Töökeskkonna ohutus - sarnased materjalid

töötaja, tööandja, tööõnnetus, mets, töötamine, riskianalüüs, tervisekontroll, maavara, mitmekesisus, seire, kemikaal, maakasutus, liiklusõnnetus, ohutegurid, töökorraldus, säästlik, keskkonnasõbralik, maavarad, kalavarud, müra, põllumajandus, majanduslike, laad, tööinspektsioon, tööohutuse seadus, ohtlikud jäätmed, maavarade
9
.........................9 Milleks on vaja tööohutust? Igal aastal leiab Euroopa Liidus aset 5720 surmaga lõppevat tööõnnetust ning miljonid inimesed saavad töökohal vigastada või kahjustub nende tervis. Töövõtjaid ja tööandjaid tuleb teavitada neid ohustavatest riskidest ja sellest, kuidas nende riskidega toime tulla. Töökeskkonnas on väga palju erinevaid ohutegureid, just siis kui töötamiseks pole loodud ohutumaid tingimusi. Neid võib liigitada füüsikalisteks, keemilisteks, bioloogilisteks, füsioloogilisteks ja psühholoogilisteks. Iga alagrupp võib endas suuri ohte sisaldada. Tööõnnetused võivad surmata ja sandistada ja võivad juhtuvad kõigis majandusvaldkondades, kuid eriti terav on probleem väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Peale kaotatud elude ja töötajate ning nende perede kannat...
Märksõnad: töötaja, müra, seade, riskid, riskide, tööõnnetused, tööinspektsioon, seadmed, hooldus, koolitamine, kuulmine, töötajaid, personal, huvitavad
Ohuõpetus - Kutsekool
42 allalaadimist, 0 arvamust
12
...lised tingumused, tööstus valgustus, murk ained, iooniseeriv kiirgus,müra, vibratsioon. 3.Töö ohutus-elektri ohutus, surve all töötavate seadmete ja tüste seadmete ohutus. 4.Tule ohutus – põlemine, tulekustutus ained, hoonete tulekindluse tagamine. Pärast eesti taasiseseisvumist hakati tööohtus alaseid norme über vaatama seoses üleminekuga euro normidele. Paljud töötaja tervist töökeskkonnas kaitsvad aktid, nagu töötervisehoiu ja tööohutus aktid on praeguseks juba vastu võetud. Praeguse aja eesringlikus töö ohutuses ja töötervise hoius esinevad sellised mõisted nagu mikro ja makro ergonoomika.Kõigi nende disipliinide ülesandeks on aluse loomine inimese tervise säilitamiseks tööprotsessis.Kergem on uuendada seadme parki kui muuta inimeste mõtlemist ohutumas suunas,kuid ka seadmepargi uuendamine võtab küllalt palju aega.Me saame kehtestada toote ohutuse seadu...
Märksõnad: töötaja, õnnetus, andja, müra, asend, tööandja, raskus, puhkus, pinge, tööohutus, uurimis, lihas, koormus, täiend, väsimus, ergonoomia, tootlikus
47 allalaadimist, 0 arvamust
22
Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus Referaat Juhendaja: Jaan Reidolv Koostajad: xxx 2010 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Vastu võetud 16.06.1999 RT I 1999, 60, 616 jõustumine 26....
Märksõnad: töötaja, tööandja, vabariigi valitsus, hädaolukord, tööohutus, riskianalüüs, töövahend, pääste, ohutegurid, laad, haigushüvitis, tööinspektor
Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
203 allalaadimist, 3 arvamust
13
RISKIANALÜÜS 05.09. Inimkonnal on instinktide kujunemine maha jäämas riskitasemest elukeskkonnas. G. Ilves “Loodusõnnetused, mis vapustasid maailma” G. Ilves “Katastroofid, mis vapustasid maailma” G. Ilves “Sündmused, mis vapustasid maailma” “Riski hindamine 1999” “Töökeskkonna ohutus” “Töökeskkonna ohutus ja töötervishoiu käsiraamat” “Riskianalüüs” Sotsiaalsed riskid – narkomaania, tööpuudus, AIDS Tööstuslike suurõnnetuste ärahoidmise konventsioon ÜRO; Genf 1993; RT nr.17, 2000, s.107; RT nr.73, 2000, s. 458 9. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (RT nr.60, 1999, s.616) – sotsiaalministeerium 10. Hädaolukorras valmisoleku seadus (RT nr.95, 2000, s.613) – siseministe...
Märksõnad: õnnetus, riskianalüüs, katastroof, üro, tuule kiirus, riskid, sündmus, füüsikalised, juhtum, suremus, vähk, ohutegurid, keskkonnakaitse, tuulekiirus
Ehitusmaterjalid - Eesti Maaülikool
96 allalaadimist, 1 arvamus
13
.......................................6 2.3. Raskendavad tegurid............................................................................................................6 3. Tagajärjed................................................................................................................................8 4. Töökeskkonna parandamine..................................................................................................10 KOKKUVÕTE..........................................................................................................................12 KASUTATUD KIRJANDUS....................................................................................................13 SISSEJUHATUS Käesolev referaat keskendub töötamisel tehtavatele monotoonsetele korduvliigutustele kui füüsilisele ja ...
Märksõnad: töötaja, asend, monotoonne, ohutegurid, sundasend, pinge, neuro, tööandja, rütm, kutsehaigus, töötamine, valu, lõige, tegevusvabadus, töökeskkond
Ohuõpetus - Kutsekool
6 allalaadimist, 0 arvamust
22
Käsitletavad teemad aines Tööohutus metsanduses Aine mõiste sisu Tööohutuse aine on selleks et anda teadmisi ja õpetada tundma töökeskkonna suhtes esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete kohta töötervishoiu ja tööohutuse korralduse riigi ja ettevõtte või asutuse tasandi kohta; tule ja elektriohutuse nõuete ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmata jätmise osas Maailma TTO organisatsioonid ja nende funktsioone WHO Maailma Terviseorganisatsioon WHO on loodud 7 aprillil 1948 aastal Tänaseni tähistatakse igal aastal 7 aprillil maailma tervisepäeva Hetkel on WHO s 193 l...
Märksõnad: töötaja, tööandja, õnnetus, tööõnnetus, tööohutus, tervisekontroll, tööinspektor, selg, töökeskkonnavolinik, raport, ohutegurid
Tööohutus - Eesti Maaülikool
86 allalaadimist, 0 arvamust
16
TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED Töö tervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) Töökeskkond (TKK) Töötervishoid(TTH) Tööohutus (TO) Töökeskkond- ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas võivad esineda: füüsikalised (müra, temperatuur, valgus, vibratsioon), keemilised (igasugused keemilised ained, ühendid, kemikaalid, puhastusvahendid), bioloogilised (bakterid, viirused, seened), füsioloogilised (erinevad töötegemise asendid, monotoonsed asendid, raskuste tõstmine) ja psühholoogilised ohutegurid ning töölaad; TKK ohutegurid ei tohi ohustada inimese tervist ega elu TKKs. TKK ohutegurid ei tohi ületada piirnorme. Töötervishoid (kuidas töö võib tervist kahjustada,...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tegur, õnnetus, töövahend, tööõnnetus, kutsehaigus, laad, tööinspektsioon, ohutegurid, töökorraldus, arve, väljaõpe
78 allalaadimist, 1 arvamus
5
...m .net Tervisekaitse - www.terviseamet. ee Kirjandus - Piia Tint „ Töökeskkond ja ohutus“ 2007 TTÜ www. teabekirjandus.ee www. tenteam.ee TÖÖINSPEKTSIOONI PÕHIÜLESANDED: 1. Töökekskkonna poliitiline elluviimine. 2. Riiklik järelevalve – töö tervishoidu, ohutust ja suhteid sätestavate nõuete täitmise üle. 3. Teavitustöö - üldsuse, töötajate ja tööandja teavitamine töökeskkonna ohtudest. 4. Individuaalsete töövaidluste lahendamine koht eelses töövaidlus organis (Töövaidluskomisjon). EUROOPA TÖÖKEKSKKONNA POLIITIKA .Osapooled : - tööandjad, töötajad, Ametiühingud, töökeskkonna volinikud ja spetsialistid, Riiklikud institutsioonid, tööandjate organisatsioonid, kutseühendused ja ametiühingute liidud. Eestis – Tööandjate Keskliit – juhataja T.Kriis TKK poliitilised tegevussuunad: 1. Ohtliku teguri...
Märksõnad: töötaja, valgustus, andja, silm, tööandja, koormus, tööinspektsioon, kiir, töökorraldus, töökeskkond, töövaidlus, tööohutus, tervisekaitse
54 allalaadimist, 0 arvamust
2
Töökeskonna 1 .Kt 1. Mis on töökeskkond? Ümbrus, milles inimene töötab. 2. Kuidas liigitatakse töökeskkonna ohutegureid? füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised 3. Too näiteid erinevate ohutegurite liikide kohta. Füüsikalised ohutegurid: 1) müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus) ja elektromagnetväli; 2) õhu liikumise kiirus, õhutemp. ja -niiskus, kõrge/madal õhurõhk; 3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht jm samalaad...
Märksõnad: töötaja, tööandja, ohutegurid, töökeskkonnaspetsialist, füüsikalised, bioloogilised, ioniseeriv kiirgus, ioniseeriv, puhkeaja, keemilised ohutegurid
31 allalaadimist, 0 arvamust
20
Bioloogiline ohutegur töökeskkonnas Bioloogilised ohutegurid (1) bakterid viirused seened rakukultuurid inimese endoparasiidid muud bioloogiliselt aktiivsed ained mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust. Bioloogilised ohutegurid (2) Bioloogiliseks ohuteguriks on ka haige loom või inimene, bakterikandja, parasiitide vaheperemees või hammustavad putukad. Biologiliseks ohuteguriks on kõik kehaeritised, veri, lümf, koekultuurid, hormoonid, rakuensüümid ja geneetiliselt muundatud mi...
Märksõnad: viirus, töötaja, ohutegurid, hallitus, ülekanne, saastunud, nakatumine, mikroorganism, nakatumise teed, riskianalüüs, spoorid, bioloogiline ohutegur
Töökeskkond - Kutsekool
31 allalaadimist, 0 arvamust
8
...ldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus §2 lg1.) 2. Millal annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid ja kes kehtestab isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise korra? Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei ole võimalik vältida või kui töökeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole võimalik viia vastavusse kehtestatud piirnormiga tehnilisi ühiskaitsevahendeid või töökorralduslikke abinõusid kasutades, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus §3 lg5) 3. Kes on Töötervishoiu ja tööohutuse kordinaator ja millised on tema kohustused? Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, töövahend, ehitusplats, tööõnnetus, töökeskkonnavolinik, riskianalüüs, kutsehaigus, töökeskkonnanõukogu, laad
Tööohutus - Kutsekool
21 allalaadimist, 0 arvamust
8
...hju tekkimise vältimiseks on piisavad 2) Kas olemasolevaid abinõusi on vaja veel täiendada 4.Dokumenteerida avastued 5.Analüüsida hindamise tulemusi ning teha vajalikud parandused ja korrektiivsed(kui tehnoloogia või tööprotsess muutub ) 1) Tööõnnetus , kutsehaigus ,tööga seotud haigus 2) Töökeskkonna keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste ohutegurite poolt põhjustada. 3)Elundisüsteemil lokaliseeruvad kutsehaigused ( Hingamisteedes, nahal, tugi- ja liikumisaparaat ) 4)Kutsekasvajat põhjustavad kutserogeensed ained. Tööga seotud ja – põhjustatud haigused 1) Tööga seotud haigus võib-olla kas kutsehaiguse või tööst põhjustatud haigus. 2) Tööst põhjustatud haigus on töökeskonna ohutegurid p...
Märksõnad: müra, töötaja, kemikaal, tolm, teadvus, kutsehaigus, organism, vibratsioon, valu, õhuniiskus, nägemis, pulss, ohutegurid, trauma, kontrast, koormus
24 allalaadimist, 0 arvamust
6
... kõrgelt kukkumise ohuga 2. Milliste töötajate gruppide kohta kehtivad erinõuded töötervishoiu ja -ohutuse alal? Alaealistele 3. Milssugused nõuded on puhkeruumile? Kas seal on lubatud suitsetamine? Ei ole lubatud suitsetamine. 4. Milline sisuline vahe on töökeskkonnaspetsialistil ja -volinikul? Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad kuni neli aastat. Tööandja võib ise täita töökeskkonnaspetsialisti kohustusi, kui ta on saanud töökeskkonnaalast koolitust. Töökeskkonnavolinik valitakse 4 aastaks. Töökeskkonnavolinik valitakse üks 10 töötaja kohta. 7. Kas tööõnnetuste hulka loetakse kodust tööle ja töölt koju j...
Märksõnad: töötaja, töövahend, vibratsioon, tööandja, ohutusõpetus, töökeskkonnavolinik, ühend, müra, töökeskkonnanõukogu, töötervishoiuteenus
135 allalaadimist, 3 arvamust
27
TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS JA RISKIHINDAMINE Tellija: Casino OÜ Ettevõtte esindaja: Töö teostaja: Tallinn 2009 Sisukord Sissejuhatus..................................................................................................................... 3 1. Töökeskkonna riskianalüüsi eesmärk, metoodika........................................................ 4 2. Töökeskkonna kirjeldus............................................................................................... 7 3.Töötajate töökohtade määratlus, iseloomustus ja kirjeldamine..................................... 8 4. Töötajate küsitluslehtede analüüs................................................................................ 9 5.Töökeskkonna ohutegurite hindami...
Märksõnad: töötaja, asend, tool, kontor, kuvar, ohutegurid, lihas, tööohutus, valgustus, raamatupidaja, riskianalüüs, teenindajad, tervisekontroll, müra, pinge
179 allalaadimist, 4 arvamust
11
... Riskianalüüs 4 OÜ Abrakadabra (ettevõtte nimetus) RISKIANALÜÜSI TULEMUSED I. ÜLDANDMED Riskianalüüsi läbiviimise aeg ja koht : _____________________________________________ Ettevõtte peamine tegevusala: Tööjõu rent ja -vahendus Töötajate keskmine arv: 5 Töökeskkonna mõõdistamine teostatud: valgustus ______________________ _______________________________ (aeg) (teostaja) mikrokliima ______________________ _______________________________ (aeg) (teostaja) müra ______________________ _______________________________ (aeg) (teostaja) vibratsioon __...
Märksõnad: töötaja, riskianalüüs, tarkvara, selg, ergonoomika, algaja, töökorraldus, tööandja, riskianalüüsi tulemused, katted, tool, varustus, kaablid
Tööohutus- ja tervishoid - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
327 allalaadimist, 8 arvamust
10
...gimise kontroll on Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni pädevuses. Töötervishoiu all mõistetakse Töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. Tööohutuse all mõistetakse töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata. Suhtlemiseks tööandjaga ja järelvalvet teostava organiga valitakse töökollektiivi poolt töökeskkonnavolinik. Töökeskkonnavoliniku põhikohustus on regulaarselt jälgida töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, eeskirjade ja juhendite täitmist nii tööandja kui ka töötajate poolt ning osaleda vajaduse korral kontrollimistes ja õnnetusjuhtumite põhjuste selgitamises. Töökeskkonnavoli...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööohutus, tööõnnetus, töövahend, valgustus, müra, raskus, tervisekontroll, töökeskkonnavolinik, vibratsioon, laad
83 allalaadimist, 0 arvamust
11
I. Töötervishoiu (TTH) ja tööohutuse seadus (TO) Tööandja ennetustegevus Seadus sätestab töölepingu alusel töötavate ja avaliku teenistuse töötajatel tööle esitavad tööohutuse nõuded, tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused, tervisele ohutu See on meetmete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vähendamiseks või töökeskkonna loomisel ja tagamisel, TTH ja TO korraldamise ettevõtte ja riigi tasandil, ärahoidmiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse vastutuse nõuete rikkumise eest. heaolu edendamiseks. TO on meetmete kogum, mis on mõeldud töötaja tervisekahjustuste vältimiseks, töö Põhimõtted kohandamiseks töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sot...
Märksõnad: töötaja, andja, tööandja, jooks, õnnetus, asend, evakuatsioon, töövahend, tööinspektsioon, riskid, müra, riskide, tööõnnetus, verejooks, haava
40 allalaadimist, 0 arvamust
7
...ldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus §2 lg1 ) 2. Millal annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid ja kes kehtestab isikukaitsevahendite valiku ja asutamise korra? Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei ole võimalik vältida või kui töökeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole võimalik viia vastavusse kehtestatud piirnormiga tehnilisi ühiskaitsevahendeid või töökorralduslikke abinõusid kasutades, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus §3 lg5 ) 3. Kes on Töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator ja millised on tema kohustused? Töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator (edaspidi koor...
Märksõnad: töötajaöövahendööandja, ehitusplatsööohutuse seadusööõnnetus, kutsehaigus, riskianalüüsöökeskkonnavolinik, laadööinspektor
Üldehitus - Kutsekool
37 allalaadimist, 2 arvamust
5
(firma nimi) õmblusosakonna töökeskkonna riskianalüüs Objekti nimetus: .................... töökeskkond Objekti aadress:Lääne- Virumaa, Sõmeru, Lao 2 Koostamise kuupäev:26.11.2010 Töökeskkonna riskianalüüs 1. Tehniliste ohuteguritega kaasnevad ohud Oht Ohuallikas Esinemiskoht Riskitase Komistamis- ja 1) trepiservad liiga teravad ja Koridorid, trepil III kukkumisoht puuduvad käsitoed Töökohas, ...
Märksõnad: töötaja, valgustus, pidev, valgustatus, ohutegurid, töötamine, riskide, sundasend, ventilatsioon, teadlikkus, pinge, tolm, koormus, tehisüra, tuleoht
Töökeskkond - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
137 allalaadimist, 4 arvamust
36
...estatud hilisemat tähtaega. Korraldus avalikustatakse viivitamata massiteabevahendites. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUS Vastu võetud 16. juunil 1999. a 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab töökeskkonna suhtes esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja asutuse ning riigi tasandil, asjaomaste vaidluste lahendamise korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmata jätmise eest. (2) Käesolev seadus kehtib kõigil tegevusaladel, välja arvatud juhud, kui töötervishoiu ja tööohutuse nõuded kaitseväe, Kaitseliidu, politsei ja ...
Märksõnad: keskkonnamõju, töötaja, vabariigi valitsus, litsents, andja, kemikaal, tööandja, hädaolukord, tööohutus, riskianalüüs, pääste, menetlus
Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
122 allalaadimist, 2 arvamust
7
Mikroorganismide paljunemist mõjutavad tegurid • Tööruumide üldine puhtus/hügieen • Tööolmeruumide hügieen • Puhastamise sagedus • Puhastusvahendi keemiline aktiivsus • Lemmikloomad/koduloomad • Temperatuur • Niiskus • Hallitus • Valed jäätmekäitluse põhimõtted Tööhügieen Bioloogilise ohuteguri puhul: 1) Tuleb keelata söömine ja joomine bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnas; 2) Anda töötajatele asjakohane tööriietus, kaitseriietus; 3) Anda töötajate kasutusse duššidega varustatud pesemisruumid, antiseptilised nahapuhastusvahendid; 4) Tagada, et kõiki kasutatud isikukaitsevahendeid pärast tööpäeva lõppu puhastatakse ja kontrollitakse, pannakse hoiule kindlaksmääratud kohta ning defektsed vahendid parandatakse või asendatakse enne järgmist kasutamist; 5) Määrata inim- või loomse päritoluga materjalid...
Märksõnad: konteiner, reostus, papp, pakendid, kinnistu, õli, toidujäätmed, jäätmeseadus, säästlik, hügieen, mets, ohtlikud jäätmed, jäätmekäitlusrbid
Tööohutus - Kutsekool
32 allalaadimist, 0 arvamust
13
...2 Töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) seaduses mõistetakse töötervishoiuna töötaja tervisekahjustuse vältimiseks 1- töökorraldus- ja meditsiini-abinõude rakendamist, 2- töö kohandamist töötaja võimetele ning 3- töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. TTO seaduses mõistetakse tööohutusena töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata. 1.2.TÖÖKESKKOND Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. TÖÖKOHT- on ettevõtte territooriumil või tööruumis paiknev töötamisekoht ja selle ümbrus või muu töötamisekoht, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised...
Märksõnad: töötajaohutusandja, vabariigi valitsusvahend, tervisekontroll, riskianalüüs, ohuteguridinspektor, riskidekorraldus
11 allalaadimist, 0 arvamust
27
Tartu Kutsehariduskeskus Tööõnnetus ja töökeskkond (iseseisevtöö) Juhendaja: Eili Röss Koostaja: Ingrit Pavlov Tartu 2009 2 SISUKORD Sissejuhatus………………………………………………………………………………3 Töökeskkond……………………………………………………………………………..4 Töökeskkonnast riigipõhiseaduses……………...............................................................5 Tööõnnetus……………………………………………………………………………...11 Tööõnnetused erinevates riikides ja regioonides……………………………………..13 3 SISSEJUHATUS Aina enam hakatakse arenenud lääne ühiskonnas väärtustama iga inimelu. Seoses sellega nõuded muutuvad tööohutusele aina karmimaks. Kuna Eesti pürib Euroo...
Märksõnad: õnnetusetus, töötaja, tööandja, uurimis, tööinspektsioon, töövahend, tööinspektor, raport, laad, ohutegurid, vabariigi valitsus
91 allalaadimist, 1 arvamus
5
Töö- ja keskkonnaohutus 1. Töötervishoiuna mõistetakse töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiini- abinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise,vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. 2. Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei ole võimalik vältida või kui töökeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole võimalik viia vastavusse kehtestatud piirnormiga tehnilisi ühiskaitsevahendeid või töökorralduslikke abinõusid kasutades, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. 3. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kehtestab sotsiaalminister oma määrusega. Sotsiaalministri kohustused : 1) tagab ministeeriumi eesmärgi ja ülesanne...
Märksõnad: töötaja, töövahend, tööandja, riskianalüüs, vabariigi valitsus, sisekontroll, laad, töökorraldus, ehitusplats, riskianalüüsi tulemused, asbest
18 allalaadimist, 0 arvamust
5
...tava ja juhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet; - struktuuriüksus, kuhu töötaja tööle suunati; - täiendjuhendamise põhjus; - töötajale tutvustatud juhendite ja õigusaktide nimetused; - iseseisvale tööle lubamise kuupäev. Töötaja kinnitab juhendamist, väljaõpet ning iseseisvale tööle lubamist oma allkirjaga. Töötaja kohustused ja õigused. Töötaja on kohustatud: - osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid; - järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust; - läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale; - kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid töökorras; - tagama vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda; - kohe teatama tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tervisekontroll, tööohutus, selg, baarmen, ettekandja, tööinspektor, väljaõpe, õigusaktid, sirge, avaja, tegur, üldnõuded
29 allalaadimist, 0 arvamust
7
1. Töökeskkonna korraldus Tööohutusalane tegevus on reglementeeritud Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuseseadusega. Peamisteks õigusaktideks on töötervishoiu- ja tööohutuse seadus ja selle lisad, teised töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad seadused, normatiivaktid, eeskirjad ja lepingud. Töö ja tööohutusalaste õigusaktide järgimise kontrollimine on Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni pädevuses. Töökeskkonnastruktuur: Töökeskkonnaspetsialist on Nils Suhov, firma MAT...
Märksõnad: töötaja, õnnetus, tööandja, asend, valgustus, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, sade, käivitamine, üldnõuded, seadmed
181 allalaadimist, 4 arvamust
7
1. Töökaitse korraldus Eesti Vabariigis Töökaitse on õiguslike, majanduslike, tehniliste, ergonoomiliste, organisatsiooniliste, töökorralduslike, tervishoiu- ja sotsiaalsete meetmete ning vahendite kogum töökeskkonnas tekkida võivate ohtlike ja kahjulike mõjurite vältimiseks ning inimeste töövõime tagamiseks. Töökaitseseaduse eesmärk on luua õiguslikud alused tervisele kahjutu ja ohutu töökeskkonna tagamiseks kõigile töösuhetes osalevatele isikutele. 2. Töökaitse korraldus ettevõtetes Töökaitse üldise seisukorra eest vastutab tööandja. Tööandjale alluvate haldus- ja tehniliste töötajate töökaitsealased õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks ametijuhendit...
Märksõnad: töötaja, tööandja, töökaitse, tööõnnetus, müra, riskid, stress, sündmus, koormus, vibratsioon, riskide, mikrokliima, maatriks, tööinspektsioon
28 allalaadimist, 1 arvamus
14
...tööõnnetused TÖÖÕNNETUS Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Tööõnnetus liigitatakse raskusastme järgi kergeks, raskeks või surmaga lõppenud tööõnnetuseks. Raskeks loetakse tööõnnetust, mis põhjustas töötajale raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi. Arst teatab raskest ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ning töötajale ajutise töövõimetuse määramisest viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööandjale ja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele. Tööandja teatab raskest...
Märksõnad: tööõnnetus, töötaja, kutsehaigus, tööandja, kutsehaigused, tööõnnetused, sektor, tööinspektsioon, euro, halogeen, metüül, riskid, kasvajad
49 allalaadimist, 3 arvamust
7
... Euroopa Liidus kõige sagedamini esinev kutsehaigus. ?1? Iga tööandja peab tagama, et kõik tema töötajad, kes puutuvad kokku müraga, läbivad tervisekontrolli. Tervisekontrolli eesmärk on ära hoida ja varakult diagnoosida töötaja mürast tingitud kuulmiskahjustust. Kui tervisekontrolli käigus avastatakse töötajal müraga kokkupuute tagajärjel tekkinud tervisekahjustus, tuleb tööandjal töökeskkonna riskianalüüs ja riski vähendamiseks rakendatavad abinõud üle vaadata ning vajadusel paigutada töötaja teisele tööle või töökohale, kus ei ole müraga kokkupuute jätkumise riski, võttes arvesse töötervishoiuarsti soovitusi. Kui tervisekontrolli käigus avastatakse töötajal müraga kokkupuute tagajärjel tekkinud tervisekahjustus, peavad tervisekontrolli läbima ka teised töötajad, kes töötavad samalaadsetes tingimustes. ?2? Üldised ennetuspõhimõtted • Risk...
Märksõnad: töötaja, müra, riskide, tööandja, töötamine, väljaõpe, kukkumised, töötajaid, viidatud allikad, tööinspektsioon, komisjon, euroopa komisjon
Tööohutus - Kutsekool
20 allalaadimist, 0 arvamust
11
Võrumaa Kutsehariduskeskus Eriala tervistkahjustav mõju töötajale ja mõju vähendamise meetod Referaat Väimela 2009 Sisukord Sissejuhatus……………………………………….................................................4 I Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine…………….………......5 1.Töötamiskohale esitatavad nõuded………………………………………...………5 1.1. Hooned ja Tööruumid………………………………………………………....5 1.2. Uksed ja väravad…………………………………………………………...…..5 1.3. Ventilatsioon……………………………………………………………..…….5 1.4. Valgustus……………………………………………………………..………..5 2.Töövahendile esitatavad nõuded……………………………………...
Märksõnad: töötaja, ohutegurid, tööandja, tööruumid, töövahend, asend, stress, ventilatsioon, raskus, bioloogilised ohutegurid, bioloogilised, väravad
54 allalaadimist, 1 arvamus
14
Tööohutus ja töötervishoid Pilet1 1.TÖÖKESKKOND- on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. TÖÖKOHT- on ettevõtte territooriumil või tööruumis paiknev töötamisekoht ja selle ümbrus või muu töötamisekoht, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel. TÖÖVAHEND- Töövahend on masin, seade, paigaldis, transpordivahend, tööri...
Märksõnad: töötaja, tööohutus, viirus, tööõnnetus, tööandja, tervisekontroll, töövahend, kutsehaigus, ohutegurid, töökorraldus, ravim, aktid, raskus
22 allalaadimist, 0 arvamust
29
...DI KASUTAMISE TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE NÕUDED RT I 2000, 4, 30 SURVESEADMED RT I 2002, 49, 309 ELEKTRIOHUTUSSEADUS RT I 2002, 49, 310 TEGEVUSALADELE ESITATAVAD TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE NÕUDED RT I 1999, 60, 616 TÖÖÕIGUS TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUS Töökeskkond Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Töökeskkonna ohutegurite parameetrid ei tohi ületada piirnorme. (4) Töökeskkonna ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Töökoht Tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ni...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööohutus, tulekustuti, valgustus, tuleohutus, ehitusplats, töökeskkonnavolinik, vibratsioon, tööõnnetus
Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
239 allalaadimist, 4 arvamust
20
...vähem ohtlikuga; 5) töö, töökoha ja töökorralduse kohandamine töötajale võimalikult sobivaks; 6) töövahendite ja -meetodite kohandamine tehnika arengule; 7) ühiskaitsemeetmete ja -vahendite eelistamine isikukaitsevahendite kasutamisele; 8) ühtse ja üldise ennetuspoliitika väljatöötamine, mis hõlmab tehnoloogiat, töökorraldust, töötingimusi, sotsiaalsuhteid ja töökeskkonnaga seotud tegurite mõju. 3. Tööandja kohustused, õigused ja vastutus; Tööandja kohustused: 1) süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine - kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes 2) igal aastal töökeskkonna sisekontrolli korralduse läbi vaatamine; 3) töökeskkonna riskianalüüsi korraldamine, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse...
Märksõnad: töötaja, andja, tööandja, tööohutus, tervisekontroll, puhkus, riskianalüüs, tööleping, tööinspektor, töövõime, töökeskkonnavolinik
53 allalaadimist, 0 arvamust
13
...damises, • teatada keskastme juhtidele või tööandjatele märgatud riskidest, • teatada muutustest töökohal, • saada teavet enda tööohutuse ja töötervishoiu riskidest ning riskide kõrvaldamiseks või vähendamiseks vajalikest meetmetest, • paluda tööandjal võtta asjakohaseid meetmeid ning esitada ettepanekuid ohtude vähendamiseks või ohu kõrvaldamiseks tekkekohas, • teha ohutu töökeskkonna loomiseks tööandjaga koostööd. 2.1 Ennetusmeetmed Peamised meetmed töötajate kaitsmiseks vere kaudu levivate haigusetekitajate eest on järgmised: • kätepesu pärast iga kokkupuudet patsiendiga ning vere või kehavedelikega, • asjakohased isikukaitsevahendid, • ühekordsed kindad, mida alati kantakse vere või kehavedelikega töötades, • ühekordsed plastpõlled või läbilaskmatud rõivakatted, mida kantakse vere või kehavedelike pritsimise...
Märksõnad: töötaja, riskid, direktiiv, tööandja, riskide, haav, tervishoid, direktiivid, õigusakt, õigusaktid, europa, töötajaid, viirus, patsient
11 allalaadimist, 2 arvamust
36
... ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate (edaspidi töötaja) tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. (2) Käesolevat seadust kohaldatakse tegevteenistuses olevate kaitseväelaste teenistustingimuste ning kaitseväe, Kaitseliidu, politsei, päästeasutuste ja piirivalve töötajate töö suhtes niivõrd, kuivõrd eriseadustega või nende alusel kehtestatud õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti...
Märksõnad: töötajaööandja, vabariigi valitsus, hädaolukordööohutus, keskkonnamõju, riskianalüüsöövahend, pääste, laad, ohuteguridööinspektor
Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
76 allalaadimist, 0 arvamust
3
...eks puhkuseks. Nüüdisajal kasutatakse arenenud maades arvuteid enamikul (50-60%) töökohtadel ning ka kodus. Seoses sellega on tekkinud palju uusi probleeme nii töö organiseerimise, töökoha kujundamise kui ka tervise valdkonnas. Arvutite laialdase kasutamise tagajärjel on tõusnud tugi-liikumisaparaadi ja silmahaiguste arv.Tööohutus kodus on samuti vajalik teada. Kodus peaks olema korralik töökeskkond, et tagada kindlad tervisenõuded ja mitte ohustada inimest. Kodus peaksid olema kindlad ja tugevad toolid seljatoega, et ei pea pingutama ja rikkuma oma selga. Tavaline kodukasutaja valib arvuti kohaks 2-l juhul 3-st toanurga, mis iseenesest on juba suurepärane valik seetõttu, et siis ei ole arvuti toas liialt ees. Sellisel juhul on loomulikult soovitatav, et valitakse ekstra arvuti nurgalaud, mis sellisteks puhkudeks justkui valatud. Vahetevahel tuleks küünarvarrega toetuda lauale...
Märksõnad: töötaja, tööohutus, tool, tööandja, klaviatuur, värske, ergonoomika, stress, valgustus, paus, müra, seadmed, töökeskkond, õnnetus, väsimus
101 allalaadimist, 3 arvamust
3
Töökeskkonnavolinik • Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad neli aastat. • Ettevõttes, kus töötab 10 või rohkem töötajat, valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku. Kui ettevõttes on töötajaid vähem kui 10, on tööandja kohustatud konsulteerima töötajatega tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes. • Ettevõttes, mis koosneb mitmest allü...
Märksõnad: töötaja, tööandja, töökeskkonnanõukogu, töökeskkonnavolinik, töötervishoiuteenus, kollektiiv, töötasu, keskmine töötasu, nõustamine
26 allalaadimist, 0 arvamust
7
Töökeskkonna ohutegurid Töökeskkonnas esinevad ohutegurid jaotatakse: Füüsikalised ohutegurid -masinate liikuvad osad ja kukkuvad esemed -müra -vibratsioon -elektromagnetväli -sisekliima -valgustus -mehhaaniline tolm Keemilised ohutegurid -kemikaalid -materjalid -keemilised allergeenid -asbest Bioloogilised ohutegurid -bakterid -viirused -seened -parasiidid -bioloogiline tolm -allergeenid Füsioloogilised ohutegurid -sundasendid ja sundliigutused -füüsilise töö raskus -liigutuste kordumine...
Märksõnad: müra, kemikaal, vibratsioon, valgustus, lihas, ohutegurid, töötaja, asbest, tolm, kemikaalid, masinad, lihase, töötamine, ioniseeriv, ventilatsioon
49 allalaadimist, 1 arvamus
53
... ÜLDSÄTTED   [Paragrahvi 1 sõnastus kuni 30. 06. 2003] § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab töökeskkonna suhtes esitatavad töötervishoiu ja  tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna  loomisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja asutuse ning riigi  tasandil, asjaomaste vaidluste lahendamise korra ning vastutuse töötervishoiu ja  tööohutuse nõuete täitmata jätmise eest. (2) Käesolev seadus kehtib kõigil tegevusaladel, välja arvatud juhud, kui  töötervishoiu ja tööohutuse nõuded kaitseväe, Kaitseliidu, politsei ja piirivalv...
Märksõnad: töötaja, tööandja, sõnastus, tööohutus, tööõnnetus, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu, kutsehaigus, töötervishoiuteenus
226 allalaadimist, 7 arvamust
124
Märksõnad: müra, vibratsioon, töötaja, kiiritus, stress, mikro, mikrokliima, ventilatsioon, piirnormid, ioniseeriv, ioonid, ioniseeriv kiirgus, müratase
Tervishoid - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist, 1 arvamus
10
TALLINNA TEENINDUSKOOL Käroli Linder 011KM Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas referaat juhendaja: Heikki Eskusson Tallinn 2009 Käroli Linder Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas SISUKORD SISSEJUHATUS…………………………………………………………….……..3 Mis on bioloogiline ohutegur?.................................................................................
Märksõnad: töötaja, nakkus, ohutegurid, bioloogilised, tööandja, bioloogilised ohutegurid, mikroorganismid, ohutegurid töökeskkonnas, tervisekontroll, nakatumine
112 allalaadimist, 1 arvamus
4
...ja selle ümbrus või muud töötamiskohad, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel.Töövahend on masin, seade, paigaldis, transpordivahend, tööriist või muu tööks kasutatav vahend. Tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu. Töökeskkonna ohutegurid Füüsikalised ohutegurid: müra, vibratsioon, õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur- ja niiskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused jne Keemilised Bioloogilised: bakterid, viirused, seened jne Füsioloogilised: füüsilise töö raskus, üleväsimus jne Psühholoogilised: tööstress Tööõnnetus ja kutsehaigus Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud ülesannet täites või muul tema loal...
Märksõnad: tööinspektsioonöandjaöõnnetusötajaövaidlus, kutsehaigusöohutus, kodulehekülg, ohuteguridövahendölepingu seadus
21 allalaadimist, 0 arvamust
14
... tagada töötajatele üldtervishoiu- ja töötervishoiuteenuste kättesaadavus (esmatasandi arstiabi printsiip). Töötervishoiuteenistuse põhimõtted ja mudelid Euroopa Liidu riikides Termin "töötervishoiuteenused" tähendab teenuseid, millel on põhiliselt profülaktiline funktsioon ning mis nõustavad tööandjaid ja töövõtjad, samuti nende esindajaid: • turvalise ja terve töökeskkonna rajamisel ja hooldamisel vastavalt kehtestatud nõuetele; • töö kohandamisel töötajate võimetele, arvestades nende füüsilist ja vaimset tervislikku seisundit. ILO Töötervishoiuteenuste Konventsioonis loetletakse alljärgnevaid töötervishoiuteenistuse funktsioone: 1. töökohal esinevate õnnetuste riskide kindlaksmääramine ja hindamine; 2. töötajate tervist mõjutada võivate tööülesannete ja töökeskkonna järelevalve, sealhulgas töö...
Märksõnad: töötaja, europa, aktid, õigusakt, accident, õigusaktid, sector, prevention, lihas, gaas, tööandja, seadusandlik, asend, tervishoid, õli
Töökeskkond - Kutsekool
29 allalaadimist, 0 arvamust
17
Tallinna Polütehnikum Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja Ott Merila Kutsehaigused ja tööõnnetused Referaat Tallinn 2011 SISUKORD Sissejuhatus 1 Kutsehaigused 1.1 Definitsioon 1.2 Kutsehaigused ja neid põhjustavad töökeskkonna ohutegurid 1.3 Kutsehaigestumise statistika Eesti Vabariigis 1.4 Kutsehaigestumisest teatamise ning uurimise ja registreerimise kord 1.5 Kutsehaiguste ennetamine 2 Tööõnnetused 2.1 Definitsioon ja liigitamine 2.2 Tööõnnetuse teatamise, registreerimise ja uurimise kord 2.3 Tööõnnetuste statistika Eesti Vabariigis 2.4 Tööõnnetuste ennetamine ja riskianalüüs Kokkuvõte Lisad Kasutatud materjalid Sissejuhatus Käesoleva referaadiga soovitakse lühidalt eda...
Märksõnad: õnnetus, tööandja, töötaja, kutsehaigus, tegur, uurimis, kutsehaigused, asbest, tööohutus, ohutegurid, kops, riskianalüüs
20 allalaadimist, 0 arvamust
9
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööohutus, vaido, villem, villem, töötingimused, töötajaid, ohutegurid, parameetrid, riskianalüüsi tulemused, riigiteataja
36 allalaadimist, 0 arvamust
6
Inimene ja töökeskkond Töötervishoiu kirjalik IT Riskianalüüs OP 1 Fred Nääs Juhendaja: Milvi Moks 24.11.2009 Sisukord: 1.MIS ON RISKIANALÜÜS ? Riskianalüüsi peaeesmärgiks on teie ettevõtte töötajate tervise kaitsmine ja edendamine ning töökohal ohutuse tagamine. Selle läbiviimisel hindab ja selgitab riskianalüütik töökeskkonna ohutegurid, mis võivad töötajaid töökohal ohustada, hindab olemasolevaid meetmeid töötajate tervisekahjustuse ennetamiseks. Riskianalüüs on osa tööhügieeni ja tööohutuse korraldusest teie ettevõttes, mille abil ennetatakse tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste tekke võimalusi. Samuti aitab see hoida Teie ettevõtte konkurentsivõimet ja tõhusust. Riskianalüüsi viivad läbi töötervishoiuarst ja töökeskkonnalabori spetsialistid. Riskianalüüsi tulemused esitatakse tellijale kirjalikult. Vajadus...
Märksõnad: riskianalüüs, töötaja, riskid, riskide, keemik, tööõnnetus, luumurrud, põletushaavad, riskianalüüsi tulemused, ohutegurid, tööprotsess
Tööohutus- ja tervishoid - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
125 allalaadimist, 1 arvamus
5
TÖÖKESKONNA RISKIANALÜÜS Kodutöö Riskianalüüs Riskianalüüsi teostatakse kõikide kutsealade ja/või töökohtade lõikes, et välja selgitada töökeskkonna ohutegurid ja nende mõju tervisele. Riski suurus on hinnatud skaalas 0 – 4. 0- olematu risk Ei tekita võimalusi tervisekahjustusteks 1 – aktsepteeritav risk Erilisi abinõusid pole vaja rakendada. Tingimus ei ole optimaalne, või on mõõtmata, võimalikud tervisehäired individuaalsest eripärast tingituna jms. Soovitav otsida alternatiiv lahendusi, mis ei põhjusta lisa kulutusi. Olukorda tuleb jälgida riskide kontrollimiseks. 2 – teatud risk, tuleb kõrvaldada Ohutegur on arves...
Märksõnad: asend, ohutegurid, töötaja, klaviatuur, tööasend, riskianalüüs, katted, riskide, bioloogilised, kuvar, valgustus, ülepinge, toed, ergonoomia, faktorid
Tööohutus- ja tervishoid - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
128 allalaadimist, 4 arvamust
16
... tingimustega? Kas meie tervis ja ohutus on tööd tehes kaitstud? On ilmselge, et hästi ülesehitatud tervishoiupoliitika annab ettevõttele tugeva eelise tema rahuloleva personali näol. Terve töötaja teeb parimat tööd ja on ka üheks äri edu pandiks. Järgneva töö eesmärgiks ongi leida vastus küsimusele, kas tööandjad on teadlikud ohtudest, mis võivad tekkida just siis, kui töökeskkonnale tähelepanu ei pöörata ning ning mida saavad ettevõtjad teha selleks, et luua turvaline ja ohutu töötajasõbralik töökeskkond. 4 1. Töötervishoid 1.1. Määratlus ja eesmärgid Töötervishoiu eesmärgiks on saavutada ja säilitada töötajate füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, vältida tervisehäireid, mis on põhjustatud töötingimustest, ning tagada töötaj...
Märksõnad: töötaja, tööandja, õnnetus, töötervishoid, töökeskkond, tegur, tööõnnetus, poliitika, töövõime, pidev, ootused, töökeskkonnavolinik
Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
31 allalaadimist, 2 arvamust
10
..................10 2 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine töötajale toimub pärast töötaja tööle asumist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja või töökeskkonnaspetsialisti poolt. Töötaja täiendav juhendamine korraldatakse alljärgnevatel juhtudel: - uute töötervishoiu ja tööohutuse juhendite või õigusaktide kehtestamisel või kehtivate nõuete muutumisel; - töökorralduse muutmisel või kui tema töös on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg; - tehnoloogia või töövahendite vahetamisel või uuendamisel; - töötaja ümberpaigutamisel teisele tööle või tema tööülesannete olulisel muutumisel; - kui töötaja rikkus tööohutusnõ...
Märksõnad: töötaja, tööandja, pink, tööriistad, seadmed, ohutusjuhend, struktuuriüksus, tööpink, valgustus, pilu, üldnõuded, pinge, kontrollmõõteriistad
Metsandus - Kutsekool
21 allalaadimist, 0 arvamust
5
Märksõnad: töötaja, tööandja, töövahend, tööõnnetus, kutsehaigus, volitused, töökorraldus, töökeskkonnanõukogu, töökeskkonnaspetsialist
17 allalaadimist, 0 arvamust
10
...d 1. Tööõnnetus (1) Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. (2) Tööõnnetus liigitatakse raskusastme järgi kergeks, raskeks või surmaga lõppenud tööõnnetuseks. Raskeks loetakse tööõnnetust, mis põhjustas töötajale raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi. (3) Arst teatab raskest ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ning töötajale ajutise töövõimetuse määramisest viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööandjale ja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele. (4) Tööandja teatab raskest...
Märksõnad: tööõnnetus, töötaja, tööandja, kutsehaigus, tööinspektsioon, tööõnnetused, kutsehaigused, laad, vaatlus, registreerimine, uurimine, tõendid
Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist, 0 arvamust
4
Viljandi Rimi Supermarket kontoriruumid RISKIANALÜÜSI TULEMUSED I. ÜLDANDMED Riskianalüüsi läbiviimise aeg ja koht : 11.06.2009, VILJANDI_________________________ Ettevõtte peamine tegevusala: jaemüük___________ Töötajate keskmine arv: 23________________________________________________________ Töökeskkonna mõõdistamine teostatud: valgustus 11.06.2009___________ ____Katrin Kivisild___________ (aeg) (teostaja) mikrokliima 11.06.2009___________ ____Katrin Kivisild___________ (aeg) (teostaja) müra 11.06.2009___________ ____Katrin Kivisild___________ (aeg) (teostaja) vibratsioon 11.06.20...
Märksõnad: töötaja, asend, riskianalüüs, tarkvara, kivisild, valgustus, tool, selg, müra, heledus, kontrast, töökorraldus, prillid, kujutis, töökeskkond
Tööohutus- ja tervishoid - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
99 allalaadimist, 1 arvamus
23
...eja preventsioon Riskianalüüsitulemuste ja ohutegurite avalikustamine Tegevuskavakoostamine Tagab oma kulultöötajatele ettenähtud töötervishoiuteenuse Korraldab esmaabi Täidab töötervishoiuarsti nõuded Annab oma kulul töötajale isikukaitsevahendid, tööriietuse, pesemis-ja puhastusvahendid Tagab nõuete kätte-saadavuse Kasutab ohutusjuhendeid Ei luba tööle joobeseisundis Teeb koostööd Töökeskkonna Nõukojaga Taotleb Tööinspektsioonilt seaduslikult nõutavad kooskõlastused Täidab tööinspektoriettekirjutusi ja korraldusi TÖÖANDJA Järgib kohustuslikke nõudeid Teeb koostööd töökeskkonna-ohutusttagavate isikutega ohutu ja tervisliku TKK loomisel Jälgib, et ei ohustaks ennast, teisi, keskkonda Järgib töö-ja puhkeaja korraldust Teatab õnnetusjuhtumist, tervisehäiretest tööandjale Kasutab nõutud isikukaitsevahendeid, hoiab need korras Täidab tööandja, TKK-spetsi...
Märksõnad: töötaja, tööandja, ergonoomika, pinge, tööinspektsioon, ülepinge, koormus, stress, monitor, ergonoomia, ülekoormus, terviseriskid, koostööd
19 allalaadimist, 1 arvamus
9
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 1 Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määrus nr 377 Määrus kehtestatakse « Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616) paragrahvi 4 lõike 5 alusel. 1. peatükk ÜLDSÄTTED §1. Rakendusala (1) Käesolevaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid kohaldatakse maa peal, maa all või vees teostatavatel ehitustöödel, mullatöödel, ehitusrem...
Märksõnad: töötaja, ehitusplats, ehitustööd, valgustus, liikumisteed, koormus, mehhanismid, töötajaid, väravad, seadmed, tellingud, lammutus, kaldteed
40 allalaadimist, 1 arvamus
3
...hal töötavad samal ajal vähemalt kahe tööandja töötajad ja puudub tööandja, kes korraldab töid, sõlmivad tööandjad kirjaliku kokkuleppe töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse ning tööandjate vastutuse kohta. Kui kokkulepet ei ole sõlmitud, vastutavad tööandjad kahju tekkimise korral solidaarselt. • Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. Selleks konsulteerib tööandja eelnevalt töötajate, töökeskkonnavoliniku või töötajate usaldusisikuga kõigis töökeskkonnaga seotud küsimustes, mis puudutavad töökeskkonna parandamise abinõude kavandamist, esmaabi andmise, päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate määramist, töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe kavandamist ja korraldamist ning uue tehnoloogia j...
Märksõnad: tööandja, töötaja, riskide, tehnoloogia, ettevõtja, sisekontroll, töötamine, laad, töötaja kohustused, isikukaitsevahendid, pesemisvahendid
Lapsehoidja - Kutsekool
8 allalaadimist, 1 arvamus
7
...ida või viia miinimumini bioloogiliste mõjurite pääs töökohale; c ühiskaitsemeetmed ja/või individuaalsed kaitsemeetmed kui kokkupuudet ei ole muul viisil võimalik vältida; d hügieenimeetmed mis vastavad eesmärgile ära hoida või vähendada bioloogilise mõjuri juhuslikku ülekandumist või pääsu töökohast muusse keskkonda; Eesti õigusakt: Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 1 2 08 Safety signs Directive 92/58/EEC 1 Tööandjad kannavad hoolt käesoleva direktiiviga ettenähtud ohutus ja/või tervisekaitsemärkide eest kui ohte ei saa vältida või piisavalt vähendada ühiskaitsetehnikatega või töökorraldusmeetmete meetodite või menetlustega või tagavad selliste märkide olemasolu Tööandjad võtavad arvesse direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõike 3 punkti a kohast riski hindamist 2 Ilma et see piirak...
Märksõnad: töötaja, tööandja, õigusakt, work, rasedus, liikmesriigid, plahvatus, sünnituspuhkus, õigusaktid, optilise, laad, emü, riskide, tööohutuse seadus
Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
120 allalaadimist, 3 arvamust
30
...ate üle eraldi arvestust. 315.Mis on ületunnitöö ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud? Ületunnitöö on töötegemine üle kokkulepitud tööaja. Üldjuhul on ületunnitöö lubatud poolte kokkuleppel. Summeeritud tööaja arvestuse korral on ületunnitöö kokkulepitud tööaega ületav töö arvestusperioodi lõpul. Tühine ületunnitöö kokkulepe alaealisega ning töötajaga, kes puutub töökeskkonnas kokku ohuteguriga ja kelle tööaega on sellest tulenevalt seaduse alusel lühendatud. Tööandja võib töötajalt vastavalt hea usu põhimõttele nõuda ületunnitöö tegemist tööandja ettevõtte või tegevusega seotud ettenägematute asjaolude tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Ületunnitöö tegemist ei saa nõuda alaealiselt, rasedalt ning töötajalt, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusel...
Märksõnad: töötaja, tööandja, puhkus, tööleping, töötasu, kollektiiv, põhipuhkus, vaidlus, kollektiivleping, usaldusisik, töövaidlus, tööaeg
Õiguse alused - Tallinna Ülikool
50 allalaadimist, 0 arvamust
6
Kodulehekülg http://www.staff.ttu.ee/?hiljat Õppetöö Linke internetitööks http://osh.sm.ee/ - Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur Töötervishoiu ja ohutuse seadus Ohutegurid töökeskonnas on: Töökeskkonna ohutegurid Töökeskkonna ohutegurid võivad olla: • füüsikalised • keemilised • bioloogilised • füsioloogilised • psühholoogilised Psühhosotsiaalsed töökeskkonna ohutegurid Psühhosotsiaalsed töökeskkonna ohutegurid (tööstressorid) on faktorid, mille mõju tulemusena võib tekkida töötaja tervist ohustav tööstress. Bioloogilised ohutegurid Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulga...
Märksõnad: tegur, töötaja, tööandja, ohutegurid, tööõnnetus, riskianalüüs, riskide, raskus, bioloogilised, töötervishoiuteenus, riskihindamine
125 allalaadimist, 1 arvamus
8
...Varusta fritterid termostaadiga, et vältida ülekuumenemist. • Puhasta rasvapüüdureid, pliidiventilaatoreid ja filtreid. • Märgista avariiväljapääsud ning hoolitse selle eest, et seal ei oleks takistusi. • Varusta töökoht tulekustutitega ja kontrolli neid. • Paigalda automaatne tulekahjusignalisatsioon ning sprinklerisüsteem. • Taga töötajate osalemine tuleohutuskoolituses. Psühhosotsiaalsed ohud Psühhosotsiaalsed riskitegurid on seotud töökorralduse ja töö vaimsete nõuetega. Vasturääkivad nõudmised, tööülesannete sisu otsustamise võimatus ning kaastöötajate ja juhendajate toetuse puudumine on kõik olulised riskitegurid. Pikk tööaeg ning sage töötamine öösiti ja nädalavahetustel suurendab hotelli-, restorani- ja toitlustussektori töötajate stressi. Suhtlemine problemaatiliste klientideg...
Märksõnad: töötaja, gaas, lihas, kokk, õli, ventilatsioon, süsinikdioksiidjaid, müra, tööaeg, tuleoht, higi, ohtlikud ained, seadmed, riskitegurid
Turism - Kutsekool
146 allalaadimist, 7 arvamust
13
... on sagedamini mittevastavad metalli- ja puidutöötlemisseadmed ning vahendid kõrguses töötamiseks. Tööinspektorid uurisid kahe aasta jooksul 732 raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud tööõnnetuse asjaolusid ja põhjuseid ning tegid tööandjatele ettekirjutised analoogiliste õnnetuste vältimiseks. Samuti uuriti 397 töötaja kutsehaigestumise põhjuseid. Töökeskkonna seisundit uuris tervisekaitseinspektsioon 1996. ja 1997. a 3510 2 tööstusettevõttes (31 241 töökohta). Kehtestatud normidele ei vastanud 27,4% uuritud töökohtadest, kus töötas 39 750 inimest, keda ohustasid töökeskkonna mõjurid. Töökeskkonna uurimine ergonoomika seisukohalt Kaasajal on kindlaks tehtud, et 80 % kutsehaiguste ja suurõnnetuste põhjuseks on inimviga või inimese teadlikult vale käitumine - nt. ohutusees...
Märksõnad: töötaja, müra, valgustus, faktorid, seadmed, mikrokliima, allergeenid, töökeskkond, ventilatsioon, ergonoomika, müratase, normid, organisatsioon
Majandus - Kutsekool
98 allalaadimist, 4 arvamust
17
Märksõnad: töötajalepingandja, kokk, puhkusõigus, lõpetamine, pankrotlepingu lõpetamine, valdinspektor, algatusvõime
Õigusteadus - Kutsekool
87 allalaadimist, 1 arvamus
5
...sipliinidega- .... kasutab teisi distsipliine oma uuringute ja analüüside tegemiseks 3. Riski termin- Võimalus, et õnnetus juhtub mingi aja jooksul koos tagajärgedega, mis tabavad elu ja tervust, elutähtsaid valdkondi, keskkonda või vara 4. Riskide muutumine ajaloo vältel- 5. Riskihindamine töökohal- Tööandja peab korraldama riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat. 6. Riskimaatriks- Riskimaatriks on risttabel, kus veergudeks mõju suurused ja ridadeks tõenäosused. Projekti kõik riskid kantakse tabeli sobivasse veergu ja sobivasse ritta. Selle abil saadakse hõlbsalt teada, milliste ...
Märksõnad: ergonoomikataja, õnnetus, stressandja, koormus, riskid, müra, riskideinspektsioon, valgustusvõime, mikrokliima, kognitiivne
Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
139 allalaadimist, 1 arvamus
12
Kodanik ja tööturg Töötervishoid, tööohutus ja töösuhted Tööinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete täitmise üle töökeskkonnas. Tööinspektsioon on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis: • teostab riiklikku järelevalvet tõõtervishoidu. tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise Ole töökeskkonnas ning rakendab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses; • teeb turujärelevalvet töökeskkonnas kasutatavate isikukaitsevahendite ohutuse ja kaitseomaduste tagamise üle nende valmistamisel ja müümisel; • teeb järelevalvet ...
Märksõnad: töötuöandjaötajaöleping, arveöinspektsioon, hüvitis, majutus, kogeöohutus, nõustamine, stipendium, juhatusöintervjuu
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
17 allalaadimist, 0 arvamust
14
...ud üldised nõuded Töökoht on ettevõtte territooriumil või tööruumis paiknev töötamiskoht ja selle ümbrus või muud töötamiskohad,  kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel. Kõigile töötamiskohtadele iseloomulikud teatavad üldised nõuded on näiteks:  ?         töökeskkonna riskianalüüs läbi viidud, mille käigus tööandja tegi kindlaks ohutegurid, hindas nende mõju  töötaja tervisele ning vajadusel rakendas meetmeid terviseriski vältimiseks või vähendamiseks; ?         avariiväljapääsud ja nende juurdepääsuteed vabad, takistusteta; ?         töökohad korras hoitud, vead võimalikult kiiresti kõrvaldatud; ?         töötajad töötervishoiu­ ja tööohutuse alaselt juhendatud. Tööandja kujundab ja sisustab töökoha n...
Märksõnad: töötaja, organism, närv, kemikaal, valu, järg, asbest, ioniseeriv, viirusõrm, gaas, müra, vibratsioon, tööandja, põletik, elektrivool, ohutegurid
Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
126 allalaadimist, 2 arvamust
0
...tele turvaline koolitee mängu väljakud spordirajatised ja noorte huvikeskused 11 Edendada rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega kuritegevuse vastasel võitlemisel aga samuti tihendada koostööd Vene Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide korrakaitsestruktuuridega 12 Kiirendada Euroopa Liidu vahendite kaasamisega oluliselt teede ehitust ning suurendada seeläbi liiklusohutust KOHALIK OMAVALITSUS 1 Kohalike omavalitsuste osakaalu ja otsustusõigust ühiskonnaelu korraldamisel tuleb suurendada Pooldame nende iseseisvuse ja vastutuse suurendamist: õiguste laiendamist oma eelarve kujundamisel ja võimaluste loomist neile seadustega pandud kohaliku sotsiaal ning majanduselu korraldamiseks 2 Kohalikele omavalitsustele peavad olema tagatud võimalused kohaliku sotsiaalse infrastruktuuri lasteaiad koolid sotsiaalhoolekande asutused kultuuri ja spordi asu...
Märksõnad: mine, keskerakond, poliitika, haridus, rahvus, omavalitsus, savisaar, meedia, programmi, esta, kindlus, partei, postimees, julgeolek, juhatus, rahvaliit
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
30 allalaadimist, 0 arvamust
37
...todite valiku osas, pidades eriti silmas üksluise töö ja etteantud kiirusel töötamise leevendamist ning nendega seotud tervist kahjustavate mõjude vähendamist; e) kohandamine vastavalt tehnika arengule; f) ohtlike tegurite asendamine ohutute või vähem ohtlikega; g) sellise ühtse üldise ennetuspoliitika väljatöötamine, mis hõlmab tehnikat, töökorraldust, töötingimusi, sotsiaalsuhteid ja töökeskkonnaga seotud tegurite mõju; h) kollektiivsete kaitsemeetmete eelistamine üksikult võetavatele kaitsemeetmetele; i) töötajatele asjakohaste juhiste andmine. 3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi muude sätete kohaldamist, peab tööandja ettevõtte ja/või asutuse tegevuse laadi arvesse võttes: a) hindama ohtu töötajate ohutusele ja tervisele, muu hulgas töövahendite valikul, keemiliste ainete või valmististe kasutamisel ja töökohtade sisustamisel. Pärast hindamist ja vastavalt...
Märksõnad: töötaja, tööandja, direktiiv, õigusakt, riigi teataja, teataja, tööohutus, emü, liikmesriigid, töötajaid, tööandja kohustused, õnnetus
Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
110 allalaadimist, 3 arvamust
14
...vaid pöördumatuid tervisekahjustusi lähtuvalt on valmistis klassifitseeritud väga mürgiseks, mürgiseks või kahjulikuks; 5) aine nimetus, mille võimest kutsuda esile tõsiseid tervisekahjustusi korduval või pikaajalisel kokkupuutel lähtuvalt on valmistis klassifitseeritud mürgiseks või kahjulikuks. Veel on http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=604801 222 Ohtlike kemikaalide käitlemine töökeskkonna ja töötervishoiu seisukohast, vastav seadusandlus. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrus nr 105 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72838 Töökoha riskianalüüsi käigus on tööandja kohustatud: 1) iseloomustama töökoha töötingimusi, arvestades kõigi võimalike ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalidega seotud ohutegureid; 2) mõõtma...
Märksõnad: kemikaal, kemikaalid, labori, kategooria, õnnetus, töötaja, ohtlikkus, riskianalüüs, plahvatus, tuleoht, mürgid, geneetiliselt, kaitsevahendid
Keemia - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist, 7 arvamust
6
... Rasedatele ning rinnaga toitvatele naistele, alaealistele ja puudega töötajatele. 3. Millised nõuded on puhkeruumile? Puhkeruumis ei tohi suitsetada ning, puhkeruum peab olema küllaldase suuruseg, sisustatud laudade ja seljatoega istmetega. 4. Milline sisuline vahe on töökeskkonnaspetsialistil ja -volinikul? Töökeskkonnaspetsialist on tööandja poolt volitatud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes. Töökeskkonnavolinik aga on töötajate poolt valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes. Töökeskkonnavolinik valitaks 4-aastaks. Töökeskkonnavolinik valitakse üks iga rohkem kui...
Märksõnad: töötaja, kemikaal, töövahend, ohutegurid, ohutusõpetus, vibratsioon, raskus, tööandja, tuletöö, töökeskkonnavolinik, ohutuskaart, kohtvibratsioon
93 allalaadimist, 1 arvamus
30
...seerimine, klassifitseerimine, pakendamine, märgistamine ja arvestamine Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise, märgistamise ja arvestamise kord ohtlikus ettevõttes kehtestatakse sotsiaalministri määrusega. § 11. Ohtlike kemikaalide käitlemise korraldus (1) Sotsiaalministri määrusega kehtestatakse: 1) ohtlike ainete loetelu; 2) ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas; 3) elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud. (2) Majandusministri määrusega kehtestatakse: 1) nõuded kemikaali käitlemise seadmele, lähtudes kemikaali ohtlikkusest ja käitlemisviisist; 2) ohtlike ettevõtete ohtlikkuse kategooriad ning kemikaalide summaarse ohtlikkuse määra ja alammäära arvutamise juhend; 3) ohtliku kemikaali künniskogus ja käitlemise piirkogus suurõnnetuse ohuga ettevõttele. (3) Teede- ja sideministri määrusega keht...
Märksõnad: keskkonnamõju, kemikaal, õnnetus, riskianalüüs, litsents, komisjon, kemikaalid, vabariigi valitsus, hädaolukord, suurõnnetus, töötaja, valdkond
Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
159 allalaadimist, 2 arvamust
17
Märksõnad: kemikaal, pinge, trauma, gaas, kemikaalid, elektrivool, mürgid, teadvus, elektritrauma, labori, isolatsioon, vald, töötaja, tolm, prügila, seadmed
93 allalaadimist, 2 arvamust
35
...öle võtta ega rakendada tööl, mis: 1) ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid; 2) ohustab alaealise kõlblust; 3) sisaldab õnnetusohte, mille puhul võib eeldada, et alaealine ei suuda neid õigel ajal märgata ega vältida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu; 4) takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist; 5) ohustab alaealise tervist töö laadi või töökeskkonnas toimivate ohutegurite tõttu. Selliste tööde ja ohutegurite loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on nõutav alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõusolek. 13-14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks taotleb tööandja oma asukohajärgse (elukohajärgse) tööinspektori kirjalikku nõusolekut. Taotluses esitab tööandja § 26 1. lõike punktides 1-7 loetletud andmed, samuti andmed alaealise vanuse ja koolikohustusli...
Märksõnad: tööleping, töötaja, tööandja, kollektiiv, vabariigi valitsus, tööinspektor, tööpäev, informatsioon, teovõime, ärisaladus, õigusakt, anne
Majandus - Kutsekool
54 allalaadimist, 0 arvamust
16
...ks tehtud ja riskid hinnatud, peab tööandja kavandama ja ellu viima meetmed riskide vähendamiseks. Riskianalüüsi alusel määratakse ka töötajate tervisekontrolli sagedus. tagama, et töökoht vastab kehtestatud miinimumnõuetele Siinjuures tuleb silmas pidada ka reguleeritavaid toole ja sobivat valgustust. Ka on määruses sätestatud nõuded kuvariekraanile, klaviatuurile, töölauale, toolile, töökeskkonnale (valgustatus, müra, elektromagnetiline kiirgus, tööruumi sisekliima jne) ja tarkvarale.. planeerima tööd nii, et töö kuvariga vahelduks muude töö- ülesannetega Määruses on sätestatud, et tööd peab saama korraldada nii, et kuvariga töötamine vahelduks teistlaadsete tööülesannetega. Kui see pole aga võimalik, siis peavad puhkepausid moodustama 10% kuvariga töötamise ajast. Pauside sagedus sõltub palju töö iseloomust. Määruses on määratud pauside koguae...
Märksõnad: kuvar, tööandja, töötaja, hiir, asend, klaviatuur, töötamine, tool, stress, prillid, pidev, tööinspektsioon, riskid, valgustus, kombinatsioon
Arvutiõpetus - Kutsekool
33 allalaadimist, 0 arvamust
17
...tada seaduseelnõusid valmistada ette Ministrite Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu istungeid jälgida Ministrite Nõukogu otsuste täitmist nt suhkrutrahv hallata EL i eelarvet esindada EL i rahvusvahelistes organisatsioonides Seadusandlik võim: Liidulepingute osas pole parlamendil sõnaõigust Ministrite Nõukogus ja parlamendis mõlemas hääletatakse transpordi keskkonna arenguabi tööohutuse regionaalarengu sotsiaalpoliitika üle Mõlema nõusolekut vajab kultuur ja tehnoloogia siseturg ja Tarbijakaitse diplomite tunnistamine See on kaasotsustamismenetlus kus parlamendil on vetoõigus 8 Euroopa Liit: kujunemine ja tulevik 1951: kuus asutajaliiget loovad Euroopa Söe ja Teraseühenduse   Pariisi lepinguga loodi kuue asutajariigi vaheline Belgia Itaalia Luksemburg Madalmaad Prantsusmaa ja Saksa Föderatiivne Vabariik ühine söe ja teraseturg Eesmärk ...
Märksõnad: euro, poliitika, organisatsioon, maksud, haridus, inflatsioon, üro, töötu, kapital, ülemkogu, ministrite nõukogu, euroopa liit, finants, julgeolek
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
119 allalaadimist, 0 arvamust
12
...e keelatud töölepingu seaduse §7l2 alusel. Nõusolek vaja seaduslikult esindajalt. Kuid alaealine ei tohi teha tööd, mis: a) ületab tema kehalisi võimeid b) ohustab tema kõlblust c) sisaldab ohte, mida ta ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuste või väljaõppe puudumise tõttu d) takistab tema sotsiaalset arengut või hariduse omandamist e) ohustab tema tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu. 4. Kes võib olla tööandja Tööandja võib olla: juriidiline isik (eraõiguslik või avalikõiguslik juriidiline isik), 18 – aastaseks saanud teovõimeline füüsiline isik. 5. Millistele tegevusaladele ei laine töölepingu seadus? Tööõiguse normid ei laiene eriseadutega reguleeritud teenistujale riigi ja KOV asutustes. 6. Mis on tööleping? Millist osa ta etendab töösuhtes? Tööleping – Töölepingu alusel teeb füüsiline isik, st. töötaja teisele isiku...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, puhkus, töötasu, kollektiiv, ületunnitöö, tööaeg, hüvitis, suhe, kollektiivleping, tööõigus
89 allalaadimist, 3 arvamust
60
... KOKKU TEOORIA LABOR PRAKTIKA 1õn 1 0 0 1. Eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised tööohutusest, keskkonnahoiust ja jäätmekäitlusest ning oskused kasutada ohutust tagavaid vahendeid ja töövõtteid. 2. Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 3. Õppesisu 3.1. TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID. Töökeskkond. Nõuded töökeskkonnale, seadmetele ja masinatele. Tööohutusjuhend. Tuleohutus. Elektriohutus. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Tervisekontroll. 3.2. TÖÖÕNNETUS. Õnnetusoht ja käitumine ohuolukordades. Esmaabivahendid töökohal. 3.3. KESKKONNAHOID JA JÄÄTMEKÄITLUS. Keskkonnastrateegia ja säästva arengu põhimõtted. Keskkonnareostuse ennetamise ja vältimise võimalused töökeskkonnas ja olmes. Jäätmete esmane käitlus. 4. Õpitulemused Õpilane teab ja tunneb: • tööohut...
Märksõnad: moodul, plast, värvimine, hooldus, kere, tehnoloogia, labor, plastid, seadmed, tööriistad, käitlus, jäätmekäitlus, keevitus, teenindus, õppekava
Auto õpetus - Kutsekool
127 allalaadimist, 4 arvamust
15
...ne 2)Tootjaid ja tarbijaid on suunav ja juhtiv roll 3)Tulude jaotaja ühiskonnas TARBIMINE JA SÄÄSTMINE Maslow’ vajaduste hierarhia Eneseteostusvajadus Esteetilised vajadused(sümmeetri, kord,ilu) Kognitiivsed vajadused(teadmised, arusaamine,uudsus) Enesest lugupidamise vajadus(kompetentsus,heakskiit, tunnustus) Kuuluvus-ja armastusvajadus(Kiindumus, omaksvõtt,kuuluvus) Turvalisusvajadus(rahulikkus,ohutus, hirmu puudumine) Füsioloogilised vajadused(Toit, vesi, õhk) Tarbija on inimene, kes ostab tooteid või teenuseid isiklikuks kasutamiseks. Kui tarbija kasutab teiste tarbijatega raha, siis ta võtab osa toote ja teenuste turust. Enne kui sinust saab tarbija pead ressursiturul teenima sisetulekut. Tuluallikad Tulu tööst – palk Tulurikkusest Rikkus on omanduses olevate asjade väärtus. Moodustavad : varandus + säästud pangaarvel+ investeeringud. Rikkuse suurendamine säästes ja investeerides. Investee...
Märksõnad: kindlustus, nõudlus, intress, laen, hoius, konkurents, müüja, alternatiiv, maksud, töötaja, kapital, maksusüsteem, ostja, kaubad, ettevõtja, rikkus
Majandus - Keskkool
37 allalaadimist, 0 arvamust
6
Märksõnad: töötajaüra, valgustus, vibratsioon, kemikaalid, tööandja, ohutegurid, kaitsevahendid, bioloogilised, ventilatsioon, töö iseloom, tööruumid, pidev
Keskkonnaõpetus - Kutsekool
4 allalaadimist, 0 arvamust
3
NAISED TÖÖKESKKONNAS Töökeskkonnas peavad olema täidetud väga paljud tingimused, enne kui võime seda nimetada tõeliselt ergonoomiliseks töökohaks. Töötaja tervist mõjutavad mürgised ained, infrastruktuur, ultraheli, sotsiaalsed ja psühholoogilised tegurid, füüsilised koormused, tehnoloogilise protsessi kulgemise muutused jne. Üks olulisemaid keskkonnatingimusi on töökoha kliima – õhu temperatuur ja niiskus, õhu liikumine, soojuskiirgus töökohal või mujal inimese lähemas ümbruses. Ent kui ka ...
Märksõnad: töötaja, müra, rase, pereelu, tööelugustus, töökeskkond, töötajaid, muutused majanduses, skeemid, enne sünnitust, riskide, kokad, rase naine
Töökeskkond - Kutsekool
8 allalaadimist, 0 arvamust
5
...meid ei vajata, kirjalik dokumentatsioon ei ole vajalik. MINIMAALNE RISK – ohuteguri riskitaseme vähendamine ei ole kohustuslik, kuid tuleb pidevalt jälgida. Kui võimalik, püüda vähendada. TEATUD RISK - vajalik meetmete kasutuselevõtt riski vähendamiseks, kui majanduslikult vähegi võimalik; abinõud tuleks rakendada 3…6 kuu jooksul. TÕSINE RISK – kui risk esineb tööprotsessis, on ohutusmeetmete kasutamine ja riskitaseme vähendamine koheselt vajalik; kui see pole võimalik 1 kuu jooksul, tuleb töö peatada/lõpetada. VÄGA TÕSINE RISK – riski vähendamine on vältimatu; töö tuleb koheselt peatada, selle riskitasemega ohualas on töötamine keelatud. RISKI HINDAMINE I Tagajärg OHUTU VÄHEOHTLIK ERITI OHTLIK Esinemise tõenäosus (võivad tekkida (võivad tekkida (ohtu või ...
Märksõnad: töötaja, töötamine, tool, juhtmed, töökeskkond, koormus, sundasend, sisekliima, anita, valgustus, tööruumide, soojuseaigutus, isteasend, kaldenurk
26 allalaadimist, 0 arvamust
3
Atoy Automotive OÜ (ettevõtte nimetus) RISKIANALÜÜSI TULEMUSED I. ÜLDANDMED Riskianalüüsi läbiviimise aeg ja koht : 1. Juuli – 31. August 2010 (praktika aeg). Atoy Automotive OÜ Ettevõtte peamine tegevusala: Atoy edastab remonditöökodadele tööriistu ning sõidukite tööstustele komponente ja hooldusvahendeid Töötajate keskmine arv: 10 töötajat Töökeskkonna mõõdistamine teostatud: valgustus 23.02.11 (aeg) (teostaja) mikrokliima 23.02.11 (aeg) (teostaja) müra 22.02.11 (aeg) (teostaja) vibratsioon 22.01.11 (aeg) (teostaja) II. RISKIANALÜÜSI METOODIKA Riskianalüüs on teostatud kõik...
Märksõnad: töötajaskianalüüs, raamatupidaja, valgustus, müra, peegeldus, kemikaalid, ohutegurid, sundasend, koormus, õhutemperatuur, õhuniiskus, vibratsioon
Tööohutus- ja tervishoid - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
64 allalaadimist, 3 arvamust
18
...kse organisatsiooni keskkonnaeesmärkide püstitamisel. Keskkonna- aspektide väljaselgitamine määrab organisatsiooni tegevusega minevikus toimunud, praegusel ajal ning tulevikus kaasneda võiva, nii positiivse kui ka negatiivse mõju keskkonnale; 2) organisatsioon peab arvestama oma tegevuse, toodete ja teenuste keskkonnamõju ning selleks kehtestama kindlad reeglid ja protseduurid; 3) kui välised nõuded ei vasta organisatsiooni vajadustele või puuduvad, siis kasutata- sesisemiseid tulemuslikkuse hindamise kriteeriumeid ja eelistusi; 4) organisatsioon peab püstitama keskkonnapoliitikast tulenevalt kindlad eesmärgid, et saavutada keskkonnaalast efektiivsust. Keskkonnategevuse tulemuslikkust võib hinnata indikaatorite abil; 5) töötatakse välja keskkonnajuhtimiskavad, mis käsitlevad kõiki keskkonnaeesmärke. Kava peaks sisaldama omakorda tegevuste ajakava, vajalikke ressursse ja ko...
Märksõnad: öko, organisatsioon, keskkonnajuhtimissüsteem, poliitika, säästev, keskkonnapoliitikak, säästev eesti, sete, mitmekesisusgis
4 allalaadimist, 0 arvamust
11
... tegurid tootmises? • Toote eripära, nt kiiresti riknev toode, disaintoode või masstoode • Toote valmistamise tehnoloogia (inimene, masin, automaatika) • Masinate ja seadmete eripära ning nende sobivus erinevate toote valmistamiseks (praak, kaod) • Ruumide sobivus, töökoha asukoht ja vahemaad • Töökohtade ergonoomika (tooli kõrgus, liini kõrgus jms) • Füüsilise töökeskkonna eripära ja ohtlikkus (keemiliste ainete käitlemine, kuumus, madal temperatuur) • Kasutatavad infosüsteemid (arvuti, kaustik, suuline info) 21. Millised on töökorraldust mõjutavad tegurid teeninduses? • Klientide hulk ja selle muutus ajas • Kontakti saamine/hoidmine kliendiga, kliendihaldussüsteemide kasutamine • Klientide vajadused ja teenuste eripära, standardiseeritud teenus või disainitud teenus • Teenuse osutamise koht (salong, kodu, Int...
Märksõnad: töötaja, organisatsioon, tootlikkus, töökorraldus, töö analüüs, intervjuu, informatsioongasüsteem, vaatlus, tööpäev, müügitulu, dokument
Töö- ja palgakorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist, 2 arvamust
12
...eantud vara säilimiseks ning rakendada meetmeid, et kolmandate isikute omavoliline juurdepääs asjadele oleks välistatud 30. TÖÖINSPEKTSIOON Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. ööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis. Tööinspektsiooni kohaliku inspektsiooni juures tegutseb töövaidluskomisjon, mis juhindub oma töös «Individuaalse töövaidluse lah...
Märksõnad: töötaja, tööandja, tööleping, vaidlus, töövaidlus, puhkus, komisjon, kollektiiv, ületunnitöö, töövaidluskomisjon, avaldus, töölähetus
29 allalaadimist, 0 arvamust
11
..., kindad, väljas töötamiseks lisaks kummikud. Kõik töötajad kannavad ühtset riietust, mille pesemine toimub kohapeal pesumasinaga. Koristustöid teostavad klenditeenindajad. Juhataja ja asetäitja tööaeg on E...R 8.00...17.00. Müüja-klienditeenindajatel vastavalt graafikule kuni 12 tunniste vahetustega. Üldiselt on tööl üks müüja-klienditeenindaja. RISKIANALÜÜSI TULEMUSED Tabel 1. Töökeskkonna ohutegurid, terviseriski hinnang ja soovitused Jrk. Ohutegur Tingimuste kirjeldus (hinnang olukorrale, kasutuse olevad Riskitase Soovitused ja ettepanekud Nr. abinõud), esinemiskoht Hinnang riskile kavandatavateks tegevusteks 1. 2. 3. 4. 5. ...
Märksõnad: töötaja, kuvar, järg, ohutegurid, riskianalüüs, klienditeenindaja, valgustus, tööruumid, ekraan, müüja, töötajaid, tööruumide, pidev, hiir
Töökeskkond - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
166 allalaadimist, 5 arvamust
14
Märksõnad: kaitsevahend, tööriistad, müra, kaitsevahendid, isikukaitsevahendid, töötaja, filter, kindad, kaitseriietus, kangas, kõrvaklapid, jalatsid, kate
Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
69 allalaadimist, 1 arvamus
6
Tööandja peab tagama, et töökeskkonna ohutegurid ei ohusta ega kahjusta töötaja tervist ning tööprotsess ei põhjusta töötajale füüsilist või vaimset ülekoormust. Selleks peab tööandja kindlaks tegema võimalikud ohutegurid ning määrama tegevusi, mis ennetavad või vähendavad nende mõju. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded sätestab Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. 1. Töötaja tööasend ja liigutused – töökoht peab olema kujundatud nii, et töötaja saaks oma asendit muuta j...
Märksõnad: töötaja, valgustus, müra, tööruumid, ventilatsioon, liikumisteed, tööprotsess, tööandja, tööasend, töötajaid, vibratsioon, tolm, koormus
Töökeskkond - Kutsekool
17 allalaadimist, 0 arvamust
12
..............................12 2 SISSEJUHATUS Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimuvad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid. Töökeskkonna ohuteguriteks võivad olla müra, tolm, kahjulikud gaasid, valgustuse puudused, õhu temperatuur, füüsilise töö raskus. Tööõnnetust võivad põhjustada ka masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad. Ohutegurite olemasolu sõltub töö ja tehnoloogiliste protsesside iseloomust, kasutatavate seadmete korrasolekust, kaitsevahendite piisavusest ja kasutatavate ma...
Märksõnad: töötaja, gaas, lihas, meetodid, müra, ventilatsioon, töötajaid, surugaas, süsinikdioksiid, raskus, ohtlikud ained, higi, kukkumised, põletused
35 allalaadimist, 1 arvamus
19
...avas majanduses omab üha suuremat tähtsust töökeskkond, kus inimesed töötavad. Töötingimustest sõltub mitte ainult töötajate tervis, vaid ka nende töö tulemus., s.h. toodangu või teenuse maht ja kvaliteet. Parandades töötingimusi vähendame töötajate haigestumistest ja tööõnnetustest põhjustatud tööajakadusid ning hoiame kokku vahendeid haigushüvitiseks. Ettevõtte töökeskkonna seisund sõltub suures osas töötervishoiu ja tööohutusalase töö korraldamise tasemest ettevõttes, s.t. äriühingu juhatuse või asutuse juhi tegevust ohutute ja tervislike töötingimuste loomisel. Oluline on koostöö arendamine töötajate esindajatega, s.h. seaduses sätestatud töökeskkonnastruktuuride moodustamine ja töölerakendamine. Treegeri kohviku OÜ-s on töökeskkonnaspetsialist ja volinik määratud, nad on läbinud vastava koolituse. Eesmaabi korraldus toimub vastavalt...
Märksõnad: töötaja, kohv, kohvik, üritus, arve, andja, kokk, tööprotsess, töökorraldus, tööandja, teenindamine, töötasu, tööleping, tellimus, töötajaid
Töö-ja palgakorraldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
111 allalaadimist, 1 arvamus
35
...raatlikud takistused kodanike juurdepääsul riigi õigusabisüsteemile. 15. Edendada rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega kuritegevuse vastasel võitlemisel, aga samuti tihendada koostööd Vene Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide korrakaitsestruktuuridega. 16. Kiirendada Euroopa Liidu vahendite kaasamisega oluliselt teede ehitust ning suurendada seeläbi liiklusohutust. Kohalik omavalitsus Keskerakond on seisukohal, et kohalikud omavalitsused on demokraatliku ühiskonna alus. Meie eesmärk kohaliku omavalitsuse poliitika valdkonnas on Eesti Vabariigi Põhiseaduse mõtte kohase kodanikuühiskonna kujunemine ja elanike sisuline kaasatus kohaliku elu küsimuste otsustamisse. Senine riigiametnikukeskne ühiskonnakorraldus ei ole meile vastuvõetav. Tugineme Euroopa kohalike omavalitsuste harta põhimõtetele. Kohalik omavalitsus on kohalike probleemide lahe...
Märksõnad: haridus, poliitika, omavalitsus, julgeolek, keskerakond, programmi, kuritegevus, infrastruktuur, kriisi, täiend, noorsoo, maaelu, arstiabi, koostööd
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
46 allalaadimist, 1 arvamus
32
...ast, et Soome on meie põhjanaaber. Soome on meid alati aidanud ja ta on meile nagu suur vend. Välja on toodud Soome üldandmed. Majanduse lähiajalugu ja hetke seis. Soome on kõrgelt arenenud riik ja tal on palju rahvusvahelisi ettevõteid. Ka saab kajastamist Soome rahvastik, rahvarvu muutused ja Soome suurimad linnad. Juttu tuleb ka Soome maavaradest ja energiast. Mööda ei saa minna ka Soome põllu- ja metsamajandusest. Lõpus on juttu ka transpordist ja turismist. Üldandmed Riigihümn Maamme (Vårt land) Pealinn Helsingi Pindala 337 030 km² Riigikeel(ed) soome ja rootsi Rahvaarv 5 276 955 (2006) Rahvastiku tihedus 17,4 in/km² President Tarja Halonen Iseseisvus 6. detsember 1917 Rahaühik euro (EUR) Tippdomeen .fi Telefonikood 358 ...
Märksõnad: mets, euro, majanduskasv, paber, soome majandus, land, põllumajandus, sektor, metsamajandus, turism, elektroonika, metsad, toiduainete, finland, kriisi
Geograafia - Keskkool
61 allalaadimist, 0 arvamust
15
...aealise töölevõtmisel; 6) ühe vanema või hooldaja kirjalik nõusolek 15-aastaseks saanud alaealise töölevõtmisel; 7) seadusega ettenähtud juhtudel töötamisluba välismaalase või kodakondsuseta isiku tööle võtmisel; 8) muud dokumendid seaduse või vabariigi valitsuse määrusega ettenähtud juhtudel. Kohustuslikud dokumendid: Tööleping. Isikukaart. Tööraamat. Töösisekorraeeskirjad. Töökeskkonna riskianalüüsi tulemused ja tegevuskava. Tööaja arvestuse dokumentatsioon. Muud võimalikud dokumendid. Varalise vastutuse leping. Kollektiivleping. Tööandja poolt kehtestatud juhendid ja korrad. Puhkuse ajakava. 3. Teema - TL.-u muutmine. TL.-u muutmise mõiste. Töölepingu muutmine on töölepingus kindlaksmääratud tingimustes muudatuste tegemine, sealhulgas mõnede tingimuste lepingust väljajätmine või täiendavate tingimuste lepingusse võtmine. Kõik muudatused tuleb vor...
Märksõnad: töötaja, puhkus, tööandja, tööandja, tööleping, rase, kollektiiv, töövõime, ületunnitöö, puhkusetasu, hüvitis, tööinspektor, sünnituspuhkus
Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
188 allalaadimist, 2 arvamust
4
3.4. Vee-energia Veehoidlad vähendavad üleujutuste ohtu, tekitavad veetagavara (saab kasutada niisutuseks või elanikkonna veega varustamiseks, puhkemajanduse arendamiseks jne). Arenenud riikides püütakse loobuda ehitamast kõrgeid tammesid. Hüdroelektrijaamadele oluline piisava tarbimise olemasolu, suurte liinikadude tõttu ei tasu elektrienergiat kaugele vedada. Kõige rohkem hüdroenergiat toodetakse USA-s ja Kanadas. Kokku neis kahes neljandik maailma veejõujaamade elektritoodangust. Euroopas toodetakse suurem ...
Märksõnad: põllumajandus, vegetatsiooniperiood, mullad, talv, vööde, rant, metsad, valdkond, mais, parasvööde, mandriline, päikeseenergia, erosioon, tuumaenergia
Geograafia - Keskkool
56 allalaadimist, 1 arvamus
25
...test vajalikul tasemel ning koostöö teiste asjakohaste asutuste ja organisatsioonidega on ebapiisav. Enamasti soovivad tööpuudust vähendada valitsused. Selleks on mitu põhimõtteliselt erinevat teed. Üks võimalik lähenemine on lühendada töö otsimiseks kuluvat aeg ja nii töötuse kestust. Selleks on omakorda mitmeid võimalusi: Suurendada töötute tööotsimise aktiivsust. Näiteks nõuded, mille kohaselt töötu peab abiraha saamiseks regulaarselt tööd otsima. Tööturuametitel on mõnikord õigus nõuda vastavaid dokumente (avalduste koopiaid, äraütlevaid vastuseid, jms). Parandada töötute kvalifikatsiooni. Nii muutuvad nad sobilikeks rohkemate tööpakkumiste jaoks ning nad saavad kiiremini sobiva pakkumise. Seda peetakse teoorias üheks kõige paremaks töötuse vähendamise ja majanduse tugevdamise vahendiks. Praktika aga näitab, et töötute koolituskursuste mõju ...
Märksõnad: töötu, töötus, töötaja, tööpuudus, hõive, turg, töövõime, tööturg, nõudlus, rahvastik, tööandja, tööjõud, töötuse määr, tööhõive
Makroökonoomika - I Studium
61 allalaadimist, 0 arvamust