Otsingule "koolieelse lasteasutuse" leiti 76 faili

Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis
8
doc
Hariduse ajalugu Eestis on sajandeid pikk. Kuid ometigi koolieelse kasvatuse ajaloo uurimist on meil seni vähe tähtsustatud. Ei saa öelda, et üldse pole uuritud. Tõepoolest üks mahukamaid uurimusi ajaloo kohta leidub arhiivides palju, kuid lähimineviku materjale ei ole niivõrd palju. Põhjuseks on kindlasti sõja järgsed aastad, mil materjale ei tekkinudki. Tänapäeval üritatakse taas koguda erinevaid ajaloolisi andmeid. See kogumine on sellepärast oluline, et tulevased lasteaiaõpetajad saavad kogemusi eelnevatest materjalidest. 19. sajandi teine pool ja 20. Sajandi algus. Esimese koo...
Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis
15
ppt
Koolieelse  pedagoogika  ajalugu Eestis Koostaja:Sandra Aruste KELA     Eesmärgid Saada teada kuidas:  on saanud alguse koolieelse pedagoogika areng Eestis  leidis aset lasteasutuste ja kasvatustegevuse loomine Eestis Koolieelne pedagoogika  Koolieelne pedagoogika on teadus laste kasvatamisest ja õpetamisest vanuses 0-7  uuritakse, kuidas kasvatada ja õpetada lapsi nii perekonnas kui koolieelses lasteasutuses  uuritakse nii indiviidi kui ka ühiskonna tasandit Friedrich Fröbel ja esim...
Lasteaia asutamine
18
doc
vajalik teadmine lasteaia asutamisest
Võgotski-Piaget-ja Bronfenbrenneri teooriad
10
rtf
2-praktiline töö - Haridusseadusandlus
7
doc
praktiline töö lHaruidusseadusandlus kui alus HEV õppurite õppe korraldamiseks Autor: Anna Veeber Käesoleval tööl on mitu eesmärki. Esiteks, võrrelda põhikooli lõpetamist põhikooli riikliku õppekava alusel ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Teiseks, anda ülevaate erivajadustega laste võimaluste käsitlemisest gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja kolmandaks, tutvustada sama aspekti koolieelseied lasteastusti puudutavates seadusaktides. Märkus: ? tähendad paragrahvi märki, mu tekstiredaktor ei tunne õiget märki. •Põhikooli riikliku õppekava • 23. Põhikooli lõpetamine: (1) Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul. •Põhikooli lihtsustatud riikliku õppe...
PRAKTIKUM – näidistegevustega tund
2
docx
Tunni teema: Mängulised kõnni- ja jooksuharjutused muusika saatel Tunni eesmärk: kõnni- ja jooksutehnika, jooksul lennufaasi tajumine ja tasakaalu taastamine. • Sissejuhatav osa (põhiliikumised – kõnd ja jooks) LM. Prügi ja prügiauto Alguses üks prügiauto, mis liigub suurte sammudega, ja püüab prügi, kes liiguvad väikeste sammudega. Kelle prügiauto kätte saab, m...
Eelkoolipedagoogika-Eksamiks kordamine
5
doc
Alusharidus: Teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. }  Eesmärk: toetada lapse terviklikku, võimete- ja huvidekohast arengut, äratada õpihuvi, kujundada kujutlusmaailma ja koostööoskust, luua eeldused kõnelemis-, arvutamis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks ning liigutusvilumuste kujundamiseks. }  Alushariduse õpe toimub kuni lapse 7-aastaseks saamiseni koolieelses lasteasutuses või kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava on aluseks nii munitsipaal- ja eralasteasutusele oma õppekava koostamiseks kui ka toetab lapsevanemaid lapse kodusel kasvatamisel ja arendamisel. Koolieelne lasteasutus: Koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsusega arvestamist. }  Põhiülesanne on: Luua võimalused j...
7 allalaadimist, 0 arvamust
Iseseisev töö--Õppekasvatustegevus lasteaias
2
doc
Eesmärk : esitada ülevaade lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise, korraldamise ja läbiviimise alustest ning analüüsimise võimalustest. 1.Ülesanne Otsi internetist kahe erineva lasteaia õppekava. Uuri, kas õppekavades on esitatud kõik seitse punkti (vt loetelu all) ,mis seadusega ette nähtud on. Riiklikust õppekavast lähtuvalt tuleb koolieelse lasteasutuse õppekavas esitada: 1) Lasteasutuse liik ja eripära 2) Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 3) Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus) sh suveperioodil 4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sh korraldus 5) erivajadustega lapse toetamise põhimõtted, sh korraldus 6) lapsevanemaga koostöö põhimõtted, sh korraldus 7) õppekava uue...
14 allalaadimist, 0 arvamust
Kehaline aktiivsus ja selle mõju tervisele
10
doc
8 1.6 Harjutusi pöiale..........................................................................................................9 KOKKUVÕTE................................................................................................................. 10 ALLIKAD.........................................................................................................................11 SISSEJUHATUS Koolieelse lasteasutuse seadus seab pedagoogidele suure vastutuse ja kohustuse – mõelda ja tegutseda iga päev ja igas olukorras laste tervise huvidest lähtuvalt. Teadlik ja professionaalne personal peab enesestmõistetavaks aktiivset koostööd lastevanematega. Hea koostöö eeldab vastastikust usaldust ja partnerlust ühise eesmärgi nimel, st hoolitseda laste tervise ja turvalisuse eest. Laste tervise edendamiseks e kehalise arengu soodustamiseks lasteaias on olulisel kohal liikumiskasvatus. See hõlmab endas kehalise aktiivsuse kui eluviisi ku...
Haridus
4
docx
Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sh erakoole. Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppekeele õppeasutus. Hariduse andmine on riigi järelevalve all. Ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ettenähtud korras autonoomsed. Eesti haridusalane seadusandlus tugineb ülaltoodud põhiseaduse sätetel. Üldharidus Koolieelse alushariduse eest hoolitseb eelkõige perekond. Perekondlikke eelteadmisi võivad täiendada ja toetada koolieelsed lasteasutused , mida avavad ja peavad üleval kohalikud omavalitsused. Lisaks on olemas ka eraomanduses olevaid koolieelseid lasteasutusi. Üldharidus jaguneb õppetasemete järgi: • alusharidus, • I-IXklass (põhiharidus), • X-XII klass (gümnaasiumiharidus). Põhikool ja gümnaasium võivad asuda ka ühes asutuses. Võidakse moodustada ka lasteaed-algkoole, kus sõltuvalt olukorrast võib olla 16 k...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
86 allalaadimist, 0 arvamust
Käitumishäired
9
doc
On vaja tervet küla, et üks laps üles kasvatada (Aafrika vanasõna) 8 KASUTATUD KIRJANDUS. 1. Kera, S. 2004. ÜHESKOOS TEEL . Tallinn AS Kirjastus Ilo 2. Nõmme, A. 2005 HÜPI LASTEAIAS Tartu AS Atlex 3. Tilk, M.; Talts, L. 1997 KODU JA LAPS Tallinn Maalehe Raamat 4.Kikas, E. 2008 ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE KOOLIEELSES EAS Tartu Ülikooli Kirjastus 5. Woolfson. R.c. 2004 MIKS LAPSED NII KÄITUVAD ? Kirjastus VARRAK 6.Lovaas, O.I. 1998 ARENGUHÄLBEGA LASTE ÕPETAMINE Tartu Ülikooli Kirjastus 7. Gray,J 2000 LAPSED ON TAEVAST Kirjastus Sinisukk 8. Gordon, T. 2003 MILLIST LAST TAHATE TEIE ? Pere ja Kodu Raamat 9. Kivi, L.; Sarapuu, H.2005 LAPS JA LASTEAED Tartu AS Atlex 10. Kopietz, G.; Sommer, J. 1999 KAS HÄDAS LASTEGA Tallinn Kirjastus Kunst 11.Baum, H 2004 MA OLIN VIHAST LÕHKI MINEMAS! Tormikiri OÜ 12.Roomlaid,M.; Haldre, L.; Susi, A.; Metsis, L...
Õiguskord ja korrakaitse
50
ppt
 Sellistes  kohtades, kus müüakse alkohoolseid  jooke kohapeal tarvitamiseks, võib  tarvitada vaid samast müügikohast ostetud  alkohoolseid jooke.  TUBAKATOOTED (1):  Suitsetamine on keelatud: 1.  laste hoolekandeasutuse ruumides ja  asutuse piiratud maa – alal; 2.  Koolieelse lasteasutuse, lasteaed –  algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi,  kutseõppeasutuse, huvialakooli, avatud  noortekeskuse või noorte­ ja projektilaagri  ruumides ning nendega piiratud maa – alal; TUBAKATOOTED (2) 3. Apteegi ruumides; 4. Ettevõtte tootmis­ ja laoruumis; 5. Kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis; 6. Toitlusettevõttes, välja arvatud  suitsetamiseks ettenähtud kohas; 7. Sportimiseks ettenähtud ruumis; 8. Riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ...
Ühiskond - Kutsekool
41 allalaadimist, 0 arvamust
Tuleohutus
17
doc
ohta  10 kohta  III kasutusviis  ühekorruseline ehitis  100 kohta  10 kohta  kahekorruseline ehitis  25 kohta  ei lubata  IV kasutusviis  ühekorruseline ehitis  piiranguta  500 inimest  kahekorruseline ehitis  250 inimest  50 inimest  Koolieelsed  ühekorruseline ehitis  100 kohta  50 kohta  lasteasutused  kahekorruseline ehitis  50 kohta  ei lubata  V kasutusviis  ühekorruseline ehitis  piiranguta  piiranguta  kahekorruseline ehitis  piiranguta  150 töötajat  VI kasutusviis  ühekorruseline ehi...
Intelligentsus
9
doc
 Õpetajad nägid väga kõrge intellektiga lapsi töökamatena, rohkem õppivatena ja paremini käituvatena.  Väga kõrge intellektiga lastel oli tugevam sisemine motivatsioon akadeemilises saavutuses. Nad nautisid õppimist rohkem, olid orienteeritud meisterlikkusele, olid uudishimulikumad ja püsivamad oma eesmärkide täitmisel.  Alates sünnist ja edasi kogu koolieelse ea näitasid väga kõrge intellektiga lapsed üles enam orienteeritust objektile ja eesmärgile, tähelepanu püsivust, koostöövalmidust, positiivseid emotsioone ning andsid rohkem vastuseid testi küsimustele.  Väga kõrge intellekiga lapsed hindasid akadeemilist kompetentsust positiivsemalt kui keskmise intellektiga lapsed.  Väga kõrge intellektiga lapsed paistsid silma kõrge motiveeritusega, pikaajalise tähelepanuga, püsivusega ja positiivse orientatsiooniga materjalide suhtes....
Leelo Tungal
5
docx
3 Looming ja tekstinäited.......................................................................................4 Tekstinäited...
47 allalaadimist, 0 arvamust
Usuvabadus
25
doc
Soomes on lisaks ususpetsiifilise õpetuse üldiseks kohustuslikuks religioonilooks muutmisele arutluse all lasteaedade olukord. Nimelt on seal eelkooliealistele mõeldud usukasvatuse sisu antud asutuse enda otsustada ja sõltub tihti asutuse juhataja veendumustest. Nii loetakse näiteks Oulu läänis 90 protsendis lasteaedadest alati söögipalvet. Ladva andmetel Eestis selline olukord võimalik pole. Tema sõnul pole usuõpetust mingilgi kujul koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sees. «Igati mõistlik on see, kui lasteaia õpetaja räägib seda, kus on tulnud jõulud, aga katekismust ei õpeta ta kindlasti mitte (alo Raun 2009). 17 Usuvabadusega seotud institutsioonid Eestis Eesti Vabariigi Õiguskantsler Eesti Inimõiguste Instituut Inimõiguste Teabekeskus Eesti Kirikute Nõukogu Usuliste Ühenduste Ümarlaud USUVABADUS MAAILMAS Näitejuhtumid: • 2004. aastal võeti Prantsusmaal vast...
Eetika - Keskkool
21 allalaadimist, 0 arvamust
Keel ja kõne
10
doc
Mis on keel ja mis on kõne? Keel on elav ja arenev nähtus, mille inimpõlv edastab teisele, vahend, mida kasutatakse kõnelemisel ja verbaalses tunnetustegevuses(K.Karlep). Mati Hint määratleb keelt kui kui keelevõimet ja keeleoskust- keel on selle võime igakordne kasutamine. Kõne on keele kui vahendi kasutamine, mõtte kujundamine ja sõnastamine keele abil. 2 põhifunktsiooni- suhtlemine ja üldistamine. 2. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava §18 valdkond. Eesmärk: 1) tuleb toime igapäevases suhtlemises; 2) kasutab kõnes õiget hääldust; sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust; 3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused. Sisu: 1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 2) suhtlemine, jutustamine, kuulamine; 3) lugemine, kirjutamine, lastekirjandus; Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) Lähtutakse pöhimõttest, e...
ARENGUVESTLUSE KORRALDUSLIKU POOLE KIRJELDUS LASTEASUTUSES
0
doc
Mis on keel ja mis on kõne? Keel on elav ja arenev nähtus, mille inimpõlv edastab teisele, vahend, mida kasutatakse kõnelemisel ja verbaalses tunnetustegevuses(K.Karlep). Mati Hint määratleb keelt kui kui keelevõimet ja keeleoskust- keel on selle võime igakordne kasutamine. Kõne on keele kui vahendi kasutamine, mõtte kujundamine ja sõnastamine keele abil. 2 põhifunktsiooni- suhtlemine ja üldistamine. 2. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava §18 valdkond. Eesmärk: 1) tuleb toime igapäevases suhtlemises; 2) kasutab kõnes õiget hääldust; sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust; 3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused. Sisu: 1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 2) suhtlemine, jutustamine, kuulamine; 3) lugemine, kirjutamine, lastekirjandus; Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) Lähtutakse pöhimõttest, e...
49 allalaadimist, 1 arvamus
Laste hoolekanne Eestis
12
doc
Perekonnas hooldamise leping sõlmitakse kohaliku omavalitsuse ja hooldaja vahel. Hooldaja peaks tundma huvi ka KOV poolt lastega peredele pakutavate toetuste, teenuste ja muu abi kohta. 6 1.7. Lastehoiuteenus Laste õpetamisel ja kasvatamisel lähtutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse riiklikust raamõppekavast. Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele loob valla- või linnavalitsus keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega ning eriabi või erihooldust vajavatele lastele võimalused arenemiseks kasvamiseks elukohajärgses lasteasutuses. Puudega lastele võib KOV asutada ka erilasteaedasid juhul, kui tavalasteaedades puuduvad võimalused sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab KOV volikogu.....
Mängud sõimeealistele lastele
5
docx
– 3 Koht: toas Laste arv: piiramatu Aeg: 15 minutit – 1 tund Eesmärgid: *areneb lapse peenmotoorika *laps saab aru mõistetest korjama, viskama *laps tunneb mängust rõõmu Vahendid: ämberkauss, vanad ajalehed Tegevuskäik: Vanadest ajalehtedest rebitaksekäristatakse pisikesed tükid ämbrissekaussi...
137 allalaadimist, 5 arvamust