Sissejuhatus sotsioloogiasse - sarnased materjalid

kapital, muutuja, sotsioloog, teadvus, kapitalist, religioon, andmete kogumine, kogumine, valim, populatsioon, kapitalism, vaatlus, hüpotees, andmete analüüs, meetodid, kunst, klassid, baas, järelduste tegemine, korrelatsioon, marx, durkheim, eksperiment, dokumentide analüüs, diskursus, tootmisviis, üksikisik, sõltumatu muutuja, emile, weber
84
...imistööd ja kasutatavat uurimismeetodit mõjutab uurija taust, kui see puudutab uurimissuunda (Ghauri, Gr?nhaug 2004: 24). Uurimissuund määrab uurija meetodite, andmete, teooriate ja väärtuste vahelise seose. Sotsiaalne teadmine moodustub üksteisele rajanedes. Teaduslike vaatlustega luuakse uusi teooriaid, korrigeerides, täiendades, laiendades ja puhastades vanu ning olemasolevaid teooriaid. Uurija vaatleb ja registreerib usaldusväärselt nähtu ilma igasuguse eelarvamuseta. Mõned vaatlustulemused tehakse kindlaks kui tõesed ja nad moodustavad teooriate ja reeglite (seaduste) aluse. On olemas kaks viisi kindlaks määrata, mis on õige või vale, ja teha järeldusi: induktsioon ja deduktsioon. Induktsioon põhineb empiirilisel nähtusel, sellal k...
Märksõnad: hüpotees, uuring, programmi, meetodid, intervjuu, teadustöö, eksperiment, subjekt, informatsioon, deduktsioon, induktsioon, käsitlus, lahenda
567 allalaadimist, 19 arvamust
13
... majanduslikke nähtusi, nimetatakse majandussotsioloogiaks. Sotsioloogia vs. Õigusteadus Õigusteadus uurib õigust, seadusi. Analüüsivad ja kritiseerivad õigusnormide sisu. Sotsioloogid uurivad teisi sotsiaalseid nähtusi, kuid on olemas õigussotsioloogia, mis tegeleb õigusliku valdkonna uurimisega. Sotsioloogid õigusnormide sisuga ei tegele. Sotsioloogia vs. Ajalooteadus Ajalooteadus uurib minevikus toimunut. Uurivad konkreetseid sündmusi ja isikuid. Sotsioloogia uurib olevikku. Sotsioloogid proovivad teha üldistusi. Sotsioloogia vs. Kultuuriantropoloogia Antropoloog uurib "võõraid" mitte-lääne traditsionaalseid kultuure. (Viimasel ajal on kultuuriantropoloogid hakanud huvituma ka modernsetest kultuuridest). Proovivad anda...
Märksõnad: sotsioloog, klaspital, religioon, evolutsioon, muutuja, uurimisobjektpitalist, hüpotees, teadvus, paradigma, baas, durkheim, institutsioon, sfäär
Sotsioloogia - Tartu Ülikool
139 allalaadimist, 4 arvamust
56
... # eelpool mainiti 2 definitsiooni, see küsimus koondab suurt osa vastuoludest * Ja mis siis on teaduse ülesanne (teadmisehuvi)? 1. ennustamine ja kontroll (palju kaasaegsest sotsiaalteadusest) - töö, 2. mõistmine, hermeneutiline huvi (vrd. Weber, .verstehende. sotsioloogia, fenomenoloogia) - keel, 3. vabanemine (marksism, feminism jne) - võim, kriitiline teooria? - nendest tingitud erinevad traditsioonid nii teooria kui meetodite osas. * ka siin kursusel tuleb juttu paljudest erinevatest suundadest, kindlatest klassikutest. Tihti on ühe ja sama teema kohta erinevaid teooriaid, definitsioone, käsitlusi. Tähtis on nendes orienteeruda, oma vaatenurga saab sotsioloog valida * NB: teor. ja met. pluralism on sotsioloogias normaalne nähtus! Kuna uurimus...
Märksõnad: sotsioloogubjekt, poliitik, kollektiiv, institutsioon, funktsioontrukturalism, weber, durkheim, ratsionaalne, konflikt, interaktsioon, haridus, anoomia
7
...lidaarsus omavahel, mitte tööandjaga) => põhiküsimus: kuidas suunata mitteformaalse rühma tegevus nii, et see soodustab firma eesmärke? => töödejuhatajatele anda koolitust ka rühmaprotsesside suunamisel 13. Kuidas on tootmine muutunud tänapäeval võrreldes teadusliku juhtimise (”Sicentific Management”) algusaegadega? 20. sajandi alguses Frederick Winslow Taylor esitas oma ettepanekud tehasetöö ratsionaliseerimiseks (teilorism = Scientific Management) * tööjõu võimalikult kitsas spetsialiseerumine, # protsess analüüsiti oma kõige väiksemateks koosttisosadeks, nende tegemiseks vajalike liigutuste kestus mõõdeti stopperiga, tööd jaotati erinevate töötajate vahel => suurem efektiivsus. * muutused tööprotsessi kontrolli osas: iga...
Märksõnad: sotsioloog, ford, kollektiiv, administratsioon, konflikt, kunst, poliitik, organisatsioon, valgustus, anoomia, subkultuur, solidaarsus, fordism, muutuja
6
Sissejuhatus sotsioloogiasse Kultuur ja ühiskond Ühiskonna mõiste Ühiskond – sotsiaalne süsteem, omavahel seotud elusolendite kogum. Ühiskondadest võime rääkida paljude loomaliikide puhul; kõige keerulisemad ühiskonnad on sotsiaalsetel putukatel (sipelgad, mesilased) ja inimestel. Igapäevases kõnepruugis on ühiskonna mõiste tihti võrdne riigiga (Eesti riik = Eesti ühiskond); põhjalikumas analüüsis on ühiskond siiski laiem nähtus kui riik (riik on üks ühiskondliku elu ilminguid). Kultuuri mõiste - kultuur hinnangulises tähenduses: kultuur kui vastand kultuuritusele, bar...
Märksõnad: rahvus, sissejuhatus sotsioloogiasse, massikultuur, vastand, subkultuur, kitsamas, diskursus, materialism, normid, lill, põllundus, frankfurdi koolkond
Sotsioloogia - Tartu Ülikool
59 allalaadimist, 0 arvamust
24
...uringute tasandit – mikro. ehk väike tasand, nt perekond, kuidas elab ja millised on pere sisesed rollid. Meso. ehk kesktasand, nt perekond kui teatud elulaad; õppimine. Makrotasand kõige laiem, uuritakse ühiskonda tervikuna, nt pere kaasaegses ühiskonnas. Metasotsioloogia, st sotsioloogid uurivad sotsioloogiat ennast. Sotsiol. kolm etappi arengul klassitsism (mida? Objekti objektiivselt), postklassitsism (kuidas? Meetod, ratsionaalsus) ja postmodernism (kes? Subjekt, loomingulisus). Piirangud igal etapil: klassitsismil dogmatism; postklassitsismil tehnokratism ning postmodernismil subjektivism. Sotsioloogia funktsioonid on kirjeldavad(kas? Kui palju?); seletav või tunnetuslik; praktiline; prognoosimine; ennustamine; kriitiline funktsioon – sotsiolo...
Märksõnad: institutsioon, paradigma, uurimismeetod, weber, subjekt, valim, mobiilsus, comte, institutsioonid, keskklass, identiteet, erik, eliit, bürokraatia
Sotsioloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
41 allalaadimist, 1 arvamus
83
...loogid töötavad välja printsiipe mis aitaksid luua efektiivsemaid õigusnorme Et seadused tõepoolest toimiksid on vaja neid printsiipe rakendada Ühiskonna mõõdetavusest Ühiskond on mõõdetav 19 saj tekkis arusaam et ühiskonda on võimalik eraldada loodusteaduslikest uurimustest Samas et seda on võimalik uurida loodusteaduste kaudu Ühiskond ei ole see sama mis loodus Ühiskond ei ole sama reaalsus kui loodus ta on olemuslikult erinev mistõttu ei ole ta ka tunnetatav nagu loodus Sotsioloogia uurib inimest Sotsioloogia eripära: Kriitilisus Mõõdame üksikisikut püüame üksikus näha üldist Inimese käitumises püütakse leida ühiskonna mõjureid Uurija ja uuritava vastastikune toime mõju Mõõtmisetalonid tuleb iga uurigu ...
Märksõnad: sotsioloog, tees, comte, konflikt, organism, eksperiment, teadvus, pidev, klassid, ülem, uurimis, käsitlus, lahend, informatsioon, tootmisviis, aktid
Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
129 allalaadimist, 2 arvamust
9
...sühholoogia, politoloogia, majandus, meedia ja kommunikatsioon, antropoloogia jne.) Uurimisvaldkonnad on paljuski kattuvad, jagatakse palju ühiseid klassikuid, kuid igal teadusel on siiski oma fookus. Sotsioloogia jaguneb ka sisemiselt valdkonniti, teemade kaupa – kultuurisotsioloogia, soosotsioloogia, perekonnasotsioloogia, noorsoosotsioloogia, linnasotsioloogia, majandussotsioloogia jne. Sotsioloogia kui teadusharu juured on 18. sajandi Euroopas. 2. Auguste Comte’i, Emile Durkheim’i, Max Weberi roll sotsioloogia kui teadusharu arengus. Esimest korda kasutas mõistet „sotsioloogia” Auguste Comte (1798-1857). Kr. k. Socius-kaaslane, logos- mõistus, millegi uurimine). Ühtlasi positivismi rajaja. Positivism on seisukoht, et teadus võib olla väärtustevaba ...
Märksõnad: sotsioloog, uuring, meetodid, uurimismeetod, weber, valim, situatsioon, vägivald, intervjuu, kogukond, peeta, kihistumine, sooline, pärand, sanktsioonid
Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
54 allalaadimist, 0 arvamust
22
...,   mis   uurib   inimese   käitumist   grupis,   hõlmates   nii   kollektiivseid   jõude  (grupikonstruktsioone) kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi (enesepeegeldust). 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psühholoogias on väljakujunenud seisukoht, et inimkäitumise määrab ära isiku vaimne ja emotsionaalne seisund.  Sotsioloogilisest seisukohast mõjutab käitumist kontekst, milles see toimub, mõju avaldavad pigem keskkonnast  tulenevad, mitte aga inimese tegevust seesmiselt suunavad tegurid? Sotsioloogia erineb ajaloost selle poolest, et ta k...
Märksõnad: religioon, sotsioloogia alused, institutsioon, konflikt, funktsioon, mobiilsus, haridus, durkheim, solidaarsus, majandussüsteem, taju, käsitlus
Sotsioloogia - Keskkool
52 allalaadimist, 0 arvamust
4
...tsioloogiast? inimkäitumine kujuneb rühmades, kuhu inimesed kuuluvad; inimühiskond on struktureeritud ja diferentseeritud, pidevas muutumises. Sotsiaalstaatika – kord ja stabiilsus ühiskonnas; Sotsiaaldünaamika – ühiskonna muutus ja kestvus; Täpsed faktid, loodusteaduslikud meetodid Mida tähendab Comte kohaselt, et sotsioloogia peab olema positiivne teadus? –Peab olema ainult numbritel ja empiiriliselt tõestatud seaduspärasustel põhinev. Millist kolm arenguetappi toob välja Comte kirjeldamaks teadusliku mõtlemise iseärasusi ühiskonnast? Teoloogiline – effektiivne staadium -14 saj. Metafüüsiline staadium – abstraktne 14-19. Saj. Positiivne staadium – industriaalühiskonna sünd Millises arenguetapis tekkis tema arvates sotsioloogia ja miks? – Positiivne sta...
Märksõnad: uurimis, põhiidee, paradigma, comte, solidaarsus, konflikt, suhe, teadvus, ühiskonna areng, durkheim, sotsiaalne fakt, klassitsism, social, põhiideed
Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist, 0 arvamust
4
...hiskond areneb ühtlaselt ilma järskude üleminekuteta. Revolutsiooniline arenguteooria – ühiskonna arengus esineb radikaalsete muutuste perioode kõrvuti suhteliselt muutumatute aegadega. Sotsioloogilised paradigmad Teadusfilosoof Thomas Kuhn on raamatus “Teaduslike revolutsioonide struktuur” (1962) kirjutanud, et teadus koosneb omavahel võistlevatest paradigmadest. Paradigma on grupi teadlaste arusaam sellest, milline on nende poolt uuritav maailm ja kuidas tuleks seda maailma uurida. Tavaliselt on üks paradigma teaduses mingi perioodi jooksul domineeriv. Kui üks domineeriv paradigma vahetub teisega, siis toimub teaduslik revolutsioon. Revolutsioonide vahelisel ajal tegelevad teadlased konkreetsete uurimisprobleemidega, revolutsiooni ajal aga pööra...
Märksõnad: sotsioloog, paradigma, revolutsioon, institutsioon, konflikt, evolutsiooniline, uurimisobjekt, sissejuhatus sotsioloogiasse, loodusteadus, religioon
Sotsioloogia - Tartu Ülikool
51 allalaadimist, 0 arvamust
8
... tabel lk 21) POSITIVISM on loogikasüsteem, mille kohaselt teadmine põhineb otsesel süstemaatilisel vaatlusel – empiirilised tõendid, kvantitatiivne lähenemine – loodusteaduste uurimismeetodid – objektiivsus – isiklik neutraalsus uurimistööd tehes – põhineb teaduslike protseduurireeglite rangel jälgimisel (replikatsioon, isekorrigeeruv lähenemine ) • näeb ühiskonda korrapärase süsteemina, tegelikkus on objektiivselt olemas TÕLGENDAV SOTSIOLOOGIA • Ühiskond on jätkuv vastastikune toimimine (interaktsioon), inimesed ise loovad tegelikkuse, kui nad käitumisele tähenduse annavad. • Inimeste maailma uurimine erineb füüsilise, bioloogilise ja materiaalse maailma uurimisest – sotsiaalteaduse eesmärgiks on mõista tähendust empiiriliste a...
Märksõnad: vaesus, sotsioloog, uuring, organisatsioon, tehnoloogia, mobiilsus, evolutsioon, bürokraatia, kihistumine, funktsionalism, stratifikatsioon, revolutsioon
Sotsioloogia - Estonian Business School
30 allalaadimist, 0 arvamust
5
...damine, • töö korrektse (juhendi nõudeid rangelt järgiva) vormistamise oskuste omandamine. Mida uurida-uurimuse planeerimine-andmete analüüsimine-andmete esitamine Milles seisneb kvantitatiivse uurimismeetodi põhiidee? Kvantitatiivsed uuringud keskenduvad teaduslikku objektiivsust garanteerivatele meetiditele, kasutades muuhulgas keerulisi statistilisi meetodeid. Milles seisneb kvalitatiivse uurimismeetodi põhiidee. Kuidas erinevad teineteisest need meetodid? Kvalitatiivsed uuringud baseeruvad peamiselt tõlgendavatel kirjeldustel , mitte statilisel analüüsil. Iseloomustage kvalitatiivse uurimismeetodi põhialused (uurija-uuritav suhe ning kogutud informatsiooni iseloom). Sotsiaalteadustes on kvalitatiivuuringute eesmärgiks kirjeldada ühiskonnas to...
Märksõnad: paradigma, uurimis, muutuja, valim, weber, diskursus, hüpotees, suhe, põhiidee, pöördsõna, kriteerium, weberi, vestlus, parsons, usaldusväärsus
Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist, 0 arvamust
4
Sissejuhatus sotsioloogiasse 26.09 Juhtimine ja autoriteet, võim Organisatsiooniteooriad – juhtimisteooriad I koolkond (u 100a tagasi) – isiksuseteooriad (millised isiksuse omadused peaksid olema juhil, et olla efektiivsemad oma töös) – bürokraatia, tööstuse tekkimine, organisatsioonide vormide arenemine. --> karisma, enese kehtestamine, domineerimine, loominguline mõtlemine, enesekontroll, loogiline mõtlemine, püsivus jne. ? 360-kraadi tagasiside – juhile antakse tagasisidet tema omaduste kohta, uuritakse juhi omadusi, seostatakse ...
Märksõnad: organisatsioon, weber, produktiivsus, hegemoonia, marx, juhuslik, sotsioloog, administratsioon, teadvus, alluvad, legitiimne, karisma, ratsionaalne, partei
11
...avade allutamine tuleviku eesmärkidele. # NLiidus ja mujal anarhokommunism (Kropotkin): „tuleb oma elu vajadused rahuldada ja siis hävitada töö kui kapitalismi sünnitis”. Frederick Taylor – teilorism – teaduslik juhtimine. Tahtis viia tööprotsessi teaduslikele – ratsionaalsetele, alustele. Tööprotsess tuleb jagada etappideks, mõõta etapid ja korraldada ratsionaalselt ümber ja sellest lähtuvalt korraldada kogu tööruum. --> mänedžeride revolutsioon. 20. sajandi alguses Frederick Winslow Taylor esitas oma ettepanekud tehasetöö ratsionaliseerimiseks: # tööjõu võimalikult kitsas spetsialiseerumine, vrd. Fordi tehased 1908 Manchesteris, toodeti ainult ühte autot (Ford T): konveier. # varem koguti autod...
Märksõnad: kapital, kast, klassid, marx, elulaad, suhe, töötaja, tegur, haridus, kapitalism, ford, tööjaotus, mobiilsus, weber, revolutsioon, solidaarsus
9
... Kumulatiivne sotsiaalne muutus – üldine areng lihtsatelt keerulisematele ühiskondadele. Kvalitatiivsed uuringud – baseeruvad peamiselt tõlgendavatel kirjeldustel, mitte statistilisel analüüsil. Kvantitatiivsed uuringud – keskenduvad teaduslikku objektiivsust garanteerivatele meetoditele, kasutades muuhulgas keerulisi statistilisi meetodeid. Kõrvaltegurmuutujad – kontrollile allumatud muutujaid, mis asuvad väljaspool hüpoteesi asetatud piire ja samas mõjutavad sõltuvaid muutujaid. Külastusabielu – kooselu, kus mehel ja naisel on eraldi majapidamised ja nad elavad üldjuhul eri linnades. Küsitlus – meetod informatsiooni hankimiseks suurelt respondentside grupilt. Laiendatud perekond – suht...
Märksõnad: normid, muutuja, sündmus, suhe, institutsioon, rahvastik, tehnoloogia, migratsioon, hierarhia, mobiilsus, institutsioonid, ränne, domineeriv, rahvus
Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist, 1 arvamus
23
... 20 Freudi lähtus oma uuringutes E. Haeckeli ülekordamise teooriast, mis sätestab, et ontogenees (üksikisiku areng) kordab üle fülogeneesi (liigi arengu ajaloo). Samuti on üheks ta antropoloogiliste uurimuste lähte-eelduseks sügav veendumus, et peab eksisteerima J.-B. Lamarcki poolt propageeritud organismi elu ajal omandatud oskuste päriliku edasi andmise mehhanism. Mõlemad teooriad on tänapäeval teaduse pealiinilt kõrvale heidetud; neid ei loeta küll täielikult põhjendamatuteks, kuid tugevalt liialdatuteks ning senini puuduvad nii kandev tõestusmaterjal kui sisemine struktuur ja loogika. See on üheks täiendavaks faktoriks kriitikutele, kelle jaoks on Freud pigem särav jutuvestja kui teadlane. ...
Märksõnad: freud, einstein, bentham, plahvatus, käsitlus, hegel, marx, semiootika, vagun, schopenhauer, sigmund, revolutsioon, nietzsche, hinge, laine
4 allalaadimist, 0 arvamust
8
...ral Emile Durkheimist. Briti sotsiaalantropoloogia ja Ameerika funktsionalism on mõjutatud eelkõige Durkheimi tööjaotuse analüüsist; Prantsuse strukturalism aga eelkõige Durkheimi religiooni analüüsist. Briti sotsiaalantropoloogia Peamine Briti sotsiaalteaduslik koolkond 20. saj. esimesel poolel. Bronislav Malinowski (1884-1942) Koolkonna rajaja. Sai tuntuks etnograafiliste uuringutega Trobriandi saartel Vaikses Ookeanis I maailmasõja ajal. Bioloogiline funktsionalism. Inimestel on mitmesugused bioloogilised vajadused. Ühiskonna ülesanne on neid vajadusi rahuldada. Iga sotsiaalne institutsioon rahuldab seega teatud inimese bioloogilist vajadust: Inimese vajadus Vajadust rahuldav institutsioon Söömine ...
Märksõnad: sotsioloog, kapital, paradigma, sissejuhatus sotsioloogiasse, funktsionalism, institutsioon, parsons, funktsioon, strukturalism, konflikt, haridus, feminism
Sotsioloogia - Tartu Ülikool
48 allalaadimist, 1 arvamus
12
...das sotsiaalsed institutsioonid üksteist mõjutavad ning milline on nede omavaheline kokkupuude. Lisaks institutsioonidele uurib sotsioloogia ka ebavõrdsust ühiskonnas, deprivatsiooni, ja konflikte, vastuolusid. 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psüholoogias on väljakujunenud arvamus, et inimkäitumise määrab ära isiku vaimne ja emotsionaalne seisund. Sotsioloogia lähtub situatsioonist, kus käitumine aset leiab. Sotsioloogilisest seisukohast mõjutab käitumist kontekst, milles see toimub, mõju avaldavad pigem keskkonnast tulenevad, mitte aga inimese tegevust seesmiselt suunavad tegurid. 3. Mida tähendab sotsioloogiline kuj...
Märksõnad: religioon, institutsioon, haridus, konflikt, institutsioonid, kirik, rituaal, funktsioon, mobiilsus, sotsioloogia alused, rituaalid, hierarhia, sekt
Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
205 allalaadimist, 4 arvamust
7
...eab sotsiaalteadlane oma uurimisobjekti mõistma (saksa k. verstehen), tema käitumise motiividest aru saama ja alles seejärel käitumise põhjused välja tooma. Ideaaltüübid Kuna reaalsus on väga keeruline ja mitmekesine, siis peab igasugune teadus, sealhulgas ka sotsioloogia, tegelikkust lihtsustama, reaalse maailma mitmekesisusest abstrahheeruma. Seega peab teadlane looma oma uurimisobjekti ideaaltüübi e. puhta tüübi e. lihtsustatud mudeli, mis võtab kokku kõik selle objekti olulised omadused ja jätab kõrvale kõik mitteolulise. Siis saab reaalselt eksisteerivaid objekte võrrelda nende ideaaltüübiga. Sotsiaalne tegevus Erinevalt Durkheimist arvas Weber, et sotsioloogia peab uurima eelkõige indiviidide tegevust. Tegevus on selline kä...
Märksõnad: kapital, religioon, kapitalist, evolutsioon, teadvus, sissejuhatus sotsioloogiasse, baas, kapitalism, tööjaotus, sfäär, suhe, organism, durkheim, weber
Sotsioloogia - Tartu Ülikool
59 allalaadimist, 1 arvamus
24
Sotsioloogia alused Liina Käär Kordamisküsimused eksamiks: 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid. Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimest kui kaaslast, grupi ja ühiskonna liiget. 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psühholoogia erineb sotsioloogiast, kuna keskendub ainult indiviidist tulenevatele teguritele. Samuti erinevus selles, kuidas uuritakse: psühholoogias tehakse eksperimente, sotsioloogias uuritakse inimest tema loomulikus keskkonnas, situatsioonis. ? Sotsioloogia nn leiutati 19.sajandil, mil mõned teadlased hakkasid läbi viima Inglismaal ja mujal Euroopas uusi uurimusi ? Enesetappu...
Märksõnad: sotsioloog, religioon, sotsioloogia alused, pärnu kolled, institutsioon, haridus, rituaal, institutsioonid, sekt, mobiilsus, funktsioon, kapital, kirik
Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
80 allalaadimist, 0 arvamust
3
Sissejuhatus sotsioloogiasse NB! Selle teema kohta ei ole meie kursuses eraldi loengut, aga ma eeldan, et te allpool kirjas olevat ikkagi üldjoontes teate, sest analoogsetest asjadest peaks teil olema juttu teistes kursustes; samuti õpiku peatükis 2. Sotsioloogia meetodid Teaduslike uurimuste liigid: - empiiriline uurimus: selle käigus kogutakse uurimisobjekti kohta uusi andmeid ja analüüsitakse neid; mõnikord ei koguta andmeid ise, vaid analüüsitakse kellegi teise poolt varem kogutud andmeid, ka sellisel juhul on tegemist empiirilise uurimusega; - teoreetiline uurimus: selle käigus luuakse uusi ideid ja analüüsitakse olemasolevaid ideid; - ülevaateuurimus: vaheaste empiirilise ja teoreetilise uurimuse vahel, varem tehtud empiirilist...
Märksõnad: muutuja, valim, hüpotees, korrelatsioon, haridus, meetodid, populatsioon, sõltumatu muutuja, vaatlus, sissejuhatus sotsioloogiasse, osalusvaatlus, uurimine
Sotsioloogia - Tartu Ülikool
58 allalaadimist, 1 arvamus
32
...ätab ühiskonnale vähe võimalusi valida suunda kuhu muutuda VÕIMALUSI KOKKUKUPÕRGETE KAVANDAMISEKS Sotsiaalteadustes on tavaline et inimesed jagatakse tinglikult rikasteks keskpärasteks ja vaesteks See sõltub paljuski tööst Samuti on ka riikidega Teaduslike süsteemide kavandamiseks on mitemid viise Näiteks on võimalik koloneaalmaid uurida läbi neile peale surutud kultuuri usu ja keele MEDITSIINILISED SÜSTEEMID Meditsiiniline antropoloogia kasvab ja uurib järjest enam kultuurilisi teadmisi ja harjumusi inimese keha tervise ja haiguste kohta Tavaliselt eristatakse kolme erinevat osa: isiklikku sotsiaalset ja poliitilist mis on omavahel sotsiaalselt konstrueeritud Uuritakse ka ravimisviise ARENEMISE ANTROPOLOOGILINE PER...
Märksõnad: antropoloogia, rahvus, rituaal, organisatsioon, vaatlus, religioon, natsionalism, suhe, poliitika, rituaalid, välivaatlus, sugulus, peeta, traditsioon
Antropoloogia - Tartu Ülikool
41 allalaadimist, 0 arvamust
22
...perearst” Propositsioonilist teadmist on tavaks jaotada kaheks: 1.Aprioorne (st kogemuse eelne, kogemusest sõltumatu) teadmine •Mõistuspärane/loogiline: (9-5=4) •Konventsionaalne: ($ - tähendab USA dollarit) 2.Empiiriline teadmine Sisuline teadmine, mis toetub uurimustele, mitte kogemusele. Avalik, tõestatav ja loogiline teadmine. nt. Ma tean, et 2+2=4 9. Milles seisneb teadmise traditsiooniline määratlus? ?Teadmiseks on õigustatud tõene uskumus (ÕTU): ?S teab, et p siis ja ainult siis, kui 1)S usub, et p (uskumise tingimus) 2)p on tõene (tõesuse tingimus) 3)S on õigustatud uskuma, et p on tõene (õigustatus) Teadmiseks on õigustatud tõene uskumus. (ÕTU) 10. Selgitage traditsioonilise määratluse „uskumise“ ja „tõesuse“ tingimust...
Märksõnad: filosoof, moraal, eetika, milli, uskumus, meta, epistemoloogia, loomus, metafüüsika, õiglus, kant, platon, otsustus, esteetika, tõeteooria, kunst
107 allalaadimist, 4 arvamust
80
Märksõnad: normid, õigusnorm, õiguse sotsioloogia, õigusnormid, regulatsioon, õigusteadus, subjekt, moraal, tahe, olemise, õiglus, sotsiaalsed normid, suhe
Õigus - Tartu Ülikool
62 allalaadimist, 1 arvamus
20
...at kokkuhoida, kui seda on harjutatud. Toetav vanem vs kriitiline vanem. Karistab, hirmutab, hindab, loeb moraali, keelab. 3)Täiskasvanu tasand: seotud muudatustega mõtlemises. Täiskasvanu tasand põhineb loogilisel info töötlemisel. Mõtlemises toimub murrang. Õpetab teaduslikku mõtlemist, hakkab arenema koolieas. Emotsioonivaba olek, kõrge enesekontroll, kaine ja kalkuleeriv suhtumine, mõtleb loogiliselt, toetub faktidele. Neg jooned – tundetus, fantaasiavaesus. Vähene fantaasia. Inimeste erinevus sõltub nende kolme tasandi omavahelistes proportsioonides. Kolm suhtlemiskäiku: paralleelne, ristuv (enim konflikte. Vastus tuleb teiselt tasanditl tagasi), varjatud (ainult üks suhtlemiskäik, nt flirt) 14. Perls ja gestaltteraapia mõisted ning meetodid Ta on o...
Märksõnad: seks, armastus, teadvus, freud, emas, suhe, madu, agressiivsus, partner, kindlus, vastand, hirmud, pidev, sõltuvus, alaväärsus, kriisi, depressiivne
Psühholoogia - Keskkool
149 allalaadimist, 0 arvamust
96
... vabadus turg ja kultuur kuidas arenes postmodernism jne 2 Tänapäeva tarbimiskultuuri eripäraks on see et asjad on toodetud turu jaoks Traditsiooniliselt on tarbimist mõtestatud nagu teisest aspekti tootmise järel Ühena esimestest rääkis tarbimisest Karl Marx 1818 1883 kelle jaoks tarbimise objektid ehk 2 tarbekaubad on ikkagi pealisehituse osa ja seepäprast mõjutatud baasist Inimene toodab oma tootmissuhetes asju omamata vabadust oma tööaja üle ega ka töö üle Samasugune võõrandumine nagu tekib inimese ja töö vahel tekib ka kaupade ja inimese vahel Kuna neid toodetakse turu jaoks siis nad omandavad teatava fetiðilaadse iseloomu kuna keegi täpselt ei tea kust ja kuidas nad tekivad ja miks kuld on parem kui ...
Märksõnad: seks, kapita, marx, suhe, tarbimiskultuur, subjekt, luksus, kapitalism, traditsioon, reklaam, frankfurt, vastand, ratsionaalsus, kaubad, kunst, hegel, weber
Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist, 0 arvamust
4
...stee – põhikoolis eksamid, keskkoolis, ülikoolis. ? Progress. Kogu inimkonna areng barbaarsest olukorrast ideaalse tuleviku suunas. Kogu süsteemi terviklik muutus – pürgime ideaali poole. Võime vaadelda lineaarselt, multilineaarselt (sama suund, aga erinevad tüübid, nt demokraatia tüübid), hüppeliselt (Kuhn - „Meil on normaalteaduse faas – uus viis maailma mõista. Ühe seaduste paradigma järgi uurime kõiki nüansse, aga mingis osas pole võimalik kõike seletada. Toimub paradigma muutus ja algab uus periood.“), stagnatsioon (midagi ei muutu), tsükliline (laineline – majanduskriisid), juhuslik (Brown'i liikumine). Durkheim – käsitleme sotsiaalseid elemente nagu asju. Staatika – mudelid on meie peas, et me paremini asjadest aru saaks. ...
Märksõnad: avalikkus, kapital, sfäär, institutsioonid, euro, poliitika, nähtamatu, mikro, kodanikeühiskond, element, tsükkel, sotsiaalne kapital, kriisi, sektor
20
KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 1. mis on sotsiaalsed muutused? Sotsiaalne muutus on protsess, mille kaudu aja jooksul muutuvad väärtused, normid, institutsioonid, sotsiaalsed suhted ja stratifikatsioonisüsteemid. 2. milliseid kanaleid sotsiaalsed muutused hõlmavad? Tooge näiteid. Sotsiaalsete muutuste tavalised kanalid hõlmavad: • Keskkonnasündmusi • Sissetunge ja sõdu • Kultuurilisi kontakte • Innovatsiooni • Populatsiooninihkeid • Difusiooni Keskkonnasündmused: 1) loodussündmused, nt maavärinad, haigused jms; 2) inimese loodud situatsioonid...
Märksõnad: seks, meedia, seksuaalsus, massimeedia, tarbimiskultuur, maskuliinsus, popkultuur, suhe, turg, identiteet, religioon, tehnoloogia, subjekt, traditsioon
Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
55 allalaadimist, 0 arvamust
21
.... Hagopjan Režiimid, liikumised, ideoloogiad.Tal.1993 T.Vallak Üldine poliitikateadus Tal.1998 P. Dunlevy, B.O`Leary Riigiteooriad Tal.1995 N.Peder Klassikalise politoloogia raudvara EMA 1999 T.Varrak Poliitika- ja riigiteadus T. 2001.a. B.B. Hess, E.W.Markson, P.J.Stein.Sotsioloogia, T.2000.a. V.P. Pugatšov, A.I.Solovjov Vvedenije v politologii,M. 2000 Sissejuhatus 1. Poliitika olemus ja mõiste Poliitika on inimtegevuse spetsiifiline valdkond, mis seotud võimuga. Võim, valitsev seisund ühiskonnas inimeste poliitiliste suhete sfääris. Võim tähendab võimalust isikule käsutada, mõjutada, suunata teiste tegevust. Võim eeldab alati normatiive, mis annavad võimukandjale käsutada või kasutada õigust.Võim oli ja on alati väga magus. Võim võib av...
Märksõnad: poliitika, rahvus, liberalism, klassid, revolutsioon, loomus, suveräänsus, rousseau, poliitikas, ajaloolis, käsitlus, traditsioon, eliiditeooria
Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
79 allalaadimist, 1 arvamus
14
...ühiskonnas on mingi suhteliselt väikesearvuline grupp inimesi, kes teiste eest salaja ning enda huvides kontrollivad paljude oluliste sündmuste ja protsesside toimumist. Vandenõuteooria on mingis mõttes eliiditeooria äärmuslik vorm. Enamasti peetakse seda ebateaduslikuks teooriaks. Töö ja majandus Majandussektorid 1. Primaarne sektor – põllumajandus, hankiv tööstus 2. Sekundaarne sektor – primaarse sektori poolt toodetu töötlemine 3. Tertsiaarne sektor – müük, teenindus 4. Kvaternaarne – teadus, infotööstus 5. Kvinaarne - riigijuhtimine (Kahe viimase sektori väljatoomine pole kuigi levinud) ...
Märksõnad: haridus, religioon, kurjategija, kapital, nakkus, normid, kuritegevus, organisatsioon, majandusteadus, kultuurid, poliitika, sektor, faas, teism, rahvus
Sotsioloogia - Tartu Ülikool
106 allalaadimist, 1 arvamus
11
... teoreetikud tahtsid jõuda ideaalsesse ühiskonda inimest ärakasutamata nagu Marx Nad olid Marxi Freudiga ühendades unikaalsed sest Freudi pessimism sotsiaalsete muutuste suhtes tundus enamusele olevat sobimatu Marxi revolutsioonilise mõtlemisega Marxi sotsiaalsete uurimuste makrovõrrand täienes Freudi indiviidi sotsiaalpsühholoogia mikrotasandiga Prantsuse filosoofi Althusseri ideoloogiat on samuti mõjutanud marksism Tema väited ja teesid olid suunatud marksismi teoreetiliste aluspõhimõtete vastu suunatud rünnakute vastu Althusserist rääkides viidatakse tavaliselt strukturaalsele marksismile kuigi tema suhe teistesse HYPERLINK http://et wikipedia org/w/index phptitle=Prantsuse strukturalism&action=edit&redlink=1 o Prantsuse strukturalism p...
Märksõnad: filosoofodernsus, diskursus, strukturalism, kultuurid, sotsioloog, suhe, rahvakultuurarksism, populaarkultuur, hegemoonia, tekstidodernism, teadlane
221 allalaadimist, 12 arvamust
24
...uringute tasandit – mikro. ehk väike tasand, nt perekond, kuidas elab ja millised on pere sisesed rollid. Meso. ehk kesktasand, nt perekond kui teatud elulaad; õppimine. Makrotasand kõige laiem, uuritakse ühiskonda tervikuna, nt pere kaasaegses ühiskonnas. Metasotsioloogia, st sotsioloogid uurivad sotsioloogiat ennast. Sotsiol. kolm etappi arengul klassitsism (mida? Objekti objektiivselt), postklassitsism (kuidas? Meetod, ratsionaalsus) ja postmodernism (kes? Subjekt, loomingulisus). Piirangud igal etapil: klassitsismil dogmatism; postklassitsismil tehnokratism ning postmodernismil subjektivism. Sotsioloogia funktsioonid on kirjeldavad(kas? Kui palju?); seletav või tunnetuslik; praktiline; prognoosimine; ennustamine; kriitiline funktsioon – sotsiolo...
Märksõnad: institutsioon, paradigma, uurimismeetod, weber, subjekt, valim, mobiilsus, comte, institutsioonid, keskklass, identiteet, erik, eliit, bürokraatia
Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Tallinna Tehnikakõrgkool
37 allalaadimist, 0 arvamust
161
...el tuginevaid süvaprobleeme. Käesolev konspekt ei sisalda üldjuhul kommentaare teooria ja praktika seoste kohta, sest kogu õppetegevus on üles ehitatud põhimõttele: põhiline osa õppeaine teoreetilisest osast sisaldub konspektis, praktilise juhtimistegevuse võrdlus teaduslike ja teoreetiliste seisukohtadega püüan ma välja tuua oma loengutes, samuti sisaldavad loengud paljusid kommentaare konkreetsetes juhtimissituatsioonides vastuvõetud otsuste põhjendamatuse või põhjendatuse kohta. Oma lähenemises olen käesoleva õppeaine konspekti ja loengud üles ehitanud eelkõige kui juhtimisõpetuse õppeaine, mistõttu olen püüdnud võimalike juhtudel püüdnud kogu õppeprotsessi üles ehitada eelkõige lähtudes tulevaste juhtide ja spetsialistide vajaduste...
Märksõnad: organisatsioon, töötaja, ettevõtja, mäned, alluv, personal, juhatus, karjäär, eetika, juhtimisfunktsioonid, tegur, organisatsioonid, käsitlus
48 allalaadimist, 0 arvamust
12
...lse arengu etapid; kaitsemehhanismid; unenägude seletamine jne. Neo-freudism – A. Adler, C. C. Jung, K. Horney. Iseloomulik valikuline nõustumine S. Freudi ideedega. Rõhk sugutungilt kui motiveerivalt jõult teistele teguritele. G.C.Jung (nt. unenägude seletamine, arhetüübid,), A.Adler (nt. alaväärsuskompleks, otsus enda nõrkust kompenseerida), K.Horney (nt. kultuuri roll, baasärevus ja –vaenulikkus). E.Fromm (nt. individualiseerumine ja üksildustunne). Biheiviorism - 1913. aastal avaldas John Watson artikli psühholoogiast kui käitumise teadusest. Aastat on kokkuleppeliselt peetud koolkonna algusaastaks, kuigi sellele eelnes rohkelt uurimusi, mis tegid võimalikuks suuna läbimurde. B on võtnud aluseks reflekside uurimisest saadud ideid. Klassikaline tin...
Märksõnad: närv, taju, psühholoogia, aisting, erutus, informatsioon, refleks, refleksi, muutuja, bachmann, närvisüsteem, ajukoor, vaatlus, ärritus, reaktsioon
31 allalaadimist, 0 arvamust
53
...b end testi situatsiooni ja tema poolt antud lahendustes või tõlgendustes kajastuvad ka tema alateadlikud või sissejuurdunud tendentsid,millest ta ise ei pruugi teadlik olla.Tulemuste analüüsil kasutatakse teatud „võtit“, mis põhineb eelnenud uurimustel, kus on välja selgitatud kindlate omadustega isikute reageerimistüübid. c) Küsimustikud 4 (1) Temperamendi- ja isiksuse karakteritestid (2) Isiksuse suunduse testid(huvide,hoiakute,kalduvuste,väärtusorientatsiooni selgitamiseks) Tavaliselt jaguneb uurimustöö 4 etappi: 1. Ettevalmistav etapp:probleemi ja selle tekkeloo selgitamine,kirjanduse ülevaade,vajalike algandmete kogu...
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, närv, aisting, teadvus, erutus, funkts, ärritus, ajukoor, funktsioon, motiiv, refleks, taju, motivatsioon, refleksi
Psüholoogia - Tallinna Ülikool
428 allalaadimist, 18 arvamust
32
...elgeid juhendeid selleks,kuidas täpselt tuleks tegutseda. 2.küsimus Psühholoogia ja kriminaal-justiitssüsteem Kuigi tänapäeval jätkatakse katseid viia kokku inimnäo iseärasused ja psüühilised omadused,mis võiksid olla seotud kriminaalse käitumisega,pole teaduslike üldistusteni jõutud. 1939.aastal demonstreeris G.Thornston 175 Nebraska ülikooli õpilasele fotosid 20 kurjategijat,kes olid süüdi mõistetud erinevate tegude eest,paludes üliõpilastel identifitseerida,missuguse kuriteo on üks või teine isik nende arvates toime pannud.Samasugustele järeldustele jõudis E.Kozeny 1962.aastal,tuvastades,et paljudel juhtudel osutus näo ja kuriteo kokkuviimine edukaks. Tänapäevased uuringud on olnud suunatud eelkõige niisuguste stereotüüpide kind...
Märksõnad: intelligents, intelligentsus, kurjategija, psühholoog, kriminaal, psühholoogia, uuring, testid, võimekus, programmi, andekus, binet, populatsioon
Psühholoogia - Tartu Ülikool
404 allalaadimist, 10 arvamust
55
...viimase sajandi jooksul kõikunud kahe äärmuse vahel Vanem ja levinum etnotsentriline seisukoht – oma kultuur tavad käitumislaad ja mõtteviis on õige ning hea Teiste rahvaste kultuuri peetakse pigem kultuurituseks Seda seisukohta on püütud teaduslikult põhjendada teaduse suure osatähtsuse ja autoriteediga euroopa kultuuris Eriti hoogustus selline tendents evolutsiooniteooria mõjul Teine seisukoht idealiseerib loodusrahvaid ja on euroopa kultuuri suhtes kriitiline – loodusrahvaste elu ja maailmanägemus on terve loomulik ning terviklik Selle seisukoha kõige tulihingelisemad propageerijad ja toetajad olid Diderot ja Rousseau kes väitsid et inimesed on sünnipäraselt head kuid kultuur kallutab nad õigelt teelt kõrvale M...
Märksõnad: lahend, loogika, filosoof, teadvus, hüpotees, psühholoogia, alateadvus, kõne, taju, funktsioon, loovus, otsustus, lumi, mõtlemisoperatsioonid, spencer
Psüholoogia - Tallinna Ülikool
185 allalaadimist, 1 arvamus
14
...lse arengu etapid; kaitsemehhanismid; unenägude seletamine jne. Neo-freudism – A. Adler, C. C. Jung, K. Horney. Iseloomulik valikuline nõustumine S. Freudi ideedega. Rõhk sugutungilt kui motiveerivalt jõult teistele teguritele. G.C.Jung (nt. unenägude seletamine, arhetüübid,), A.Adler (nt. alaväärsuskompleks, otsus enda nõrkust kompenseerida), K.Horney (nt. kultuuri roll, baasärevus ja –vaenulikkus). E.Fromm (nt. individualiseerumine ja üksildustunne). Biheiviorism - 1913. aastal avaldas John Watson artikli psühholoogiast kui käitumise teadusest. Aastat on kokkuleppeliselt peetud koolkonna algusaastaks, kuigi sellele eelnes rohkelt uurimusi, mis tegid võimalikuks suuna läbimurde. B on võtnud aluseks reflekside uurimisest saadud ideid. Klassikaline tin...
Märksõnad: närv, psühholoogia, taju, aisting, informatsioon, erutus, närvisüsteem, kõne, bachmann, reaktsioons, psühholoogia alused, stiimul, maruste
Psüholoogia - Tallinna Ülikool
480 allalaadimist, 11 arvamust
25
Jüri Uljas. Vaatluspraktika. Mainori Kõrgkool 2010. 1 VAATLUS Programm Kevad 2010 Jüri Uljas uljas@tlu.ee Eesmärk: Praktika eesmärgiks on sotsiaalpsühholoogiliste teadmiste rakendamine igapäevaelu kontekstis, vaatlusoskuste ning sellealase uurimistöö oskuste arendamine. Tähtaeg: kevad 2010 1-2. Inimese uurimise tasandid. Eetika teaduses. Petmine teaduses. Uurimustele esitatavad nõuded: objektiivsus, seesmine ja väline valiidsus, reliaablus. Teooria ja uurimus. Uuringute alustamine – tutvumine kirjandusega ja andmebaasidega. 3-4. Vaatlus. Vaatluse liigid. Käitumise kaardistamine: Koha-keskne ja indiviidi-keskne kaardistamine. Vaatluse organiseerimine. Vaatlusega seotud ohud ja vead. Nõuded arvestuseks: 1. Loengutest osavõtt on kohustuslik. 2. Iseseisva vaatluse programmi koostamine ja teostamine mitte vähem kui 10 tunni ...
Märksõnad: vaatlus, mainori kõrgkool, kõrgkool, vaatluspraktika, uuring, valiidsus, psühholoog, situatsioon, protseduur, hüpotees, reaktsioon, protokoll
Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
74 allalaadimist, 2 arvamust
5
Sotsioloogia on teadus inimese ühiskondlikust elust, gruppidest,ühiskondadest. Sotsiaalantropoloogia mõista inimekäitumise mitmekesisust, uurib mittemodernseid või ühiskonnas eristuvaid alagruppe. Sotsiaalne kujutlus isikliku kogemuse taga laiem ühiskondlik kontekst. Sotsiaalsed faktid (Durkheim ) on sotsiaalne integratsioon ühiskonnas. F Sotsiaalne integratsioon – abielu, vaenulikkus ja ühtsuse õhutamine katoliikluses on sidemed mis ühendavad üht isikut teisega. F Sotsiaalsed faktid kui indiviidide gruppe kirjeldavad iseloomustused mis tule...
Märksõnad: rass, normid, funktsioon, uskumus, weber, käsitlus, organisatsioon, durkheim, religioon, kultuurid, marx, elukutse, haridussüsteem, perspektiiv
Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
207 allalaadimist, 7 arvamust
5
Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine Miks me uurime? Isiklik vaatlus ja kogemus võivad näida kõige täpsemate informatsiooniallikatena. Elu näitab aga, et just endastmõistetavid arusaamu tulebki uurida. Tarkuseterad: 1. töötamine värskes õhus, rõõmus meel ja ohtralt hapupiima lubavad inimesel elada 110 aastat ja kauemgi. 2. kuni viimase ajani elas enamikus ameeriklaste majapidamises koos 3 põlvkonda ja kõik armastasid üksteist. 3. surmanuhtlus vähendab kindlalt ja selgelt raskete kuriteguse hulka. 4. ameeriklaste eluaja pikkuse ja kvaliteedi määravad ära inimese intelle...
Märksõnad: normid, tees, vaatlus, hüpotees, valim, valetamine, tehnoloogia, rituaalid, sündmus, inimloomus, objektiivsus, nihe, difusioon, läbiviimine, subjektiivne
Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
98 allalaadimist, 1 arvamus
70
...rida Uurimisküsimuse leidmine • Uued teadmised looduse, inimese ja • Probleem ettevõttes inimühiskonna toimimisest (sotsioloogia, • Puudujääk teoorias majandus, juhtimine) • Avastamata valdkond • Tootearendus • Heureka • Poliitika • ... • Varasemast kodutööst väljak...
Märksõnad: project, management, theory, research, uuring, kvalitatiivne, kvantitatiivne, meetodid, conclusion, induktsioon, küsimustik, projects, multi, mode, audi
19 allalaadimist, 0 arvamust
5
...t rasketel olukordadel nagu näiteks majanduslikel poliitilistel muudatuste ajal on neid rohkem. Uuringute abil tõlgendas ta neid ja leidis et kui sul on tugev side perekonna ja sõpradega siis nad aitavad sul neid vältida. MW tema mängis suurt rolli praeguste teadlaste uurimuste käsitlemistel. Tema põhiline suunitlus oli see, et uuritava paremini teada saamiseks on vaja panna end tema olukorda. Kuna siis saab teda kõige paremini mõista. Tema jaoks oli sotsiaalne teadmine midagi hoopis teistsugusemat kui reaalne. Kuna kindlalt ei saa midagi väita vaid mõõtmise ja jälgimisega. 3.Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine. Kuna sotsiloog tegeleb tänapäeva eluga ja sellega seonduvate tegevuste uurimise ja analüüsimisega siis võib jääda mulje et nad ei avasta mi...
Märksõnad: käit, sotsioloog, uuring, domineerimine, meetodid, lähedus, kultuurid, uurimismeetod, weber, intervjuu, vaatlus, eksperiment, kihistumine, ratsionaalne
Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
59 allalaadimist, 1 arvamus
18
Märksõnad: sektor, riigivõim, organisatsioon, kapital, poliitikausnorm, pluralism, kodanikuühiskond, ressurss, organisatsioonid, suhe, institutsioonid, lõhe
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
113 allalaadimist, 0 arvamust
62
NÜÜDISÜHISKOND On selline ühiskonna arengutase mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine rahva osalemine ühiskonna valitsemises vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19 saj – 20 saj viimane veerand ca 200 a Ühiskond Inimeste omavaheliste suhete kogum laiemas tähenduses inimkonna tekkest nüüdisajani kitsamas tähenduses mingil kindlal ajajärgul näiteks sotsialistlik ühiskond Teadusliku õpetuse ühiskonnast lõid K Marx ja F Engels Selle õpetuse järgi moodustavad kõigi inimsuhete aluse ehk baasi inimeste suhted tootmises tootmissuhted Tootmissuhete laad sõltub tootlike jõudude tasemest ja määrab oluliselt millised on näit perekonnasuhted moraal õigus kirjandus ja kunst Võim majanduses riigis ja inimsuhetes Majandus on eelkõige areen kus toimub pidev võitlus suurema võimu saavutamise nimel See seisukoht on peamine alus võimukesksetele läh...
Märksõnad: partei, president, parteid, sektor, organisatsioon, parlament, poliitika, vald, riigipea, riigivõim, põhiseadus, korruptsioon, pluralism, seadusandlik
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
880 allalaadimist, 25 arvamust
27
“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed („Ärikorralduse põhiteadmised“) ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) • Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Sisekeskkond o Juhid o Omanikud o Töötajad • Väline keskkond on vaadeldav mikro- ja makrotasandil o Väline mikrokeskkond ? Tarbijad ? Hankijad ? Konkurendid ? Inimressursid ? Finantsressursid ...
Märksõnad: turundus, turg, uuring, tegur, kapital, finants, ettevõtja, kontseptsioon, äriidee, klient, majandusarvestus, kuluarvestus, varad, bilanss
Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
550 allalaadimist, 11 arvamust
24
...s, kuid samal ajal pidada silmas ka ühiskonna kui terviku vajadusi. Teadvustas liigse egalitarismi probleeme ja rääkis vabaduse ning võrdsuse vastuolust. Almondi ja Verba poolt kasutatud poliitilise kultuuri mõiste allikaks on 3 teadusvoolu – sotsiaalpsühholoogia, sotsioloogia, avaliku arvamuse uuringute metodoloogia areng Poliitilise kultuuri teooriate tekkimise sotsiaalsed allikad - Maailmasõjad – Saksamaa, Itaalia ja Hispaania demokraatiate kokkuvarisemine purustas illusioonid liberaaldemokraatia automaatsest levimisest üle maailma. 50-60ndatel muutusid paljud kolmanda maailma riigid autoritaarseteks. 80ndate lõpus toimus Ida Euroopa riikide üleminek demokraatiale, kuid eri riigid tegid seda erineva kiiruse ja edukusega. Missuguste riikide uurimise alusel ...
Märksõnad: part, partei, poliit, poliitika, parlament, presidentalitsioonmisjonid, lõhe, rahvus, loomusnsensus, valimissüsteem, prants, ülem, survegrupp
Võrdlev poliitika - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist, 0 arvamust
67
1.NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond on konkreetsest ühiskonna mõiste tarvitusest abstraktsem mõiste, millega ühelt poolt märgitakse inimkonda tervikuna, eeldusel, et inimene on põhiloomuselt sotsiaalne ja niisiis vältimatult mõne inimgrupi liige, mis omakorda puutub kokku või teeb koostööd teise inimrühmaga. Õpetuse ühiskonnast lõid K. Marks ja F...
Märksõnad: partei, president, sektor, parlament, monarh, riigipea, riigivõim, organisatsioon, poliitika, põhiseadus, monarhia, pluralism, diktatuur, valimissüsteem
Ühiskond - Keskkool
91 allalaadimist, 1 arvamus
27
TMJ3330 “Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed („Ärikorralduse põhiteadmised“) ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41, Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) • Sisekeskkond o Juhid o Omanikud o Töötajad • Väline keskkond on vaadeldav mikro- ja makrotasandil o Väline mikrokeskkond ? Tarbijad ? Hankijad ? Konkurendid ? Inimressursid ? Finantsressursid o V...
Märksõnad: turundus, turg, uuring, tegur, kapital, finants, ettevõtja, kontseptsioon, äriidee, kuluarvestus, varad, klient, majandusarvestus, organisatsioonid
-
34 allalaadimist, 1 arvamus
7
I pool (raamat) 1. Sotsiaalsed faktid (enesetapud, valimistest osavõtt, asjastamine, subjektiivne reaalsus) Sotsiaalsed faktid on igapäevaelus mingi grupi liikmete poolt tehtud otsused. Sotsiaalsed faktid kirjeldavad pigem kollektiivi kui kui selle üksikuid osasid, indiviide. Nt lapsi sünnitavad naised küll individuaalselt, kuid nende eraldi faktide summa moodustab sündmuse, mis on omane ühiskonnale. E. Durkheim pani aluse kaasaegsele sots.teooriale. Väitis, et sots.fakte tuleb seletada teiste sots.daktide abil, viidates seletuses sots.struk...
Märksõnad: funk, eelarvamus, funktsioon, diskrimineerimine, vaimuhaigus, massikultuur, popkultuur, eelarvamused, subkultuur, kultuurid, durkheim, segregatsioon, taju
Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
92 allalaadimist, 0 arvamust
16
... Religioon on ta arvates ürgseim kõikidest sotsnähtustest. 5. M. Weber: bürokraatia, ratsionaalsus, mõistmine, ideaalne tüüp - ük muutub järjest bürokraatlikumaks/ratsionaalsemaks, rats organisats on ük möödapääsmatu saatus. Rajas mõistva sotsioloogia, tegevuses alati mõte. Ideaalne tüüp tõstab esile analüüsitava sots reaalsuse tüüpilised küljed, olles mõtteline konstruktsioon. 6. Argimõtlemise olemuslikud tunnused - mitteusaldatavad, selektiivsed vaatlused, liialdatud üldistamine, põhjendamata otsused, pinnapealsed järeldused, olulise/ebaolulise eraldamatus. 7. Sotsiaalsed faktid ja nende uurimine - fikseeriv ja kirjeldav sots tegelikkuse fragment (massikäitumine, inimtegevuse produkti...
Märksõnad: funkts, mobiilsus, organisatsioon, konflikt, institutsioon, funktsioon, weberoimimine, solidaarsus, eliit, haridusootmisviis, suhe, ratsionaalne, asend
Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
204 allalaadimist, 3 arvamust
56
...P koht teaduste süsteemis SP kui inimestevaheliste suhete ruumi analüüsiv, siin ilmnevaid seaduspärasusi välja toov teadus SP seosed teiste uurimistraditsioonidega: ajalooline psühholoogia ja antropoloogia, isiksusepsühholoogia, keskkonnapsühholoogia, sotsioloogia, kultuuriuuringud. Sotsioloogiline SP ja psühholoogiline SP?! SP rakendusvaldkonnad ja väljundid: juhtimine ja liidriksolek, mõjutamine/reklaam, kaasamine, koostöö, läbirääkimised, grupiteraapiad, konfliktilahendamine … Social Psychology Network: In these pages, you'll find more than 17,000 links related to psychology. HYPERLINK "http://www.socialpsychology.org/"http://www.socialpsychology.org/ INIMSUHETE AJALUGU Evolutsioon ja antropogenees Kreatsionism vs ...
Märksõnad: suhe, taju, psühholoog, enesehinnang, armastus, psühholoogia, self, identiteet, hoiakud, eneseteadvus, subjekt, social, emotsioon, käsitlus, dissonants
Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
272 allalaadimist, 10 arvamust
20
...nasid filosoofiaajaloos esmakordselt pilgu looduselt inimesele 2 Esmakordselt muutsid mõtlemise enda mõtlemisaineks Uurisid mõtlemise tingimusi võimalusi piire 3 Allutasid eetilised väärtushinnangud mõistuspärasele vaatlusele Avasid võimaluse eetika teaduslikule käsitlusele SOKRATES 469 399 Ei ole ise mitte midagi kirjutanud Teame temast tänu ta õpilasele Platonile; Platoni dialoogid Apologia Kritonja Symposion Aristophanes suhtub temasse irooniliselt ja vaenulikult Xenophon on kõva sõjaajaloolane Aritoteles oli Platoni õpilane Sokratest on võrreldud Kristusega mõlemal traagiline surm kumbki ei kirjutanud midagi teame vaid nende õpilaste kaudu Kiviraiduri ja ämmaemanda poeg Sophronika + Phainarethe Muusaline ja güm...
Märksõnad: filosoof, platon, platoni, loodu, hinge, platonism, sokrates, aristoteles, eetika, uusplatonism, kunst, armastus, meta, kristlus, kirik, mateeria, rooma
Filosoofia - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
17
...ke See on tarbimise üks peamisei tähendusi me näeme seda ja assimileerime seda oma ellu nii praktiliselt kui intellektuaalselt läbi oma vajaduste ja soovide Selline maailmavaade eraldab subjektid ja objektid viib nad teineteisest võimalikult kaugele 7 Marx kasutab võõrandumise mõistet kirjeldamaks mitut erinevat aspekti tarbimise juures Millised on need aspektid Marx 1818 1883 : subjekti ja objekti dialektika peaks eeldama et nende vastastikune suhe inimene ja keskkond on orgaaniline ja läbipaistev Kuna tootmisvahendid ei ole nende omad peavad töölised muutma oma tööjõu objektiks Töö mis on Hegeli mõttes kõige olulisem inimese muutusi toov jõud on nüüd kui tarbekaup *Töö ei tähenda enam suhestumist maailmaga läbi...
Märksõnad: subkultuur, kunst, tarbimiskultuur, kapita, kultuurid, kapital, meedia, suhe, identiteet, marx, turg, luksus, kapitalism, rousseau, autentsus, silm, klassid
Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist, 2 arvamust
7
...konoomilise staatuse indeksit (SES). See põhineb inimese sissetuleku, tema elukutse sotsiaalse prestiiži ja inimese poolt omandatud hariduse kombinatsioonil. SESi kasutatakse inimse sotsiaalse klassi hindamiseks. Sotsiaalne klass on arvatavasti kõige võimsam sotsiaalteaduslik muutuja, kuna peaaegu kõik teised meile huvi pakkuvad muutujad, keskmisest elueast kuni eluga rahuloluni, on sotsiaalsest klassist mõjutatud. Defineerimiseks on mitu võimalust: kasutada inimese reputatsiooni kogukonnas, kasutada tema eluviisi või inimese enda klassikuuluvuse määratlust. Kõik need meetod põhinevad aga üksikindiviidi tunnustel ja on seega paljudele sotsioloogidele kasutuskõlbmatud. Konfliktiteoreetilisest käsitlusest väljakasvanud alternatiivne lähenemine keskendub in...
Märksõnad: konflikt, funktsioon, difusioon, prohvet, institutsioon, religioon, tehnoloogia, muutuja, organisatsioonide, weber, haridus, institutsioonid, element
Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
76 allalaadimist, 0 arvamust
20
... tasand. 7 • Ei sobi „projektilaadsetesse” olukordadesse, et on grupp uurijaid ja viibitakse lühikest aega kuskil. Osalev vaatlus on individuaalne meetod. Välitööde päevik: • Spontaansuse ja teadusliku ranguse vahekord. Oluline on igapäevaste muljete vahetu jäädvustamine. • Liiga spontaanset päevikut ohtlik pidada, seda võidakse uurija vastu ära kasutada. Valik meetodeid: • Võrgustikuanalüüs – inimese/grupi suhtlusringkonna väljajoonistamine; nõuab rohkem vaatlust kuna inimeste jutu järgi päris ei saa. • Genealoogiline meetod – kohalike abiga sugupuude välja joonistamine • Ankeetuurimused – väga indiviidikesksed • Sümboliliste inter...
Märksõnad: seks, antropoloogia, kultuurid, religioon, etnoloogia, hõim, tsivilisatsioon, rakendus, element, kogukond, domineeriv, band, malinowski, uurimine, püsiv
158 allalaadimist, 11 arvamust
6
... islamimaailmas. Protestidest võtsid osa sajad tuhanded moslemid. Mõningad meeleavaldused võtsid äärmusliku   pöörde, kus põletati Taani lippe ja hukkusid kümned inimesed Kas Jumal on olemas? Huvitav, et seda nii ägedalt arutatakse. Viimatiste uurimuste põhjal usub maailmas üle 90% inimestest Jumala või mingi kõrgema võimu olemasolu. Miskipärast oodatakse neilt, kes usuvad Jumala olemasolu, et nad tõestaksid, et Ta tõepoolest eksisteerib. Jumal on olemas ja lõpuks teab igaüks, et Ta on olemas. Tõsiasi, et mõned nii agressiivselt püüavad Jumala olemasolu ümber lükata, on pigem argument Tema olemasolu kasuks. Ma arvan, et Jumal on olemas, kuid mitte tõepärasena ja ta eksisteerib vaid siis, kui teda väga uskuda. Jumal a olemasolu on ...
Märksõnad: filo, moraal, eetika, metafüüsika, subjekt, substants, determinism, juhus, aristoteles, spinoza, müüt, nool, suhe, teoreetiline, eutanaasia, loogika
Filosoofia - Eesti Maaülikool
198 allalaadimist, 5 arvamust
37
... dominiiklaste ordusse Õppis oma aja kuulsama teadlase ja teoloogi Albertus Magnuse käe all Kölnis ja Pariisis Tegutses Pariisis ülikoolis õppejõuna Tuntuimad teosed on “Summa Theologiae” (teoloogia summa ) ja “Summa contra gentiles(summa paganate vastu) summa on teadusliku töö vorm põhiliselt käsitleb oma teostes kristliku ilmutuse ja usu ning inimmõistuse vahekorda ta ei näinud usu ja mõistuse vahel mingit vastuolu. Usutõdesid ei vaidlustatud mõistus pidid tegema oma järeldused kasutades Aristotelese loogikat. Katoliku õpetuse arendamisse antud pannuse eest kanoniseeriti ta 1323 aastal pühakuks 1252a läks ta Pariisi magistrikraadi omandama 1272.a astus uue studium generale Napolis 1274.a akguses saatis paavst ta Teisele Lyoni kirikukogu...
Märksõnad: filosoof, religioon, kirik, eksistents, haridus, marx, teoloog, tahe, eetika, poliitik, kujutlus, iidolid, thomas, traktaat, sokrates, hinge, platon
Filosoofia - Keskkool
127 allalaadimist, 2 arvamust
107
...L JA MADALAMAL See millise tulemuse Te saate sõltub sellest milline grupp võetakse normide moodustamise aluseks e millise grupiga teid võrreldakse Kui normid moodustatakse suhteliselt võimekama ühiskonna osa üliõpilaste alusel nagu paljudes psühholoogilistes uurimustes siis teie tulemus on tõenäoliselt madalam kui oleks see võrdluses Eesti keskmisega 85 115 punkti saanud inimeste tulemused loetakse keskmisteks; 116 130 IQ punkti saanud inimesed on kõrgete vaimsete võimetega ja üle 130 punktise tulemusega inimesed aga vaimselt väga andekad 70 84 punkti saanud inimestel on madalad vaimsed võimed alla normi e alla 70 IQ punkti arvestatakse vaimset alaarengut mis omakorda jaotub tinglikult neljaks rühmaks: 1 IQ 55 69 kerge alaaren...
Märksõnad: tajuhholoog, aistinghholoogia, seks, teadvus, järg, esse, reaktsioon, ajukoor, motivatsioon, erutus, intelligentsus, testid, emotsioon, afekt
Psühholoogia - Tartu Ülikool
173 allalaadimist, 0 arvamust
19
...ud käitumine: Weinstein, 1987a. Üks põhjus, mispärast inimesed mittetervislikku eluviisi jätkavad, on see, et on tegemist ebaadekvaatse riski ja vastuvõtlikkuse/seotuse mõju tajuga. See on ebarealistlik optimism. See, kuidas ma tajun riski. Oma uurimustes on palunud hinnata isikutel terrviseprobleeme võrreldes teistega (minu omad vs teiste omad) ja need teised on samasugused (vanus, sugu jm). Kas Sinul oleks suurem/võrdne/väikesm võimalus saada sama haigus, mis teistel. Nt allergia. Enamiku arvates oli neil väiksem võimalus neid terviseprobleeme saada. Neli kognitiivset faktorit, mis võiksid ebarealistlikku optimismi kirjeldada: • Puudub isiklik kogemus või on see vähene/ebapiisav. Nt kui ei ole ise põdenud. ...
Märksõnad: stress, uskumus, reaktsioon, psühholoogia, toimetulek, meditsiin, sündmus, tervisepsühholoogia, situatsioon, stiimul, uuring, käitumuslik, rene
Psüholoogia - Tallinna Ülikool
168 allalaadimist, 2 arvamust
6
...ioloogia ülesanne on inimese sotsiaalse tegevuse mõistev tõlgendamine. Mõistmine (Verstehen). Sotsiaalteadused on olemuslikult erinevad reaalteadustest. Selleks, et inimtegevust seletada, ongi vaja mõistmist. 3. Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine. Vastus: Teaduslik uurimus eeldab uurijalt teatud protseduurireegleid: objektiivsus, empiiriliste andmete kogumine, uurimistuemuste avaldamine. Objektiivsus-uurija annab endale aru, kuidas tema enda suhtumine, väärtused, veendumused võivad mõjutada uurimistulemusi. Empiiriliste andmete kogumine-ei saa oletada, vaid küsima peab inimestelt endilt. Oluline, et õigeid küsimusi küsitaks õigetelt inimestelt. Valim ja üldkogum. Uurimistulemuste ja kasutatud metodoloogia kirjelduse avaldamine oluline selle...
Märksõnad: sotsioloog, normid, meetodid, weber, sotsialiseerumine, kihistumine, domineerimine, uurimismeetodid, sidemed, omandatud staatus, sekundaarsed, vaatlus
Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
181 allalaadimist, 6 arvamust
167
... käitumisele Psühholoogide ametikohtade jagunemine APA 1995 järgi Psühholoogia on (püüab olla) teadus nähtus ? küsimus ? hüpotees (ennustus) ? uurimus ? järeldus ? teooria ? tegelikkuse seletamine,ennustamine Teadusliku meetodi etapid 1. Probleemi defineerimine. 2. Probleem tuleks seostada juba olemasolevate teooriate ja varasemate uuringutega. 3. Uurimusprotseduuride kindlaksmääramine. 4. Andmete kogumine ja analüüsimine. 5. Uuringutulemuste alusel teooria ümberlükkamine või toetamine. 6. Teadusliku teadmise kohandamine uuringu tulemustega. Psühholoogia uurimismeetodid: • Vaatlus – ei mõjutata uuritava nähtuse kulgu • Eksperiment - nähtuse esilekutsumine, mõjutamine spetsiaals...
Märksõnad: taju, psühholoogia, partner, stress, emotsioon, konflikt, intelligentsus, teadvus, suhe, mehhanismid, situatsioon, emotsioonid, tajumine, vestlus, kiindumus
Psühholoogia - Kutsekool
93 allalaadimist, 1 arvamus
26
...gi laenu või võtan kätte ja elan 100 aastaseks. 2. filosoofia kui maailmavaade, ehtne kujutlus ümbritsevast maailmast. See kujuneb stiihiliselt, praktiliste elutõdede kogemisel (nt lähen -30 pakasega paljujalu jooksma) või teaduslikult, teaduslike teadmiste baasil: ?????????stiihiline maailmavaade- praktiline, kujuneb elukogemuste baasil ?????????teaduslikmaailmavaade- kujuneb teaduslike teadmiste baasil. Kujuneb ka autodidaktiliselt ehk iseõppimise teel (nt Prantsuse sotsialistist poliitik P.J.Proudhon (1809-1865) ütles enda kohta- kõik, mis ma olen elus saavutanud, olen saavutanud tänu meeleheitele). ?????????institutsionaalselt ehk teadusliku maailmavaate kujundamis...
Märksõnad: filosoof, rooma, juut, kristlus, budism, kast, klas, platon, õpetused, juudid, hinge, impeerium, protokoll, sokrates, kõne, meta, käsitlus, marcus
Filosoofia - Kutsekool
291 allalaadimist, 0 arvamust
20
...tes islamimaades näiteks Pärsias suhtuti loogikasse al Ghazali eeskujul pigem kui tööriista mida muuseas saab oma filosoofiavastastes rünnakutes kasutada ka islami teoloogia Seetõttu jätkati Pärsias käsiraamatute ja kommentaaride kirjutamist iseseisvate loogikauurimustega aga ei tegeldud 2 2 2  Loogika taastärkamine Euroopas Canterbury Anselm 1033 1109 kasutas oma tuntud teoloogiaalastes teostes antiikajast tuntud loogikameetodeid ning rajas sellega eriti katoliikluses hiljem väga thtsaks muutunud teoloogilise traditsiooni Otseselt loogikaga Anselm palju ei tegelenud küll aga tegi seda Peter Abelard 1079 1142 Boethiusest ja Anselmist mõjutatud Abelard tõstis oma kommentaaridega Aristotelese ning Porphyriose klassikalistele tekstidele keskaegs...
Märksõnad: loogik, loogika, matemaatik, aristoteles, baas, aritmeetika, matemaatika, filosoof, teoreem, predikaat, frege, täisarv, predikaatarvutus, leibniz, russell
Loogika - Tartu Ülikool
49 allalaadimist, 0 arvamust
3
...lämmastiku väljastusele maapind maakidele maak näiteks uraanile see aatomienergiale mida võib vabastada hävituseks või rahumeelseks kasutuseks ” Heidegger 1989: 1203 1204  Demarkatsiooniprobleem teadusfilosoofias Falsifikatsiooni nõue võimaldab tõmmata piiri teaduslike ja mitteteaduslike väidete religioon metafüüsika pseudoteadus vahele Niisugust piiri kehtestamist nimetatakse demarkatsiooniks Vajaduseteooria põhiküsimuseks on “demarkatsiooniprobleem”: kuidas tõelisi vajadusi eristada vajadustele sarnastest fenomenidest nii et vajaduste hulk ei piirduks üksnes n ö ellujäämisvajadustega vaid arvestaks ka isiksuse vaimsete hingeliste ühiskondlike jt huvidega ja teistpidi—et käsitlus ei tingiks kvaasi ja pseudovajaduste haaramis...
Märksõnad: filosoof, eetika, platon, jumalatõestus, hinge, käsitlus, filosoofiline, filosoofid, kategooria, anselm, wittgenstein, epikuros, olemise, voorus
Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist, 2 arvamust
9
...istele uuringutele (32–34). Sotsiaalseid uuringuid läbi viies tuleb arvestada ka teadusväliste tegurite mõjusid. Need teadusvälised tegurid on väärtushinnangud, sõltuvus uuringute finantseerimisest ja uurijate ning uuritavate poolne pettus. Väärtushinnangud – teadusliku meetodi üks alustugesid on püüe olla väärtusneutraalne, st vaba uurija isiklikest väärtushinnangutest. Potentsiaalne konflikt objektiivsuse taotluste ja tegevuse vahel, kas saab korraga teha head ja luua head sotsioloogiat? Finantseerimis allikad – on küllaldaselt näiteid selle kohta, et finantseerijad mõjutavad seda, mida uuritakse ja kuidas uurimistulemusi kasutatakse. “Kes maksab , see tellib muusika” Pettus – iga uurimismeetod sisaldab endas teatud pettuse elementi, ka liht...
Märksõnad: funktsioon, konflikt, massikultuur, uskumus, eliit, institutsioon, normid, durkheim, eelarvamus, vaimuhaigus, reaalsus, prohvet, agent, weber, element
Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
209 allalaadimist, 10 arvamust
21
...kogeda esteetiliselt Esteetilise hoiaku objektiks saab olla mis iganes asi mis iganes tüüpi objekt Esteetilise hoiaku objektideks võivad olla loodusobjektid nt udu merel – Bullough abstraktsed objektid kujutlusvõime looming ja loogilised suhted – Stolnitz teaduslikud teooriad teadusilosoof McAllister hallutsinatsioonid roosad elevandid – Tomas Normatiivne aspekt: moodustub küsimustest Miks peaks objekte kogema esteetilisest hoiakust lähtuvalt Miks me soovime vaadata kuulata jms esteetiliselt Kuidas õigustada esteetilist hoiakut Episteemiline kaalutlus: Esteetiline hoiak annab teadmist – see on objekti tunnetamise eeltingimuseks Schopenhauer: esteetilises kaemuses – objektiivselt vabana tahtest ja asjade suhtest tunnetame – saame ...
Märksõnad: kunst, kunstiteos, esteetiline, eetika, esteetika, filosoof, beardsley, dickie, voorus, traditsioon, headus, kunstnik, kunstiteooria, põhjendus, rakendus
Filosoofia - Tartu Ülikool
173 allalaadimist, 9 arvamust
15
...oogias ilmneb see probleem eriti loomkatsete puhul: loomadel täheldatud selged nähtused ei ilme tingimata inimese käitumises ( näiteks: tingitud reaktsioonid kui õppimisilming. Pavlovi tingimuste katse – LISA 2). Kuigi nn näha, et eksperimendid ei täida alati kõiki teaduslikele meetoditele esitatud nõudeidn on katse siiski ainuke võimalik vahend tõestamaks, et just teatud tegur on uuritava nähtuse esinemise põhjuseks. Kuna tegurid tehakse kindlaks tavaliselt mingi teooria põhjal, on teooriate kontrollimiseks katsed asendamatud, ehhki nad pole aisaks teadmiste hankimise vahendiks psühholoogias. 4.2 Väliuuringud Väliuuringu all mõeldakse laboratooriumist väljaspool toimuvat süstemaatilist teadmiste kogumist, mis tagatakse planeeritud meetodit või aparaat...
Märksõnad: psühholoogia, psüühilised, testid, tegur, eksperiment, taju, informatsioon, muutuja, motivatsiooniprotsessid, kesknärvisüsteem, tunnetusprotsessid
Psühholoogia - Tartu Ülikool
144 allalaadimist, 2 arvamust
45
...moloogiline päritolu- „Tee sinna”, kreeka keelest meta- taha, järgi, üle, kuhu; thodos: `tee, käik, minemine. 3.Paradigma- muster, eeskuju, näide, aga ka eelarvamus. viis vaadata maailmale läbi teatud mustri, millega kaasnevad ka konkreetsed retseptid teaduslike probleemide lahendamiseks. Paradigma toetub teatud filosoofilistele ja tunnetuslikele eeldustele. 4.Metodoloogia- õpetus teaduslikest meetoditest, sellest, millistele nõuetele peavad kasutatavad u urimismeetodid vastama ning milline on nende abil saavutatud teadmiste väärtus. 5.Metoodika- uurimuses kasutatavad meetodid. Uurimuse metoodika peab olema metodoloogiliselt põhjendatud. 6.Esimene metodoloogiline nõue- meetodid peavad vastama uurimisobjektile, aga ...
Märksõnad: valim, üldkogum, vaatlus, teor, kvant, uuring, meetodid, juhuslik, paradigma, intervjuu, valiidsus, kriteerium, eksperiment, kvantitatiivsed, meta
29 allalaadimist, 0 arvamust
16
...t ta nimetas „praktiliseks filosoofiaks“. Nikolo Machiavelli (1469 – 1527) Lahutas poliitikast eetilise ja religioosse aspekti. Nihutas poliitika keskpunkti võimu ja riigi. Sestpeale muutus poliitika keskseks probleemiks võimu saamine ja hoidmine. Poliitika teaduslikku uurimist hakati nimetama riigiteaduseks. Anglosaksi ja romaani kultuuri piirkonnas levis avaram poliitikakäsitus. See pööras tähelepanu riigile, kodanikele (nende poliitilistele õigustele ja tegevusele) ja erakondadele. Tundis alates 18.sajandist (valgustusajastust) järjest enam huvi võimu ja selle kasutamise legitiimsuse vastu. Arusaam võimu jumalikust päritolust asendus vähehaaval käsitusega, et võimu allikaks on rahvas. See käsitus on nüüdisajal valdav. Sõnaseletus Ld lex, legis f. s...
Märksõnad: poliitika, part, arte, partei, filosoof, organisatsioon, institutsioon, järg, liberalism, äri, parteid, institutsioonid, liberaal, riigivõim, konservatiiv
Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
142 allalaadimist, 1 arvamus
23
... põhjus, mis determineerib või koondab järjepideva ühisuse enda ehk siis kultuuri. • Teiseks, kas see põhjus asub kultuurist väljaspool või liigendub kultuur oma sisemiste seaduste abil. Juhuslikkuse printsiipi seletusena, eriti teadusliku seletusena, arvesse võtta ei saa. 1 • Kolmandaks: kui suur peab olema ühisala, mida jagatakse. Kuidas on omavahel seotud mõisted tsivilisatsioon – ühiskond – kultuur – väiksem subkultuur. • Neljandaks: kas ja kuidas transformeeruvad mingi määratletud ühisosa, nt mingi rahvuslikukultuuri-sisesed seaduspärad. Ehk kuidas on seotud kultuuri ja ajaloo ...
Märksõnad: marx, kapitalist, suhe, filosoof, evolutsioon, revolutsioon, kapitalism, hegemoonia, hegel, baas, käsitlus, religioon, solidaarsus, tootmisviis, lenin
72
...tilised ideed – riik, demokraatia etc Moraalifilosoofia Varauusajal räägiti praktilisest filosoofiast, mis jagunes kolmeks – eetikaks (üksikisiku elu), ökonoomikaks (perekonnaelu) ja poliitikaks (ühiskondlik elu). Eetika – inimestevahelised suhted (õnn, au...), teaduslik lähenemine sõprusele (mis hoiab sõprussidemeid koos, sõprus erinevate klasside vahel jne). Kuidas see mõjutas poliitilist filosoofiat? Kas inimestevahelised sõprussidemed tulevad poliitikale kasuks või vastupidi - kas poliitiline süsteem peaks olema üles ehitatud nii, et sõprus ei mõjuta poliitikat, nii et poleks korruptsiooni? Poliitiline filosoofia Riik – kuidas on tekkinud, kes peaks valitsema, alamate ja valitsejate õigused ja kohustused; kas alamad võivad valitsejaid ku...
Märksõnad: armastus, voorus, filosoof, sõprus, platon, hinge, duell, aristoteles, enesearmastus, moraal, suhe, platoni, õiglus, aadlik, hüved, funktsioon, harmoonia
8 allalaadimist, 0 arvamust
29
... 2 Turunduse alused Mainori Kõrgkool Priit Tannik 1.1. Turunduse mõiste ja olemus Turundus ehk marketing (ingl.) on maailmas väga laialt levinud termin. Selle sõna eestikeelseks vasteks pakutakse mõnikord turustamist, mis aga ei hõlma kogu turunduse olemust. Kaasajal vaadeldakse turundust põhiliselt kahest aspektist: 1) filosoofiana, kontseptsioonina 2) juhtimise funktsioonina Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke. Turundus on tegevuste kompleks, mis hõlmab keskkonna analüüsi, turundus uuringuid, toote arendamist, hinna kujundamist, turustuskanalite valikut, müügitoetustegevust ja müüki ennast. Turundus...
Märksõnad: turundus, pakend, reklaam, siht, priit, turunduse alused, priit tannik, kõrgkool, mainori kõrgkool, eesm, müüja, informatsioon, turg, ostja, uuring
Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
207 allalaadimist, 3 arvamust
110
...a võrdsete võimalustega liberaaldemokraatlik riik mille põhjal hinnatakse reaalset ühiskonda ja poliitikat ning nende muutmise vajadust ja õigustatust Fileo sofia on tarkuse armastus Filosoofia tegeleb probleemidega millele ei saa vastata traditsionaalsetel teaduslikel viisidel Osadele küsimustele ei anna ka filosoofia vastuseid nt Jumala olemasolu maailma lõpp ja algus jne Eelmise aasta kursusel kirjutas üks tudeng essees: “Tänapäeval teab iga lasteaialaps et teadus vastab kõigile eksistentsiaalsetele küsimustele ” Kuid kas loodusteadus suudab vastata küsimustele miks inimkond elab maa peal Miks just mina näen nende silmadega ja mitte mõnede teistega Kuidas trööstib loodusteadus lapsevanemat kelle laps imikuna sureb Kas loodusteadus v...
Märksõnad: plato, platon, filosoof, õiglus, aristoteles, poliitika, voorus, ateena, loomus, haridus, platoni, loomutäius, suhe, religioon, moraal, aristokraat, ülim
Õigus - Tartu Ülikool
253 allalaadimist, 5 arvamust
32
...olles elavad mingi riigi territooriumi osal põliselt (nt. saamid Norras, sibula-venelased Eestis Peipsi ääres jne.). Hõim - väike algelise kultuuriga etnos. Hõimuliikumised põhinevad rahvaste sugulusel. Hõimuliikumistele andsid olulise tõuke 18.-19. sajandi keeleteaduslikud ja arheoloogilised avastused. Enamasti on nende taga seisnud ka konkreetne poliitiline huvi. Pangermanism - [kreeka keeles pan - kogu, kõik] ühiskondlik poliitiline liikumine, mis taotleb kõigi germaani, peamiselt saksakeelt kõnelevate inimest ühendamist. Tekkis 19. sajandi lõppus Austria-Ungaris. Propageeris Austria-Ungari ühinemist Saksamaaga ja saksluse itta tungi (trang nach Osten). Olid natsionaal-sotsialismi ideelisi lähteid. Panarabism - araablaste ja araabia maade kultuurili...
Märksõnad: rahvus, rahvastik, rist, president, partei, haridus, tsivilisatsioon, sotsialism, kapital, põllumajandus, valuuta, kodakondsus, poliitika, vald, erik
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
408 allalaadimist, 1 arvamus
23
Märksõnad: kirjand, kunst, müüt, roman, narratiiv, kaanon, funktsioon, teadvus, kirjandusteadus, retoorika, metafoor, mets, daktül, uurimine, mütoloogia, kangelane
73 allalaadimist, 2 arvamust
20
...deoloogiaga, seega opositsioonis religiooniga --> uus ajastu (teaduse ajastu). Tõmmata piir religiooni ja religioonitu ühiskonna vahele. o Antoine Destutt de Tracy (1796) – ‘ideoloogia’ kui ‘ideede teadus’, o Ideede algupära on võimalik teaduslikult seletada, ideede arengut on võimalik suunata ‘õigete ideede’ suunas; ideoloogiale poliitilise legitiimuse andmine, ideoloogia võrdsustatakse religiooniga, tulevikus veelgi õigem "religioon" 18. sajandi lõpul toimub religiooni ja ideoloogia vastandumine. 19. sajandil ideoloogiate omavaheline võitlus muutusi soosiva aupaiste pärast. o Liberalismi mõju: ideoloogia oli positiivne, ideoloogia pidi asendama religiooni. Karl Marx o Negatiivne ideoloogiakä...
Märksõnad: partei, liberalism, rahvus, konservatism, poliitik, rahvuslus, poliitika, sotsialism, kantsler, religioon, marx, marksism, koalitsioon, liidumaa, istid
17
...tismi vaimust kandev, üksik, idealistlik, kompromissitu, emotsionaalne, heitliku meelega. Lihtsa kultuuri, maaelu, laste ja armastuse idealiseerimine. Taustaks vanad tekstid: Homeros, Ossiani laulud. Epistolaarne tekst. 31. Realistliku loomemeetodi eeldused (teaduslik maailmavaade, positivism, kapitalism), olemus ja eesmärgid Vastand romantismile, käsitleb argielu, väldib tegelikkuse idealiseerimist ja üleloomulikkust, meelisaineks lihtrahva elu, mida kujutatakse tõsiselt ja traagiliselt, kapitalism- tootmisviis, mis sündis feodalismi rüpes, kapitalismi arengus kaks ajajärku- monopoliseerimine ja monopolistlik ajajärk, positivism- tunnistas vääraks või mõttetuks palju seinise filosoofia mõisteid ja õpetusi, sest ne...
Märksõnad: kunst, baudelaire, filosoof, luuletaja, tahvel, maat, kirik, valgustus, romantism, hinge, loomus, religioon, kunstnik, eepos, gilgame, armastus, gooti
Infoteadus- ja dokumendihalduse eriala - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
83 allalaadimist, 14 arvamust
15
...ja milliseid makse koguda. Haldusõigus reguleerib ametivõimude moodustamise korda ning vastutust haldusõiguse rikkumise eest. Kui riik ei suuda haldusõigusrikkumisi kontrollida, nimetatakse seda haldussuutmatuseks. Õigusriigi olemus ja tunnused Õigusriik – õigusteaduslik termin demokraatliku riigi tähistamiseks; riik, kus valitsetakse õigusnormide alusel, mida järgivad nii valitsetavad kui valitsejad. Õigusriigis toimub kõik seaduslikkuse alusel; seadused peavad olema avalikud; võimude lahusus; demokraatlikud valimised; tagatakse seaduste elluviimine/rakendamine; riik on loodud legitiimsuse põhimõttel; riik kaitseb rahva huve. Avalik ja erasektor ...
Märksõnad: sektor, kapital, poliitika, riigivõim, president, normid, parlament, monarh, institutsioonid, õiguseks, pluralism, partei, föderatsioon, osalus
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
763 allalaadimist, 35 arvamust
13
Eksamivorm: kirjalik, iga üliõpilane vastab 5 küsimust, iga küsimus 20 %, hinne vastavalt kooli hindamise juhendile. JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED 1. Mis on organisatsioon? Miks on juhi osa oluline organisatsiooni edukas tegevuses? Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematulet, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada. Raul Üksvärav: organisatsioon kujutab ...
Märksõnad: organisatsioon, alluv, konflikt, strateegiad, taju, hinnangud, ootus, eetika, organisatsioonikultuur, konfliktid, pidev, loomus, strateegiline
Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
166 allalaadimist, 1 arvamus
16
...a analüüsimeetodid 5.1 Hindamine, analüüs ja tõlgendamine Kasutatavat metodoloogiat ja meetodeid tuleks hinnata, kas nad on efektiivsed uurimuse struktureerimisel ning hea kvaliteediga andmete loomisel / kogumisel. See on uurimuse ranguse demonstreerimise oluline osa. Teaduslike metodoloogiate puhul on objektiivsus, kehtivus, usaldusväärsus ja jäljendatavus uurimuse kvaliteedi nurgakivid. Terminite „kehtivus“ ja „usaldusväärsus“ teadusliku tähenduse asemel soovitatakse naturalistlikus uurimuses kasutada väljendit „trustworthiness“. Kehtivus tunneb huvi selle vastu, kas uuringuleiud on loogilised ning uurimise konteksti suhtes usaldatavad.“Trustworthiness“ hõlmab samuti üldistatavust – ulatust, milleni uurimuse leiud on üldisemalt rakendatavad te...
Märksõnad: uuring, informatsioon, metodoloogia, arvustus, kriteerium, põhjendus, tööplaan, meetodid, analoogia, situatsioon, kriteeriumid, juhtum, võtmesõnad, siht
26 allalaadimist, 0 arvamust
7
...eetilist ja eksperimentaalteadust või/ning fundamentaal- (akadeemilist) teadust ja rakendusteadust. Ühiskonna- ehk sotsiaalteaduse alla kuuluvad ajalugu, arheoloogia, etnograafia, majandus- ja sotsiaalgeograafia, poliitilised teadused (politoloogia), majndusteadus, sotsioloogia, psühholoogia, demograafia, õigusteadus, filosoofia jt. TEADUSED FILOSOOFIA FORMAALSED EPIIRILISED TEADUSED TEADUSED Loogika kogemustel matemaatika põhinev ...
Märksõnad: vaatlus, hüpotees, uuring, teadustöö, teadused, kraad, doktor, bakalaureus, juhuslik, teadlane, muutuja, eksperiment, kogumine, objektiivsus, empiiriline
Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
134 allalaadimist, 1 arvamus
11
...stab huvi, siis positiivne mõju; kui takistab õppetööd, siis negatiivne mõju. (eportfoolio.opetaja.ee/Members/sirjetoomla/drawer/.../Loeng%202.doc) Uurimuse välist valiidsust ohustavad: • Sõltumatute muutujate ebaselge määratlemine võib muuta kordusuurimuste (replications) tegemise väheatraktiivseks, keerukaks või kogunisti võimatuks • Uurimuse aluseks oleva sihtrühma vähene representatiivsus teadlaste laiemat üldsust huvitava suurema populatsiooni suhtes • Hawthorne’i efekt – arusaamine oma katsejänese-staatusest hakkab psühholoogiliselt mõjutama katseisikute käitumist • Sõltuvate muutujate ebaadekvaatne operatsionaliseeritus – eksperimendis kasutatud sõltuvad muutujad peavad olema valiidsed ka väljas...
Märksõnad: eksperiment, muutuja, meetodid, valiidsus, uurimismeetod, valim, juhuslik, sõltumatu muutuja, uuring, uurimismeetodid, vajalikud tingimused, esitlus
28 allalaadimist, 1 arvamus
17
...Päevikusse võib kirjutada kõike, ka poliitiliselt mittekorrektset. Salvestab hästi esmamulje. Moodustub teistsugune allikas kultuuriuurimiseks. Päeviku sissekanded ja uurimuse lõpptulemus võivad paljuski erineda (nt Malinowskile ei meeldinud põlisasukad, kuigi tema uurimustes see ei kajastunud). See näitas, et head uurimust saab teha nii vihates kui armastades põliselanikke. Kuigi päevik on spontaanseim viis välitöö kajastamiseks, peab siiski mõtlema, mida päevikusse kirjutada, sest lõpuks jõuavad need ikkagi arhiivi, kus ükskõik kes neid lugeda võib. Valik meetodeid 1. Võrgustikuanalüüs – teha kindlaks inimeste suhtevõrgustik, kes kellega suhtleb 2. Genealoogiline meetod 3. Sümboliliste interaktsioonide analüüs – suunatud inimeste vahelisele mi...
Märksõnad: religioon, antropoloogia, kultuurid, mesi, hõim, intervjuu, etnoloogia, band, hüpotees, rakendus, kaubandus, kogukond, kolonialism, informant, malinowski
162 allalaadimist, 4 arvamust
43
...ste teguritena esile kommunikatsiooni, grupidünaamika, motivatsiooni, eestvedamise; ? 2) selgitab käitumise uuringute tulemuste rakendamise võimalusi; ? 3) koondab ühte mitmete uurimisvaldkondade tulemused, nagu juhtimine, psühholoogia, sotsioloogia, antropoloogia, majandusteooria; ? 4) rõhutab organisatsiooni liikmete kui aktiivse ressursi tähtsust passiivse töövahendi asemel ? ? Kvantitatiivne käsitlus ? 1) pakub praktilisi abivahendeid otsustamisel; ? 2) arendab kvantitatiivseid töövahendeid kaupade ja teenuste tootmise juhtimiseks (operatsioonide analüüs ja juhtimine); ? 3) algatab arvutitel baseeruvate informatsioonisüsteemide arendamise. ? ? Kaasaegsed käs...
Märksõnad: organisatsioon, töötaja, alluv, planeerimine, funktsioon, suhe, strateegiline, sõltuvus, tegur, personal, ametikoht, juhtimisteooria, pidev, staabi
Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
134 allalaadimist, 1 arvamus
53
...URIMUSED – einevad kahes vormis: o Ilmajätmise uurimused o Rikastamise uurimused Kui osalejatele luuakse juhuslikult erinevad tingimused, peaks olema võimalik teha paremaid põhjuslikke järeldusi, kui korelatsiooni uurimustes. 8.Teiste aitamine ja moraalne areng • Kuigi enamik inimesi usub, et teiste kahjustamine on väär, esineb teiste aitamiseks mõeldud prosotsiaalse käitumise konseptsiooni kohta märkimisväärset ebaselgust. Prosotsiaalse käitumise areng • EKPERIMENTAALSED UURIMUSED – varem katsetasid teadlasid eksperimentaalsete uurimustega, et selgitada põhjalikult välja prosotsiaalse käitumise põhjusi. 1970-...
Märksõnad: imik, suhe, taju, nooruk, imikud, interaktsioon, biaget, geenid, eksperiment, evolutsioon, reaktsioon, käsitlus, vastsündinu, valdkond, vaatlus
-
57 allalaadimist, 1 arvamus
28
...otsessid mõtlemine ; 2 2 Emotsionaalsed protsessid; 2 3 Tahtelised protsessid Aistingute klassifikatsioon 3 1 Eksterotseptiivsed aistingud 3 2 Interotseptiivsed aistingud 3 3 Proptiotiivsed aistingud Psühholoogiate klassifikatsioon 4 1 Eelteaduslik psühholoogia; 4 2 Filosoofiline psühholoogia; 4 3 Teaduslik akadeemiline psühholoogia Psühholoogia peamised ülesanded 5 1 Psühholoogiliste nähtuste/seisundite kirjeldamine: mille põhjal ma ütlen et tunnen end nii nagu ma tunnen; 5 2 Psühholoogiliste nähtuste/seisundite seletamine põhjuste otsimine : miks ma tunnen end nii nagu ma tunnen; 5 3 Psühholoogiliste nähtuste/seisundite ennustamine: Kas laps kes vaatab palju vägivaldseid filme on ka ise vägivald...
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, emotsioon, stress, teadvus, neuro, chalmers, taju, testid, emotsioonid, funktsioon, data, neuron, ikoon, sümpaatiline
Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
466 allalaadimist, 8 arvamust
15
... lastelt mis sees on. Vastus: "kommid", hiljem väidavad kõik 3. aastased, et arvasid seda kohe algusest peale Rahvapsühholoogia – tüüpilised teadmised inimese hinge- ja vaimuelu nähtuste, käitumise kohta nt arvamus, et ainulapsed närvilisemad, vähem sotsiaalsed. Uurimustes ei vasta tõele. Enamusel juhtudel ei vasta rahvuse stereotüübid tegelikele isiksuseomadustele! Eraldi kasvanud kaksikud väga sarnased – seega kasvatuse mõju väike. Vanematel ei ole olulist mõju iseloomuomadustele, kuid nendest oleneb väärtushinnangute, harjumuste ja hoiakute kujunemine. Psühholoogia: üldiste seadustpärasuste uurimine eksperimentaalselt, väited ümberlükatavad, teadmised vastastikku kontrollitavad (tulemused avaldatakase avalikult, et teised saaksid kontrollid...
Märksõnad: teadvus, psühholoog, psühholoogia, taju, kapital, ioonid, emotsioon, võimekus, eksperiment, emotsioonid, freud, mõistmine, hüpnoos, kognitiiv
Psühholoogia - Tartu Ülikool
57 allalaadimist, 1 arvamus
9
SOTSIOLOOGIA Sotsioloogia- mõiste on tulnud prantsuse filisoofilt Auguste Conte´lt, kes on sotsioloogia rajaja. Esindas positivismi e tunnetamine baseerub teaduslikel teadmistel. Peateos „ Positiivse filosoofia kursus“- 6 teadust, k.a sotsioloogia. Positivism- põhineb arusaamal, et teadus saab olla väärtushinnangutest vaba ja objektiivne. Sotsioloog- peab tundma matemaatikast filosoofiani. Sõna on pärit „socio“ e ühendama, liitma „socius“ e kaaslane ühiskonnas „societas“ ehk ühiskond „logos“ ehk teadus, õpetus Sotsioloogia- e õpetus /teadus ühiskonnast Teadus, mis uurib ühiskonda, sellle allsüsteeme ja ühiskonnaliikmet...
Märksõnad: sotsioloog, funktsioon, poliitika, faas, teadlane, filosoof, kihistumine, moraal, psühholoogia, luther, religioon, kaasaegne ühiskond, populism
Sotsioloogia - Kutsekool
31 allalaadimist, 0 arvamust
15
...kultuur, mis on tuletis majanduslikust korrast. Darwin- evolutsiooniteooria. Järkjärguline areng on teinud meid sellisteks nagu me oleme. Comte- positivismi rajaja. Räägib ka sellest, kuidas me saame tegelikkusest järjest paremini aru, meie teadmine jõuab teadusliku tunnetuseni ja selle abil on võimalik lahendada kõik inimkonna eesseisvad probleemid. Kõik need teoreetikud ütlevad, et muutumine ajas= muutus paremuse poole. 20. Millised on XIX sajandi arengunarratiivide põhiargumendid ja milles seisneb nende problemaatilisus? Kõigepealt: HEGEL- „Ajaloo filosoofias“ räägib sellest, kuidas absoluutne idee järjest paremini ja täiuslikumalt avaldub meie ajaloolises elus. Kuidas elu muutub sellega seoses ratsionaalsem...
Märksõnad: kultuurid, modernsus, suhe, teadvus, kogukond, väljendus, kõrgkultuur, althusser, tsivilisatsioon, subjekt, kultuurilised, vastand, modernism, valgustus
Sissejuhatus kultuuriteooriasse - Tallinna Ülikool
316 allalaadimist, 17 arvamust
27
...uulub mingi määratluse alla (nt mingi ese on määratud ajas, ruumis jne), kui ka üldine olemine e puhas olemine, mis on määratlusest vaba. See teeb üldisest olemisest eimiski, see on lihtsalt üldine mõiste. Hegel peab väärtusetuks mõtlemist, mis on loogiline ja teaduslik, võtmata arvesse vastuolusid ning proovimata neist leida sünteesi, mis pole loogiline. Mõtlemine pole staatiline (nt inimene mõtleb enda jaoks millegi selgeks ning nüüdsest see ongi nii). Loodusfilosoofia – Hegel ei ole loodusest vaimustuses, ta peab seda osaks süsteemist ning leiab, et see on teisitiolemise valdkond ehk teatud vastand iseeneses olemisele. Leiab, et ei ole määratletud aja ja ruumiga. Näiteks asjad asuvad konkreetses ajas ja ruumis, ent loodus mitte. Suvaline ...
Märksõnad: filosoof, loodu, moraal, eetika, eksistents, tees, mateeria, teadvus, vastand, taju, sokrates, hegel, voorus, armastus, kant, käsitlus, revolutsioon, tahe
Filosoofia - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust