Ruumilised kehad: RISTTAHUKAS - sarnased materjalid

prisma, püstprisma, täispindala, plaat, külgpindala, pindalad, tööline, risttahukas
13
Kõik prisma kohta
Märksõnad: prisma, diagonaal, püstprisma, lõige, hulktahukas, ristkülik, kuup, kaldprisma, hulknurgad, kolmnurk, diagonaalid, võrdkülgne kolmnurk, ristlõike
Matemaatika - Põhikool
13 allalaadimist, 0 arvamust
3
Valemid: Ruumilised kujundid Kuup Kuubi serv on a. Näide Kuubi serva pikkus Kuubi ruumala V = a3 Kuubi täispindala on a = 2 cm. Et kuubi üks tahk on ruut ja kuubil on Näide St = 6 • a2 6 tahku, siis täispindala Olgu kuubi serva pikk...
Märksõnad: prisma, täispindala, püramiid, püstprisma, külgpindala, kolmnurk, apoteem, kuusnurk, kolmnurga, püstprisma ruumala, ümbermõõt, püramiidi ruumala
Matemaatika - Põhikool
109 allalaadimist, 1 arvamus
2
Valemid: Pindala ja ruumala 1. Pindala Ümbermõõt on kujundit ümbritsevate külgede pikkuste summa. Ristküliku pindala on korrutis: alus korrutatud sellega ristuva kõrgusega. Kolmnurga pindala on pool sama aluse ja kõrgusega ristkülikust, sellepärast valemis on esitatud lisategur ½, seega ½ alus kord kõrgus. Ringi puhul tuleb kasutada konstaanti ?, mis on ? ? 3,14. Ristkülik Ümbermõõt: P = 2(a + b) Pindala: S = a?b Erijuhtum: Ruut Ümbermõõt: P ...
Märksõnad: ümbermõõt, täispindala, ristkülikk, püramiid, tegur, ristküliku, ruut, korrutis, kuup, koonus, silinder, risttahukasga pindala
Matemaatika - Põhikool
339 allalaadimist, 14 arvamust
1
... Kuup Püströöptahukas St = 2(ab + ac + bc) St = 6a2 Sk = P *H V = abc V = a3 Sp = a * a h Sp = ab Sp = Sk = a2 V = SP * H Sk = ac St = Sk + 2Sp Püst- ja kaldprisma Püramiid V = Sp * H Sk= P * l St = ...
Märksõnad: kaldprisma, püramiid, püströöptahukas, hulktahukad, risttahukas
Matemaatika - Keskkool
20 allalaadimist, 0 arvamust
1
Ande Andekas-Lammutaja Matemaatika – Püramiid Püramiidiks nimetatakse hulktahukat, mille üks tahk (põhi) on kumer hulknurk ja kõik ülejäänud tahud (külgtahud) on ühise tipuga kolmnurgad. Kui püramiidi põhjaks on n-nurk, siis nimetatakse püramiidi n-nurkseks püramiidiks. Kõrguseks nimetatakse püramiidi tipu kaugust põhjast ja vastavat sirglõiku. Püramiidil ei ole diagonaale. Diagonaallõike saame, kui lõigata püramiidi tasandiga, mis läb...
Märksõnad: püramiid, hulknurk, apoteem, lõige, apoteem, ristlõike, täispindala, külgpindala, põhjapindala, ristlõike pindala, ruudud, kolmnurgad, matemaatika
Matemaatika - Keskkool
267 allalaadimist, 6 arvamust
15
...vas järjekorras. Arvkiirt võime vajaduse korral pikendada kuitahes kaugele. Absoluutväärtus on positiivse arvu ja nulli korral arv ise ning negatiivse arvu absoluutväärtuseks on selle arvu vastandarv. Arvu absoluutväärtus on seda arvu arvteljel kujutava punkti kaugus nullpunktist Arvu kordsed on kõik need arvud, mis antud arvuga jaguvad. Näide. 16 ja 36 on arvu 2 kordsed, sest nad jaguvad 2-ga 16 : 2 = 8 36 : 2 = 18 Kõik mingi arvu kordsed jaguvad selle arvuga. Arvu standarskuju on korrutis, mis koosneb ühe ja kümne vahel olevast tegurist ja kümne mingist astmest. Arvu tegurid - kõik arvud, millega antud arv jagub, on selle arvu tegurid. Arvu tegurid on ühtlasi ka arvu jagajad. Näide 1. Arvu 10 tegurid on 1, 2, 5 ja 10, sest arv 10 jagub nende arvudega. 10 : 1 = 10 10 : 2 = 5 10 : 5 = 2 10 : 10 = 1 Näide 2. Arvude ühistegur : Arvutamisseadused : Liitmise vahetuvus...
Märksõnad: ruut, võrrand, korrutis, kolmnurga, sirge, lahend, ruutvõrrand, ruutvõrrandi, nurgad, murd, kuup, nurka, rööpkülik, numbrid, algarv, kordsed
Matemaatika - Põhikool
36 allalaadimist, 0 arvamust
1
Ande Andekas-Lammutaja Matemaatika – Prisma Prismaks nimetatakse hulktahukat, mille kaks tahku on paralleelsed kumerad hulknurgad ja kõik ülejäänud tahud on rööpkülikud, millel on kummagi hulknurgaga üks ühine külg. Paralleelseid hulknurki nimetatakse prisma põhjadeks, nende külgi prisma põhiservadeks. Rööpkülikuid nimetatakse prisma külgtahkudeks ja külgtahkude ühiseid servi prisma külgservadeks. Kui prisma põhjaks on n-nurk, siis nim...
Märksõnad: prisma, külgpindala, ristlõike, hulknurk, paralleelsed, sõltuvus, korrapärane hulknurk, täispindala, diagonaalid, ümbermõõt, matemaatika
Matemaatika - Keskkool
259 allalaadimist, 4 arvamust
12
Prisma 12.klass Prisma – ruut, risttahukas Näited Korrapärane kuusnurkne prisma külgserv põhiserv Korrapärane kolmnurkne prisma • Risttahukas • S=2(ab+ac+bc) • V=abc • d =  a² + b² + c² • Prisma • V=Sph • S=Sk+2Sp • Sk=nah • V=Sph • ÕPIKUST lk.141 põhiserv Kaldprisma St=Sk+2Sp Sk=pm p-ristlõike ümbermõõt, m-külgserv V=Sph Lõiked • RÖÖPKÜLIK-nimetatakse nelinurka, mille vastasküljed on paralleelsed Ülesanne 262 Rööpküliku eriliigid: • RUUT-nimetatakse nelinurka, mille lähisküljed on võrdsed • RISTKÜLIK-nimetatakse nelinurka, mille vastasküljed on võrdsed ja paralleelsed ningnurgad on täisnurgad • ROMB-nimetatakse rööpkülikut, mille lähisküljed on võrdsed. • TRAPETS-nimetatakse nelinurka, mille kaks vastaskülge on paralleelsed, ...
Märksõnad: prisma, paralleelsed, nurgad, rööpkülik, kolmnurk, risttahukas, ruut, lähisküljed, korrapärane kolmnurk, trapets, 1800, viisnurk, ristkülik
Matemaatika - Keskkool
229 allalaadimist, 4 arvamust
11
... korral Sp=ab või Sp=a ); St=2Sp+Sk kus H on kõrgus ehk külgserv, P=2(a+b); vastastahud paralleelsed ja võrdsed NB kui püströöptahukas on korrapärane, siis põhjaks on rööpküliku asemel romb 31.Püstprisma - ruumiline kujund; kaks Ül.1185,1187 võrdset põhja, hulknurgad; külgtahud Otsustada, kas lause on tõene või väär. ristkülikud; külgserv on püstprisma kõrgus, 6) risttahukas, mille kõik tahud on ruudud, on mõõdab põhjadevahelist kaugust; korrapärane korrapärane prisma - väär, sest põhitahud prisma: põhjad on korrapärased hulknurgad peavad olema korrapärased kujundid Leida, kas on olemas antud servade arvuga püstprismad. SELGITUS: n-nurkne prisma, servade üldarv ...
Märksõnad: ringjoon, kolmnurga, kolmnurk, kõõl, nurka, prisma, nurgad, ümberringjoon, püstprisma, hulknurk, piirdenurk, püramiid, apoteem, sirge, täisnurk
Matemaatika - Põhikool
35 allalaadimist, 0 arvamust
2
...ema kõik punktid ei asu samal tasandil. Kolmnurkse püstprisma pindala Kolmnurkse püstprisma pindala leidmist on hea vaadata püstprisma pinnalaotuse põhjal. Külgpindala leidmine Sk = P . H Sk - külgpindala P - põhja (kolmnurga) ümbermõõt H - püstprisma kõrgus Põhja pindala - Sp = kolmnurga pindala Täispindala leidmine St = Sk + 2 . Sp St - täispindala Sp - põhja pindala ...
Märksõnad: püstprisma, kolmnurga, ristküliku, külgpindala, lõigud, täispindala, püstprisma pindala, kolmnurgad, püstprisma ruumala, kolmnurga pindala
Matemaatika - Põhikool
174 allalaadimist, 1 arvamus
26
Valdkond: Geomeetriline matemaatika Tasapinnaliste ja ruumiliste geomeetriliste kujundite valemite seosed ja tuletused NB: Valemites kasutatud tähised käivad ainult antud joonistega kokku, mis tähendab seda, et originaalvalemite tähised võivad mõnel määral erineda antud valemite omadest. Kõik valemid on kontrollitud ja joonised tehtud Rhinoceros 3D™ -ga. See dokument käsitleb järgmisi geomeetrilisi kujundeid: 1. ELLIPS 14. RISTTAHUKAS 2. KAAR 15. ROMB 3. 4. KAPSEL KERA 16. RUUMILINE SEKTOR (KOOGITÜKK) ...
Märksõnad: ümbermõõt, täispindala, arcsin, kuup, sektor, ruut, hulknurk, sirge, arccos, näidis, ringjoon, püramiid, trapets, ristkülik, staadion, toroid
Matemaatika - Keskkool
573 allalaadimist, 13 arvamust
2
Hulktahukad 1. Kuup (kõik tahud ruudud) 2. Risttahukas (kõik tahud 3. Korrapärane nelinurkne ristkülikud) püstprisma (põhi ruut, küljed ristkülikud) a h a h ...
Märksõnad: prisma, diagonaal, täispindala, püstprisma, püramiid, kolmnurk, ristkülik, ümbermõõt, ruut, täisnurkne, külgpindala, kolmnurgad, ruudud, risttahukas
Matemaatika - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
8
...vat värvi pallid; 3) kõik ühtevärvi pallid. 3. Leia kõik reaalarvude paarid (x;y), mis rahuldavad võrrandit 2 x +1 = 4 y 2 +1 ja võrratust 2 x ? 2 y . 4. Kahe positiivse arvu vahe moodustab 1/19 nende kuupide vahest, nend4e korrutis on aga ½ võrra väiksem nende ruutude poolsummast. Leia need arvud. ? ?? 5. Lahenda võrrand 3sin ? 9? + 3 ? = 3 vahemikus (-2?; 2?). ? ? 6. Võrdkülgsesse kolmnurka küljega a on kujundatud teine võrdkülgne kolmnurk, mille tipud asuvad esimese kolmnurga külgedel jaotades need suhtes 1:2. Leia väiksema kolmnurga pindala. 7. Koonusekujulise veiniklaasi kõrgus on h. Mitu protsenti klaasi ruumalast on täidetud, kui klaasi fvalatakse veini poole kõrguseni? 8. Milliste muutuja x Väärtuste korral saavutab funktsioon f ( x ) = 2 ? 8 x ? 9 ? 4 x + 12 ? 2 x + 1997 o...
Märksõnad: võrrand, kolmnurga, lahend, sirge, kolmnurk, lahenda, jada, trapetsi, prisma, diagonaal, funktsioon, täisnurk, täispindala, ruut, korrutis
Matemaatika - Keskkool
123 allalaadimist, 2 arvamust
2
Ruumilised kujundid Hulktahukad e. Polüeeder on hulknurkade piiratud geomeetriline keha. Hulktahukas koosneb: • Tahkudest (külgtahud, 2põhitahku) • Servadest • Tipudest Hulktahukas jaguneb: • Kumerad: prisma, ...
Märksõnad: prisma, moodustaja, püramiid, ristkülik, ristküliku, koonus, kolmnurga, hulknurk, kolmnurk, hulktahukas, ruumilised kujundid, hulktahukad, kujundid
Matemaatika - Põhikool
39 allalaadimist, 1 arvamus
12
...inutit ja 2. osa kestus on 150 minutit. Kahe eksamiosa vahel on 45 minutiline vaheaeg. Käesoleva õppeaasta matemaatika riigieksam toimub 4. mail 2010.a, algusega kell 10.00. Eksaminandidele, kes mõjuvatel põhjustel põhieksamil osaleda ei saa, korraldatakse lisaeksam 17. mail 2010.a, algusega kell 10.00. Eksami 1. osa ülesannetega kontrollitakse gümnaasiumi ainekursuste põhiteadmiste ja -oskuste omandatust ning oskust neid teadmisi ja oskusi rakendada elulistes situatsioonides. Eksami 2. osa ülesannetega kontrollitakse, kuivõrd struktureeritud on eksaminandi teadmised, kui hästi ta suudab õpitud teadmisi seostada ja rakendada mitterutiinsete ülesannete korral ning milline on eksaminandi ettevalmistus õpingute jätkamiseks järgmisel haridusastmel (vt „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava“; http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=174787). Matemaatika riigieksa...
Märksõnad: eksam, matemaatika, riigieksam, võrrand, sirge, funktsioon, matemaatika riigieksam, minuti, ristkülik, ristküliku, diagonaal, avaldis, teoreemamiks
Matemaatika - Keskkool
672 allalaadimist, 16 arvamust
9
...mese arvu ruudu ja teise arvu korrutis, kolmekordne esimese arvu ja teise arvu ruudu korrutis ja teise arvu kuup. (a + b) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 19.Vahe kuup Kahe arvu vahe kuup on võrdne esimese arvu kuubiga, millest on lahutatud kolmekordne esimese arvu ruut ja teise arvu korrutis ning sellele on liidetud kolmekordne esimese ja teise arvu ruut ning sellest on lahutatud teise arvu kuup. (a - b) 3 = a 3 ? 3a 2 b + 3ab 2 ? b 3 20.Hulkade ühisosa Kahe hulga kõigi ühiste elementide hulka nimetatakse nende hulkade ühisosaks. Hulkade ühisosa tähistatakse sümboliga ? . Ühisosa on hulk, kus on kõik hulga A elemendid, mis kuuluvad ka hulka B N: on hulgad : A = {2;4;5;7;9} B = {2;3;5;8;9} A ? B = {2;5;9} 21.Hulkade ühend Kõigi elementide hulka, mis kuuluvad vähemalt ühte kahest hulgast, nimetatakse nende hulkade ühendiks. Hulkade ühendit tähistatakse...
Märksõnad: kolmnurga, korrutis, nurka, sirge, kuup, ruut, prisma, nurgad, ühend, trapets, kesklõik, ümberringjoon, murd, trapetsi, paralleelsed, piirdenurk, sirged
Matemaatika - Põhikool
509 allalaadimist, 15 arvamust
33
...-8 Leia parameetri a väärtus või nende korrutis, mille korral funktsiooni y = sin ( ( 2a + 5) x ) periood on ? T = . 2 B-9 Koolipoiss haigestus grippi, tema ülemisi hingamisteid kahjustas mittevähem kui 10 000 viirust. Kui teda ei olnud ennem vaktsineeritud gripi vastu siis iga tunniga viiruste arv kahekordistub. Alles 8 tundi peale nakatumist alustab organism antikehade teket, mis pidurdavad viiruste paljunemise. Leia milline on vähim haigestumiseks vajalik viiruste arv vaktsineerimata õpilase haigestumiseks. B-10 Koonusesse põhjapindalaga 6? on kujundatud korrapärane nelinurkne püramiid põhjapindalaga 36. Leia püramiidi ruumala. B-11 Kolmnurgas ABC on küljel AB = 12 valitud punkt D nii, et AD =3. Leia kolmnurga ACD pindala, kui < BAC = 300 ja <ACD = <ABC. 3 7 + x 3 x + 7 16 3 C-1 ...
Märksõnad: lahend, funktsioon, võrrand, graafik, lahenda, võrratus, avaldis, püramiid, kolmnurk, lihtsusta, korrutis, määramispiirkond, lahus, prisma
Matemaatika - Keskkool
351 allalaadimist, 8 arvamust
2
VII kursus STEREOMEETRIA Keha Põhja pindala Külgpindala Täispindala Ruumala -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TAHKKEHAD .................................................................................................................................................................................................................. Prisma Sk=ür l St =Sk +2Sp V=Sp h Püstprisma ...
Märksõnad: prisma, püramiid, koonus, püstprisma, korrapärane püramiid, tüvipüramiid, tüvikoonus, pöördkehad, silinder, kursus, stereomeetria, külgpindala
Matemaatika - Keskkool
37 allalaadimist, 0 arvamust
2
Kordamine V 1. Silindri kõrgus on 10 cm ning telglõike diagonaal moodustab põhja diameetriga nurga 30°. Arvuta silindri täispindala ja ruumala. 2. Ristkülik külgedega 5 cm ja 10 cm pöörleb ümber pikema külje. Arvuta tekkinud silindri põhja pindala, külgpindala ja täispindala ja ruumala. 3. Täisnurkne kolmnurk kaatetitega 5 cm ja 12 cm pöörleb ümber pikema külje. Leia tekkinud kujundi põhja pindala, külgpindala, täispindala ja ruumala. 4. 5. 6. 7. 8. ...
Märksõnad: prisma, külgpindala, täispindala, kolmnurk, täisnurkne kolmnurk, täisnurkne, apoteem, püstprisma, diagonaal, kaatet, romb, diagonaalid, ristkülik
Matemaatika - Põhikool
17 allalaadimist, 0 arvamust
1
...u, dodekaeeder – 12 võrdkülgset viisnurkset tahku). Prisma – hulktahukas, mille 2 tahku on vastavalt paralleelsete ja võrdsete külgedega hulknurgad ning ülejäänud tahud rööpkülikud, millel on kummagi hulknurgaga üks ühine külg. Paralleelsed tahud on põhjad, ülejäänud...
Märksõnad: prisma, hulktahukas, nurgad, püstprisma, hulknurgad, hulknurk, kumer, rööptahukas, paralleelsed, korrapärane hulknurk, risttahukas, püströöptahukas
Matemaatika - Põhikool
155 allalaadimist, 8 arvamust
8
Püramiid ko o s ta s : La ura  Ka s e küli ? Püramiidiks nimetatakse ruumilist kujundit, mille külgedeks on ühise tipuga kolmnurgad ja põhjaks hulknurk ? Ühise tipuga kolmnurki nimetatakse püramiidi külgtahkudeks. Külgtahkude ühiseid servi nimetatakse külgservadeks. Põhjaks  olevat hulknurka nimetatakse põhitahuks ja selle külgi  põhiservadeks. Kolmnurkade ühine tipp ...
Märksõnad: püramiid, apoteem, hulknurk, külgpindala, kolmnurk, ruut, täispindala, korrapärane hulknurk, korrapärane püramiid, püramiidi ruumala
Matemaatika - Põhikool
162 allalaadimist, 2 arvamust
7
...1 000 000 = 240 000 krooni. 240000 Leiame, mitu protsenti moodustab 240 000 krooni 1 000 000 kroonist. = 0, 24 = 24% . 1000000 Vastus: Panga selle päeva kasumiprotsent oli 24%. 3. (10p) Leidke funktsiooni y = x 3 ? 4x 2 ? 3x ? 2 kasvamis- ja kahanemisvahemikud ning maksimum- ja miinimumkoht. Lahendus: Leiame antud funktsiooni esimese ja teise tuletise. f ( x ) = ( x 3 ? 4 x 2 ? 3x ? 2 ) = 3x 2 ? 8 x ? 3 f ( x ) = ( 3 x 2 ? 8 x ? 3) = 6x ? 8 1) Leiame nüüd kasvamisvahemiku: X : y > 0 3 x 2 ? 8 x ? 3 > 0; 3 x 2 ? 8 x ? 3 = 0; Kasutatud kirjandus www.ekk.edu.ee Tööd asuvad keskkonnas www.kool.ee 23.05.1998 a matemaatika riigieksam...
Märksõnad: koonus, funktsioon, kassett, aktsia, matemaatika riigieksam, võrrand, matemaatika, pank, sirge, riigieksam, trapetsi, graafik, meelespea, telg, lõige
Matemaatika - Keskkool
254 allalaadimist, 5 arvamust
4
Mõisted 8 klassile 1 Milline murd on harilik murd * Harilik murd näitab mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud ja mitu sellist osa on võetud 2 Milline murd on kümnendmurd Too näide * Kümnendmurd on komaga arv nt : 2 14 ; 76 76 ; 16 36 3 Mida nimetatakse murru taandamiseks * Hariliku murru taandamiseks nimetatakse murru lugeja ja nimetaja jagamist ühe ja sama nullist erineva arvuga 4 Astmete korrutamine Too näide * Ühe ja sama alusega astmete korrutamis...
Märksõnad: kolmnurga, nurka, korrutis, ruut, kuup, nurgad, murd, ühend, paralleelsed, kesklõik, prisma, nelinurk, trapets, rööpkülik, põhjapindala, liide, tegur
Matemaatika - Põhikool
53 allalaadimist, 0 arvamust
4
...rapärane hulknurk – kumer hulknurk, mille kõik küljed ja sisenurgad on võrdsed. 39. Korrapärane kolmnurk – võrdkülgne kolmnurk. 40. Korrapärane prisma – püstprisma, mille põhi on korrapärane hulknurk. 41. Korrapärane püramiid – püramiid, mille külgservad on võrdsed ja põhjaks on korrapärane hulknurk. 42. Kraad – ringjoone kaare või vastava kesknurga mõõtühik. 43. Kuup – 1. risttahukas, mille kõik servad on võrdsed. 44. Kõõl – joone kaht punkti ühendav lõik. 45. Lineaarfunktsioon – kahe suuruse x ja y vaheline seos kujul y = ax + b ; ax on lineaarliige, b vabaliige; graafik on sirge. 46. Lineaarvõrrand – võrrand, milles tundmatud on ainult esimeses astmes. 47. Lõpmatu kümnendmurd – kümnendmurd, mille ükski numbrikoht pole viimane. 48. Lähisküljed – ühest ja samast tipust lähtuvad hulknurga küljed. 49. Mediaan – kolmnurga tippu vastaskülje keskpunktiga...
Märksõnad: võrrand, ruut, korrutis, telg, ruutvõrrand, sirge, ringjoon, kolmnurk, tegur, täisnurk, naturaalarv, teoreem, kolmnurga, murd, täisarv, nurgad, jagatis
Matemaatika - Põhikool
71 allalaadimist, 3 arvamust
41
... Sisukord Ülesanded Arvvavaldised Ruutvõrrandi lahendamine Rakendus "Detail" Detaili kujud Materjalid Värvid Ideaalne inimene Laenuintress Viktoriin Lisad Matemaatikafunktsioonid Tekstifunktsioonid Loogikafunktsioonid Ajafunktsioonid Arv_valem viimane nr eelviimane a b c y nr z nr 2.0 2.0 4 4.0 4.0 Funktsioonide väärtused Variandid a y nr c z nr a b x y z 0.0 5.0 0.0 2.0 13.0 -8.0 2.5 172.81153303258353 0.9467036702688675 1.0 1.0 1.0 5.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 3.0 6.0 1.0 7.0 5.0 7.0 3.0 8.0 2.0 8.0 2.0 9.0 1.0 9.0 4.0 Ruutvõrrand Y=ax^2+bx+c Ruutvõrrandi lahendamine Y X -6.0 -5.0 a 1.0 -8.25 -4.5 b 5.0 -10.0 -4.0 c -6.0 -11.25 -3.5 D 49.0 -12.0 -3.0 x1 1.0 -12.25 -2.5 x2 -6.0 -12.0 -2.0 -11.25 -1.5 -10.0 -1.0 -8.25 -0.5 -6.0 0.0 -3.25 0.5 0.0 1.0 3.75 1.5 8.0 2.0 12.75 2.5 18.0 3.0 23.75 3.5 30.0 4.0 36.75 4.5 44.0 5.0 Kujund M_r 82022.0 Õm nr_ Jääk 22.0 Varjant d h 50.0 cm d 20.0 cm P= h+b+(h-h_v-2c_)+(PI()(d/2))+(b-d) b 60.0 cm h_v 10.0 cm...
Märksõnad: laen, nitro, liimpuit, tekstifunktsioonid, ajafunktsioonid, ruutvõrrand, betoon, lateks, õli, alumiinium, teras, plastik, maailmasõda, president, ilves
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
245 allalaadimist, 6 arvamust
13
... kahte mitte ühele tahule kuuluvat serva • Diagonaallõige- hulktahuka ja tema diagonaaltasandi ühisosa Kumerad hulktahukad • Kogu hulktahukas jääb oma iga tahu tasapinnast ühele poole • Iga kahte punkti ühendav lõik jääb hulktahuka sisse • EULERI teoreem: Kui kumeral hulktahukal on T tippu, S serva ja R tahku, siis T+R-S=2 Korrapärased hulktahukad • Platoonilised kehad • Kumer hulktahukas, mille kõik tahud on omavahel võrdsed korrapärased hulknurgad ja kõik mitmetahulised nurgad on samuti võrdsed • Korrapärane tetraeeder, oktaeeder, ikosaeeder, dodekaeeder ja kuup PRISMA ? Kaks tahku on vastavalt  võrdsete ning paralleelsete  V=Sph külgedega hulknurgad ja  kõik teised tahud on  rööpkülikud ? Põhjaks paralleelsed  tahud Sk=Prh ? Külgtahkudeks  rööpkülikud ? Diagonaal­ lõik...
Märksõnad: diagonaal, prisma, hulknurk, nurgad, kumer, hulknurgad, püramiid, hulktahukas, hulktahukad, ristkülik, korrapärane hulknurk, paralleelsed, diagonaalid
Matemaatika - Keskkool
33 allalaadimist, 0 arvamust
5
.... + = ( x ? 2)( x + 3) x + 3 x ? 2 ? x+ y = 5 46. ? ? x + y = 13 2 2 56. Lahenda võrratus 57. 3 x ? 2( 2 x + 5) > 2( 3 x +1) ? 40 58. 2( x ? 3) ? 3( 2 x +1) > x ?19 59. 5( 2 x + 6 ) ? 3( 4 ? 3 x ) < 15 x + 28 kujuta selle lahendihulk arvteljel. Leia lahendihulgast kõik täisarvud, mis on suuremad kui -2. 60. 4( 5 ? 2 x ) ? 2( 3 x + 4 ) > 6 ?18 x kujuta selle lahendihulk arvteljel. Leia lahendihulgast kõik täisarvud, mis on väiksemad kui 3. 61. Leia võrratuse 2 x ? 3 < 5 kõik positiivsed täisarvulised lahendid. Esita vastus arvuhulgana. 62. Leia võrratuse 5( x + 3) ? 4 x +12 kõik negatiivsed täisarvulised lahendid. Esita vastus arvuhulgana. 63. Leia võrratuse 12 x ? 4( x ? 3) < 13 x ? 8 selleised täisarvulised lahendid, mis on väiksemad kui 6. Esita arvuhulgana. 64. Merlel on 5 ...
Märksõnad: matk, ristküliku, nimetaja, murd, võrratus, plaat, ümbermõõt, numbrid, lahenda, täisarvudalgrattur, korrutis, paak, tööline, võrrandid, kordamine
Matemaatika - Põhikool
33 allalaadimist, 0 arvamust
10
Märksõnad: koonus, koonus, telg, moodustaja, koonuse ruumala, kolmnurk, täispindala, ehitusfirma, suhe, silindri ruumala, pöördkeha, kolmnurga, külgpindala
Matemaatika - Keskkool
51 allalaadimist, 3 arvamust
1
Siit leiab:Ristküliku pindala ja ümbermõõdu.Kolmnurga pindala ja ümbermõõdu.Ruudu pindala ja ümbermõõdu.Kuubi ruumala.Risttahuka ruumala.
Märksõnad: ümbermõõt, ruut, kuup, kolmnurk, risttahukas, pindalad, ristkülik
Matemaatika - Põhikool
18 allalaadimist, 0 arvamust
1
Korrapärase nelinurkse püramiidi täispindala Pythagorase teoreemi abil Alustuseks selgitan mis asi üldse on Pythagorase teoreem: Pythagorase teoreemi põhimõte kehtib vaid täisnurkse kolmnurga juhul. Sõnastus on lihtne: hüpotenuus võrdub kaatetite ruutude summa ruutjuurega, seega hüpotenuusi ruut võrdub kaatetite ruutude summaga (a ruudus+b ruudus=c ruudus). Näiteks, kui täisnurkse kolmnurga kaatetid (kaks lühemat külge) on 3 ja 4 siis peab hüpotenuus võrduma 5-ga. 0 Vaja on vaid aluskülge ja püramiidi kõrgust. 0 Olgu aluskülg a ja kõrgus H. 0 Arvutame põhja pindala (a ruudus (näiteks 4cm ruudus võrdub 16 ruutsentimeetrit)) 0 Arvutame külgpindala Pythagorase teoreemi abiga. (Sk=m*P, P=4a), sest nurk m-i ja H vahel on täisnurkne (m on põhikülje keskpunkti kaugus püramiidi tipust). 0 Pythagorase teoreem: H ruudus+a ruudus=m ruudus. 0 Külgpindala valem on P*m, seega kui hetkel oleks a=4cm, H=3cm, siis m=5cm, sest (4*4)+(3*3)=...
Märksõnad: ruut, pythagorase, teoreem, pythagorase teoreem, hüpotenuus, külgpindala, ruutjuur, kolmnurga, täispindala, täisnurkne
Matemaatika - Põhikool
50 allalaadimist, 0 arvamust
30
... Kokku Tulumaks Tamm 10,50 172 1 806,00 kr 5 151,66 kr 6 957,66 kr 1 548,99 kr Kask 15,50 186 2 883,00 kr 8 223,83 kr 11 106,83 kr 2 627,78 kr Kuusk 9,00 126 1 134,00 kr 3 234,76 kr 4 368,76 kr 875,88 kr Kasemets 12,00 10 120,00 kr 342,30 kr 462,30 kr - kr Saar 21,00 165 3 465,00 kr 9 884,00 kr 13 349,00 kr 3 210,74 kr Vaher 12,50 10 125,00 kr 356,57 kr 481,57 kr - kr Paju 8,00 123 984,00 kr 2 806,88 kr 3 790,88 kr 725,63 kr Kokku: 10 517,00 kr 30 000,00 kr 40 517,00 kr 8 989,01 kr Palgaleht 1000,00 ksuprotsent 26% ...
Märksõnad: esileht, esileht, graafika, paju, tamm, tulumaks, käibemaks, kindlustus, riis, lepp, töötus, tööandja, risttahukas, kask, kuusk, inventuur, toiduainete
Arvuti õpetus - Põhikool
95 allalaadimist, 1 arvamus
89
...lised viisid tasapinnalisel märkimisel Tabel 2 2 Ringjoone keskme otsimise viisid Tabel 2 3  Kaldjoonte konstrueerimine Tabel 2 4 Nurga jagamine võrdseteks osadeks Tabel 2 5 Joonte sujuvühendite konstrueerimisviisid Tabel 2 6 Ringjoone võrdseteks osadeks jagamine Tabel 2 7  Sirglõigu võrdseteks osadeks jagamise viisid Tabel 2 8 Lihtsate kehade pinnalaotus Lukksepal tuleb sageli valmistada tooteid millel on silindri koonuse kuubi jne kuju Seepärast on märkimisel vaja osata niisuguste toorikute tegelikke mõõtmeid õigesti valida et märgitud toorik pärast väljalõikamist ja painutamist vastaks joonisel antud mõõtmetele ja kujule Tooriku tegelike mõõtmete leidmiseks on vaja teha nn tasapinna line pinnalaotus Silindri pinnalaotus kujutab ristkülikut mille kõrgus võrdub silindri kõrgusega H ja pikkus sili...
Märksõnad: seks, metall, vasar, rist, teras, viilid, asend, laast, õhuke, painutus, operatsioon, vedrud, tööriistad, õgvendamine, kruvi, koonus, viilimine
Luksepp - Kutsekool
62 allalaadimist, 0 arvamust
9
 LAEVATEOORIA PAGE  1 Laevageomeetria LAEVATEOORIA Laevateooria on rakendusteadus laeva tasakaalust ja liikumisest mis määrab navigatsiooniks vajalikud laeva omadused – ujuvuse püstuvuse uppumatuse õõtsuvuse ja käikuvuse – matemaatiliste arvutustega või eksperimentaalsete uuringutega        Mõisted tähised ja ühikud IMO ringkirjaga IMO MSC/Circ 920 ...
Märksõnad: vöö, liin, tegur, kiil, süvis, kere, ordinaat, veeväljasurve, suhe, vene keeles, trimmi, centre, projektsioon, aplikaat, profiil, laevateooria
Laevandus - Kutsekool
29 allalaadimist, 0 arvamust
11
...rgjooneliste või kõverjooneliste külgedega. Kõverjooneliste elementide korral tuleb sõlmpunktide valikul võtta peale otspunktides asetsevate sõlmede veel lisasõlmed külgedele, mis ei pea olema külgede keskpunktides. Ka sirgjooneliste külgedega elementide korral võib kasutada lisasõlmi külgedel. Kolmemõõtmeliste elementide korral kasutatakse põhiliselt selliseid elemente nagu tetraeeder, risttahukas, rööptahukas, prisma, püramiid ja näiteks torukujulised elemendid. Need omakorda võivad olla kas sirgjooneliste või kõverjooneliste külgservadega. Kõige enam kasutatakse risttahukat ja tetraeedrit. 18. Kolmnurkse piirkonna jaotamine elementideks? Kolmnurkse piirkonna jaotamisel elementideks määratakse kõigepealt kindlaks sõlmpunktide arv piirkonna külgservadel, seejärel kantakse sõlmed piirkonna külgservadele ja lõpuks ühendatakse omavahel sirgjoontega. 19....
Märksõnad: sõlm, element, funktsioon, sõlmed, koordinaat, kolmnurk, kolmnurga, pidev, polünoom, lineaar, programmid, põhiidee, ruut, diagonaal, vektorgraafika
Informaatika soojustehnikas - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist, 0 arvamust
70
...– kaubalainerid e. liinilaevad, mis on ette nähtud regulaarseteks kaubareisideks kindlate sadamate vahel ja jälgivad sõiduplaani; – tramplaevad e. “hulkurlaevad”, mis teevad kaubareise erinevate sadamate vahel sõltuvalt kauba olemasolust. Tänapäeva transpordilogistikas on kaubalainerid eelistatumad. Vastavalt klassifikatsioonile otstarbe järgi vaatleme transpordilaevu: – kaubalaevad; – kauba-reisilaevad; – reisilaevad. Kaubalaevade alaliikideks on: – segalastilaevad e. nn. generaallastilaevad; – puistlastilaevad e. balkerid; – vedellastilaevad e. tankerid; – kombineeritud lasti laevad. Segalastilaevad on arvukaim kaubalaevade alaliik–umbes 80% üldarvust. Omakorda on see ka alaliikide poolest arvukaim: – universaalsed segalastilaevad, nn. multipurpose e. mitmeotstarbelised laevad; – spetsialiseeritud segalastilaevad; – puistlastilaevad e. balkerid; – konteinerilaevad; – horiso...
Märksõnad: kere, süvis, tanker, veeväljasurve, ujuv, laevakere, püstuvus, raskus, ujuvus, konstrukt, konventsioon, tankid, kõver, teras, tegur, nafta, ujuvusvaru
56 allalaadimist, 2 arvamust
10
Märksõnad: prisma, silinder, koonus, kuup, risttahukas, püramiid, püstprisma, linda, kujundid
Matemaatika - Keskkool
22 allalaadimist, 0 arvamust
77
Tiitel Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tõõ Andmed ja valemid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud J Vilipõld Õpperühm MASB11 Palun täitke tühjad lahtrid Sisukord Harjutused Ülesanded Andmete tüübid Excelis Kolmnurga karakteristikud Valemid ja avaldised Prisma silinder Funktsioonid Arvvalemid Arvandmed avaldised ja funktsioonid Ruutvõrrand Aadressite ja nimede kasutamine valemites Intressi arvutamine Arva...
Märksõnad: funktsioon, avaldised, loogika, vorming, rist, excel, koma, tehted, arvavaldised, murd, valideerimine, viktoriin, koolon, kolmnurga, karakteristikud
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
204 allalaadimist, 4 arvamust
2
Vajalikud matemaatika valemid, hea kontroltöödeks jms ette valmistumiseks.
Märksõnad: jada, geomeetriline, kolmnurk, geomeetriline jada, püramiid, aritmeetiline jada, korrapärane püramiid, koonus, aritmeetiline, liitprotsent, liitprotsent
Majandusmatemaatika - Keskkool
36 allalaadimist, 0 arvamust
2
Märksõnad: jada, geomeetriline, kolmnurk, geomeetriline jada, püramiid, aritmeetiline jada, korrapärane püramiid, koonus, aritmeetiline, liitprotsent, liitprotsent
Matemaatika - Keskkool
34 allalaadimist, 0 arvamust
18
Pärnu Niidupargi Gümnaasium Koostas: KAJA ORAV Töölehed VIII klassile 2002/2003 õppeaasta Antud elektroonilised töölehed on mõeldud VIII klassi matemaatika mõistete, geomeetria ülesannete ning tehete kohta üks-ja hulkliikmetega kursuste iseseisvaks kordamiseks või teadmiste kontrollimiseks. Iga küsimuse lõpus oleva rohelise kastikese täitmine õige vastuse ees oleva tähega annab järgmisele reale liikumise korral tulemuseks ÕIGE. Kui Te ei leidnud esimesel korral õiget vastust, siis võite uuesti proovida. JÕUDU TÖÖLE! Küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressil Kaja.Orav@mail.ee Mõisteid, mida ei defineerita nimetatakse a) algmõisteteks; b) teoreemideks; c) aksioomideks; d) tundm...
Märksõnad: ringjoon, kolmnurga, nurka, avaldis, trapetsi, kesklõik, prisma, sirge, ümbermõõt, teravnurk, kaja, täisnurk, ringi pindala, piirdenurk
Matemaatika - Põhikool
125 allalaadimist, 3 arvamust
12
...i nomenklatuur jne) Abistavad osundid(kaardi legend; kartogrammid ja diagrammid; tabelid ja graafikud; marginaalkirjad ja juriidilised osundid) Lisainfo(lisakaardid;prifiilid;pildid;tekstid) Kaardi kompositsioon- kuidas komponendid omavahel paiknevad (komp. Paiknemine, fookus, tasakaal) 9. Milliste tunnuste alusel kaarte klassifitseeritakse? • Kujutatav nähtus (geograafilise, taevakehad, tähed) • Kujutatava nähtuse ulatus (maailm, ookeanid, riigid) • Sisu (topogr., üldgeograafilised, temaatilised) • Mõõtkava (suure-, kesk-, väikemõõtkavalised) • Eesmärk või otstarve (katastri, teatme, õppe..) • Kasutusviis (aluskaart, kontuur-, tuletis-) • Tootevorm (analoog-paber, tavakaart, Digi. Kaart, arvutikaart) 10. Millisteks klassideks kaardid jagunevad? • teema: üldgeograafilised,temaatilised-geoloogilised, aj...
Märksõnad: kaart, digi, graafia, projektsioon, mõõtkava, kartograafia, raster, koordinaat, kvant, ellips, meridiaan, organisatsioon, paber, reljeef, tehnoloogia
24 allalaadimist, 0 arvamust
10
Viljandi Paalalinna Gümnaasium Referaat Plaatina Koostasid: Marianna Tampere ja Helen Linnas 9 a Juhendas: Ave Vitsut Viljandi 2006 1 Avas...
Märksõnad: tinatina, metall, element, hõbe, keemia, pallaadium, kuld, sulam, projects, youth, iriidium, väärismetall, gramm, sulamistemperatuur, ehted, sool
Keemia - Põhikool
49 allalaadimist, 2 arvamust
7
... Koostaja: Martin Raba AM11 Vedelikud Hüdromehaanikaks nimetatakse mehaanika osa, kus tegeletakse vedelike uurimisega. Hüdromehaanika omakorda jaguneb hüdrostaatikaks ja hüdrodünaamikaks. Hüdrostaatika tegeleb vedeliku tasakaalu uurimisega ja hüdrodünaamika uurib vedelike liikumist. 1.Rõhk vedelikes Vedelikke ja gaase on lihtne eristada tahketest kehadest, kuna nad ei oma kindlat kuju s.t võtavad anuma kuju kuhu nad on pandud. Kui me võrdleme vedelikku gaasiga, siis märkame, et nende füüsikalised omadused on väga sarnased näiteks nii vedelik kui ka gaas võivad voolata, neil on madal aurumis-ja tahkumistemperatuur, sellepärast vaadeldakse sageli vedeliku ja gaasi omadusi koos. Kuid ometi on neil ka erinevused, näiteks: vedelikku me näeme silmaga, aga enamikku gaase me silmaga eristada ei suuda. Samuti on erinevus selles, et gaas ...
Märksõnad: gaas, molekulid, gaasid, konstant, keskmine kiirus, pascal, difusioon, pöördvõrdeline, füüsikalised, mehaanika, füüsikalised omadused, lämmastik
8 allalaadimist, 0 arvamust
23
...el on kõrgem. Täistellist reeglina välismüüritises ei kasutata. 3.4. Savitellise kasutamine Savitellis on kõige enamkasutatav keraamiline ehitusmaterjal. Neid on palju eriliike. Eestis on praegu suurim savitellise tootja ?Wienerberger?. Eesti tellised on värvuselt punased , pruunid või oranžid. Telliste põhisuurused on 250×120×65mm ja 250×120×88mm. Täistellis. On ilma õõnteta kompaktne risttahukas, mõõtudega on 250x120x65mm.Tugevuse järgi jagatakse tellised tugevusklassidesse: 30; 25; 20; 17,5; 15; 12,5 ja 10.Tugevusklass näitab tellise survetugevust (N/mm2). Et tellis imeks endale mördi külge, peab tema veeimavus olema ?8%. Külmakindlus peab olema ?15 tsüklit, tihedus 1800-1900 kg/m3.Tellised peavad olema põletatud ühtlaselt. Ülepõletatud tellis on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõletatud tellis on kahvatu värvusega. Hariliku tellise puudus on väike soojapida...
Märksõnad: tellis, betoon, savi, puit, silikaat, isetihenev, kindlus, savitellis, silikaattellis, kuivatamine, tellised, veeimavus, puitmaterjal, põletus, betoonisegu
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
43 allalaadimist, 0 arvamust
17
Eesti Maaülikool Metsandus- ja maaehitusinstituut Erinevate puidupõhiste plaatide tootmine, kasutamine ja kaubandus Eestis ja Euroopas ja SRÜs. Referaat Juhendaja: 2008 1 Puitplaatide liigid..................................................................................................................................3 2 Tootmine, kaubandus ja turgude areng Eestis................
Märksõnad: euro, plaat, vineer, srü, eksport, kaubandus, konkurents, nõudlus, mets, varblane, sektor, import, forest, puitkiudplaat, tooraine, puidutööstus, spoon
Puidukaubandus - Eesti Maaülikool
30 allalaadimist, 0 arvamust
11
... e 116. 117. 118. Punkti dünaamika: Dünaamika aksioomid 119. 120. I aksioom. Inertsiseadus 121. kus on liikumine, seal peab olema ka mingi jõud 122. II aksioom. Dünaamika põhiseadus 123. Punktmassi kiirendus on mõjuva jõuga võrdeline ja samasuunaline, võrdeteguriks on punkti mass. 124. Erijuhtum. Kõikidele maapinna läheduses asetsevatele kehadele mõjub raskusjõud , mille moodul on võrdne keha kaaluga 125. Newtoni I seadus. 126. ehk inertsiseadus väidab, et keha liigub ühtlaselt sirgjooneliselt või seisab paigal, kui talle mõjuvate jõudude resultant võrdub nulliga 127. Newtoni II seadus. Vaba keha diagramm 128. See on eksperimentaalne fakt ja klassikalise mehanika alus.Inertsiaalsetes taustsüsteemides, muutumatu massi korral : 129. 130. Newtoni III seadus. 131. Vastatikus mõjus...
Märksõnad: kiirendus, aksioom, jõupaar, sirge, moodul, punktmass, teoreem, jõusüsteem, projektsioon, poolus, impulss, newtoni i, newtoni ii, vektorid, inertsmoment
Füüsika ii - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist, 0 arvamust
32
...ainet. 15. Savitellised- täistellis, auktellid, viimistlustellis, šamott-tellis, porotherm kärgtellis Savitellis on kõige enamkasutatav keraamiline ehitusmaterjal. Neid on palju eriliike. Eestis on praegu suurim savitelliste tootja “Wienerberger”. Eesti tellised on värvuselt punased, pruunid või oranžid. Telliste põhisuurused on 250x120x65mm ja 250x120x88mm. Täistellis on ilma õõneteta kompaktne risttahukas, mõõtudega on 250x120x65mm. Tugevuse järgi jagatakse tellised tugevusklassidesse: 30; 25; 20; 17,5; 15; 12,5 ja 10. Tugevusklass näitab tellise survetugevust (N/mm2). Et tellis imeks endale mördi külge, peab tema veeimavus olema _8%. Külmakindlus peab olema _15 tsüklit, tihedus 1800-1900 kg/m3, ühe tellise mass on 3,5…3,8 kg. Tellised peavad olema põletatud ühtlaselt. Ülepõletatud tellis on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõletatud tellis on kahvatu värvusega. Täis...
Märksõnad: betoon, tsement, tellis, kips, plaat, savi, teras, puit, metall, lisand, tooraine, kivid, sideaine, kivim, malm, killustik, rist, glasuur, lubjakivi
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
237 allalaadimist, 5 arvamust
36
7. Kivikonstruktsioonide püstitamine 7.1 Müüritöödest üldiselt. Müüritööd on kuni tänaseni jäänud käsitsitööks. Seetõttu on selle protsessi ratsionaliseerimine suure tähtsusega. Müüritist tehakse looduslikest või tehiskividest (keraamilistest, silikaat-, betoon- jt. kividest). Müüritise tugevus saadakse kivide õige paigutusega müüris. Kivid laotakse ridadena, nendevahelised vuugid täidetakse mördiga. Tellismüüritise vuukide normaalpaksus on 10 ... 1 mm. Müüritise kivid peavad asetsema risti neile mõjuvate jõududega. Naaberkihtide püstvuugid ei tohi kokku langeda, s.o. peab kinni pidama vuukide seotisest. Joonis 7.1 Ehituskivid: a– ehituspaekivi, b – tahutud või hööveldatud ...
Märksõnad: müür, tellis, müüritis, kivid, mört, betoonn, suundnöör, seotis, krohv, ladumine, töölava, seinad, plokid, tellised, fibo
Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
129 allalaadimist, 5 arvamust
15
... krahv). Tema jaotas selle omavahel ära väikefeodaalide ja need omakorda talupoegade vahel. Feodaalid olid vasallid. • feood – maatükk, mille kuningas annab suurfeodaalile, mille suurfeodaal jaotab väikefeodaalide vahel ja tema omakorda annab selle talupojale, maatükki ehk feoodi saajat nimetati feodaaliks ehk läänimeheks • senjöör – maatükki omanik • vasall - maatüki saaja Keskajal kehtis põhimõte ehk senjöör saab käsutada ainult oma vasalli. Minu vasalli vasall ei ole minu vasall. Feoodi eest pidid vasallid käima senjööri sõjaväes. Varakeskaeg Rooma rahu lõpp 212. Caracalla edikt ja selle järgi kõik Rooma territooriumil elavad inimesed said kodaniku õigused. See andis võimaluse provintside elanikele kodakondsus hankida. Kriis Roomas süvenes ja ainuke võimalus riik päästa oli jagada riik kaheks. ...
Märksõnad: kirik, rooma, lään, paavst, keskaeg, ristisõda, bütsants, ordu, reformatsioon, mõisnik, katoliku kirik, feodaalid, kunst, vasall, käsitöö, humanism
Ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist, 1 arvamus
21
Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir – VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel. Kui ressursse tuleb juurde või nende kvaliteet paraneb, nihkub VTP pikaajaliselt majanduskasvu tõttu koordinaattelgede nullpunktist kaugemale. 2. Alternatiivkulu printsiip – See tähenda...
Märksõnad: turundus, aktsia, kapital, osaühing, organisatsioon, nõudlus, inflatsioon, konkurent, aktsiaselts, ettevõtja, äriühing, aktsionär, kõver, frantsiis
Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
113 allalaadimist, 1 arvamus
9
TALLINNA POLÜTEHNIKUM Päevane osakond Jaan Kalder AA-08 ETTEVÕTTEPRAKTIKA ARUANNE Juhendaja: T. Priimets Tallinn 2012 Sisukord Sissejuhatus……………………………………………………………………………..3 Ettevõtte tutvustus………………………………………………………………………4 Ettevõte ajalugu………………………………………………………………………...4 Töö organiseerimine……………………………………………………………………5 Töökaitsealaste küsimuste lahendamine…………………………………………….6 Erialase vä...
Märksõnad: liin, hooldus, graafik, signaal, seade, montaa, seadmed, kruvi, plaatvõtte tutvustus, automaatika, elektroonika, ülemus, varustamine, enesehinnang
Praktika aruanne - Kutsekool
130 allalaadimist, 4 arvamust
42
...ainet. 18. Savitellised- täistellis, auktellid, viimistlustellis, šamott-tellis, porotherm kärgtellis Savitellis on kõige enamkasutatav keraamiline ehitusmaterjal. Neid on palju eriliike. Eestis on praegu suurim savitelliste tootja “Wienerberger”. Eesti tellised on värvuselt punased, pruunid või oranžid. Telliste põhisuurused on 250x120x65mm ja 250x120x88mm. Täistellis on ilma õõneteta kompaktne risttahukas, mõõtudega on 250x120x65mm. Tugevuse järgi jagatakse tellised tugevusklassidesse: 30; 25; 20; 17,5; 15; 12,5 ja 10. Tugevusklass näitab tellise survetugevust (N/mm2). Et tellis imeks endale mördi külge, peab tema veeimavus olema _8%. Külmakindlus peab olema _15 tsüklit, tihedus 1800-1900 kg/m3, ühe tellise mass on 3,5…3,8 kg. Tellised peavad olema põletatud ühtlaselt. Ülepõletatud tellis on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõletatud tellis on kahvatu värvusega. Täis...
Märksõnad: tellis, kips, savi, plaat, puit, tsement, teras, metall, betoon, tooraine, kivid, kivim, malm, sideaine, lisand, rist, glasuur, lubjakivi, malmi, mineraal
- Kutsekool
76 allalaadimist, 6 arvamust
38
VÕRU KREUTZWALDI GÜMNAASIUM Kaur Pai LED ZEPPELIN NELJAS Uurimistöö Juhendaja: Mart Usin Võru 2009 SISUKORD SISUKORD SISSEJUHATUS 1 LED ZEPPELIN 4 1 1 Bändi liikmed 7 1 2 Diskograafia 14 2 LED ZEPPELIN IV ALBUM 15 2 1 Plaadi Kujundus 16 3 PLAADI MUUSIKA JA SÕNAD 17 3 1 Black Dog 17 3 2 Rock And ...
Märksõnad: zeppelin, kitarr, album, muusika, action, heaven, jones, jaanus, mine, bänd, jeff beck, been, your, bass, make, going, down, night, laulja, ansambel, band
Muusika - Keskkool
27 allalaadimist, 0 arvamust
50
...kendus, mis võimaldab teha puidu müümise arvestust. Rakenduse andmemudel on toodud skeemil. Rakenduses kasutada nimesid!!! Müüjate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi . Tabel P_müügid luua List-objektina (Table-objekt 2007-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil Tabelis tekitada vähemalt 20-25 rida Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid ja funktsiooni SUMIF. Teha omal valikul koondandmete põhj...
Märksõnad: aare, uulu, vald, salu, sort, rakendus, müüja, haab, tali, tori, asuja, kukk, absoluutväärtus, kuusk, töötaja, põld, integraal, puidu müük, tiina
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
192 allalaadimist, 3 arvamust
9
........................................................................7 1 Sissejuhatus Bakalaureuseõppe praktika eesmärgiks on tutvumine erialase tööga tegelikus tööolukorras. Praktika sooritamise põhimõtte on erialaliste teadmiste rakendamine reaalses olukorras ning inseneri, tehnoloogi või teadlase-uurija töö spetsiifika tundmaõppimine, ning oma eriala reaalses valdkonnas iseseisvalt tundmine, üliõpilase silmaringi laiendamine ja oma tegevuse maalmas avamine ja leidmine. Väga olulisemaks asjaks on see, et meeldis see praktika ning ta tunneks selle tegevuse huvi.   1.1 Minu eesmärkide ja ülisannete püstitus Praktikakoha valikul oli minu peamiseks eesmärgiks teada saada, kuidas töötab tehniline insener. Seejärel huvitas mind, millega tegelevad inseneri juhtimisel töölised...
Märksõnad: aparatuur, elektroonika, modulatsioon, toimetulek, eneseanalüüs, klient, häälestus, parandused, maatriks, käivitamine, õhkkond, valguse spekter
202 allalaadimist, 4 arvamust
24
...nurkadeks. Teravnurkse kolmnurga kõik nurgad on teravnurgad. Nürinurkse kolmnurga üks nurk on nürinurk, ülejäänud nurgad on teravnurgad. Täisnurkse kolmnurga üks nurk on täisnurk, ülejäänud kaks teravnurgad. Ühegi kolmnurga nurkade hulgas ei saa olla kahte nürinurka ega kahte täisnurka. Täisnurkse kolmnurga puhul nimetatakse ühte külge hüpotenuusiks ja kahte ülejäänud külge - täisnurga lähiskülgi - kaatetiteks. Mille alusel saab kolmnurki veel liigitada? 1. Kirjuta iga kolmnurga juurde, kas ta on terav-, nüri- või täisnurkne kolmnurk. .............Teravnurkne........................Teravnurkne..........................................täisnurkne .............................................................. 2. Joonesta kolmnurk, mille üks külg 3. Otsusta, kas kolmnurk on terav-, nüri- või on 5,9 cm ning selle lähisnurgad on ...
Märksõnad: kolmnurga, kolmnurkurka, täisnurkurgad, ümbermõõt, kolmnurga pindala, võrdhaarne, kaatet, teravnurk, tipunurk, ristküliku, kolmnurga ümbermõõt
Matemaatika - Põhikool
134 allalaadimist, 3 arvamust
15
...mise või värvimise (vastavalt variandile) arvestust ja analüüsi. Tabel sisaldab järgmisi andmeid: kuupäev, detaili mõõtmed, materjal või värv, detailide arv, materjali või värvi kogus ja maht. 4. Teha kondtabel materjali või värvi koguse vöi maksumuse kohta vastavalt antud variandile Variandi valimine Valimisel kasutada kasutada õppemärkmiku lõpunumbreid: a - viimane number, b - eelviimane number, c - summa a+b viimane number Ristlõike kuju valida lehelt Kujud õpemärkmiku kahe viimasre numbri (ba) järgi. Ristlõike number on jääk ba jagamisest 50-ga =MOD(ba; 50) Teised karakteristikud valida allolevast tabelist järgmiselt Tegevus (valmistamine või värvimine) viimase numbri (a) järgi Materjali liik eelviimase numbri (b) järgi Värvi liik ja koondandmete liik c (a+b viimane number) järgi a Tegevus ...
Märksõnad: värvimine, täispindala, ristlõike, õli, rakendus, ruut, nitro, plastik, margid, teras, lateks, liimpuit, betoon, koondid, exceli valemid, rakendused
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
289 allalaadimist, 6 arvamust
27
Ülesanne. Andmed ja valemid Siia tehke või importige"kirjanurk". Samasugune, nagu eelmises kodutöös, ainult teine kodutöö nimetus - "Andmed ja valemid" a valemid janurk". es kodutöös, ainult ndmed ja valemid" Ülesanded Arvavaldised Ruutvõrrandi lahendamine Rakendus "Detail" See tööleht kustutage ära. Detaili kujud Materjalid Värvid Ideaalne inimene Ajavalemid kustutage ära. viimane nr a Sisestage paremal olevatesse lahtritesse oma 7 ...
Märksõnad: ristlõike, liimpuit, rakendus, nitro, nädalapäev, isikukood, ruutvõrrandi, teras, õli, alumiinium, avaldis, täispindala, lateks, betoon, plastik
61 allalaadimist, 0 arvamust
9
...ikuivpuit10–15%. Mööblikuiv puit 6–10%. Taoline jaotus lähtub puidu otstarbest. Puidul on nimelt omadus imada kuivana endasse ümbritsevast õhust niiskust, märjana aga niiskust välja anda. Seega omandab puit piisava aja korral ümbritseva õhu niiskusele vastava niiskustaseme ehk tasakaaluniiskuse. Mööbel paikneb enamasti küllalt kuiva õhuga ruumis, tisleritooted (uksed-aknad) puutuvad sageli kokku nii sise- kui ka välisõhuga. Puidu omadused ja kasutamine Eluruumides loetakse normaalseks õhuniiskuseks 40–60%, keskkütte tõttu tuleb aga heaks pidada juba 20–30%. Puit on rakulise ehitusega, vesi võib paikneda rakuõõntes (niiskusel üle 30%) ja -seintes. Kui muutub rakuseintes oleva vee hulk (niiskusel alla 30%), toob see kaasa ka raku mõõtmete muutumise: alla 30% niiskuse korral puit kahaneb. Kuna puit koosneb erinevatest rakkudest, ei ole kuiva...
Märksõnad: puit, männi, sort, puitmaterjal, puidu omadused, klassid, kuusk, mänd, puidu niiskus, kvaliteediklassid, tooni, kile, tugevusklass, voodrilauad
Informaatika - Tallinna Tehnikakõrgkool
105 allalaadimist, 4 arvamust
9
Märksõnad: küüs, akrüül, liim, henna, task, foorum, buduaar, valu, topic, plaat, hambaarst, inglis, kihid, populaarsus, hooldamine, siid, etüül, klient, sirged
Informaatika - Keskkool
34 allalaadimist, 2 arvamust
1
10klass 1.kursus 1.kontrolltöö 10.klassi matemaatika õpik, lk. 3 - 29 2 1. Arvutage arvude ja -11 a)summa vastandarv; b)vastandarvude vahe; c) vahe pöördarv; 5 d)pöördarvude summa; e)pöördarvude vahe ja vastandarvude summa jagatis; j)vastandarvude summa ja pöördarvude vahe korrutis. 2. Avaldage kahe täisarvu jagatisena a)0,(4); b)0,113(4); c)0,4(12); d)1,(8); e)0,3(5); f)2,3(154). ...
Märksõnad: ristküliku, jagatis, klassi matemaatika, matemaatika, intressimäär, 10klass, kursus, korrutis
Matemaatika - Keskkool
45 allalaadimist, 1 arvamus
4
...em on kahjuluk takistus , seda suurem on lennuki väärtus. Lennukikogutakistus pole üksikosade takistuste summa vaid tekib mingi lisatakistus – interferentstakistus – mis tekib komponentide ühendamisel , näiteks tiiva ja kere kokkupuute juures tekib nö kanal. Interferents takistus on tema takistuse erinevus kogutakistusest. Tekib kumerate pindade liitumiskohtadel Induktiivtakistus – Tekib vaid neil kehadel mis omavad tõstejõudu . Õhuvool mis tiiba läbib tavaliselt nö libiseb üle tiiva . Aga teatud kohtumisnurkade juures juhtub see et nurk on liiga suur et õhk sellest üle libibiseks ja jääb nö õhu auk tiiva alumise osa otsa ja ülemise õhuvoolu alumise osa vahele . Kuna loodusele tühjad kohad ei meeldi , siis tungib õhk alt tiiva peale , tiiva tagant ja see takistab õhu liikumist ja takistab lendamist. Seda saaks vältida rõhkude ühtsustamisega tiiva all ja peal või tiiva lõp...
Märksõnad: tõmme, võimsus, takistuse, pilu, ülejääk, kogutakistus, koefitsentnduktiivtakistus, kanal, plaat, sirgjooneline, diferentsiaal, lihttagatiib, graafik
Aerodünaamika - Eesti Lennuakadeemia
51 allalaadimist, 1 arvamus
21
Tiitel Tabeltöötlus. Ülesanne 1 Andmed ja valemid Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Andmed ja valemid Üliõpilane Ardi Lepp Õppemärkmik 82176.0 Õppejõud Jelena Vendelin Õpperühm KAKB-11 Korratabel 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 2.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 2.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 3.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 3.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 4.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 4.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 5.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 5.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 6.0 6.0 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 54.0 60.0 6.0 6.0 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 54.0 60.0 7.0 7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 49.0 56.0 63.0 70.0 7.0 7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 49.0 56.0 63.0 70.0 8.0 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 64.0 72.0 80.0 8.0 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 64.0 72.0 80.0 9.0 9.0 18.0 27.0 36.0 45.0 54.0 63.0 72.0 81.0 90.0 9.0 9.0 18.0 27.0 36.0 45.0 54.0 63.0 72.0 81.0 90.0 10.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 10.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Nihkekood Nihe 1.0 Perenimi Eesnimi P_kood E_kood P_kood1 E_kood1 P_nihutatud E_nihutatud L A 76.0 65.0 55.0 54.0 7 6 E R 69.0 82.0 55.0 56...
Märksõnad: hansa, kask, rebane, kallus, mets, veski, paju, ristlõike, täispindala, arno, edgar, susi, rein, jaagup, jaanus, lepp, nihe, vendelin, korratabel, advent
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist, 1 arvamus
10
...valmis erinevate seadmete juhtplaadid. Tehasesse ostetakse toorikplaadid sisse ja asetatakse liini algusesse, milleks on laser. Laser kõrvetab plaadi peale štrihkoodi ja saadab edasi pastaprinterisse, kus pannakse jootepastat programmi järgi, peale selle läheb plaat konveieri peal edasi CPP 12 (Collect, pick & place) masinasse, kus siis masin kannab plaadi peale erinevad komponendid. CPP masinaid on liinis 4-7 järjestikku, olenevalt millist plaati valmistatakse. Need pannakse järjestikku, kuna ühesse masinasse ei mahu nii palju erinevaid komponente, et plaat valmis saada. Mõned komponendid on ka väga suured ja võtavad laiuselt palju ruumi masinas. Peale kui komponendid on peale kantud läheb plaat konveieri peal jootmisahju, kus joodetakse jootepasta komponentide külge. Jootmisahju lõpus mõnel liinil on ka masin, mis automaatselt kontrollib plaadi korrasolekut nelja kaameraga, kui midagi o...
Märksõnad: komponent, liin, plaat, õli, röntgen, programmi, elektronid, laser, hooldus, toiteplokk, jahutus, tina, vastuvõtja, tarkvara, aatomid, aparaat
Automaatika alused - Kutsekool
9 allalaadimist, 0 arvamust
2
Märksõnad: voolutugevus, muutuja, ristküliku, võimsus, vaba langemine, langemine, einsteini valem, trapetsi, külgpindala, ringjoone pikkus, ümbermõõt
Matemaatika - Kutsekool
130 allalaadimist, 4 arvamust
43
2007 aasta matemaatika riigieksami ülesanded koos lahenduste ja kommentaaridega 2 2 1 ÜLESANNE 5 punkti Ülesannete tekstid I Antud on avaldis 022 25 51 xxx x kus 0x ja 51x 1 Lihtsustage see avaldis 2 Arvutage avaldise väärtus kui 2 3 2x Vastus andke täpsusega 10 2 II Antud on avaldis x xxx 31 9 022  kus 0x ja 3 ...
Märksõnad: funktsioon, lahend, võrrand, tuletis, sirgeurga, trapets, trapetsi, koonus, diagonaal, graafik, nurka, ruut, avaldis, diagonaalid, sündmus, jada
564 allalaadimist, 26 arvamust
3
...x pikkus, teades, et a ll b. 3. Sarnased Kolmnurgad: Nurga haarade lõikamisel paralleelsete sirgetega tekivad sarnased kolmnurgad. Teoreem: Kui kolmnurgad on sarnased, siis nende vastavad nurgad on võrdsed. Eeldus: ? ABC ~ ? DEF, st. Väide: ?A =?D, ?B =?E, ?C =?F Näide: Kolmnurgad on sarnased. Leia geomeetriline keskmine. 4. Kolmnurkade sarnasuse tunnused: KNK -Kui ühe kolmnurga kaks külge on võrdelised teise kolmnurga kahe küljega ja nende külgede vahelised nurgad on võrdsed, siis need kolmnurgad on sarnased. KKK - Nurga haarade lõikamisel paralleelsete sirgetega tekivad sarnased kolmnurgad. NKN – Kui ühe kolmnurga kaks nurka on võrdsed teise kolmnurga vastavate nurkadega, siis need kolmnurgad on sarnased. Teoreem: Kui ühe kolmnurga kaks nurka on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kahe nurgaga, siis need kolmnurgad...
Märksõnad: kolmnurga, nurgad, nurka, kolmnurgad, teoreem, jagatis, ümbermõõt, pindalad, lõigud, geomeetriline, kiirteteoreem, geomeetriline keskmine, mõõtkava
Matemaatika - Põhikool
151 allalaadimist, 10 arvamust
25
...lviimaneviimane nr (b) number. Valemid annavad c väärtuse ja a funktsioonide numbrid 6 Funktsioonide väärtused a b x y z 3 3,75 -1 0,01368171 2,8673411 y 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 eelviimane b c y nr z nr 1 7 3 3 Variandid a y nr c z nr 0 1 0 ...
Märksõnad: rakendus, nitro, plastik, ristlõike, isikukood, teras, avaldisrrandi, õli, liimpuit, betoon, lateks, alumiinium, täispindala, kasutajaliides
-
57 allalaadimist, 0 arvamust
25
...lviimaneviimane nr (b) number. Valemid annavad c väärtuse ja a funktsioonide numbrid 9 Funktsioonide väärtused a b x y z 3 3,75 -1 0,37089957 2,86853997 y 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 eelviimane b c y nr z nr 8 7 5 3 Variandid a y nr c z nr 0 1 0 ...
Märksõnad: nitro, rakendus, ristlõike, isikukood, õli, liimpuit, plastik, teras, avaldis, lateksrrandi, alumiinium, betoon, täispindala, kasutajaliides
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist, 0 arvamust
64
....................................................................................... 9 2.4.1 Pinnad ja töö alustamine ............................................................................................................................ 9 2.4.2 Sketch-i loomine ........................................................................................................................................ 10 2.4.3 Kumerdamine ja faasi loomine .................................................................................................................. 11 2.4.4 Lõikamine, pikendamine jagamine, kontsentrilised jooned...................................................................... 11 2.4.5 Sidemed ...................................................................
Märksõnad: modelleerimine, kere, ekraan, ristkülik, mõõdud, töövahend, edge, ristküliku, telg, solid edge, eskiis, mootor, ctrl, part, programmi, armatuur
Informaatika - Põhikool
17 allalaadimist, 0 arvamust
14
Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Detail Üliõpilane Nils Varik Õppemärkmik Õppejõud Jüri Vilipõld Õpperühm aülikool tituut ail 082723 MATB-14 ( ( 1 S t =2? a?b? c 2+ ?? 2 2 ??r 2? V = a?b?d?c ?d ? 2 materjal Te11 ...
Märksõnad: töötasu, täispindala, 1800, vilipõld, varik, nils, õlivärvid, alumiinium, plastik, teras, liimpuit
Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist, 0 arvamust
12
IT büroo renoveerimine ja sisustuse projekt Koostaja: Osakond: Juhendaja: Tallinna 2009 PROJEKTIÜLESANNE NR:2Ülesande andja: Kuupäev:08.05.09MÄRKSÕNA: IT büroo renoveerimise ja sisustuse projektÜLESANDE VÕTJA: MIS: Eduka projekti tunnused: Asjakohasus Teostavus Küpsus Jätkusuutlikkus Projekti eesmärk: Lõpetada etteantud plaani IT büroo väljaehitus ning samuti ka sisus...
Märksõnad: sisustus, seinad, viimistlus, vaheseinad, seadmed, laed, viimistlusmaterjalid, pindalad, shape, ajagraafik, ajagraafik, arvutid, arvutivõrk, küpsus
Informaatika - Keskkool
51 allalaadimist, 2 arvamust
12
TALLINNA ÜLIKOOL Informaatika Instituut Jaanus K. OPERATSIOONSÜSTEEM DEBIAN Referaat Õppegrupp: G-2 Juhendaja: Hillar Põldmaa Tallinn 2008 SISUKORD SISSEJUHATUS....................................................................................................................... 3 VÄLJALASKED.......................................................................................................................4 KOODNIMED........................................................................................................................4 VERSIOONID......................................
Märksõnad: debian, arhitektuur, pakett, tarkvara, intel, operatsioonsüsteem, server, uuendus, linux, tool, advanced, parool, lenny, riistvara, architecture, risc
Informaatika - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist, 2 arvamust
20
Arvuti ehitus Arvuti on elektrooniline masin mis töötleb informatsiooni vastavalt etteantud reeglitele Läbi aastate on sõna arvuti tähendanud erinevaid asju Arvutiks nimetati näiteks mehhaanilisi või elektrilisi masinaid mille abil oli võimalik teha arvutusi Elektroonilisi klkulaatoreid on samuti nimetatud arvutiteks Seda mida praegu enamasti arvutiks nimetatakse tähistatakse ka sõnadega raal ja kompuuter ...
Märksõnad: programmi, seadmed, seade, programmid, tarkvara, protsessor, andmekandja, digitaal, bait, data, korpus, kõvaketas, operatiivmälu, välismälu, riistvara
Informaatika - Keskkool
57 allalaadimist, 1 arvamus
2
? Mõõda küljed ja arvuta võrdhaarse trapetsi pindala. ( joonis 1,0 ) 4p a = . ...
Märksõnad: rööpkülik, trapetsi, ümbermõõt, täispindala
Matemaatika - Põhikool
23 allalaadimist, 0 arvamust
65
... hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Rakendus "Detail III". Ülesande püstitus Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Exceli töökeskkond Üliõpilane Sander Sasi Õppemärkmik Õppejõud Ahti Lohk Õpperühm ülikool uut skkond 083124 EAKI-11 Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Koostada rakendus, mis võimaldab teha puidu müümise arvestust. Rakenduse andmemudel on toodud skeemil. Rakenduses kasutada nimesid!!! Müüjate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald j...
Märksõnad: aare, vald, uulu, salu, rist, sort, müüja, kass, rakendus, kuusk, tali, jänes, kask, tori, asuja, mänd, töötaja, miller, põder, lepp, vaher, 1620
Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
143 allalaadimist, 2 arvamust
6
...steemi signaalipaaride vastastikuse toime olulises ebasümmeetrias, millel põhinebki süsteemi sisendsignaali (edaspidi sisend) ja väljundsignaali (edaspidi väljund) eristamine. Sisend mõjutab väljundit, viimase tagasimõju sisendile aga puudub (on reaalses süsteemis tühine). Orientatsioon on tarvilik igasuguse informatsiooni ülekandmisel. 1.3 Mis iseloomustab süsteemi sisendit? Sisend on süstee-mist sõltumatu ja peab süsteemi analüüsil olema teada. 1.4 Mis iseloomustab süsteemi väljundit? Väljund on orienteeritud süsteemi muutuja, mida mõõdetakse või jälgitakse või mida kasuta-takse teiste süsteemide juhtimiseks (nende sisen-dina). 1.5 Mida teeb juhtimissüsteemis reguleerimisorgan? Reguleerimisorgan RO on seade, mis muudab juhtimisobjekti sisendit (näiteks toa kütmisel regu- leerimiskraan) 1.6 Mida teeb juhtimissüsteemis täiturmehanism? Automaatjuhtimise korral käivitab reg...
Märksõnad: sisend, signaal, automaatika, plaat, mahtuvus, pinge, mähis, andur, karakteristik, muundur, membraan, nihe, ülekandetegur, faas, digitaal, analoog
Automaatika alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
172 allalaadimist, 2 arvamust
369
Tiitel Tabeltöötlus Ülesanne 2 Tabelid Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Andmed ja valemid Üliõpilane Ardi Lepp Õppemärkmik 82176 0 Õppejõud Jelena Vendelin Õpperühm KAKB 11 Kujud Ristlõike number on jääk õpemärkmiku numbri jagamisest 50 ga =MOD ÕM nr; 50 Õppemärkmiku number 061372 Variant 22 0 Detail a Materjal c Värv ÕM nr 082176 0 0 betoon 0 0 mastiks Det variant 26 0 1 0 alumiinium 1 0 õli Materjal plastik 2 0 liimpuit 2 0 lateks Vä...
Märksõnad: rein, niit, anne, tamm, teder, gert, kuhi, risto, jaanus, aivar, erkki, laasik, tiina, tatjana, lasn, kukk, siirak, kairi, übi, hunt, süld, andrus, lohk
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
115 allalaadimist, 0 arvamust
38
... 22,94 suurem kui eelmises reas. 7,39 6,23 46,0 27,24 4,83 3,95 19,1 17,56 7,20 5,75 41,4 25,90 a b S P Valemite kopeerimine 5,00 4,00 1. Sisestage valemid esimese 7,20 4,80 rea lahtritesse ja kopeerige alla 6,35 5,12 kuni algandmete lõpuni. 7,39 6,23 2. Lisage 4-5 rida algandmeid ja 4,83 3,95 kopeerige vastavalt valemid 7,20 5,75 Ruumide mõõtmed a, m b, m h, m S, m2 P, m Ss, m2 V, m3 Summade leidmin 5,00 4,00 3,00 6,20 3,60 2,80 Valemi sisetam 8,40 6,32 2,80 Sisestada lahtrisse 7,23 4,70 3,20 =SUM(lahtri ...
Märksõnad: funkts, nupp, graafikud, sata, karakteristik, menüü, copy, lahter, müümine, nimede kasutamine, rivi, excel, tulp, karakteristikud, kask, ctrl, rakendus
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
188 allalaadimist, 2 arvamust
9
...gud. Miljon. arvu järgud, suuline küsitlus, õpik lk 5–10 miljonini 27.veeb. 2. Korrutustabeli miljon, peastarvutamine, tv lk 3–7 *oskab ettelugemise järgi kinnistamine. Tehted korrutustabel paaristöö, iseseisev töö, arve kirja panna nulliga lõppevate arvudega. nuputamisülesanded, Interaktiivsed *oskab nimetada eelnevat 3.–5. Tehted arvudega korrutustabeli töölehed ja järgnevat arvu miljoni piires. kinnistamiseks mängud *oskab teha tehteid „Trips-traps-trull” ja Didaktiline mäng arvudega kuni miljonini Kontrolltöö ...
Märksõnad: matemaatika, suuline, peastarvutamine, töölehed, paaristöö, rühmatöö, miljon, aprill, tunnikontroll, kolmnurk, kordamine, ristkülik, ristküliku
Matemaatika - Põhikool
13 allalaadimist, 0 arvamust
26
...k Õpperühm ol t alemid Ülesanded Arvavaldised Ruutvõrrandi lahendamine Rakendus "Detail" Detaili kujud Materjalid Värvid Ideaalne inimene Ajavalemid Viktoriin Funktsioonide väärtused viimane nr a 9 a b x y z 3 3,75 -1 1,153305424 1,93690596 Excel VBA = > #NAME? #NAME? y 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 eelviimane b c y nr z nr 5 4 1 4 Variandid a y nr c z nr 0 5 0 2 1 1 1 5...
Märksõnad: funktsioon, isikukood, ristlõike, nädalapäev, õli, plastik, liimpuit, ideaalne inimene, rakendus, täispindala, ruutvõrrandi, nitro
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist, 0 arvamust
28
Mat analüüsi eksami küs vastused: OSA 1 1 Millisel tingimusel nimetatakse sümbolit x muutujaks mingis hulgas X Kui sümbol x tähistab hulga X suvalist elementi siis nimetatakse sümbolit x muutujaks hulgas X 2 Tooge hulkade kohta 2 näidet! Reaalarvude kompleksarvude vektorite maatriksite kaubahalli kauba hulk 3 Mis on operaator Tooge 2 näidet! Eeskirja mis näitab kuidas leida muutuja x väärtusele hulgas X vastavat muutuja väärtust hulgas Y nimetatakse operaatoriks ...
Märksõnad: funktsioon, graafik, tuletis, mathcad, polünoom, operaator, integraal, jada, muutuja, piirväärtus, reaal, graafikud, funktsionaal, funktsiooni graafik
Kõrgem matemaatika - Eesti Maaülikool
265 allalaadimist, 8 arvamust
16
...i telgmeridiaan on 24kraadi E. o Topokaart – nt Eesti põhikaart. • Atlas – mingit ala kajastav teatud printsiipidest lähtuv kaartide kogum koos sinna juurde kuuluva tekstilise seletusega. Loeng 5 Kaardielemendid • Vektorandmete esitus sõltub kasutatavast geomeetrilisest primitiivist o Punktobjektid – 0D o Joonobjektid – 1D o Pindobjektid – 2D o Ruumilised objektid – 3D • Reljeefi kujutamise viisid o Horisontaalidega (samakõrgusjoontega) o Kalde edasi andmine joonte tihedusega o Hüpsomeetrilised kujutusviisid, reljeefi edasiandmine varjutusega • Teemakaartide tüübid o Koropleetkaardid – kasutavad olemasolevaid üksustepiire nt haldusjaotus (vallad, maakonnad) o Sümbolkaart – sektordiagrammiga sobib näidata summeeritavaid näitajaid, tulpdiagrammiga sobib näidata aegridu ...
Märksõnad: graaf, kaart, andmebaas, autoriõigus, rakendus, projektsioon, tarkvara, kartograafia, andmemudel, telg, ellipsoid, graafid, raster, programmi, mõõtkava
Geoinformaatika - Tartu Ülikool
96 allalaadimist, 6 arvamust
14
...mene elektronarvuti loodi 1941. aastal Konrad Zuse poolt. • Esimene personaalarvuti loodi 1981. aastal Arvuti areng Aasta: tegevus 1980 Firma Seagate lõi kõvaketta, suurus oli 5 MB. 1981 IBM leiutas esimese personaalarvuti. 1989 Tim Berners-Lee jaCern valmistasid www (veebi kontseptsiooni) 1992 Töötati välja HTML keele alged ja ilmusid esimesed veebi leheküljed. 1993 Leiutati proffesionaalne viirusetõrje Millest arvuti koosneb? • Arvuti väliskomponendid: • Klaviatuur • Monitor • Printer • Hiir • Korpus Millest arvuti koosneb? • Arvuti sisemised komponendid: • Protsessor • Em...
Märksõnad: bait, plaat, protsessor, emaplaat, kõvaketas, hard, personaalarvuti, andmekandja, drive, haruldane, code, kompaktketas, informatsioon, seagate, arvuti areng
Informaatika - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
29
...a eelviimaneviimane nr (b) number. Valemid annavad c väärtuse ja a funktsioonide numbrid 7 Funktsioonide väärtused a b x y z 3 3,75 -1 0,37089957 2,09860104 Excel VBA = > #NAME? #NAME? y 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 eelviimane b c y nr z nr 4 1 5 5 Variandid a y nr ...
Märksõnad: funktsioon, ristlõike, rakendus, juured, betoon, plastik, ruutvõrrandi, nitro, isikukood, täispindala, teated, graafik, alumiinium, lahter, liimpuit
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist, 0 arvamust
3
... ? ?t =120 MPa ?p =3 MPa a 1 1 tan ? = = = = 0,625 2ka 2k 1,6 ? = arctan 0,625 = 32,01°? 32° 2a 2 2 tan ? = = = = 2,5 ? = arctan 2,35 = 66,97 0 ? 67 0 ka k 0,8 cos ? = 0,848; sin ? = 0,530; cos ? = 0,371; sin ? = 0,928 Tähistanud jõud teras- ja puitvardas vastavalt sümbolitega Ft ja Fp koostame saadud koonduvale jõusüsteemile tasakaalutingimused jõudude projektsioonides x ja y telgedel ?F kx =0 F p cos ? ? Ft cos ? = 0 ?F ky =0 Fp sin ? + Ft sin ? ? F = 0 Avaldame nüüd võrrandist jõu Fp ja asendame teise võrrandisse cos ? Fp = Ft cos ? cos ? Ft sin ? + Ft sin ? ? F = 0 Võrrandist leiame cos ? ...
Märksõnad: pinge, puit, teras, arctan, pindalad, ristlõike, ruut
Masinatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
104 allalaadimist, 1 arvamus
8
...x1 ? ?, x1 + ?); 2. iga x ? (x1 ? ?, x1 + ?) korral kehtib võrratus f(x) ? f(x1). Öeldakse, et funktsioonil f on punktis x1 lokaalne miinimum, kui 1. funktsioon f on määratud punkti x1 mingis ümbruses (x1 ? ?, x1 + ?); 2. iga x ? (x1 ? ?, x1 + ?) korral kehtib võrratus f(x) ? f(x1). Funktsiooni lokaalseid maksimume ja miinimume nimetatakse selle funktsiooni lokaalseteks ekstreemumiteks. Fermat' lemma - Kui funktsioonil f on punktis x 1 lokaalne ekstreemum ja funktsioon on diferentseeruv selles punktis, siis f?(x1) = 0. 22. Sõnastada Rolle’i teoreem (tõestust ei kusi). Rolle’i teoreemi geomeetriline sisu. Sõnastada Lagrange’i ? teoreem (tõestust ei kusi). Lagrange’i teoreemi geomeetriline sisu. ? Rolle'i teoreem. Kui funktsioon f on lõigul [a, b] pidev, vahemikus (a, b) diferentseeruv ja rahuldab tingimust f(a) = f(b), ...
Märksõnad: funktsioon, integraal, teoreem, tuletis, järku, diferentsiaal, diferentseeruv, ekstreemum, pidev, käänupunkt, sirge, algfunktsioon, määramata integraal
91 allalaadimist, 1 arvamus
443
... a Sisestage paremal olevatesse lahtritesse oma 2 matrikli viimane (a) ja eelviimane (b) number. Nende kaudu arvutub automaatselt y nr ja z nr. Funktsioonidejärgi võtad allolevatest valemitest Nende numbrite väärtused kaks varianti. Ülejäänud kustuta ära. a b x y z 3 3,75 -1 14,5403039 -1,92107509 y Koostada Exceli valemid y ja z väärtuste  arvutam on nimed juba määratud. Katsetage neid erinevate algandmete a, b, ja x vä eelviimane Teie valemite poolt leitud väärtused  peaks algand b c y nr ...
Märksõnad: isikukood, ristlõike, ruutvõrrandi, liimpuit, graafik, malt, rakendus, nitro, plastik, õli, betoon, teras, alumiinium, lateks, täispindala, avaldis
27 allalaadimist, 0 arvamust
6
...lõikuvad ühes punktis ja see lõikepunkt jaotab mediaani osadeks, mis suhtuvad nagu 2:1, lähtudes tipust) ja nurgapoolitaja (k on lõik, mis poolitab sisenurga ja nurgapoolitaja iga punkt asetseb nurga haaradest võrdsel kaugusel) 6. Kolmnurga sisenurga poolitaja omadus (Kolmnurga sisenurga poolitaja jaotab vastaskülje osadeks, mis suhtuvad nagu selle nurga lähisküljed ) 7. Kolmnurga sise-ja ümberringjoone keskpunkti leidmine(1. nurgapoolitajate lõikepunkt, 2. külgede keskristsirgete lõikepunkt). 8. Kolmnurga kongruentsuse tunnused(1. tunnus KNK, 2. tunnus NKN, 3. tunnus KKK ja tunnus KKN) 9. Teoreem kolmnurga kesklõigust (Kesklõik on paralleelne küljega ja võrdub poolega sellest) 10. Võrdelised lõigud. Kiirteteoreem (Kui nurga haarad on lõigatud paralleelsete sirgetega, siis ühel haaral tekkinud lõigud on võrdelised teise haara vastavate lõikudega. Nurga haarad...
Märksõnad: nurka, kolmnurga, ringjoon, kolmnurk, teoreem, diagonaal, diagonaalid, rööpkülik, nurgad, trapets, kaatet, trapetsi, ruut, täisnurk, sektor, paralleelsed
Matemaatika - Keskkool
76 allalaadimist, 0 arvamust
31
Arv_valem viimane nr eelviimane a b c y nr z nr 9 5 4 1 4 null Funktsioonide väärtused null null Variandid a y nr c z nr a b x y z 0 5 0 2 3 3.75 -1 1.1533054235743856 1.9369059576626335 null null 1 1 1 5 null null 2 4 2 1 null null 3 3 3 3 null null 4 2 4 4 null null 5 4 5 5 -1 null null 6 3 6 1 0.8414709848078965 7 5 7 3 2.7479845969198826 8 2 8 2 6.4258992623062672E-2 9 1 9 4 2.6537145743508415 null null null null null null null null null Ruutvõrrand null null null Ruutvõrrandi lahendamine null null null null null a 1 b 2 c 1 x1 -1 x2 -1 x y -5 16 -4 9 -3 4 -2 1 null -1 0 0 1 1 4 2 9 3 16 4 25 5 36 Det_ülesande püstitus kujud materjalid värvid null null null null null null null null null null null null null null null null null null null a Materjal c Värv ÕM_nr Variant null 0 betoon 0 mastiks 954 4 Materjal Värv null 1 alumiinium 1 õli plastik nitro null 2 liimpuit 2 lateks 4 9 null 3 teras 3 pulbervärv 4 plastik 4 nitro null null 5 teras 5 õli 6 pla...
Märksõnad: nitro, laen, plastik, õli, alumiinium, betoon, lateks, teras, liimpuit, tekstifunktsioonid, ruutvõrrand, alakaal, isikukood, ideaalne inimene, konstant
Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist, 2 arvamust
2
Märksõnad: romb, kolmnurk, sektor, ristkülik, ringjoon, täisnurkne kolmnurk, ruut, täisnurkne, diagonaal
Matemaatika - Kutsekool
28 allalaadimist, 0 arvamust
6
...lik ripplagi valgustusega olemas. Sisustus Valitud külmkapp maksab 299€ , pesumasin 285€ , pliit 455 € Omanik tahab kööki veel ühte ümarat lauda, mis maksab 199€ ja nelja tooli, mis maksavad kokku 243€ Köögivalamu hind on 200€ Kui palju maksab köögimööbel kokku?642€ Kui palju sul kulus raha köögi sisustamiseks ja remondiks? 1681€ ESIK JA WC-VANNITUBA Korteri remont ja sisustus hakkab peaaegu valmis saama. Jäänud on veel esik ja wc-vannituba. Alustame esikust: Põrand Vannitoa mõõtmed on 1,8 korda 3,7 meetrit. Kui suur ...
Märksõnad: lagi, sisustus, liistud, plaat, korter, ripplagi, lage, remont, köök, 1681, külmkapp, pesumasin, pliit, laudparkett, tamm, village, keraamiline plaat
Matemaatika - Kutsekool
29 allalaadimist, 1 arvamus