Otsingule "palindroom" leiti 28 faili

Kirjanduse eksam erinevad PILETID
33
rtf
Isikustamist kasutakse loodusnähtuste, aga ka esemete ja mõistete hingestamiseks ja lugejale lähendamiseks.(mis sa nutad lillekene) jne Lausekujundid Retoorilised pöördumised kordused paralleelism ellips jne Kõlakujundid algriim anagramm onomatopoeetilised väljendid jne Kõlakujundid - alliteratsioon - kaashäälikute kordus sõna algul ( nt. vanem venda vennikene) assonants - täishääliku kordus karjapõli kadakane (all-liter+assonants) =algriim anagramm- tähemäng ( isa - asi, sai ) palindroom - sõna vasakult paremale ja paremalt vasakule sama , sõnatähendus sama. (kook) onomatopeetilised väljendid - loodushääli jäljendavad sõnad riim - (mõeldud lõppriimina) sõnade kokkukõlksumine , ristriim , süliriim jne. Vabavärsiline luule tekib 50ndtae lõpus Lausekujundid retoorilised pöördumised - tunderõhuga küsimine ( "Ärge tapke inimest!" H.Visnapuu, "Teid ma teretan EEstimaa pojad !" L.Koidula) anafoor - lausete või sõnade kordus värsi(rida) alguses.( Jumalaga kohab laasi , jumalaga ilus ilm" Anna Haava ) p...
Kirjandus - Keskkool
35 allalaadimist, 2 arvamust
Kirjanduse eksami materjal
61
doc
F.Tuglas) • Kalambuur e. sõnadega mäng(Arvus 11 ühed ei salli üks teist. I.Raag) • Homonüümid- tähenduselt erinevad(Üksteist, üksteist) • Paradoks- kummaline vastuolu sisaldav ütlus, mis toob esile sügavamad elutõed(Surm ühel silmad suleb, teasel kisub valla. M.Under) Piltkujundid: • Akrostihhon-eriline luuletus. Iga rida peab algama järgmise tähega nii, et ülevalt alla ainult esimesi tähti lugedes saadakse kokku mingi kindle sõna või lause. • Palindroom -sõnad mis on ka tagurpidi lugedes sama tähendusega(Aias sadas saia) 3)Kirjandusvoolud-romantism, realism, ekspressionism, sümbolism, naturalism, ROMANTISM: Romantism on 18.sajandil Saksamaal tekkinud kirjanduse suund ehk vool. Romantism väärtustab isiksust koos puhaste ja ja kängitsemata tunnete, igatsuste, lootuste, armastuse, õnne, hiilguse ja salapäraga. Romantilised tegelased: • Toontatakse erandlikkust • Positiivsed tegelased tihti idealiseeritud • Tegelasi vastandatakse • Mehe...
Kirjandus - Keskkool
384 allalaadimist, 10 arvamust
Contra - Margus Konnula
4
doc
Biograafia, looming jpm
Kirjandus - Keskkool
58 allalaadimist, 2 arvamust
Sissejuhatus semiootikasse
35
doc
Tehiskeeled on orienteeritud mingitele kindlatele ülesannetele. Matemaatiline keel Semiootiline k. LK Tähestik: A={a;b}a ab abaab – ahelad tähtedest Silbid Tähestiku 4 elementi: • E (eksplosiit. G, B, D, K, P, T – kõige vähem helisisust) • F (frikatiivid. S, V, F – tugevamad kui sonandid) • S (sonandid. L, R – kasvava helisuse seadus. Võivad moodustada silbi) • V (vokaalid) Foneemide süntaks. Palindroom: • Isa asi • Sum summus mus (olen suurim hiir) • Kuulilennutunneliluuk • Sator Arepo Tenet Opera Rotas SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS S→αSα S → Ø (ükskõik mis täht) Vra 112 → 211 Arv + 323 selline arv, mis võrdub oma „vraga” Vt. „Melanhoolia” (gravüür) Palindroomid on esinenud paljudes kultuurides → maagiast eetikani Semiootika koosneb kahest seotud, kuid iseseisvast komponendist – grammatika, keel. Keeleväline väärtus – kodeeritakse elementidesse (keele semantilised vo...
359 allalaadimist, 17 arvamust
Bakterirakkude kasv ja seda mõjutavad tegurid
91
doc
Sama aktivaator võib erinevate promootorite transkriptsiooni aktivatsioonil toimida erinevalt. Aktivatsiooni mehhanism sõltub sellest, kui kaugele regulaator promootorist seondub. CRP (cAMP Receptor Protein), tuntakse ka nimetuse all CAP (Catabolite Gene Activator Protein), on dimeerne valk, mis koosneb 2-st identsest 22,5 kDa suurusest subühikust (209 aminohapet). Ta on aktiivne ainult cAMP juuresolekul. CRP dimeer seondub 22 bp pikkusele palindroomsele järjestusele, mõlemale poolsaidile üks subühik. Erinevate promootorite puhul seondub CRP promootorist erinevale kaugusele: 1) lac promootor – seondumine regiooni -72 kuni -52 2) gal promootor – seondumine regiooni -50 kuni -25 6 3) ara promootor – seondumine regiooni -107 kuni -78 Aktivaatori ja RNA polümeraasi interaktsioon sõltub sellest, kui kaugele aktivaator transkriptsiooni alguspunktist seondub. Vastavalt inte...
Lüürika olemus
3
doc
ikujundid Kõnekujundid Lausekujundid Kõlakujundid Epiteet Retooriline pöördumine Allinteratsioon Võrdlus Kordused Assonants Metafoor Parallelism Riim Metonüümia Kliimaks Anagramm Hüperbool Antitees Onomatopoeetilised sõnad Litotees Ellips Palindroom Sünekdohh Sidesõnatus Personifikatsioon Sidesõnakus Allegooria Inversioon Perifraas Eufemism Kõnekujndid Eufemism- peiteline väljend Nt: võsavillem, susi, vikatimees Perifraas- eufemismi sugulane, ümberütlev väljend Nt: loomade kuningas Allegooria- mõistukõne Nt: valm, muinasjutt Hüperbool- liialdatud suurendamine Nt: sajab ja sajab lõpmata, ääretu meri Litotees- liialdatud vähendamine Nt: pöialpoiss, sipelgapiht Metafoor- ühendab erinevaid nähtusi sarnasuse a...
Kirjandus - Keskkool
35 allalaadimist, 1 arvamus
Ilmar Laaban
24
doc
(Vaiksoo,2005) Laabanil on üks tore limerik: Üks talueit Vana-Kuustes kandis hauduvat kana juustes; kui munast ilmus tibu, oli eidest saanud libu pudsajatega juuksetuustes 14 2.7. „Eludrooge ego-ordule“ 2008. aastal ilmunud kogu on pühendatud puhtalt palindroomidele . Neis on kohati “satanismi” hõngu selle väljendi parimas mõttes, sellist noort kõhetavat rõõmu, mis valdab, kui altariornamendist tipul seisva viisnurga avastad. Näiteks proovige aduda: „Ropu urinaga lapsi tootis palagani ruupor; Liitperssest nirp, ilutu, tulutu, tuli printsess-reptiil; Neeger, usu! Sure, geen!; Sirel, tihene Vene Hitleris!; See aval laip asugu sugusapi all-ava ees.“(Ilves, 18.01.09) 15 3. TEKSTINÄITED Ma armastan teid Tapeedi põlismetsas eksl...
Kirjandus - Keskkool
72 allalaadimist, 1 arvamus
luule ja poeetika
1
doc
poeetilinetäiend Võrdlus-kõrvutamine ühise tunnuse alusel Meta ühendab erinevaid nähtusi sarnasuse alusel Isikustamine-e.personifitseerimine millelegi mitte inimlikule isikuomaduste omistamine Sümbol-võrdkuju,pilt või märk,mis esindab mõnd nähtust või mõistet eriti abstraktselt Allegooria-e. Mõistukõne tekst tervikuna vihjab millelegi millest otse juttu e tehta Iroonia-pilkavteesklus,öeldakseüht aga vihjatakse vastupidisele Gradatsioon-e.astendus tähenduslik tõus või langus luuletuses Palindroom-mõistatuse liik mida võib lugeda mõlemat pidi Haiku-riimideta luuletus e.ajviite- lõbuluuletus Tanka-riimideta luuletus e.lühiluuletus Sonett-14 realine kinnisvormis luule Itaaliasonett -4+4+3+3 värs inglinesonett-4+4+4+2 värssi Alliteratsioon-e. Algriim sõnade esihäälikute kunsti kavatsuslik kordus assonants-e.algriim sarnaste vokaalide kordus sõnade algul värsis Onomatopöa-e.jäljendused (mull,mull,mull) Salmid-e.stroofid sarnase ehitusega rühmadeks liitunud värsid Onegini stroof-luuletus mis sisaldab 14 rida Poeem-l...
Kirjandus - Keskkool
24 allalaadimist, 0 arvamust
Ahvi ja inimese erinevused
4
doc
tabel
Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist, 0 arvamust
Sissejuhatus kirjandusteadusesse
20
rtf
(Ilmar Laaban) 8. palindroom (vrd graafilised kujundid) Sure, sa vatsahaige regi, ahastavas erus! (Ilmar Laaban) B. Graafilised kujundid ehk piltkujundid 1. silmariim Pambu Peedu lemmikkirjanik on Baudelaire, teisi loeb ta vähe teab vaid kaude Mar...
NEUROLINGVISTIKA
5
doc
HARJUTUS
Psühholoogia - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
Biokeemia II testiks
12
pdf
Histoonid on valgud, mis seostuvad tugevalt DNAga ning esinevad kõikide eukarüootide kromosoomides. Mittehistoonsed valgud on geeni ekspressiooni regulaatorid. o o o o 0 o 0 o o 3. RNAde struktuuritasemed: mRNA: 1 (oletatakse ka 2 ); tRNA: 1 , 2 , 3 ; rRNA: 1 , 2 , 3 , 4 . tRNA sekundaarstruktuur. Ristikheinaleht. Ulatusliku H-sidemete võrgustiku tekke tõttu tRNA palindroomsetes lõikudes moodustub 4 kaksikhelikaalset domeeni, millest 3 lõpevad silmusega ning neljas „tüvega“, kus 3’ ja 5’-otsad. tRNA-s leidub palju ebaharilikke ribonukleosiide. Erinevate tRNA molekulide minimaalne arv rakus on 31. Ribosoomne RNA. Kõik ribosoomid koosnevad suurest ja väikesest subühikust. Umbes 23 osas RNA-st, 13 osas valgust. rRNA toimib toena ribosoomsetele valkudele ja võib omada katalüütilist aktiivsust. Kõrge ahelasisene järjestuste komplementaarsus põhjendab (ilmselt) ulatuslikku a...
Mitmekülgsed üheksakümnendad-luule-Contra-Kivirähk
7
doc
Lisa loetud luuletuste ja kasutatud teoste pealkirjad. Lugesin Contra ehk Margus Konnula luuletusi. Contra luule on lõbus, laululine ning leidlike riimidega. Üks väga omapärane ja huvitav element, mida Contra kasutab, on palindroom . Palindroomid on read, mis on tagurpidi lugedes täpselt needsamad, mis õigetpidigi, nagu näiteks: «Ines kuule see kena vrakk karvane kees eluukseni.» Tihti kasutab ta oma loomingus Võru murret. Arvatavasti just seetõttu, et kasutab Võru murret ka oma esmase kõnekeelena. Contra loomingust võib leida palju paroodiat ning kalambuure ehk sõnamänge. Lisaks on Contral ka virtuoosne keelekasutus. Ta on hetkel kindlasti üks populaarsemaid luuletajaid Eestis just tänu oma keelekasutusele. Ta on kergesti arusaadav, tema luuletused o...
Kirjandus - Keskkool
30 allalaadimist, 2 arvamust
Kirjandusteaduste alused konspekt
17
doc
KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 2010 / 2011
Molekulaar - ja rakubioloogia KT1 kordamisküsimuste vastused
13
docx
Tavaline. Olulisim omadus on võime painduda piki telge, kui DNA komplekseerub valkudega. Z-vorm: vasakukäeline, pikim ja peenim – 3,8 Å, 12 bp pöörde kohta. Sellise vormi annavad lühikesed ahelad ja alternatiivsed nukleotiidid. Teatud nukleotiidide järjestused põhjustavad DNA ebaharilikke sekundaarstruktuure: Painded: tekivad enam kui nelja järjestikuse A esinemisel DNA ahelas. Ristikujulised ja juuksenõelstruktuurid tekivad palindroomsete järjestuste esinemise korral (palindroomseteks nim kaheahelalise DNA järjestuselõike, kus esineb kahekordnse sümmeetriaga pöördkordused). Superspiraalid =tertsiaarstruktuur DNA kaksikheeliks on keerdunud ümber imaginaarse toroidi, ümber iseenda või asetsevad pikas lineaarses ahelas. Ensüümid (topoisomeraasid, güraasid) võivad luua või kõrvaldada superspiraale. Lämmastikalused paarduvad omavahel vesiniksidemete kaudu. Paarid moodustuvad puriinide ja pürimidiinide vahel komplementaarsus...
Mälumäng 7-12 klassile-teemal keeled ja antiikmaailm
1
docx
7-12.klass 1) MITU TÄHTE ON EESTI TÄHESTIKUS? 2731 2) MILLISE KEELE KIRJATÜÜBID ON HIRAGANA JA KATAKANA? Jaapan 3) KUIDAS NIMETATAKSE SÕNA VÕI LAUSET, MIS TAGURPIDI LOETUNA ANNAB SAMA SÕNA VÕI LAUSE? Palindroomiks 4) KUIDAS NIMETATAKSE TEADUST, MIS UURIB SÕNADE PÄRITOLU? Etümoloogia 5) MIS KEELES ON KIRJUTATUD TROOJA? Heebrea 6) KUIDAS NIMETATAKSE KOLME PUNKTI, MIS MÄRGIVAD MINGI TEKSTIOSA VÄLJAJÄTMIST DOKUMENDIST? Ellips 7) MILLINE PIIBLI TEGELANE JUHATAS ORJAD EGIPTUSEST VÄLJA? Mooses 8) KES OLI RA? Päikesejumal 9) MILLISE KAASAEGSE MÄNGUGA, MIDA MÄNGITAKSE RUUDULISES PÕHJAL, SARNANES EGIPTUSE MÄNG „SENET“? Male 10) MIKS KANDSID KREEKA SÕDURID LAHINGUS PUNASEID KEEPE? Siis ei p...
Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman
28
doc
Matemaatiline keel Semiootiline k. LK Tähestik: 15 A={a;b}a ab abaab – ahelad tähtedest Silbid Tähestiku 4 elementi: • E (eksplosiit. G, B, D, K, P, T – kõige vähem helisisust) • F (frikatiivid. S, V, F – tugevamad kui sonandid) • S (sonandid. L, R – kasvava helisuse seadus. Võivad moodustada silbi) • V (vokaalid) Foneemide süntaks. Palindroom: • Isa asi • Sum summus mus (olen suurim hiir) • Kuulilennutunneliluuk • Sator Arepo Tenet Opera Rotas SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS S→αSα S → Ø (ükskõik mis täht) Vra 112 → 211 Arv + 323 selline arv, mis võrdub oma „vraga” Vt. „Melanhoolia” (gravüür) Palindroomid on esinenud paljudes kultuurides → maagiast eetikani Semiootika koosneb kahest seotud, kuid iseseisvast komponendist – grammatika, keel. Keeleväline väärtus – kodeeritakse elementidesse (keele se...
193 allalaadimist, 8 arvamust
Molekulaar- ja rakubioloogia KT I kordamisküsimused
8
docx
Valkna loetava aine esimese testi kordamisküsimuste vastused
10-klassi kirjanduse eksami piletid
15
odt
I J.Krossi „Väike Vipper“: kokkuvõte süžeest; Vipperi ja Ledoute`i iseloomustused; teose peamõte. II Sonett. Shakespeare´i soneti peastesitus: meeleolu ja sõnumi sõnastamine; Kõnekujundid luuletuses; soneti tunnused SONETT-13. sajandil Itaalias loodud luulevorm, koosneb 14 värsist (reast). Itaalia soneti värsid jagunevad stroofideks (salmideks) skeemi 4+4+3+3 järgi. Peategelaseks oli Tiit Vipper, keda hüüti Väikeseks Vipperiks. Ta õppis Granbergi gümnaasiumis. Ta polnud küll auditooriumi heleda pea, aga siiski o...
Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
KLASSIKALINE GENEETIKA
23
doc
Kuna DNA dupleksi avamine on lihtsam A- T rikastest regioonidest, on ori regioonid alati A-T rikkad. DNA ahelate lahtisulamise tulemusena ilmneb struktuur, mida nimetatakse replikatsiooni mulliks ehk silmaks (lokaalne denaturatsiooni ala). E.Coli’l alguspunktiks oriC (13mer, 13bp jarjestus on 3-s tandeemses korduses ja 9-mer 4-s korduses replikatsioonivalkudega seondumiseks). Eukarüootidel algus on ARS (50 bp A:T rikast 11bp järjestust) 92. DNA tandeemsed ja palindroomsed järjestused. Mõõdukalt kordistunud DNA piirkonnad (12,5 % genoomist) on sellised, kus igat lõiku on 104 - 105 koopiat. Siia kuulub geneetilist infot mittekodeerivaid alasid, mis asetsevad genoomis rühmiti (tandeemsed kordused) või ka hajusalt laiali (hajuskordused ehk polündroomsed kordused). Palindroomsed - geneetilised laused, kus teatud sümmeetriateljest paremale ja vasakule lugedes on järjestus sama. 93. Restriktaasid. Ekso- ja endonukleaasid. Nukleaasid - ensüümid, mis degradeerivad nukleiinhapet, lõhkudes fosfodiestersidemeid. Res...