Õiguse Alused kordamisküsimused (6)

4 HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused ?
 • Millised on riigivalitsemise vormid ?
 • Millised on riikliku korralduse vormid ?
 • Mida mõistetakse poliitilise reziimi all ?
 • Mis on riigi funktsioonid ?
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan ?
 • Kuidas liigitatakse riigiorganeid ?
 • Mis on õigusriik, politseiriik, haldusriik ?
 • Kuidas on seotud õigus ja poliitika ?
 • Millised on öiguse ja majanduse omavahelised seosed ?
 • Missuguste tunnuste alusel on võimalik määratleda õigust ?
 • Mis eristab õiguse juriidilist, sotsioloogolist ja loomuõguslikku käsitlust ?
 • Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust ?
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine ?
 • Milline norm on sotsiaalne norm ?
 • Kuidas määratleda õigusnormi mõistet ?
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur ?
 • Miks just selline ?
 • Mis on õigusnormi hüpotees ?
 • Kuidas hüpoteesi liigitatakse ?
 • Mis on õigusnormi dispositsioon ?
 • Kuidas neid liigitatakse ?
 • Mis on õigusnormi sanktsioon ?
 • Kuidas sanktsioone liigitatakse ?
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktideks ?
 • Mis on õigusharu ?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse ?
 • Mis on õigusinstituut ja milline on tema seos õigusharuga ?
 • Mis on õigussüsteem ?
 • Mis on õigusperekond ?
 • Kuidas iseloomustada romaani-germaani ja anglo-ameerika õigusperekonda ?
 • Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ja millised eraõigusesse ?
 • Milline on rahvusvahelise õiguse asend riigi õigussüsteemi suhtes ?
 • Missugune on Euroopa Liidu õigussüsteem ?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on tema liikmesriikidele kohustavad ?
 • Milles seisneb üldakti ja üksikakti erinevus ?
 • Missugune on Eesti Vabariigi (EV) normatiivaktide süsteem ?
 • Milliseid etappe läbib seadusloome protsess Eestis ?
 • Milliseid õigusakte annavad kohaliku omavalitsuse organid ja milline on nende juriidiline jõud ?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse lõppemise kord ?
 • Millistel tingimustel on õiguse üldaktil tagasiulatuv jõud ?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses ?
 • Milliste isikute suhtes kehtivad nende asukohariigi õigusaktid ?
 • Mis on normatiivmaterjali süstematiseerimine ja millistes vormides see toimub ?
 • Millised spetsiifilised tunnused eristavad õigussuhet muudest ühiskonnasuhetest ?
 • Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur ?
 • Millistele tingimustele peab vastama õigussuhte subjekt ?
 • Mis on õigussuhte juriidiline sisu ja millised struktuurielemendid selle moodustavad ?
 • Mis on õigussuhte objekt ?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õigussuhteid ?
 • Millised tegelikkuses asetleidvad muutused on juriidilised faktid ?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub ?
 • Kuidas (millistes staadiumides) toimub õiguse rakendamiseprotsess ?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte ?
 • Mis eristab õigusrikkumist õiguspärasest käitumisest ?
 • Kes võib olla õigusrikkumise subjektiks ?
 • Mis on õigusrikkumise objekt ?
 • Mis on õigusrikkumise objektiivne külg ?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud ?
 • Mis on juriidiline vastutus ja milline on tema seos riigi sunniga ?
 • Millistel alustel ja kuidas toimub õigusrikkumiste ja juriidilise vastutuse liigitamine ?
 • Mida hõlmab riigiõigus ?
 • Mis on riigiõiguse allikad ?
 • Mis on põhiõigused ?
 • Millistel tingimustel saab põhiõigusi piirata ?
 • Millele rajaneb ja millega seondub haldusõigus ?
 • Milline on avaliku halduse vahendite õiguslik toime isikutele ?
 • Millised on avaliku halduse õiguslikud vormid ja funktsioonid ?
 • Millised on haldusõiguse õigusallikad ?
 • Millised on haldusõiguse üldpõhimõtted ?
 • Kes on avaliku halduse kandjad ?
 • Milline on eraõiguse reguleerimise objekt ja meetod ?
 • Millised on tsiviilõiguse printsiibid ?
 • Mis on õigusvõime ja teovõime ?
 • Kes on avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse ?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja- kohustused ?
 • Mis on tehing ja millised tehingud on tühised ?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus ?
 • Mis on tingimuslik tehing ?
 • Millal lõpeb volitus ?
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid ?
 • Millised on nõude aegumistähtajad ?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust ?
 • Mida tähendab tagasisaade ja edasiviide ?
 • Millist õigust kohaldatakse füüsilise isiku elukoha kindlaksmääramisel ?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse füüsilise isiku õigus- ja teovõimele ?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule ?
 • Millise õiguse järgi määratakse asjaõiguse tekkimine ja lõppemine ?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule ?
 • Mis on asjaõiguse reguleerimisobjekt ?
 • Kuidas liigitatakse asju ja milline õiguslik tähendus on asjade liigitusel ?
 • Mis on valdus ja kuidas ta tekib ?
 • Mis on omand ja millised on selle liigid ?
 • Kuidas tekib ja lõppeb vallasomand ?
 • Mis on reaalservituut ?
 • Kuidas ta tekib ja lõppeb ?
 • Mis on iskilik kasutusõigus ?
 • Mis on hoonestusõigus, tema ulatus ?
 • Kuidas ta tekib ja lõppeb ?
 • Mis on registerpant ?
 • Kuidas toimub transpordivahendite pantimine ?
 • Mis on kommertspant ?
 • Kuidas see seatakse ja kuidas see lõppeb ?
 • Mis on õiguste pantimine ?
 • Mis on hüpoteek ?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb ?
 • Kuidas toimub hüpoteeginõude rahuldamine ?
 • Mis on ühishüpoteek ja mis on kohtuhüpoteek ?
 • Mida reguleerib Võlaõigusseadus ?
 • Millele kohaldatakse VÕS seaduse üldosa sätted ?
 • Mis on võlasuhe ?
 • Millest see tekib ?
 • Mis on tsiviilõiguse allikad ?
 • Mis on eelleping ?
 • Mis on lepingute siduvuse põhimõte ?
 • Mis on kohustuse rikkumine ?
 • Mis on kõrvalkohustused ?
 • Mida tähendab ettevõtte üleminek ja kuidas see toimub ?
 • Mis on müügileping ?
 • Mis on üür ja kõrvalkulud ?
 • Mis on laenuintress ?
 • Millised on äriühingute juhtimisorganid ?
 • Milline on piiriülese ühinemise kord ?
 • Mida reguleerib pankritiseadus ?
 • Kuidas pankrotimenetlus algatatakse ja välja kuulutatakse ?
 • Kes on pankrotivõlgnik ja kes on pankrotivõlausaldaja ?
 • Millised on pankrotiorganid ja milline on nende pädevus ?
 • Millised on võlgniku õigused ja kohustused pankrotimenetluses ?
 • Millest moodustub pankrotivara ?
 • Mis on tagasivõitmine ja välistamine pankrotimenetluses ?
 • Kuidas toimub pankrotivara valitsemine ?
 • Kuidas pankrotimenetlus lõpeb ?
 • Mis on kompromiss pankrotimenetluses ?
 • Mida reguleerib saneerimisseadus ?
 • Mis on saneerimine ?
 • Kuidas saneerimismenetlus algatatakse ?
 • Millised on saneerimisnõustaja ülesanded ?
 • Kuidas saneerimismenetlus lõpetatakse ?
 • Kuidas saneerimiskava ja pankrotimenetlus seostuvad ?
 • Mida reguleerib pärimisseadus ?
 • Mis on pärimisõigus ?
 • Kuidas toimub pärimine seaduse järgi ?
 • Milline on abikaasa seisund pärijana ?
 • Kuidas toimub pärimine pärija viimase tahte järgi ?
 • Mis on annak ja selle ese ?
 • Mis on sihtkäsund ja selle ese ?
 • Mis on sihtmäärang ja selle ese ?
 • Kes on testamenditäitja ?
 • Millised on testamenditäitja kohustused ?
 • Mis on testament ja millised on testamendi liigid ?
 • Mille poolest erineb pärimisleping testamendist ?
 • Mis on pärandi avanemine ?
 • Kuidas saab pärandist loobuda ?
 • Mida kujutab endast pärandi vastuvõtmine ja pärimistunnistus ?
 • Kuidas toimub testamendi täitmine ?
 • Kes on kaaspärija ?
 • Milles seisneb pärandvara ühisus ?
 • Mida reguleerib perekonnaseadus ?
 • Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed ?
 • Millised on abikaasade võimalikud varasuhted ?
 • Mida tähendab põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus ?
 • Mida reguleerib töölepingu seadus ?
 • Milline on töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse omavaheline seos ?
 • Mis on tööleping ?
 • Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus ?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed ja tingimused ?
 • Kui pikaks ajaks sõlmitakse tööleping ?
 • Mis on katseaeg, mis on selle eesmärk ja kui pikk katseaeg võib olla ?
 • Millised on töötaja kohustused ?
 • Millised on tööandja kohustused ?
 • Millistel tingimustel võivad alaealised töölepingu sülmida ?
 • Kuidas saab töölepingut muuta ?
 • Mis on töölepingu lõppemise alused ?
 • Mis on töölepingu ülesütlemine ja kuidas see saab toimuda ?
 • Mis on tööaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Mis on ületunnitöö ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Mis on puhkeaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse ?
 • Mis on puhkus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Kuidas toimub põhipuhkuse andmine ?
 • Mis on vanemapuhkus ja kellele seda antakse ?
 • Mis on puhkusetasu ja puhkusehüvitis ?
 • Mis tingimustel antakse õppepuhkust ?
 • Mis on töötasu ja kuidas seda arvestatakse ?
 • Kuidas toimub töö tasustaminbe eritingimustes ?
 • Milliseid tagatisi ja hüvitusi näeb töölepingu seadus ette töötajale ?
 • Mis on töölähetus ?
 • Kuidas toimub töötaja töötasust kinnipidamine ?
 • Mis on töötaja varaline vastutus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Millised on kahju hüvitamise põhialused ?
 • Millised on varalise vastutuse kokkuleppele esitatud nõuded ?
 • Kuidas toimub tööandjale tekitatud kahju hüvitamine ?
 • Kes teostab riiklikku järelevalvet tööseaduste täitmise üle ?
 • Mis on individuaalne töövaidlus ?
 • Kes lahendab töövaidlusi ?
 • Mis on kollektiivleping ja kes on kollektiivlepingu poolteks ?
 • Mis on kollektiivne töötüli ja kuidas seda lahendada ?
 • Kes on lepitaja ja millised on tema funktsioonid ?
 • Mis on streik ja töösulg ning kuidas on reguleeritud nende korraldamine ?
 • Milline on karistusõiguse koht ja ülesanne õiguse üldises süsteemis ?
 • Mis on karistusõiguse peamised ülesanded ?
 • Kuidas kaitseb karistusõigus isikute õigushüvesid ?
 • Millest lähtuti karistusseadustiku eelnõu ettevalmistamisel ?
 • Millisest seadusest lähtutakse karistuse kohaldamisel ?
 • Millisel territooriumil kehtib Eesti karistusõigus ?
 • Kes on isikud, kes alluvad karistusseadusele ?
 • Kes on need isikud, kellele ei kohaldata karistust ?
 • Milline tegu või tegevus on süütegu ?
 • Mille poolest erineb väärtegu kuriteost ?
 • Millised on süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused ?
 • Kuidas anda hinnang teole, mis võib olla süütegu ?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud ?
 • Kuidas neid piiritleda ja kuidas tulemit hinnata ?
 • Millised on süüteost osavõtu vormid ?
 • Kes on süüdimatu ja kes on piiratud süüdivusega isik ?
 • Mis on karistus ja millised on karistuse eesmärgid ?
 • Milliseid mõjutusvahendeid saab ja võib kohaldada süüdlasele lisaks karistusele ?
 • Millal kohaldatakse liitkaristusi ?
 • Millised on karistused väärteo eest ?
 • Kes lahendavad väärteoasju ?
 • Milline on väärtegude üldine aegumise tähtaeg ?
 • Kuidas toimub väärteo kohtuväline ja kohtulik menetlus ?
 • Kuidas sõnastatakse süütegu karistusseadustikus ?
 • Missugused süüteod on karistusseadustiku eriosas kõige raskemini karistatavad ?
 • Milline on Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded ?
 • Keda saab nimetada kohtunikuks ja rahvakohtunikuks ning kes nad nimetab ?
 • Milline on kohtuniku ettevalmistusteenistus ?
 • Millised on kohtute ülesanded ja nende lahendamise viisid ?
 • Millised on kohtunike kohustused ?
 • Millised on kohtunike sotsiaaltagatised ?
 • Milline on kohtunike distsiplinaarvastutus ?
 • Milline on justiitsministeeriumi roll kohtute tegevuse korraldamisel ?
 • Kes on jurist ja kuidas õppida juristiks ?
 • Millega tegeleb õigusteadus ?
 • Millised on õigusteaduse harud ?
 • Kuidas seonduvad selle jaotusega mõisted "ius non scriptum" ja "ius scriptum" ?
 • Millest koosneb õiguse idee ?
 • Kuidas defineerida õiglust ?
 • Milline on õiguse ja õigluse seos ?
 • Milline on positiivse ja ülipositiivse õiguse vahekord ?
 • Millistest põhimõtetest lähtudes jaotatakse õiguskord era- ja avalikuks õiguseks ?
 • Milliste põhimõtetega tuleb arvestada õiguskorra normatiivsuse tagamisel ?
 • Milline on õiguse allikate formaalne jaotus ja funktsionaalne liigitus ?
 • Mida tähendab, et õigusnormid ei ole lihtsalt olemisnormid vaid pidamisnormid ?
 • Milline on seos õiguse realiseerimise ja jurisprudentsi vahel ?
 • Kuidas defineerida õiguskindlust ?
 • Mida peab õiguskindlus tagama ?
 • Mis on subsumeerimine ja milles seisneb subsumeerimise loogiline olemus ?
 • Kuidas aitab õiguse rakendajat protsessiõigus ?
 • Kuidas selgitatakse välja õigusnormi sisu ja mõte ?
 • Mis on tõlgendamise funktsiooniks subsumeerimisel ?
 • Mis on legaaldefinitsioon ?
 • Millised on tõlgendamise klassikalised viisid ja tõlgendamiskriteeriumid ?
 • Mis on lüngad õiguses ja kuidas toimub nende ületamine ?
 • Mis on seaduse analoogia ja õiguse analoogia ?
 • Mida oodatakse juristilt ?
 • Kuidas kujundatakse ja esitatakse arvamus õigusliku sisuga küsimuses ?
 • Mis vahe on otsuse- ja ekspert-stiilis arvamusel ?
 • Kui töötaja soovib saada kirjalikku töölepingut ?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusüsteem ?
 • Mis on tarbijakaitseseaduse ülesanne ?
 • Millised on tarbija põhiõigused ?
 • Millised on müüja ja teenuse osutaja tarbijakaitsealased kohustused ?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusüsteem ?
Õiguse Alused:
1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?
Riiki iseloomustatakse tavaliselt kolme tunnuse kaudu 1) avalik võim 2) territoorium, millel see
avalik võim kehtib ja 3) rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud.
Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset
võimu.
2. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset
vabariiki?
Riigivalitsemise vormid on:
A. Monarhia ­ on riigivalitsemise vorm, mida iseloomustab kõrgema riigivõimu
kuulumine monarhile, kes omandab võimu pärimise teel eluaegselt ja on juriidiliselt
vastutamatu.
B. Piiramata monarhia ­ selle korral kuulub monarhile kogu võimutäius
C. Piiratud monarhia ­ on monarhia alaliik, milles isevalitseja suva on kitsendatud
mingi riigiorgani või seisusliku esinduse poolt.
D. Seisuslik-esinduslik monarhia
E. Konstitutsiooniline monarhia ­ on selline riigivalitsemise vorm, mille puhul
monarhia pädevus on kindlaks määratud demokraatlikult kehtestatud
konstitutsiooniga.
F. Vabariik ­ on riigivalitsemise vorm, mille puhul riigipeaks on kindlaksmääratud
tähtajaks valitav president.
a. Orjanduslik aristokraatlik vabariik ­ kuulus võim kitsale
pärilikule privilegeeritud eliidile, üldine valimisõigus puudus
b. Demokraatlik vabariik ­ kuulus võim rahvale, valimistest
võisid osa võtta kõik vabad kodanikud.
G. Sotsialistlik vabariik ­ seadusandliku organina ja parlamendi ülesannetes tegutses
otseste valimistega valitud rahvaesindus, mille kooseisus olid täidesaatva võimu
organina täidesaatev komisjon.
H. Nõukogude vabariik ­ seda iseloomustas riigi kõikidel tasanditel
rahvaesindusorganite ülesandeid täitev nõukogude süsteem.
I. Rahvademokraatlik vabariik
J. Presidentaalne vabariik ­ kujutab endast riigivalitsemise vormi, mida iseloomustab
võimu koondumine parlamendist sõltumatu presidendi kätte (nt. USA)
K. Parlamentaarne vabariik ­ on riigivalitsemise vorm, mis rajaneb parlamendi võimu
ülimuslikkusel. (nt Eesti)
Parlamentaarse vabariigi president omab esindusfunktsiooni, tal puudub normaalses olukorras
seadusandlik pädevus ja ta ei ole aktiivselt tegev riigi poliitilises elus (erinevalt presidentaalsest).
Samuti erinevalt presidentaalsest valitsemisvormist kannab valitsus parlamendi ees poliitilist
vastutust.
3. Millised on riikliku korralduse vormid?
Riikliku korralduse vormid on:
L. Unitaarriik ehk lihtriik ­ on riik, mis territoriaal-poliitilselt kujutab endast ühtset
tervikut.
M. Föderatsioon ehk liitriik ­ on riik mille koostisosadeks on liikmesriigid või riiklikud
moodustised (föderatsiooni subjektid). (nt USA, India, Mehhiko jne.)
N. Konföderatsioonid ­ on riikide liit, mis luuakse mingi ühise (tavaliselt poliitilise või
sõjalise) eesmärgi saavutamiseks.
Autonoomia ­ kujutab endast riigi territooriumi mingile osale antud sisemist omavalitsust,
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Õiguse Alused kordamisküsimused #1 Õiguse Alused kordamisküsimused #2 Õiguse Alused kordamisküsimused #3 Õiguse Alused kordamisküsimused #4 Õiguse Alused kordamisküsimused #5 Õiguse Alused kordamisküsimused #6 Õiguse Alused kordamisküsimused #7 Õiguse Alused kordamisküsimused #8 Õiguse Alused kordamisküsimused #9 Õiguse Alused kordamisküsimused #10 Õiguse Alused kordamisküsimused #11 Õiguse Alused kordamisküsimused #12 Õiguse Alused kordamisküsimused #13 Õiguse Alused kordamisküsimused #14 Õiguse Alused kordamisküsimused #15 Õiguse Alused kordamisküsimused #16 Õiguse Alused kordamisküsimused #17 Õiguse Alused kordamisküsimused #18 Õiguse Alused kordamisküsimused #19 Õiguse Alused kordamisküsimused #20 Õiguse Alused kordamisküsimused #21 Õiguse Alused kordamisküsimused #22 Õiguse Alused kordamisküsimused #23 Õiguse Alused kordamisküsimused #24 Õiguse Alused kordamisküsimused #25 Õiguse Alused kordamisküsimused #26 Õiguse Alused kordamisküsimused #27 Õiguse Alused kordamisküsimused #28 Õiguse Alused kordamisküsimused #29 Õiguse Alused kordamisküsimused #30 Õiguse Alused kordamisküsimused #31 Õiguse Alused kordamisküsimused #32 Õiguse Alused kordamisküsimused #33 Õiguse Alused kordamisküsimused #34 Õiguse Alused kordamisküsimused #35 Õiguse Alused kordamisküsimused #36 Õiguse Alused kordamisküsimused #37 Õiguse Alused kordamisküsimused #38 Õiguse Alused kordamisküsimused #39 Õiguse Alused kordamisküsimused #40 Õiguse Alused kordamisküsimused #41 Õiguse Alused kordamisküsimused #42 Õiguse Alused kordamisküsimused #43 Õiguse Alused kordamisküsimused #44 Õiguse Alused kordamisküsimused #45 Õiguse Alused kordamisküsimused #46 Õiguse Alused kordamisküsimused #47 Õiguse Alused kordamisküsimused #48 Õiguse Alused kordamisküsimused #49 Õiguse Alused kordamisküsimused #50 Õiguse Alused kordamisküsimused #51 Õiguse Alused kordamisküsimused #52 Õiguse Alused kordamisküsimused #53 Õiguse Alused kordamisküsimused #54 Õiguse Alused kordamisküsimused #55 Õiguse Alused kordamisküsimused #56 Õiguse Alused kordamisküsimused #57 Õiguse Alused kordamisküsimused #58 Õiguse Alused kordamisküsimused #59 Õiguse Alused kordamisküsimused #60 Õiguse Alused kordamisküsimused #61 Õiguse Alused kordamisküsimused #62 Õiguse Alused kordamisküsimused #63 Õiguse Alused kordamisküsimused #64 Õiguse Alused kordamisküsimused #65 Õiguse Alused kordamisküsimused #66 Õiguse Alused kordamisküsimused #67
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 67 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2011-12-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
245 laadimist Kokku alla laetud
6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Tiidukas Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

piiramata monarhia, seisuslik, demokraatlik vabariik, sotsialistlik vabariik, nõukogude vabariik, presidentaalne vabariik, autonoomia, välisfunktsioonidest, riigiorgan, loomuõigluslik käsitlus, dispositiivseid, euroopa söe, üksikaktiks, seaduse algatamine, algatamise õigus, seaduse väljakuulutamine, väljakuulutamise instituut, relatiivset, absoluutne veto, suspensiivne veto, seaduse avaldamine, kodifitseerimise tulemuseks, subjektiivne õigus, õigussuhte objektideks, lihtakt, ost, kolmas staadium, neljas staadium, liigitustest, jurisdiktsioonilised aktid, õiguspärane käitumine, juriidiline vastutus, tsiviilõigusrikkumine, distsiplinaarüleastumine, tsiviilõiguslik, puudutab elanikkonda, avalik haldus, õigusalases kirjanduses, koormava haldusega, haldusõiguse valdkonnas, punktides a, haldusmenetlus, elektrooniline asjaajamine, haldusorgan, õigusvõime, teovõime, aegumine, aegumistähtajad, kinnisasja omanik, vabakäeline müük, kohtuliku hüpoteegiga, käsirahalepingus, müügileping, vahetusleping, rentnik, liisinguandja, liisinguandja, finantsiisivõtja majandus, laenu intress, kindlustusjuhtum, soodustatud isik, elurendis, ülalpidamisleping, seltsileping, käsundusleping, tõõvõtuleping, tarbijatöövõtuleping, maaklerileping, agendileping, komisjonileping, maksekäsund, arveldusleping, kontopidaja, ekspedeerimisleping, hoiuleping, ettevõtja, tegevusala, võrreldes täis, tulundusühistu, ärinimi, lühendit, eristatavusega, prokuura, sundlõpetamine, aktsia märkimine, aktsiad, aktsiakapitali vähendamine, ühingu ümberkujundamine, saneerimisnõustaja, saneerimine, seadusjärgsed pärijad, kolmes järjekorras, testament, nagu pärandist, testamenditäitjal, pärimisleping, pärandi vastuvõtmine, pärimistunnistus, üksikult tegutseda, testamenditäitja, abikaasadel, kaotatud, lk 9, tööandja, töökähetuse puhul, konsulteerimine, individuaalne töövaidlus, kollektiiv, usaldusisikul, lepitaja ülesandeks, karistusseadusel, kaasaaitaja, kohtuväline menetleja, süüteod, missugused süüteod, kohtunik, kohtunikukandidaat, kohtunikul, vaikimiskohustus, õigusteadus, õiglus, loomuõigust, üldtuntud, teooria puuduseks, subjektiteooria kohaselt, üksikjuhul, haldusaktideks, jurisdiktsiooniaktideks, spetsiaaldelegatsioon, õigusnormid, õigustus, absoluutsed õigused, konstitutiivsed õigused, isikuõigused, õiguse realiseerimine, protsessiõigus, subjektiivses osas, kumulatiivne konkurents, konsumtiivne konkurents, ajalooline tõlgendamine, objektiiv, ehtsad lüngad, richard nixon

Sisukord

 • Mis on õigusriik, politseiriik, haldusriik?
 • Kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse
 • Testamendi mõiste
 • Testamenditäitja vastutus
 • Perekonnaõigusega
 • Valitsus määrusega
 • Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega
 • Hüvitatava kahju liigid
 • Vastutus süü puhul
 • Töötaja hoolsuse määr
 • § 146
 • Euroopa Liidu
 • Õigusteaduse valdkond
 • Uurimisobjekt
 • Meetod
 • Õigussotsioloogia
 • Kogemuslik
 • Õigusdogmaatika
 • Õigusnormid
 • Õigusajalugu
 • Õigusnormide areng
 • Ajaloolised meetodid
 • Võrdlev õigusteadus
 • Õiguselu
 • Tõlgendamine (ja
 • Teiste maade
 • Tõlgendamine, lisaks

Teemad

 • Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?
 • territoorium
 • rahvas
 • Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset
 • vabariiki?
 • Monarhia
 • Piiramata monarhia
 • Piiratud monarhia
 • Seisuslik-esinduslik monarhia
 • Konstitutsiooniline monarhia
 • Vabariik
 • Orjanduslik aristokraatlik vabariik
 • Demokraatlik vabariik
 • Sotsialistlik vabariik
 • Nõukogude vabariik
 • Rahvademokraatlik vabariik
 • Presidentaalne vabariik
 • Parlamentaarne vabariik
 • Millised on riikliku korralduse vormid?
 • Unitaarriik ehk lihtriik
 • Föderatsioon ehk liitriik
 • Konföderatsioonid
 • Autonoomia
 • Mida mõistetakse poliitilise režiimi all?
 • Mis on riigi funktsioonid?
 • Sisefunktsioonideks
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan? Kuidas liigitatakse riigiorganeid?
 • Riigiaparaat
 • Riigiorgan
 • seadusandlikuks, täidesaatvaks
 • kohtuvõimu
 • Riik ja õgus
 • Mis on õigusriik, politseiriik, haldusriik?
 • Õigusriik
 • Politseiriik
 • Haldusriik
 • Kuidas on seotud õigus ja poliitika?
 • Millised on öiguse ja majanduse omavahelised seosed?
 • Õiguse ja majanduse
 • Missuguste tunnuste alusel on võimalik määratleda õigust?
 • Mis eristab õiguse juriidilist, sotsioloogolist ja loomuõguslikku käsitlust?
 • Õiguse juriisilise käsitluses
 • Sotsioloogilise käsitluse
 • Õiguse
 • loomuõigluslik käsitlus
 • Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust?
 • Ürgkogukondliku korra ajal
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine?
 • Sotsiaalne reguleerimine
 • Milles seisnevad normatiivse ja individuaalse reguleerimise eelised ja puudused teineteisega
 • võrreldes?
 • Individuaalse regulatsiooni eeliseks
 • puuduseks
 • Normatiivne regleerimine
 • Puuduseks
 • Milline norm on sotsiaalne norm?
 • Sotsiaalne norm
 • Põhilised on
 • tunnused
 • Kuidas määratleda õigusnormi mõistet?
 • Õigusnorm
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur? Miks just selline?
 • õigusnormi loogilises struktuuris
 • Mis on õigusnormi hüpotees? Kuidas hüpoteesi liigitatakse?
 • Õigusnormi hüpotees
 • määratluse astme
 • Kongreetse astme
 • Rakendamist
 • Mis on õigusnormi dispositsioon? Kuidas neid liigitatakse?
 • Õigusnormi dispositsioon
 • Normatiivses aktis
 • Käitumise määratlemise astme
 • Õigusliku iseloomu
 • Mis on õigusnormi sanktsioon? Kuidas sanktsioone liigitatakse?
 • Õigusnormi sanktsioon
 • Rakendavate vahendite iseloomu
 • Määratletuse astme
 • Struktuuri järgi
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktideks?
 • õigusaktides
 • Mis on õigusharu?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse?
 • Mis on õigusliku reguleerimise meetod ja mis eristab autoritaarset reguleerimismeetodit
 • autonoomsest?
 • Autoritaarne
 • Mis on õigusinstituut ja milline on tema seos õigusharuga?
 • Mis on õigussüsteem?
 • Mis on õigusperekond?
 • Kuidas iseloomustada romaani-germaani ja anglo-ameerika õigusperekonda?
 • Romaani-germaani
 • Anglo-ameerika
 • Eraõigusesse
 • Avalikku õigusesse
 • Milline on rahvusvahelise õiguse asend riigi õigussüsteemi suhtes?
 • Mida mõistetakse õiguse vormide (õiguse allika) all ja milliseid õiguse vorme on ajaloo
 • jooksul
 • kasutatud?
 • Missugune on Euroopa Liidu õigussüsteem?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on tema liikmesriikidele kohustavad?
 • Milles
 • seisneb
 • üldakti
 • üksikakti
 • erinevus?
 • Missugune on Eesti Vabariigi (EV) normatiivaktide süsteem?
 • Milliseid
 • etappe
 • läbib
 • seadusloome
 • protsess
 • Eestis?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse lõppemise kord?
 • Millistel tingimustel on õiguse üldaktil tagasiulatuv jõud?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses?
 • Milliste isikute suhtes kehtivad nende asukohariigi õigusaktid?
 • Mis on normatiivmaterjali süstematiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Mis tingib õiguse rakendamise vajaduse ja milles seisneb selle erinevus õiguse
 • realiseerimise teistest vormidest?
 • Kuidas (millistes staadiumides) toimub õiguse rakendamiseprotsess?
 • Milliseid nõudeid esitatakse õiguse rakendamisele seaduslikkuse, põhistatuse
 • otstarbekohasuse
 • õigluse
 • seisukohalt?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte?
 • avalik haldus formaalses mõttes
 • avalik haldus materiaalses mõttes
 • avalik haldus organisatsioonilises mõttes
 • expressis verbis
 • et võimude lahusus kui printsiip on
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse sõna ja mõtte kohaselt sätestatud
 • Uurimispõhimõte
 • Haldusorgan
 • Hea usu ja mõistlikkuse põhimõte
 • Kes on avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja- kohustused?
 • Mis on tehing ja millised tehingud on tühised?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus?
 • Mis on tingimuslik tehing?
 • Kuidas toimub isiku esindamine tsiviilõiguslikes suhetes ja milline osa on esindamisel
 • volitusel? Millal lõpeb volitus
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid?
 • Aegumise mõiste!
 • Millised on nõude aegumistähtajad?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust?
 • Kuidas toimub välisriigi õiguse kohaldamine ja mida tähendab tagasisaade ja edasiviide?
 • Millist õigust kohaldatakse füüsilise isiku elukoha kindlaksmääramisel?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse füüsilise isiku õigus- ja teovõimele?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule?
 • Millise õiguse järgi määratakse asjaõiguse tekkimine ja lõppemine?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule?
 • Kas lepinguvälisest kohustustest tekkinud kahju puhul võivad pooled kokku leppida Eesti
 • õiguse kohaldamises?
 • Tehingu mõiste
 • Pakkumus (ofert), nõustumus (aktsept)
 • Tehingu vormivabadus
 • Tahteavaldus lepingu sõlmimisel
 • Otsene tahteavaldus
 • Kaudne
 • Mis on eelleping?
 • Kohustuse täitmise põhimõtted
 • Mis on kohustuse rikkumine?
 • Varaline ja mittevaraline kahju
 • Mittevaralise
 • Mis on kõrvalkohustused?
 • Käenduse ja garantii andmine
 • Käsiraha mõiste
 • Käsiraha
 • Leppetrahv
 • Mis on müügileping?
 • vahetuslepepingu mõiste
 • Faktooringulepingu mõiste
 • Kinkelepingu mõiste
 • Üüri- ja rendilepingu mõiste. Nende eristamine
 • liisingulepingu mõiste. Liisinguandja- ja võtja kohustused
 • Litsentsilepingu mõiste
 • Finantsiisilepingu mõiste
 • Ehitise ajutise kasutamise leping
 • Tasuta kasutamise leping
 • Laenu- ja krediiidilepingu mõiste, nende eristamine. mis on laenuintress?
 • Laenulepinguga
 • Krediidileping
 • Kindlustuslepingu mõiste. Mis on kindlustusjuhutum, -risk, -summa ning soodustatud
 • isik?
 • Kindlustusjuhtum
 • Kindlustusrisk
 • Elurendis
 • Ülalpidamisleping
 • Kompromissileping
 • Seltsileping
 • Panused
 • Käsundusleping
 • Tõõvõtuleping
 • Asja üleandmise kohustus
 • Tasu maksmise kohustus
 • Töö vastuvõtmise kohustus
 • Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek
 • Maaklerileping
 • Agendileping
 • Komisjonileping
 • Maksekäsund
 • Arveldusleping
 • Tervishoiuteenuste osutamise leping
 • Lepingu sõlmimise erisused
 • Kaubaveoleping
 • Reisijaveo leping
 • Tellimusveoleping (tšarterleping)
 • Ekspedeerimisleping
 • Pakettreisileping
 • Hoiuleping
 • Hoiutasu
 • Hoidja vastutus
 • Vastutus tasuta hoidmise puhul
 • Vastutus asja kaotsimineku või kahjustumise eest
 • Ettevõte
 • Tegevusala
 • Äriühinguliigid
 • Täisühing
 • Usaldusühing
 • Osaühing
 • Aktsiaselts
 • Tulundusühistu
 • Füüsilisest isikust ettevõtja
 • Ärinime olevus
 • Ärinimi
 • Ärinime eristatavus
 • Ärinime kaitse
 • Prokuura
 • Äriregistri funktsioonid
 • Äriregistri kande tegemine
 • OÜ asutamisprotseduur
 • Osanike vahelised suhted OÜ-s
 • Ühingu juhtimine
 • Osaühingu lõpetamise alused
 • Aktsiaseltsi asutamisprotseduurid
 • Aktsiad ja liigid
 • AS ja aktsionäride vahelised suhted
 • 196 . AS struktuur ja juhtimine
 • AS lõpetamise alused
 • AS lõpetamise protseduurid
 • AS aruandluse ja kasumijaotuse põhimõtted
 • Aktsiakapitali suuruse muutmise põhimõtted
 • Äriühingu juhtimisorganid
 • Välismaa äriühingu filiaal
 • Äriühingute ühinemine võib toimuda kahel viisil
 • Jagunemine võib toimuda samuti kahel viisil
 • Pankrotiseadus reguleerib
 • Pärimisseadus reguleerib
 • testaator
 • § 20
 • Testamendi liigid
 • § 84
 • Testamendi täitmise kulutused ja testamenditäitja tasu
 • § 85
 • Testamenditäitja aruanne
 • § 86
 • Testamenditäitja ülesandest vabastamine
 • pärandvara ühisus
 • Perekonna ülalpidamise kohustus
 • § 17
 • Kulutused perekonnale
 • flexicurity
 • § 71
 • Kasutamata puhkuse hüvitamine
 • Töötajate usaldusisiku seadus
 • § 2
 • Usaldusisik
 • üldkoosolek
 • § 10
 • Usaldusisiku kohustused
 • Sellest üldisest reeglist on aga mõned erandid
 • Karistusõiguse ruumiline kehtivus
 • Objektiivsed tunnused
 • Subjektiivsed tunnused
 • Süüteokoosseisu olemasolu või selle puudumist hinnatakse selle järgi
 • Õigusvastasust välistavateks asjaoludeks on
 • Kuidas piiritleda ja tulemit hinnata: lk.365 Hädakaitseseisund – lk.367 Eksimus õigusvastasust
 • välistavas asjaolus lõpuni
 • Süüteo toimepanija
 • Süüteost osavõtjad
 • Kihutaja
 • Kaasaaitaja
 • Isik on süüdimatu
 • Kui isik eelnevast tingituna
 • Füüsilisele isikule kuriteo eest kohaldatavad põhikaristused on
 • Füüsilisele isikule kuriteo eest kohaldatavad lisakaristused on
 • Füüsilisele isikule väärteo eest kohaldatavad põhikaristused on
 • Juriidilisele isikule kohaldatavad põhikaristused on
 • Mittekaristuslikud mõjutusvahendid
 • Vastutust kergendavad asjaolud
 • Vastutust raskendavad asjaolud
 • jagu
 • § 47
 • Rahatrahv
 • Väärteoasju lahendavad vastavalt väärteomenetluse seadustikule kohtuvälised
 • menetlejad ja kohtud
 • Kohtuväline menetleja
 • Kohtulik menetlus
 • Kohtuväline menetlus
 • Kohtuliku menetluse
 • Õigusteadus
 • õiguse idee
 • publicum ius est guod ad statum rei Romanae spectat, privatum guod ad singulorum
 • utilitatem
 • § 3
 • Maksusüsteem

Kommentaarid (6)


qwerty777: finantsiisilepingust, -andjast ja -võtjast ei olnud vaid varem kuulnud... mõtlesid ehk kirjutada frantsiis?
03:26 09-01-2012

asuur: Päris hea konspekt, kuid kõigile vajalikele küsimustele ei vasta.
13:04 24-05-2012

Tiidukas: frantsiis ikka jah,

aga palun, tore kui aidata saab
00:28 20-01-2012


Sarnased materjalid

269
docx
214
docx
82
docx
16
doc
17
doc
22
docx
88
doc
38
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto