Otsingule "paigaldus" leiti 446 faili

Akna paigaldus
4
doc
Kui vahelae lubatav mass on piiratud, võib triarmatuuride vahele panna 400 mm laiuse polüstüreentäite. See lahendus on samas ka odavam täisbetooni valust. Seda kooriku tüüpi nimetatakse VLK Light. Peab silmas pidama,et koos vahelae massi vähenemisega võib suureneda helide läbikostvus. Erinevates tingimustes nõuab armatuur erinevaid betooni kaitsekihte. VLK-s on tavaline kaitsekiht 15 mm, mida on vastavalt vajadusele võimalik suurendada kuni 35 mm. Paigaldus Kandeseinad Enne VLK paigaldamist peab veenduma kandeseinte kandevõimes. Kui kandepind on ebatasane ja pole loodis, tuleb see õgvendada ja tasandada seguga. Ajutised toed Tavaliselt on toed vaja paigaldada 2,5 m vahedega. Vt. joonised 3, 4, 5. NB! Tugede paigaldamisel on vaja veenduda, et aluspinnasel oleks tagatud piisav kandevõime, sest pealevalu käigus lisandub betooni näol suur mass. Olulised ohutusnõuded Toed peavad olema paigas enne VLK paigaldamist. Kui VLK toetuspind seinale on vähem kui 40 mm, peab kooriku otsa alla toe pan...
Ehitusviimistlus - Kutsekool
39 allalaadimist, 0 arvamust
Sisevooderduse paigaldus
4
docx
04.12 Sisukord Soovitusi paigaldamiseks……………………1 Kuhu võib ja kuhu mitte ? …………………1 Vaja minevad tööriistad …………….1 Alusroovits……………………………………2 Voodrilaua kinnitus………………………..3 Lagi ……………………………………………..3 Pinnaviimistlus……………………………………3 Kasutatud kirjandus…………………………………………………………4 ...
Ehitus alused - Kutsekool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Referaat- Katuse katmine bituumenrullmaterjaliga
6
docx
Bituumenist katusekatted sisaldavad elastomeerseid vői plastomeerseid modifikaatoreid, on elastsed ning UV-kiirguse ja väiksemate vigastuste kaitseks kaetud kiltkivipuistega. Materjalid on armeeritud polüester- vői klaaskiudkangaga ning neid on vőimalik paigaldada vastavalt katusekaldele ühe-, kahe- vői kolmekihiliselt. 1.1. KÄSITLUS- JA KASUTUSALA Bituumenrullmaterjalid on mõeldud lamedate ja väikese kaldega katuste katmiseks. Võimalik on paigaldus ka viilkatustele (vt. RT 85-10459-et, Pehmed bituumenkatted järskudel katustel). Bituumenrullmaterjalide kasutamisel lähtutakse Eestis kehtivatest ning aktsepteeritud ehitusnormidest (EPN ….., RIL 107-2000, RT-juhendid). Materjalid jagunevad pealis- ja aluskihtideks ning erimaterjalideks – aurutõkked ja hüdroisolatsioonimaterjalid pinnasega kokkupuutuvate tarindite katmiseks. Tehniliste omaduste osas jaotatakse materjalid vastavalt katuse kaldele ja keerukusele 4 klassi. Bituumenrullmaterjalid on valmistatud süttivast materja...
Ohutustehnika tellingutel
6
doc
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS V-10 Ohutustehnika tellingutel Kristina Loori Pärnu 2011 2 Tellingute ohutusnõuded  Tellingud peavad olema konstrueeritud ja komplekteeritud nii, et neid saaks ohutult paigaldada, kasutada, demonteerida, muuta ja hooldada. Tellingud peavad üldjuhul olema tööstuslikud või valmistatud ehitusinseneri või konstruktori projekti kohaselt.  Tööstuslikel tellingutel peab olema kaasas kasutusjuhend. See peab sisaldama kõiki vajalikke andmeid tellingute paig...
11 allalaadimist, 0 arvamust
Tellingute paigaldamine-seadusandlus
8
docx
Õppesisu TELLINGUD JA TÖÖLAVAD Tellingute tüübid, redelid, tööpukk, pukktelling, tellingute tõusuteed, kaitsepiirded. Tellingute ja töölavade konstruktsioon, ehitamise nõuded ja kasutusala. Monteeritavad metallkonstruktsiooniga tellingud, nende püstitamise nõuded ja kasutusala. Tellingute paigaldus ja montaaž. Teenistuslikud tõstukid. Ohutusnõuded tellingute ja töölavade püstitamisel. Õpitulemused Õppija teab ja tunneb: • üldnõuded tellingute ehitamisel, paigaldamisel; • tööde tehnoloogiline järjekord tellingute ehitamisel; • tellingute ohutusnõuded; • tellingute ja töölavade ehitamise ja paigaldamise nõudeid; • töötervishoiu ja tööohutusnõudeid puidust abikonstruktsioonide ehitamisel ja paigaldamisel ning järgib neid praktiliste tööde teostamisel; oskab: • valmistada ehituse abikonstruktsioone- tö...
34 allalaadimist, 0 arvamust
Klaasitööd
15
docx
• Nööri pikkus peab olema suurem klaasi õmbermõõdust (6-8 cm) • Soovitatav nöör libestada kummiga mittereageeriva määrdeainega. Kiilupaigaldid – kummitihendiga paigaldatud klaaside tihendite ja tihendikiilude paigaldamiseks kasutatakse kiilupaigaldeid. • Kiilupaigaldi on vahetatavate otsikutega (5,5 – 15mm) • Abivahendid tihendi ja kiilu eemaldamiseks ja paigaldamiseks • Tihendipulk Käsinoad – liimitud klaaside eemaldamiseks kasutatakse vastavalt v...
Plekkseppa eriala - Kutsekool
37 allalaadimist, 1 arvamus
Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem
27
doc
pingute ja arvete infosüsteemiga seotud register tegutseja kontaktandmete kirje Arve Lepingute ja arvete müügi- ehk kliendilepingu register alusel kliendile väljastatav maksenõue, milles kajastuvad müüdud todete periooditasud ning paigaldustasud Arve_seisund Lepingute ja arvete arve olekut elutsüklis register kajastav tekstiline kirje Lepingu_seisund Lepingute ja arvete lepingu olekut elutsüklis register kajastav nimetus Klient Klientide register Tegutseja, eraisik, juriidiline isik, kes taotleb firmal toodet ning sõlmib kliendilepingu Ostu_...
Kuidas töötab suitsuandur
15
doc
Sellist andurit aga ise paigaldada ei tohi, vaid selleks tuleb kohale kutsuda kvalifitseeritud elektrik. Elektrivõrku ühendatavad suitsuandurid tuleks paigaldada ning töökorda seada koos majas tehtavate muude elektritöödega. Selliste andurite hinnad algavad 700 kroonist, millele lisandub tasu paigalduse eest. Suitsuanduri heli Turustatavate suitsuandurite helisagedus on vahemikus 0,3...3,2 kHz. Kõik inimesed siiski ei kuule sellise sagedusega helisid. Müügil on ka madalasageduslikke suitsuandurid, kus on näiteks kaks helikõrgust. Alarmi heli tugevuseks kolme meetri kauguselt on 85-90 detsibelli. Pigem vahetada patareisid, kui kaotada elu. Kui hooldad suitsuandurit regulaarselt, teeb väike elupäästja õnnetuse korral oma töö ja päästab Sinu elu. Suitsuandur, Kodu tuleohutus, www.kodutuleohutuks.eeindex.php?page=suitsua...
Füüsika - Keskkool
49 allalaadimist, 1 arvamus
Andmeturve ja viirusekaitse
9
rtf
Konspekt andmeturbest ja viirusekaitsest
Arvutiõpetus - Kutsekool
100 allalaadimist, 0 arvamust
Managment of IT
10
doc
Defineeritakse sõnade, põhiliste terminite tähendused kvaliteedi valdkonnas, mis puudutavad tooteid ja teenuseid kvaliteedistandardi rakendamisel ja kasutamisel, samuti rahvusvahelise üksteisemõistmise parandamisel. ISO9001 – Kvaliteedisüsteemid. Mudel kvaliteedi kindlustamiseks projekteerimisel või tootearendusel, valmistamisel, paigaldamisel ja tarnejärgsel teenindamisel. ISO9002 – Kvaliteedisüsteemid. Mudel kvaliteedi kindlustamiseks tootmises ja paigaldusel . ISO9003 – Kvaliteedisüsteemid. Mudel kvaliteedi kindlustamiseks lõppkontrollimisel ja –testimisel. ISO9004 – Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedisüsteemide koostisosad. Juhendid. ISO9000-9004 eesmärk ei ole organisatsioonide kvaliteedisüsteemide standardiseerimine. A.2.7 Inf oteh n ol oogil i ste i n veste eri n gu t e järel val ve ja h in d ami s e vajadu s. – Moni t ori ng and Eval uat i on Infotehnoloogia on oma olemuselt strateegilise tähtsusega, aga tehniliselt komplitseeritud ala. Tihti...
Arvutiõpetus - Kutsekool
32 allalaadimist, 0 arvamust
Personaalarvutite riistvara ja-arhitektuur
48
doc
a. hostarvuti). Siini laius on 8 bitti ja andmeedastuskiirus 5 MBps. Erineb SCSI-1 siinist ainult pistikute poolest SCSI-3 - SCSI siin, mis võimaldab kokku ühendada kuni 16 seadet (k. a. hostarvuti). Siini laius on 16 bitti ja andmeedastuskiirus 160 MBps 12. Arvuti korpused ja toide. AT ja ATX toite erinevus. Elementide paigaldus personaalarvutis. Korpusel on täita mitu tähtsat rolli. Ta kaitseb enda sisemuses peituvaid komponente nii staatilise elektri kui ka füüsiliste vigastuste eest. Samuti vähendab korralik korpus enda sisemuses olevate seadmete võimalikku müra, kaitstes seega ka väliskeskkonda ja selles viibivat kasutajat. Raske on leida head korpust, mis oleks samas ka odav. Korpuse hankimisel peaks silmas pidama järgmisi asju: Kas ta on füüsiliselt küllalt tugev. Kas ta on piisavalt suur, mahutamaks kõiki neid komponente,mis sa sinna sisse soov...
Arvutiõpetus - Kutsekool
87 allalaadimist, 3 arvamust
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3
22
doc
Seejärel tuleb teha kavandatava hoone projekt, mis tuleb kooskõlastada vastavate ametitega (päästeteenindus, tervisekaitse, maanteeamet jm.) Seejärel viia kooskõlastustega projekt omavalitsusse, kust väljastatakse ehitusluba. 32. Millised on ehitusprojekti osad? -asendiplaan -arhitektuur -sisearhitektuur -tarindid (konstruktsioonid) -soojusvarustus, küte, ventilatsioon -veevarustus ja kanalisatsioon -elektri- ja nõrkvoolupaigaldus Kõik ehitusprojekti osad võib jaotada järgmistesse staadiumitesse: 1)eskiisprojekt 2) eelprojekt 3)põhiprojekt 4)tööprojekt 5)teostusjoonised 33. Mis on eskiisprojekt? Tellija esitab arhitektile planeeritava maja lähteülesande, mille järgi projekteerija koostab oma nägemuse ja kontseptsiooni. Pärast kahe-kolme nädalast (aeg sõltub hoone keerukusest, mahust, projekteerimisraskusest jne.) projekteerimist peaks valmima eskiisprojekt, mis on tellija ja arhitekti omavahelise töö tulemus, ning millest võib välja lugeda jär...
Konspekt
44
doc
Lk 20 teine pool - brigaadi poolt paigaldatud tarvikud ja raketisena töötavaid profiilplekk-plaate ja koorikplaate mõõdetakse asjaomaste tööliigipositsioonide mõõtmisreeglid järgedes. Sarrusetööd: - mõõdetakse kg-s - teoreetilise sarruse mahu hulka mõõdet konstruktsiooni töötavad terasid sarruse jäikuste sarruseväljete pikkused, avade piirterased, seinte sidesarrus vähemalt normide poolt nõutavas mahus. Paigaldusteraseid nagu terasvõrkude toetuspukke ei loeta teoreetilist sarrusemahu hulka. - Betoon sarruse konstruktsiooni nakketerasid mõõdetakse, selle KE sarruse mahtu, millega seda valatakse. Ülejäänud nakketerasid lähevad teraskarkassi teoreetilise sarruse mahu hulka. - Kõrgenduseks kasutatud teraseid ei mõõdeta - kaal määratakse nimikaalu järgi (pikkuse järgi) ja pikkus projekti alusel nimimõõtme järgi, ilma painutamist arvestamist - sarruse mahud määratakse projekti al...
Külmutus- ja köögiseadmete turundus koduturul
14
doc
3.KONKURENDID Müük on alati olnud klientidele konkurentsieeliste otsimine. Koostöös kliendiga leitakse paremate tehniliste lahendusteni ja väljatöötamiseni, et saavutada koduturul konkurentsivõimelisemaid teenuseid. Firma konkureerib töö mahult kodumaisel turul esimise viie seas. 5 4.TEENUS Firma pakutavad teenused on: -külmutusseadmete müük; -köögiseadmete müük; -projekteerimine ja konsulteerimine; -paigaldus; -hooldus; -seadmete garantii. Firma on kohandatud oma teenused just tänaseks kohalikule lähenemisviisile. Üha rohkem on firma mainet tugevdanud teenuse kõrge kvaliteet ja muutumatus spetsialiseeritud valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse kvaliteedile. Juurutatatakse firmas kvaliteedijuhtimise süsteemi Oma pidevalt tehniliste protsesside parendamisega tegelemine on üks prioriteetidest. 5.STRATEEGIA Iga projekt algab ideest. Spetsialistid, kes panevad selle idee paberile, mil...
Aeroc ja Maxit Estonia
18
doc
2): fk = 0,8 x fb0,85 Paindetugevus Tihedusklass Normsurve- Purunemine Purunemine Elastsusmoodul Em ρ tugevus fk sidumata vuugis 1) seotud vuugis 2) = 650 fk kgm³ Nmm² fxk1 fxk Nmm² Nmm² 2Nmm² 400 1,74 0,26 0,17 1131 500 2,32 0,26 0,3 1508 1) 2) PAIGALDUS AEROCi kasutamine vaheseintes Poorbetoontehas AEROC valmistab vaheseinaplaate AEROC Element 100. Plaatide mõõdud ja müüritise omadused on antud tabelis 1. Vaheseinaplaadi mõõtmed ja lubatud hälbed Mõõde Väärtus (mm) Nimimõõt Tegelik mõõt Lubatud hälve ± Laius, b 100 99 1,5 Kõrgus, h 600 596 2,0 Pikkus, l 600 596 2,0 Viimistletud müüritise omadused (pahtelduskihi paksus 2 mm) Parameeter Mõõtühik Väärtus Tulepüsivus min EI 120 Helipidavus dB 36 Materjali omadused Parameeter Mõõtühik Väärtus Tihedusklass kgm3 500 Normal...
Ehitusviimistlus - Kutsekool
65 allalaadimist, 4 arvamust
Ladu
22
doc
70 mikronit. PVC-kate Vastupidav, 900 grm2 PVC-kattekihiga polüesterkangas, tüüp PMH 922 PES. Sellise materjali 5 cm laiuse riba tõmbetugevus on 400 kg. Valgustus Standardpakkumine ei sisalda valgustuselemente. Tellides valge kattematerjali katuseks, on 75% päevavalgust hallis garanteeritud. Küte ja ventilatsioon Standardpakkumine ei sisalda kütteelemente ega mehhaanilist ventilatsiooni. Halli otsaseintes on avad normaalse õhutsirkulatsiooni võimaldamiseks. Paigaldus Standardpakkumine ei sisalda paigaldust . Ligikaudne paigaldusaeg: 0,6 inimese töötundi 1 m2 kohta. Mõõdud Halli lae kandekonstruktsioone toodetakse standardpikkustes 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40 ja 50 meetrit, muud mõõdud vastavalt tellija vajadusele. Keskosa kõrgus laiusele 10 m: 3,9 – 5,9 meetrit; laiusele 12 – 15 m: 4,1 – 7,5 meetrit; laiusele 18 – 50 m: 5,9 – 11,7 meetrit. 6 Kestus, garantii Garantii on sama, kui mis...
Laomajandus - Kutsekool
106 allalaadimist, 4 arvamust
12
doc
1,3 Pea- keha elektriuimastuse puhul juhitakse elektrivool 50- 60 Hz ühe elektroodiga pähe, teisega läbi keha. Elektroodid peavad olema paigaldatud selliselt, et nad oleksid nii aju kui südame piirkonnas. Ideaalselt peaks paiknema esimene elektrood silmade tagumisel serval. Tagumine elektrood peaks paiknema viimase kahe roide kohal. Keha elektroodi võib paigutada ka rinnakule või esijalgadele. 1,2,3 Et kindlustada elektroodide ja paigalduskoha korralik elektriline kontakt ja vältida looma naha põlemist, tuleks paigalduskohad looma kehal teha märjaks. 1 4 Veiseid uimastatakse erilistes puurides- boksides, nende puudumisel uimastatakse erisulgudes. Uimastamiseks kasutatakse enamasti vahelduvvoolu pingega 70- 200 V ja sagedusega 50 Hz. Voolu pinget reguleeritakse reostaadiga ja kontrollitakse voltmeetriga. Elektrivooluga mõjutatakse veiseid 5- 30 sekundi jooksul. Vooluga mõjutami...
-
17 allalaadimist, 0 arvamust
Pneumaatika alused
97
pdf
24 Sele 22 – Ekvivalentpikkuste leidmine 3.2 Pneumotorustiku paigaldamine Lisaks pneumotorustiku õige läbimõõdu valikule on oluline ka pneumotorustiku õige paigaldamine. Selleks, et pneumotorustiku seisukorda oleks võimalik regulaarselt kontrollida, tuleks vältida torustiku paigaldamist halvasti ligipääsetavatesse kohtadesse või müürida torustik seina sisse. Selline paigaldus 25 raskendab oluliselt suruõhu lekkekohtade avastamist ja kõrvaldamist, kuid isegi minimaalsed lekked pneumotorustikus põhjustavad märgatavaid rõhulangusi torustikus. Pneumotorustik paigaldatakse nii, et tekkiks langus 1-2% õhu liikumise suunas. Väljavõtted horisontaalselt paiknevast torustikust tehakse alati torustiku ülemiselt poolelt, et vältida vee sattumist jaotuslõdvikutesse. Vee eemaldamiseks pneumotorustikust on vajalikud kraanid (sele 23). Sele 23- Pneumotorustiku paigaldami...
Ohuõpetus - Kutsekool
163 allalaadimist, 12 arvamust
Ainetöö
10
doc
Trixbox masina puhul on versioon 2.1.1, suhteliselt vana. Samas ei olnud mõtet seda uuendada, kuna meie otstarbe jaoks piisab ka 2.1.1 versiooni sisseehitatud komponentidest. Oli pandud üles ka samasugune võrk, mis on näidatud alljärgneval joonisel, kuid kõik seadmed olid NAT sees ja omasid IP aadressid kujul 192.168.1.xxx. Joonis 1. SIP võrgu elemendid Järgneval skemaatilisel joonisel on ära näidatud seadmete paigaldus : Joonis 2. Võrgu elemendid Nagu joonise pealt on näha, Asterisk server on ka Xlite kliendina Windowsi keskkonnas. Nokia E51, Xlite klient ning ka Grandstream VoIP adapter on Thomson ST780WL võrgus ning omavad järgmiseid IP aadresse: • Nokia E51 mobiiltelefon : 192.168.1.70 • Asterisk server, ML N350 sülearvuti : 192.168.1.68 • Grandstream ATA adapter : 192.168.1.65 Lauaarvuti on Nokia E50 kaudu ühendatud internetti, kusjuures mobiil on kasutatud modemina EMT võrgus. Seeg...