Otsingule "eksam 2012" leiti 299 faili

Ettevõtlus eksam 2012
2
pdf
Ettevõtlus eksam 2012.Ainult küsimused!
34 allalaadimist, 0 arvamust
Läänemere elustik eksam 2012
2
docx
Mis laadi loom on merikilk: 6. kus soolsus varieerub rohkem, kas kattegatis v emameres planktiline loom kattegrat põhja loom (õ) 7. kas suvel hakkavad õitsema sinikud v ränivetikad 2. Millised organismid on LM valdavad: sinikud merelised (õ) riimveelised 8. millist vetikat kasutatakse tööstuslikult mageveelised õige vastus ei ole ...adru, vaid see teine l...
Mikro-makro eksam 2012 moodles
9
odt
  Arvutada sisemajanduse puhasprodukt: a. 367 b. 354  c. 341 d. 341 Avaliku kauba tarbimisest a. võivad kasu saada kõik indiviidid, v.a. kauba ostja  b. saavad kasu üksnes kauba ostja c. võivad kasu saada kõik indiviidid, k.a. kauba ostja  d. saavad kasu üksnes tasuta kaasasõitjad Ebaküllaldane kogunõudlus kutsub esile: a. struktuurse töötuse suurenemise   b. tsükl  ilise töötuse    c. siirdetöötuse d. varjatud töötuse kasvu e. kõik vastused valed Erasektori koguinvesteeringud võetakse arvesse: a. kasutatav tulu b. isikliki tulu c. SKP tulude meetodil d. SKP kulude meetodil  e. RPP kulude meetodil Ettevõtte panuse arvestamiseks lisandunud väärtuse alusel arvestatud SKP­s,  tuleb toote turuhinnast maha arvata: a. jaotamata kasum b. teistele firmadele teostatud müük c. kulum d. kõik vastused valed e. kõik riigile makstavad kaudsed maksud Firma palkab täiendava ressursiühiku kui a. MRP >MP b. MP >0 c. MRC < MRP d. MRC > W Hinnaindeksit võib kasutada selleks, et:  a. kõik vastused valed b. hinnata “ostukorvi” maksumuse erinevust erinevatel perioodidel c. hinnata hulgi­ ja jaehindade erinevust d. hinnata tootmise struktuuri muutumist erinevatel aastatel e. hinnata kahe erineva maa hindade taseme erinevust Idee, mille kohaselt koos kasutatava tulu muutumisega muutuvad  tarbimiskulutused, kuid väiksemal määral, on oluliseks koostisosaks: a. Keynesi investeerimisteooriale b. Keynesi tarbimisteooriale c. klassikalisele makromajanduse teooriale d. raha koguseteooriale e. Keynesi hõiveteooriale  Inferioorsete (rämskaupade) kaupade sissetulekuelastsus on: a. E = 0 b. E > 0 c. 0<E <1 d. E < 0 e. E >1 10. Inimene, kes soovib saada tööd: a. arvestatakse kui kaotanu lootuse tööd leida b. arvestatakse kui osaliselt hõivatu c. kuulub tööga hõivatute hulka d. ei arvestata tööjõu hulka e. kuulub töötute hulka Kahanev piirprodukt 4 esimese toote tootmisel võiks olla väljendatud  koguproduktina järgmiselt : a. 50, 90, 120, 140 b. 50, 40, 30, 20 c. 50, 100, 150, 200 d. 50, 50, 50, 50 e. 50, 110, 180, 260 Kahanevate tulude seadus hakkab toimima, kui palgatakse: TABEL a. kuues töötaja b. kolmas töötaja c. neljas töötaja d. teine töötaja Kaitsetollide kehtestamise korral on kodumaised:  a. tarbijad samas olukorras, kuna impordimaht ei muutu  ­ vale b. tootjad paremas olukorras, kuna nad müüvad nüüd suurema kaubakoguse  kõrgema hinnaga c. tootjad paremas olukorras, kuna nad müüvad nüüd sama kaubakoguse kõrgema  hinnaga d. tarbijad paremas olukorras, kuna nad ostavad nüüd suurema kaubakoguse  madalama hinnaga e. tootjad paremas olukorras, kuna nad müüvad nüüd suurema kaubakoguse sama  hinnaga  ­ vale Kasumilävepunkt (BEP) saavutatakse väljundi koguse juures, mil: a. Keskmine tulu võrdub keskmise muutuvkuluga b. Kogutulu võrdub piirkuluga c. Kogutulu võrdub hinnaga d. Kogutulu võrdub piirkuluga e. Keskmine tulu võrdub keskmise kogukuluga. Keynesi järgi: a. tuleb likvideerida eraomandus b. valitsus peab rakendama riigihankeid ja makse, et soodustada töötuse  langust c. majandus peab arenema tsentraliseeritud planeerimise toel d. kõik valed e. turumajanduses endas on kätketud mehhanismid, mis tagavad kõrge hõivetaseme Koolis käimise ilmutamata alternatiivkulu on: a. õpikud b. õppemaks c. saamata töötasu  d. tasud e. Elamiskulud Kui inimesed muutuvad vähemsäästvamaks, siis muude tingimuste samaks  jäämisel: a. kõik vastused õiged b. kasvab nõudlus krediidi järele   c. säästm...
Statistika eksam 2012 kevad lahenduskäik
9
xlsx
ÜLESANNE 1 keskväärtus 12 Variandi Kumulatii esinemise vne inimeste arv tõenäosu tõenäosu Tõenäosu m s P(x=m) s P(x≤m) s P(x>m) 12 #NAME? #NAME? #NAME? Vastus: tõenäosus, et järgmise minuti jooksul helistab rohkem kui 12 inimest on ~0,424. t on ~0,424. 2 Läbimüük, Tootmisvarud, tuh. kr tuh. kr 192,78...
Zooloogia eksam 2012 konspekt
69
doc
1 ZOOLOOGIA EKSAM 2012 1 TAKSONOOMIA: Metazoa PH käsnad – Porifera CL Klaaskäsnad – hexactinellida CL päriskäsnad – demospongiae CL lubikäsnad – calcarea PH plaatloomad LEVIK: enamus merevees EHITUSE ERIPÄRAD: - kinnitunud vees olevatele objektidele - ebasümmeetrilised - pole välja kujunenud kudesid - 2 rakukihti: ekto- (keha kaitsvad rakud) ja entoderm (kaelusviburr.) - rakukihtide vahel mesoglöa (sültjas mass) (sugurakud) KLASSIDE VÕRDLUS klaaskäsnad pä...
52 allalaadimist, 0 arvamust
Euroopa ideede ajaloo eksam 2012
27
doc
07.198 Euroopa ideede ajalugu Metodoloogilised küsimused 1. Tekstuaalne ja kontekstuaalne meetod ideedeajaloo uurimisel Ideedeajalool on kaks traditsioonilist suunda või meetodit, kaks kõike mõjukamat koolkonda. Neid eristab see, et nende lähenemisnurk ideedeajaloole (metodoloogilises mõttes) oli erinev. Kanooniline ehk tekstuaalne meetod(A.Lovejoy ja tema koolkons) – Tekstuaalne meetod tekkis kõigepealt ja seda võib lugeda ideedeajaloo kui distsipliini alguspunktiks. Selle meetodi loomise juures mäng...
Kirjanduse eksam
58
doc
Ilukirjanduse olemus, tähtsus ja seosed teiste kunstiliikidega..................+2 3. Kirjanduslikud rühmitused (4)..................................................................+3 4. Saaremaalt pärit kirjanikke..........................................................................4 5. August Kitzbergi draamalooming.............................................................+4 “Kauka jumal”.........................................................................................+5 6. Betti Alveri looming + 1 luuletus peast...
Kirjandus - Keskkool
132 allalaadimist, 2 arvamust
Suuline eksam
15
doc
Who do you like in your class? Why do you like them? 34. Are there any new subjects this year? Which? 35. Are there any new teachers this year? Who? 36. What subject were you good at last year? 37. What subject would you like to study more? 38. Would you like to become a teacher? 39. If you were the Minister of Education, what would you change in our schools? Why? Take an exam Eksamit  tegema Pass an exam Eksamit sooritama Fail an exam Eksamil läbi kukkuma Compulsory Kohustuslik Elective Valikaine After school  Klassivälised üritused Sports facilities Spordirajatised activities Basic school Põhikool Gymnasium Gümnaasium Private school Erakool Schooling...
Inglise keel - Põhikool
524 allalaadimist, 15 arvamust
Bioloogia eksam 2011- vastused
22
docx
Organismide keemiline koostis. Makroelemendid. Mikroelemendid. Anorgaanilised ained organismis. Vee funktsioonid. Vee funktsioonid: rakus – hea lahusti ja osaleb enamikus keemilistes reaktsioonides *Vesi on orgaaniliste ainete üheks oksüdatsiooniproduktiks ja moodustub kõigi organismide rakkudes hingamise käigus *hoiab kehatemperatuuri, osaleb termoregulatsioonis. *kaitsefunktsioon – pisarad eemaldavad võõrkeha *tagab ainevahetust ehk metabolismi...
Bioloogia - Keskkool
177 allalaadimist, 1 arvamus
Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012
7
doc
Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012 Ainekava teemad on kaetud järgmistes proportsioonides (maksimum 75 punkti): Kaardiõpetus 12-18p 16-24% Geoloogia 4-8p 6-11% Pinnamood 4-8p 6-11% Kliima 4-8p 6-11% Veestik 4-8p 6-11% Mullastik kuni 3p kuni 4% Loodusvööndid 5-10p 7-14% Rahvastik ja asustus 5-8p 7-11% Majandus 5-10p 7-14% Keskkond ja inimene 5-8p 7-11% Üldine geograafia kuni 5p kuni 7% sh Eesti geograafia 22-30p 30-40% sh maailma geograafia 45-53p 60-70% GEOLOOGIA • kirjeldab joonise abil Maa siseehitust; • iseloomustab jooniste ja kaartide ab...
Geograafia - Põhikool
15 allalaadimist, 0 arvamust
Maaülikool Keskkonnakeemia eksam
11
pdf
03.12 2. SI-süsteemi põhiühikud SI-süsteem on rahvusvaheline mõõtühikute süsteem. Põhiühikud: Pikkus-meeter m mass-kilogramm kg aeg-sekund s voolutugevus-amper A temperatuur-kelvin K ainehulk-mool mol 3. Mida näitab ainehulk? Ainehulk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab aine kogust osakeste arvu järgi. 4. Mis on ainehulga ühik? Ainehulga ühikuks on mol (mool)...
Statistika eksam 2012-exceli osa
9
xlsx
1 Koopia- Teenindaja Töötundide masinate tööstaaž, arv arv kuudes 1 1 12 SUMMARY OUTPUT 3,1 3 8 17 10 5 Regression Statistics 14 8 2 Multiple R 0,9346801 6 5 10 R Square 0,8736269 1,8 1 1 Adjusted R Square...
Materjaliteaduse üldalused 2012 kevad
22
rtf
Polükristalsed, monokristalsed ja amorfsed materjalid (2.4) 1) Valdav osa tahkeid aineid on polükristalse ehitusega, nad koosnevad suurest hulgast väikestest korrapäratult orienteeritud kristallidest. Tekib, kui kristallide kasv algab korraga paljudes kohtades (tavaliselt lisandid, kolloidosakesed jne). Üksikute terade pinnal muutub kristallvõre orientatsioon. Kui kristallisatsioon algab vormi pinnalt, on orientatsioon veidi erinev. 2) Monokristall on tahke...
Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012
62
docx
(sotsiaalne dimensioon). Kodakondsuse saamine Kodakondsus on Eestis määratletud PS §8 ja 1995.a. kodakondsusseadusega • sünnijärgselt - Eestis lähtutakse vere põhimõttest ja õiguslikust järjepidevusest . Sünnijärgse kodakondsuse saab isik, kellel vähemalt üks vanematest on Eesti kodanik. • naturalisatsiooni teel - kas sooritades kodakondsuse eksam (peab olema elanud siin 5 aastat, riigikeele ja põhiseaduse eksam, avaldus koos kinnitusega jääda lojaalseks EV-le) või eriteenete eest valitsuse otsusega (kuni kümnele inimesele aastas) Soodustingimustel said kodakondsuse Eesti Kongressi rohelise kaardi omanikud kuni 1996, mil see lõpetati. Alates 1996.a. on naturalisatsioonis domineerinud alla 15-aastased lapsed, kellel on 1995.a. seaduse kohaselt õigus kodakondsusele vanemate taotluse põhjal, juhul kui vanemad on juba naturaliseerunud või taotlevad ko...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
67 allalaadimist, 0 arvamust
Innovatsioonist äriplaanini eksam
1
docx
* innovatsiooni liigid ja näited ettevõtete näol Protsessiinnovatsioon – uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutuselevõtt, mille eesmärk on tootekvaliteedi, tootmise või selle abitegevuse efektiivsuse javõi paindlikkuse, keskkonnasäästlikkuse või turvalisuse taseme tõus. Itella SmartPOST Turunduse innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte kaupade ja teenuste turustamisel, sh muutused disainis ja pakendamises. Tere Piima maja, KOFF-i reklaamiga silorullid Tootein...
Inglise leksikoloogia 2012
4
doc
Average speaker 45,000-60,000 words, a total of about 200,000. Core and periphery. English has been heavily influenced by other languages. 31.8 % comes from Old English, 45% comes from French, 16,7% comes from Latin, 4,2% other germanic languages and 2,3 other languages. The very core is mono-syllabic (93 of the first 100 words and the other seven are two-syllabic). The core vocabulary is predominantly germanic. Native and foreign element. Native words belong to very important semantic gr...
Brändi juhtimine eksam konspekt
14
pdf
Bränd on eristav nimi javõi sümbol, mille eesmärgiks on identifitseerida tootja või müüja kaupu või teenuseid konkurentide oma(de)st. (Aaker) Bränd on toote materiaalsete ja sümboolsete omaduste kombinatsioon, mis identifitseerib toote ja eristab selle konkureerivatest toodetest. Tugevatel brändidel on omadus siduda end kliendiga, tagades sellega koostöö ka...
41 allalaadimist, 0 arvamust
Tarbijakäitumine eksam konspekt
28
pdf
Sellega mõõdetakse teeninduskvaliteedi taset Eesti ettevõtetes ja antakse koondhinnang. Esimene ETI koostati 20. Eesti suurema teenindusettevõtte või -asutuse hulgas. Kaasatud olid telekommunikatsiooni-, turismi ja laevatranspordi, panganduse, kaubanduse ja avaliku sektori asutused ja ettevõtted. 2007. aasta uuringus oli üle 60 ettevõtte javõi asutuse, 2009 oli 32, 2010 oli 39 ettevõtet, 2011. oli 36 ettevõtet, 2012 oli 32 ettevõtet. Kasutati Mystery shopping meetodit. ETI indeksi väärtused 4-pallisel skaalal aastate lõikes: x 3,11 x 3,23 x 3,33 x 3,30 x ??? (EMOR ei avalda, heal juhul vaid raha eest) x ??? 2012 hinnati kõrgeimalt (tähestikuliselt): Danske Bank, Elion, Estravel, Nordea Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, SEB, Swedbank, Tele2, Töötukassa, Viasat. 2011 hinnati kõige kõrgemalt (tähestikuliselt) EAS, Eesti Energia, Ekspress Hotline, Elion, Elisa, Haigekassa, Sampo Pank, Stockmann, Swedbank, Tele2....
55 allalaadimist, 0 arvamust
Arvamus teemal gümnaasiumi lõpueksam 2012
1
doc
aastal Emakeele riigieksami üle on vaieldud juba mitu aastat. Tänavu gümnaasiumi astunud noored, sealhulgas ka mina ja minu sõbrad 10. klassidest saame lähtuda vaid mitteametlikest teadetest eksami muutumise suhtes. Väike võimalus on, et meie oleme need esimesed, kes teevad 2012. aastal abiturientidena uut moodi eksami . Kirjandi allesjäämise eest seisjate vastupanu on vähenenud osaoskuste eksami pooldajate poolt ning keeruline on olnud leppida kokku ka uue eksami sisus. Siit-sealt kuuldud juttude järgi otsustades o...
Eesti keel - Keskkool
18 allalaadimist, 0 arvamust
Informaatika ja biomeetria eksam
0
xls
Tartu vald Ko ls1 2,223225 Laeva vald KIe s 2,222893 Konguta vald LkI sl 2,222572 Tähtvere vald 42 Go tsl 2,222444 Rannu vald 55 LP(g) sl 2,221646 Alatskivi vald 33 LkIg- l 2,22132 Konguta vald 46 M2 t3 2,221222 Tähtvere vald 56 KI sl 2,220732 Tartu vald 47 LP sl 2,220667 Tähtvere vald 60 Ko sl 2,220245 Haaslava vald 52 LP ls1 2,220191 Võnnu vald 46 LP sl 2,22012 Tartu vald 46 LP sl 2,219858 Tartu vald LPg- sl 2,219746 Tähtvere vald 50 KIg ls1 2,219166 Konguta vald 50 KIg ls1 2,219064 Vara vald LP sl 2,218626 Võnnu vald 47 LP sl 2,2185 Tartu vald E2I ls1 2,218349 Tartu vald 53 Kog ls2 2,217244 Rannu vald 50 GI ls1 2,217174 Nõo vald Dg- sl 2,217099 Rõngu vald 50 KI(g) sl 2,216997 Kambja vald 53 LP ls2 2,216867 Ko...