Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ülekurssi" - 18 õppematerjali

57
doc

Ühinguõigus

ÜHINGUÕIGUSE PÕHIMÕISTED 1.1. Ühinguõiguse mõiste ja koht õigussüsteemis Kuulub eraõiguse alla; üks kandvamaid osasid TsÜSi kõrval. Ühigus ei puuduta ainul ühinguid vaid ka laiemalt kõiki muid äritegevusega seotuid füüsilisi ja juriidilisi isikuid (sihtasutus, füüsilisest isikust e...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
383 allalaadimist
4
doc

Ettevõtte rahanduse arvestus

Aktsionäride puhastulu kasv on 1. pikaajaline eesmärk 2. lühiajaline eesmärk 3. ettevõtte rahanduse strateegiline plaan 4. taktikaline eesmärk vaid aruandeperioodiks 5. alati seotud ettevõtte positiivse majandustulemusega 2. Lihtaktsia omanikul on õigus 1. osaleda ülskoosolekul ja hääletada 2. osa võtta a/s-i juhatuse koosolekutest omal soovil 3. saada osa aruande periood...

Ettevõtte rahandus - Tallinna Majanduskool
353 allalaadimist
15
doc

Ettevõtte rahandus (V. Arhipovi loeng) TMK

Arhipov Loengukonspekt 2009 Võtta raamatukogust ja lugeda ükskõik mis rahanduse õpiku omal valikul. ETTEVÕTTE VAHENDITE RINGKÄIK 21.09.2009 Ettevõtte rahandus on riigirahanduse osa. Informatsioon on finantsaruannetes ja sellepärast raamatupidamisel on ettevõtte...

Ettevõtte rahandus - Kutsekool
356 allalaadimist
32
doc

Maksude arvestus (J. Keskküla loengu konspekt) TMK

RP089 (2009/2010) MAKSUDE ARVESTUS Õppejõud Janek Keskküla KODUS: otsida mingi maksuvaidlus MA ja juriidilise isiku vahel. Lahti rääkida probleemi asjaolud, probleemi algus, lahenduskäik (kohtus käimised), tulemus, seaduse vastavad §§-d, oma kommentaarid. NB! Kooskõlastada õpetajaga teema!...

Maksundus - Kutsekool
188 allalaadimist
50
doc

Ühinguõigus

09 8.30 kirjalik eksam. Kaasus eksamil+test. Avatud seadustega. Eksamiks: seminarid ­ vähemalt 9-l 11-st. Normatiivmaterjal ­ 4 esimest seadust. 1. Ühinguõiguse põhimõisted 1.1 Ühinguõiguse mõiste ja koht õigussüsteemis Ühingu põhiõiguslik regulatsioon on, et tegemist on võlasuhetega. Mida on siin erilist? Ühingusõigus reguleerib seda, kuidas isikud saavad koonduda selleks, et midagi koos teha...

Õigus - Tartu Ülikool
222 allalaadimist
15
doc

Ettevõtte rahandus - konspekt

ETTEVÕTTE RAHANDUS Rahandus on teadus rahaliste ressursside ehk kapitali juhtimisest, kusjuures ettevõtte tegevuses ilmnevate rahandusküsimuste lahendamisel võetakse aluseks mitmed eriained ehk eridistsipliinid näiteks nagu mikro- ja makroökonoomika, raamatupidamine, finantsanalüüs. Ettevõtte tegevus on seotud teatud tootmiseks vajalike teguritega. Need tegurid on ettevõtte majandustegevuseks vajali...

Ettevõtte rahandus - Tallinna Majanduskool
257 allalaadimist
49
doc

Eksamikonspekt aines Ühinguõigus

Mis on ühing Õigusnormide kogum, mis reguleerib ühingutega seonduvaid küsimusi. A)Ühingu põhiõiguslik regulatsioon on, et tegemist on võlasuhetega. ühingu loomisel on sellised tagajärjed ­ omavahelised suhted, nad on seotud nii,et kõigil on vastastikkused õiguse dja kohustused, KUID tuleb juurde veel see, et see on neil ühine ­...

Ühinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
288 allalaadimist
6
doc

Ehitusettevõtte ökonoomika eksami vastused

Ettevõtluse definitsioon. Ettevõtlus on majandusliku tegevuse vorm, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest. On seaotud riskiga, ettevõtja kannab majanduslikku vastutust oma tegevuse tulemuste eest. 2. Ettevõtte (käitise definitsioon). Ettevõtte edukuse näitajad. Tööjõu ja tootmisvahenditega varustatud isese...

Ehitusettevõtte ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
176 allalaadimist
52
docx

Ühinguõiguse loengumaterjal ja kordamisküsimused vastustega

ÜHINGUÕIGUS Ühinguõiguse mõiste - õigusnormide kogum, mis reguleerib ühingutega seonduvaid küsimusi. Ühinguõiguse allikad · Põhiseadus (§ 31 ja 48) · Äris...

Ühinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
147 allalaadimist
17
doc

Ettevõtte rahandus - Arhipov 2013

01.2013 Ettvõtte vahendite ringkäik AS näitel Ettevõtte tegevus on seotud teatud tootmiseks vajalike teguritega. Need tegurid on ettevõtte majandustegevuseks vajalikud vahendid. Skeem nr 1 C + V + m T C ­ konstant ­ konstantsed tootmistegurid (materjal, masinad, seadmed) Konstantsed on tootmistegurid, mille väärtus kandub tootele muutumatul ehk konstantsel kujul ühe või mitme to...

Rahanduse alused - Keskkool
128 allalaadimist
5
docx

Osaühing

1 Osaühing Asukoht on juhatuse või juhatust asendava organi asukoht. Tegevuskoht on püsiva ja kestva majandustegevuse koht või muu põhikirjalise tegevuse koht. Osaühingu organiteks on üldkoosolek ja juhatus, juhtorganiks juhatus või olemasolu korral ka nõukogu. Osaühingu organi pädevust ei või üle anda muule organile või isikule. Osaühingu kohustuste täitmise eest vastutab osaühing ise...

Äriõigus - Kutsekool
28 allalaadimist
5
docx

Omakapitali arvestus

Omakapitali arvestus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Omakapitali arvestuse korraldus 3 Dividendide arvestus 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: ·tead omakapitali struktuuri; ·tead Äriseadustikust tulenevaid nõudeid omakapitalile; ·oskad koostada omakapitali arvestamisega seotud lausendeid; ·tead dividendide arvestamise aluseid. 2 Omakapitali arvestuse korr...

Majandus - Kutsekool
34 allalaadimist
12
docx

Äriõiguse eksami kordamisküsimused

Füüsilisest isikust ettevõtja. Õigused, kohustused, vastutus FIE-ks võib olla iga füüsiline isik. FIE peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse. FIE võib äriregistri pidajale teatada oma ettevõtte tegevuse peatamisest ette, märkides ajavahemiku, millal ettevõte ei tegutse. FIE on isik, kes teenib majanduslikku tulu ja...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
86 allalaadimist
8
docx

Aktsiaselts

4 Aktsiaseltsi ja selle aktsionäride vahelised suhted Aktsionäride vahel kehtib võrdse kohtlemise põhimõte. Antud printsiibi kohaselt saavad erinevused aktsionäride õigustes tuleneda ainult neile kuuluvate aktsiate erinevusest ( ÕE lk 226). Äriseadustik § 273. ütleb, et aktsionär on kohustatud tegema sissemakseid. Sellest tulenevalt ei ole ta kohustatud tegema makseid, mis ületavad aktsia nimiväärtust ja ja ülekurssi. Väljamakseid võib aktsionärile teha ainult puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, kuid millest samaaegselt on maha arvatud katmata kahju, mis on tekitatud eelnevatest aastatest. Aktsionäril on õigus saada osa kasumist vastavalt tema aktsiate nimiväärtustele, kuid väljamakse võib toimuda jaotunult mitmesse ossa. Antud dividendide maksmise kord nähakse ette põhikirjas või siis üldkoosoleku otsusega. Samas säilib ak...

Ühinguõigus - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
100
doc

Äriõiguse ja võlaõiguse konspekt

Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt esialgse osa nimiväärtus (ÄS § 148 lg 4). ÄS § 155 lg 1 kohaselt võib põhikirjas ette näha osaühingu õiguse lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss). ÄS-iga on vastuolus osa väljalaskmine alakursiga, so osa väljalaskmine selle nimiväärtusest madalama hinnaga. ÄS sätestab 2 juhtu, milleks võib ülekurssi kasutada (ÄS § 155 lg 2): 1) osaühingu kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi, reservkapitali, samuti muude põhikirjas ettenähtud reservide arvel; 2) osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. Muudeks eesmärkideks, sh väljamakseteks osanikele, ei saa ülekurssi kasutada. Osa võõrandamine Osa võõrandamise kord Osa võõrandamine on reguleeritud ÄS §-s 149. Os...

Õigus alused - Kutsekool
13 allalaadimist
48
docx

Finantsraamatupidamise põhimõisted

Reservkapitalist ei või teha osanikele väljamakseid. Ülekurss ehk aažio tekib, kui aktsiaid või osasid emiteeritakse kõrgemas hinnas kui on nende nimiväärtus. Ülekurssi võib kasutada ettevõtte kahjumi likvideerimiseks, kui seda pole võimalik katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi, kohustusliku reservkapitali või muude reservide arvelt. Samuti võib ülekurssi kasutada aktsia või osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. 2. Dividendide arvestus. Dividende võib maksta puhaskasumi arvel. Osaühingu juhatus teeb ettepaneku dividendide suuruse kohta, mille kinnitab osaühingu üldkoosolek. Üldkoosolek ei või kinnitada suuremat dividendi, kui on juhatuse ettepanek. Dividendide väljakuulutamisel võetakse üles dividendide tulumaksukohustus. Dividendide väljamaksmisel kohustus kustutatakse....

Raamatupidamine - Kutsekool
8 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

1 Põhimõisted VARA - raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; OMAKAPITAL (netovara) - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; KOHUSTUS - raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. 1.2 Bilansi mõiste ja sisu Bilanss on raamatupidamisaruanne,...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
17 allalaadimist
25
docx

Praktika aruanne - Kulud-tulud ja omakapital Balsnack I H AS-2

Aktsiate liikumine peab toimuma läbi aktsionäride konto: Emiteerimine: K Aktsiakapital D Nõuded aktsionäride vastu Tasumine: D Swedbank K Nõuded aktsionäride vastu 4.1 Omaaktsiad Tresooraktsiad ehk omaaktsiad - 1 aktsionär surnud ja pärijaid pole, mille puhul aktsiate tagasiost toimus käesoleval aastal ja ülekurssi ei tekkinud. Ettevõtte raamatupidaja andmete põhjal lähevad tagasiostetud aktsiad aastal 2018 tühistamisele. Aktsiate tagasiostu raamatupidamise kanne: D Tresooraktsiad K Swedbank 19 4.2 Reservkapital Vastavalt äriseadustikule on ettevõttes moodustatud reservkapital, mis moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda...

Majandus -
38 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun