Jäätmed - sarnased materjalid

prügila, tavajäätmed, püsijäätmed, probleemjäätmed, ravimid, orgaanilised, spetsiaaljäätmed, kasulikud jäätmed, prügilad, äraviskamine, liimid, õlid, lakid, olmejäätmed, ohtlikud jäätmed, segajäätmed, jäätmete liigid, papp, toidujäätmed, paber
4
...visatud õngenöörid on nagu püünised, kuhu võivad kinni jääda veelinnud, näiteks laugud või luiged. Õngenöör takerdub nende jalgadesse ja tiibadesse või mässib end ümber kaela. Vahel jääb neile kõrri või mujale kehasse kinni õngekonks. Lindudele on ohtlikud ka õnge raskust suurendavad tinapommid. Kui uudishimulik lind tina alla neelab, hukkub ta mürgituse tõttu, seetõttu on tina kasutamine paljudes riikides keelatud. Randadel võivad linnud takerduda joogipurkide kaanel olevatesse avamiskonksudesse. Need võivad linnu nokka- või isegi peadpidi lõksu püüda, nii et lind sureb nälga. Kui lind on jalga- või tiibapidi kinni jäänud, püüab ta end meeleheitlikult vabastada. Vabadusse pääsemisel on kurnatud linnud vaenlastele väga ...
Märksõnad: lind, paber, linnud, tina, metall, plastmassid, prügi sorteerimine, konteinerid, prügilad, rebased, külalised, oksa, eesti loodus, reostamine
Keskkonnaõpetus - Kutsekool
119 allalaadimist, 4 arvamust
6
...eeme põhjustab ka kalameeste poolt maha jäänud prügi nagu näiteks ridva küljest lahti tulnud, maha jäetud või ära visatud õngekonksud (ka koos tamiiliga). Põhjatoidulised linnud söövad neid sisse või jäävad tamiili kinni (luiged, pardilaadsed). Tavajäätmed — kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. Püsijäätmed — tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksil...
Märksõnad: plast, pesema, paber, pakendid, papp, lind, plastik, püsijäätmed, tavajäätmed, pakendijäätmed, ümbertöötlemine, tehnoloogiad, toidujäätmed
Ühiskond - Kutsekool
6 allalaadimist, 0 arvamust
4
Märksõnad: prügila, omavalitsus, saastunud, seadmed, tavajäätmed, paber, prügilad, kategooriad, kohalik omavalitsus, sortimine, register, rehvid, püsijäätmed
Keskkonnakaitse - Kutsekool
30 allalaadimist, 0 arvamust
7
...agunevad köögi- ja sööklajäätmed. Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal on aastail 2003–2007 moodustanud stabiilselt 11% olmejäätmete kogutekkest. Olmejäätmete ladestamine prügilatesse vähenes ajavahemikul 2001–2009 oluliselt. Ladestamisele lähevad peamiselt segaolmejäätmed, mida on enne osaliselt sorditud. Olmejäätmete taaskasutamine on suurenenud, enamiku sellest moodustab pinnastöötlus ja bioloogiline ringlussevõtt (eelkõige kompostimine). Olmejäätmetest sorditakse välja ka pakendijäätmeid, iseäranis pandimärgistusega joogipakendeid. Tavajäätmed — kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. Püsijäätmed — tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu...
Märksõnad: omavalitsus, jäätmehooldus, pakend, jäätmekäitlus, taaskasutus, jäätmevedu, paber, kohalik omavalitsuslmejäätmed, programmi, jäätmeseadus, papp
22 allalaadimist, 0 arvamust
15
Jäätmeseadus Seaduse ülesanne Jäätmeseaduse ülesandeks on jäätmete tekke ja neist tuleneva tervise-ja keskkonnaohu vältimine ning jäätmehoolduse korraldus jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamine, samuti vastutus kehtestatud nõuete rikkumise eest. Jäätmed on mis tahes jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi,mille valdaja on ära visanud kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Jäätmed jaotuvad ? Tavajäätmed (jäätmed,mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka) ? Püsijäätmed (tavajäätmed,millel ei toimu olulisi muutusi) ? Olmejäätmed (kodumajapidamis jäätmed) ? Ohtlikud jäätmed (patareid) ? Biolagunevad jäätmed (paber,papp) Ülesanne Preili Karbik teeb kevadel kodus ja aias suurpuhastust. Prügi, sealhulgas katkised klaasid, vanaraua, paberi, tühjad värvipurgid, vanad patareid ja puulehed paneb ta kokku suurtesse prügikottidesse. Kotid tõstab ta auto järelkärusse ning läheb prügi...
Märksõnad: karbik, paber, juriidiline isik, juriidiline, karistus, jäätmete taaskasutamine, bioloogiline, polüklooritud, energiakasutus, ohtlikud jäätmed
Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
51 allalaadimist, 1 arvamus
4
...jalide taaskasutamise raskeks või isegi võimatuks. Eraldi tuleb koguda vähemalt neli liiki jäätmeid : • vanapaber ja kartong • pakendid • biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed • ohtlikud jäätmed Ohtlikud jäätmed Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed on: Akud; Patareid; Õlid, Ravimid; Päevavalguslambid; Värvid; Lahustid; Muud ohtlikud jäätmed. Ohtlike jäätmete käitlemiseks peab ettevõtjal olema ohtlike jäätmete käitluslitsents, mille annab Keskkonnaamet. Ohtlike jäätmete käitluslitsents on tegevusluba, mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks teenustööna ning ...
Märksõnad: prügila, ohtlikud jäätmed, omavalitsus, prügilad, sortimine, tegevusluba, kogumine, jäätmeseadus, kohalik omavalitsus, vanapaber, pakendid, lahustid
45 allalaadimist, 1 arvamus
52
Ohtlikud jäätmed Eestis tekkivatest jäätmetest üle poole moodustavad ohtlikud jäätmed. Tekkivatest ohtlikest jäätmetest moodustavad 94%-98% nn. suuremahulised jäätmed, mis tekkivad põlevkivienergeetika ja põlevkivikeemia tööstuse protsesside tulemusel väga suurtes kogustes. Kui välja arvata suuremahulised jäätmed siis jäävad järele mujal ettevõtluses ja kodumajapidamistes tekkivad ohtlikud jäätmed mille tekkekogust Eestis hinnatakse umbes 20 tuh. tonnile aastas. Kusjuures Tallinn koos Harjumaaga on piirkond kus selliseid ohtlike jäätmeid tekkib Eestis kõige enam, mis on tingitud ettevõtluse ja tööstuse kogunemises...
Märksõnad: õli, kemikaal, ohtlikud jäätmed, kemikaalid, põletus, nakkus, pakend, setted, konteiner, tuleohtlik, põlevkivi, seade, radioaktiivsus, nafta, automaatne
Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tehnikakõrgkool
66 allalaadimist, 2 arvamust
64
... 16) Q16 – kõik materjalid, ained või tooted, mida ei hõlma ülalloetletud kategooriad Jäätmemajandus ja jäätmekäitlus 7 Jäätmemajandus ja jäätmekäitlus 8 Jäätmed, prügi ja praht Jäätmekäitluse areng Prügi on kasutuskõlbmatute ainete, • Naturaalmajandus esemete või materjalide segu, mis • Asulate teke kogutakse, veetakse prügilasse (järelsortimine, põletamine, ladestamine). • Kuhu panna tekkivad jäätmed? Praht on see, mis on maha pillutud, ...
Märksõnad: käitlus, jäätmekäitlus, jäätmemajandus, konteiner, prügila, kogumine, omavalitsus, jäätmekava, käitlemine, jäätmeseadus, konteinerid, õigusaktid
19 allalaadimist, 0 arvamust
4
... klaasist pudelid Metallpakend: • Toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning korgid • Konservpakendid, nt konservikarbid • Muud puhtad metallpakendid (v.a. tagatisraha süsteemi kuuluvad pakendid) Ohtlikud jäätmed: • Kasutatud õlid, õlised jäätmed, õlifiltrid, õlinõud ja -pakendid. • Vanad autoakud ja nendes sisalduv elektrolüüt. • Värvi, laki ja liimijäätmed, nende pakendid ning nendega saastunud töövahendid. • Puidukaitse- või immutusvahendid. • Päevavalguslambid ja niinimetatud energiasäästlikud pirnid. • Aegunud või kasutamata ravimid ja farmaatsiatooted. • Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasid. • Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid. • Väävel- ja soolhape ning orgaanil...
Märksõnad: paber, pakendid, papp, õli, pudelid, kile, olmejäätmed, vanapaber, karbid, biolagunevad jäätmed, tagatisraha, lahustid, akud, ohtlikud jäätmed
Keskkond - Keskkool
24 allalaadimist, 1 arvamus
34
...u: tahked, vedelad, gaasilised, pastad 5. Omaduste: põlevad, isesüttivad, korrodeerivad, biolagunevad jne 6. Ohtlikkuse: tava, inert ja ohtlikud jäätmed 7. Suuruse: peenprügi, suurjäätmed Jäätmed: 1. Olmejäätmed: a) Tarbimisjäätmed- köögijäätmed, pakendijäätmed, remonditööde jäätmed b) Heakorrajäätmed- haljastusjäätmed 2. Püsijäätmed 3. Erijäätmed- suurjäätmed, kodumasinad, puidujäätmed 4. Tootmisjäätmed- tööstusjäätmed, põllumajandusjäätmed, lammutus ja kaevandusjäätmed 5. Ohtlikud jäätmed- toksilised, meditsiini, Hg sisaldavad, plahvatusohtlikud ning tuumajäätmed Olmejäätmed: Kodumajapidamises tekkivad jäätmed, ( ka ettevõtetes) hulk jää...
Märksõnad: kompost, prügila, käitlus, gaas, kütus, jäätmekäitlus, kogumine, soojus, reaktor, jäätmekütus, tehnoloogia, konteiner, pakend, taaskasutus
Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
69 allalaadimist, 1 arvamus
33
... protsess kust jäätmed pärinevad; 2 jäätmete kasutamisviis; jäätmete materjal või keemiline koostis Töötlemist või kasutamist silmas pidades on otstarbekas jäätmeid jagada nelja põhigruppi: 1 olmejäätmed ja segamajandusjäätmed; 2 tootmisjäätmed; 3 ohtlikud jäätmed; 4 erijäätmed Olmejäätmed majapidamisjäätmed on jäätmed mis tekivad koduses majapidamises inimeste igapäevase elutegevuse käigus Sarnase koostisega on nn segamajandusjäätmed mille allikaks on kauplused bürood toitlustus ja õppeasutused jms Samuti kuuluvad siia kategooriasse üldise heakorra tagamisel tekkivad jäätmed Inglisekeelses kirjanduses kasutatakse nende jäätmeliikide tähistamiseks terminit municipal solid waste MSW mis tuleneb asjaolust e...
Märksõnad: gaas, muda, tolm, sade, lämmastik, kompost, ühend, tsüklon, gaasid, sete, protsessid, lahus, metall, reaktor, fosfor, aktiiv, meetodid, koormus, käitlus
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
243 allalaadimist, 0 arvamust
3
Märksõnad: jäätmekäitlus, tavajäätmed, põletamine, järelvalve, saastunud, energiakasutus, koguminee kogumine, biokäitlus, pürolüüs, metaan
Bioloogia - Keskkool
26 allalaadimist, 0 arvamust
7
...utamine ja ohustustamise optimaalne korraldamine jäätmete riikidevahelise liikumise rangem reguleerimine saastatud kohtade, sealhulgas vanade prügilate saneerimine Jäätmete liigitamine: Töötlemise ja kasutamise põhimõttel- olmejäätmed ja segamajandusjäätmed tootmisjäätmed ohtlikud jäätmed erijäätmed; Liigitus koostise ehk jäätmematerjali alusel- _ orgaanilised jäätmed – tavajäätmed mineraalsed jäätmed – püsijäätmed radioaktiivsed jäätmed Liigitus jäätmete kasutusviisi alusel- _ taaskasutatavad jäätmed põletatavad jäätmed kompostitavad jäätmed prügilasse ladestatavad jäätmed Kasutamisviisi kohane jaotus põhineb üldiselt jäätmete koostise analüüsil. Ohtlikud- ja tavajäätmed. Jäätmete kogumise ja töötlemise süsteemid: Keskkonnakai...
Märksõnad: keskkonnakaitse, müra, organismid, ökosüsteem, gaasid, säästlik, stratosfäär, tehnoloogia, mitmekesisus, troposfäär, taluvus, säästev, muld
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
186 allalaadimist, 0 arvamust
9
...g viimase võimalusena keskkonnaohutu ladestamine. Jäätmeseadus on jäätmed jaganud kategooriatesse, mis omakorda moodustavad tavakodanikele teadaolevad jäätmegrupid ning nende alagrupid, mille järgi inimesed orienteeruvad oma jäätmeid sorteerides. 1. Tavajäätmed - on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. 2. Püsijäätmed - on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ai...
Märksõnad: kompost, paber, konteiner, prügila, biokäitlus, kogumine, kile, metall, papp, jäätmekäitlus, sete, hooldus, piim, pakendid, koostise, käitlemine
Keskkonnaõpetus - Kutsekool
23 allalaadimist, 2 arvamust
14
...lumajandus ja –kalandus *Sotsiaal-majanduslikud probleemid *Tervishoid Keskkonnaprobleemid *Globaalsed: kliimamuutused, osoonikihi hõrenemine, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. *Regionaalsed: happevihmad, tuumajäätmed. *Kohalikud: linnaõhu saastumine, jäätmed, mere ja vee saastumine, ohtlikud materjalid. Keskkonnakaitse eesmärk *Majanduse arengu mõjutamine keskkondasäästvas suunas, kusjuures eesmärk on praeguse põlvkonna vajaduste rahuldamine tulevaste põlvkondade huve kahjustamata, selle saavutamiseks reguleeritakse looduskasutust ja seatakse tegevuspiiranguid keskkonna kaitseks Keskkonnakaitse ülesanded *Keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, pöörates peatähelepanu põhjustele, kuna tagajärgede likvideerimine on tunduvalt kalli...
Märksõnad: poliitikapoliitika, prügilakaitse, kaitseala, jäätmekäitlus, tehnoloogia, saastajamõju, taaskasutus, loodusvara
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist, 0 arvamust
10
...ivusele • Toime lootearengule (teratogeensus) • Tooime hingamiselunditele • Toime nahale ja silmadele Ohtlike ainete käitlusmeetodid: • Õlijäätmed – põletamine/õli taastamine • Lahustijäätmed – põletamine/destilleerimine • Värvi-, lakijäätmed, liimijäätmed – põletus • Kontsentreeritud happe või aluse jäätmied – märgkeemiline töötlus neutraliseerimiseks • Kaadmium, raskmetallid – keemiline töötlemine, vastav prügila, pikaajaline ladustamine • Elavhõbe – taastamine destillatsioonil, vastav prügila • Tsüaniid – pikaajaline ladustamine • Pestitsiidid – põletus/pikaajaline ladustamine Ohtlikud jäätmed – inimtegevuse need jäägid, mis võivad oma keemiliste või muude omaduste ...
Märksõnad: ökosüsteem, reostus, mets, gaas, kooslus, meetodid, loodusvara, gaasid, soojus, mitmekesisus, ökoloogia, lahus, süsinik, ökosüsteemid, populatsioon
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist, 1 arvamus
15
TALLINNA TEENINDUSKOOL Agnes Ott T11KO BIOJÄÄTMETE KÄITLEMINE EESTIS Iseseisev töö Juhendaja: Ülle Toots Tallinn 2009 SISUKORD 1. Sissejuhatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 Biolagunevad jäätmed, nende liigid ja käitlusmeetodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Biolagunevate jäätmete käitlemise eesmärgid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Biolagunevate jäätmete kogumine Eestis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.1 Biojäätmete liigiti kogumise korraldamine kodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 Biolagunevad kilekotid . . . . . . . . . . . . . . . ...
Märksõnad: kompost, biolagunev, kile, prügila, paber, konteiner, biokäitlus, kotid, sete, jäätmekäitlus, kogumine, plast, aeroobne, soojus, faas, papp, mais
Keskkonnaõpetus - Kutsekool
98 allalaadimist, 3 arvamust
7
...ätmed • Biolagunevad jäätmed Olmejäätmed • Kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. • Liigiti kogutud olmejäätmetest moodustab enamiku vanapaber ja papp, klaasi-, metalli-, puidujäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Ohtlikud jäätmed • Jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu (määratletud Jäätmeseaduses) võivad olla ohtlikud tervisele, varale, keskkonnale. • Ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, jäätmejaamadesse. Tavajäätmed • Kõik sellised jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. Püsijäätmed • Tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi muutusi;...
Märksõnad: konteiner, reostus, papp, pakendid, kinnistu, õli, toidujäätmed, jäätmeseadus, säästlik, hügieen, mets, ohtlikud jäätmed, jäätmekäitlusrbid
Tööohutus - Kutsekool
35 allalaadimist, 0 arvamust
6
...õttu ei tohi kompost paikneda vahetult kaevu või veekogu kõrval ning arvestama peab kõigi veekaitsenõuetega. Komposti naaberkinnistu piirile paigutamiseks peab olema selle omaniku luba. Komposti kallale ei tohi pääseda närilised ega linnud. Sobivad: toidujäätmed, saepuru, puulehed, lillemuld, igasugused taimejäänused, seente ja marjade puhastamise jäägid, koristamistolm, kohvifiltrid jms. Sobimatud: paber, tuhk, kilesse pakitud orgaanilised jäägid Ohtlik prügi Kõikidest tekkivatest jäätmetest moodustavad väikese, aga sealjuures eriti tähelepanu vääriva osa ohtlikud jäätmed, mis oma olemuselt on mürgised või mille hävitamine on raske. Akusid kogutakse paljude tanklate juures, patareisid kauplustes. Tulevikuplaanis on jäätmefirmadel p...
Märksõnad: paber, taara, metall, kile, plastik, pudelid, kompost, pakendid, toiduainete, papp, polüetüleen, kristall, ohtlik prügi, orgaanika, ränidioksiid
Keskkonnaökoloogia - Keskkool
110 allalaadimist, 7 arvamust
4
...kult keskkonnaohutut ja majanduslikult otstarbekat käitlemist. Kuidas jäätmeid liigitatakse? Jäätmeid liigitatakse 5-te erinevasse rühma: • Ohtlikud jäätmed - jäätmed mis võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. • Tavajäätmed - kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. • Püsijäätmed - tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi, st nad ei lahustu, põle ega komposteeru. • Biolagunevad jäätmed - anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu näiteks toidujäätmed. • Olmejäätmed - kodumajapidamistes tekkivad jäätmed ning mujal tekkinud koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed, mis võivad kuuluda nii tava- kui ...
Märksõnad: paber, vanapaber, kiud, tselluloos, kontor, kogumine, keskkonnamõju, tavajäätmed, ümbertöötlemine, ajalehed, ajakirjad, karbid, säästlik, räpina
Majandus - Keskkool
40 allalaadimist, 0 arvamust
8
...se) • Kasuta konteinerites biolagunevaid vooderduskotte need hoiavad konteineri puhtana 4.Ohtlik prügi Ohtlik prügi Kõikidest tekkivatest jäätmetest moodustavad väikese, aga sealjuures eriti tähelepanu vääriva osa ohtlikud jäätmed, mis oma olemuselt on mürgised või mille hävitamine on raske. Akusid kogutakse paljude tanklate juures, patareisid kauplustes. Tulevikuplaanis on jäätmefirmadel plaanis hakata vanu ravimeid koguma apteekides. Sobivad: akud, patareid, vanad ravimid, õlifiltrid, värvijäätmed, liimijäätmed, lakijäätmed, saastunud taara, õlijäätmed, päevavalguslambid, olmekeemia, igasugused kemikaalid, laborijäätmed, kraadiklaasid, putuka- ja rotimürgid, suuremõõtmeline kodutehni...
Märksõnad: paber, pakendid, taara, teras, pudelid, papp, ohtlik prügi, kodukeemia, vanametall, malm, ajakirjad, ajalehed, kodutehnika, suuremõõtmeline, putuka
Põllumajandus - Kutsekool
10 allalaadimist, 0 arvamust
12
...ud; Patareid; Happed, leelised; Värvi- laki- ja liimijäätmed; Lahustijäägid; Pestitsiidid; Vanades külmkappides ja sügavkülmikutes leiduv freoon; Asbest; Elektroonikajäätmed; Vanad kütused; Fotokemikaalid ja muud kemikaalid; Meditsiinijäätmed. Tavajäätmed: kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. Keskkonnakaitse õiguslikud alused. -Jäätmekäitluse põhimõtted seadustati Eestis 1990. aastate algul. Esimesed õigusaktid olid jäätmeseadus (1992), Eesti jäätmeklassifikaator (1992) ning ohtlike ja muude jäätmete väljaveo, sisseveo ja läbiveo kord (1992). Järgnesid saastekahju hüvitise seadus (1993), säästva arengu seadus (1995) ja pakendiseadus (1995). Kuna 1990. aastate algul kehtestatud seadused ei vastanud Euroopa L...
Märksõnad: reostus, keskkonnakaitse, organism, veekogu, loodusvara, tehnoloogia, osoon, mets, seire, kooslus, mitmekesisus, loodusvarad, akud, stratosfäär
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
345 allalaadimist, 7 arvamust
31
...lliste lekete üle puudub või on nõrk. Jäätmete tekke vähendamine on üheks üldiseks globaalseks trendiks. Jäätmemägedest leostub kahjulikke aineid keskkonna laialdasele alale(www.miksike.ee). Jäätmete teke käib kaasas majanduslike hüvedega. Paljud jäätmed keskkonnale ohtlikud. Suur probleem maailmas ja ka Eestis. Jäätmete koostis on muutunud. Linnastumine on peapõhjus. Järelikult jäätmed konsentreeruvad ühte kohta. Muutuvad meie tarbimisharjumused. Sajandi alguses tekkis 2,5 kg olmejäätmeid aastas. Praegu 400-500 kg aastas. Tekkemehhanismile on pööratud vähe tähelepanu. Printsiip “Kõikkide asjade vältimine, ennetamine”. Esemed, asjad, mis ei leia kasutamist võivad olla tulevikus ressursiks. Jäätmed võivad olla mingile teisele tehasele...
Märksõnad: patarei, paber, kile, plastik, akud, kotid, ioon, kogumispunkt, elektroonika, kaas, kilekott, rehvid, öko, biolagunev, lind, ravimid, mootor, tamiil
167 allalaadimist, 9 arvamust
12
...ses tekkivate jäätmete kogus peaks vähenema, jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutamine suurenema ning keskkonnale ja tervisele ohtlikke jäätmeid tuleks käidelda nõuetekohaselt. Kõik me võime kaasa aidata nende eesmärkide täitmisele. Ohtlikud jäätmed on need jäätmed, mis oma omadustelt, ka väikestes kogustes, on inimese tervisele ja keskkonnale kahjulikud ning nõuavad käitlemisel erimenetlust. Ohtlikud jäätmed on näiteks kasutuskõlbmatud õlid, lahustid, akud, patareid, päevavalguslambid, vananenud ravimid jne. Ohtlikud jäätmed tuleb hoolikalt ladustada nende üleandmiseni. Olmejäätmed on kodumajapidamises tekkinud jäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omaduselt samalaadsed jäätmed. Olmejä...
Märksõnad: prügila, paber, omavalitsus, vanapaber, ohtlikud jäätmed, metall, plastmassid, akud, jäätmekäitlus, loodushoid, toidujäätmed, komisjon, kogumine
Bioloogia - Põhikool
90 allalaadimist, 2 arvamust
14
... tagasi. Toidujäätmed anti koduloomadele, põlevjääke kasutati kütteks. Peaaegu kõik jäätmed olid kergesti lagunevad või sellised, mida sai korduvalt kasutada. Ohtlikke aineid ei tuntud. Kui asustustihedus kasvas ja tekkisid linnad, siis jäätmete hulk suurenes. Ehkki põlevjäätmed, metall jms olid endiselt hinnas, hakkas kuhjuma teisigi: küttekolletest tuhka, loomapidamisest tapajäätmeid, veoloomade sõnnikut ning hulgaliselt inimväljaheiteid. Selliseid jäätmeid tuli hakata tekkekohalt ära vedama. Esimesi viiteid jäätmekäitlusele võib leida Rooma impeeriumi päevilt. Prügi heideti tänavale. Prügivedaja puhastas seda aeg-ajalt ja viis prahi linnast välja. Sama teed läksid ka lõpnud loomad ja omasteta laibad. Kreete pealinnas knossoses oli prügitehnol...
Märksõnad: jäätmekäitlus, kompost, prügila, konteiner, paber, kast, biokäitlus, metall, põletamine, kastid, kogumine, puit, prügi põletamine, tehnoloogia
Bioloogia - Kutsekool
118 allalaadimist, 5 arvamust
7
... peab olema kinnistul, kus on vähemalt 5 korterit ja asutustes ning ettevõtetes, kus neid tekib rohkem kui 25kg nädalas. Vähema kui 5 korteriga elamutes ja eramajades tuleks vanapaber viia jäätmejaama. Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna: • Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed. • Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid. • Toataimed ja lõikelilled. 4 Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna: • Toiduõli, pi...
Märksõnad: konteiner, pakendid, õli, toidujäätmed, vanapaber, kinnistu, kodutehnika, karbid, pudelid, puuviljad, pakendijäätmed, rohi, oksad, kodukeemia, kivid
Puhastusteenindus - Kutsekool
26 allalaadimist, 0 arvamust
6
...agunevad jäätmed *Olmejäätmed Olmejäätmed: Olmejäätmete hulka kuuluvad inimeste elutegevuses või elukorralduses oma tarbimisomadused kaotanud esemed, ained või nende jäägid, kaasaarvatud ohtlikud jäätmed. Olmejäätmete hulka loetakse ka kontoris ja kaubanduses tekkivad jäätmed, mis on koostiselt sarnased kodumajapidamises tekkivate jäätmetega. Olmejäätmed jagunevad: ? Segaolmejäätmed - koduses majapidamises tekkivad jäätmed, mis on segunenud, v.a. ohtlikud jäätmed. ? Eelsorteeritud jäätmed - paber-, klaas- ja plastikjäätmed, igasugused pakendijäätmed ja metallijäätmed, mis on eelnevalt kogutud liigiti ja toimetatud spetsiaalsetesse konteineritesse. ? Orgaanilised jäätmed - koduses majapidamises tekkivad bio...
Märksõnad: metall, ohtlikud jäätmed, olmejäätmed, paber, puit, kile, prügi sorteerimine, biolagunevad jäätmed, toidujäätmed, orgaanilised, metallijäätmed
Bioloogia - Kutsekool
17 allalaadimist, 0 arvamust
12
Jäätmeseadus Eesti Maaülikool Seaduse ülesanne Jäätmeseaduse ülesandeks on jäätmete tekke ja neist tuleneva tervise-ja keskkonnaohu vältimine ning jäätmehoolduse korraldus jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamine, samuti vastutus kehtestatud nõuete rikkumise eest. Jäätmed Jäätmed on mis tahes jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi,mille valdaja on ära visanud kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Jäätmed jaotuvad: Tavajäätmed (jäätmed,mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka) Püsijäätmed (tavajäätmed,millel ei toimu olulisi muutusi) Olmejäätmed (kodumajapidamis jäätmed) Ohtlikud jäätmed (patareid) Biolagunevad jäätmed (paber,papp) Ülesanne Tallinnas Mäealuse tänaval tegutsev aktsiaselts ei teatanud Keskkonnainspektsioonile (2003. a-l) oma territooriumil tekkinud reostusest, ohtlikud jäätmed olid segatud olmejäätmetega ning bensiinitanklal puudus nõutav bensiiniaurude tagastussüsteem. Keskkonnain...
Märksõnad: õli, ohtlikud jäätmed, aktsiaselts, tavajäätmed, karistus, jäätmeseadus, jõgevamaa, lahtised, jäätmekäitlus, ämbrid, traktorid, maapind
2
Millal ja miks sääsed inimesi ründavad. Verd imema tulevad üksnes emased sääsed. Kõik verd imevate sääskede emasloomad peavad saama korraliku verekõhutäie selleks, et verest saadud valke kasutada munade arenguks. Munade küpsemine nõuab palju toitaineid ja ka energiat. Loomade veri ongi sääskede jaoks kui energiajook pikamaasportlasele. Teist nii kontsentreeritud valgu- ja energiaallikat looduses lihtsalt pole. Teiste mitte verd imevate putukate emasloomad peavad mitmeid päevi näiteks nektarit või taimelehti sööma, et munade arenguks vajalik kogus toitaineid koguda. Sääsk saab kogu vajaliku portsu kätte umbes 10 minutit kestva, kuid imejale võrdlemisi ohtliku imemispingutusega. Iminokas asuvate hambuliste suistega puurib sääsk läbi naha esimese sobiliku kapillaarini, kust imetakse oma kehakaaluga võrreldes kahe- kuni kolmekordne kogus verd. Selleks ...
Märksõnad: sääsk, sääsed, toita, veri, vihm, reaktsioon, pisike, rünnak, toita, ravimid, malaaria, kollapalavik, küpsemine, energiajook, sugurakud, seemnerakud
Loodusõpetus - Põhikool
17 allalaadimist, 0 arvamust
9
TTÜ Tartu Kolledz Materjalide Taaskasutus I Anti Aben Miko Sorge Jäätmete sorteerimine Juhendaja: Tiina Vöö Tartu 2010 Sissejuhatus Inimese tekitatud jäätmed on erinevad. Üks osa neist kõduneb (nt toidujäätmed, puit- ja nahkesemed jne) ja läheb uuesti aineringesse, teine osa aga ei kõdune (nt plastmassid, klaas, metall jne). Osa äravisatavaid tooteid (nt elektripatareid, akud, huumlambid) sisaldavad selliseid keemilisi ühendeid ja mürke, mida ei tohi viia prügilasse. Need tuleb paigutada eri hoidlatesse. Prügimägede kasvu saab pidurdada, kui jäätmeid sorteerida. Kõrdunevatest jäätmetest saab valmistada komposti, mitmesuguseid jäätmeid (nt metall, klaas, paber) saab ümbertö...
Märksõnad: metall, kompost, paber, orgaanilised, jäätmekäitlus, jäätmete sorteerimine, puit, toidujäätmed, ohtlikud jäätmed, akud, taimekaitsevahendid, lakid
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist, 0 arvamust
10
Märksõnad: pakend, jäätmekäitlus, omavalitsus, pakendid, vald, konteiner, paber, prügila, taaskasutus, jäätmevedu, metall, jäätmekava, vältimine, kile
Keskkond - Keskkool
63 allalaadimist, 3 arvamust
13
...el kasut. jäätmeid 4. agrogaatoleku alusel ? gaasilised ? tahked ? vedelad, poolvedelad 5. kahjutuks tegemise alusel ? ladustatavad jäätmed ? põletatavad jäätmed ? komposteeritavad jäätmed jne. Töötlemise ja kasutusviisi järgi jaotamine: ? olmejäätmed, sega jäätmed (kauplused, asutused) ? tootmisjäätmed (tööstuses tekkivad ? ohtlikud (ohustavad keskkonda ja tervist) ? erijätmed (nende kõrvald. nõuab erimeetmeid – reovee puhastusjaam. Puh., muda, liiklusvah., autokummid, meditsiinijäät., külmkapid, mööbel). Eesti jäätmeklassifikaator jagab jäätmed jäätmematerjali järgi viide suurde gruppi: ? taimse ja loomse päritoluga jäätmed ? anorg. mineraaljäät. ja mineraalide töötlem. jäätmed ? kemikaalide ja keemiatoodete j...
Märksõnad: loodusvara, reostus, organism, organismid, loodusvarad, keskkonnakaitse, veekogu, lämmastik, ökoloogia, kooslus, ting, fosfor, ökosüsteem, käitlus
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
751 allalaadimist, 2 arvamust
16
...te protsesside tulemusena transporditakse saasteained jäätmetest nõrgvette. Jäätmete kokkusurumisel tekib anaeroobne keskkond, mis annab väga sarnaste omadustega nõrgvee erinevatest prügilatest. Keskendudes kõige tavalisemale prügila tüübile, milles on kokku segatud ehitusjäätmed, segaolme- ja tööstusjäätmed, kuid ei ole märkimisväärsetes kogustes kemikaalijäätmeid, võib prügila nõrgvett iseloomustada, kui nelja tüüpi saasteainete vesilahuseid (lahustunud orgaaniline aine, anorgaanilised makrokomponendid, raskemetallid ja muud orgaanilised ühendid. 4 Suurimad potentsiaalsed keskkonnamõjud, mis tulenevad nõrgveest on põhja- ja pinnavee saastumine....
Märksõnad: prügila, faas, gaas, metaan, käitlus, keskkonnamõju, jäätmekäitlus, keskkonnamõjud, torustik, kanal, süsinik, reostus, drenaa, nõmme, prügilad
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
132 allalaadimist, 3 arvamust
11
Märksõnad: põlevkivi, second, ohtlikud jäätmed, prügilate sulgemine, kagu, eripärad, prügilad, omavalitsused, miks eesti, elektrienergia, tavajäätmed
Ühiskonnaõpetus - Kutsekool
6 allalaadimist, 0 arvamust
17
... õhk, anda hingata nuuskpiiritust, piserdada veega, hõõruda keha ja katta sooja tekiga Kutsu kiirabi Elektritrauma Elektrilöögi saanud inimene vajab ALATI haiglas üle vaatamist , sest mõne tunni möödudes võib ta seisund järsku halveneda, võivad tekkida eluohtlikud südamerütmihäired! Kõrgepingejuhtmest löögi saanud inimesele EI TOHI väga lähedale minna, kui juhe on katkenud ja maha langenud tekib selle ümber ohtlik maa-ala: • kuiva ilmaga18-25 meetri raadiuses • niiske ilmaga kuni 300 meetri raadiuses • joostes tekib sammupige ja appiruttaja võib saada ise elektrilöögi • Kui leiate kõrgepingevoolu alla sattunud inimese, helistage hädaabinumbril 112 • Voolu on võimalik välja lülitada vaid alajaamas, kus...
Märksõnad: kemikaal, pinge, trauma, gaas, kemikaalid, elektrivool, mürgid, teadvus, elektritrauma, labori, isolatsioon, vald, töötaja, tolm, prügila, seadmed
93 allalaadimist, 2 arvamust
25
Ohtlikud jäätmed Eestis Mis on ohtlikud jäätmed? Jäätmeseadus § 6. Ohtlikud jäätmed (1) Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe käesoleva seaduse §-s 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. JS § 8. Jäätmete kahjulik toime Kahjulik toime, mille alusel jäätmed loetakse ohtlikeks jäätmeteks, on samalaadne kahjuliku toimega, mida avaldavad: 1) H1 – plahvatusohtlikud ained ja valmistised, mis võivad leegiga kokkupuutel plahvatada või mis on löökide ja hõõrdumise suhtes tundlikumad kui dinitrobenseen; 2) H2 – o...
Märksõnad: ohtlikud jäätmed, kemikaal, kemikaalid, käitlus, põlevkivi, tuleohtlik, lahustid, õli, märgistus, jäätmeseadus, happed, põletus, gaasid, prügila
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist, 0 arvamust
20
...sutamisviis; - jäätmete materjal või keemiline koostis. Neli põhigruppi: ? olmejäätmed ja segamajandusjäätmed ? tootmisjäätmed ? ohtlikud jäätmed ? erijäätmed. - koht või protsess, kust jäätmed pärinevad 1. Olmejäätmed (majapidamisjäätmed) on jäätmed, mis tekivad koduses majapidamises inimeste igapäevase elutegevuse käigus. Sarnase koostisega on nn. segamajandusjäätmed, mille allikaks on kauplused, bürood, toitlustus- ja õppeasutused, jms. Samuti kuuluvad siia kategooriasse üldise heakorra tagamisel tekkivad jäätmed Inertsed jäätmed on materjalid, mis keskkonda ladustatuna ei allu füüsikalistele, keemilistele või bioloogilistele mõjutustele ja ei põhjusta keskkonnareostust. Siia kategooriasse kuuluvad...
Märksõnad: muda, käitlus, gaas, prügila, reaktor, sete, aktiiv, ühend, jäätmekäitlus, lämmastik, meetodid, koormus, väävel, kile, reostus, lahus, biokile
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist, 2 arvamust
8
...andmist ning esitama need 2008 Tallinna Tööstushariduskeskus dokumendid või jäätmehooldelepingu linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse järelevalve ametniku nõudel kontrollimiseks. Jäätmemahutid Jäätmed, mida ei saa käidelda kinnistul, tuleb panna kinnistu jäätmemahutitesse. Jäätmemahuteid peab olema piisavalt ja need peavad vastama tekitatud jäätmete iseloomule. Jäätmemahutid võivad olla kas jäätmetekitaja omad, kinnistu omad või renditud jäätmekäitlusettevõttelt. Mahutitena võidakse kasutada: · kompaktoreid · konteinereid, mida saab tõsta tõstukiga või käsitsi ning tühjendada või paigutada jäätmeautosse · jäätmekotte, mis on valmistatud niiskuskindlast ...
Märksõnad: paber, plast, metall, taara, kinnistu, plastik, õlilikud jäätmed, pudelid, papp, tuhk, seadmed, akud, kemikaalid, pakendid, ravimid, mürgid, tuhka
Keskkonnaõpetus - Kutsekool
64 allalaadimist, 2 arvamust
18
...või protsess kust jäätmed pärinevad; 2 jäätmete kasutamisviis; jäätmete materjal või keemiline koostis Töötlemist või kasutamist silmas pidades on otstarbekas jäätmeid jagada nelja põhigruppi: 1 olmejäätmed ja segamajandusjäätmed; 2 tootmisjäätmed; 3 ohtlikud jäätmed; 4 erijäätmed Olmejäätmed majapidamisjäätmed on jäätmed mis tekivad koduses majapidamises inimeste igapäevase elutegevuse käigus Sarnase koostisega on segamajandusjäätmed mille allikaks on kauplused; bürood; toitlustus ja õppeasutused; üldise heakorra tagamisel tekkivad jäätmed; ehitus ja lammutusjäätmed tavaliselt loetakse neid inertsete jäätmete hulka Inertsed jäätmed on materjalid mis keskkonda ladustatuna ei allu füüsikalistele keemilis...
Märksõnad: muda, lämmastik, lahus, meetodid, sade, metall, fosfor, sete, käitlus, reostus, kile, veekogu, toitaine, nitrifikatsioon, biokile, aktiivmuda, prügila
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist, 0 arvamust
8
Jäätmed õmblustööstused ja nende käitlemise võimalused. Jäätmete liigitus: • Tavajäätmed-mis ei kuulu • Biolagundavadjäätmed- ohtlike jäätmete hulka. looduses lagunevad • Püsijäätmed-tavajäätmed, jäätmed. milles ei toimu füüsikalisi, • Näiteks:toidujäätmed,pab keemilisi ega bioloogilise er ja papp. muudatusi. • Nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasootsalt nendega kokku puutuvaid aineid, seega ei põhjusta keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele. Jäätmekäitluse hierarhia põhimõtted langevas järjestuses: • 1)Taaskasutamine • 2)Jäätmete tekke ära hoidmine, vähendamine ja korduv kasutamine. • 3)Taaskasutamine • 4)U...
Märksõnad: tavajäätmed, astmed, viimistlemine, lagunemine, paber, karp, värvimine, õmblemine, viskamine, papp, hierarhia, jäätmekäitluse hierarhia
8 allalaadimist, 0 arvamust
16
...statud korras: ? 1) viima oma jäätmed prügilasse või jäätmejaama; ? 2) kasutama prügiveoettevõtte teenust. ? Et olmejäätmeid saaks võimalikult suures ulatuses taaskasutada, tuleb need enne prügilasse ladestamist sortida. Eraldi tuleb koguda biolagunevad jäätmed, pakendijäätmed, ohtlikud jäätmed, probleemtoodete jäätmed ning ehitus- ja lammutusjäätmed. ? Eraldi kogutud jäätmed tuleb paigutada liigile vastavasse konteinerisse, kogumispunkti või jäätmejaama. ? Alates 2008. aastast ei võta ükski prügila vastu sortimata jäätmeid – jäätmed tuleb eelnevalt sortida. Kui jäätmete tekitaja ei tee seda ise, teeb seda jäätmekäitleja jäätmetekitaja kulul. Fakte: ? ...
Märksõnad: pakend, konteiner, jäätmehooldus, paber, omavalitsus, ühistu, segapakend, puit, prügila, tagatisraha, jäätmevedu, biolagunevad jäätmed
9 allalaadimist, 0 arvamust
32
...i kasutuseta hoidmist kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik Jäätmemõistet täpsustab jäätmeninmistu ohtlike jäätmete määratlemise kord jne Jäätmed jagunevad ohtlikuse järgi ohtlikud ja tavajäätmed Tavajäätmed on ka olmejäätmed ja püsijäätmed Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine vedamine taaskasutamine ja kõrvaldamine Jäätmed Looduskaitse Linnudirektiiv direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta Loodusdirektiiv direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta Looduskaitse RAMSARI 1971 KONVENTSIOON RAHVUSVAHELISTE MÄRGALADE KOHTA ERITI VEELINDUDE ELUPAIKADENA CITES EHK WA...
Märksõnad: direktiiv, emü, käitlus, jäätmekäitlus, direktiivid, konventsioon, keskkonnakaitse, keskkonnamõju, protokoll, saasteainete, audit, organisatsioonide
33 allalaadimist, 0 arvamust
9
Jäätmed Carmen Koppel Ääsmäe 2005 Referaadi sisu • Mis on jäätmed? • Loodusinimestel tekib vähe jäätmeid • Tänapäeval tekitab inimene palju jäätmeid • Prügisorteerimine on vajalik • Prügiveo homne päev • Inimkonna tulevikku aitab kindlustada säästev eluviis Mis on Jäätmed • Jäätmed on mistahes vallasasjad mis on minema vistud ehk kasutuselt kõrvaldatud. • Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis on inimesele ja loodusele kahjulikud. • Olmejäätmed on kodumajapidamises tekkinud jäätmed • Taaskasutatavad jäätmed on sellised jäätmed, mida saab uuesti kasutada kas toodangu valmistamiseks, töö tegemiseks või energia saamiseks. Jäätmete taaskasutamine 1. Jäätmeid taaskasutatakse selleks, et säästa looduslikku toorainet ja pikendada samal ajal prügila kasutusaega. Näiteks kui kogutakse 70 kg vanapaberit, siis säästetakse ...
Märksõnad: paber, säästev, jäätmete taaskasutamine, prügila, prügisorteerimine, seinad, kogumine, sortimine, riigiteataja, bioloogia, põhikoolile, loodushoid
Bioloogia - Põhikool
118 allalaadimist, 1 arvamus
37
...misviis; - jäätmete materjal või keemiline koostis. Neli põhigruppi: • olmejäätmed ja segamajandusjäätmed • tootmisjäätmed • ohtlikud jäätmed • erijäätmed. ­ koht või protsess, kust jäätmed pärinevad 1. Olmejäätmed (majapidamisjäätmed) on jäätmed, mis tekivad koduses majapidamises inimeste igapäevase elutegevuse käigus. Sarnase koostisega on nn. segamajandusjäätmed, mille allikaks on kauplused, bürood, toitlustus- ja õppeasutused, jms. Samuti kuuluvad siia kategooriasse üldise heakorra tagamisel tekkivad jäätmed Inertsed jäätmed on materjalid, mis keskkonda ladustatuna ei allu füüsikalistele, keemilistele või bioloogilistele mõjutustele ja ei põhjusta keskkonnareostust. Siia kategooriasse kuuluvad...
Märksõnad: muda, gaas, tolm, käitlus, prügila, sete, reaktoriv, sool, reostus, koormus, ühend, jäätmekäitlus, lämmastik, lahus, väävel, meetodid, kile
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist, 0 arvamust
30
...oloogiline taaskasutamine (nt. kompostimine) • energeetiline taaskasutamine ( nt. põletamine, metaani tootmine) 4. jäätmetest tulenev keskkonna saastamise vähendamine 5. jäätmete keskkonnaohutu ladestamine (praegu) mittesobivate jäätmete puhul. Ohtlikud jäätmed – jäätmed, mis vähemalt ühe jäätme seaduses loetletud ohtliku omaduse tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale. Tavajäätmed – kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka. Olmejäätmed – kodumajapidamises tekkivad jäätmed ning jäätmed, mis tekivad kaubanduses, teeninduses või mujal. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Ohtlikkuse järgi: 1. Eriti ohtlikud –avaldavad eriti tugevat pöördumatut kahjulikku mõju keskkonn...
Märksõnad: ioon, gaas, veekogu, osoonfäär, lämmastik, ühend, organismid, reostus, tolm, asbest, orgaanilised, pakend, toitaine, mets, sood, koli, samblik
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
546 allalaadimist, 2 arvamust
17
...e isik peab ohtlikud jäätmed üle andma vastavat litsentsi omavale isikule. Ettevõtete ohtlikke jäätmeid võtab vastu AS Epler&Lorenz. Tartu elanikud saavad ohtlikke jäätmeid viia: • Jalaka 60b ja Jaama 72c keskkonnajaama (võetakse vastu akusid, patareisid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslampe jm); • kolmeteistkümnes bensiinijaamas (patareid, akud ja vanaõlid); • ohtlike jäätmete käitlusfirmas AS Epler ja Lorentz (vanad akud, patareid, õli sisaldavad jäätmed, värvid, lakid, lahustid, elavhõbedajäätmed, ravimid ja kemikaalid); • lisaks 47 patareide kogumiskasti (patareid, väikeakud). 3.2 Pakendijäätmete kogumiskorraldus Tartu linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt peavad pakendiettevõtjad või taaskasutusorganisat...
Märksõnad: pakend, paber, vald, vanapaber, jäätmekäitlus, prügila, biolagunev, linnaosa, segapakend, jääkreostus, õli, akud, papp, kogumine, lorenz, mets, plast
Jäätmekäitlus - Kutsekool
29 allalaadimist, 0 arvamust
35
...i kasutuseta hoidmist kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik Jäätmemõistet täpsustab jäätmeninmistu ohtlike jäätmete määratlemise kord jne Jäätmed jagunevad ohtlikuse järgi ohtlikud ja tavajäätmed Tavajäätmed on ka olmejäätmed ja püsijäätmed Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine vedamine taaskasutamine ja kõrvaldamine Jäätmete sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Jäätmete Taaskasutamine ja Kõrvaldamine Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine on JÄÄTMEKÄITLUSE põhimõisted – iga jäätmekäitlustoiming on osa neist Kõrvaldamine – üldjuhul jäätmete viimine keskkonda sellest lahtisaamine ilma et jäätmeid kasutat...
Märksõnad: käitlus, jäätmekäitlus, direktiiv, direktiivid, keskkonnakaitse, prügila, hierarhia, projektid, aruandlus, põhimõisted, aeroobne, tavajäätmed
85 allalaadimist, 0 arvamust
12
...vanade tuumarajatiste dekomisjoneerimiseni – tekib radioaktiivseid jäätmeid ka radioaktiivsete materjalide kasutamisel meditsiinis, tööstuses ja teaduses. 2.1. Jäätmete liigid ja nende sorteerimine Toon esile vaid osad ? Vabastatud jäätmed on radioaktiivsed jäätmed, mille aktiivsus on nii madal, et neid pole vaja käidelda erinevalt tavalistest mitteradioaktiivsetest jäätmetest. ? Madala- ja keskmise aktiivsusega radioaktiivsed jäätmed on paber, rõivastus ja laboriseadmed, mida on kasutatud piirkondades, kus käideldi radioaktiivseid aineid, samuti saastunud pinnas ja ehitusmaterjalid. Lisaks kuuluvad siia aktiivsemad materjalid, mida on kasutatud gaasiliste ja vedelate heitmete töötlemiseks enne keskkon...
Märksõnad: osoon, erosioon, kasvuhoone, atmosfäär, kütus, kontsentratsioon, käitlus, lämmastikoksiidid, keskkonnaprobleemid, happevihm, muld, happesus
Keskkonnaõpetus - Kutsekool
28 allalaadimist, 0 arvamust
9
Märksõnad: väävel, väävli, hape, oksiid, väävelhape, h2so4, reaktsioon, arte, janno, vääveldioksiid, püsiv, vääveltrioksiid, molekulid, keemia, oksüdeerija
Keemia - Keskkool
113 allalaadimist, 7 arvamust
5
...ätmeid koguda eraldi kontein erisse elamutes, kus on vähemalt 10 korterit. Biolagunevad jäätmed tuleb pakendada biolagunevasse või läbipaistvasse kotti. Kindlasti ei tohi kasutada musta või läbipaistmatut kilekotti. Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna: Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid , leib, sai, poolfabrikaadi d, pagaritooted ja kondiitritoote d, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed. Majapidamispab er, pabersalvrätid , kohvipaks, paberfiltrid, teepakid. Toataimed ja lõikelilled. Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna: Suured kondid. Toiduõli, supid, kastmed ja muud vedelad toidud ja toiduained. Piim, hapupiim ja kõik muud vedelikud. Kile, metall, klaas, tuhk, sui...
Märksõnad: direktiiv, biolagunev, kile, komisjon, kotid, emü, euratom, mais, prügila, liikmesriik, põletamine, jäätmete põletamine, jäätmekäitlus
Ühiskonnaõpetus - Kutsekool
9 allalaadimist, 0 arvamust
12
..., sest siis vabanevad elavhõbe ja kaarmium, mis õhku ja vette sattudes põhjustavad erinevaid haiguseid. Patareidest saab vabaneda, viies need kaubanduskeskustes asuvatesse kogumispunktidesse. Säästlikum on aga kasutada akusi, sest need kestavad kauem. Ohtlikud on ka elektroonikajäätmed, mida paljud inimesed tihti ekslikult tavaprügi hulka viskavad. Tegelikult on nendes mitmed kahjulikud ained, nagu tina, elavhõbe ja liitium, mis eralduvad eriti hästi seadmete laiali lamutamisel. Selle tõttu on oluline viia elektroonika vanametalli kogumispunkti või vahel saab neid viia ka poodi tagasi. Töökorras seadmeid on alati võimalik annetada heategevuseks, et nad oma eluajal ikka tööd teha saaks. Veel tekivad kodus tihti erinevad meditsiinijäätmed, mis üllataval k...
Märksõnad: paber, kile, prügila, plastik, kilekott, metall, taaskasutus, lagunemine, säästlik, pudelid, aeroobne, pidev, ohtlikud jäätmed, orgaanika, forte
Bioloogia - Keskkool
11 allalaadimist, 1 arvamus
6
...einerisse elamutes, kus on vähemalt 10 korterit. • Biolagunevad jäätmed tuleb pakendada biolagunevasse või läbipaistvasse kotti. Kindlasti ei tohi kasutada musta või läbipaistmatut kilekotti. • Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna: ? Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed. ? Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid. ? Toataimed ja lõikelilled. • Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna: • Suured kondid. • Toiduõli, supid, kastmed ja muud vedelad toidud ja toiduained. • Piim, hapupiim ja kõik muud vedelik...
Märksõnad: biolagunev, kile, kotid, biolagunevad kilekotid, mais, kilekott, prügila, käitlemine, puuviljad, toiduainete, piim, kogumine, kookose, resk, polümeerid
Keskkonnaõpetus - Kutsekool
65 allalaadimist, 0 arvamust
4
Määrdeainete mõiste ja liigitus Määrdeaine on tehnikas kasutatav aine mis: • vähendab hõõrdumist, kulumist ja kuumenemist • väldib sööbimist • pikendab kasutusiga Määrdeained jagunevad päritolu järgi: • mineraalsed • orgaanilised • sünteetilised Jagunevad oleku järgi: • vedelad - mootoriõlid, transmissiooniõlid, hüdrosüsteemiõlid, industriaalõlid, eriõlid ( turbiini-, kompressori-, trafo- jt.), metallide lõiketöötlus- ja karastusõlid • plastsed - kulumisvastased, kaitsemäärded, trossimäärded, tihendusmäärded • tahked • gaasilised Nõuded õlidele Õlid peavad vastama järgmistele nõuetele: • peavad eraldama hõõrdepinnad õlikihiga et tekiks vedelikhõõrdumine (ka piirhõõrdumine), mis vähendab pindade kulumist ja sööb...
Märksõnad: õli, õlid, viskoossus, mootoriõli, mootoriõlid, mineraal, stabiilsus, mõõtühik, oksüdeerumine, määrdeaine, nafta, isomeerid, suhe, silinder
- Kutsekool
17 allalaadimist, 0 arvamust
76
BIOLOOGIA RIIGIEKSAMITE ÜLESANDEID Gümnaasiumi bioloogia riigieksamite 2000-2007 ülesannete koostamisel osalesid: Sirje Aher, Margus Harak, Helle Järvalt, Urmas Kokassaar, Lea Koppel, Saima Laos, Ene Lehtmets, Edith Maasik, Rutt Nurk, Anu Parts, Margus Pedaste, Siret Pung, Ana Valdmann, Liia Varend, Mart Viikmaa Käesolevas kogumikus kasutatud riigieksamite ülesannete autoriõigused kuuluvad Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele ja nende paljundamine mistahes kujul on keelatud. Koostaja: Liia Varend ...
Märksõnad: rakk, organism, kude, organismid, meioos, viirus, kromosoom, organell, mitoos, fotosüntees, bioloogia, süsihappegaas, viljastumine, ribosoom, avastamine
Bioloogia - Keskkool
874 allalaadimist, 25 arvamust
15
Õ. lk. 8-10 1. Mis on fundamentaalteadus? Fundamentaalteadus ehk alusteadus on teadus, mis tegeleb objektide või nähtuste olemuse, ehituse, toimimise, arengu ja vastastikuse mõju seaduspärasuste uurimisega ja sellekohaste teooriate loomisega. 2. Mis on rakendusteadus? Rakendusteadus on teadus, mis tegeleb mitmesuguste loodusteaduste abil saadud teadmiste praktilise rakendamise põhimõtete ja meetodite otsimise ja arendamisega. 3. Mis viis USA-s ma...
Märksõnad: organism, rakk, bioloogia, organismid, embrüo, melaniin, tehnoloogia, piim, neuron, regulatsioon, rakud, imetaja, tuum, kloonimine, toiduainete, emas
Bioloogia - Keskkool
296 allalaadimist, 8 arvamust
6
5.MITTEMETALLID 5.1 MITTEMETALLIDE MITMEKESISUS *Mittemetallid asuvad perioodilisussüsteemis perioodide lõpus ja suuremates rühmades. Mittemetallidel on viimasel kihil 4-8 elektroni. Lihtainena on nende seas 11 gaasilist: H2 , N2, O2, F2, Cl2 ; 6 väärisgaasi (He-Rn) 10 tahket: B, C, Si, P, As, S, Se, Te, I, At 1 vedel: Br2 *Mittemetallid on madala sulamistemperatuuriga, üsna pehmed ja kergesti peenestatavad. Mõned on väga kõrge sulamistemperatuuriga, kõvad kuid seejuures haprad. Väga erineva värvusega. Mittemetallide ühiseks omaduseks on see, et nad praktiliselt ei juhi elektrit, kuid süsinik allotroop grafiit on hea elektrijuht. Mittemetallide aatom...
Märksõnad: metall, hno3, mittemetall, gaas, lämmastik, mittemetallid, vesinik, elektron, ühend, sulfiid, element, sool, oksüdeerija, väävel, nitraadid
Keemia - Keskkool
31 allalaadimist, 1 arvamus
7
Alkoholid, karboksüülhapped, süsinikuühendid, sahhariidid, rasvad, valgud, toit, energia eraldumine ja neeldumine, plastid, kiudained, tarbekeemia, keemia, elukeskkond
Märksõnad: hape, rasv, kütus, sahhariidid, rasvad, valgud, glükoos, süsinik, piim, kiudained, kütteväärtus, käärimine, karboksüülhapped, etanool, lahustuvad
Keemia - Põhikool
33 allalaadimist, 0 arvamust
9
...puhu ksutatakse lisandit „kompleks“ (põrivaadi dehüdrogenaasne ompleks, PyrDH) • tüünimetusena kasutatakse ajaloolisi nimetusei : pepsiin, trüpsiin, kümotrüpsiin Igale ensüümile on ka süstemaatiline nimetus. Näiteks laktaadi dehüdrogenaasi (LDH) puhul on see L-laktaat:NAD-oksüreduktaas. See tähendab, et L-laktaat on substraadiks, NAD on koensüümiks ning oksüdoreduktaas viitab redoksreaktsioonile. Klassifikatsioon ensüümide l on oma neljanumbriline kood , nt pepsiini jaoks on EC 3.4.4.1. Esimene number viitab kolmandale klassile (hüdrolaasid), teine number kuulumisele neljandasse alaklassi (hüdrolüüsib vakude peptiidsidemeid), kolmas näitab neljandat ala-alaklassi (lõhub neid peptiidsidemeid, mille moodustavad eromaatsed aminohapperd), viima...
Märksõnad: ensüüm, ensüümid, reaktsioon, molekul, ioonid, inhibiitor, katalüüs, reaktsioonikiirus, kontsentratsioon, konformatsioon, lipaas, vitamiin
Biokeemia - Tartu Ülikool
61 allalaadimist, 1 arvamus
3
Aldehüüdid on orgaanilised ained, mis sisaldavad funktsionaalse rühmana ? CHO rühma. Keemilised omadused: ( 1) Astuvad liitumis reaktsiooni H2 ?ga HCHO + H2 -> H3C-OH (metanool) 2) Võivad oksüdeeruda Ag2O ja CuO toimel HCHO + Ag2O -> HCOOH + 2Ag (metaanhape) 3) Reageerivad alkoholidega andes poolatsetaali lõpuks atsetaali 4) Aldehüüdid reageerivad fenoolida moodustades vaikusd, millest saab toota plastmasse Füüsikalised omadused: lahustub vees, lenduvad vedelikud, narkootilise toimega, mürgised Kasutamine: pisargaas, kosmeetikas, ravimid, vaigu tootmine, keemiliste mürkainete tootmine,... Ketoonid on keemilised ühendid, milles karbonüülr...
Märksõnad: hape, meta, aldehüüdid, etanaal, etaanhape, atsetoon, metanaal, ketoonid, lahusti, aldehüüdide, propanoon, gaas, happed, vesilahus, keemistemperatuur
Keemia - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust
16
... omadused (kohastumused) ümbritsevas keskkonnas ellujäämiseks, jäävad ellu ja annavad rohkem järglasi- teised surevad. • Evolutsiooni liikumapanevaks jõuks on: a) olelusvõitlus b) individuaalne pärilik muutlikkus * Kohastumused on LV tagajärjel kinnistunud isendite kasulikud muutused, mis päranduvad edasi paljude sugupõlvede jooksul. Kohastumuste tulemusena: a) muutuvad liigi omadused b) tekivad uued liigid Vasta küsimustele: 1. Millised tegurid on olulised olelusvõitluses? 2. Põhjenda, miks osa sama liigi isendeid võib anda rohkem järglasi? 3. Mis on organismide olelusvõitluse peamine eesmärk? 4. Too näiteid tänapäeval toimuvate evolutsiooniliste muutuste kohta. 5. Milline kohastumus võimaldaks jänesel sooja, lumevaese talve paremini üle elada? ...
Märksõnad: organism, geenid, organismid, kromosoomid, aegkond, rakk, mutatsioon, muutlikkusrilikkus, mutageenid, ilmumine, tuum, evolutsioon, alleel, mutatsioonid
Bioloogia - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
15
Märksõnad: hüperaktiivsus, tähelepanuhäire, pidev, hüperaktiivne laps, hüperaktiivne, hüpperaktiivsus, frustratsioon, suhe, kunst, tähelepanuhäired, hüpi
Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
113 allalaadimist, 3 arvamust
7
ÕMBLUSTÖÖSTUSE JÄÄTMED ja  NENDE KÄITLEMINE. Koostas:                         JÄÄTMED . Peamised jäätmed, mis õmblustööstuses tekivad on  erinevat sorti riide­     jupid, ribad jms. Samuti ka keemia, mida riiete  töötlemiseks kasutatakse. Jäätmeteks saab  tegelikult lugeda ka prügi, mille põhjustajaks on  töötajad ise ; toidujäätmed, taara (kõiksugused  pudelid), plastik karbi jms. Nagu igas teises  tööstuses leidub ka õmblustööstuses ohtlike  jäätmeid. (nt. igasugune tuleohtlik keemia vms).  Ohtlike ja...
Märksõnad: käitlemine, jäätmete käitlemine, keemia, tavajäätmed, ohtlikud jäätmed, olmejäätmed, kaubandus, teenindus, püsijäätmed, plastik, pudelid
Õmblusseadmed - Kutsekool
12 allalaadimist, 0 arvamust
1
lühikonspekt
Märksõnad: aldehüüdid, füüsikalised omadused, füüsikalised, ravimid, ketoonid, vedelikud, orgaanilised, metanool, orgaanilised ained, keemilised omadused
Keemia - Keskkool
73 allalaadimist, 1 arvamus
13
TALLINNA TEENINDUSKOOL Ele-Riin Kirik O11MT ALKOHOLISM Lõputöö Juhendaja: Mare Kiis Tallinn 2009 Sisukord Sissejuhatus.................................................................... lk 3 Alkoholimõju.................................................................... lk 4 Kroonilise alkoholismi ehk joomatõbi staadiumid............ lk 5 Pohmell........................................................................... lk 7 Alkohol ja seksuaals...
Märksõnad: alkohol, alkoholism, organism, mürgitus, joobe, alkohoolik, joove, taluvus, sõltuvus, kesknärvisüsteem, hingamine, kesknärvisüsteemi
38 allalaadimist, 2 arvamust
18
...aldub veresoonte lubjastumises. Pöördumatult kahjustuvad neerud. Kasutamine Terve, tasakaalustatud segatoitu tarbiv inimene, kes ei kannata mingite krooniliste haiguste käes, vitamiinide preparaate ei vaja. On kaks äärmust: a) Vitamiinid on alati ja sõltumata hulgast kasulikud; b) Igasugune vitamiinipreparaatide kasutamine on ohtlik; Organism on võimeline talletama teatava varu vitamiine. Veeslahustuvate vitamiinide, välja arvatud vitamiin B12, varud on väiksemad ja neid jätkub mõneks nädalaks. Rasvlahustuvate vitamiinide varud on palju suuremaid ja nendest võib jätkuda kuudeks, vitamiin A puhul isegi paariks aastaks. Samal ajal on rasvlahustuvate vitamiinide ülehulk organismile ohtlikum kui enamike veeslahustuvate vitamiinide ülehulk. Rasvlahustuvate...
Märksõnad: rasv, vitamiin, organism, vitamiinid, ainevahetus, helbeds, piim, ühend, pähkel, rasvad, glükoos, lipiidid, õli, valgud, margariin
Keemia - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
5
...rgaanilised halogeeni ühendid (kloroform, putukamürgid – DDT, raskemetalliühendid (plii, elavhõbe); b) kiirgused (UV, röntgen- ehk gammakiirgus, radioaktiivne kiirgus); c) haigustekitajad, kõige ohtlikumad on viirused, mis võivad liita võõrast pärilikkusainet. Ohtlikud on ka bakterid. 4) Laia reaktsiooninormiga fenotüübilised tunnused – inimese kehakaal, kanade munatoodang, veiste piimaand (geenid + keskkond). 5) Kitsa reaktsiooninormiga fenotüübilised tunnused – inimese juuksevärvus, juuksekarva jämedus, loomade karvastik (geenid). 6) Pärilikud haigused – pärilik kurtus, hemofiilia, daltonism, lühinägelikkus. 7) Päriliku eelsoodumusega haigused - pärilik rasvtõbi, alkoholism, kõrgvererõhktõbi ehk hüpertoonia, II tüüpi ...
Märksõnad: kromosoom, mutatsioon, muutlikkus, geenid, genotüüp, tegur, alleelid, sündroom, mittepärilik, rakk, meioos, vähk, alkohol, mutageen, down
Bioloogia - Keskkool
48 allalaadimist, 0 arvamust
5
Bioaktiivsed ühendid Ühendid, mis väga väikestes kogustes mõjutavad organismi ainevahetust (eksogeensed [vitamiinid] ja endogeensed [ensüümid, hormoonid]) Vitamiinid Väikse molekulmassiga orgaanilised ühendid, mis on elutegevuseks hädavajalikud mikrotoitained. Vita- elu, amiin- vastav keemiline ühend (enamus vitamiine pole amiinsed ühendid, aga I avastatud oli) Vitamiinide allikad inimeste jaoks: 1) Segatoit (osa vitamiine taimsest toidust ei saa üldse- B12 nt) 2) Seedekulgla mikroobikooslused sünteesivad. (NT: Vitamiin K, B5) 3) Süntees eelühenditest (NT: beetakaroteenist sünteesitakse vitamiini A) 4) Vitamiinpreparaadid ja vitaminiseeritud tarbekaubed (kosmeetikatooted, toiduained jne) Vitamiinide biofunktsioonid 1) Vitamiinid kuuluvad liitensüümid...
Märksõnad: amiinamiin, ensüüm, hormoon, ensüümidamiinid, hormoonid, reaktsioon, ühend, ainevahetus, hapeamiin d, näärmed, inhibiitoramiin c
Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist, 0 arvamust
44
...elt. Nende muutumine glükoosiks toimub rakkudes samuti küllaltki mõõduka kiirusega. Seetõttu kasutatakse neid suhkurtõve korral suhkru aseainetena. Kõik need ühendid annavad organismile energiat nagu sahharooski. Lisaks on neil ka teatud ebameeldivad kõrvalefektid. Vaieldamatult kasulikud on polüalkoholid aga hammastele. Näiteks sahharoosi muudab suuõõne mikrofloora ensüümtegevus orgaanilisteks hapeteks juba 20...40 sekundi jooksul. Sellest ka vastav termin - happerünnak. Polüalkohoolseid magustajaid ei suuda suuõõne bakterid aga oma elutegevuses kiiresti kasutada. Mannitool (E421) on polüalkoholidest kõige nõrgema efektiga suuõõne kariogeensele mikrofloorale. Mannitooli lõhustumine inimorganismi seedekulglas on küllaltki aeglane, mistõttu see ühend peetu...
Märksõnad: organism, süsivesik, aminohape, ühend, piim, valgud, sahharoos, inimorganism, glükoos, glutamaat, aspartaam, toiduainete, funktsioon, allergia, koostise
Keemia - Põhikool
54 allalaadimist, 0 arvamust
2
...or; benseen+ lämmastikhape; benseen+ vesinik, fenooli lagunemine ioonideks. Fenool+ naatriumhüdrooksiid; fenool+ broom; fentüülamiin + vesinik kloor 6. tähtsamad tsüklilised orgaanilised ühendid, nende kasutamine ja keskkonna ohtlikus. Keskkonnale ja teistele ohtlikud tsüklilised ühendid Mitmetsüklilised aromaatsed ühendid, eriti need, mis sisaldavad üle nelja bensiiniringi, on tugeva kantserogeense toimega. Selliseid aineid sisaldavad kivisöe- ja põlevkivitõrvas, samuti ka tubakasuitsus ja autode heitgaasides. Suitsetajatel on suur risk haigestuda kopsuvähki, kuna see on tingitud polütsükliste aromaatsete ühendite väikeste koguste pidevas sissehingamisest. Areenide hulka kuuluvad ka nende funktsioonaalühendid: halogeenühendid, hüdrok...
Märksõnad: ühend, aldehüüd, aldehüüdid, ketoon, etanaal, ketoonid, metanaal, vesinik, aldehüüdide, gaas, orgaanilised ühendid, fenool, orgaanilised
Keemia - Keskkool
77 allalaadimist, 3 arvamust
6
...l ning käesoleval ajal neid enam juurde ei tule. 14. Põlevkivi kasutamisega kaasnevad keskkonnaprobleemid. Õhku lendub palju süsihappegaasi, lämmastiku- ja väävliühendeid ning tahma. Nende gaasida suurenenud hulk atmosfääris põhjustab kliimamuutusi. Ohtlikud jäätmed, mida ei tohi visata olmeprügi hulka. * autodes kasutatavad vedelikud: akuvedelikud, õlid, kasutatud jahutusvedelikud, õlifiltrid * akud, patareid * katki läinud kraadiklaasid, elavhõbedalambid * putuka- ja rotimärgid, vananenud ravimid * värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed 15. Prügi sorteerimine. Milliseid reegleid tuleb jälgida? Meelespea: 1. Eksamitöö kirjuta loetava käekirjaga, kasuta pasta- või tindipliiatsit. Jooniste tegemiseks kasuta harilikku. 2. Paranduste ...
Märksõnad: organismid, samblik, bakterk, samblikud, bakterid, paeluss, toiduahel, rahvuspark, ainevahetus, parasitism, tarbijad, putuka, põllumajandusukest
Bioloogia - Põhikool
19 allalaadimist, 0 arvamust
18
...: • Põhibioelemendid: H, C, O, N, P, S, biomolekulides aatomitena ja nende kombinatsioonidest koosnevad biomolekulid • Essentsiaalsed makrobioelemendid; (vajatakse üle 100mg päevas) täidavad biofunktioone valdavalt ioonsel kujul (Ca2+, Na+, Mg2+. K+, Cl-) • Essentsiaalsed mikroelemendid; Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, Mo, V, Ni, F, Cr, Se, Si, Sn, B, As, hädavajalik mikrobiogeensete elementide miinimum. 3. Aminohapped: omadused, klassifikatsioon Omadused: Karboksüülhapete derivaadid, mis sisaldavad vähemalt ühte amino- ja karboksüülrühma. Aminohappe funktsionaalsed rühmad võivad liita või loovutada H+ iooni ja omandada seega laengu(sõltuvalt lahuse pH-st)?nõrgad puhvrid. Käituvad polüelektrolüütidena, omavad pI, annavad ?-...
Märksõnad: rasv, ensüüm, organism, molekul, lipiidid, ensüümid, ühend, glükoos, süsivesik, valgud, rasvhape, reaktsioon, ioonid, membraan, molekulid, ainevahetus
Biokeemia - Eesti Maaülikool
109 allalaadimist, 3 arvamust
40
BIOLOOGIA – teadus mis uurib elu (kreeka keelest: bios-elu, logos – mõiste) I MOLEKULAARBIOLOOGIA – teadusharu mis uurib elunähtusi molekulide tasemel, kasutades bioloogia, keemia ja füüsika meetodeid. Uuritakse: 1. biopoümeere- nukleiinhapped, valgud. 2. agregaate – kromosoome, rakuorganoide, viiruseid. II TSÜTOLOOGIA – rakuteadus. Alguse sai 17. saj keskkpaigast kui Robert Hook leiutas valgusmikroskoobi. Uurib: rakkude ehitust ja talitlust. III HISTOLOOGIA – koeõpetus. Uurib: loomorganismide kudede peenehitust. ...
Märksõnad: rakk, tuum, membraan, organism, molekul, kromosoom, viirusakud, organismid, tsütoplasma, valgud, kromosoomid, sperm, talitlus, ioonid, ühend, membraanid
Bioloogia - Keskkool
70 allalaadimist, 1 arvamus
14
...d) mükotoksiinid - hallitusseente toksiinid. Maailmas ohtlikumad aflatoksiinid, mis on ülitugevad. Hallitanud maapähklites, põhjustab maksavähki. 2. Keemilised a) hapnik, osoon - tugevad oksüdeerijad b) asbest c) tugevad alused ja happed (aurud vähemalt sama ohtlikud kui kontakt) d) lämmastik- ja fosfor orgaanilised ühendid (putukamürgid jms) e) kemikaalide mittesihipärane kasutamine inimese tervise tasandil (võltskosmeetika, riidevärvide kasutamine toiduvärvide asemel) 3. Füüsikalised a) radioaktiivne kiirgus - tugevaim mutageen, põhjus osakeste energiarikkuses ja suures bioloogilistest kudedest läbitungimisjõuga b) UV kiirgus - mutageen nahale ja huultele - pindmiste kudede mutageen c) nähtav valgus koo...
Märksõnad: kromosoom, mutatsioon, geenid, kromosoomid, mutatsioonid, alleel, mendel, geneetika, muutlikkus, organism, tegur, sündroom, sugurakk, isend, mutageen
Üldbioloogia - Tartu Ülikool
95 allalaadimist, 1 arvamus
19
Kordamisküsimused analüütilises keemias 2009/2010 õppeaasta 1. Analüütilise keemia tähtsus ja rakendused. Analüütiline keemia on keemia haru, mis tegeleb proovi komponentide eraldamise, identifitseerimise ja määramisega; Traditsiooniliselt kuulub analüütilise keemia valdkonda ka keemiline tasakaal ja andmete statistiline töötlus. Jagatakse 2 põhiklassi: • Kvalitatiivne analüüs- identifitseeritakse, mis komponendid on proovis • Kvantitatiivne analüüs- määratakse komponentide kogused (kontsentratsioonid) 2. Kvantitatiivse analüüsi meetodite klassifikatsioon. • Gravimeetria - meetodid põhinevad massi mõõtmisel; • Tiitrimeetria - põhinevad ruumala mõõtmisel; • Elektroanalüütilised meetodid- põhinevad potentsiaali, voolutugevuse, takistuse, laengu mõõtmisel; • Spektroskoopilised meetodid- põhinevad analüüdi reaktsioonil elektromagnetkiirgusega; • Ülej...
Märksõnad: lahus, sade, ioonid, elektroodtor, reaktsioon, kontsentratsioon, metall, potentsiaal, kompleks, hape, sool, proov, kolloid, tiitrimine, kõver
Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
284 allalaadimist, 15 arvamust
5
Biolooogia Sammaltaimed: Brüloogia- samblaid uuriv teadusharu Tallus-taimkeha, mis ei ole eristunud lehtedeks ja varteks.Täidab nii lehtede kui varte funktsiooni. Risoidid-kinnitusfunktsiooni täitvad niitjad „juured“. Miks samblad ei saa kasvada suureks? V: Vesi liigub koos selles lahustunud ainetega sammaldes aeglaselt, neil pole juhtkimpe. Vähe võimalusi reguleerida vee aurumist. Pole puitunud rakukestaga tugikudesid, mis võimaldaksid varsi püsti hoida. Kuidas liigub sammaldes vesi? V: Imavad kogu keha pinnaga, kapilla...
Märksõnad: ravim, ravimtaim, samblad, varre, jugapuu, juured, hõimkond, kooslus, paljasseemnetaim, sigimik, paljasseemnetaimed, puit, rabad, õied, kultuurtaimed
Bioloogia - Keskkool
7 allalaadimist, 1 arvamus
2
...na süsiniku ja hapniku vahelisi sidemeid on raske lõhkuda. Nad on äärmiselt plahvatusohtikud ained. 10. Dietüüleeter – Valem: CH3CH2OCH2CH3. Dietüüleeter on kõige tuntum eeter. See on väga lenduv vedelik, ent kuna tema aurud on mürgised, õhust raskemad ja tuleohtlikud. Dietüüleetrit kasutatakse peamiselt lahustina. Eetreid kasutatakse ka veel lõhna ja soojuskandjatena ning bensiinkatalüsaatori lisana. 19. sajandi keskpaigast alates kasutati seda varem kirurgias narkoosiks, kuid kuna ta oli tuleohtlik ning tal esines ka ebameeldivad kõrvaltoimed, siis tänapäeval on see asendatud teiste narkoosiainetega. 11. Metüül tertbutüüleeter (valem, omadused, kasutusalad, mõju keskkonnale, selle võimalikul asendamisel etanooliga kaasnevad uued keskkonn...
Märksõnad: alkohol, etanool, alkoholidanool, piiritus, bensiin, eeter, eetrid, gaas, ühend, mtbe, hape, lahustuvus, happed, orgaanilised, lahusti, kütus, aurud
Keemia - Keskkool
60 allalaadimist, 0 arvamust
3
BIOLOOGIA 1. Autotroofid- organismid, kes sünteesivad elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. 2. Heterotroofid- on organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku süsiniku toidus sisalduvast orgaanilisest ainest 3. Bioloogia- teadus, mis uurib elu kõiki ilminguid 4. Anatoomia- teadus, mis uurib organismide siseehitust 5. Etoloogia- teadus, mis uurib loomade käitumist 6. Füsioloogia- teadus, mis uurib organismi talitlusi ja regulatsioone 7. Histoloogia- b...
Märksõnad: organism, molekul, organismid, sahhariidid, kude, hape, orgaanilised, lahus, monomeer, orgaanilised ühendid, regulatsioon, lipiid, bioloogia, steroid
Bioloogia - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
14
KORDAMINE Puhas aine ja ainete segu Puhas aine – Aine, mis koosneb ainult ühe aine osakestest. Ainete segu – Aine, mis koosneb erinevate ainete osakestest. Puhaste ainete omadused • Agregaatolek • Iseloomulik lõhn, värv, maitse • Tihedus, ühik: • Sulamis- ja keemistemperatuur • Kõvadus – Vastupidavus lõikamisele, kriimustamisele • Tugevus – Vastupidavus painutamisele Segude lahutamise võtted • Setitamine ja nõrutamine • Filtrimine • Destilleerimine • Aurutamine • Jaotuslehter LAHUSED Mõisted • Lahus – Kahest või enamast ainest koosnev ühtlane segu. • Lahusti – Aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud. • Lahustunud aine – Aine, mis on lahustis ühtlase...
Märksõnad: lahus, metall, sool, hape, sool, elektron, vesinik, aatom, pihus, reaktsioon, oksiid, sahhariid, etaan, füüsikalised omadused, keemilised omadused, ühend
Keemia - Põhikool
64 allalaadimist, 1 arvamus
8
...ntumad esindajad DIETÜÜLEETER CH3CH2OCH2CH3 Dietüüleeter on kõige tuntum eeter. See on väga lenduv (keemistemperatuur +35,5 C) vedelik, ent kuna tema aurud on mürgised, õhust raskemad ja tuleohtlikud ning võivad koguneda laborilaua või põranda pinnale ja plahvatada. Dietüüleetrit kasutatakse peamiselt lahustina. Eetreid kasutatakse ka veel lõhna ja soojuskandjatena ning bensiinkatalüsaatori lisana. 19. sajandi keskpaigast alates kasutati seda varem kirurgias narkoosiks, kuid kuna ta oli tuleohtlik ning tal esines ka ebameeldivad kõrvaltoimed, siis tänapäeval on see asendatud teiste narkoosiainetega. METÜÜL TERT-BUTÜÜLEETER ehk MTBE CH3OC(CH3)3 M...
Märksõnad: alkohol, etanool, vesinik, alkoholid, aatom, molekul, metanool, piiritus, eeter, hüdroksüülrühm, vesinikside, bensiin, molekulid, mtbe, eetrid, hape
Keemia - Keskkool
32 allalaadimist, 1 arvamus
10
Tõrva Gümnaasium + Kaido Mõts 12 klass Kosmeetikas kasutatavad ained Referaat Tõrva 2010 Sisukord 1 1 Kahjulik kosmeetika e ohtlikud ained lk 3 2 1 Mis on looduslik kosmeetika lk 6 2 2 Looduslikku kosmeetikat lk 6 3 1 Allergiavaba kosmeetika lk 7 3 2 Tähtsamad kosmeetilised allergeenid lk 8 3 3 Soovitused allergiahaigetele ja eriti allergilisi nahahaigusi põdejatele lk 8 4 1 Kokkuvõte lk 9 5 1 Kasutatud allikad lk 10 Kahjulik kosmeetika e ohtlikud ained Atseetaldehü...
Märksõnad: allergia, õlid, allergeen, allergeenid, kreemid, palsam, ekstrakt, talk, säilitusaine, uuring, kesknärvisüsteemi, lakk, coco, süsinik, alkohol
Keemia - Keskkool
26 allalaadimist, 0 arvamust
15
...ge spetsiifilisus. On ülikõrge aktiivsus, mida reguleeritakse vastavalt vajadusele, süntees on allutatud geneetilisele kontrollile. Katalüüs toimub väga kindlal temperatuuri ja pH juures. Vitamiinid Liigitus: veeslahustuvad (C, H, B) ja rasvlahustuvad (K, A, D, E, Q) K-vitamiini sünteesivad soolestiku elavad bakterid D-vitamiini moodustub nahas UVkiirguse toimel Vitamiinide vaegus – avitaminoos. C – skorbuut – naha ja seedeelundite veritsemine, hammaste väljalangemine. D – rahhiit – luude pehmenemine ja kõverdumine A –kanapimedus Tekkepõhjused: vitamiinide vaene toit, imendumisprobleemid, haigused, ravimid. Hormoonid Koostiselt kahte tüüpi: steroidhormoon...
Märksõnad: kude, organism, rakk, elund, organismid, kromosoom, molekul, bakter, tuum, membraan, viirus, evolutsioon, glükoos, hormoon, ainevahetus, kromosoomid
Bioloogia - Keskkool
161 allalaadimist, 3 arvamust
22
...kagi üherakulised organismid. ? Bakter on ümbritsetud ühe rakumembraaniga, mõnel ka kaks. See koosneb valkudest, lipiididest.Kest ei ole nii jäik kui taimedel ning see võimaldab rakul suuremaks kasvada. Kest täidab peamiselt kaitsefunktsiooni ? Mitmed bakterid on organismidele ohtlikud, kaasaarvatud inimestele, põhjustades tervisehädasid, mis võivad lõppeda ka surmaga. Selliseid baktereid nimetatakse patogeenseteks. ? Bakteritel ei ole rakutuuma. Bakteritel on vaid üks kromosoom, milles geenide arv ulatub enamasti kuni kuue tuhandeni ? Bakterid paljunevad pooldumisega. Sellele eelneb raku kasvamine ja varuainete süntees. Vahetult enne jagunemist toimub rõngaskromosoomi kahekordistumine - pärast seda on rakus kaks ühesugust nukleotiidse järjestusega ...
Märksõnad: organism, organismid, rakk, kromosoom, membraan, viirus, tuum, molekul, bakter, kromosoomid, evolutsioon, ühend, funktsioon, mitoosipiid, bakterid, rakud
Bioloogia - Keskkool
178 allalaadimist, 1 arvamus
15
...ofilamentideks ehk pisiniitideks. Leidub eriti rohkelt lihasrakkudes, kutsuvad esile lihaste kokkutõmbeid ehk kontraktsioone. Tekitavad liikumist ja säilitavad rakusisese süsteemi. Kokkutõmbevalgud. Aktiin on väiksema molekulmassiga kui müosiin. ? Müofibrill-Sarkomeeride ahel, koosneb aktiini filamentide kimpudest. Lihasrakk ehk lihaskiud koosneb müofibrillidest. Müofibrilli moodustavad pikas reas üksteise kõrval olevad sarkomeerid. ? Sarkomeer- Skeletilihaste struktuurne ja funktsionaalne üksus. Iga sarkomeer koosneb kahte tüüpi filamentidest: peened filamendid, mis koosnevad aktiinist ja paksud filamendid, mis koosnevad müosiinist. Lihaste kokkutõmbumisel lühenevad nad 70%. Silindriline osa müofibrilli...
Märksõnad: ioonas, hormoon, erutus, kude, uriin, neer, organism, hormoonid, funktsioon, kontraktsioon, ioonid, vatsake, närvisüsteem, elund, gaas, regulatsioon
Füsioloogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
150 allalaadimist, 1 arvamus
4
Ensüümid (fermendid) on kõrgmolekulaarsed biokatalüsaatorid, millele on omane suur efektiivsus ja kõrge substraadispetsiifilisus (näiteks: amülaas lõhustab ainult polüsahhariidid tärklist- reaktsioon Wohlgemuth). Nad kiirendavad reaktsioone, kuid ei võta nendest osa. Ensümaatilised reaktsioonid on 103 kuni 1017 korda kiiremad kui vastavad katalüüsimata reaktsioonid. Peaaegu kõik avastatud ensüümid on valgud (liht- või liitvalgud) või valgud koos kofaktoritega. Lihtensüümid- koosnevad aminohappejääkidest-lihtvalgud Liitensüümid- liitvalgud (valguosa- APOENSÜÜM ja mittevalkosa- KOFAKTOR Valkosa määrab ensüümi spetsiifilisuse, kofaktor stabiliseerib ensüümvalku...
Märksõnad: ensüüm, ensüümid, reaktsioon, ioonid, valgud, kontsentratsioon, orgaanilised ühendid, orgaanilised, spetsiifilisus, reaktsioonid, liht, koensüümid
Biokeemia - Eesti Maaülikool
86 allalaadimist, 2 arvamust
6
KEEMIA EKSAMI KÜSIMUSED JA VASTUSED 1.Keemiliste elementide perioodilisus seadus, perioodilisus tabel ja selle rakendus keemiliste elementide iseloomustamisel. Keemiliste elementide, ning neist moodustunud liht- ja liitainete omadused on perioodilises sõltuvuses aatommassist. Perioodilises süsteemi ahela koostas Mendelev, kus igale elemendile on oma lahter, koos aatomi numbriga, selle aatommassiga, nimega ja sümboliga. Iseloomustamisel saab tabeli perioodi numbrist teada aatoni elektronkihi arvu, aatomi number on prootonite ja neutronite koguarv, gruppist tuleb viimase kihi elektronide arv. 2.Metallide asukoht keemiliste elementide perioodilisus tabelis Elementide metalliliste omaduste muutus perioodi...
Märksõnad: ioon, metall, ioonid, aatom, hape, reaktsioon, vesinik, lahus, mittemetall, gaas, ühend, mittemetallid, etaan, keemia, oksiid, reaktsioonid, reageerimine
Keemia - Kutsekool
307 allalaadimist, 12 arvamust
13
marru@ut.ee Õppematterjale võib leida õpikust või www.ebu.ee/gymnaasium.html Bioloogia uurib elu Eluslooduse organiseerituse tasemed MIS ON ELU ? Mateeria osa, mis suudab ise ksavatada ja paljuneda. • Valgud töötavad selle nimel • Erinevaid valgumolekule on miljardeiid, nende koostoimimine ongi elu • Valkude töös seisneb elu Molekulaarne tase Biomolekulid- keerulise ehitusega ained, mis väljaspool organismi ei moodustu. Suurem osa organismide koostises olevaid molekule esineb ka väljaspool organismi. • Sahhariidid • Lipiidid • Valgud • Nukleiinhape • Vitamiinid Rakuline tase Rakk- väikseim üksus, millel on veel olemas kõik elu omadused. Rakk on esmane organiseerituse tase, kus ilmnevad elu tunnused. Raku sees on orgaanilised ained, millel on kindel ehitus ja talitus. Tegeleb tsütoloogia. Eeltuumne(ei ole tuuma membr...
Märksõnad: organism, rakk, kude, organismid, kromosoom, lipiidid, hormoon, molekul, valgud, rakud, tuum, funktsioon, hüpotees, süsivesik, mitoos, hormoonid
Bioloogia - Kutsekool
24 allalaadimist, 0 arvamust
9
Keemia arvestus Alkaanid- on süsivesinikud kus aatomite vahel on üksiksidemed. Nimetuses lõppliide –aan. Üldvalem CnH2n+2 Hargnenud ühendites esinevad asendusrühmad e alküünrühmad. 1.(CH3–metüül, C2H5 - etüül) ning 2.(Cl-kloro, Br-bromo, I-jodo) Nimetuse andmine: 1.otsi üles kõige pikem süsiniku ahel e peaahe 2.nummerda peaahelas süsiniku aatomid nii et kõrvalahelad saaksid võimalikult väikesed kohanumbrid. 3.kui asendusrühmi on mitu järjestatakse nad tähestiku järjekorras. Füüsikalised omaduse...
Märksõnad: hape, alkohol, reaktsioon, vesinik, keemilised omadused, polümeer, rasv, aldehüüd, nukleofiil, etüül, alkeen, ühend, vedelik, valgud, hüdrolüüs
Keemia - Keskkool
375 allalaadimist, 7 arvamust
32
Põltsamaa Ametikool Kohv Referaat Maiu Roio Põltsamaa 2010 Kohvi kodumaa on Aafrika Kohvi avastamise kohta on mitmesuguseid lugusid Ühe tuntuma legendi kohaselt olevat kohvitaime avastanud kitsekarjus kes märkas et tema loomad ei taha enam öösiti magada Ta jälgis loomi ning pani tähele et kitsed närivad mingi tundmatu taime lehti Seejuures hakkasid loomad rõõmsalt kepslema Karjus rääkis oma avastusest naabruses asuva kloostris kus otsustati asja uurida Mõi...
Märksõnad: kohv, kofeiin, jook, kohvik, espresso, piim, import, vähk, turg, araabia, kohvipuu, brasiilia, nestle, venetsueela, nõudlus, euro, eksport, raport, joogid
Joogiõpetus - Kutsekool
53 allalaadimist, 1 arvamus
16
... (leelismetallide) ja vee reageerimisel: 2Na+2H2O=2NaOH+H2 c) vee elektrolüüsil: 2H2O=2H2+O2 Tööstuslikult toodetakse vesiniku 1) vee elektrolüüsil, 2) veegaasist C+H2O=CO+H2 d) loodusliku gaasi (metaani) konverteerimisel: 1400*C CH4+2H2O--------CO2+4H2 3. Füüsikalised omadused. Vesinik on värvuseta, lõhnata, maitseta gaas. Ta on kõige kergem gaas. Vees lahustub vesinik halvasti, hästi lahustub ta mõnedes metallides, näiteks pallaadiumis. Vesiniku suure soojusjuhituvuse tõttu jahtuvad kuumad kehad vesinikus 7 korda kiiremini kui õhus. 4. Keemilised omadused. a) Vesinik põleb õhus ja hapnikus veeauruks: 2H2+O2=2H2O Vesiniku ja hapniku segu plahvatab süütamisel. Gaasisegu, mis koosn...
Märksõnad: vesinik, oksiid, metall, hape, fosfor, lahus, väävel, lämmastik, ühend, süsinik, gaas, aatom, sool, kloriid, räni, väävli, molekul, mittemetall
Keemia - Keskkool
86 allalaadimist, 2 arvamust