Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

õpiku peatükid 1-7 vastused (5)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust ?
 • Milles seisneb tava kui sotsiaalse normi spetsiifika ?
 • Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused ?
 • Millised on riigivalitsemise vormid ?
 • Millised on riikliku korralduse vormid ?
 • Mida mõistetakse poliitilise reziimi all ?
 • Mis on riigi funktsioonid ?
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan ?
 • Kuidas liigitatakse riigiorganeid ?
 • Missuguste tunnuste alusel on võimalik määratleda õigust ?
 • Mis eristab õiguse juriidilist, sotsioloogilist ja loomuõiguslikku käsitlust ?
 • Milline on riigi ja õigluse omavaheline seos ?
 • Mis on õigusriik, politseiriik ja haldusriik ?
 • Kuidas on seotud õigus ja poliitika ?
 • Millised on õiguse ja majanduse omavahelised seosed ?
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine ?
 • Milline norm on sotsiaalne norm ?
 • Millised on sotsiaalsete normide põhiliigid ?
 • Missugused tunnused on iseloomulikud õigusnormile ?
 • Kuidas määratleda õigusnormi mõistet ?
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur ?
 • Miks just selline ?
 • Mis on õigusnormi hüpotees ?
 • Kuidas hüpoteese liigitatakse ?
 • Mis on õigusnormi dispositsioon ?
 • Kuidas neid liigitatakse ?
 • Mis on õigusnormi sanktsioon ?
 • Kuidas sanktsioone liigitatakse ?
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktideks ?
 • Milles seisneb õigusnormil viitav esinemine ?
 • Mis on õigusharu ?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse ?
 • Mis on õigusinstituut ja milline on tema seos õigusharuga ?
 • Mis on õigussüsteem ?
 • Mis on õigusperekond ?
 • Kuidas iseloomustada romaani-germaani ja anglo-ameerika õigusperekonda ?
 • Mis eristab avaliku õiguse norme eraõiguslikest normidest ?
 • Millised õigusharud kuuluvad eraõigusesse ?
 • Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ?
 • Milline on rahvusvahelise õiguse asend riigi õigussüsteemi suhtes ?
 • Missugune on Euroopa Liidu õigussüsteem ?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on tema liikmesriikidele kohustavad ?
 • Milles seisneb üldakti ja üksikakti erinevus ?
 • Missugune on Eesti Vabariigi normatiivaktide süsteem ?
 • Milliseid seaduste liike on Eesti normatiivaktide süsteemis ?
 • Missuguseid etappe läbib seadusloome protsess Eestis ?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse lõppemise kord ?
 • Millistel tingimustel on õiguse üldaktil tagasiulatuv jõud ?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses ?
 • Milliste isikute suhtes kehtivad nende asukohariigi õigusaktid ?
 • Mis on normatiivmaterjali süstematiseerimine ja millistes vormides see toimub ?
 • Millised spetsiifilised tunnused eristavad õigussuhet muudest ühiskonnasuhetest ?
 • Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur ?
 • Millistele tingimustele peab vastama õigussuhte struktuur ?
 • Mis on õigussuhte juriidi line sisu ja millised struktuurielemendid selle moodustavad ?
 • Mis on õigussuhte objekt ?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õigussuhteid ?
 • Millised tegelikkuses asetleidvad muutused on juriidilised faktid ?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub ?
 • Kuidas (millistes staadiumides) toimub õiguse rakendamise protsess ?
 • Millistele nõuetele peavad vastama õiguse rakendamise akti rekvisiidid ja struktuur ?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte ?
 • Mis eristab õigusrikkumist õiguspärasest käitumisest ?
 • Kes võib olla õigusrikkumise subjektiks ?
 • Mis on õigusrikkumise objekt ?
 • Mis on õigusrikkumise objektiivne külg ?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud ?
 • Mis on juriidiline vastutus ja milline on selle seos riigi sunniga ?
 • Millistel alustel ja kuidas toimub õigusrikkumiste ja juriidilise vastutuse liigitamine ?
 • Missugused omadused on füüsilise isiku õigussuhtes osalemise eelduseks ?
 • Miks ja kuidas toimub füüsilise isiku surnuks tunnistamine ?
 • Kes on avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse ?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja kohustused ?
 • Mis on tehing ja millised tehingud on tühised ?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus ?
 • Mis on tingimuslik tehing ?
 • Millal lõpeb volitus ?
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid ?
 • Millised on nõuete aegumistähtajad ?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust ?
 • Kuidas toimub välisriigi õiguse kohaldamine ?
 • Mida tähendab tagasisaade ja edasiviide ?
 • Millist õigust kohaldatakse füüsilise isiku elukoha kindlaksmääramisel ?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse füüsilise isiku õigus- ja teovõimele ?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule ?
 • Millise õiguse järgi määratakse asjaõiguste tekkimine ja lõppemine ?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule ?
 
Säutsu twitteris
1. Ühiskond, riik ja õigus 1. Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust? Võimu teostas võimu pealik , kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu, mida sugukonnakaaslased tundsid tema kogemuste, teadmiste, jahi- võisõjapidamisoskuste või muude väljapaistvate omaduste vastu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul polnud, sellele vaatamata oli pealiku võim reaalne, sest pealik väljendas kogu sugukonna huve, oli sugukonna võimu kehastus. Sugukond teostas oma võimu ise, toetudes pealiku autoriteedile. 2. Milles seisneb tava kui sotsiaalse normi spetsiifika? Tava on käitumisreegel, mille täitmine on muutunud harjumuseks pikaajalise ja korduva kasutamise tõttu 3. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? territoorium rahvas ­ elab sellel territooriumil ja on riigi võimuga õiguslikult seotud. avaliku võimu organisstsioon 4. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Monarhia , konstitutsiooniline monarhia, absoluutne monarhia, parlamentaarne monarhia, vabariik, parlamentaarne vabariik, presidentaalne vabariik Presidentaalne vabariik ­ riigivalitsemis vorm, mida iseloomustab võimu koondumine parlamendist sõltumatu presidendi kätte. Nt USA on presidendil ka seadusandlik õigus. Parlamentaarne vabariik - on riigi valitsemise vorm, mis rajaneb parlamendi võimu ülimuslikkusel. Seadusandlik võim, täidesaatev võim ja kohtuvõim peavad olema lahus. Presidendil on esindus funktsioon ainult. Tal puudub seadusandlik päsevus. 5. Millised on riikliku korralduse vormid? Unitaarriik ehk lihtriik ­ riik, mis territorial poliitiliselt on ühtne tervik. Föderatsioon ehk liitriik ­ riik, mille koostisosadeks on liikmesriigid või riiklikud moodustised ehk föderatsiooni subjektid . 6. Mida mõistetakse poliitilise reziimi all? Poliitilise võimu teostamise meetodite kogumit, mis iseloomustab demokraatlike õiguste ja vabaduste reaalset kasutamist ühiskonnas ning riigivõimuorganite seotust oma tegevuse õiguslike alustega. 7. Mis on riigi funktsioonid? Sisefunktsioonid o Riigivõimu säilitamine o Riigivõimu kindlustamine o Õiguskorra tagamine o Sotsiaalmajanduslik funktsioon o Kultuurilis-kasvatuslik funktsioon Välisfunktsioonid o Kaitsefunktsioon o Vastastikune koostöö ja abistamine o Ülemaailmse rahu ja kindlustamise funktsioon o Maailmamajandusse integreerumise ja globaalprobleemide lahendamiseks teiste riikidega koostöö funktsioon 8. Mis on riigiaparaat ja riigiorgan ? Kuidas liigitatakse riigiorganeid?
1 Triinu Hansalu TTÜ 2008 Riigiaparaat ­ riigiorganite süsteem, mille abil teostatakse riigivõimu Riigiorgan ­ riigiaparaadi struktuurne element, selle funktsionaalne osa Kõige levinum ja algsem on riigiorganite liigitus võimude lahususe põhimõttest lähtudes seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu organiteks. Nendeks on parlament , valitsus koos oma allasutustega ja kohtud 9. Missuguste tunnuste alusel on võimalik määratleda õigust? Käitumisreeglite või normide kogum kujutab endast terviklikku süsteemi, mis on omavahel seotud Kehtestatud riigi poolt Selles väljendub riigi tahe Üldkohustuslikke normide kogum Normide täitmine tagatakse riigisunnijõuga 10. Mis eristab õiguse juriidilist , sotsioloogilist ja loomuõiguslikku käsitlust? Juriidiline ­ õigus on käitumisreeglite kogum, mille on kehtestanud või sanktsioneerinud riik ja mille täitmist tagatakse riigi sunniga ning mis vastab ühiskonna õiglustundele Sotsioloogiline ­ õigus on inimeste tegudes ja käitumises väljenduv sotsiaalsete suhete kord, mitte aga seaduse tekstid Loomuõiguslik ­ igas ühiskonnas ja riigis on kehtivate normide, sealhulgas ka õigusnormide kõrval olemas ja kehtivad nendest normidest kõrgema kehtejõuga normid, mis väljendavad inimeste poolt tunnetatavaid universaalseid ja muutumatuid põhimõtteid 11. Milline on riigi ja õigluse omavaheline seos? Riik annab talle vajalikke täitmisreeglite üldkohustusliku jõu Õiguses väljendub riigi tahe Õiguse kaudu loob riik tingimused nende eesmärkide saavutamiseks 12. Mis on õigusriik, politseiriik ja haldusriik ? Õigusriik ­ tagab indiviidi õiguste ja seadslike huvide puutumatuse ning riigi ja indiviidi võrdõiguslikkuse Politseiriik ­ ei tunnustata inimeste isiklikke õigusi, pole tagatisi politsei ega muude sunniorganite omavoli vastu, riigiaparaat on tsentraliseeritud ja bürokraatlik ning inimeste eraelu on üksikasjalikult reglementeeritud Haldusriik ­ kõige tähtsamat osa etendavad riigi täidesaatva võimu organid ja neil on võimalik otsustavalt mõjutada nii seadusandlikku kui ka kohtuvõimu tegevust 13. Kuidas on seotud õigus ja poliitika? Õigus on riigi poliitika väljendus ja selle tulemus ning poliitika teostamise vahend. Riik on poliitilise võimu organisatsioon . Poliitika on ühiskonna ja riigi toimimist korraldav sihiteadlik ja järjekindel tegevus, mille osalevad mitmesugused huvirühmad ja institustioonid. Igus tekib poliitilise tegevuse protsessina ja leiab väljenduse riigi poolt aktsepteeritud kujul, üldjuhul seadusena. 14. Millised on õiguse ja majanduse omavahelised seosed? Õigus on majanduse peegeldus ehk majandussuhete resultaat. Õigus reguleerib majandust, lähtudes riigi majanduspoliitilistest eesmärkidest, mõjutades ühe või teise majandussuhte arengut (soodustavalt või takistavalt) (nt maksud , litsentsid jne).
2 Triinu Hansalu TTÜ 2008 2. Õigusnormid ja õigussüsteem 1. Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine? Sotsiaalne reguleerimine ­ inimeste käitumistele piiride käitumisele piiride kehtestamist ning indiviidide ja nende gruppide sotsiaalsete suhete korrastamist. 2. Milles seisnevad normatiivse ja individuaalse reguleerimise eelised ja puudused teineteisega võrreldes? Individuaalne ehk kausaalne reguleerimine ­ inimeste käitumine määratakse kindlaks ühekordsete personaalsete aktide abil. Probleem lahendatakse selle juhu kohta antud ettekirjutuse järgi. See võimaldab arvessevõtta iga isiku või olukorra eripära. Puuduseks: selle probleemi lahenduse leidmiseks tuleb läbitöötada suur hulk situlatsioone. Selle meetodi puhul ei ole tagatud võrdse kohtlemise põhimõte koristuste korraldamisel. Normatiivne reguleerimine ­ inimeste käitumine korraldatakse üldiste reeglite abil ja käitumise liikude mudelid või etaloonid, mida kasutatakse kõikide seda liiki käitumise suhtes, st sellele mudelile peavad alluma kõik, kes satuvad mudeli raamidesse. 3. Milline norm on sotsiaalne norm? Sotsiaalne norm ­ üldise iseloomuga käitumisreegel, mis reguleerib inimeste käitumist suhtlemises omavahel ja mitmesuguste kollektiivsete subjektidega. 4. Millised on sotsiaalsete normide põhiliigid? Moraali normid ­ mingis inimeste kollektiivis või kogu ühiskonnas käitumisreeglite tunnustatud kõlblus põhimõtted. Korporatiivsed normid ­ käitumis reeglid, mille on kehtestanud korporatiivne moodustis (ühiskondlik organisatsioon) oma liikmete käitumise reguleerimiseks, suhtlemisel organisatsiooni sees ja suhtlemisel teiste organisatsioonidega. Tavad ­ harjumusele põhinev käitumisreegel. Tema olemus on lähedane moraali normidele. Tavade hulka kandakse sageli ka traditsioonid. Religioossed normid ­ usu organisatsiooni poolt kehtestatud reeglid nii inimeste kui ka usu organisatsiooni liikmete suhtlemiseks omavahel ja kirikuga , samuti normid, mis reguleerivad usuühingute korraldust ja funktsioone. Kombestiku ehk välise kultuuri normid ­ viisakus reeglid (nt inimese väline käitumine). 5. Missugused tunnused on iseloomulikud õigusnormile? Lähtub riigist Täitmine tagatakse riigi sunniga Üldkohustuslik käitumisreegel Formaalselt määratletud reegel Sannab suhte liigist osavõtjatele subjektiivsed juriidilised õigused ja paneb neile subjektiivsed juriidilised kohustused 6. Kuidas määratleda õigusnormi mõistet? Miks nii? Õigusnorm on riigist lähtuv ja riigi poolt kaitstav üldkohustuslik käitumisreegel, millega antud liiki korduvatest ühiskondlikest suhetest osavõtjatele antakse subjektiivsed õigused ja pannakse juriidilised kohustused Sest need tunnused eristavad õigusnormi teistest sotsiaalsetest normidest 7. Milline on õigusnormi loogiline struktuur? Miks just selline? 1) hüpotees
3 Triinu Hansalu TTÜ 2008 2) dispositsioon 3) sanktsioon Õigusnormi loogiline struktuur näitab, millistesspetsiifilistest struktuurielementidest ja millistest seostest õigusnorm koosneb. 8. Mis on õigusnormi hüpotees? Kuidas hüpoteese liigitatakse? Hüpotees ­ näitab õigusnormide kehtivuse tingimused. Määratletud, suhteliselt määratletud, määratlemata, kasuistlik , abstrektne, lihtne, liit, alternatiivne hüpotees 9. Mis on õigusnormi dispositsioon? Kuidas neid liigitatakse? Dispositsioon ­ näitab vajaliku käitumise, sisaldab subjekti õigused ja kohustused. Lihtne,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
õpiku peatükid 1-7 vastused #1 õpiku peatükid 1-7 vastused #2 õpiku peatükid 1-7 vastused #3 õpiku peatükid 1-7 vastused #4 õpiku peatükid 1-7 vastused #5 õpiku peatükid 1-7 vastused #6 õpiku peatükid 1-7 vastused #7 õpiku peatükid 1-7 vastused #8 õpiku peatükid 1-7 vastused #9 õpiku peatükid 1-7 vastused #10 õpiku peatükid 1-7 vastused #11 õpiku peatükid 1-7 vastused #12 õpiku peatükid 1-7 vastused #13 õpiku peatükid 1-7 vastused #14
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-11-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 389 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Trints Õppematerjali autor

Lisainfo

õigusõpetuse õikus peatüki lõpus olevate küsimuste vastused
vastused

Mõisted


Kommentaarid (5)

imthedevil profiilipilt
imthedevil: Täitsa asjalik asi kontrolltööks õppimiseks.
11:38 03-04-2010
MarianK profiilipilt
Marian Kuusk: Aitas kordamiseks palju.
14:22 18-11-2011
jazzband profiilipilt
jazzband: Vastused olid olemas.
15:49 01-10-2011


Sarnased materjalid

269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspekt
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
67
pdf
Õiguse Alused kordamisküsimused
82
docx
ÕIGUSE ALUSED KT1
28
doc
ÕIGUSE ALUSED 2011 2012
100
doc
ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS
35
docx
Riigi ja õiguse tekkimine-Riigi mõiste ja tunnused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun