Otsingule "hindamine" leiti 2007 faili

Kinnisvara hindamine
11
doc
Kinnisvara: kinnisasi + vara Kinnisasi: 1. piiritletud maatükk, koos tema oluliste osade ja asjaõigustega. 2.piiritletud maatükk, koos sellel asetsevate hoonete ja rajatistega(parendustega) 2)Mis on kinnisasja olulised osad. Olulised osad – ehitised, mets, taimed jms. 3)Loetle kinnisvara üldisi füüsilisi omadusi. Kindel asukoht, unikaalsus, piiratud hulk, 3 mõõdet, kinnisvara ei saa hävitada. 4)Loetle kinnisvara asukohast tulenevaid omadusi. Mõõdud, topograafia, kasutatavus(sihto...
Keskkonnamõjude hindamine - spikker
3
doc
 Rannaniitudel loomade  Kompromisslahendus: Tuleb tagada inimesi  kodanikele tagatud. Eestis reguleerib halduskorralduse  keskkonnaseire tingimuste seadmiseks; karjatamine. rahuldav tervislik keskkond ja majanduse arendamiseks  seadus  14. Mõju hindamine Natura 2000 objektidele: vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike  8) hindab loodusvara kasutamise otstarbekust ning  eelhinnang ja elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse  kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete  Eelhinnang: kas vaadeldav tegevus võib teoreetiliselt  arenguvajadust arvestades. Säästev areng on jätkuvalt maailma, E...
Referaat teemal-Suitsiidiriski hindamine
9
doc
Eriti oluline on ära tunda väiksemgi vihje suitsidaalsusele meeste puhul, sest nad püüavad seda varjata, et varjata oma nõrkusi ning näida tugevama ja mehelikumana. 8 KASUTATUD KIRJANDUS Saveljev, K. 2005. Abiks sotsiaaltöötajale depressiooni ja suitsiidiriski hindamisel. Tallinn Tervise Arengu Instituut. 2010. Alkoholiprobleemidega patsientide suitsiidiriski hindamine. Tallinn URL [WWW] https:docs.google.comviewer? a=v&q=cache:x7e8bIQvO7oJ:www.terviseinfo.eeettruekiseddownload61+suitsiidirisk i+hindamine+tervise+arengu+instituut&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEEShrv5GMR 7GB2dN1yxNQY2gDw9ht8Dx9tcC8HbBLiNvlKLcOXZAP3kfIIYb8VNTzESP6tfrIsI9z QJEjS6uCYjPyFXiipPBVrXit0IsHYgO_Twp6XCkKKA2MaoVkdkII52OqTqNH&sig= AHIEtbROMK_SbTYJImpzaWxz_wDfzJhV_A WHO. 2000. Enesetappude ennetamine: abiks esmatasandi tervishoiutöötajatele. Tartu URL [WWW] http:www.who.intmental_healthmediaen647.pdf...
Muusikalised võimed ja nende hindamine
1
docx
Osad on selles edukamad, osad mitte ja vastupidi. Sp oleks oluline teada iga inimese võimete profiili. Muusikas on sama – igale algajale on tähtis püüda leida vastust küsimusele, kui suured ja missugust laadi on tema muusikalised võimed. Muusikaõpetaja jaoks omakorda võtab sama küsimus veidi teistsuguse värvingu – kas ja kuidas saab inimese muusikalisi võimeid täpselt ja objektiivselt mõõta. Tänapäeva hariduspoliitika üks eesmärke peaks olema element. mu...
Muusika - Kutsekool
12 allalaadimist, 0 arvamust
Hoone tehnilise seisukorra hindamine
3
doc
talu ait Hoone tehnilise seisukorra hindamine Kohanimi aasta Sissejuhatus- Tegemist on traditsioonilise talu aidaga,mis asub asukoht. Ait on ehitatud kahes osas, ilmselt erinevatel aegadel (erinevad töövõtted). Kahe aidaosa vahel on nn tõllakuur. Algselt on hoone olnud pikem, aida otsas asus ka palkidest laudaosa, mis ei ole säilinud. Ehitusaeg ei ole täpselt teada, arvatasti umbes 1890-1920. Vundament (Heas seisukorras) - Ait on ehitatud seinte ristumiskohtadesse paigutatud maakividele. Kuna hoone asub kruusasel pinnasel, on vajumine olnud väike, kuid aja j...
Restaureerimine - Kutsekool
17 allalaadimist, 0 arvamust
Personali juhtimise kodutöö-personali hindamine ja tasustamine
3
docx
Esitage ettevõtte töötajate tüki- ja kollektiivse hindamis- ja palgasüsteemide positiivsed ja negatiivsed momendid grupeerituna, sh olulisuse järjekorras. Tüki palk on lihtsaim tulemuspalga alaliik, kus töötasu suurus sõltub toodangu mahust või teenuste hulgast. Tüki palk ergutab töötajaid suurendada tootlikust (1) ja võimaldab töötulemusi õiglasemalt tasustada (2). Tükipalga süsteem käivitab töötajate vahelise võistluse (3) ning võimaldab motiveerida töötajaid saavutama enamat (...
Investeeringute hindamine
4
docx
Investeeringute hindamine Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Investeerimisprojektid 3 Raha ajaväärtus 4 Investeerimisprojektide hindamine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: •saad aru raha ajaväärtuse kontseptsioonist; •oskad leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust; •oskad kasutada erinevaid hindamismeetodeid investeerimisprojektide hindamiseks; •tead erinevate hindamismeetodite plusse ja miinuseid. 2 Investeerimisprojektid Investeerimisprojektide analüüsi all mõeldakse pikaajaliste investeerimisotsuste kaalum...
Majandusarvestus - Kutsekool
12 allalaadimist, 0 arvamust
Projekti hindamine
3
doc
peatükk PROJEKTI HINDAMINE Selles peatükis käsitletakse projektitsükli viimast faasi. Räägime programmideprojektide hindamise olemusest, peamistest kriteeriumidest ning seostest loogilise maatriksiga. Samuti käsitleme hindamise erinevaid ajastamise võimalusi.  Projekti hindamine on kindlatele kriteeriumidele tuginev projekti tulemuste ja mõju analüüs püstitatud eesmärgi kontekstis. Hindamist teostatakse selleks, et:  kogemuste põhjal õppida, mis õnnestus ja mis mitte;  kaaluda, kas projekti kavandamiseks ja elluviimiseks on...
Projektijuhtimine - Kutsekool
59 allalaadimist, 0 arvamust
E-TURUNDUSE ROLLI HINDAMINE TÄNAPÄEVA TURUNDUSPRAKTIKAS
3
doc
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool Riina Hallik E-TURUNDUSE ROLLI HINDAMINE TÄNAPÄEVA TURUNDUSPRAKTIKAS Turunduse juhtimise õppeaine teadusartikli kokkuvõte Õppejõud: assistent René Arvola Tallinn 2009 Artiklist Autorid: Coviello, N. E.; Brodie, R. J.; Brookes, R. W.; Palmer, R. A. Ingliskeelne pealkiri Assessing the Role of e-Marketing in Contemporary Marketing Practice Ajakiri Journal of Marketing Management (2003, 19, 857-881) Sissejuhatus Konkreetne artikkel on jätk kaasaegsetele turunduse praktika u...
Äriidee hindamine-John Mullins
15
ppt
  ÄRIIDEE HINDAMINE JOHN  MULLINSI SEITSME DOMEENI  MEETODIL Ekaterina Radchenko ÄRIIDEE ROLL Idee peab olema: selge Selleks, et  realiseeritav ettevõtlust  alustada Konkurentsivõimeline Inimene peab: uskuma JOHN MULLINS n?  see o Kes SEITSME DOMEENI TABEL OLULISED ASPEKTID JA  PÕHIIDEED Makroturg,  Turu atraktiivsus     Kas potentsiaalturg on atraktiivne valmistatava toote jaoks?  Tegevusharu atra...
Ehituse maksumuse hindamine - Eksami kordamisküsimuste vastused
41
doc
Valitsused kasutavad subsiidiume näiteks uue majandusharu arendamiseks, kriiside ajutiseks leevendamiseks või riigile oluliste majandusharude (nt transport, põllumajandus, energeetika) toetamiseks. Subsiidium võib esineda ka varjatud vormis, nt maksudest vabastamine, madalaintressilised laenud, kaitsetollid, transpordi väliskulud, mille maksavad kinni kõik ühiskonnaliikmed. Toetus – raha, mis antakse valitsuse või organisatsiooni poolt mingi kindla eesmärgi nimel. 28. Töömahtude määramine ja kulude hindamine eskiisprojekti staadiumis Analoogobjektide konstruktiivelementide tarindite järgi töömahtude määramine Kulude hindamine ja selgitamine: • koostatakse kuluprognoos võrdlusobjektide põhiparameetrite maksumuse alusel või rahastamisvõimalusi arvestades • hinnatakse ehitusprojekti alternatiiv-variante tehnilistest lahendustest ja kvaliteedipiirangutest tulenevalt • otsustatakse projekteerimise alustamine ja määratakse eelarvepiirang 29. Töömahtude määramine ja kulude hindamine eelprojekti staadiumis Tö...
Õpitulemuste hindamine koolis
7
doc
Õpitulemuste hindamine koolis Tarmo Salumaa, Mati Talvik (Tallinn 2009: Merlecons ja Ko OÜ) Keerukaks teeb hindamise asjaolud, mis oskuslikult ühendaksid mitmed erinevad vastndlikud hindamise funktsioonid: - Hindamise kontrollifunktsioon, mis on suunatud eelkõige õpetaja tegevuse korrikeerimisele. - Sisuline tagasiside andmise funktsioon, mis on suunatud õpilastele vastutuse korrigeerimiseks. - Õppimise väärtustamise funktsioon, mis on suunatud teatava objektiivsuse mõõtme andmiseks töödele, mida...
ÕPPIJA TÖÖKOHA RISKITEGURITE HINDAMINE
5
docx
LÄÄNE- VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA12 ÕPPIJA TÖÖKOHA RISKITEGURITE HINDAMINE Riskianalüüs Õppejõud: Mõdriku 2012 Töötaja on 26 aastane üliõpilane, kelle töökohas on laud, sülearvuti, piisavalt valgust, kõva reguleerimata ja seljatoeta tool ning töökeskkonda ümbritseb värvikad seinad ja ruum. Peamisteks tööülesanneteks on lugemine nii arvutist kui ka paberkandjal olev materjal, kirjutamine ning väga tihti ka mahuka info otsimine internetist. Töökeskkond võib ohustad...
Äriplaani tasuvuse hindamine
2
doc
Projekti nüüdisväärtus (NPV) , r = 2584.2 * 100 11043 = 23.4% --> 25% Aasta Rahavoog Diskonteerimis Rahavoogude Kumulatiivne (tuhat €) tegur 25% PRAEGUNE rahavoog puhul (tabel 2) nüüdisväärtus (tuhat €) (tuhat €) 1...
Äriplaan - Keskkool
6 allalaadimist, 0 arvamust
Biomassil põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama olelusringi hindamine
12
ppt
Uuring viidi läbi kolmel esineval skaalal (mikro, väike ja keskmine). Uuriti 10 erinevat kategooriat (globaalse kliima soojenemise, hapestumise, abiootilise ammendumise, eutrofeerumise, fotokeemilise oksüdatsiooni, osoonikihi hõrenemise, mürgistust inimestele, põhjavee reostumise, merevee reostumise ja maapinna reostumise potentsiaali. Kuna Norra on seadnud endale ambits...
1 allalaadimist, 0 arvamust
Arutluse hindamine
2
doc
Heas arutluses on – sissejuhatus, kus selgitatakse, mis see on, millest üldse kirjutama hakatakse - teemaarendus– selleks on hea panna kirja 3-4 kavapunkti, millest soovid selle teemaga seoses rääkida - seejärel kirjutada iga kavapunkt pikemalt lahti, tuues iga punkti juures ka konkreetseid näited või illustreerides neid faktidega - arutluse tulemusena peab selguma ka kirjutaja isiklik arvamus teema kohta, see peab selgelt eristuma sõnadega „Minu arvates ….“, „Mina arvan, et …“ - arutlus peab lõppema kokkuvõttega...
1 allalaadimist, 0 arvamust
Hindamine
18
pptx
2. 3. 4. уроках русского языка я научился: Источники: http:koolielu.eeinforeadnews106547kujundav­hindamine­kui­voimalus http:www.hm.eeindex.php?0512471 http:festival.1september.ruarticles582887 Абасов З.А.. От оценки учителя ­ к самооценке ученика Журнал «Директор  школы». 1999.  № 2. С. 63­70.  Коверзнева И.А. Взаимосвязь психологической ситуации педагогического  оценивания и учеб­ной мотивации учащихся  И.А. Коверзнева   Психологический журнал. – 2009. – № 2. – С. 23– Курдюкова, Н.А. Оценивание успешности учебной деятельности как  психолого­педагогическая проблема: автореф. дис. канд. психол. наук. –  Санкт­Петербург, 1997. – 27 с. СПАСИБО ЗА ВНИМА...
Vene keel - Põhikool
1 allalaadimist, 0 arvamust
Kas hindamine on koolis vajalik-
1
doc
Koolis on nendeks hinded. Kui õpid hästi, saad häid hindeid, peetakse sust lugu, saad kiita ja oled korralik. Halbade hinnete puhul on ka reputatsioon (just vanemate inimeste hulgas) sellevõrra madalam. Kuivõrd vajalik on koolis aga hinnete panek ja sellega kaasnev õpilaste grupeering? Hinded on kindlasti vajalikud õpetajapoolse tagasiside andmiseks, nii õpilastele endile kui ka nende vanematele. Vanemad ju tahavad teada, mida nen...
Kirjandus - Põhikool
1 allalaadimist, 0 arvamust
Keskkonnaseisundi hindamine Kadrina vald
3
docx
Kadrina valla keskkonaaseisundi analüüs
HAAVA ja haavandi hindamine
46
pptx
TTK Jelena Shefer 2013 Haava hindamise komponendid. Haavaga patsiendi hindamine algab anamneesi kogumise ja haiguskulu tundmaõppimisega. Täielik haava hindamine kätkeb endas nii patsiendi seisundi kui ka haava hindamist. Saadud andmete analüüsimisel võib välja tuua faktorid, mis mõjutavad haiguskulgu ja haava paranemist. Klassifitseerides haava paranemise mõjutegureid võime sageli jõuda järeldusele, et haava paranemist takistavaid faktoreid on märk...
2 allalaadimist, 0 arvamust