Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ülesütlemisavalduses" - 19 õppematerjali

ülesütlemisavalduses on oluline põhjendada ülesütlemist ja tuua välja kõik rikkumise asjaolud, põhjenduse esitamata jätmine ei mõjuta ülesütlemise kehtivust, kuid põhjenduse esitamata jäänud pool peab hüvitama teisele poolele selle tõttu tekkinud kahju.
5
doc

Lepinguõigus

Pärimislepingu sisu Pärimislepingud- määratakse pärijaks või annakusaajaks teine lepingupool või isik. Lepingu vorm -notariaalne 2. Abieluvaralepingu sisu. abikaasad määravad kindlaks vastastikused õigused ja kohustused erinevalt seadusest 3. Loetle asjaõiguslikud lepingud ja iseloomusta neid lühidalt VÕÕRANDAMISLEINGUD- asjade omanike vahetus KINNISOMANDI KITSENDUSI REGULEERIVAD LEPINGUD- teed, tehnovõrg...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
334 allalaadimist
4
docx

Sissejuhatus eraõigusse arvestus 2011

Kursuse Sissejuhatus eraõigusesse läbimiseks palun lisaks eelnevalt nimetatud kirjalikele töödele vastata kirjalikult, kas olete kursusel esitatud materjali ning kursusel omandatud teadmiste ja oskuste abil leidma vastused alljärgmistele I. OSA küsimustele ja täitma tekstis olevad lüngad? Probleeme tekitas ainult 57. küsimus, millele ma vastust ei leidnud. Uurisin küll töölepingu seaduse eelnõud, kuid...

Sissejuhatus eraõigusse - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist
8
odt

3 esseed töölepingute kohta

Koondamise kitsaskohad II Koondamise kui töölepingu ülesütlemise ühe võimaluse rakendamisel tööandja poolt eksitakse sageli selle vastu, keda eelistada tööle jäämisel ja millest üldse lähtuda valikute tegemisel. Kui vana töölepinguseadus (TLS) nõudis, et tööandja eelistaks tööle jäämisel töötajaid, kellel on paremad tööalased...

Õigus alused - Kutsekool
85 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1.1. Tööõiguse kujunemine Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Tänapäeval on oluline saavutada töötaja ja tööandja huvide tasakaal. Töösuhe võib olla: _ tüüpiline _ üks töökoht _ tähtajatu tööleping _ täistööaeg _ ebatüüpiline _ tähtajaline tööleping _ osaline tööaeg _ renditöö _ kaugtöö, _ töö väljakutsel jmt...

Tööõigus - Tartu Ülikool
315 allalaadimist
28
pptx

Töölepingu lõppemine

Töölepingu lõppemine Töösuhte lõppemise alused Kokkuleppel Tähtaja möödumisel Töötaja, tööandja surm Ülesütlemine Korraline Erakorraline Töölepingu ülesütlemine korraline ja katseajal Korraline § 85 Tööandja ei või töölepingut korraliselt üles öelda Töötaja võib tähtajatu töölepingu korraliselt igal ajal üles öelda Töötaja ei või tähtajalist töölepingut korraliselt üles öelda v.a...

Tööõigus -
38 allalaadimist
4
docx

Töötamise seadusandlus

Kõige suurem rikkumine on juba see ,et alaealine Mart töötab poes, kus on müügil alkohol. Kuna Mart on poes müüja, siis ta müüb ka poe sortimendis olevat alkoholi. Alkoholiseadus § 47 lg 5 ütleb, et alaealist ei tohi rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega. Jääb selgusetuks, kas Mardil kehtiv tööleping on või mitte, kuid eeldatavasti on see olemas. Veel ei ole teada, kas Mardil on ol...

Tööseadusandlus -
8 allalaadimist
16
doc

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel

Mõjuv põhjus töölepingu ülesütlemiseks peab sisalduma ülesütlemisavalduses . Ülesütlemisavaldus tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas (näiteks e-kiri või faks) või kirjalikus (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud) vormis Töölepingu ülesütlemise piirangud Tööandja ei tohi töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja:  on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust;  täidab perekondlikke kohustusi (näiteks kasvatab laps...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
4
docx

Konkurentsi osutamise keeld

Töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseka majanduslikel põhjustel (koondamiseks) on vajalik ülesütlemisavalduse kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm (näiteks e-mail). Vorminõuete mitte täitmine toob kaasa endaga ülesütlemise tühisuse. Tööandja peab enda poolt esitatud ülesütlemisavalduses ülesütlemist alati põhjendama. Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üle õelda etteteatamistähtaegu järgides. Kui töötaja on töötanud tööandja juures: 1. Alla 1 aasta – vähemalt 15 kalendripäeva 2. 1-5 tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva 3. 5-10 tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva 4. 10 ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäev...

Tööseadusandlus - Kutsekool
4 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUS

TÖÖÕIGUS Kaitstud paindlikkus Eesmärk üheaegselt suurendada tööturu ja töösuhete paindlikkust sissetulekute- ja tööhõiveturvalisusega, eriti madalama konkurentsivõimega isiku jaoks. Klassikaliselt koosmõjus: paindlik tööõigus, kaasaegsed sotsiaalkindlustussüsteemid, aktiivsed tööturumeetmed. Seda toetavad elukestev õpe ja sotsiaaldialoog. Tööõiguse koht õigussüsteemis Avalik õigus vs eraõigus, suurem osakaal töötaja ja...

Tööõigus -
9 allalaadimist
136
doc

KASUTUSLEPINGUD

Riigikohus on lepingu korralise lõpetamise osas leidnud, et tähtajatu üürilepingu võib kumbki pool igal ajal üles öelda, lähtudes VÕS § 195 lg-st 3 ning §-dest 311 ja 312. Konkreetset põhjust tähtajatu lepingu korraliseks ülesütlemiseks ka eluruumi puhul vaja ei ole. Seetõttu on ka VÕS § 325 lg 2 p 3 mõttes piisav, kui eluruumi üürilepingu ülesütlemisavalduses on tehtud üksnes viide tähtajatu üürilepingu korralisele ülesütlemisele. Tingimata vajalik ei ole viide ülesütlemise aluseks olevale konkreetsele võlaõigusseaduse sättele, kuid oluline on, et üürnik saaks aru, mistõttu leping üles öeldakse, et hinnata ülesütlemise seaduslikkust. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine Nii tähtajatut kui ka tähtajalist üürilepingut saab erakorraliselt üles öelda, kui...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
27
docx

TÖÖÕIGUS

TÖÖÕIGUS Iseseisev töö: 2)21november- riigikohtulahendite analüüs grupi poolt vabalt valitud teemal-max 5õpilast. Kas puudutab töölepingu sõlmimist, töölepingu lõpetamine koondamise tõttu, töötaja töökohustuste rikkuminse tõttu. Tõõlepingu lõpetamise alused ­VAATAME! Oma seisukohad. EKSAM: 5küsimust.3üldisemat ja 2 konkreetset....

Tööõigus -
11 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

Eeltoodust tuleneb, et töölepingu ülesütlemise avaldusest peab nähtuma lepingut üles öelda sooviva poole tahe vabastada pooled lepinguliste kohustuste edasisest täitmisest. Tööandja avaldus, millest ei ilmne tööandja tahe vabastada töötaja ja tööandja lepingu eda- sisest täitmisest, ei ole käsitatav ülesütlemisavaldusena. Viidatud kohtupraktikale tuginedes peab tööandja ülesütlemisavalduses näitama selget soovi töösuhe lõpetada.78 Riigikohus on rõhutanud, et VÕS-st ega TLS-st ei tulene, et tööandja võib töölepingu üles öelda tagasiulatuvalt. Kuna töölepingut on võimalik üles öelda ainult edasiulatuvalt, on tagasiulatuv ülesütlemine TLS § 104 lõike 1 järgi tühine.79 § 96. Ülesütlemisest etteteatamine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu Töölepingu võib katseajal üles öelda vähema...

Õigus - Kutsekool
11 allalaadimist
180
pptx

Töölepingu seadus / tööõigus

a. teise töötaja asendamine Töölepingu lõpetamine katseaja kestel Tööandjapoolne töölepingu ülesütlemine 1.Tööandja ei saa töölepingut korraliselt üles öelda. 2. Erakorraline töölepingu ülesütlemine Oluline: . töölepingu ülesütlemise aluse olemasolu ja selle põhjendamine ülesütlemisavalduses . etteteatamise tähtaja järgimine . hüvitise maksmine . lõpparve maksmine Töötajapoolne töölepingu ülesütlemine 2) Erakorraliselt a) esinevad mõjuvad põhjused- TLS § 91 lg 1 b) tööandjapoolne kohustuste rikkumine- TLS § 91 lg 2 c) töötaja isikust tulenevatel põhjustel-TLS § 91 lg 3 NB ! Peab töölepingu ülesütlemisel järgima teavitamise mõistliku tähtaja põhimõtet. Tööandjapoolne töölepi...

Tööõigus -
10 allalaadimist
108
docx

TÖÖÕIGUS

Tööandjapoolne lepingu ülesütlemine Tööandja ei saa töölepingut korraliselt üles öelda. 1. Erakorraline töölepingu ülesütlemine Oluline:  töölepingu ülesütlemise aluse olemasolu ja selle põhjendamine ülesütlemisavalduses  etteteatamise tähtaja järgimine  hüvitise maksmine  lõpparve maksmine Erakorraline ülesütlemine: Töötajast tuleneval põhjusel-TLS § 88 - Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist. Enne töölepingu ülesütlemist peab tööandja pakkuma töötajale...

Tööõigus -
8 allalaadimist
25
docx

TÖÖÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED

Töölepingu mõiste? Tööleping on töötaja ja tööandja vahel sõlmitud kokkulepe, mille alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. 2. Töölepingu pooled, nende õigused ja...

Tööõigus -
18 allalaadimist
58
pdf

Töölepingu seadus uus 2018

01.07.2009] § 105. Ülesütlemise tühisusele tuginemine (1) Kohtule peab hagi või töövaidluskomisjonile avalduse ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks esitama 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest. (2) Kui hagi või avaldust ei esitata tähtaja jooksul või kui hagi või avalduse esitamise tähtaega ei ennistata, on ülesütlemine algusest peale kehtiv ja leping on lõppenud ülesütlemisavalduses märgitud tähtpäeval. [RT I 2009, 36, 234- jõust. 01.07.2009] § 106. Tööandja ülesütlemise vaidlustamine vastuolu tõttu hea usu põhimõttega Töötaja võib 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest esitada kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avalduse kehtiva ülesütlemise vaidlustamiseks vastuolu tõttu hea usu põhimõttega, välja arvatud, kui tööandja ütles lepingu üles tööt...

Tööõigus - Keskkool
6 allalaadimist
10
docx

Tööõiguse eksamiks kordamine

Töölepingu mõiste Töölepingu alusel teeb töötaja tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile ning ta saab selle eest palka. Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut. Töölepingu kohta sätestatut ei kohaldat...

Tööõigus -
3 allalaadimist
15
docx

Tööseadusandluse praktiline rakendamine 2017

Tööseadusandluse praktiline rakendamine Töölepingu ja töövõtulepingu erisused (A) TLS § 1 sätestab töölepingu mõiste, mille kohaselt töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, ning tööandja maksab töötajale töö eest tasu. TLS § 1 sätestab töölepingu mõiste, mille alusel muutub võimalikuks töölepingu eristamin...

Tööseadusandluse alused - Kutsekool
1 allalaadimist
61
doc

Tööõiguse seminarid

TÖÖÕIGUSE SEMINARID 12.09.2017 19.09.2017 Seminari kava I teema. Tööõiguse olemus. Töölepingu eristamine muudest teenuste osutamise lepingutest (4 tundi) Küsimused, kaasused, ülesanded 1. Tööõ...

Tööõigus -
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun