Töölepingu koostamine ja selle näidis - sarnased materjalid

töötaja, tööandja, tööleping, töötasu, puhkus, dokumendid, töökaitse, konkurentsipiirang, informatsioon, ajakava, vaidlus, tartu linn, black, ettevõtja, aruanded, läbirääkimised, põhiülesanded, töötaja õigused, personalitöö, dokumendihalduse, juhatuse liikmed, tööülesanded, vigastus, bruto
2
TÖÖLEPING nr. 1243 Käesolev Lepingu on sõlminud 02. mai 2006 a. Viljandis. AS Kunstikoda registrikoodiga 10674253, aadressiga Pikk tn 4, Viljandi mk, 71003 (edaspidi: Tööandja) keda esindab juhatuse liikmena ................. ja Anett Sõlg, isikukoodiga 47806256014, elukohaga Kauge tn 36-57, Viljandi mk, 71002 (edaspidi: Töötaja) sõlmisid käesoleva töölepingu, (edaspidi nimetatud LEPING) alljärgnevatel tingimustel: 1. Tööle asumise aeg, töölepingu tähtaeg 1.1. Töötaja asub tööle 02. mai 2006. a. Tööleping sõlmitakse määramata ajaks. 1.2.Töötaja võetakse tööle katseajaga 4 kuud. Katseaja viimane kuupäev on 02.09.2006a. 1.3. Pidevat tööstaazhi Tööandja juures arvutatakse alates 02. mai 2006. a. 2. Töö sisu 2.1. Töötaja asub tööle kunstniku ametikohale. 2.2. Töötaja töö sisu on kirjeldatud ametijuhendis, ...
Märksõnad: töötaja, tööleping, tööandja, puhkus, ametijuhend, kollektiivleping, allkiri, allkiri, töötingimused, dokumendid, tööaeg
Tööõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
305 allalaadimist, 1 arvamus
2
Märksõnad: töötajaööandjaöötajaööleping, puhkus, informatsioon, kokkulepped, lepingud, protokollid, kollektiivlepingöötajaideenindajaööaeg
Majandus - Keskkool
125 allalaadimist, 1 arvamus
2
... Töö tegemise koht on Tööandja asukoht Pärnus. 6. PUHKUS 6.1. Töötaja põhipuhkuse kestus on 28 kalendripäeva. 6.2. Töötaja puhkuse aeg määratakse kindlaks puhkusegraafikus, mille Tööandja teeb Töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. 1 7. T Ö Ö K O R R A LD U S E R E E G L I D 7.1. Tööandja tutvustab Töötajale töölepingu sõlmimisel töökorralduse reegleid, mis on töötajale täitmiseks kohustuslikud. Töökorralduse reeglid on kättesaadavad elektrooniliselt asutuse siseveebis ja paberkandjal personalijuhi juures. 8. K O N F I D E N T S I A A LN E I N F O R M AT S I O O N 8.1. Ettevõtte konfidentsiaalseks informatsiooniks loetakse: ? Ettevõtte finantsnäitajad, majandustehingud Käesolevas punktis loetletud informatsiooni loetakse konfidentsiaalseks niikaua, kuni Tööandja ei ole seda...
Märksõnad: töötajaöandjaöleping, puhkusötasu, personalitöö, nõmmeötuskindlustusmakse, majandustehingud, kilingi, maret, mandel, isikukood
Personalijuhtimine - Kutsekool
67 allalaadimist, 2 arvamust
2
LISA nr 1 töölepingu nr 29 juurde TRANSCOM EESTI OÜ PERESONALIASSISTENDI AMETIJUHEND I ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksuse nimetus Puudub 1.2 Ametikoha nimetus Personaliassistent 1.3 Kellele allub Tegevdirektorile 1.4 Alluvad Puuduvad 1.5 Asendajad Puuduvad 1.6 Keda asendab Puuduvad II AMETIKOHA EESMÄRK Personalitöö ja koolitustegevuse koordineermine ja korraldamine ettevõttes. III TÖÖÜLESANDED JA TULEMUSED 3.1 Koordineerib ettevõtte personalipoliitikat ning töötab sellega kooskõlas välja persona...
Märksõnad: töötaja, direktorile, personalitöö, ajakava, puhkused, standardid, inventuur, kõrgharidus, suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, ellusuhtumine, excel
Sekretäritöö - Kutsekool
56 allalaadimist, 2 arvamust
3
TÖÖLEPING nr 1/2010 Käesolev Leping on sõlmitud 22. veb 2010. a.Tallinnas. OÜ MATI POST (edaspidi nimetatud TÖÖANDJA), reg kood 10663533, keda esindab NILS SUHOV(PA­07B) ja  ERGO   KASEMAA(PA­07B)   ning   LAURI   PIISANG   (edaspidi   nimetatud   TÖÖTAJADD),   sõlmisid  käesoleva töölepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel: 1. LEPINGU TÄHTAEG, TÖÖ SISU 1.1. Töötajad asub tööle 20 märts 2010a. 1.2. Käesolev Leping on sõlmitud   ajaks.  1.3. Töötajad töölevõtmisel rakendatakse katseaega, mille kestvus on 1 kuud. Katseaja               viimaseks kuupäevaks on 20 mai 2010a. 1.4. Töötajad asub tööle postiljoni ametikohal. 1.5. Töötajad kvalifikatsiooninõuded, tööülesannete j...
Märksõnad: tööandja, tööleping, allkiri, puhkus, tööaeg, nils, tööandja kohustused, lõpetamine, töölepingu lõpetamine, swedbank, pank
Tööõigus - Kutsekool
103 allalaadimist, 1 arvamus
9
...üs Eelarve projekt valmib tähtajaks ja 7. Eelarve koostamine tugineb analüüsidele/uuringutele. Personaliarvestust puudutavad 8. Personaliarvestuse tagamine dokumendid (isikukaardid, tööraamatud, töölepingud) on vormistatud õigeks ajaks ja kooskõlas õigusaktidega 9. Personaliandmebaasi haldamine ja Personalitarkvara vastab vajadustele arendamine 10. Juhtide ja töötajate nõustamine On kursis tööseadustiku ja ettevõttes Ametijuhend 5 personalitööd puudutavates personalitööd reguleerivate küsimustes ...
Märksõnad: ametijuhend, töötaja, personalijuht, programmi, töökogemus, palgasüsteem, personaliosakonna, psühholoogia, baas, internet, esitlus, excel
Personalijuhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
134 allalaadimist, 6 arvamust
1
Töölepingu (TL) osad. • TL nr. kuupäev. • TL pooled - Tööandja, töövõtja. Kõik andmed jne. tööandja registrikood, asukoht. • TL kestvus - Kas määratud ajaks, või määramata. Määratud aeg kuni 5 aastat. Kui tahad lebingut lõpetada siis peab 2 nädalat ette ütlema.. • Katseag - 4 kuud. Tööandja võib öelda viimasel päeval, et ei ole katseaeg ei ole läbitud. Seda ei saa vaidlustada. • Töötamis asukoht - Tallin, Harjumaa jn...
Märksõnad: puhkus, tööandja, tööleping, töötaja, põhipuhkus, harjumaa, tallin, tööülesanded, katseaeg, töövõtja, tööandja kohustused, tööaeg, preemia
Tööõigus - Kutsekool
73 allalaadimist, 0 arvamust
4
                             Tööõigus kodune töö VÕS­ võlaõigusseadus TLS­ töölepingu seadus TLSE­ töölepingu seaduse seletuskiri 299  TsÜS­ Tsiviilseadustiku üldosa seadus 1. Isikuga sõlmiti töövõtuleping, mille alusel ta kohustus tegema puusepa töid. Talle kehtestati 8-tunnine tööpäev ja ta pidi alluma meistri korraldustel, töötasu maksti talle igakuuliselt teatud tööoperatsioonide lõppedes. Töötajaga juhtus tööajal õnnetus ja tööandja lõpetas ühepoolselt nüüd lepingu. Töötajale haigusraha keelduti maksmast. Töötaja lei...
Märksõnad: töötaja, tööleping, tööandja, õnnetus, võs, vaidlus, töövõtuleping, käsundusleping, töölepingu seadus, osapooled, tööõnnetus, tööpäev
Tööõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
207 allalaadimist, 1 arvamus
25
...taja ainsat või peamist sissetulekuallikat -tasu maksmine tagatakse loonusena -tunnustatakse iganädalase puhkeaja ja iga-aastase tasulise puhkuse saamise õigust -tööd andev isik katab töö tegemiseks vajalikud reisikulud -töötaja jaoks puudub rahaline risk 6. Euroopa Liidu tööõigus: regulatsiooni vajalikkus ja kujunemine ning reguleeritud valdkonnad (tööleping, töö- ja puhkeaeg, äriühingu reorganiseerimine) EL teeb ILO-ga koostööd. ILO reeglid on suure tähtsusega ülemaailmselt, kuid need vajavad sageli täiendamist, et neid norme oleks võimalik kohaldada, arvestades Euroopa sotsiaalset olukord ja arengutaset. Eurostandardid luuakse ILO konventsioonidele tuginedes. Töösuhete reguleerimine on vajalik EL-is ühtse siseturu toimimise huvides. Euroopa tööõigus laieneb eelkõige suhetele, mis tekivad töötajate...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, töötasu, puhkus, rahvus, kollektiiv, piirangud, tööaeg, võs, ületunnitöö, töötamine, algatus, maksmine
Õigus - Tartu Ülikool
198 allalaadimist, 6 arvamust
10
...stab töösuhtele iseloomulikele tunnustele. 1.2 Eestis kehtiv tööleping Kui tekib vaidlus, millise lepingu vormiga on tegemist siis loetakse, et pooled sõlmisid töölepingu, kui väidetav tööandja ei tõenda vastupidist või kui pole ilmne, et pooled sõlmisid teistsuguse lepingu. Kui ettevõte on sõlminud isikuga lepingu ja väidab, et see ei ole tööleping, aga samas tegevus toimub ettevõtte poolt määratud kohas ja määratud ajal ja tingimused on ette määratud ettevõtte poolt, siis on tegemist töölepinguga ning ettevõtjale kehtivad samad kohustused, mis töölepingu puhul: palka makstakse vastavalt palga seadusele, tööaeg on piiratud vastavalt töö- ja puhkeaja seadusele puhkepäevadel ning õhtusel ning öisel ajal töötamise eest on ette nähtud kõrgem töötasu 2. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE Töölepingu sõlmimisele kohald...
Märksõnad: töötajaöandjaölepingötasu, kollektiivölähetus, konkurentsipiirang, vabariigi valitsusöaeg, puhkeaja, leppetrahv, takistuse
49 allalaadimist, 2 arvamust
4
...esimees 13.05.2009 1. ÜLDANDMED 1.1. Ametikoha nimetus sekretär. 1.2. Otsene ülemus on juhatuse esimees või teda asendav juhatuse liige. Korralduslikes küsimustes töötab sekretär tihedas koostöös juhatuse liikmete, partnerite ja juhatajaga. 1.3. Sekretäriga sõlmib ja lõpetab töölepingu juhatuse esimees või teda asendav juhatuse liige. 1.4. Sekretäri asendaja määrab juhatuse esimees või teda asendav juhatuse liige. 1.5. Asendaja määramiseks peab sekretär oma võimalikest puudumistest ette teatama vähemalt 7 päeva, v.a puudumine haiguse tõttu. 1.6. Sekretär juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ja korraldustest, töösisekorraeeskirjadest ja käesolevast ametijuhendist. 2. TEGEVUSVALDKOND 2.1. Juhi ajakava planeerimine ...
Märksõnad: sekretär, töötaja, tööandja, haridus, printer, tulekustuti, tarkvara, ametijuhend, haldamine, hooldus, dokumendid, ajakirjanduse, ostmine
Sekretäritöö - Kutsekool
120 allalaadimist, 3 arvamust
3
Tööandja nimi: Elise Soosaar Lisa töölepingule nr 26 [Ametikoha nimetus] AMETIJUHEND 1 AMETINIMETUS: Jumestaja 2 KOHT STRUKTUURIS: 2 1 Üksus:Diamond 2 2 Kellele allub:Jumestaja allub vahetult omanik Elise Soosaarele kellelt saab tööülesanded ning kes kontrollib nende täitmist 2 3 Otseses alluvuses olevad ametikohad: Ei allu keegi 2 4 Asendamised: Äraolekul asendab töötajat Elise Soosaare poolt määratud töötaja vajaliku teadmistega 2 5 AruandekohustusOmanik3 NÕUDED AMETIKOHA TÄITJALE: 3 1 Haridus ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, vene keel, haridus, inglise keel, tööülesanded, ametijuhend, raamatupidaja, juuksur, administraator, allkiri, exeli, ametikohad
Majandus - Keskkool
69 allalaadimist, 4 arvamust
6
...aja töötab kulude hüvitamiseks tööandja juures kokkulepitud aja jooksul. VALVEAEG-töötaja on tööandjale kättesaadav tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega. PÕHIPUHKUS-28 päeva ALAEALISE PÕHIPUHKUS-35 päeva TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRI PÕHIPUHKUS-35 päeva HARIDUSTÖÖTAJA PÕHIPUHKUS-56 päeva VÕLAUSALDAJA-laenu andja KOONDAMINE-töölepingu erakorraline ülesütlemine ÄRAKIRI-dokumendist tehtud koopia,aga sama väärtusega mis originaal dokument TL mõiste Leping, mille alusel teeb füüsiline isik (Töötaja) teisele isikule (Tööandja) tööd töötasu eest, alludes Tööandja juhtimisele ja kontrollile. Võrdse kohtlemise põhimõte Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust. Töölepingu sõlmimise erisus TL sõlmimisel kohaldatakse võla...
Märksõnad: ettevõtja, puhkusöötaja, andjaööandja, konkurentsööleping, arve, omakapital, omavalitsus, majandustehing, omakapitaliööpäev, äriühing
28 allalaadimist, 0 arvamust
12
...ajadust. ettenähtud tähtaegade mittejärgimisel on tööandja kohustatud maksma töötajale hüvitust keskmise päevapalga ulatuses iga tööpäeva eest, mille võrra töölepingu lõpetamisest vähem ette teatati. . 16. TÖÖLEPINGU LÕPETAMINE ETTEVÕTTE LIKVIDEERIMISEL JA PANKROTISTUMISEL Tööandjal on õigus lõpetada töötajatega tööleping, kui ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni tegevus lõpetatakse täielikult ning selle baasil ei moodustata uut ettevõtet, asutust või muud organisatsiooni. Tööandja pankroti väljakuulutamisel on pankrotihalduril õigus lõpetada tööleping töötajatega pärast pankrotiotsuse tegemist. Tööandjal on õigus lõpetada tööleping iga töötajaga, kelle suhtes tööandja on kaotanud usalduse. Töölepingu võib lõpetada, kui töötaja on: 1) põhjustanud tööandja vara pu...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, vaidlus, töövaidlus, puhkus, komisjon, kollektiiv, ületunnitöö, töövaidluskomisjon, avaldus, töölähetus
28 allalaadimist, 0 arvamust
2
Märksõnad: raamatupidaja, käive, aruanded, haridus, dokumendid, allkiri, allkiri, tööülesanded, isiksuseomadused, vene keel, inglise keel, tööandja, töötaja
Personalijuhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
45 allalaadimist, 1 arvamus
6
...määratakse töötuskindlustushüvitis. 3. Inimene ei ole viimaselt töö või teenistuskohalt lahkunud: • Enda algatusel v.a juhul kui inimene lahkub seetõttu, et tööandja rikkus lepingutingimusi või muutis tootmis või töökorraldust. Samuti on õigus saada hüvitist kui töövaidluskomisjon tunnistab töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks • Kokkuleppel tööandajaga • Töö või teenistuskohustuste rikkumise , usalduse kaotamise, vääritu või korruptiivse teo tõttu Teistel töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise juhtudel (nt. Koondamise, asutuse likvideerimise, katseaja ebarahuldavate tulemuste, töö- või teenistussuhete tähtaja möödumise või pikaajalise töövõimetuse korral) on teil õigus töötuskindlustushü...
Märksõnad: töötu, töötaja, tööandja, töötuskindlustus, tööleping, töötuskindlustusmakse, töötasu, tööaeg, puhkus, tasud, töötukassa, katseaeg, senti
Majandus - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
4
TÖÖÕIGUS Usaldusisik - tööandja töötaja, kelle on valinud tööandja töötajate üldkoosolek oma esindajaks seadusest tulenevate ülesannete täitmisel suhetes tööandjaga. Usaldusisiku õigused: • teda ei tohi koondada, vallandada, diskrimineerida, • tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega; • saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning konsulteerida selle teabe alusel tööandjaga; • peatada töölepingu kollektiivne lõpetamine Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 893 lõikes 6 toodud tingimustel; • pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid; • esindada töötajaid kollektiivse töötüli lahendamisel kollektiivse töötüli lahendamise seaduses sätestatud ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, puhkus, kollektiivleping, lepitaja, keskliit, põhipuhkus, töötajaid, ülesütlemine, lõpetamine, töötasu
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist, 0 arvamust
15
Märksõnad: töötaja, puhkus, tööandja, tööandja, tööleping, rase, kollektiiv, töövõime, ületunnitöö, puhkusetasu, hüvitis, tööinspektor, sünnituspuhkus
Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
184 allalaadimist, 2 arvamust
8
TL LÕPETAMINE Töökohustuste rikkumisega on tegemist siis, kui töötaja ei täida talle pandud kohustusi või täidab neid mittekohaselt. Töötaja kohustused võivad tuleneda nii tööõigusaktidest, kollektiivlepingust, töölepingust, ametijuhendist, tööandja ühepoolsetest otsustest jne. Oluline on, et tööandja saab töötajalt nõuda üksnes seaduslike kohustuste täitmist.Kui võrreldes õigusaktides kehtestatuga, on nt töölepingus ette nähtud töötaja olukorda halvendavaid kohustusi, siis selliste kohustuste mittetäitmise korral on töötaja töölepingu lõpetamine ebaseaduslik. TLS § 103 lg 1 kohaselt võib tööandja töölepingu lõpetada, kui töötaja käitumine häiris tööd ja töötajal on dists...
Märksõnad: töötaja, tööandjaping, puhkus, hüvitis, rase, lõpparve, tööinspektor, tööaeg, puhkusetasu, karistus, lõpetamine, riigikohus, rahvus
Tööõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
259 allalaadimist, 6 arvamust
20
...ökorralduse muutmisel; tehnoloogia või töövahendite vahetamisel või uuendamisel; - töötaja ümberpaigutamisel teisele tööle või tema tööülesannete olulisel muutumisel; - kui töötaja rikkus tööohutusnõudeid, mis põhjustas või oleks võinud põhjustada tööõnnetuse; - tööde või tegevuse puhul, mis ei kuulu töötaja töölepinguga määratud tööde või ametikohustuste hulka; - kui struktuuriüksuse juht või töötaja ise peab seda vajalikuks; - kui tööinspektor peab seda vajalikuks. Lõpeb iseseisvale tööle lubamisega. Töötaja lubatakse iseseisvale tööle, kui juhendaja on veendunud, et töötaja tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja oskab neid praktikas rakendada. 12.Mis on tööõnnetuste uurimise eesmärgid? Tööõnnetustest teatamise kord, tööõnnetuse uurimise...
Märksõnad: töötaja, andja, tööandja, tööohutus, tervisekontroll, puhkus, riskianalüüs, tööleping, tööinspektor, töövõime, töökeskkonnavolinik
53 allalaadimist, 0 arvamust
1
... linn, linnaosa, vald, jms). Kokkuleppe võib olla väga täpne, kuni tööpingini välja. Tööandja seisukohalt ei ole töötegemise täpne kokkuleppimine parim variant, sest sel juhul oma asukohta muutes tuleb muuta ka töölepingu tingimusi või maksta komandeerimis tasu.Töölepingu kehtivus aeg:Määratakse kindlaks vaid siis kui sõlmitakse tähtajaline tööleping, muul juhul kirjutatakse töölepingusse, et see on sõlmitud määramata ajaks. Tähtajalisi töölepinguid võib sõlmida üksnes järgnevatel juhtudel:1Teatud töö tegemise ajaks.2Ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks. 3Töömahu ajutise suurenemise korral.4Hooaja tööde tegemiseks.5Kui töötajale nähakse ette erisoodustused.6Muudel seadusega või määrusega ettenähtud juhtudel (etendusasutuste loomingulised töötajad, kooli direktorid, õppejõud). Tööle asumise ae...
Märksõnad: töötaja, tööleping, tööandja, töötasu, algatus, tööaeg, puhkus, vald, tööinspektor, lepingu tingimused, tööõigus, omavalitsus
Õigusteadus - Kutsekool
71 allalaadimist, 0 arvamust
5
...tusseadustiku kõrval ka teistes seadustes (näiteks Liiklusseaduses). Kuriteo menetlemisõigus on vaid kohtul, kuid väärteo menetlemise õigus on nii kohtuvälisel menetlejal (nt politsei, tolliamet, maa- või linnavalitsus) kui kohtul. Kohtusse saab ka kohtuvälise menetleja tegevuse peale edasi kaevata. Vangla, rahatrahv, ühiskondlik kasulik töö. 6. Töölepingu mõiste Tööleping on kokkulepe töötaja ja tööandja vahel, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd alludes tema juhtimisele ja korraldustele, tööandja aga kohustub maksma töötajale töötasu ja kindlustama talle töötingimused, mis on ette nähtud poolte kokkuleppega, kollektiivlepinguga, seadusega või haldusaktiga. 7. Töölepingu pooled. TLS § 2 järgi võib töölepingu pooleks töötaja poolelt reeglina olla 18-aastaseks saanud teovõimeline fü...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, puhkus, põhipuhkus, hüvitis, ülesütlemine, katseaeg, lõpetamine, puhkusetasu, väärtegu, õigusvastasus, kaugtöö
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
169 allalaadimist, 8 arvamust
15
Õigusõpetuse arvestus 1. Töölepingu mõiste, kohustuslikud tingimused, lepingu sõlmimine. Tööleping- kokkulepe töötaja ja tööandja vahel. Kohustuslikud tingimused: 1. poolte andmed 2. sõlmimise aeg, tööle asumise aeg (kuupäev) 3. Töölepingu kestvus(määramata ajaks ja määratud ajax(hooajatööd ja asendustöö)) 4. Ametinimetus ja tööülesannete lühikirjeldus 5. Töötasu, palga maxmise kord 6. Töötegemise koht või piirkond 7. tööaja norm 8. puhkus 9. Töölepingu lõpetamisega...
Märksõnad: töötaja, karistusnik, puhkus, menetlus, tööandja, ametnik, tööleping, vaidlus, notar, teenistus, kostja, pärandaja, töötamine, tööpäev
304 allalaadimist, 11 arvamust
11
KORDAMISKÜSIMUSED II KONTROLLTÖÖKS 1. Mida tähendab töötaja hoolsuse määr? Milline on juriidiline tagajärg hoolsuse kohustuse järgimata jätmisel? Hoolsuse määr: Töötaja peab täitma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega. Tagajärg: Töölepingu täitmisel järgitav hoolsuse määr, mille järgimata jätmise korral töötaja vastutab lepingu rikkumise eest, määratakse tema töösuhte järgi, arvestades tööandja tegevuse ja töötaja tööga seotud tavalisi riske, töötaja väljaõpet, ametialaseid teadmisi, mida nõutakse töö tegemiseks, samuti töötaja võimeid ja omadusi, mida tööandja teadis või teadma pidi. 2. Mis on töölähetus, millistel tingimustel võib töölähetuse saata? Töölähetusega seotud kulu...
Märksõnad: töötaja, tööandja, kinnistu, puhkus, valdus, asjaõigus, töötasu, karistus, põhipuhkus, töölähetus, ülesütlemine, kaasomand, menetlus, päevaraha
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
221 allalaadimist, 3 arvamust
6
Märksõnad: puhkus, ametnik, teenistus, töötaja, tööpäev, puhkused, vaidlus, tööandja, töötukassa, teenistujad, rasedus, dokument, töötasu, haridus, reserv
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
65 allalaadimist, 0 arvamust
27
Märksõnad: puhkusohtunik, pärand, töötajaaas, notar, ametnik, teenistus, riigikohtuohtuistung, andja, pärandaja, testament, tsiviil, tööandjaolleegium
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
144 allalaadimist, 3 arvamust
16
...d); *kirjalik vorm (osal juhtudel näeb seadus ette ainult kirjaliku vormi; Ka siin liht- või notariaalselt kinnitatud kirjalik vorm). 30. Mis on esindus ja millised on selle liigid - füüsiline isik teeb tehingu isiklikult või esindaja kaudu. Esindaja kaudu ei või teha lepinguid, mille isiklik tegemine on seaduses ette nähtud. (näiteks. tööleping, abieluleping). Juriidiline isik teeb tehingu esindaja kaudu. Esindus - esindaja kaudu tehtud tehing, mis on tehtud esindajale antud volituste piires ning tekitab õigusi ja kohustusi vahetult esindatavale. Esinduse liigid on seadusjärgne ja tehingust tulenev esindus. Esindaja võib olla ainult teovõimeline füüsiline isik või ka piiratud teovõimega, kui see on seaduses nii sätestatud. Vahel määrab seadus ära, millised teovõimelised isikud ei või olla esind...
Märksõnad: andja, töötaja, tööandja, karistus, tööleping, ettevõtja, äriühing, subjekt, teovõime, valdus, osaühing, juriidiline, suhe, õigusakt
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
273 allalaadimist, 4 arvamust
18
1. Töösuhet iseloomustavad tunnused Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. 2. Tööettevõtulepingu erisused 3. Töölepingu kohustuslikud tingimused ja töölepingu sõlmimine Töölepingu kohtustulikud tingimused (1) Töölepingu kohustuslikeks tingimusteks on järgnevad kokkulepped: 1) tehtava töö, selle keerukusastme, ameti- või kutsenimetuse ja kvalifikatsiooninõuete kohta; [14.06.2000] 2) tööaja kohta; 3) töötasu kohta; 4) töö tegemise asukoha kohta; 5) määratud ajaks sõlmitud töölepingu kehtivusaja kohta; ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, karistus, ametnik, puhkus, paragrahv, kollektiiv, tõend, ületunnitöö, rase, vabariigi valitsus, dokument
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
135 allalaadimist, 1 arvamus
4
TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE Töölepingu lõpetamine kokkuleppel Pooled võivad nii tähtajalise kui tähtajatu töölepingu igal ajal kokkuleppel lõpetada. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel 1)Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel. 2) Kui tähtajalise töölepingu sõlmimine oli vastuolus seadusega või kollektiivlepinguga, loetakse leping algusest peale sõlmituks tähtajatult. 3) Kui töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks...
Märksõnad: töötaja, tööleping, tööandja, ülesütlemine, töölepingu lõppemine, ametiühing, töötasu, koondamine, lõpetamine, töölepingu lõpetamine, rase
Õigusteadus - Kutsekool
66 allalaadimist, 0 arvamust
35
...easumist sellel ajal. Tööleasumise aja muutmine on võimalik üldjuhul vaid poolte kokkuleppel. Nende õiguste - kohustuste rikkumisel on töötajal õigus nõuda tööle lubamist ja kokkulepitud tasu töölt sunnitud puudumise aja eest või loobuda töölepingu täitmisest ja nõuda hüvitust kolme kuu kokkulepitud palga ulatuse. Tööandjal on õigus tühistada tööleping, nõuda töötajalt tagasi kogu lepingu järgi saadu ning hüvitusena töötaja kahe nädala kokkulepitud palk, kui töötaja jättis tööandjale mõjuva põhjuseta teatamata, et ta ei asu kokkulepitud ajal tööle. Just tööle asumise momendiga pidestub tööõigussuhte tekkimine ja isik omandab töötaja staatuse ehk seisundi. Tööle asumisega omandab isik kõik need üldised õigused ja kohustused, mis töötajatele õigusaktide ja lepingutega on ette nähtud ning lisaks neile ...
Märksõnad: tööleping, töötaja, tööandja, kollektiiv, vabariigi valitsus, tööinspektor, tööpäev, informatsioon, teovõime, ärisaladus, õigusakt, anne
Majandus - Kutsekool
52 allalaadimist, 0 arvamust
17
...leerimine.- Kasuaalne- in.käitumine määratakse kindlaks ühekordsete personaalsete aktide abil.Iga konkreetne küsimus lahend.antud ettekirjutuse järgi. Normatiivne- in. käitumist korrald.üldise reegli abil, millega määratakse kindlaks käitumismudel, mida kasutat.käitumisaktide või subjektide suhtes(nt. töötaja peab kinni töölepingust) 21. Õigusnormi mõiste ja koht sotsiaalsete normide süsteemis.- Sotsiaalse normi ühe alaliigina on õigusnormile omased kõik sotsiaalsete normide liigi-tunnused: 1. Ta on inimeste käitumise reegel.2. Ta on üldise iseloomuga reegel, mis on suunatud teatud liiki suhete üldisele reglementeerimisele.3.Sisu on määratud ühiskonna sotsiaalse, majandusliku ja poliitilise elu tingimustega, ajaloolise ja kultuurilise arengu tasemega. 22. Õigusnormi loogiline stru...
Märksõnad: töötaja, käit, seks, subjekt, valdus, karistus, tööandja, tööleping, tsiviilõigus, juriidiline, aktid, õigusnorm, riigivõim, funkts
Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
140 allalaadimist, 4 arvamust
32
...ud saavad töötada, kui on vanemate kirjalik nõusolek. Töö ei tohi mõjuda alaealise tervisele ega segada kooli. Lisaks vanemate nõusolekule on vaja ka tööinspektori luba. Meie riigiametnikud on teenistusse nimetatud ja neile kehtib Avaliku teenistuse seadus. Kaitseväeteenistuses töötavatel isikutel on ka oma seadus. Tegutsedes volituse alusel ei tehta ka töölepingut (N: advokaadiga). Näiteks sportlastel ja näitlejatel on teenistusleping. Vanglakaristust kandes tööd tehes ei sõlmita samuti töölepingut, sest vanglas tehtav töö saab olla ainult vabatahtlik – kuigi seda tasustatakse. Töövõtuleping: - tellimustöö - ettevõte teeb töö ära enda vahendite ja meetoditega - kui midagi valesti tehakse, tuleb oma kulude ja kirjadega ära parandada - tasu saab, kui töö valmis Kindlasti peab eksisteerima tö...
Märksõnad: puhkus, töötaja, pärand, ametnik, karistus, tööleping, notar, tööandja, testament, pärandaja, kriminaal, annak, tööaeg, hooldus, riigikohtu, kordne
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
133 allalaadimist, 1 arvamus
55
...(TLS § 5 lg 3) Töötaja õigus anmeid nõuda (TLS § 5 lg 3) Andmeid tuleb esitada töölepingu kirjalikus dokumendis o Heauskselt, selgelt, arusaadavalt (TLS § 5 lg-d 1, 2) (Kodused ülesanded: 6, 8, 11, 12, 13 – vastus ja seaduse säte.) Töölepingu tähtaeg. Tähtajaline ja tähtajatu leping. Katseaeg. Eeldatakse, et üldjuhul sõlmitakse tähtajatu tööleping, st lepingu kehtivusaega ei piiritleta. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni 5 aastaks. Tähtajalise töölepingu sõlmimiseks peavad olema seda õigustavad mõjuvad põhjused (TLS § 9 lg 1), milleks on: 1. Töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine ja hooajatöö (säärased tööd, mida ei tehta looduslike või klimaatiliste tingimuste tõttu aastaringselt) tegemine; 2. Ajutiselt ära oleva töötaja asend...
Märksõnad: tööleping, töötaja, tööandja, asjaõigus, pant, valdus, kinnistusraamat, hüpoteek, töötasu, hoonestusõigus, katseaeg, tööõigus, servituut
57 allalaadimist, 0 arvamust
8
Koondamine rakendamise kord ja tingimused töösuhetes. Koondamise kitsaskohad II Koondamise kui töölepingu ülesütlemise ühe võimaluse rakendamisel tööandja poolt eksitakse sageli selle vastu, keda eelistada tööle jäämisel ja millest üldse lähtuda valikute tegemisel. Kui vana töölepinguseadus (TLS) nõudis, et tööandja eelistaks tööle jäämisel töötajaid, kellel on paremad tööalased näitajad, siis praegu kehtiv seadus sellist nõuet ei sätesta. Tööandjal on suhteliselt vabad käed oma valikute tegemisel. Praktiliselt ainsaks piiravaks tingimuseks on töötajate ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, leppetrahv, tööleping, võlgnik, konkurent, võlausaldaja, väikelaps, klienditeenindaja, pankrot, töösuhe, riigikohus, rasedus
Õigus alused - Kutsekool
47 allalaadimist, 1 arvamus
26
...ised ja hüvitised: Lapse toitmise ajaks säilitatakse keskmine palk. Sünnituseelse läbivaatuse puhul säilib keskmine palk. Tervise kontrolli eest säilib keskmine palk. Tseme koolituse puhul säilib 10-ks päevaks keskmine palk ja 20.ks miinimum palk. Tööalase koolituse puhul säilib 14 päeva keskmine palk. Lõpparve tuleb maksta töölepingu lõppemise päeval. Palgast võib kinni pidada: Tulumaks, tööstuskindlustusmakse, alimendid, pensionikindlustus. Tasu välja töötamata puhkepäevade eest. Puhkuseseadus. Puhkuseliigid. On olemas põhipuhkus (28 päeva). Pikendatud põhipuhkus, riigi ja omavalitsusametnikud ja alaealised. (35 päeva). Pedakoogid (56 päeva). Lisapuhkus, allmaatööd, tervistkahjustav töö, kollektiivlepinguga antud lisa, vanemapuhkused. Sünnitus ja raseduspuhkus. Lapsendaja puh...
Märksõnad: reklaam, puhkus, omavalitsus, notar, pärand, karistusandja, pank, ametnik, teenistus, kodakondsus, valdus, lepingud, president, põhiseadus, pant
Õigus - I Studium
111 allalaadimist, 0 arvamust
7
...e lepingus määratud rahasumma. (2) Leppetrahvi kohta sätestatut kohaldatakse ka teole, mille lepingut rikkunud lepingupool peab kahjustatud lepingupoole huvides tegema. (3) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse vastavalt juhtudel, kui lepingupooled on eelnevalt kokku leppinud hüvitatava kahju summas, mida peab maksma oma kohustust rikkunud lepingupool. 11. Töölepingu mõiste. Üks isik (töövõtja) kohustub valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. 12. Mida tähendab võrdse kohtlemise põhimõte töösuhtes? Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele. 13. Töölepi...
Märksõnad: tööleping, subjekt, töötaja, tööandja, suhe, eraõigus, juriidiline, avalik õigus, juriidiline isik, organisatsioon, õigusharu, käsiraha
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
220 allalaadimist, 12 arvamust
7
...s ja juriidilisele isikule rahaline karistus või sundlõpetamine. Põhikaristused: Rahaline karistus, vangistus, sundlõpetamine 6. Väärteo mõiste. Nimeta põhikaristused väärteo eest. Väärtegu on KarS-is või muus seaduses sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest. Põhikaristused: Rahatrahv, arest. 7. Töölepingu mõiste Tööleping on kestvusleping, sest enamasti seovad töölepingu pooled end pikaajaliselt ning töö on kestev ja jätkuv. Eeldatakse, et tööd tehakse teise inimese kasuks ja isiklikult. Töölepingu mõiste : tööleping on võlaõiguslik leping, mille alusel teeb füüsiline isik(töötaja), teisele isikule tööandjale tööd alludes tema juhtimisele ja kontrollimisele. Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt teatud oodata üksnes tasu eest, ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, puhkus, põhipuhkus, karistus, töötasu, konkurentsipiirang, ülesütlemine, töösuhe, kaugtöö, hädaseisund
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist, 1 arvamus
25
...st tuleneva võlgnevusega. Kui kohus või üürikomisjon leiab, et üüri tõstmine oli ebaseaduslik, üürnik on tasunud üüri endistes määrades ja selle võlgnevust ei esine, tuleb tunnistada tühiseks ka üürilepingu ülesütlemine. 29. Töövaidlused Käesolevas alalõigus tuuakse ära töövaidlusorganitele esitatavate avalduste näidised. Vastavalt töölepinguseaduse paragrahvile 142 lg 1 alluvad töölepingu seaduse kohal- damisel töötaja ja tööandja vahel tekkinud vaidlused töövaidlusorganile. Töövaidlusi lahendav kohtueelne organ on töövaidluskomisjon. Väga tähtis on järgida töölepingu seaduses sätestatud töövaidluskomisjoni pöördumise tähtaegu (TLS para- grahv 143). Töölepingu seaduse kohaldamisel tekkinud vaidluste lahendamiseks võivad pooled pöörduda töövaidlusorganisse nelja kuu jooksul, arvates päevast...
Märksõnad: menetlus, hagi, avaldus, paragrahv, seks, tsiviil, vaidlus, hagiavaldus, ostja, kostja, kiird, mata, tõend, dokument, hageja, kohtumenetlus, võs
Õigusteadus - Akadeemia Nord
132 allalaadimist, 0 arvamust
11
...neile kas piisavalt või pole inimestel vajalikku kvalifikatsiooni või hoopiski pealehakkamist. Samuti olen täheldanud, et tööle minnes, puudub paljudel eneseusk. Inimesed ei tea, kui palju nad väärt on ja ei oska vastavat palganumbrit küsida. Eelkõige võib seda öelda noorte alles oma karjääri alustavate inimeste kohta. Töötada on võimalik kas töölepingu, töövõtu lepingu või käsunduslepingu alusel. Töövõtu leping ja käsundusleping alluvad võlaõigusseadusele, tööleping aga töölepingu seadusele. Mõtlesin, et kuna osa tänapäeva inimestest, olles ise töötajad, ei pruugi tegelikult olla nii hästi kursis töölepingute, seaduste ning oma kohustuste- ja õigustega, kui võiks olla, siis selle referaadi eesmärgiks ongi lähemalt tutvustada üht töötamisega seotud osa. Räägin lähemalt töölepingu sõlmimisest ja lõpetamis...
Märksõnad: töölepingja, tööandja, töölepingu seadus, teovõime, kollektiiv, töösuhe, käsundusleping, kollektiivleping, töötingimused, tööaeg
Õigus -
36 allalaadimist, 0 arvamust
15
1. Tööleping Töölepingu mõiste. (1) Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. (2) Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. (3) Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. T...
Märksõnad: andja, töövõtja, töötaja, ostja, tööleping, laen, müüja, reisija, tööandja, reisikorraldaja, garantii, müügileping, töövõtuleping
Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
160 allalaadimist, 0 arvamust
30
... kahte peamist valdkonda: esiteks töötingimused, sealhulgas tööaeg, osaline tööaeg, tähtajaline töö ning töötajate lähetamine ning teiseks töötajate teavitamine ja nõustamine, sealhulgas kollektiivsete koondamiste ja ettevõtete ülevõtmise korral. Järgnevas referaadis anname ülevaate töötaja ja tööandja õigustest ning kohustustest, töölepingu erinevatest külgedest, ettevõtte üleminekust, töö- ja puhkeaja korraldusest, tööaja tasustamisest ja tervishoiust töökohas. VASTUSED KÜSIMUSTELE 299. Milliseid ühiskondlikke suhteid reguleerib tööõigus ja mida tähendab turvalise paindlikkuse põhimõte tööõiguses? Tööõigus reguleerib töösuhteid, mis tekivad töötaja ja tööandja vahel sõlmitava töölepingu alusel. Turvalise paindlikkuse põhimõte tähendab seda, et töösuhete regulatsiooni alusel on os...
Märksõnad: töötaja, tööandja, puhkus, tööleping, töötasu, kollektiiv, põhipuhkus, vaidlus, kollektiivleping, usaldusisik, töövaidlus, tööaeg
Õiguse alused - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist, 0 arvamust
6
Märksõnad: töötajanistu, tööandja, puhkus, tööleping, töötasu, valdus, asjaõigus, töölähetus, karistus, ülesütlemine, kaasomand, vabariigi valitsus
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
173 allalaadimist, 5 arvamust
14
...öandjale käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõusoleku. (5) Kui tööinspektoril tekib 7–12-aastase alaealise soovi väljaselgitamisel põhjendatud kahtlus, et alaealine ei väljenda seadusliku esindaja juuresolekul oma tegelikku tahet, selgitab tööinspektor alaealise tahte välja alaealise ja tema elukohajärgse lastekaitsetöötaja juuresolekul. (6) Tööleping, mis on sõlmitud alaealisega käesolevas paragrahvis nimetatud nõusolekuteta, on tühine. (7) Tööandjal on keelatud alaealist tööle lubada ilma seadusliku esindaja nõusoleku või heakskiiduta. § 9. Tähtajalise töölepingu sõlmimine (1) Eeldatakse, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine või hoo...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, paragrahv, tööõigus, töötasu, tööinspektor, tööaeg, töölähetus, kulutused, töötingimused, hüved, viide
Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist, 0 arvamust
10
Märksõnad: töötaja, tööleping, tööandja, rase, konkurentsipiirang, ülesütlemine, rasedus, töötasu, kollektiiv, töövõime, tööinspektor, leppetrahv
Õiguse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
95 allalaadimist, 2 arvamust
14
...usaktide nõudeid ning Euroopa Liidu riikide erinevate tööinspektsiooni pikaajalisi kogemusi on tööinspektsioon pidevalt täiustanud järelevalve korraldust ja metoodikat. Kõige rohkem on õpitud tundma ja rakendatud Rootsi, Soome, Taani, ja Inglismaa kogemusi. 2001. aastal alustati uudsena Politseiameti, Maksuameti ja Tööhõiveametiga ühiseid reide töölepinguta töötajate avastamiseks ja need reidid jätkuvad tänaseni. 2002. aastal sai iga tööinspektsiooni töötaja oma lauale tööks vajaliku arvuti. Kõik maakondade 5 Helen Kant Tööinspektsioon tööinspektsioonid said endale ka sülearvutid, mis annab võimaluse infot registreerida sündmuskohal. 2008 aastal muudet...
Märksõnad: tööinspektsioon, töötaja, andja, tööandja, tegur, kant, helen, müra, ohutegurid, riskianalüüs, töökeskkonnanõukogu, töövahend
Ohuõpetus - Kutsekool
74 allalaadimist, 0 arvamust
17
...linnaosa, vald, jms). Kokkuleppe võib olla väga täpne, kuni tööpingini välja. Tööandja seisukohalt ei ole töötegemise täpne kokkuleppimine parim variant, sest sel juhul oma asukohta muutes tuleb muuta ka töölepingu tingimusi või maksta komandeerimis tasu. Töölepingu kehtivus aeg: Määratakse kindlaks vaid siis kui sõlmitakse tähtajaline tööleping, muul juhul kirjutatakse töölepingusse, et see on sõlmitud määramata ajaks. Tähtajalisi töölepinguid võib sõlmida üksnes järgnevatel juhtudel: 1) Teatud töö tegemise ajaks. 2) Ajutiselt ära oleva töötaja asendamiseks. 3) Töömahu ajutise suurenemise korral. 4) Hooaja tööde tegemiseks. 5) Kui töötajale nähakse ette erisoodustused. 6) Muudel seadusega või määrusega ettenähtud juhtudel (etendusasutuste loomingulised töötajad, kooli direktorid...
Märksõnad: töötajalepingandja, kokk, puhkusõigus, lõpetamine, pankrotlepingu lõpetamine, valdinspektor, algatusvõime
Õigusteadus - Kutsekool
84 allalaadimist, 1 arvamus
46
...dus §15 tagastatakse. Mõjuv põhjus §422 Kirjutan avalduse, miks hilines §235, kohus võib nõuda tõendeid. See et laev ei väljunud §231 üldteada asjaolud. §64 tähtaja ennistamine §68 peab tegema toimingu mille jaoks tähtaja ennistamist soovite. Variant III: A tasus nõutud summa ebaõigele MTA kontole. Võib paluda aega juurde. Võs §91 Kohustus on täidetud aga mitte nõuetekohaselt- kui saadaksid võla puhul inimesele ülekandei §235-ei ole tähtaegselt teatanud, kui teatab siis loetakse täidetuks kui ei teata siis ei ole kohustus täidetud. 2. A nõudis B-lt hagis 78 000 krooni maksmist. Maakohus jättis 14. juuni 2010. a otsusega hagi rahuldamata ja toimetas otsuse A-le 16. juunil 2010 isiklikult kätte. 18. juulil 2010 esitas A nimel otsuse peale apellatsioonkaebuse teda maakohtus esindanud advokaat C. Kaebuse järgi on apellatsioonitähta...
Märksõnad: hagi, menetlus, riigilõiv, lahend, kohtunik, vaidlus, kinnistu, avaldus, kostja, hageja, laen, tsiviil, pank, menetluskulud, korter, apellatsioon
Õigus - Tartu Ülikool
252 allalaadimist, 3 arvamust
62
TÖÖÕIGUS Mall Gramberg Kutsekoolide õpetajate koolitus Riiklik Eksami­ ja Kvalifikatsioonikeskus 21.02.2008 Tööõiguse olemus ? Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes  vormides. ? Tööõigus – õigusnormide kogum, mis reguleerib  töölepingu alusel töötaja ja tööandja vahel  tekkivaid töösuhteid ning töötingimuste  kollektiivset kujundamist. ? Kollektiivne ja individuaalne tööõigus. ? Ajalooliselt on kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Mall Gramberg Töösuhteid reguleerivad õigusaktid ? Tsiviilseadustiku üldosa seadus ­ 2002 ? Võlaõigusseadus ­ 2001 ? Töölepingu seadus ­ 1992 ? Palgaseadus ­ 1994 ? Töö­ ja puhkeaja seadus ­ 2001 ? Puhku...
Märksõnad: töötaja, mall, tööandja, puhkus, tööleping, kollektiiv, kollektiivleping, hüvitis, töövaidlus, lahenda, tööpäev, tööaeg, tähtpäev, streik
Õigusteadus - Kutsekool
118 allalaadimist, 2 arvamust
1
Töölepingu lõppemine: Töölepingu seadus näeb ette järgmise töölepingu lõppemise alused: 1.)Poolte kokkuleppel 2.)Tähtaja möödumine 3.)Töötaja algatus 4.)Tööandja algatus 5.)Kolmandate isikute nõudmine 6.)Pooltest sõltumatud asjaolud. Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel: Poolte kokkuleppel võib töölepingu lõpetada igalajal, kui üks pooltest esitab vastava kirjaliku taotluse ja teinepool annab lepingu lõpetamiseks kirjaliku nõusoleku. Seega algatus töölepingu lõpetamiseks ...
Märksõnad: töölepingöötajaööandja, lõpetamine, pankrotöölepingu lõpetamine, algatusööinspektoröövõimetusöösuhted, astaksöötajaid
Õigusteadus - Kutsekool
55 allalaadimist, 0 arvamust
20
Mõned lühendid: KaS - karistusseadustik TL - tööleping TLS - töölepinguseadus VÕS - võlaõigusseadus EV - Eesti Vabariik VV - Vabariigi Valitsus p - paragrahv lg - lõige TSÜS – tsiviilõigusseadus KLS – kollektiivlepingu seadus Õigusõpetus Töös / tähtis Pandi mõiste ja liigid ? Hoonestusõigus ? Tööseaduste täitmise üle järelvalvet teostavaks organiks on tööinspektsioon. Tööinspektsioon-teostab riiklikku järelvalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel j...
Märksõnad: töötaja, tööandja, puhkus, töötasu, karistus, tööaeg, tööpäev, ületunnitöö, kollektiivleping, rase, tööleping, põhipuhkus, võs, hüvitis
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
59 allalaadimist, 0 arvamust
10
...eek? Ühishüpoteek – kui laenu tagamiseks ei piisa ühest kinnisasjast, võib koormata mitut. Iga kinnisasja omanik vastutab sel juhul kogu hüpoteegiga tagatud nõude eest. Kohtuhüpoteek – hüpoteek, mille kohus seab kohtuotsuse alusel rahuldatud haginõude tagamiseks. TÖÖÕIGUS 1. Mis eristab tööõiguslikku suhtet teistest lepingulistest suhetest? Töölepingu alusel teeb güüsiline isik teisele isikule tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. 2. Mis on tööõiguse allikateks? • Rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonid • Euroopa sotsiaalharta • Euroopa liidu töösuhteid reguleerivad aktid • Eesti vabariigi põhiseadus • Seadused • Vabariigi valitsuse ja ministrite määrused • Kohaliku omavalitsuse normatiivaktid • Kollektiivlepingud 3. Mis nõude...
Märksõnad: töötaja, karistus, tööandja, puhkus, tööleping, pant, töötasu, valdus, tööaeg, kollektiivleping, hüpoteek, kuritegu, vaidlus, karistusõigus
38 allalaadimist, 0 arvamust
16
... sundi). Tema üheks tegevusaspektiks on lahendada individuaalseid töövaidlusi. Tööinspektsioon asub tallinnas, kuid tal asuvad ka kohalikud inspektsioonid. Rakendatakse turvalise paindlikkuse põhimõtet(flexsecurity). Töösuhete regulatsiooni alusel on võimalik välja kujutada töösuhe, mis arvestab mõlema poole huve. Töölepingu seaduse normid laienevad ainult töölisele või teenistuja. Ta ei laiene avaliku asutustele, välisesindusele, kaitseväele jne. Neid reguleerib avaliku teenistuse seadus. Euroopa sotsiaalharta, el direktiivid. Es teostab euroopa sotsiaalpoliitikat ja alus põhimõtteid. Töösuhte reguleerimine euroopa liidus on vajalik ühtse siseturu toimimise huvides. Tööleping on kestvusleping, sest enamasti seovad töölepingu pooled end pikaajaliselt ja töö on kestev ja jätkuv. Eeldatakse, ...
Märksõnad: töötajaöandjaöleping, puhkusötasu, karistus, vaidlus, põhipuhkusöpäev, raseövaidluskomisjon, asjaõigus, avaldus, hüvitis
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
140 allalaadimist, 0 arvamust
2
TÖÖÕIGUS 1. Tööõiguse mõiste. Tööõiguse allikad. Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja poolt sõltuva töö tegemist tööandja alluvuses. Tööõigus on sõltuva töötaja kaitseõigus, töötaja kaitseks loodud eriõigus. Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahel töölepingu alusel tekkinud töösuhteid töötaja poolt sõltuva töö tegemisel tööandja alluvuses Tööõiguse allikateks on: 1). Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid; 2). Euroopa Sotsiaalharta; 3). Euroopa Liidu töösuhteid reguleerivad õigusaktid; 4). Eesti Vabariigi Põhiseadus; 5). seadused (töölepingu seadus, töötuskindlustuse seadus, individuaalse töövaidluse lahendamise seadus, töötajate distsiplinaarvastutuse seadus, kollektiivse töötüli lahendamise seadu...
Märksõnad: tööleping, töötaja, tööandja, tööõigus, algatus, lõpetamine, töölepingu muutmine, töölepingu lõpetamine, katseaeg, füüsiline isik
Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist, 2 arvamust
24
Riik. Riigimõiste. Riigi tunnused ja liigid. Riik on ühiskondlik institutsioon, mille eesmärgiks on ühiskonnas olemas oleva korra kaitsmine, alalhoidmine ja ühiskonna üldine juhtimine. Ühiskonna üldiste probleemide lahendamine. Institutsioon-moodustis, asutus, mehhanism millegi reguleerimiseks.(kirik, kool) Riigi funktsioonid: a)olemas oleva ühiskonna kaitsmine.(stabiilsuse tagamine) b) Montevideo konvensioon (1933) Montovideo on Uruguay pealinn. Konvensioon-leping (rahvusvaheline leping) Tunnused: 1)Territoorium-Eesti maismaa piir on määratud Tartu rahuga (2.02.1920). Hetkel Tartu Rahu järgi maismaa piir ei kulge. VenemaaGA ON PIIRILEPING SÕLMIMATA TÄNASENI. 2)Territoriaal veed-12 meremiili on territoriaal vete suuru...
Märksõnad: euro, hääle, kodakondsus, president, pank, poliitika, territoorium, maksud, põhiseadus, kriminaal, valuuta, organisatsioon, inflatsioon, mandaat, laen
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
117 allalaadimist, 4 arvamust
60
...ab teadmised töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest ja töötasustamise alustest, oma õigustest ja kohustustest töökollektiivis ning oskused seista oma õiguste eest. 2. Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 3. Õppesisu 3.1. LEPINGULISED SUHTED. Füüsilised ja juriidilised isikud. Tehing. Leping, selle liigid, sisu ja sõlmimise kord. Ametijuhend. Töölepingupooled, nende õigused ja kohustused. Tööleping. Kollektiivleping. 3.2. TÖÖ-JA PUHKEAEG. Töö- ja puhkeaeg. Ületunnitöö. Puhkuse liigid. Puhkuse tasustamine, katkestamine. 3.3. TÖÖ TASUSTAMISE ALUSED. Palk, lisatasu, juurdemaksud. Palgatingimuste kehtestamine ja palga maksmise kord. Tagatised ja hüvitised. Materiaalne vastutus. 4. Õpitulemused Õpilane teab ja tunneb: • töösuhteid reguleerivaid õigusakte; • tööga seotud kohustusi. 5. Hindamine Teoreetilisi teadmisi hinnatakse mood...
Märksõnad: moodul, plast, värvimine, hooldus, kere, tehnoloogia, labor, plastid, seadmed, tööriistad, käitlus, jäätmekäitlus, keevitus, teenindus, õppekava
Auto õpetus - Kutsekool
124 allalaadimist, 4 arvamust
3
Õppepuhkus Tööandja ja töötaja on tihti eriarvamusel õppepuhkuse saamise õiguse, tingimuste, kestuse jms kohta. Töötajale õppepuhkuse andmise korda reguleerib täiskasvanute koolituse seadus, millele ka töölepingu seaduse § 67 lõige 1 viitab. Täiskasvanute koolituse seaduse § 3 järgi jaguneb koolitus sõltuvalt eesmärgist tasemekoolituseks (võimaldab õhtuse või kaugõppe vormis või eksternina omandada põhi- ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutse- või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust); tööalaseks koolituseks (kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamine ja täiendamine, sa...
Märksõnad: töötaja, tööandja, haridus, töötasu, keskharidus, klassiõpetaja, ajakava, lõputöö, lõpetamine, õppeaine, keskmine töötasu, lõige
Õigus alused - Kutsekool
7 allalaadimist, 0 arvamust
2
Konkurentsi osutamise keelu tähendus ja kasutamise kord töösuhtes. Konkurentsikeeld kehtib, kui töötaja on saanud eritasu. Kui küsija sõlmis töölepingu, milles piiratakse tema võimalust pärast lepingu lõpetamist konkurendi juurde tööle asuda ja tööandja maksis töötamise ajal või ka pärast seda piirangu eest eritasu, siis keeld kehtib, olenemata sellest, kas tegemist oli katseajaga või tööandjapoolsete kohustuste rikkumisega. Kui tööandja eritasu ei maksnud ja muud hüvitust kõnealuse piirangu eest ei andnud, ei ole ka konkurentsi osutamise keeld pärast töölepingu lõpetamist kehtiv. Enne vaidluse tekkimist oleks arukas oma...
Märksõnad: tööandja, töötaja, tööleping, konkurentsipiirang, töösuhe, arukas, kollektiiv, konkurentsikeeld, sanktsioonid
Õigus alused - Kutsekool
45 allalaadimist, 0 arvamust
12
...kianalüüsi käigus või alusel on vaja: • mõõta töökeskkonna füüsikalisi ja keemilisi ohutegureid; Ohutu töö tegemise tagamiseks peab iga töötaja tööandja kehtestatud reegleid ja kordasid järgima ning kandma talle eraldatud isikukaitsevahendeid. Töösuhted Töö tegemine tööandja juhtimise ja kontrolli all saab toimuda ainult töölepingulise suhte alusel. Töötamisel töölepingu alusel on peavad pooled juhinduma Eesti Vabariigi töölepingu seadusest (TLS), töö ja puhkeaja seadusest, palgaseadusest, puhkuseseadusest ja teistest õigusaktidest. Tööleping: Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd. alludes tema juhtimisele, ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kol...
Märksõnad: töötuöandjaötajaöleping, arveöinspektsioon, hüvitis, majutus, kogeöohutus, nõustamine, stipendium, juhatusöintervjuu
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
17 allalaadimist, 0 arvamust
15
...lel on teadmised ja oskused mingi töö tegemiseks c. Tööpuudus – olukord, kui töötajaid on rohkem kui saadaolevaid töökohti d. Tööjõupuudus – olukord, kui pakutavat tööd on rohkem kui inimesi, kes tahaksid ja oskaksid seda teha e. Tööandja – isik, kes pakub tööd f. Töövõtja – isik, kes töötab tööandjalt saadud ametikohal g. Tööleping – leping tööandja ja töövõtja vahel h. Töötu – isik, kellel pole tööd i. Tööhõiveamet – koht, kus saavad kokku tööotsijad ja töö pakkujad 96) Tööturg a. Millist tööd Sa tahad edaspidi teha? Kelleks Sa tahad saada? b. Kuidas on võimalik õppida mõnda ametit? Kus? c. Kas Sa valmistud praegu tulevaseks elukutseks? Kuidas? d. Kuidas toimub tööleasumine? e. Kas keegi Sinu eakaaslastest käib juba tööl? Millises ametis? f. Mida teha, et olla tööjõutu...
Märksõnad: riigieelarve, poliitika, kodakondsus, rahvus, tulumaks, president, volikogu, parlament, sektor, haridus, kodanikud, monarhia, maksud, kohtunik, valdkond
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
107 allalaadimist, 2 arvamust
3
1. Mitu päeva peab töötaja ette teatama, kui soovib töölepingut üles öelda katseajal ning kas töötajal on katseajal töölepingu ülesütlemise korral õigus lisaks töötasule saada lõpparvena ka kompensatsiooni kasutamata puhkusepäevade eest? Millistele töölepinguseaduse paragrahvidele Te oma vastustes tuginete? 15 päeva töölepinguseadus paragrahv 28 ja 96. 2. Töötaja asus tööle 25.06.2010. Millal oli tema katseaja viimane päev? Katseaeg kestab neli kuud, seega tema viimane katseaja päev on 24.10.2...
Märksõnad: töötaja, tööleping, tööandja, töövõtuleping, käsundusleping, töölepinguseadus, paragrahv, tööpäev, keeleoskus, puhkeaeg
Õigus -
40 allalaadimist, 2 arvamust
8
...on ja millised mitte. 3 Merike Sarapuu Tööandja ja Töötaja tööalased õigused ja kohustused 1. TÖÖTAJA KOHUSTUSED Töötaja on kohustatud täitma oma kohustusi tööandja vastu lojaalselt, kui seadustest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab töötaja eelkõige järgmisi kohustusi: teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi, teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal, täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korrald tusi, osaleb oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitusel, hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohutusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara, teeb tööülesannete täi...
Märksõnad: töötaja, tööandja, kollektiiv, rasedus, töötasu, töötingimused, takistuse, isikuandmete, töötaja kohustused, tööandja kohustused
Ohuõpetus - Kutsekool
55 allalaadimist, 0 arvamust
5
ÜLESANDED TÄHTAEG 13. nädal Ülesanded: 8, 11, 12, 13, 44, 46, 115, 119, 120, 122, 123 https://www.riigiteataja.ee/akt/13198023 - uus TLS Ülesanne 8 13-aastane noormees soovis asuda äriühingusse tööle, et teenida raha jalgratta ostmiseks. Äriühingul oligi suveks vaja jäätisemüüjaid. • Millistel tingimustel on võimalik temaga tööleping sõlmida? 13-14-aastase alaealisega võib sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (kerge töö) (TLS §7 lg4). Töölepingu sõlmimiseks on vajalik alaealise tahteavaldus, mis on tehtud seadusliku esindaja eelneval nõusolekul. Esindaja nõusolekuta sõlmitud leping on tühine, v.a. juhul, kui seaduslik esindaja selle hiljem heaks kiidab(TLS §8 lg1). Töölepingu sõlmimiseks alaealisega peab tööandja taotlema tegevuskohajärgse...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, ületunnitöö, tööaeg, rase, vaidlus, töötasu, täistööaeg, berta, alma, rasedus, direktor, sekretär
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist, 2 arvamust
28
...arvutatava ajavahemikuna, siis saabub viimasel päeval Kui tähtpäev langeb riigipühale või laupäevale või pühapäevale, siis võetakse tähtpäevaks esimene tähtpäevale järgnev tööpäev. Esindus Füüsiline isik teeb tehingu isiklikult või esindaja kaudu. Esindaja kaudu ei või teha lepinguid, mille isiklik tegemine on seaduses ette nähtud. (Ndx. tööleping, abieluleping). Juriidiline isik teeb tehingu esindaja kaudu. Esindaja kaudu tehtud tehing, mis on tehtud esindajale antud volituste piires, tekitab õigusi ja kohustusi vahetult esindatavale. Esinduse liigid on seadusjärgne ja tehingust tulenev esindus. Esindaja võib olla ainult teovõimeline füüsiline isik või ka piiratud teovõimega, kui see on seaduses nii sätestatud. Vahel määrab seadus ära, millised teovõimelised isikud ei või olla esindajateks (Ndx. vahel lähedalt sugulased...
Märksõnad: subjekt, aktid, valdus, juriidiline, tsiviilõigus, teovõimenorm, sanktsioon, suhe, juriidiline isik, riigiorganakt, hüpotees, veekogu
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
132 allalaadimist, 1 arvamus
8
Märksõnad: puhkus, töötaja, ametnikrand, tööandja, notar, tööpäev, reserv, lahus, kriminaal, puhkeaeg, kohtunik, katseaeg, töötasu, puhkused, teenistujad
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
65 allalaadimist, 0 arvamust
23
...utamine maksude arvestamine palgalehtede koostamine maksudeklaratsiooni tegemine väljamaksete kohta maksekorralduste tegemine 4 4 Personalihaldus Personali haldamine on aeganõudev ülesanne millega tegelemine on personalitöötaja puudumisel tavaliselt raamatupidaja või sekretäri kohustuste hulgas   Vastav tarkvara aitab luua ja hallata näiteks töölepinguid isikukaarte planeerida tööaega ja muud töötajatega seotud dokumentatsiooni Tavaliselt sisaldab personalihaldus tarkvara juba ka palgaarvestus programmi Tuntuimad on näiteks:  HYPERLINK http://www eetasoft ee/ http://www eetasoft ee/  HYPERLINK http://www taavi ee/personal/omadused html http://www taavi ee/personal/omadused html 4 5 Raamatupidamis tarkvara Raamatupidamis tarkvara ehk raamatupidajale vajalik programm moodustab ühe osa suuremate firm...
Märksõnad: microsoft, tarkvara, programmi, hotel, mergeformatinet, hotell, programmid, dokument, konto, rakendus, excel, internet, klient, google docs, esitlus
Arvutiõpetus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
41 allalaadimist, 3 arvamust
77
...ik õigusemõistmine – autoritaarne meetod. 8) Perekonnaõigus reguleerib abielu- ja perekonnasuhteid. Reguleerib ka abikaasade varalisi suhteid. Põhiline normistik – perekonnaseadus. Autonoomia meetod. 9) Tööõigus reguleerib töötajate ja tööandjate vahelisi ja nendega seotud suhteid. Sotsiaalkindlustus, pensionikindlustus, töölepingud, puhkused jne. osaliselt autonoomne, aga pole selgesti määratletav. 10) Rahvusvaheline õigus reguleerib suhteid riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, mis tekivad majandusliku, poliitilise ja kultuurilise, aga ka sõjalise suhtlemise pinnal. Rahvusvahelise õiguse erisused, võrreldes siseriikliku õigusega seisnevad selles, et a. Suhte subjektideks on riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid b. Rahvusvahelise õiguse no...
Märksõnad: subjekt, õigusnorm, aktid, tsiviilõigus, valdus, juriidiline, õigusakt, karistus, suhe, õigusnormid, õigusharu, juriidiline isik, riigiorgan
-
46 allalaadimist, 1 arvamus
12
...töölepinguga töötajaid nende teadmistele ja oskustele vastavatest vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping; 91) teavitama töötajat, kes täidab tööülesandeid renditööna, tema teadmistele ja oskustele vastavatest kasutajaettevõtja vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping, kui kasutajaettevõtja ei ole töötajat vabadest töökohtadest teavitanud; 10) teavitama täistööajaga töötajat osalise tööajaga töötamise võimalusest ning osalise tööajaga töötajat täistööajaga töötamise võimalusest, arvestades töötaja teadmisi ja oskusi; 11) austama töötaja privaatsust ja kontrollima töökohustuste täitmist viisil, mis ei riku töötaja põhiõigusi; 12) andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva tö...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, puhkus, töötasu, kollektiiv, ületunnitöö, tööaeg, hüvitis, suhe, kollektiivleping, tööõigus
82 allalaadimist, 3 arvamust
49
...te järgi, lepingud aga lepingute ülevõtmise sätete järgi. Ettevõtte üleandja on kohustatud andma omandajale üle asjade valduse, registreerimisele kuuluva vara puhul tagama ka vastavate kannete tegemise registrites. (2) Ettevõttesse kuuluvate asjade ja õiguste üleminekuga lähevad omandajale üle kõik üleandja ettevõttega seotud kohustused, muu hulgas töölepingutest tulenevad kohustused ettevõtte töötajate suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Võlausaldaja või teise lepingupoole nõusolekut ei ole kohustuse või lepingu üleminekuks vaja, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust kõrvalekalduv kokkulepe ei kehti kolmandate isikute suhtes. Kokkulepe kehtib võlausaldaja suhtes, kes on sellise kokkuleppega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõustunud. (4) Ettevõtte omandaja pe...
Märksõnad: juhatus, äriühing, osanik, ettevõtja, äriregistri, osaühing, esindus, täisühing, äriregistrisse, kande, kapital, võlausaldaja
128 allalaadimist, 0 arvamust
6
...sident Jose Baroso. 2. Miks inimene teeb tööd? • Majanduslik sund elatist teenida • Eneseteostuse pärast • Arendada ühiskonda 3. Nimeta tööturule omased jooned! • Konkurents • Ostjad ehk nõudjad • Müüjad ehk pakkujad • Turutasakaal • Osapoole huvide seostus 4. Nimeta töölepingu tingimused • Tööandja, töötaja nimi, isiku või registrikood, elu- või asukoht • Lepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg • Tööülesande kirjeldus • Töö eest makstav tasu, maksmise tingimused • Tööaeg (40 tundi nädalas) • Puhkuse kestus • Õigus kasutada katseaega 4 kuud 5. Kuhu tuleb pöörduda töölepingu tingimuste rikkumisel? Töölepingu tingimuste rikkumisel võib pöörduda k...
Märksõnad: töötaja, nato, aktsia, töötu, tööandja, komisjon, tööleping, organisatsioon, üro, aktsionär, euroopa nõukogu, euroopa komisjon, töötasu
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
30 allalaadimist, 0 arvamust
12
Õigusõpetuse kordamisküsimuste vastused 1. töölepingu mõiste, kohustuslikud tingimused, lepingu sõlmimine Tööleping on kokkulepe töötaja ja tööandja vahel. Töölepingu sõlmimine 1) poolte andmed 2) töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg 3) tähtaeg – määratud või määramata ajaks 3.1 määratud võib olla maksimaalselt 5 aastat. Edasi muutub tähtajatuks. 4) ameti- või kutsenimetus 5) lühidalt tööülesande kirjeldus 6) töötegemise koht 7) palgatingimus 8) tööajanorm 9) puhkus 10) töölepingu lõpetamise k...
Märksõnad: töötaja, karistus, puhkus, pärand, tööleping, kohtunik, hooldus, tööaeg, kordne, eestkostja, pärandaja, annak, menetleja, lähetus
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
107 allalaadimist, 0 arvamust
23
Märksõnad: hagi, menetlus, hageja, kostja, avaldus, riigilõiv, tõend, kohtunik, määruskaebus, hagiavaldus, vaidlus, maakohus, maakohtu, lahenda, advokaat, pank
Õigus - Tartu Ülikool
237 allalaadimist, 0 arvamust
8
...e tõttu tagasi koju sõitma. Tööandja helistas pärast jaanipäeva ja kutsus ta tagasi tööle.Seegi kord ei läinud paremini- jälle sai ainult paar päeva tööd teha. Tuli jälle tagasi koju sõita. Peale selle enam tööandja telefonile ei vastand. Andres ei teadnud kaua võib selline asi kestab ja esitas omal soovil juuli algul ise lahkumis avalduse. Töölepingu lõpemise päeval ei masknud tööandja välja lõpparvet. Andres esitas nõude töövaidluskomisjonile.Soovides saada juuni- ja juulikuu töötasu ja puhkusekompensatsiooni. Tööandja aksepteeris töösuhtetekkimist,kuid väitis, et Andres käis tööl vaid mõned päevad ja siis kadus ei tea kuhu. Seetõttu ei saanud ka töölepingut lõpetada. Oma väidete kinnituseks ei olnud tööandjal esitada ühtegi tõendit Töövaidluskomisjon asus seisukohale, et Andres ei saanud tööd teha tööandja süü tõt...
Märksõnad: sõnavabadus, tööandja, meedia, tööõigusataja, põhiseadus, töölepingu seadus, töövaidluskomisjon, probleemi analüüs, filosoof, riigi teataja
Õigusteadus - Kutsekool
14 allalaadimist, 0 arvamust
2
Märksõnad: töötaja, töötasu, tööandja, kursus, tööleping, tormi, töötajaid, kulutused, tööpäev
Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
41 allalaadimist, 0 arvamust
48
...sellele eranotar ei ole juriidiline isik ja tema tegevus ei ole ettevõtlus, mis on suunatud kasu saamisele.47 Ülaltoodust tuleneb, et notar, kes tegeleb Venemaal erapraksisega, esineb eraõigusliku isikuna riigi nimel. Vene notariaadi eripäraks on rikliku notariaadi olemasolu. Riiklik notar on riigiteenistuja, kes asub oma tööle justiitsministeeriumi töölepingu alusel. Autori arvates see asjaolu seab kahtluse alla erapooletust ja sõltumatust, kuna notari tööandjaks olles võib riik olla huvitatud notari tegevusest ning seoses sellega mõjutada teda. See ilmselt võib kahjustada notari klientide õigushüvesid. Vene Föderatsiooni Notariaadiseadusandluse Alused ei anna riiginotarite staatuse täpset kirjeldust. Riiklike notarite säilitamine ja eranotarite ilmumine pärast NSV Liidu lagunemist on põhjendatud. Esimeseks põhjuseks on see...
Märksõnad: notar, notariaat, reform, funktsioon, õigussüsteem, notarid, elukutse, dokument, aktid, justiitsministeerium, pädevus, riigiametnik, kohtunik, aastapäev
Õigusteadus - Tartu Ülikool
30 allalaadimist, 0 arvamust
14
...de tööde loetelu, kus on lubatud töötada 13-14-aastastel alaealistel. Lisaks on Vabariigi Valitsuse määrusega on kinnitatud nende raskete, tervistkahjustavate või ohtlike töötingimustega tööde loetelu ning kõlblust ohustavate tööde loetelu, kus alaealiste töötamine on keelatud. Kui nõusolekud on saadud sõlmitakse alla 18-aastase noore inimesega tööleping, mis sisaldab vähemalt järgmisi kokkuleppeid: • tehtav töö, selle keerukuseaste, ameti- või kutsenimetus ning kvalifikatsiooninõuded; • tööaeg, • töötasu; • töö tegemise asukoht; • määratud ajaks sõlmitud töölepingu kehtivusaeg; • tööle asumise aeg. Tööleping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb noorele inimesele endale ning teine tööandjale. Töölepingu sõlmib, s.t. kirjutab alla, alaealine isiklikult...
Märksõnad: haridus, lastekaitse, töötaja, lastekaitse seadus, koolikohustus, tööleping, laste õigused, kodakondsus, karistus, kursusetöö, lapse kohustused, üro
Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
46 allalaadimist, 0 arvamust
13
...t. Tööandja võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui muudatused tulenevad tööandja ettevõtte vajadustest ja on mõlemapoolseid huve arvestades mõistlikud. 31. Millised on töövõtja õigused? Töötajal on alati õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tööinspektsiooni poole. Töötaja ei pea täitma korraldust, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega. Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest eelkõige juhul, kui: ta kasutab puhkust; esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid; ta osaleb streigis; ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel; tal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses ettenähtud põhjus. Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Töötajal on ...
Märksõnad: töötaja, taju, rase, tööandja, vanemlus, karjäär, funktsioon, minuti, armastus, motivatsioon, partner, psühholoogia, teadvus, intelligentsus, rasedus
Inimese õpetus - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
19
...tevõttes personaliotsingu läbiviimiseks ja neid andmeid esitatakse KOV allettevõtte juhtkonnale. „Olen nõus, et kontrollitakse eelmisi töökohti. Selles taotluses esitatud faktid minu kohta on õiged ja täielikud. Tean ja nõustun, et enda kohta esitatud ebaõiged andmed selles taotluses võivad olla minu töölevõtmisest keeldumise või /pärast töölepingu sõlmimist) töölepingu ülesütlemise põhjuseks.““ ……................/kuupäev/ ……......................... /allkiri/ INTERVJUU KÜSIMUSED (Traktorist) Intervjueeritava nimi: Mille poolest olete parem kui teised kandidaadid? Millised on teie tugevad/nõrgad küljed?   Missuguseid teadmisi ja oskusi vajate oma töös?   Kuidas teie tööst on kasu teistele inimestele ja ühiskonnale?   Missugused on selle töö head ja halvad küljed? Missugus...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, intervjuu, kandidaat, töötasu, puhkus, ärisaladus, ametijuhend, kuulutus, allkiri, ankeet, tööaeg, haridus
178 allalaadimist, 3 arvamust
1
...lt. See tähendab seda, et töötaja ja tööandja on sellise kokkuleppe sõlminud eraldiseisva dokumentina ja on sellele omakäeliselt alla kirjutatud. Kuna laohoidjaga ei olnud sõlmitud varalise vastutuse kokkuleppet, siis ei kanda ta vastutust kahju eest. • Kuidas toimub kahju sissenõudmine? Kahju eest vastutab juhataja ainult siis, kui tema töölepingus oli kirjutatud, et ta peab kontrollima eelmise juhataja tööd, kuna vastavalt TLS § 1 lg 1füüsiline isik (töötaja) teeb teisele isikule (tööandja) tööd töölepingu alusel. Juhul, kui juhataja töölepingus selline kirjand puudub, kannab kogu vastutust tööandja, kuna ei kontrollinud eelmise juhataja tööd ennem, kui läks töölt ära. • Kas vastutab ka äriühingu juhataja? Äriühingu juhataja vastutab kahju eest juhul, kui ta on rikkunud töölepingust tu...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööõigus, õiguse alused, viidatud allikad, riigi teataja, teataja, teataja, kiris, kukrus, töötasu, ülesannete kogu
Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
59 allalaadimist, 0 arvamust
19
...u 14 10 TÖÖTASUDE ARVESTUS 10.1 Palga arvestuse korraldus ettevõttes, dokumendid, aruanded Igal raamatupidajal on oma ettevõtted, kellele ta igakuiselt arvutab palkasid ning väljastab palgalehed. Kõigil kolmel XXXX OÜ töövõtjal on kuupalk, mis on määratletud töölepingus. Iga kuu 10. kuupäevaks esitatakse Maksu- ja Tolliametile palgadeklaratsioon. Palga arvestamiseks kasutatakse sellel aastal esmakordselt palgaprogrammi Merit Palk. Töötasu ja sellega seotud maksude õigeaegse tasumise eest vastutab juhatuse liige. 10.2 Puhkusetasude arvestus Puhkusetasust arvestatakse maha seaduses sätestatud maksud. Puhkusetasu arvestatakse vastavalt kehtivale seadusele. Puhkuse kestvust arvestatakse kalendripäevades. Töötajale puhkusetasude arvestamise aluseks o...
Märksõnad: põhivara, kassa, pank, kreedit, deebet, puhkusetasu, soetusmaksumus, töötaja, töötasu, varude arvestus, maksud, programmi, dokumendid, kulum
Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
549 allalaadimist, 11 arvamust
3
...iseks sobivad tingimused – iga asi omal ajal. Iga töötaja teab, mille eest ta vastutab ja mille alusel teda hinnatakse. Ametikohustuste paindlikuks täitmiseks on töötajal valik otsustusvabadus ja õigused. Töötajatel on võimalik oma kompetentsust suurendada. 7. Personalitöös vajalikud dokumendid Tööga seotud: • Töölepingud • Lõpetatud töölepingud • Ametijuhendid • Materiaalse vastutuse lepingud • Puhkusegraafikud • Tõendid • Haigekassa dokumendid Töökaitsega seotud: • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste dokumentatsioon • Töötajate meditsiinilise läbivaatluse materjalid • Töökaitsealase koolituse registreerimise kaardid • Töökaitse...
Märksõnad: personalötaja, organisatsioon, lepingud, personali arendamine, dokumendid, motiveerimine, inimressursi, inimressursi juhtimine, planeerimine, vaatlus
Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
134 allalaadimist, 1 arvamus
19
...õik töötajad on täisealised, enamus töötajatel on kellegi eest hoolitsemise kohustus (alaealised lapsed), suured ootused tööandjalt- tööandjalt oodatakse suuremat paindlikust, mida selles kohvikus ka pakutakse. 4.1 Töö tegemine ja lepingulised suhted; töölepinguga kaasnevad lepingud. Töötajate töölevõtmisel sõlmitakse kahes eksemplaris tööleping, millest üks jääb töötajatele ning teine tööandjale. Tööleping sõlmitakse nii määratud ka määramata ajaks. Töövõtuleping sõlmitakse kindlaks perioodiks. Lepingus katseaeg on neli kuud. Treegeri kohviku lepingus on sõlmijate andmed, lepingu tähtaeg, töö sisu, töö aeg, palk, palga maksmise koht ja kuupäev, puhkuse kestvus (28 kalendripäeva), muudatused kajastatakse lisas, töölepingu lõpetamine. 4.2 Töösuhted ja varalised suhted. Töö on inimese sihipärane ...
Märksõnad: töötaja, kohv, kohvik, üritus, arve, andja, kokk, tööprotsess, töökorraldus, tööandja, teenindamine, töötasu, tööleping, tellimus, töötajaid
Töö-ja palgakorraldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
109 allalaadimist, 1 arvamus
23
...a töötajate käitumisreeglid töösuhetes ning nende kohustused. Täiendavalt eeskirjadele määratleb tööandja ja töötaja suhteid käskkiri äri- ja tootmissaladuse hoidmise kohta, samuti muud tööandja poolt väljatöötatavad dokumendid. Ülalnimetatud aktidega reguleerimata valdkondades juhinduvad tööandja ja töötaja Eesti Vabariigi seadusandlust, töölepingust ja töötaja ametijuhendist, samuti üldkehtivatest moraali- ja käitumisnormidest. Eeskirjad on täitmiseks kohustuslikud kõigile isikutele, kes töötavad Treegeri Kohviku OÜ-s töölepingu alusel. Iga ettevõte peab endale kinnitama oma eripärale ja tööiseloomule vastavad eeskirjad, ei ole standardeeskirju, mida võiks kasutada. Ka kõigil toitlustusettevõtetel ei ole võimalik kasutada ühesuguseid eeskirju. Treegeri Kohviku OÜ lähtus eeskirjade koostamsel Paide Kuul...
Märksõnad: kohvik, töötaja, personal, üritus, klient, kokk, andja, klienti, teenindus, tööandja, koge, intervjuu, teenindaja, käive, ettekandja, meetodid, koka
Personalijuhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
144 allalaadimist, 4 arvamust
18
? Tööaja reeglite kohaldamisel tuleb arvestada  kolme tingimust: ?  järgida töö tegemise aja üldist piirangut  arvestusperioodi kohta (TLS § 46);  ? tagada töötajale igapäevane puhkeaeg (TLS §  51); ? tagada töötajale iganädalane puhkeaeg (TLS §  52). ? Tööaeg on aeg, mil töötaja täidab töölepingut  ning allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. ? Täistööaeg – kokkulepitud töötamisaega 40  tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.  ? Osaline tööaeg – kokkulepitud töötamisaeg  vähem kui 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku  jooksul.  ? Lühendatud täistööaeg – seadusega ettenähtud  kokkulepitud täistööaega seitsmepäevase ajavahemiku  jooksul loetakse TLS § 43 lg 4 kohaselt lühendatud  ...
Märksõnad: töötaja, tööaeg, puhkeaeg, ületunnitöö, töötasu, tööandja, puhkus, töötamine, täistööaeg, võidupüha, uusaasta, vabariigi aastapäev
Õigus alused - Kutsekool
9 allalaadimist, 0 arvamust
22
...siosaliste tegevuse reguleerimine füüsiliste ja jur isikute õiguste kaitsmisel ja vaidluste lahendamisel. Tsiviilkohtumenetluse seadustik, Autoritaarne, avalik õigus 8. Perekonnaõigus – abielu-ja perekonnasuhted. Abikaasade varalisest vahekorrast tulenevad suhted. Perekonnaseadus, autonoomia 9. Tööõigus – tööandja ja töötajate vahelised suhted. Tööleping, töö- ja puhkeaeg, palk, töövaidlused, ohutus ja töökaitse. Ühelt poolt autonoomne, samas ka ei ole, töölepingu seadus 10. Rahvusvaheline õigus – suhted riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, mis tekivad poliitilise, majandusliku ja kultuurilise, sõjalise suhtlemise pinnal. 1.Õiguse vormid ehk allikad Õigusvorm ehk õigusallikas on õigusnormi väljendamise viis, mis on kasutusele võetud või tunnustatud riigi poolt ja mille kaudu riik annab normile üldkohustusliku tähenduse. ...
Märksõnad: subjekt, õigusnorm, aktid, andja, suhe, pant, õigusnormid, riigivõim, õigusakt, riigiorgan, tööleping, juriidiline, põhiseadus, võlausaldaja
Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist, 2 arvamust
21
Märksõnad: töötaja, kaupleja, tööandja, reklaam, pakend, tööleping, juhatus, avaldus, osaühing, kaubamärk, tarbijakaitse, ettevõtja, seaduse reguleerimisala
Sissejuhatus eraõigusse - Tallinna Ülikool
18 allalaadimist, 0 arvamust
44
...ubjekt sooritama aktiivseid tegusid, nt esitama nõuetekohaselt ja õigeaegselt tuludeklaratsiooni. Õigusnormide kasutamine seisneb õigussubjekti poolt oma õiguste aktiivses teostamises, see on subjektiivsete õiguste teostamine õigussuhtes. Selles vormis realiseeritakse õigusnorme, mis annavad isikule mingi õiguse teataval viisil käituda , nt töölepingulises suhtes töötasu saamine. Õigusnormide rakendamine ehk kohaldamine on selline õiguse realiseerimine, mida teostavad pädevad riigiorganid (haldusorganid, kohus, politsei jne). Õiguse rakendamise vajadus tekib: kui õigussuhte iseloom on selline, et see ei saa tekkida ilma pädeva riigiorgani abita, nt: • avaliku teenistuse ametikoha täitmine; • õigusliku vaidluse korral subjektiivsete õiguste kasutamise võimalikkuse üle (nt töövaidlus vms) • kui on toim...
Märksõnad: tsiviil, kohtunik, valdus, tsiviilõigususaktusnorm, asjaõigus, subjekt, eraõigus, menetlus, riigikohtu, kriminaalusaktid, põhiseadus
146 allalaadimist, 0 arvamust
20
... eraisikute vahel.  ? Avaliku õiguse objektiks on riik kui kõrgema võimu  kandja. Tööõiguse asend (2) Võlaõigusseaduse (VÕS) § 1 lg 1 on sätestatud, et  VÕS’e  üldosas sätestatut  kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud  lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele,  samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole  seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele, mis ei ole tekkinud  lepingust.  Töölepingu seaduse (TLS) § 1 lg 3 on sätestatud, et töölepingule kohaldatakse  VÕS’s käsunduslepingu kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Tööõiguse asend (3) Tööõigus kuulub ...
Märksõnad: tööõigus, tööleping, töötaja, ametnik, teenistus, käsundusleping, tööandja, võs, eraõigus, töövõtuleping, töötasu, asend, teenistujad
Õigus alused - Kutsekool
20 allalaadimist, 0 arvamust
8
...tevõttesse, organisatsiooni vms kindlaksmääratud ajavahemikul oma riigi piires või välismaal. Eristatakse kolme liiki lähetust: töö-,ameti- ja teenistuslähetus. Üldmõiste kõigi kolme lähetusliigi puhul on siiski töölähetus. Lähetuse liike eristatakse erinevate töösuhete alusel. Töölähetus toimub töötaja ning tööandja vahel sõlmitud töölepingu raames. Teenistuslähetusse saab saata ainult avalikku teenistujat ning ametilähetus kehtib juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorganite liikmete suhtes. Ametilähetuse puhul ei ole üheski seaduses reguleeritud töötaja ning tööandja omavahelisi suhteid. Ometigi on määratud kulude hüvitamise maksuvabastuse tingimused, kõik muu lähetusega seonduv saavutatakse osapoolte kokkuleppel. Lähetuse eesmärk on teenuse osutamine või mingi kindla ülesande lahendamine. Tööülesa...
Märksõnad: lähetus, töölähetusja, päevaraha, tööandja, välislähetus, töölepinguseadus, teenistuslähetus, ametilähetus, riigiteataja, juhatus
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
61 allalaadimist, 4 arvamust
19
Palk, palgavormid ja riigimaksud Palgakorraldus ettevõtetes. Palga eesmärgiks on seostada iga töötaja palk ettevõtte eesmärkidega, st. töökoha väärtusega ja töötaja väärtusega. Kõik ettevõtted on kohustatud tuginema EV Palgaseadusele, Töölepinguseadusele, Puhkuseseadusele, mitmesugustele maksude seadustele (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustus, kogumispension) ja teistele seadustele, mis reguleerivad palgatingimusi. Palgaseaduse alusel määratakse kindlaks töölepinguga töötavate isikute töötasustamine ja neile hüvitiste maksmine ning töötasuga seotud võimalikult makstavad hüvitised. Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juht...
Märksõnad: arve, töötaja, käibemaks, puhkus, ostja, konto, tööandja, tööleping, maksud, võlg, peeta, saldo, tulumaks, kaubad, võlad, töötasu, müüja
Raamatupidamine - Kutsekool
124 allalaadimist, 0 arvamust
8
...es ette nähtud kohustusliku lihtkirjaliku või notariaalse vormi nõude järgimata jätmisel on tehing tühine koos kõigi tagajärgedega. ESINDUSE LIIGID Isik teeb oma tehingud isiklikult. Füüsiline isik võib teha tehingu kas isiklikult või esindaja kaudu. Esindaja kaudu aga ei või teha tehingut, mille tegemine isiklikult on seadusega ette nähtud (tööleping, abielu). Juriidiline isik teeb tehingu esindaja kaudu. Esindaja on kohustatud tehingu järgi saadut esindatavale üle andma. Tehingust tuleneva esinduse korral määrab esindaja volitused esindatav. Esindajaks võib olla teovõimeline füüsiline isik. VOLITUS on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Volitus võib olla tähtajaline või tähtajatu, kehtib andmisest alates, kui esindatav ei ole määranud teisiti. VOLIKIRI on esindatava poolt esindajale ...
Märksõnad: töötajaeping, tööandja, teovõime, õigusakt, juriidiline, subjekt, juhatus, eraelu, aktid, puhkus, õigusnorm, õigussuhe, juriidiline isik
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
198 allalaadimist, 2 arvamust
14
... (nt kaubandustegevuse puhul Kaubandustegevuse seadus), tuleb arvestada selle seaduse nõudeid. FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime. Ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest sama registripidaja tööpiirkonnas registreeritud ärinimedest. FIE võib olla tööandjaks teistele isikutele ning tööandjana on ta kohustatud lähtuma Töölepingu seadusest. FIE peab pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust ning tal on lubatud kasutada kassapõhist arvestusprintsiipi. FIE on kohustatud maksma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning teisi vastavaid makse juhul, kui ta on käibemaksukohuslane või tööandja. Soovi korral võib FIE oma tegevuse peatada või tegutseda mingil perioodil (näit hooajalise tegevuse korral). Sellest on vajalik registriosakonda eelnevalt teavitada. Tegevuse lõpetamisel kustutatakse FIE äriregistrist ...
Märksõnad: osaühing, ühistu, kapital, juhatus, aktsia, täisühing, euro, sissemakse, osakapital, usaldusühing, avaldus, ettevõtja, äriühing, tulundusühistu
16 allalaadimist, 0 arvamust
2
8) 13 aastasega on võimalik tööleping sõlmida juhul kui: • töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (pg 7, lg 4) • Töö ei kesta kauem kui pool vaheaja pikkusest (pg 8, lg 2) • Tööaeg ei jää vahemikku 2200-0600 (pg 49, lg 1) • Töö ei (pg 7, lg 2): 1) ületa alaealise kehalisi või vaimseid võimeid; 2) ohusta alaealise kõlblust; 3) sisalda ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu; 4) takista alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist; 5) ohusta alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu. Nõutavad dokumendid on: • Tööinspektori nõusolek (pg 8, lg 3) • Seadusliku esindaja nõusolek (pg 8, lg 1) Äriühingu juhina sõlmiksin mina tähtajalise lepingu (lühendatud tööaeg, 4 tundi päevas, 20 nädalas) 11) Kui see, et töötaja on alaealine tuli välja alles lepingu lõpetamisel, siis polnud see leping kehtiv algusest saati ja selle lõpetamine oli õigustatud (alaealise puhul on lepingu kehtivuseks tarvis seadusliku esindaja luba - pg 8, lg 1).
Märksõnad: töötaja, tööleping, tööandja, tööaeg, puhkeaeg, töötasu, ületunnitöö, puhkeaja, täistööaeg, töö 7, töövõtja, läbirääkimised
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
86 allalaadimist, 0 arvamust
5
Märksõnad: mine, töötaja, ametnik, tööandja, tööleping, sõlm, seks, teenistujad, puhkused, töötamine, puhkeaeg, lõpetamine, reserv, lahutus
- Eesti Maaülikool
113 allalaadimist, 1 arvamus
7
...ks. Tööandja arvestas töötaja soove ning määras põhipuhkuse ühe osa juulikuusse ning teise osa novembrisse. Saabub suvi ning töötaja valmistub puhkust välja võtma. Tööandja teatab, et kahjuks saab ta kahe nädala asemel puhata ainult ühe nädala. Millised on õigusaktid mis kehtestavad vastava tööõigusliku probleemi õiguslikku regulatsooni? Töölepingu seaduse (TLS) järgi on igal inimesel õigus puhata 28 kalendripäeva aastas, kui pole kokkulepitud pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti[§ 68]. Sama paragrahvi lõige 1 ja lõige 3 ütlevad, et põhipuhkus antakse töötatud aja eest ning iga töötatud kalendriaasta eest on töötajal õigus saada põhipuhkust täies ulatuses. Lõige 5 ütleb et, põhipuhkus tuleb kasutada kalendriaasta jooksul. Põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel, aga vähem...
Märksõnad: puhkus, elatis, tööandja, töötaja, elatusraha, ülalpidamiskohustus, põhipuhkus, lõige, ainetöö, kohtutäitur, oecd, tööõigus, riigiteataja
Õigus alused - Kutsekool
10 allalaadimist, 0 arvamust
3
Märksõnad: õnnetus, tööõnnetus, tööandja, töötaja, eksemplar, riskianalüüs, juhtum, töökeskkonnavolinik, riskide, tööõnnetused, usaldusisik, vigastus
Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist, 0 arvamust