Otsingule "kontoplaan" leiti 61 faili

Kontoplaan
4
doc
Kontoplaanis on kajastatud sünteetilised ( peakontod) ja analüütilised (allkontod). Analüütilised kontod täiendavad sünteetiliste kontode andmeid andes detailset infot majanduslike protsesside kohta. Analüütilise grupi käibed ja saldod kuu alguses ja lõpus peavad võrduma vastava sünteetilise konto peakonto käivete ja saldodega. Kontoplaan on süstema...
Raamatupidamine - Kutsekool
113 allalaadimist, 0 arvamust
Kontoplaan
6
doc
10 Raha Aktiva 1000 Kassa Aktiva Raha 1001 Kassa EUR Aktiva Raha 1010 SEB Eesti Ühispank Aktiva Raha 1011 SEB Eesti Ühispank EUR Aktiva Raha 1020 Hansapank Aktiva Raha 1021 Hansapank EUR Aktiva Raha 1070 Panga vahekonto Aktiva Raha 1080 Nõudmiseni hoiused Aktiva Raha 1090 Rahaturufondid Aktiva Raha 11 Lühiajalised investeeringud Aktiva 1100 Finantsinvesteeringud aktsiatesse Aktiva Lühiajalised finantsinvesteeringud 1110 Finantsinvesteeringud vekslitesse Aktiva Lühiajalised finantsinvesteeringud 1120 Finantsinvesteeringud muudesse väärtp...
Raamatupidamise konspekt
3
doc
Kontraaktivakonto – reguleerib aktiva konto jääki, passiva konto iseloomuga. Nt : põhivara kulum. Kontrapassivakonto – reguleerib passiva konto jääki, aktiva iseloomuga. Nt : omaosad, omaaktsiad 12.Mida nimetatakse tulemuskuluks? Milleks kasutatakse? Müügitulemuse välja toomiseks. Deebet – soetusmaksumus Kreedit – müügihind Kui kreedit on suurem deebetist on kasum. Kui deebet on suurem kreeditist on kahjum. Ei ole alg- ega lõppjääki. 13.Kuidas koostatakse kontoplaan , mille jaoks? Kontoplaan on süstematiseeritud kontonumbrite ja nimetuste järgi. Nt : 1010 Kassa 1020 Arvelduskontod 1210 Nõuded ostjate vastu 2131 Võlg tarnijatele 2151 Maksuvõlad 2 14.Mida nimetatakse süneetilisteks kontodeks, kuidas avatakse? Sünteetilised kontod – avatakse bilansi kirjete alusel, peetakse ainult rahalises väljenudses. Materjalide, tooraine, kaupade arvestust ei saa pidada ainult rahalises väljenudses nende osas on vaja arvestust pidada naturaalnäitajates, seetõttu tuleb pa...
Raamatupidamine - Keskkool
186 allalaadimist, 0 arvamust
Praktika aruanne - raamatupidamine
15
doc
1 1. Tutvumine organisatsiooni organisatsioonilise struktuuri ja tegevusvaldkondadega 2 2. Turundustegevus........................................................................................................ 3 2.1 Ettevõtte tarnijad ja kliendid................................................................................ 3 2.2 Ettevõtte konkurendid...
Raamatupidamine - Kutsekool
377 allalaadimist, 10 arvamust
Praktika aruanne - raamatupidamine
58
doc
2 Sissejuhatus....................................................................................................................................................................3 1...
Raamatupidamine - Kutsekool
781 allalaadimist, 22 arvamust
Praktika aruanne - raamatupidamine
40
doc
8 4. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISE TÖÖKORRALDUS JA TÖÖJAOTUS........................................................................................................... 8 5. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISES DOKUMENDIKÄIVE, KOOSTAMINE, SÄILITAMINE...........................................................................9 6. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRJAD..................10 6.1. KONTOPLAAN ................................................................................................ 10 6.2. MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE................................................10 6.3. DOKUMENDIKÄIVE.........................................................................................10 6.4. RAAMATUPIDAMISREGISTRITE PIDAMINE.....................................................11 6.5. RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE SÄILITAMINE...........................................11 6.6. AUTOMATISEERITUD ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEM...
Raamatupidamine - Kutsekool
337 allalaadimist, 7 arvamust
Praktika aruanne - raamatupidamine
31
doc
24 LISAD.......................................................................................................................................25 Lisa 1 Müügiarve (EEK).....................................................................................................25 Lisa 2 Müügiarve (EUR).................................................................................................... 26 Lisa 3 Kontoplaan ...............................................................................................................27 2 SISSEJUHATUS Raamatupidamispraktika eesmärgiks on kinnistada ja rakendada koolis õpitud teoreetilist raamatupidamist ning anda õpilasele võimalus tutvuda ettevõtte raamatupidamisarvestusega. Oma teise raamatupidamispraktika sooritasin 22. novembrist 2008 – 23.jaanuarini 2009 raamatupida...
Raamatupidamine - Kutsekool
574 allalaadimist, 18 arvamust
Sise-eeskiri
21
docx
LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool IIR Laura Indus Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine Referaat Mõdriku 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Raamatupidamise seadus § 11 käsitleb sise-eeskirja järgmiselt: 1) Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise- eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rak...
Majandusarvestuse mõisted
4
doc
KORRIGEERIMISKANDED on raamatupidamiskanded, mis tehakse aruandeperioodi lõpul perioodi tulude ja kulude väljaselgitamiseks. ETTEMAKSTUD KULUD on varana kajastatud väljaminekud, mis kantakse kuludeks järgnevatel perioodidel. ETTELAEKUNUD TULU on kohustusena kajastatud raha laekumine, mis näidatakse tuluna tulevastes perioodides. KONTOPLAAN mõeldud majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks. Kontoplaan on kontode süstematiseeritud loetelu. ALALINE KONTO Varade kontod (aktiva kontod) ja varade allikate kontod (passiva kontod) NB ! Bilansitaseme kontod – nende saldod lähevad bilanssi. AJUTINE KONTO Majandusprotsesside kontod . NB ! Ei ole bilansitaseme kontod – nende saldode põhjal tuuakse välja aruandeaasta tulem (kasum-kahjum), mis läheb bilanssi. RAAMATUPIDAMISÕIEND Aruande koostamisel tehtavate reguleerimiskannete algdokument. SISEKONTROLL juhtk...
Majandusarvestuse alused I osa-Loengukonspekt koos ülesannetega
13
doc
Seadus jätab teatud käitumisvabaduse raamatupidamiskohustuslasele. Näiteks on tal õigus määrata kohustuslikus korras koostatavas raamatupidamise sise-eeskirjas vara liigitamise kriteeriumid, algdokumendid, kontoplaan jne. RPS § 2 kehtestab raamatupidamiskohustuslaste ringi: - juriidilised isikud - ettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud - Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna - Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal Juriidilised isikud on eraõiguslikud juriidilised isikud (äriühingud- nt. aktsiaseltsid, osaühingud jne.) ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt. eelarvelised riigi- ja omavalitsusasutused). Ettevõtlusega tegelevateks füüsilisteks isikuteks on isikud, kes tegelevad tootmisega ja om...
Majandus - Keskkool
270 allalaadimist, 4 arvamust
Bilanss-kasumiaruanne
6
doc
Bilanss, kasumiaruanne 1 Triin Muulmann RAAMATUPIDAMISE KONTOPLAAN KÄIBEVARA Käibevara bilansis seitsme põhirühmana: 1) raha ja pangakontod, 2) aktsiad ja muud väärtpaberid, 3) nõuded ostjate vastu, 4) mitmesugused nõuded, 5) viitlaekumised, 6) ettemakstud tulevaste perioodide kulud, 7) varud. Käibevara olemus Vara - mida ettevõte hoiab tavalise majandustegevuse käigus toimuva müügi tarbeks; - mis on sellise müügi nimel toimuva tootmise protsessis; - mis on kauba tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike materjalide või pooltoodete vormis...
Majandus - Kutsekool
164 allalaadimist, 2 arvamust
Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine
25
doc
Konto klassid Kontodest rääkides peab märkima, et erinevaid kontosid eristatakse teineteisest olenevalt konto iseloomust erineva klassikuuluvusega. Kontode klassideks (või konto poolteks, või suunaks, või veel milleks muuks neljandaks) nimetame me konto iseloomust tulenevat vajadust saldo suunamiseks kas deebetisse või kreeditisse. Ehk siis – on kontod, mis kuuluvad varade klassi, kohustuste (võlgade) klassi, omakapitali klassi või tuluklassi. Kontode klassifitseerimist vajame me kontoplaani koostamisel. Konto liigid Eksisteerivad aktivakontod, passivakontod, aktiva-passivakontod, kontraaktivakontod, kontrapassivakontod ja tulemuskontod. Jagamine-liigitamine käib selle järgi, millisele konto poolele (kas vasakule-deebetisse või paremale- kreeditisse) peab konto saldo jääma. • Aktivakontod on bilansi aktivakirjete tütred, kuhu kogutakse kokku kõik andmed varade jääkide ja liikumiste kohta. Aktivakonto algsaldo on deebetis ja lõppsaldo samuti deebetis. Konto käive seevastu võib ja pea...
Majandus - Kutsekool
128 allalaadimist, 2 arvamust
Raamatupidamine
22
ppt
1.13 Mai Takkis 14 Nõuded raamatupidamisele RPS § 4   Säilitama  Asutus on kohustatud raamatupidamisdokumente  Arvestust pidama  EA Raamatupidamise   Dokumenteerima kõiki oma  korraldamise eeskirjad majandustehinguid  Kontoplaan  Kirjendama algdokumentide või   Kontoplaani rakendamise  nende põhjal koostatud  juhised koonddokumentide alusel kõiki  Maksuseadused oma tehinguid   Riigi poolt kehtestatud maksude  raamatupidamisregistrites arvestamine ja tasumine   Koostama ja esitama  (tulumaks,  sotsiaalmaks,  perioodilisi ja aastaaruandeid käibemaks jt.) 10.1.13 Mai Takkis 15 Hea raamatupidamistava Hea raamatupid...
Finants juhtimine I töö
8
doc
 Osad, kus määravaks on finantsjuht: kapitalivajaduse ülevaatamine ja kindlaks tegemine, tegevuste ja nende tulemuste mõõtmissüsteemi väljatöötamine, aruandlussüsteemide ja meetodite valik.  Osad, kus määrav on kontroller: arvete tähtaegse tasumise probleemid, jälgimine. Arvete õigeaegne väljastamine. Kliendi ostu kulude kalkureerimine. Pangadokumentide vormistamine. Kontoplaani haldamine. Alltöövõtud ja selle dokumentatsioon. Rahandus ehk finantsvaldkond:  Kontrolleri funktsioon suht väike.  Kotrolleri tegevus: klientidele krediidi andmine; raha seisu (rahavoogude) jälgimine, olema kursis väljaminekute ja allikatega.  Finantsjuhi tegevused: finants strateegia formuleerimine; riskijuhtimise strateegia kujundamine; pangasuhete korraldamine; finantseerimise allikate strateegia – eriti laenustrateegia; omakapitali kirjed; kindlustuskaitse korraldami...
Finantsjuhtimine - Kutsekool
129 allalaadimist, 5 arvamust
Kontrolltöö1
2
doc
Raamatupidamises nimetatakse jääki saldoks. Kontodele, mis avatakse bilansi aktivakirjete alusel, kantakse saldod alati deebeti poolele. Kontodele, mis avatakse bilansi passivakirjete alusel, kantakse saldod alati kreediti poolele. Kontodele kirjendatud summade kokkuvõtteid (ilma jäägi ehk saldota) nimetatakse käiveteks. Konto deebetisse kirjendatud summade kokkuvõtet nimetatakse deebetikäibeks ja konto kreeditisse kirjendatud summade kokkuvõtet nimetatakse kreeditikäibeks. Kontoplaan, selle sisu ja vajlikkus. Kontoplaan on kõigi ettevõtte raamatupisamises kasutavate kontode nimetuste ja kontonumbrite täielik süstematiseeritud loetelu. Ettevõtte kontoplaan peab olema koostatud nii, et oleks võimalik saada kõik jooksvaks arvestuseks ja aruandluseks vajalikud andmed. Kahekordne kirjendamine raamatupidamisarvestuses. Kahekordne kirjendamine – ramatupidajate poolt laialt aktsepteeritud arvestusmoodus. Kahekordne kirjendamine võimaldab kõigi kirjendite kontrollimist ja parioodilist bilansside koostamist. Seda arves...
Lõputöö - Kuluarvestussüsteemi loomine
48
doc
Püsikulu võib minna täiendkulu koostisesse, võib ka mitte minna. Kui püsikulu otsuste põhjal muutub läheb muutus täiendkulusse. Pöördumatud kulud on juba tehtud ja nende suhtes ei saa midagi ette võtta, praegused ja tulevased otsused ei muuda, väldi ega vähenda neid. [15;18] Kulude kajastamise eesmärgid ja klassifitseerimine Kululiikide klassifitseerimise ja arvestuse põhimõtted sätestatakse ettevõtte raamatupidamise süsteemis kontoplaani abil. Ettevõte võib avada ning kasutada piiramatut arvu kontosid. Siiski peaks kontode hulk olema optimaalne, kuna liiga suur kontode arv muudab neis orienteerumise keerukaks, on töömahukas ning võib põhjustada vigu. Liiga väike kontode arv nõuab täiendavaid arvutusi majandustegevuse tulemuste analüüsimisel [8, 26]. Alljärgnevast tabelist võib näha millised on erinevad kulude eesmärgid ning millised liigitused on nende eesmärkide täitmiseks vajalikud....
Raamatupidamine - Kutsekool
378 allalaadimist, 6 arvamust
Raamatupidamine III kursus
19
doc
Palga eesmärgiks on seostada iga töötaja palk ettevõtte eesmärkidega, st. töökoha väärtusega ja töötaja väärtusega. Kõik ettevõtted on kohustatud tuginema EV Palgaseadusele, Töölepinguseadusele, Puhkuseseadusele, mitmesugustele maksude seadustele (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustus, kogumispension) ja teistele seadustele, mis reguleerivad palgatingimusi. Palgaseaduse alusel määratakse kindlaks töölepinguga töötavate isikute töötasustamine ja neile...
Raamatupidamine - Kutsekool
125 allalaadimist, 0 arvamust
Kontode mõiste ja ehitus
4
doc
Iga majanduslik tehing muudab bilanssi. Bilanss ei näita jooksvaid muudatusi,  kuna ta koostatakse reeglina üks kord aastas (vajadusel kvartalis, kuus). Jooksvat ja  kronoloogilist arvestust peetakse kontodel. Raamatupidamisliku kande koostamist  nimetatakse lausendi moodustamiseks ehk kirjendi koostamiseks. Seega peab iga  kirjendi aluseks olema ainult vastav algdokument.( kassaorderid, tšekid, arved, jne.).  Ilma algdokumendita ei tohi kirjendada ühtegi majandustehingut...
Raamatupidamine - Kutsekool
93 allalaadimist, 0 arvamust
ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE
55
pdf
Lisaks tuleb arvestada ja maksta ka puhkusetasu. Töötasult arvestatakse puhkusetasukohustust, mis tuleb kajastada bilansis ning puhkusetasu välja maksmisel vähendatakse kohustust. Ettevõtte raamatupidamise üksikasjalikud põhimõtted on kirjeldatud raamatupidamise sise- eeskirjas (edaspidi eeskiri). Eeskiri peab andma sisulise ja põhjaliku ülevaate ettevõtte raamatupidamise korraldamisest ja viisist; raamatupidamise arvestussüsteemi ülesehitusest, sh. kontoplaani struktuurist, arvestusüksuste valikutest, tarkvara põhiseadistustest, dokumendihaldusest ja nii edasi (11). Sõltumata sellest, millised arvestusmeetodid ja muud valikud on eeskirjas ära toodud toimub töötasu arvestamise ja maksmise kajastamine raamatupidamises alljärgnevate kannetega: 1. Töötajale arvestatud töötasu ja puhkusekohustus võetakse raamatupidamises arvele kandega: Deebet – palgakulu; Deebet – puhkusekohustuse kulu; Kreedit – võlad töövõtjatele;...
Auditeerimine
19
doc
Sisekontrolli kesksed ülesanded ettevõtte põhieesmärkide saavutamiseks on järgmised: 1) Kõik majandustehingud sooritatakse vastavuses kehtestatud protseduuri reeglitega ja sellised reeglid on kehtestatud kõikides ettevõtte põhivaldkondades vähemalt 2) Kõik tehingud kajastatakse õigetel kontodel tekkepõhiselt ning õiges väärtuses. Tuleb tagada kontoplaani vastavus ettevõtte majandustegevusele ja selle piisav detailsus. 3) Arvestus andmeid tuleb perioodiliselt võrrelda olemasolevate varadega ning hälvete avastamisel peab neile adekvaatselt reageerima tuleb. Läbi viia ka varade hindamine, et tagada nende õiglane väärtus. Sisekontrolli riski hindamisel peab alati arvestama sellega et selle tase võib-olla erinev ja alati on oht et sisekontrollisüsteem ei avasta olulisi puudusi. Tähtis on välja selgitada milline on juhtkonna su...
- Kutsekool
109 allalaadimist, 4 arvamust