kommentaarid (1)


10:39 19-01-2017


Sarnased materjalid

30
docx
269
docx
21
doc
107
doc
19
doc
10
doc
67
pdf
62
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto