Otsingule "liigitused" leiti 86 faili

Kordamisküsimuste vastused
19
doc
Looduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas. Saab rääkida looduskaitse-eelsest perioodist, kus looduse kaitsmiseks astuti üksikuid samme (tegevus polnud teadlik) ja teadliku looduskaitse perioodist, kus looduse kaitsmisest kujunes laialdane ja sihipärane tegevus. Looduskaitse – ühiskondlikud ja riiklikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise, taastamise ja kaitse, tervisliku elukeskkonna hoidmise ja loomise, maastikukaitse ja –hoolduse ning väärtuslike loodusobjektide kaitsm...
191 allalaadimist, 2 arvamust
Jalanõud
7
odt
JALANÕUD JALTSITE MATERJALID •Nahk •Nahaasendajad ehk kunstnahk •Tekstiil •Jalatsikumm, mis valmistatakse naturaalsest või sünteetilisest kautšukist (kumm) KAUTŠUKIST (KUMMIST) JALANÕUD KAUTŠUK •Kautšuk on pärit Lõuna­Ameerikast, kust eurooplased selle 15. sajandil kaasa tõid  •17. sajandil leiti, et selle veniva materjaliga saab vooderdada vihmamantleid ning valmistada vettp...
23 allalaadimist, 0 arvamust
Ainete liigitamine
1
docx
AINEID LIIGITATAKSE • Koostise põhjal Lihtsained-koosnevad ühest keemilisest elemendist • Metallid-aatomite vahel on metalliline side,esinevad kristallidena • Mittemetallid-aatomite vahel on kovalentne side Liitained-koosnevad mitmest erinevast keemilisest elemendist • Ehituse põhjal Molekulaarsed ained- koosnevad molekulidest(mittemetallid,mittemetallioksiidid,happed,orgaanilised ained)Mittemolekulaarsed ained-koosnevad ioonidest või aatomitest(metallid,metallioksiidid,hüdroksiidid,soolad) 1. (aktiivne)metall +(aktiivne)m...
Keemia - Keskkool
27 allalaadimist, 0 arvamust
Katusekonstruktsioonid
14
rtf
Katus koosneb kahest osast: Katusekattekonstruktsioonis ja katusekandekonstruktsioonist. Üldmõisted: Kaldkatus on katus, mille katusekatte kalla rõhtpinna suhtes on 1:10 Lamekatus on katus, mille katusekatte kalle rõhtpinna suhtes on 1:10 koos mistahes kaldega liidetega st. ka neelude kalle. Lamekatuse kalle 1:80. Kalde määramisel võetakse arvesse kand...
9 allalaadimist, 0 arvamust
Skulptuuripõhivormid ja modeleeriminine mõisted
1
rtf
värvi kinnitamiseks kasutatakse keemilisi võtteid.nt litograafia,monotüüpia 4)serigraafia-värv kandub trükkitavale materjalile läbi rramile pingutatud sõela,algselt kasutati kandatrükkiks hiinas ja jaapanis Maalikunst-värvidega loodud kahemõõtmeline kujund tasapinnal.Selle vahend on värc esiplaaniks Liigid 1)tehnikate järgi 2)ainestiku järgi 3)Loome meetodid 4)Funktsiooni järgi Loome meetodid-ateljee,vabaõhu, Funktsiooni liigitused -1)Talvel maal-vabalt ümber paigultataval alusel,enne 15s õlivõrve ei tuntud kasutati temperavärve 2)seina ehk manumentallvärv maalikunsti vanimvorm 3)miniatuurmaal-kloostites,raamatutes,tarbe esemetel,ehetel paber leitati hiinas 105 aastal,1632 valmistati tartus,15 s hakkas arenema trükkikunst euroopas,esimesed nähtud avastati 6.s Hiinas Trükkimasina leiutas Johan Gutterberg,1550 aastal võeti kasutusele õlivärve,1841- metall tuupides värvid arhitektid- tallinna ülikool peahoone-alan katii,viru hotell-mart port,henno s,pea...
- Keskkool
68 allalaadimist, 0 arvamust
Konspekt
4
xls
see on 3 tunni konspekt
Sotsioloogia üldkursus
28
doc
Robertson) N - vastastikuse sotsiaalse käitumise viis, mille abil ühiskond saavutab kooskõla oma liikmete tegevuses ja mõtlemises (P. Sulkunen) 9 Ühiskonnaelus on keskse tähtsusega see, et inimesed kehtestavad üksteise jaoks käitumisreeglid ja ühtlasi valvavad nende täitmist. Sotsiaalne norm on seega käitumisreegel, mida toetatakse sunnivahendite e. sanktsioonidega (E. Allart) Normi liigitused : Üldised normid Osalised normid Erilised normid Tavanormid (folkways) Ranged normid (mores) Tabud – üliranged normid, mille rikkumist peetakse mõeldamatuks. Tabu on võimas ühiskondlik veendumus, et teatud tegu on eriti põlastusväärne. Normid tähendus on ajas muutuv. Mõningad normid on formuleeritud seadusteks. Igal ühiskonnal on sotsiaalse kontrolli süsteem – vahendite kogum, mis kindlustab oodatud ja sobiva käitumise. Enamusel juhtudel teostavad inimesed sotsiaalset kontrolli ise, igapäevaelus. Sellistel juhtudel...
Asjaiguse konspekt
9
pdf
NORMATIIV- ja MITTE-NORMATIIV AKTI ERINEVUSED Normatiivakt: • Suunatud objektiivse õiguse kehtestamisele • Sisaldab üldkohustuslikke käitumisreegleid ehk õigusnorme Mittenormatiivne õigusakt: • Annab subjektiivsed õigused ja paneb kohustused konkreetsele subjektile või määratletud subjektide ringile • Ei sisalda õigusnorme, vaid rakendavad neid( N: kohtuotsus, ametisse nimetamine, autasustamine jne.) 2. EV NORMATIIVAKTIDE SÜSTEEM Normatiivaktid moodustavad hierarhilise süsteemi, milles kõrgeimaks...
175 allalaadimist, 1 arvamus
Agrokeemia konspekt - Väetised-amp-väetamine
22
doc
kõik, mis näeb välja & lõhnab nagu sõnnik. Varasem sõnniku definitsioon: Sõnnik on põllumajandusloomade väljaheidete ja allapanu segu, mis on läbinud kuumkäärimise temperatuuril 60-70°C. Kuumkäärimise mõju – hävitab 60-70% umbrohu seemne ja patogeenid – haiguste tekitajad (enamus patogeene on seened & viirused). Ideaalne oleks, kui iga ha saaks aastas 12-14 t sõnnikut (aga antakse 2-4 t a.). Sõnniku liigitusedjaotus kuivaine sisalduse järgi: 1) tahe (mitte tahke!!) sõnnik – kuivaine üle 17%, soovitav üle 20% (20-25%) 2) poolvedel sõnnik – kuivainet 8-14% 3) vedel sõnnik e. läga – alla 8% kuivainet (virts ≠ vedelsõnnik) 14-17% kuivainet sisaldav sõnnik on tehnoloogiline praak kuna tahke sõnniku toomisel liiga vedel ja vedela käsitlemisel liiga tihe. See sõnnik tuleb ümber teha, kas allapanu või vett lisades. „Pole kala ega liha“. I TAHE SÕNNIK Tahe sõnnik saadakse kui väljaheidetele lisatakse allapanu (...
Agrokeemia konspekt - Taimede mineraaltoitumine
17
doc
Orgaanilise aine lagunemisel vabaneb energia ja suureneb mineraalväetiste efektiivsus. SÕNNIK Sõnnik on loomakasvatuses üks põhitoodangutest, mis koosneb loomade tahedatest ja vedelatest väljaheidetest ja millele võib olla lisatud allapanu (vastavalt loomade pidamisviisile). Varasem sõnniku definitsioon: Sõnnik on põllumajandusloomade väljaheidete ja allapanu segu, mis on läbinud kuumkäärimise. Kuumkäärimise mõju – hävitab 60-70% umbrohu seemne ja patogeenid – haiguste tekitajad. Sõnniku liigitused : a) kuivaine sisalduse järgi: 1. tahe sõnnik, kuivaine üle 17%, soovitav üle 20% 2. poolvedel sõnnik – kuivainet 8-14% 3. vedel sõnnik – alla 8% kuivainet (läga = vedel sõnnik) (14-17% kuivainet sisaldav sõnnik on tehnoloogiline praak kuna tahke sõnniku toomisel liiga vedel ja vedela käsitlemisel liiga tihe. See sõnnik tuleb ümber teha, kas allapanu või vett lisades. TAHE SÕNNIK 15 Saadakse kui väljaheidetele lisatakse allapanu. Kuivaine sisaldus peaks olema vähemalt 17%,...
Riik ja Õigus täiskonspekt
41
doc
3) Subjektide ringi järgi: 1) üldised - norm on adresseeritud üldsjubektile; 2) spetsiaalsed - norm on adresseeritud vaid teatud subjektide ringile. 4) Ettekirjutuse kohustuslikkuse järgi: 1) impeartiivsed ehk kategoorilised; 2) dispositiivsed - jätavad pooltele määrata õigusi ja kohustusi + võimaliku riigi poolt kehtestatud lahenduse variandi, kui pooled ise ei ole määranud teisiti; 3) soovitavad (ka juhendavad või selgitavad). 5) Eriliigitused: 1) definitsiooninormid ehk legaaldefinitsioonid; 2) delegatsiooninormid; 3) era- ja avaliku õiguse normid; 4) normid õigusharude järgi. Materiaalõiguse normid ning protsessuaalõiguse normid Materiaalõiguse normid reguleerivad aluseid, kuidas mingite asjaolude esiletulekul tuleb käituda. Materiaalõiguse normid ei rakendu iseenesest; eeladavd, et subjekti mitteõiguspärase käitumise korral tuleb kohaldada materiaalõiguses sätestatud sundi. Protsessuaalõiguse normid reguleerivad materiaalõiguse normide rakendamise menetlust...
Majandusanalüüs
79
doc
Otsekuludeks võib olla näiteks tootega seotud materjalikulu, kliendiga seotud reklaamikulu; • kaudkulu on kulu, mida ei saa otseselt seostada kulukandjaga. Kaudkuludeks võivad olla näiteks ettevõtte juhtimisega seotud kulud, arvutivõrgu haldamisega seotud kulud. Kuigi võib tunduda, et otsekulusid saab samastada muutuvkuludega ja kaudkulusid püsikuludega, ei ole see siiski täpselt nii. Mõlemad liigitused toimuvad erinevate kriteeriumide alusel. Näiteks kui seadmega toodetakse ühte toodet, on selle hoolduskulu ühelt poolt püsikulu, aga teisalt toote otsekulu. Kui sama seadmega 9 toodetakse mitut toodet, on hoolduskulu endiselt püsikulu, kuid ühe toote jaoks kaudkulu, sest seda ei saa konkreetselt siduda kulukandjaga. Samas tootegrupi puhul on taas tegemist otsekuluga, sest seadme hoolduskulu saab otseselt siduda tootegrupiga. Kontrollitavad ja mittekontrollitavad kulud, tulemusüks...
419 allalaadimist, 6 arvamust
Eksami küsimuste vastused
17
docx
lubavad või volitavad 3) Subjektide ringi järgi a) üldised - suunatud k6igile b) spetsiaalsed - isikute konkreetsele ringile 4) Ettekirjutuse kohustuslikkuse järgi a) imperatiivsed e. kategoorilised b) dispositiivsed - jätavad pooltele õiguse määratleda õigusi ja kohustusi ning võimaliku riikliku lahendi variandi, kui pooled pole otsustanud teisiti c) soovitavad e. juhendavad • Eriliigitused: a) definitsiooninormi e. legaaldefinitsioonid b) era ja avaliku õiguse normid c) õigusharude järgi 23. Õigusakti mõiste ja õiguse allikad: Õigusakt - akt (eriline trükitud kirjalik dokument), millega tehakse õigusnorme teatavaks. Mõistet õiguse allikad kasutatakse 2 tähenduses: 1) Materiaalses mõttes - õigust loovad allikad 2) Kuidas õigusnorme luuakse - mille abil riigivõim annab käitumisreeglile üldkohustusliku jõu. Formaalses mõttes jaotatakse õiguse...
332 allalaadimist, 9 arvamust
Tervislik toitumine
21
doc
Kasutage järgnevaid andmeid, et määratleda: ajavahemikud, mis on vajalikud söödud toidu seedimiseks; parimad toiduainete liigitused ja soovitatav toidu hulk. Vesi. Kui te joote vett tühja kõhu peale, jõuab see soolestikku kohe. Mahlad. Puu- ja juurviljamahlad ning puljongid seeduvad 15-20 minutiga. Poolvedelad toiduained. Segasalatid (segage mikseris kuni vedela konsistentsini salati ja selleri lehed, kurk ja tomat, ning sööge nagu suppi). Ka juur- ja puuviljad seeduvad 20-30 minutiga. Puuviljad. Arbuus seedib 20 minutit. Kõige kasulikum on, kui ta oleks ühel toidukorral ainuke puuvili (mari) teie toidulaual. Teised melonid (nagu Kantalupa, Krešnoy, valge mus...
Toitumisõpetus - Kutsekool
70 allalaadimist, 1 arvamus
Leping
4
doc
Eellepingud – pooled kohustuvad tulevikus sõlmima lepingu kokkulepitud tingimustel. Raamlepingud – lepitakse kokku põhikohustustes ja tingimustes, mis lai8enevad raamlepingu alusel sõlmitavatele lepingutele. Pooled võivad sõlmida lepinguid, mida seadus otseselt ette ei näe. Ei või olla vastuolus seaduse sisu ja mõttega. Liigitatakse veel: traditsioonilised, kodifikatsioonilised, muud liigitused . 1.2 Lepingu sõlmimine. Leping sõlmitakse pakkumuse esitamise ja selle nõustumise andmisega, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selga, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe. Lepingu sõlmimiseks on vaja vähemalt kahte tahteavaldust. Pooled peavad tahteavaldused tegema vastastikku ja nende sisu peab olema piisavalt määratletud. Tahteavalduste tegemine: 1. otsene 2. kaudne 3. enampakkumine Lepingueelsed läbirääkimised: Keerulisemate lepingute sõlmimine toimub sageli läbirää...
Kordamisküsimuste vastused
7
doc
Eelised : aja ja raja kokkuhoid, sobiva meetodi leidmine, võrdlusandmed Puudused : andmed on kogutud teiste eesmärkidega uuringu jaoks, kui soovime võrrelda andmeid, siis tuleb jälgida andmete kogumise metoodikat ja mõistete defineerimist, andmete ostmisel eraettevõtte käest tuleb jälgida, et tehtud kulu ei osutuks suuremaks kui esmaste andmete kogumise kulud, uurija vastutab andmete õigsuse eest 15. Meetodi olemus, mõiste, liigitused (lokaalsed ja üldteaduslikud – empiirilis-teoreetilised, ja puhtteoreetilised) Meetod – vahend või tee probleemi lahendamiseks. Teaduslik meetod on teadusliku tunnetuse menetlus, sihikindlalt teostatav protseduur. Meetodeid liigitatakse: lokaalsed (omased mingisugusele konkreetsele teadusharule ja neid kasutatakse ainult nimetatud teaduse valdkonnas) ja üldteaduslikud : empiirilis-teoreetilised (pakuvad andmeid katsete, vaatluste ja dokumentide vahendusel. Neid meetodeid n...
EESTI TAIMESTIK
19
doc
Kuivade kasvukohtade taimedel (nt kaktuselised) väheneb astelde (endised lehed) arvel taime transpireeriv pind. (kaktuselised, kukerpuu, ohakas) Köitroad: Esinevad nõrgavarrelistel taimedel, kellel nad talitlevad roni-ja kinnitusvahendina. Köitraoks võib muunduda osa lehest (hernel, elulõng ja mungalill) Vivipaaria: seeme idaneb elava taime küljes 34. Õitsemine. Sessoonsus. Õite liigitused . Õitsemine- Üheaastane õitseb 20-30 päeva peale idanemist, mõned mitmeaastased 10 aastaselt v. hiljemgi. Õite liigitus- Sõltuvalt sellest, kuidas õied on korraldanud isassugurakkude edasi-kandmise (tolmlemise) teisele õiele jaotatakse taimed tuul- ja loomtolmlejateks. Sesoonsus- Monokarpne õitseb üks kord, polükarpne õitseb mitu korda Üheaastane õitseb 20-30 päeva peale idanemist, mõned mitmeaastased 10 aastaselt v. hiljemgi. Öökuninganna õis püsib vaid ühe öö, orhideedel 1-1,5 kuud 35. Tolmlemine Tolmlemine:...
Inimkaubanduse ennetamine
42
ppt
INIMKAUBANDUS ON TÄNAPÄEVA ORJAKAUBANDUS • Kõiki smuugeldatuid ja seksi müüvaid inimesi (ennast prostitueerivaid) ei saa pidada inimkaubanduse ohvriteks, kuigi inimkaubandus võib sisaldada mõlemaid. • Seksikaubandust on raske piirata, lubades prostitutsiooni. Prostitutsioon on inimkaubanduse suurim taastootja. Enamik inimkaubanduse ohvritest on värvatud prostitutsioonis ekspluateerimiseks. INIMKAUBANDUSE ERINEVAD LIIGITUSED • Eesti on ühtaegu inimkaubanduse lähteriik, transiitriik ning majanduse arenedes ja elatustaseme tõustes üha enam ka sihtriik. • Seksuaalne ekspluateerimine on inimkaubitsejate tulusaim tegevusharu, mis on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult kasvanud. INIMKAUBANDUSE ERINEVAD LIIGITUSED • Seksuaalse ekspluateerimise 3 peamist alaliiki on prostitutsioon, pornograafia ja nn. postimüügipruudid. • Tööjõukaubandus tähendab isiku värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõ...
Ühiskond - Kutsekool
14 allalaadimist, 0 arvamust
Konspekt Botaanika raamatust
19
docx
Nii kujunes teistsuguse viljasuurusega linaumbrohi – linatuder. 2. Aeglane valik – nt laialehiste metsade liigid. Ühistest eellastest on pärit erinevad pärna liigid. 3. … skeem. 4. Harilik jõhvikas on tekkinud suureviljalise ja väikseviljalise jõhvika hübriidina. 5. Kare kõre on amfiploid, mis on tekkinud looduses pehme kõrviku ja kirju kõrviku ristumisel. ELUVORMID. LIIKIDEVAHELISED SUHTED Eluvormide liigitused Taimed kasvades koos teatava kasvukoha ökoloogilistes tingimustes on omandanud evolutsiooni vältel kohastumusi, mis avalduvad ka nende välisilmes, morfoloogias. Erineva päritoluga taimerühmades on need kohastumused arenenud konvergentselt, st kujunenud erinevate elundite või nende osade ühetaolisteks muutumise teel. Selliseid taimerühmi, mis olenemata oma fülogeneetilisest sugulusest on kohastunud ühte viisi kasutama elukeskkonda ja üle elama ebasoodsaid tingimusi, nim eluvormideks. See on üldine mõiste, kasutusel ka loomade...
Eksamiküsimuste vastused
17
doc
Etekirjutuse kohustuslikkuse järgi: imperatiivsed e kategoorilised dispositiivsed, jätavad pooltele õiguse määratleda õigusi ja kohustusi + võimaliku riigi poolt kehtestatud lahenduse variandi, kui pooled ise ei ole määranud teisiti. soovitavad (juhendavad selgitavad) Eriliigitused: definitsiooninormid e legaaldefinitsioonid delegatsiooninormid e volitavad era- ja avaliku õiguse normid normid õigusharude järgi. 24. Õigusnormi loogiline struktuur näitab, millistest spetsiifilistest struktuurielementidest ja millistes seostes õigusnorm koosneb. Iga käitumisreegel on loogiliselt antud järgmise vormeli kohaselt : kui...., siis....., vastupidisel juhul..... . Õigusnorm koosneb 3 elemendist: hüpotees, dispositsioon, sanktsioon Hüpoteesis kir...