Referaadi vormistamine - sarnased materjalid

põhiosa, helen, pealkirjad, tiitelleht, pealkirjade, kursusetöö, koma, viide, skeemid, diagrammid, tabelid, leheküljed, toiduseadus, riigi teataja, teataja, viljad, maailma viljad, postimees, maasikad, araabia, panda, lõputöö, roman, reavahe
7
REFERAADI VORMISTAMINE Mis on referaat? • Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade. • Koostamisel tuginetakse allikate uurimisele. • Esitatakse eri autorite seisukohti. • Ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. • Esitatakse töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Vormindusnõuded • Kõik tööd esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297x210). • Kiri Times New Roman. Tähemärgid peatüki sees võivad ...
Märksõnad: põhiosa, tiitelleht, kogumik, viitamine, pirita, insert, kirjed, hinnangud, suuline, referaadi osad, omapoolne, reavahe, tähemärgid, roman
Kirjandus - Põhikool
25 allalaadimist, 0 arvamust
80
.....................................................................25 5.3.2 Protokolli koostamise protseduur ................................................................25 5.3.3 Protokolli vorming .......................................................................................25 5.3.4 E-koosolek ...................................................................................................27 5.4 Akt........................................................................................................................29 6 Ametikiri ......................................................................................................................31 6.1 Üldine informatsioon .....................................................................................
Märksõnad: dokument, protokoll, dokumendid, andja, plank, paber, vorming, informatsioon, töötaja, dokumendihaldus, protseduur, element, käskkiri, koopia, komisjon
Asjaajamise alused - Kutsekool
123 allalaadimist, 0 arvamust
27
...s on • erialase teaduskirjanduse ning andmete kogumise ja nendega töötamise kogemuste omandamine; • korrektse kirjaliku väljendusoskuse (teaduskeele ja erialase terminoloogia) omandamine; • töö korrektse (juhendi nõudeid rangelt järgiva) vormistamisoskuse omandamine. Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate uurimisele. Referaadi eesmärgiks on süvendada õpilaste oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust. Referaadis tuleb eristada ja võrrelda eri autorite seisukohti, ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. Referaadis tuleb esitada ka töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Essee on lühem vabas ja arusaadavas vormis teaduslikku laadi mõttearendus valitud või et- teantud teemal. Olulised on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus, väidete tõestamine ei ole kohus...
Märksõnad: komisjon, lühend, uurimistööd, initsiaal, pealkirjad, kõne, sulg, mata, intervjuu, vormistus, klassid, tabelid, sõnastus, uuring, tsitaat, retsensioon
Uurimistöö - Keskkool
463 allalaadimist, 21 arvamust
41
...t koostatud teemapangast endale huvipakkuva teema ja võtab ühendust vastava teema välja pakkunud õpetajaga (ehk juhendajaga). Kui õpilasel on endal uurimisvaldkond ja teema, mis teda huvitaks, siis leiab ta ise sobiva õpetaja, kes võiks tööd juhendada. (Detsember). 2. etapp: õpilane tutvub juhendaja soovitatud ja enda poolt leitud vastavasisulise kirjandusega antud teema kohta ning koostab referaadi, kirjeldades teiste tehtut. (Jaanuar–veebruar). 3. etapp: koos juhendajaga sõnastatakse probleem ehk uurimisülesanne, mida hakatakse lahendama. (Veebruar–märts). 4. etapp: koos juhendajaga kavandatakse uurimus ja koostatakse töö kava (plaan), ka ajakava. 5. etapp: õpilane viib läbi uurimuse, vaatluse, andmete kogumise jne. 6. etapp: õpilane analüüsib saadud tulemusi ja vormistab need uurimistööks. Õpilane kirjutab kokkuvõtte u...
Märksõnad: uurimis, uurimistööd, lühend, pealkirjad, retsensioon, pealkirjade, peatükid, intervjuu, hüpotees, kaitsekõne, põhiosa, reavahe, viide, tabelid
Eesti keel - Keskkool
42 allalaadimist, 0 arvamust
63
...pilastööde liigid Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis õpetatavate erialade õppekavade kohaselt liigitatakse (töö liik) ja koostatakse järgmisi üliõpilastöid: referaat, labortöö, ainetöö, kursusetöö, kursuseprojekt, bakalaureusetöö, magistritöö, doktoritöö. Referaat on probleemi või teema kokkuvõtlik teadusalane ülevaade, mille koostamine põhineb eelkõige kirjandusallikate uurimisel. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süvendada üliõpilase oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust. Vajalik on esitada kokkuvõte, mis sisaldab nentivat, järelduslikku ja soovituslikku osa (kõik osad kokkuvõtte loetelus esitatakse numbriliselt järjestatult, sisaldades viitesõnu, nt ...võib, saab järeldada, ...on soovitav). Labortöö on õppeaines teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks praktiline iseseisev uurimustöö, mis vormistatakse tööülesannete ja...
Märksõnad: mineärg, lühend, pealkirjad, bakalaureusetöö, uurimis, magistritöö, viide, lõputöö, kursuseprojekt, lühendid, emü, suurtähtedega, kursusetöö
Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
174 allalaadimist, 0 arvamust
17
Tartu Kutsehariduskeskus Osakonna nimi Eesnimi Perenimi TÖÖ PEALKIRI Töö liik Juhendaja Nimi Perenimi Tartu 2009 1. VORMISTAMINE 1.1. Üldnõuded Tartu KHK õppekavade kohaselt koostatavad kirjalikud tööd (referaat, kursusetöö, lõputöö, praktika aruanne) vormistatakse teadustööde nõudeid arvestades. Töödes on kindlad alajaotised järgmises järjestuses: • Tiitelleht • Sisukord • Sissejuhatus • Sisu peatükkidena • Kokkuvõte • Kasutatud kirjandus • Lisad (vastavalt vajadusele) Õpilastööde vormistamisel tuleb järgida järgmisi üldisi nõudeid. 1. Töö trükkida arvutil Wordi või Writeri dokum...
Märksõnad: vorming, office 2007, pealkirjad, viide, avaleht, panda, numbrid, lühend, internet, tabelid, turg, intervjuu, online, tsitaat, loend, real, pealkirjade
Kontoritöö tarkvara - Kutsekool
29 allalaadimist, 0 arvamust
76
...ioon mingis teadusvaldkonnas. Nendes töödes selgub üliõpilaste oskus iseseisvalt probleeme püstitada ja neid lahendada ning anda soovitusi oma eriala praktiliste küsimuste lahendamiseks. „Sügava ja täpsema mõtlemise ja õppimiseni jõuad enam kirjutamise kui vaid lugemise ja kuulamise abil.“ (Longa 1987; tsit. Lindberg 2001 järgi). Õppeperioodi vältel koostatakse järgmisi kirjalikke töid: seminaritööd (esseed, referaadid, mõistekaardid, portfooliod, miniuurimistööd, praktikatööd jms), praktika aruanne, kursusetöö ja diplomitöö. Käesoleva juhendi eesmärk on anda üliõpilastele ja õpilastele (edaspidi üliõpilased) ülevaade kirjalikele töödele esitatavatest rahvusvaheliselt tunnustatud teadustöö vormistamise nõuetest kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõuetest. Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendi väljatöötamisel on aluseks võetud Ameerika Psühholoogia Assotsiatsiooni (A...
Märksõnad: järg, diplomitöö, õendus, kursus, pealkirjad, kursusetöö, numbrid, toimetaja, kogumik, tabelid, seminaritöö, miniuurimistöö, peatükidpekava
Eesti keel - Kutsekool
151 allalaadimist, 1 arvamus
18
KUIDAS KOOSTADA REFERAATI? SISSEJUHATUS Selle referaadi teemaks on „Kuidas koostada referaati?” ning annabki vastuseid sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võiks/tuleks neis kirjutada. Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamis...
Märksõnad: järg, lühend, sulg, referaadi vormistamine, tamm, pealkirjad, resümee, mõõtühik, põhiosa, veerg, koma, viide, tabelid, koolon, real, täiend
Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
20
...ada uurimistöö allikatega töötamise ja andmete kogumise kogemusi; - arendada korrektset kirjalikku väljendusoskust; - õppida uurimistööd korrektselt vormistama. Õpilaste uurimistööde peamised liigid on referaat ja uurimus. Ka essees võib leida uurimistöö elemente ning ka seda nimetatakse mõnikord õpilaste uurimistöö liigina. Referaat on lihtsaim uurimistöö, seepärast ongi suur osa õpilastöid referaadid. Referaat koondab ja süstematiseerib olemasolevat infot, uurimus aga esitab uudseid teadustulemusi. Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige allikate uurimisele. Referaadi ülesanne on anda ülevaade mõnest nähtusest või probleemist algupäraste tekstide põhjal. Referaat ei ole koopia, s.t tekstist tuleb otsida olulised ideed, mis antakse edasi oma sõnadega. Referaat esitab eri autorite seisukohti ja võrdl...
Märksõnad: kogumik, viide, viitamine, lühend, toimetaja, komisjon, kunst, pealkirjad, koma, real, katastroof, achilleus, loend, lõpparuanne, tsitaat, pääste
Uurimistöö - Keskkool
69 allalaadimist, 1 arvamus
17
Kinnitatud Loodusteaduste osakonnas oktoobris 2008 Loodusteaduste osakonna bakalaureusetööde koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend Loodusteaduste osakonna bakalaureuseõppekavad lõpevad bakalaureuseöö (edaspidi BT) kaitsmisega. Mistahes lõputöödega, sh BT-ga seonduv on TLÜ Õppekorralduse eeskirjas kajastatud alapunktides 346-378 ja käesolev juhend on selle täiendatud rakendusvariant Loodusteaduste osakonnas. (http://www.tlu.ee/files/arts/238/OKE_t4f1201665ddccd3a69587f95b5324a90.pdf). BT on iseseisev teaduslik-metoodiline uurimistöö. Keskkonnakorralduse ning ainedidaktika vallas tehtav BT võib olla ka arendusliku (projekti) iseloomuga teaduslikel alustel koostatud iseseisev metoodiline töö. Vastavalt õppekavale on BT maht 4 või 6 AP ...
Märksõnad: uurimis, õppekava, kask, retsensioon, viide, tabelid, komisjon, pealkirjad, keemia, vilsandi, numbrid, võõrkeel, kuusk, näidis, viitamine, loend, kogumik
Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
72 allalaadimist, 0 arvamust
21
...stamise kirjeldus on toodud kolmandas peatükis Kursusetöö koostisosad orienteeruv maht ja hindamine on toodud lisas 1 Teoreetilise uurimuse kirjanduse ülevaade korral moodustub sisukord järgnevalt: kokkuvõte koostatakse miniuurimistöös kursusetöös ja diplomitöös ; võõrkeelne inglis või saksakeelne kokkuvõte koostatakse diplomitöös; lühendite loetelu vajadusel ; sissejuhatus; uurimistöö metoodika referaadi korral on metoodika kirjeldus sissejuhatuses siis eraldi peatükki ei koostata ; teoreetilise uurimuse peatükkide ja alapeatükkide pealkirjad; arutelu; järeldused; kasutatud kirjandus; lisad numbrid ja pealkirjad 3 5 Sissejuhatus Sissejuhatus on lühike ja konkreetne ning sisaldab: teema valiku põhjendust: uurimistöö tausta kirjeldus ja selge uurimisprobleemi sõnastus; töö eesmärki uurimisülesandeid või –küsimusi; metoodika kirjeldust ainult referaadi k...
Märksõnad: environment, child, lühend, mental, kogumik, toimetaja, õendus, development, kursusetöö, environmental, express, science, mother, burns, inglis
Uurimustöö metoodika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
125 allalaadimist, 2 arvamust
52
...ustööl on kõrgkoolide õppekavades alati olnud oluline koht. Formaalsest küljest tähistab üliõpilase poolt kirjutatud ja kaitstud töö ühe taseme saavutamist kõrghariduses. Seega on üliõpilase teadustöö formaalseks eesmärgiks akadeemilise kraadi või diplomi saamine, mis tähistab teaduslikku või kutsealast kvalifikatsiooni ja on samas eelduseks õpingute jätkamiseks kõrgemal tasemel. Osa üliõpilastöödest, nagu referaadid ja esseed, on arvestus- või eksamitöödena kasutusel mitmete aineprogrammide täitmisel. Sisulisest küljest võib üliõpilastööde eesmärgid jagada kaheks. Üliõpilastöödega luuakse: 1. teaduse või arendustegevuse seisukohalt uus teadmine, 2. võimalused üliõpilaste professionaalseks arenguks. Professionaalse arengu seisukohalt on ülimalt tähtis argiteadvusliku teadvuse kujunemine professionaalseks, mis väljendub a) tegevusalase e instrumentaalse, b) sotsiaalse ja c) reflek...
Märksõnad: kasvatusteadus, uurimis, hüpotees, kraad, uuring, õppekava, lõputöö, loogika, seade, kriteerium, hüpoteesid, magistritöö, mõistetav
Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
294 allalaadimist, 3 arvamust
21
... essee, õpimapp, kursuse töö, bakaureusetöö, magistritöö jne. Käesolevas peatükis keskendutakse neist kahele enam kasutatavale – referaat ja essee. 2.1 Referaat Referaat on teatud probleemi või teema süstemaatiline ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate (raamatud, artiklid ajakirjanduses) ja elektroonsete (Internet) materjalide uurimisele. Referaat koostatakse mitme alusteksti põhjal. Referaadi koostamise eesmärk on saada erialase kirjanduse või materjalide otsimise ja töötamise kogemusi, õppida korrektset kirjalikku väljendusoskust (teaduskeelt ja erialast terminoloogiat), omandada töö korrektse vormistamise nõuded. Referaat ei piirdu üksnes materjali refereerimisega, vaid referaadis tuleb esitada ka töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Seega esitab refereerija teksti oma sõnadega, tsiteeritakse ainult olulisemate mõistete definitsioone. Referaadis tuleb alati viidat...
Märksõnad: lühend, jänes, pealkirjad, viide, keila, põhiosa, illustratsioon, uuring, tabelid, araabia, loetelud, tiitelleht, leheküljed, real, koma, peatükid
Informaatika - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
43
.......................................................................................12 Vormingu eemaldamine ...........................................................................................................................12 Lõigu vormindamine (Avaleht (Home)) ......................................................................................................12 Rea- ja lõigu vahe.....................................................................................................................................13 Lõigu vormindamise ripploend ................................................................................................................13 Täpp-, nummerdatud ja mitmetasemeline loend (Avaleht (Home)) .............................................................14 Tabelduskohad ..............................................................................................
Märksõnad: ctrl, laad, vorming, loend, järg, jalus, kursor, infotöötlus, word 2010, dokument, style, hiir, joondus, avaleht, kordne, sata, nupp, reavahe, insert
52 allalaadimist, 2 arvamust
13
... Sisukord Sissejuhatus Töö põhisisu oma peatükkide ja alajaotustega (Teoreetiline osa ja uurimuslik osa) Kokkuvõte Kasutatud kirjandus Lisad Tiitelleht Tiitellehelt on töö esimene lehekülg, millel on ära toodud järgmine informatsioon: Kooli nimetus (suurtähtedega) Klass (väiketähtedega) Töö autori ees- ja perekonnanimi (väiketähtedega) Töö peakiri (suurtähtedega, fondi suurus 18- 24pt) Töö üldnimetus (uurimistöö) Töö juhendaja andmed (ees- ja perekonnanimi, ametikoht) Töö tegemise koht ja aasta Sõltumata sellest, kus ja millal töö valmis kirjutatakse, märgitakse valmimiskohaks Tsirguliina ning –ajaks selle kaitsmisele tulemise aasta. Tiitellehel ei panda lausete lõppu punkti ega koma töö valmimise koha ja aasta vahele. Tiitellehe võib vormi...
Märksõnad: pealkirjad, tabelidntervjuu, araabia, pealkirjade, kogumik, real, koma, näidis, autorid, viide, suurtähtedega, leheküljed, reklaam, vadi, viimistlemine
Uurimistöö alused - Keskkool
89 allalaadimist, 0 arvamust
4
REFERAADI VORMISTAMISE NÕUDED: Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest). Referaadi maht on 10 lehekülge, millest 5 lk on sisulisi peatükke, ülejäänud: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud kirjandus. Kasutada tuleb vähemalt 10 erinevat allikat ja vähemalt 3 neis peavad olema raamatud. Õpikuid referaadi tegemisel ei kasuta!!! Töö esitatakse valge A4 formaadis paberi ühel poolel • Kiri Times N...
Märksõnad: viide, põhiosa, tsitaat, pealkirjad, tiitelleht, viitamine, initsiaal, originaal, table, vahtre, lühitutvustus, peterson, koma, milleni, aastaarvu
Eesti keel - Keskkool
30 allalaadimist, 1 arvamus
5
1 Kirjalike õpilastööde vormistamine Teadustöödes on kindlad alljaotused, mis on paigutatud teatud järjestuses: -tiitelleht, -resümee (lõputöödel), -sisukord, -lühendite loetelu (vajadusel), -sissejuhatus, -töö põhiosa (jaotatakse peatükkideks ja nende alajaotusteks), -kokkuvõte, -kasutatud kirjanduse loetelu, -registrid (vajadusel), -lisad (vajadusel). • Tööd vormistatakse arvutil: ? A4 formaadis, ? ühepoolsel paberilehel, ? kirjatüüp Times New Roman, ? arvutikirja suurus 12 punkti, ? reavahe 1,5. • Lehe servad jäetakse vabaks: ? vasa...
Märksõnad: pealkirjad, pealkirjade, resümee, põhiosa, tabelid, veerg, leheküljed, numbrid, tamm, tableirjed, näitaja, alapealkiri, araabia, põhitekst, vormindus
Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
24
...olulisest, kogutud materjali süstematiseerida, analüüsida, tulemusi interpreteerida ning järeldusi teha. Varem ilmunule tuleb natuke uut teavet lisada, st midagi ise välja uurida. Uurimistöö pole referaat, kus antakse üksnes kokkuvõtlik ülevaade avaldatud tekstidest. Selleks, et kirjutada uurimistööd, peab olema probleem või huviobjekt, mida või keda uuritakse. Ka kirjanduse põhjal koostatud uurimistöö erineb referaadist selle poolest, et uurijal on probleemipüstitus. 1.1. Mis on probleem? Probleem on lahendust nõudev küsimus või raskesti lahendatav ülesanne. Teiste sõnadega uurimisülesanne. Uurimistöö teostaja peab enesele ise püstitama küsimused, valima neist välja jõukohasemad ning leidma iseseisvalt (juhendaja toetusel) vastused. 1.2. Kuidas seada eesmärki? Töö kirjutajal peab olema kindel eesmärk, mida ta tahab oma tööga öelda/näidata, kuhu ta tahab välja jõuda. Kui pr...
Märksõnad: pealkirjad, valim, intervjuu, viide, uuring, viitamine, põhiosa, lühend, uurimistööd, kogumik, pealkirjade, näidis, film, tiitelleht, numbrid, käsikiri
Uurimustöö - Põhikool
6 allalaadimist, 0 arvamust
24
... kõigepealt programm, millega see dokument on tehtud ja seejärel avatakse selles programmis soovitud dokument. Sarnaselt avaneb dokument ka Windows Exploreri vastavatest kataloogidest. § Teine võimalus mingi programmi või dokumendiga töö alustamiseks on kasutada nuppu Start. Klõpsutades nupul Start, avaneb Start menüü. Vaatleme siin kõigepealt kahte programmide/dokumentide käivitamise/avamise võimalust: § Documents - klõpsutades sellel valikul, ilmub nimekiri viimati kasutatud dokumentidest. Klõpsutades edasi dokumendi nimel käivitatakse programm, milles dokument on tehtud ja avatakse see dokument käivitatud programmis. § Programs - klõpsutades sellel valikul, avaneb nimekiri alammenüüdest ja programmidest. Alammenüü nime taga on pisike nooleke. Liikudes sellisele valikule, avaneb uus alammenüü. Kui valiku taga pole noolekest, on tegu viitega programmile ja tehes nüüd sellisel valikul hiirega ühe klõ...
Märksõnad: dokument, menüü, table, nupp, kursor, programmi, laad, data, vorming, real, insert, style, jalus, microsoft, ctrl, joondus, nool, loend, loetelud, layout
Arvuti õpetus - Põhikool
163 allalaadimist, 8 arvamust
8
REFERAAT On lühiülevaade senistest uurimistulemustest. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid. Referaadis on oluline info kogumine, selle üldistamine, ka korrektne kirjalik väljendusoskus ja ÕIGE VORMISTAMINE. Ülevaatereferaadis ei pruugi kirjutaja oma arvamusi ega seisukohti esitada. Kui referaat eelneb teatud probleemi süvakäsitlusele, on soovitav esitada järeldused ning omapoolne arvamus. Referaadi maht ulatub 10 - 15 leheküljeni. REFERAADI KOOSTISOSAD 1. Tiitelleht 2. Sisukord 3. Sissejuhatus 4. Töö põhiosa 5. Kokkuvõte 6. Kasutat...
Märksõnad: tiitelleht, sõnastus, peatükid, jooniste, initsiaal, pealkirjade, jaotused, postimees, keetmine, rahvad, maailma rahvad, book, country, viidatud allikad
Eesti keel - Põhikool
80 allalaadimist, 1 arvamus
8
Märksõnad: alapealkiri, tabelid, viitamine, näidis, tiitelleht, viide, kaitsekõne, sisuline, meetodid, hüpotees, kask, haridus, pealkirjad, resümee, diagrammid
Uurimistöö - Keskkool
255 allalaadimist, 0 arvamust
23
...ess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. Uuring- lühiajaline v. ühekordne andmete kogumine, piiratud mahuga uurimisülesanne. Uurimus- trükis ilmunud v. kirjalik uurimistöö. Kodu-uurimistöö- on uurimuslik töö, mille temaatikaks on oma kodukandi v. mõne muu piirkonna(nii ajaloo kui tänapäeva, loodus- kui inimkeskkonna) uurimine. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid Essee- lühike probleemirikas kirjutis, probleemkirjutis, vabas vormis mõttearendus mingil konkreetsel teemal. Essee koosneb kolmest peamisest osast: sissejuhatus, teema arendus ja lõpetus. Essee kui teaduskirjandi oluline struktuurielement on probleem, mis sõnastatakse ...
Märksõnad: hüpotees, eesm, menüü, slaidi, poster, pealkirjad, tühik, esitlus, insert, uurimistööd, viide, pealkirjade, näidis, põhiosa, jooniste, viitamine
132 allalaadimist, 1 arvamus
3
REFERAAT.. .. lühikokkuvõte teose sisust või mingi valdkonna senistest uurimistulemustest; eri allikate põhjal tehtud kokkuvõtlik ülevaade. Referaadis on oluline • informatsiooni kogumine • läbitöötamine • valimine • esitamine Kuidas koostada referaati? 1. Kui sulle on ette antud laiem valdkond (nt loomad), mitte konkreetne teema, tuleb esmalt teema piiritleda ja teha endale selgeks, millest täpselt referaati koostad (nt Eesti kaslased). Liiga laia teema puhul võib materjali koguneda väga palju ning töö laiali valguda. 2. Seejärel kogu teem...
Märksõnad: rahvakalender, kombed, eesti rahvakalender, tühik, viide, jutumärgid, sulud, kirjavahemärgid, tiit hennoste, viitamine, rahvalaulud, tänapäev
Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
5
Referaadi koostamise juhend Mis on referaat? Referaat kokkuvõte mingist teemast. Selle kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist. Referaadis tuleb oma sõnadega välja tuua kõige olulisem ehk refereerida loetut. Kui pikk on referaat? Referaadi pikkuseks on 3-10 lehekülge, sõltub õpilase vanusest ja õp...
Märksõnad: viide, põhiosa, kask, viitamine, peatükid, tiitelleht, kuusik, aastaarvu, põder, mõistetav, koma, albert, autorikaitse, haridus, imetajad, didaktika
Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
2
MIS ON REFERAAT? Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse olemasolevate tekstide uurimisele. Alustekstide sisu antakse edasi lühidalt oma sõnadega. Hea referaat on sisukas, hea sõnastusega ja korrektselt vormistatud. Referaadi maht on kuni 10 lehekülge (1. - 3. kl – sisu min 2 lk; 4. - 6. kl - sisu min 3 lk, 7. - 9. kl sisu min 5 lk), millest 5 lehekülge on tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud materjalid. Lisasid mahu sisse ei arvestata. Töö esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4, soovitavalt kiirköitjas. Vormistatakse 1.- 4. kl: käsitsi või arvutis, 5.- 9. kl arvutis (kirjatüüp Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, reavahe 1,5; servad ühtlustatud). Lehekü...
Märksõnad: tiitelleht, näidis, numbrid, põhitekst, joondus, sõnastus, peatükid, põhiosa, panda, allkiri, sirged, lehekülje numbrid, sisukas, tabelid, skeemid
Ajalugu - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
59
KORDAMINE EESTI KEELE EKSAMIKS Silp koosneb ühest või mitmest häälikust. Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu kaashäälikut kõrvuti, siis kuulub ainult viimane neist järgmisse silpi: tul-la, kur-vad, kind-lam, mars-si-ma, mürts-ti; 3. (üli)pikk täishäälik või diftong kuulub tavaliselt ühte silpi: pii-lub, suu-bu-ma, lau- lud, toa, lui-tu-nud; kui kahe vokaali vahelt läheb morfeemipiir, siis kuuluvad nad ka eri silpidesse: ava-us – ava on tüvi, us on tuletusliide; 4. kol...
Märksõnad: häälik, nimisõna, täiend, ioon, ants, rand, lahku, kont, täishäälik, võõrsõna, kunst, omastav, aare, suurtäht, president, õud, graaf, kiir
Eesti keel - Keskkool
64 allalaadimist, 2 arvamust
4
...ustekstist lähtuva informatsiooni töötlemise viis, mis eeldab täielikku objektiivsust. Hea refereering vahendab mõtteid lühidalt, täpselt ja arusaadavalt. Refereerimine on parim võimalus, et sundida end loetust aru saama. Ilma teksti mõistmata pole võimalik refereerida. Refereerimist tuleks alustada põhiidee leidmisega. Refereering peab olema lühike ~1/10 tekstist. Uurimus Uurimus on mõnevõrra keerukama struktuuriga kui referaat, põhiliselt seetõttu, et ta peab andma loogilise ülevaate niihästi probleemis varasematest käsitlustest kui ka autori uurimustöö tulemustest. Uurimustöö esitatakse sageli umbisikulises tegumoes ning teadusteksti stiil peab olema selge, täpne ja kiretu. Uurimustöö tekst peab olema üheselt mõistetav, olevikku ja minevikku ei tohi kasutada läbisegi. Uurimus tavaliselt jaguneb kolmeks: 1. Ülevaade varasematest käsitlustest 2. Meetodi ja uuritava materjali tutvustus 3...
Märksõnad: tähesuurus, kogumine, refereerimine, kogumik, laine, eesti loodus, feminism, viitamine, tsiteerimine, pealkirjade, tsitaat, veljo, aidi, mõned näited
Eesti keel - Keskkool
44 allalaadimist, 0 arvamust
3
Märksõnad: resümee, pealkirjad, põhiosa, lõputöö, araabia, mõõtühik, arve, koma, lühendid, käsiraamat, aastapäev, karl xii, viide, refereerimine
10 allalaadimist, 0 arvamust
3
Juhend 9.klassi keemia referaadi kirjutamiseks. Töö eesmärgiks on õppida korrektselt vormistama lühikesi kokkuvõtteid keemiaalastest teemadest. • Töö maht Töö pikkus peab olema minimaalselt 1000 sõna (see on arvutitekstis tähesuurusega 12 ja reavahega 1 umbes 4 - 6 A4 formaadis lehte). Lisandub tiitelleht ja kasutatud kirjanduse leht. Seega on töös kokku vähemalt 6 – 8 lehte. Töösse võib lisada pilte ja jooniseid, kuid sel juhul peab arvestama, et tekstiosa ei lüheneks. Töös peab...
Märksõnad: fotograafia, keemia, tiitelleht, pealkirjad, mustand, parfüüm, numbrid, teekond, alapealkiri, bioloogia, didaktika, korrektne, töö kirjutamine, autorid
Keemia - Põhikool
53 allalaadimist, 0 arvamust
8
... lehekülje lisamine 1. Ava menüü – LISA 2. Vali rippmenüüst –PIIR 3. Klõpsa OK NB. Uus lehekülg tekib sinna kus sinu kursor vilgub Töö vormistamine Sissejuhatusse kirjutatakse oma töö eesmärk ja kuidas see saavutatakse. (lühike iseloomustus) Kokkuvõttesse kirjutad lühiülevaate oma tööst, kas sa said oma tööga omale püstitatud eesmärgi saavutatud Referaadiks vajalikud lehed: 1. Tiitelleht 2. Sisukord 3. Sissejuhatus 4. Teemade arendused 5. Kokkuvõte 6. Kasutatud materjal . 5 Nõuded referaadile või uurimustöödele 1. Vali kirjastiiliks Times New Roman 2. Kirja suuruseks vali 12pt 3. Teksti joonduseks vali Rööpjoondus 4. Pilt joonda tekstis vasakule poole ja ära vii tekstist välja! Sisukorra moodustamine 1. Kõigepealt kujunda ...
Märksõnad: ctrl, menüü, kursor, tiitelleht, juhiabi, vorming, sajandivahetus, tühik, paigutus, mulle meeldib, elulookirjeldusllkiri, koopia, kandidaat, ülaindeks
Arvuti õpetus - Põhikool
30 allalaadimist, 0 arvamust
46
Arvuti tark- ja riistvara Arvuti (PC, raal, kompuuter ...) on kahest osast koosnev süsteem, mis on määratud info töötlemiseks. Arvuti osad on: • tarkvara (software) kõik arvutis infot töötlevad programmid • riistvara (hardware) -nn. “käegakatsutav” osa : monitor, hiir, korpus jms ... Riistvara liigitakse otstarbe põhjal *sisendseadmed -> nendega sisestatakse andmed arvutisse klaviatuur, hiir, skänner, mikrofon *väljundseadmed -> nende kaudu väljastataks...
Märksõnad: internet, table, veerg, server, insert, protokoll, printer, aktiv, monitor, data, sort, pakett, ruut, nupp, delete, lahter, koodid, kaust, korpus, domeen
Arvuti õpetus - Põhikool
19 allalaadimist, 0 arvamust
4
REFERAAT • põhineb olemasolevatel tekstidel, • annab lühidalt edasi alustekstide sisu, • tekstid antakse edasi oma sõnadega, ainult olulisemad mõisted esitatakse definitsioonina, • kasutatud materjali loendisse tuleb alati kirjutada alustekstide autorid, pealkirjad, ilmumisandmed REFERAADI VORMISTAMINE ARVUTIS Vormindusnõuded Referaat koosneb järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, sisulised peatükid, kokkuvõte, kasutatud materjalid ja lisad. Referaadi maht on 10 lehekülge, millest 5 lehekülge on sisulisi peatükke, ülejäänud 5 on tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud materjalid. Lisasid mahu sisse ei arvestata. Kõik kirjalikud tööd esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297x210). Lehekülj...
Märksõnad: tekstid, tiitelleht, pealkirjad, aidi, vallik, lõigud, lembitu, palamets, kodulehekülg, tele2, lehola, postimees, ants, tõstamaaad keskajal
Informaatika - Keskkool
54 allalaadimist, 2 arvamust
91
MS Excel 2007 TOC o 1 3 h z u HYPERLINK l Toc231304013Töö alustamine PAGEREF Toc231304013 h 6 HYPERLINK l Toc231304014Ekraanipilt PAGEREF Toc231304014 h 6 HYPERLINK l Toc231304015Töövihikud ja töölehed PAGEREF Toc231304015 h 6 HYPERLINK l Toc231304016Veerud read ja lahtrid – nendest koosnevad töölehed PAGEREF Toc231304016 h 7 HYPERLINK l Toc231304017Tabeli salvestamine PAGEREF Toc231304017 h 7 HYPERLINK l ...
Märksõnad: vorming, menüü, veerg, nupp, lahter, loend, koma, vormindamine, laad, excel, avaleht, numbrid, vormindus, tühik, kursor, arve, ctrl, ikoon, joondus
Informaatika - Keskkool
105 allalaadimist, 3 arvamust
6
... teema lühike kokkuvõte, mille tegemisel sa kasutad kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, õpikuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või internetilehekülgi. Referaat ei ole kirjand, milles võib kogu jutu kirjutada oma peast. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist, vaid selle lühendamist ning olulise väljatoomist ehk refereerimist. Kui pikk on referaat? Referaadi pikkuseks on 3-10 lehekülge, sõltub õpilase vanusest ja õpetaja nõudmisest. Üldjuhul on referaat 10 lk pikk: Referaat koosneb järgmistest osadest: 1.lehel: Tiitelleht 2.lehel: Sisukord 3.lehel: Sissejuhatus: 4.-8.lehel: Sisulised peatükid 9.lehel: Kokkuvõte 10.lehel: Kasutatud materjalid Referaat põhineb olemasoleva(te)l teksti(de)l Refereerija esitab teksti oma sõnadega, tsiteeritakse ainult olulisemate mõistete definitsioone Referaadis tuleb alati viidata alusteksti autorile,...
Märksõnad: pealkirjad, kirjand, internet, tiitelleht, põhiosa, peatükid, numbrid, kunst, allkiri, kivirähk, tabelid, pealkirjade, suurtähtedega, illustratsioonid
Eesti keel - Põhikool
26 allalaadimist, 0 arvamust
2
...äiendlauses nt: Kõik, kes (on) töö lõpetanud võivad minna. Kontekstellipsi korral on oluline välja jäetava sarnasusega olemasolev nt:Mari joonistas lille ja Jüri (joonistas) vaasi. 4. Mis on fraas? Fraas on sõnaühend , mis täidab lauses mingit kindlat rolli( on alus, sihitis, määrus või öeldistäide). Fraas on tervik ja pole oluline kas ta koosneb ühest sõnast või kümnest nt: Kass püüdis hiire. 5. Lauselühend. 1. des- ja mata-lühend Koma oleneb tuuma asukohast – Jõudes koju, helista. / Koju jõudes helista. 2. Määruseline nud-, tud-lühendi puhul kasutatakse koma, olenemata peasõna asukohast. (millal?) Jõudnud koju, istus isa kohe tugitooli. / Viimaks ajalugu õpitud, hakkasin koristama. 3. Lauselühend aluse ja öeldise vahel eraldatakse kahelt poolt komaga. Maarit, hoolsasti harjutades, võib võistluse võita. 4. Iseseisev nimetav ehk verbita lauselühend on peasõnata ning eraldatakse kahelt poolt...
Märksõnad: täiend, koma, käänd, lisand, käändervallause, laused, otsekõne, täiendi, sidesõna, omadussõna, fraas, mata, lühend, kiil, pealause, asesõna
Eesti keel - Keskkool
173 allalaadimist, 3 arvamust
7
...av, analüüsiv • Ennustav Plagiaat (loomevargus) Plagiaati kaitsmisele ei lubata ja tööd ei arvestata. Töö ei tohi olla varastatud ega maha kirjutatud. Vormilised nõuded uurimusele • Tekst on umbisikulises tegumoes (n: töös käsitletakse) või kindla kõneviisi ainsuse kolmandas isikus (n: töö autor käsitleb). Halb vorm on mina/meie. • Arvud, numbrid Ühekohalised sõnaga Kahe- ja enamakohalised numbritega Suured arvud numbri ja sõnaga – 2 miljonit Käändelõppe numbritele ei lisata • Kaitsmisele esitatakse töö paberil. • Formaat A4 • Kiri Times New Roman • Kirja suurus 12pt • Reavahe 1,5 • Teksti servad mõlemalt poolt joondatud 2,5 cm ülalt ja alt 2 cm paremalt Kokku lepitud töörühma koosolekul 21.09.2011. 3-4 cm vasa...
Märksõnad: alapealkiri, initsiaal, intervjuu, pealkirjad, numbrid, tiitelleht, hüpotees, reavahe, toimetaja, suurtähtedega, lühend, psühholoogia, viidatud allikad
Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
58
Eve Alender, Kairit Henno, Annika Hussar, Peeter Päll, Evar Saar NIMEKORRALDUSE ANALÜÜS Haridusministeeriumi ja Eesti Keele Instituudi koostööleping 10-10/346 (2002) Eesti Keele Instituut Tallinn 2002 SISUKORD 1 Sissejuhatus ............................................................................................... 3 2 Nimekorraldusest üldiselt ......................................................................... 4 3 Isikunimed ................................................................................................. 6 3.1 Isikunimede kujunemine ......................
Märksõnad: perekonnanimed, vald, keelsed, komisjon, kohanimed, isikunimed, eesti nsv, eesnimed, perekonnaseadus, berg, siseminister, siseministeerium, teataja
13 allalaadimist, 0 arvamust
10
EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut NÄIDE KURSUSETÖÖ VORMISTAMISE KOHTA Referaat õppeaines Xxxxxxxxxxxxxx Koostaja: Anett Saron Juhendaja: lektor Mihkel Mets Tartu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS See on näide, kus väikeste tekstilõikude peal tuleb rakendada EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituudis kehtestatud üliõpilastööde vormistamise reegleid järgides .pdf failina esitatud näidet. See on näide, kus vä...
Märksõnad: dokument, menüü, kast, ctrl, nupp, tühik, jalus, kursor, vorming, tööriistariba, kombinatsioon, windows, kuup, pealkirjade, automaatne, nool
18 allalaadimist, 0 arvamust
3
... samas informatiivne ja ammendav. Pealkiri s?nastab t?? p?hitulemuse(d) ja/v?i osundab antud uurimist?? p?hieesm?rgile ja/v?i p?hik?simus(t)ele. Tihti kasutatakse kahelauselist kooloniga eraldatud pealkirja: esimene osutab laiemale probleemile, teine p?stitab konkreetse kitsama k?simuse v?i tulemuse. Sisukord J?lgige, et toodud pealkirjad vastaksid t?pselt t??s esitatud pealkirjadele. Sissejuhatus Sissejuhatus on soovitavalt l?hike (1-3 lk). Jaguneb kolmeks alaosaks, mis suunavad lugeja ?ldiselt konkreetsele: (a) Alustatakse probleemi laiema tausta kirjeldusega. (b) Seej?rel tutvustatakse konkreetset kitsamat seni lahendamata v?i vaieldavat probleemi/probleeme antud vallas, mis k?esoleva uurimust??ga on otseselt seotud. (c) L?puks ?eldakse l?hidalt ja v?imalikult konkreetselt, mida kavatseti antud uurimist?? k?igus nende probleemide selgitamiseks ?ra teha: p?stitatakse uurimist?? eesm?rk(id) ja t??h?potees(id). Sissejuhatuses p?stita...
Märksõnad: uurimis, eesm, tabelid, jooniste, viidetega, detailne, pealkirjad, arve, kirjed, panda, raivo, teoreetiline, andmeid t, tiitelleht, informatiivne, meetodid
Informaatika - Keskkool
40 allalaadimist, 0 arvamust
1
Uurimustöö ja referaadi vormistamine 1. Uurimistöö teema peab olema määratletud pealkirjaga (näiteks, Kus talvituvad minu kodukohas pesitsevad linnuliigid?) 2. Uurimistöö/refedaai osad: SISUKORD – selles tuuakse ära kõigi töö üksikute alajaotuste täielikud pealkirjad koos leheküljenumbritega. SISSEJUHATUS – töö kirjutamise eesmärk, uurimusobjekt, kasutatud meetodid. TÖÖ PÕHIOSA – jaotada peatükkideks ja alapeatükkideks – selles iseloomustatakse uurivat objekti, an...
Märksõnad: põhiosa, reavahe, pealkirjad, tiitelleht, allkiri, formaat, allkiri, tekst kirj, märksõnad, ladinakeelsed nimetused, oskussõnad, lõppus, meetodid
Eesti keel - Keskkool
42 allalaadimist, 1 arvamus
40
... Tabelite raamjooned PAGEREF Toc228260638 h 19 HYPERLINK l Toc228260639 20 Töölehe lahtrite vormindamine PAGEREF Toc228260639 h 19 HYPERLINK l Toc228260640 21 AutoFormat PAGEREF Toc228260640 h 23 HYPERLINK l Toc228260641 22 Format Painter PAGEREF Toc228260641 h 24 HYPERLINK l Toc228260642 23 Stiilid PAGEREF Toc228260642 h 24 HYPERLINK l Toc228260643 24 Lahtrite vormistamine PAGEREF Toc228260643 h 25 HYPERLINK l Toc228260644 25 Vead PAGEREF Toc228260644 h 25 HYPERLINK l Toc228260645 26 Arvutamine valemite abil PAGEREF Toc228260645 h 26 HYPERLINK l Toc228260646 27 Summeerimine PAGEREF Toc228260646 h 28 HYPERLINK l Toc228260647 28 Valemi kopeerimine PAGEREF Toc228260647 h 28 HYPERLINK l Toc228260648 29 Viited teistele toolehtedele PAGEREF Toc228260648 h 28 HYPERLINK l Toc22826...
Märksõnad: excel, data, menüü, veerg, graafik, rist, kursor, dialoog, lahter, vorming, funktsioon, vihik, programmi, insert, dokument, style, vormindamine, nupp
Arvutiõpetus - Kutsekool
150 allalaadimist, 2 arvamust
3
.... Peatükkide pealkirjad kirjutatakse tavaliselt suurte tähtedega. Põhijaotised nummerdatakse araabia numbritega. Iga põhijaotise sees nummerdatakse samal viisil, jättes tähise sisse ka põhijaotise numbri. Esimese astme alljaotise sees alustatakse jälle uut nummerdust jne. Numbrite vahel ja tähise lõpus (jaotise alguses) on punkt. Kui tähisele osutatakse tekstis, siis selle lõpus punkti ei ole (nt punkti 2.3.2 kohaselt). Referaadi, sisukorra, sissejuhatuse, samuti kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ette jaotise numbrit ei kirjutata. Lisad loetletakse sisukorras ühekaupa. Iga peatükk algab uuelt leheküljelt. Kõik leheküljed, sealhulgas kirjanduse loetelu ja lisad, nummerdatakse ühtsesse numeratsiooni. Esimene on tiitelleht, millele numbrit ei kirjutata. Lehekülje numbrit ei kirjutata ka sisukorrale, mida alustatakse põhijaotise pealkirjaga. Leheküljenumber paikneb lehekülje alumisel veerisel. 4. Tekst ...
Märksõnad: viide, põhiosa, pealkirjad, näidis, tsitaat, tiitelleht, murakas, virve, alver, candide, voltaire, edastada, tabelid, illustratsioonid, veeriku kool
Füüsika - Keskkool
6 allalaadimist, 0 arvamust
33
...us ? töö teksti kirjutamine ? töö vormistamine ja korrektuur ? töö esitlus ja kaitsmine UURIMISTÖÖ ALAJAOTUS ? Tiitelleht ? Sisukord ? Sissejuhatus ? Töö liigendamine peatükkideks ? Kokkuvõte ? Kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu ? Lisad ? Resümee TIITELLEHT ? Õppeasutuse täielik nimetus ? Autori ees-ja perekonnanimi ? TÖÖ PEALKIRI (suurtähtedega) ? Töö liik (uurimistöö, referaat vm) ? Juhendaja ees- ja perekonnanimi ? Töö valmimise koht ja aasta Kääpa Põhikool Õpilase ees-ja perekonnanimi UURIMISTÖÖ PEALKIRI Uurimistöö Juhendaja nimi Kääpa 2007 SISUKORD ? Sisukord tutvustab lugejat töö ülesehitusega ja annab teada, milliselt leheküljelt mida leida ? Sisukord paigutatakse töö ette, tiitellehe järele Sisukorra näidis SISSEJUHATUS ....................................
Märksõnad: viide, tühik, kask, internet, tiitellehtõhiosaõder, viitaminesühholoogaju, kuusik, juhtmotiiv, milleni, õpetamine, andrus, heateod, johannes
Eesti keel - Põhikool
92 allalaadimist, 4 arvamust
16
...protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. Uuring - lühiajaline v. ühekordne andmete kogumine, piiratud mahuga uurimisülesanne. Uurimus - trükis ilmunud v. kirjalik uurimistöö. Kodu-uurimistöö - on uurimuslik töö, mille temaatikaks on oma kodukandi v. mõne muu piirkonna (nii ajaloo kui tänapäeva, loodus- kui inimkeskkonna) uurimine. Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest). Uurimistöö ei tohi alla plagiaat (kellegi seisukohtade sõnasõnaline mahakirjutamine allikale viitamata, loomevargus). Uurimistöös võib kasutada uuritavat probleemi käsitlevaid refereeringuid erinevatelt autoritelt, kuid nende võrdlemise ja analüüsi käigus tuleb jõuda omapoolsete järeldusteni. Uurimistöö peab näitama õpilase iseseisva mõtlemise võimet veel uurimata (või...
Märksõnad: komisjon, viide, tühik, tiitelleht, resümee, pealkirjad, tsitaat, uurimistööd, originaal, põhiosa, diagrammid, vormistus, esitlus, slaidi, viitamine
Majandus - Keskkool
19 allalaadimist, 0 arvamust
4
...isallikad • Projekti oodatavad tulemused ja tähtajad 4. Ettevõtte ülevaade • Ettevõtte andmed, sh: ärinimi, ettevõtlusvorm, aadress, sidevahendid, registrinumber, asutamisaeg, tegevusalad, pangaarve number jms. • Lühike ajalugu, ärimissioon, eelnev ja praegune majandustegevus, sh turg, tooted ja sihtrühmad. • Praegune finantsseisund ja ettevõtte tulevikunägemus ehk visioon lähema 3-5 aasta jooksul. 5. Juhtkond, organisatsioon, personal ja omanikud • Juhtkonna liikmed, nende haridus, täiendõpe, varasem teenistuskäik (Lisa CV), osalus ettevõttes, jm oluline taustinformatsioon. • Organisatsioon ja personali struktuur (vt Skeem), suurus, kavlifikatsioon ja põhilised oskused. 6. Äriplaani iseloomustus • Äriidee konkreetne määratlus, äri tegevusvaldkonna ja äri kirjeldus, sh olulised arengusuunad ja tulevik, visioon ettevõ...
Märksõnad: äriplaan, äriidee, tasuvus, kasumiprognoos, real, rahavoogude prognoos, müügiprognoos, tulevik, visioon, personal, organisatsioon, keskkonna mõju
Laomajandus - Kutsekool
123 allalaadimist, 1 arvamus
59
... Juhendaja: Sander Karu, MBA Tartu 2006 SISUKORD SISSEJUHATUS ...................................................................................................................3 1. MAKSEVÕIME ANALÜÜSI TEOREETILISED ALUSED...........................................5 1.1. Maksevõime analüüsi meetodid...........................................................................12 1.1.1. Horisontaal-ja vertikaalanalüüs....................................................................12 1.1.2. Suhtarvude analüüs.......................................................................................15 1.2. Pankrotiohu hindamine .............................................................................................23 2. MAKSEVÕIME ANALÜÜS AS-is EVEN ................................................................27 2.1. ASi Even tutvustus.................................................
Märksõnad: maksevõime, suhtarv, varad, näitaja, likviidsus, suhtarvud, pankrot, käibevara, horisontaal, käibevarad, järg, investeering, ventilatsioon
Finantsjuhtimine - Akadeemia Nord
226 allalaadimist, 1 arvamus
24
.....................................................................5 2. TURUNDUSE INFOSÜSTEEM ..............................................................................7 3. TURUNDUSTEGEVUSE SENINE KORRALDUS.................................................8 4. ETTEVÕTTE TEGEVUSKESKOND JA ANALÜÜS...........................................11 4.1 Ettevõtte välis- ja sisekeskkond......................................................................... 11 4.2 Ettevõtte SWOT analüüs....................................................................................11 4.3 Sotsiaalsed..........................................................................................................12 4.4 Majanduslikud....................................................................................................13 4.5 Demograafilised...........................................
Märksõnad: puit, kokk, poliitika, töötaja, marketing, turg, tellimus, reklaam, personal, taktika, teenindus, hinnapoliitika, vald, liin, strateegiad, missioon
Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
243 allalaadimist, 1 arvamus
5
...IR 3.Klõpsa OK NB. Uus lehekülg tekib sinna kus sinu kursor vilgub Töö vormistamine Sissejuhatusse kirjutatakse oma töö eesmärk ja kuidas see saavutatakse. (lühike iseloomustus) Kokkuvõttesse kirjutatakse, mida sa oma tööga saavutasid. Millest oli jutt. Kas eesmärk sai täidetud? Näiteks: „Minu lemmikloom“ alateemad 1. Ajalugu 2. Omadused 3. Iseloom 4. Toitumine 5. Tervis 6. Kokkuvõte 7. Kasutatud materjal 5 Nõuded referaadile 1. Vali kirjastiiliks Times New Roman 2. Kirja suuruseks vali 12pt 3. Teksti joonduseks vali Rööpjoondus 4. Pilt joonda tekstis vasakule poole ja ära vii tekstist välja! Sisukorra moodustamine 1. Kõigepealt kujunda pealkirjad laadidega 2. Kontrolli, kus asub kursor (see vilkuv kriipsuke). Sisukord tekib just sinna, kus kursor parajasti asub. 3. Ava menüü LISA 4. Alammenüüst vali VIIDE 5. Seejärel klõpsa REGISTER, SISUKORD, LOENDID 6. Avanevast aknakesest vali sakike SISUKO...
Märksõnad: ctrl, kursor, menüü, tühik, paigutus, lemmikloom, tiitelleht, register, viide, roman, pealkirjad, moodustamine, copy, töö 2, salvestamine, save as
Arvuti õpetus - Põhikool
16 allalaadimist, 0 arvamust
24
... tulemusi antud lehenumbri loetavuse kohta, mida ilmestavad tabelid. Kolmandas osas esitan küsitlustulemustest kokkuvõtte ning annan ülevaate ka Internetikommentaaridest loetumatele artiklitele. 3 1. Tähelepanu äratamise võtted 4. mai Postimehes on tähelepanu äratamiseks kasutatud järgmiseid võtteid: 1.1. Psühholoogiline lähedus Artikkel “Töötuse kasv ähvardab Eestit HI-viiruse lainega” annab teada sellest, et majanduslangusest tulenev tööpuudus võib põhjustada narkomaania hoogustumist. Eesti on niigi viirusesse nakatunute seas esirinnas, siis suurenev narkomaanide ja viiruse kandjate hulk, annab inimestele põhjust veel rohkem mures olla. Tööpuudusest tingitud masendus ja depressioon võib tabada meist igaüht või mõnda meie lähedast ning seetõttu ei ole me kaitstud ka HIVi eest. Kommentaarid: Jaanus  :  “Tundub, et Siiri Erala näol on tege...
Märksõnad: reklaam, omavalitsus, uudis, postimees, kuulutused, juhtum, pank, tabelid, poliitik, kari, tartu ülikool, majanduslangus, veised, põhjakonn, umberto
13 allalaadimist, 0 arvamust
11
ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA Algustäheortograafia käsitleb suure ja väikese algustähe opositsiooni, st missugune tähendus on suurel algustähel võrreldes väikesega. Suur algustäht tähistab: 1) lause algust 2) nimesid (pärisnimesid) 3) osa nimetusi (üldnimesid) nende ametlikkuse ja püsikindluse märkimiseks 4) tunderõhku (ülimussuurtäht, personifitseeriv suurtäht, adressaatide Sina ja Teie suurtäht). Algustäheopositsiooni tähistamise vahendid on: esisuurtäht -- algussuurtäht, millega kirjutatakse ainult esimene nime, nimetuse või pealkirja sõna (muud sõnad säilitavad oma algustähe), nt "Tõde ja õigus", Seitsmeaastane sõda läbiv suurtäht -- algussuurtäht, millega kirjutatakse kõik nime, nimetuse või pealkirja sõnad peale abisõnade (ta võib hõlmata liigisõna või mitte), nt Eesti Draamateater, Sõltumatute Riikide Ühendus, ajakiri Sina ja Mina, Hea Lootuse neem, Viie Veski kross jutumärgid, millesse pannakse pealkirjad. Nimi v...
Märksõnad: ants, kunst, täiend, president, suurtäht, võistlus, muusika, vabariik, isikunimi, aktsiaselts, aasia, veski, kunstnik, star, pank, mars, võistlusedand
Eesti keel - Keskkool
227 allalaadimist, 8 arvamust
30
...d fakte teatmeteosed vahendavad Interneti ressursse teemaväravad otsingumootorid kirjeid sisaldavad vahendusallikad Veel üks võimalik liigitus: Algdokumendid: publitseeritud teaduslikud raamatud ajakirjad leiutiste kirjeldused standardid infolehed publitseerimata trükis avaldamata teadustööd artiklite käsikirjad teaduslike tööde aruanded Vahendusdokumendid: bibliograafilised nimestikud referaatväljaanded sisaldab nii kirjet kui sisukokkuvõtet signaalinformatsiooni väljaanded sisaldavad ainult autorit ja pealkirja Registrid: autoriregister aineregister permutatiivregister välja toodud kõige olulisemad märksõnad allika sisu kohta viidete register Infovajaduse olemus ja analüüs Infovajadus on infohulk mille puudust inimene teatud situatsioonides tunneb Päring on sõnaliselt väljendunud teadvustatud vajadus või soov Infovajaduse lahendamise eel...
Märksõnad: teavik, eksemplar, kogud, teenindus, päring, kogude, informatsioon, infovajadus, andmebaas, link, töötaja, bibliograafia, dokument, klient, komisjon
Raamatukogundus ja infokeskkonnad - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
43 allalaadimist, 5 arvamust
6
Kirjavahemärgid Punkt Punkt pannakse selle järel üks tähekoht tühikut : Väitelause järel nt Vanamees vahtis vareseid Araabia numbriga kirjutatud järgarvsõna järele nt 9 üheksas Rooma numbri järele nt I esiteks Tühikut ei jäeta sisepunkti puhul: Tekstis ilma punktita mingil põhjusel eksitada võivate juhulühendite järele nt e m a enne meie aega Järgarvu täpsustamisel tähega nt 6 a klass Läbinisti araabia numbritega kirjutatud kuupäevades ...
Märksõnad: sidekriips, koma, liitsõna, keeled, koolon, mata, otsekõne, rindlause, koondlause, panda, lühendid, omadussõnad, küsimärkemikoolon, pealkirjad, lest
Eesti keel - Põhikool
54 allalaadimist, 1 arvamus
64
...3 h 10 HYPERLINK l Toc303167044Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis Lisa 1 Tiitellehe vormistamise näidis PAGEREF Toc303167044 h 14 HYPERLINK l Toc303167045Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis Lisa 2 Sisukorra vormistamise näidis PAGEREF Toc303167045 h 15 HYPERLINK l Toc303167046Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis Lisa 3 Kirjanduse nimekirja vormistamine PAGEREF Toc303167046 h 16 HYPERLINK l Toc303167047Tallinna Reaalkooli uurimistööde koostamise protsessi juhtimine PAGEREF Toc303167047 h 17 HYPERLINK l Toc303167048Keskkooli/gümnaasiumi praktiline lõpueksami töö kunstis või disainis PAGEREF Toc303167048 h 24 HYPERLINK l Toc303167049Meedia lõputöö ehk meediaprojekt lõpueksamina lähte ühisgümnaasiumis PAGEREF Toc303167049 h 25 HYPERLINK l Toc303167050Õpilasürituse korraldamine kui prak...
Märksõnad: uurimis, uurimistööd, kursus, kunst, meedia, praktiline töö, komisjon, kollokvium, film, projektid, üritus, haridus, tööprotsess, teostus, soovitus
Uurimistöö - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
5
Kirjalike tööde vormistamine 1. Kirjalikud õpilastööd Referaadid Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõte või ülevaade mingist juba avaldatud tööst/töödest. Uurimistööd Uurimistöö on uurimusliku protsessi konkreetne tulemus – kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti. Uurimuslik töö on suunatud probleemile, eesmärgiks on leida vastus püstitatud küsimusele. Peavad ilmnema töö autori isiklikud seisukohad ja järeldused. ...
Märksõnad: viide, tühik, insert, kirjastiil, tiitelleht, jõhvi, pealkirjad, bottom, roman, table, uurimistööd, skeemid, diagrammid, viitamine, tabelid
Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
1
Keeleriba: Start- settings-control panel-regional settings-language spikrite kirjutamine matem: ruutude vahe valemi saamisks, kirj axz+bx+c=0, m?rgid z ?ra ja vorming-font- ?laindeks(kiirkorraldus ctrl + ?) Keemias vee valemi kirjutamiseks, sisesta h20, m?rgi ?ra 2, vorming-font- subscribe(alaindeks) jne -------------------------------------------------------------------------------- ----------- Sissejuhatuses: temma valik, p?hjendus, v?ike ?levaade uurimisest, teema k?stilemise ?levaade Kokkuv?ttes: ?ldistus t?? ...
Märksõnad: pealkirjad, laad, vorming, ctrl, tiitelleht, tiitellehed, language, kuup, tabelid, skeemid, pealkirjade, alaindeks, keemias, matem, ruutude vahe
Informaatika - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
7
Nõuded referaatide vormistamisele Referaat on kindla teema tõsimeelne kokkuvõtlik ülevaade. Referaadi koostamisel lähtutakse eelkõige kirjandusallikatest. Referaadis esitatakse teemaga seotud olulised asjaolud, nende põhjendused ning võrdlus. Referaadis esitab autor ka omapoolse arvamuse ja järeldused. Töös peavad selgelt eristuma töö autori poolt esitatud ja kirjanduse allikatest pärinevad tõed. Töö tuleb vormistada piisava liigendusega nii, et teema alapunktid oleksid selgesti arusaadavad ja loogilises järjekorras. Reeglina liigendatakse töö peatükkidena järgnevalt: ...
Märksõnad: tabelid, pealkirjad, tähesuurusooniste, raado, graafikud, skeemid, pealkirjade, montaa, katsetulemused, roman, uurimine, määrimine, diagrammid, araabia
Arvutigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist, 0 arvamust
2
Kooli nimi PEALKIRI Töö nimetus (referaat, essee vms) Nimi: Aasta Töö osad (kõik algavad eri lehtedelt): Tiitelleht Sisukord Sissejuhatus Peatükid Kokkuvõte Kasutatud kirjandus Lisad (kui on) Kõigepealt kogu tekst kirja, alles siis vormistus, nii on kergem. Teha ära tiitelleht, jätta üks tühi leht, selleks klikkida teise lehe kõige esimesele reale ja Insert -> Break -> Page Break Edasi tekst, kui see on valmis, vormistus. Ja kõige lõpus sisukord. Teksti ...
Märksõnad: insert, tiitelleht, table, vormistus, bottom, joondus, pealkirjad, peatükid, roman
Kirjandus - Põhikool
51 allalaadimist, 1 arvamus
14
PAGE 1 PAGE 1 Kliendipoolse JavaScripti lühikonspekt TOC o 1 2 Sissejuhatus JavaScripti PAGEREF Toc30071141 h 1 1 JavaScripti olemus PAGEREF Toc30071142 h 1 2 JavaScripti versioonid PAGEREF Toc30071143 h 3 Tuum JavaScript PAGEREF Toc30071144 h 3 1 Leksikaalne ehitus PAGEREF Toc30071145 h 3 2 Andmetüübid PAGEREF Toc30071146 h 4 3 Muutujad PAGEREF Toc30071147 h 4 4 Avaldised ja operaatorid PAGEREF Toc30071148 h 5 6 Funktsio...
Märksõnad: java, javascript, skript, brauser, muutuja, jada, avaldis, programmi, funktsioon, while, operaator, sündmus, dokument, süntaks, semikoolon, server, element
Informaatika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
62 allalaadimist, 0 arvamust
96
...sete tunnuste molekulaarne analüüs. 6. Kromosoomid kui pärilikkuse kandjad. Kromosoomide arv. Sugukromosoomid. Pärilikkuse kromosoomiteooria: eksperimentaalsed tõendid selle kohta, et päritavus on seotud kromosoomidega; kromosoomide mitteraldumine raku jagunemisel Mendeli seadused lähtudes kromosoomiteooriast. Suguliitelised geenid inimesel: hemofiilia; värvipimedus; fragiilne X; Y kromosoomi-spetsiifilised geenid. Soo määramine sugukromosoomide poolt inimesel, äädikakärbsel ja teistel organismidel. X- liiteliste geenide doosi kompensatsioon: äädikakärbse X-liiteliste geenide hüperaktivatsioon isastel; X- liiteliste geenide inaktivatsioon imetajatel. 7. Erinevused kromosoomide arvus ja struktuuris. Kromosoomide uurimise tsütoloogilised meetodid: mitoosikromosoomide analüüs; inimese karüotüüp; meioosikromosoomide analüüs; tsütogeneetiline varieeruvus...
Märksõnad: kromosoom, rakk, kromosoomid, faas, geenid, mutatsioon, molekul, meioos, mendel, genoom, mutatsioonid, geneetika, organism, trans, alleel, replikatsioon
21 allalaadimist, 0 arvamust
14
...id nad välja eestikeelse katekismuse, mis sisaldas esimesi eesti keelde tõlgitud kirikulaule, võimalik et koguni nootidega. Hävitati hiljem luterlaste poolt.Vasturef. oli lühike ja Eesti alad langesid luterlikule Rootsile. 1656. ilmus „Neu Ehstnisches Gesangbuch“ („Uus eesti lauluraamat) Rahvahariduse edendamisel oli suur tähtsus esimesel rahvakoolide õpetajate seminaril Tartu lähedal (nn Forseliuse seminas, 1684-1688), juhatas Bengt G. Forselius. Muusika 17.saj eesti linnades Kantor – tähtsaim kooli muusikaõpetaja, sageli ka kogu linna muusikajuht. Kantoril oli ka oma valikkoor e Kantorei. Johann Valentin Meder – motetid jm teosed, vähe säilinud. Mederi 1680. „Kindlameelne Argenia“ („Die beständige Argenia“), osalesid gümn.õpilased. Muusika 18saj Eestis Pietistlik õpetus – seda esindanud vaimulikud tundsid huvi rahvale hariduse andmise vastu ja püüdsid edendada ka kirikulaulu. Hern...
Märksõnad: muusika, tormis, helilooja, klaver, orel, sümfoonia, ooper, kompositsioon, viiul, rahvus, tobias, laulupidu, kontsert, rahvalaul, klas, eller, isamaa
Muusikaajalugu - Keskkool
22 allalaadimist, 0 arvamust
56
1 Loeng Märgi ja märgisüsteemi mõiste, erinevad määratlused ja kontseptsioonid. 2 Loeng Märk ja keel. Informatsioon. 3 Loeng Semioosi mõiste ja selle dimensioonid. 4 Loeng Semiootika kui teadus. Kujunemislugu. 5 Loeng Semiootika ja strukturalism. 6 Loeng Semantika, signifikaat ja referaat. 7 Loeng Referentsi teooria. 8 Loeng Pragmaatika alused. 9 Loeng Kooperatiivsuse ja kommete printsiibid. 10 Loeng Kommunikatsioon, selle vormid ja skeemid. 11 Loeng Keel kui tegevus: lokutiivsed, illokutiivsed ja perlokutiivsed kõneaktid. 12 Loeng Otsesed ja kaudsed kõneaktid. 13 Loeng Tekstiteooria, diskursuse mõiste. 14 Loeng Semiootika ja hermeneutika. 15 Loeng Semiootika kui uus humanitaarteaduste organon. Gilles Deleuze/Felix Guattari Mis on filosoofia? ? Väidavad, et inimte...
Märksõnad: semiootika, funktsioon, peirce, rist, semioos, kõneakt, suhe, filosoof, aktid, element, ikoon, subjekt, kunst, deskriptsioon, koodid, loogik, saussure
53 allalaadimist, 1 arvamus
25
...; ? Allikmaterjalide valik ja läbitöötamine; ? Ajakava/plaani koostamine; ? Andmete kogumine, uuringute ja vaatluste läbiviimine; Töö koostamise etapid ? Andmetöötlus; ? Töö teksti kirjutamine; ? Töö vormistamine ja korrektuur; ? Töö esitlus ja kaitsmine. Töö põhiosad ? I Tiitelleht järgmiste andmetega: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö iseloom (uurimistöö, referaat vmt), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta. Töö põhiosad ? II Sisukord kirjeldab töö struktuuri, sisaldab iga alaosa täpse pealkirja ja vastava lehekülje numbri. Töö põhiosad ? III Sissejuhatus sisaldab: ? Teema valiku põhjendust ? Töö eesmärgi sõnastamine ? Ülevaade kasutatud uurimismetoodikast ja meetoditest ? Ülevaade peamistest allikatest ? Ülevaade töö al...
Märksõnad: põhiosa, retsensioon, viitamine, põhjendus, koostamise etapid, planeerimine, viidatud allikad, tsiteerimine, refereerimine, initsiaal, viidetega, ilves
Uurimistöö alused - Keskkool
16 allalaadimist, 1 arvamus
25
...........................................................................lk TIITELLEHT 15 Õppeasutuse täielik nimetus Ees- ja perekonnanimi Töö pealkiri Uurimustöö, referaat Juhendaja: ees- ja perekonnanimi Töövalmimise koht ja aasta Näide: PALDISKI GÜMNAASIUM 16 Liisi Riener TEKSTIÕPETUS Referaat Juhendaja: Enel Pärs Pal...
Märksõnad: mine, kirjand, lõppsõna, pealkirjad, taat, veski, teema arendus, tsitaat, tuum, armastus, mustand, luuletus, släng, suhe, teesid, mandala, lõigud
Eesti keel - Keskkool
25 allalaadimist, 2 arvamust
4
...(milleks töö tehakse) • uurimisobjekt; • aine (objekti külg, mida uuritud); • hüpoteesi(id) probleemi oletatav lahendus); • ülesanded (mida tuleb lahendada eesmärgi saavutamiseks ja hüpoteesi tõestamiseks); • meetodid (teed ja viisid, mida kasutatakse materjali kogumiseks, läbitöötamiseks ja hüpoteesi tõestamiseks). Sissejuhatus (nagu ka kokkuvõte) on töö „visiitkaardiks“- nende põhjal kujuneb sageli arvamus tööst. Seega peab nende formuleering olema konkreetne ning üheselt arusaadav. Sisejuhatuses võiks mainida ka , milliseid lähtematerjale ja andmeid on töös kasutatud. Sissejuhatuses ei tooda välja tööga saadud tulemusi ja järeldusi. Sissejuhatus ei tohi täita töö peatüki ülesandeid ja seda ei kuhjata üle arvudega. Sissejuhatuse maht ei tohiks olla üle 1/10 töö sisulise osa (põhiosa) mahust, piirdudes enamasti kahe- kolme leheküljega. T...
Märksõnad: põhiosa, aruanded, meetodid, pealkirjad, teadustöö, aprill, äripäev, suunad, hanni, börs, meedia, toimetaja, konflikt, araabia, dokumendid, viitamine
41 allalaadimist, 0 arvamust
7
...n paigutatud teatud järjestuses: • tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, töö põhiosa (jaotatakse peatükkideks ja nende alajaotisteks), kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu, lisad (vajadusel). TIITELLEHT Tiitellehel peavad olema järgmised andmed: 1) õppeasutuse täielik nimi (Räpina Ühisgümnaasium), töö pealkiri (soovitav ülejäänud tekstist suuremalt), töö iseloom (eksamitöö, uurimistöö, referaat vms), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass. Kirjutatakse tavaliselt lehekülje ? kõrgusele ning tavaliselt lehekülje paremale serva, juhendaja ees- ja perekonnanimi. Kirjutatakse tavaliselt lehekülje paremale serva, töö valmimise koht, aastaarv. Tiitellehel punkti ei panda. Tiitellehe iga element paikneb omaette real. Koht ja aastaarv võivad olla ka samal real, kuid koma nende vahele ei panda. Iga rida tiitellehel algab suurtähega (välja arvatud uuele reale üleminev pi...
Märksõnad: real, põhiosa, näidis, tiitelleht, veeris, panda, uurimistööd, leheküljed, vormistus, roman, lemmikraamat, lemmikraamat, õppematerjal, informaatika
Informaatika - Keskkool
39 allalaadimist, 0 arvamust
8
...utavad tooted/teenused • tavaliste asjade uus või testsugune kasuitamine • uuritud vajadus • tehnoloogia uuendamisest tulenevad vajadused. MILLINE TEGEVUSALA SOBIKS SULLE ? • Sinu huvid? Mida sulle meeldiks teha? • Teadmiste analüüs • erioskused • enese hindamine • oma aja jagamine • miks sa tahad oma äriga alustada ? • Sinu prioriteet ENDA SWOT ANALÜÜS • Tugevused-oskused, teadmised, visadus, enesekindlus, planeerimisoskus, finantsiline stabiilsus. • Nõrkused-aja ja pere toetuse puudumine, kogemuste ja juhuomaduste puudumine, soovimatus töötada inimestega, suhelda avalikkusega. • võimalused- • ohud- TUGEVUSED- NÕRKUSED- ALUSTAMINE ETTEVÕTLUSEGA -MILLISES JÄRJEKORRAS SEDA TEHA? • Eneseanalüüs • veendu, millisel alal tahad tegutsed, kogu infot • millised on sinu äriidee tugevused ja nõrkused(hinda subjektiivse...
Märksõnad: äriidee, äriplaan, klient, kapital, konkurents, segment, algaja, sissemakse, algkapital, turg, hobi, liht, aktsiad, visioon, tootearendus, personal
Majandus - Keskkool
72 allalaadimist, 0 arvamust
6
ANDMEBAASI LOOMINE Start/Programs/Microsoft Access Käivitades programmi MS Access, ilmub avaaken, kus on järgmised osad: Create a New Database Using o Blank Access database - luua tühi andmebaas. o Access database Wizard - luua andmebaas kasutades targa abi. o Open an existing file- avada olemasolev fail. Vali Blank Access database ja klõpsa OK. Ilmub File New Database-aken. Enne, kui Te saate midagi tegema hakata, tuleb andmebaas luua. Access salvestab kõik Teie poolt tehtud objektid (tabelid, päringud jne.) sellesse andmebaasi (ühte faili). MS Accessi andmebaas on .mdb-laiendiga fail. Loo uus andmebaas u-kettale ja failinimeks pane Raamatukogu. Klõps...
Märksõnad: andmebaas, data, access, väljad, tabelid, currency, koma, vorming, description, tekstid, table, vald, nupp, relationship, primaarne, primary, kirjed
Informaatika - Keskkool
29 allalaadimist, 0 arvamust
5
Märksõnad: aruandlus, aruanded, organisatsioon, dokument, projektijuht, raport, käsiraamat, graafik, siseministeerium, lähteülesanne, dokumendid, soovitused
Projektijuhtimine - Kutsekool
38 allalaadimist, 0 arvamust
34
.................................................................................................. 17 3.2. Mustlasdžäss................................................................................................................................. 19 4. MUSTLASMUUSIKA MÕJUD KUNSTMUUSIKAS............................................................22 4.1. Franz Liszt (1811-1886)................................................................................................................ 22 4.2. Johannes Brahms (1833-1897)..................................................................................................... 23 4.3. Béla Bartók (1881-1945)............................................................................................................... 24 4.4. Zoltàn Kodàly (1882-1967).......................................................................................................... 25 KOKKUVÕTE............................................................................
Märksõnad: muusik, muusika, mustlasmuusika, pill, äss, viiul, roman, guide, mustlased, world music, rahvamuusika, punk, türgi, kitarr, akord, muusikud, rütm
Muusika - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
8
...ahelesegamisega. Aristotele vaatenurgas paelus mind aga tahtmine kõiki tulemusi seletada põhjuse, algmaterjali ja planeerimise kaudu. Kuigi tema ajaks ei olnud Mendelejev esivanemad veel sündinudki ja tema suuresti algatatud ja seletatud mõiste loogika sünnini, selliselt nagu meie seda praegu team, oli veel vähemalt 500 aasta aega. Aga nüüd siis lähemalt tema elust, isikust ja loomingust. 1.Elu ja tegevus. Aristoteles (384-322 e.m.a) oli pärit Stageirast Makedoonias. Tema isa Nikomachos oli kuningas Amyntose ihuarstiks. Huvi teaduste, eriti aga loodusteaduste vastu hakkas ta tundma juba lapsepõlves. Pärast isa surma, 18 aastaselt tuleb ta Ateenasse, kus ta liitub Platoni õpilasringiga, mille liikmeks jääb ta kuna õpetaja surmani. 20 aastat veedab ta Ateenas, algul õpilasena. Peale süvenemise Platoni filosoofiasse uurib ta veel ka eelplatonistlikke filosoofe ja füüsikuid, hiljem tegutseb ta juba ise õpetaja...
Märksõnad: aristoteles, filosoof, loogika, platon, platoni, otsustus, eetika, hinge, makedoonia, käsitlus, nikomachos, riigivorm, metafüüsika, käsikirjad
Filosoofia - Keskkool
18 allalaadimist, 0 arvamust
18
Kooli nimi Nimi klass Uku Masing Referaat Juhendaja: SISUKORD Sisukord.......................................................................................................................3 Elulugu.........................................................................................................................4-6 Teised tema kohta........................................................................................................7-11 - Toomas Paul Ukust ...
Märksõnad: masing, hugo, usund, luuletus, usuteadus, luuletaja, arbujad, tagore, rabindranath tagore, alexander, polüneesia, misjonär, albert, semiidi, hale
Kirjandus - Keskkool
43 allalaadimist, 0 arvamust
8
....................................................................................... 6 KASUTATUD KIRJANDUS ........................................................................................................... 7 LISAD .......................................................................................................................................... 8 Sisukorra automaatseks lisamiseks kasuta Viited, Sisukord Vana Word ->Insert->Referances->Index and Tables->Table content 2 Pealkirja ja sisu vahel on tühi rida Reavahe on 1,5 SISSEJUHATUS Times New Roman Teema valiku põhjendus. Töö eesmärgid, Suurus 14 ...
Märksõnad: ctrl, table, roman, allkiri, viide, oppematerjalid, paigutus, kudumine, pealkirjad, tekstid, põhjendus, reavahe
Uurimustöö - Põhikool
37 allalaadimist, 0 arvamust
45
...snormide kaudu. Positiivne õigus on riigilt lähtuv tahteõigus, mis fikseerib subjektiivse õiguse ja juriidilise kohustuse, st õigustuse ja kohustuse millekski ning vastavad subjektid. Positiivne õigus on sotsiaalse kontrolli eriti efektiivne vahend ja vorm. Positiivse õiguse normid on ainult siis tõeliselt kehtivad ja õiglased, kui nad vastavad loomuõigusele ehk ülipositiivsele õigusele. 2) Loomuõigus ehk ülipositiivne õigus- Loodus on inimesest omaette eksisteeriv igavene nähtus. Seal eksisteerivad universaalsed looduse seadused. Need on ideaalsed ja igavesed. Loomuõigus on õiglane, arukas ja vooruslik. Loomuõigus on rohkem tunnetatavad printsiibid, neid pole kusagil kirjas nt 1) vabadus 2) võrdsus. Riik peab neid õiguseid eelkõige kaitsma. Positiivse õiguse normid on ainult siis kehtivad ja õiglased, kui nad vastavad loomuõigustele (inimõigustele). 4. Objektiivne ja subjektiivne õigus. 1) Objektiiv...
Märksõnad: õigusnorm, aktid, subjekt, õigusakt, õigusnormid, suhe, loomuõigus, jõus, õigusaktid, moraal, õigussuhe, kriminaal, õiglus, õigussüsteem
Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
177 allalaadimist, 4 arvamust
17
MAAVÄRINAD     Maavärinate põhjuseks on litosfääri elastsete pingete äkiline vabanemine Maavärinat iseloomustavad epitsenter ja fookus seismograafiliselt määratakse hüpotsenter on kujutatud joonisel 1 Joonis 1 Maavärina skeem: murrang f fookus F ja epitsenter E   Sügavamad fookused sügavamal kui 100 km maavärinad esinevad subduktsioonivööndites Juhuslikud tugevad maavärinad laamade keskosas on seotud plokiliste liikumiste ja litosfääri paksusega: kauaaegse energia ak...
Märksõnad: mine, maavärin, laine, vulkaan, kivim, laava, vöö, magmaaas, tuum, sfäär, kese, reostus, vöönd, põlevkivi, maakoor, vahevöö, basalt, maavärinad
Geoloogia - Tartu Ülikool
27 allalaadimist, 0 arvamust
37
...e liigid §2 Õiguse tunnused ja mõiste 1. Õiguse tunnused 2. Mõiste õigus tähendusi 3. Õiguse mõiste §3 Õigusnormi tunnused ja mõiste . Õigusnormide liigid 1. Õigusnormi tunnused 2. Õigusnormi mõiste 3. Õigusnormide liigid §4 Õigusnormi loogiline struktuur Kirjandus: Raul Narits Õiguse entsüklopeedia.Õpik TRÜ 1995 Juri Liventaal Riik ja õigus.T. 1999 Juriidiika 2001-2004-04-21 1 Sissejuhatus Eesti Vabariigi õiguskultuur on tihedalt seotud Kontinentaal-Euroopa õigussüsteemiga ja traditsioonidega.Tartu Ülikoolis on õigusteaduskond sama vana kui ülikool ise, ja see tähendab, et Eesti erinevatel aegadel töötasid akadeemilise õigusharidusega juristid ning jätkavad seda tänapäeva tingimustes. Kontinentaal-Euroopa õiguskultuuris on välja kujunenud terve rida põhimõtteliselt ühesuguseid arusaamu...
Märksõnad: aktid, õigusnorm, õigusakt, subjekt, õigusaktid, jõus, õigusnormid, suhe, üksikakt, kriminaal, üldakt, juriidiline, õigussuhe, institutsioon
26 allalaadimist, 0 arvamust
14
KAUR KENDER Referaat Juhendaja: 2011 SisukordSisukord Kaur Kenderist üldiselt 3 Teosed 4 Kaur Kenderist midagi huvitavat 4 Intervjuud Kaur Kenderiga 5 Katkend Kaur Kenderi kirjutatud artiklist 7 Looming 8 Kasutatud kirjandus 12 Kaur Kender Eesti postmodernistlik kirjanik  on sündinud õiekuul 27 mail 1971 aastal Sünnipaigaks on kirjanikul Tartu  Tal on  õde Kirsi ja vend Heiti  Haridust omandas ta Lääne Viru maakonnakeskuses Rakveres 3 keskkoolis ja hil...
Märksõnad: kender, kaur kender, kaur, kirjand, arvustus, armastus, iseseisvuspäev, pangapettus, postimees, yuppiejumal, hinge, claude, check out, turundus, simson
Kirjandus - Keskkool
29 allalaadimist, 1 arvamus
5
... Milline kirjatüüp (šrift) on kõige vähem kasutatav? a) Goudy Stout b) Times New Roman c) Arial 40) Milline kirjatüüp (šrift) on enim kasutatav? a) Verdana b) Times New Roman c) Tahoma 41) Teksti joondamiseks keskele kasutatakse korraldust: a) Keskele b) Paremal c) Joonda rööpselt d) Taane 42) Lõiguvormindust saan muuta korraldusega a) Redigeeri - Asenda b) Vaade - Muuda c) Lisa - Lõik d) Vorming - Lõik 43) Lõiguvahede lisamiseks valitakse korraldus a) Redigeeri - Asenda b) Vaade - Muuda c) Lisa - Lõik d) Vorming - Lõik 44) Lehe (paberi) suuruse muutmiseks kasutatakse korraldust a) Fail – Prindi b) Vorming - Leht c) Fail – Lehekülje häälestus IX klass II grupp 45) Lehekülje orientatsiooni (portrait/landscape) muutmiseks kasutatakse korraldust a) Fail – Prindi b) Vorm...
Märksõnad: ctrl, nool, vorming, delete, tühik, roman, microsoft office, microsoft, wordpad, koma, numbrid, pealkirjad, häälestus, backspace, kordamine, vista
Arvuti õpetus - Põhikool
12 allalaadimist, 0 arvamust
34
SOTSIAAL-HUMANITAARINSTITUUT SUHTLEMIST TAKISTAVAD TEGURID Kursusetöö SOTSIAALTEADUSTE ÕPPEKAVA Juhendaja Tallinn 2010 3 SISUKORD Sissejuhatus 1. Suhtlemine 1.1. Suhtlemise põhitunnused ja reeglid 1.2. Suhtlemise tähendus elus 1.3. Suhtlemise kooslus ja protsess 2. Suhtlemist takistavad tegurid 2.1. Ebasoovitatavad reaktsioonid 2.2. Teesulud on riskantsed reaktsioonid 3. Suhtlemisoskuste ja suhtlemistõkete uurimine 3.1. Küs...
Märksõnad: küsimustik, suhtlemisoskus, vestlus, suhtlemine, suhe, barjäär, vastuvõtja, reaktsioon, reaktsioonid, psühholoog, suhtlustõkked, uuring, kiitus
Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
167 allalaadimist, 2 arvamust
64
TTU Matemaatikainstituut http://www.staff.ttu.ee/?math/ Ivar Tammeraid http://www.staff.ttu.ee/?itammeraid/ MATEMAATILINE ANALUUS I Elektrooniline o?ppevahend Tallinn, 2001 Trukitud versioon: Ivar Tammeraid, Matemaatiline analuus I, TTU Kirjastus, Tallinn 2001, 227 lk, ISBN 9985-59-289-1 Viitenumber http://www.lib.ttu.ee TTU Raamatukogu o?pikute osakonnas 517/T-15 ccirclecopyrt Ivar Tammeraid, 2001 Sisukord 0.1. Eess?ona Kaesoleva o?ppevahendi aluseks on autori poolt viimastel aastatel Tallinna Tehnikaulikoo- lis bakalaureuse?oppe uli?opilastele peetud uhe muutuja funktsiooni diferentsiaal- ja inte- graalarvutuse loengud nimetuse ”Matemaatiline analuus I” all. Siiski ei ole tegu pelgalt uhel semestril esitatu kirjapanekuga. Lisatud on paljude v...
Märksõnad: funk, funktsioon, jada, graafik, punk, muutuja, element, graafikud, naturaalarv, noom, reaal, square, liht, funktsiooni graafik, reaalarv, matemaatika, jadad
Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist, 0 arvamust
32
10.kl. kirjandus sissejuhatuseks – tuleta meelde kirjanike nimesid AJATELG vanimad kirjalikud allikad - Vana Testament, Gilgame`s antiik – umbes 1000 aastat, lôpeb 476 Sophokles Anakreon Sappho keskaeg – umbes 1000, lôpeb 1492 jätka ja täpsusta ajatelge, kui aega on rüütlikirjandus linnakirjandus vaimulik kirjandus 1440 Gutenberg klassitsism 17.-18. sajand valgustusklassitsism romantism realism modernism 20.saj. postmodernism LAIENDA SKEEMI NIMEDEGA antiikkirjandus Trooja sôj...
Märksõnad: mine, carmen, armastus, faust, gilgame, tristan, tell, tunnusjoon, orgon, klassitsism, kirik, isolde, margareta, teater, gulliver, filosoof, aforism, eepos
Kirjandus - Keskkool
284 allalaadimist, 9 arvamust
17
...i sotsiaalne kord polnud piisavalt eraldunud tava ja moraalikorrast. Normatiivsed üldistused olid lihtsad. Hiljem omandab õiguse üks või teine element domineeriva tähtsuse ja kirjapanduna algab õ ajalugu – ius scriptum. Õ ajaloo alguses säilisid õiguses veel pikka aega sugukondliku korra iseloomulikud jooned. Ius scriptum ei olnud algusperioodil veel ühtseks ja universaalseks inimkäitumise regulaatoriks teatud kindla riigi ter-mil. Ta on formaalselt määratetud ja lähtub riigist kui institutsioonist. Õigus on riigi tahteaktina kehtestatav üldkohustuslik käitumisnormistik, mida loovad kindlal viisil pädevad institutsioonid ning mis mittejärgimise korral tagatakse riigi sunniga. Praktikas on alati tegemist konkreetsel ajal konkreetses riigis kehtiva õigusega. Õ tervikuna on üldine ja haarab formaalselt kõiki indiviide, kes sattuvad tema toimesfääri. Õigus ei loo üksnes kohustavaid keeldusid, vai...
Märksõnad: õigusnorm, normid, subjekt, aktid, õigusakt, õigusnormid, suhe, õigusaktid, organisatsioon, juriidiline, lünk, andja, õigusharu, õiglus, tsiviil
Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
205 allalaadimist, 3 arvamust
12
...andi kirjutaja on alustades kogenud, et pea on tühi. Sellist seisundit kutsutakse kirjutamiskrambiks. Mõtete püüdmine ja paberile kirjutamine on kirjutamise algus. Kes ei viitsi mõelda, neil jõuavad paberile ainult kulunud käibetõed. Kirjutamise eesmärk on pakkuda lugejale midagi uut ja kui seda ei ole, pole mõtet kirjutama hakatagi. Vajaliku ainestiku leidmiseks ja kirjapanemiseks on mitmesuguseid võtteid: *Loetelud – 3-5 minuti jooksul kirjutatakse mõttevooluna paberile kõik, mis teema või probleemi kohta meenub, kasutades märksõnu. Mustandi kirjutamisel tuginetakse huvitavamatele märksõnadele. *Heuristilised küsimused – kes?, mida?, kus?, millal?, kuidas?, miks? See meetod aitab jõuda uute mõtete ja ideedeni. Küsimuste vastustest nähtub, kas saadud ainestik on liiga ühekülgne ja vajaks uute küsimustega täiendamist või piisab sellest teema lahtikirjutamiseks. Ühe küsimuse vastus võib olla kog...
Märksõnad: kirjand, eksam, tuum, ühend, tees, lahku, lõpetus, riigieksam, õigekeelsus, mustand, armastus, kirjandi ülesehitus, lahkukirjutamine, märksõnad
Eesti keel - Põhikool
48 allalaadimist, 0 arvamust
1
...elle all on õppeaine nimetus ning peale seda kuupäev. Pealkiri algab alles järgmiselt realt ja asub lehe keskel. Esse tähe suuruseks on 12 Times New Roman. Ääre jooned on 2,5cm ja teks ise on justified. Reavahe on 1,5(line spacing1,5). Ainult pealkiri võib olla kirjutatud kirjasuurusega 14. Paksu ja kaldkirja võib kasutada ainult pealkirjade, alapealkirjade väljatoomiseks. Esse peab olema jaotatud lõikuteks(vähemalt3). 1.Lõik- sissejuhatus(introduction): Siin räägi teemast üldiselt ning kui tarvis püstitad küsimuse. Sissejuhatuse pikkuseks on 4-5 lauset. Et eristada lõike jätan nende vahele tühja rea. Või alustan uut lõiku peale 5 tühikut. 2.Lõik- teema arendus- siin arendan pealkirjas ja sissejuhatuses mainitud teemat edasi, avaldan oma arvamust ja pähjendan seda. Kui pean vajalikuks, võin tuua ka mõne konkreetse näite. 3.Lõik- kokkuvõte(summary): Siin võtan teises lõigus käsitletu lühitalt ...
Märksõnad: esse, pealkirjade, teema arendus, roman, essay, õppeaine, introduction
Inglise keel - Põhikool
136 allalaadimist, 1 arvamus
22
Sisukord TOC o 1 3 h z u HYPERLINK l Toc294686485 ORTOGAAFIA PAGEREF Toc294686485 h 2 HYPERLINK l Toc294686486 Täheortograafia PAGEREF Toc294686486 h 2 HYPERLINK l Toc294686487 Hääliku pikkuse õigekiri PAGEREF Toc294686487 h 3 HYPERLINK l Toc294686488 Sulghäälikute õigekiri PAGEREF Toc294686488 h 3 HYPERLINK l Toc294686489 h õigekiri PAGEREF Toc294686489 h 3 HYPERLINK l Toc294686490 i ja j õigekiri PAGEREF Toc294686490 h ...
Märksõnad: häälik, lühend, hääldus, õigekiri, sulghäälik, võõrsõna, häälikuühend, kaas, võõrsõnad, võõrsõnade, täishäälik, välde, lühendid
Eesti keel - Keskkool
97 allalaadimist, 1 arvamus
12
TALLINNA MAJANDUSKOOL ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS Tallinna Ülikool Juhendaja: Tallinn 2008 Asutuse nimi: Tallinna Ülikool Asukoha aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn Telefon: (+372) 6409 101 Meiliaadress: tlu@tlu.ee Veebiaadress: http://www.tlu.ee/ Kas asjaajamiskord sisaldab nõudeid ja protseduure järgmistele dokumendi- ja arhiivihalduse toimingutele: ? dokumentide loomine ja saamine- jah ? registreerimine, liigitamine ja säilitustähtaegade määramine- jah ? säilitamine asutuses- jah ? arhivaalide kaitse- jah ? juurdepääsutingimused- jah ? kasutamise jälgimine- ei ? hävitamine ja üleandmine- jah Kas lisaks asjaajamiskorrale on kehtestatud teisi dokumentide haldamistoiminguid reguleerivaid akte, milliseid? Ei ole. Kes ...
Märksõnad: dokument, dokumendid, töötaja, arhivaalid, resolutsioon, aktid, sinine, õigusaktid, asjaajamiskord, dokumendiregister, protokollid, korraldused
181 allalaadimist, 5 arvamust
3
...t saada ülevaade, mida on konkreetsel teemal varem tehtud. • Sellele viitamata võidakse teha vaikimisi järeldus, et töö autor pole varemtehtuga lihtsalt tuttav. • Mistahes uue teadmise sünd saabki põineda üksnes sellel, et tehakse endale esmalt selgeks, mida on sellel teemal senni avaldatud ja üritatakse minna sealt edasi. • Teemale vastav otsing on üks infootsingu alaliike. Infootsing - toimingud, meetodid, protseduurid talletatud andmetest info saamiseks etteantud teemal • Infosüsteemile esitatakse infopäring – loomulikus keeles formuleeritud küs või kirjeldus, milles infotarbija mõne sõnaga iseloomustab teda huvitavat ainevaldkonda või probleemi. See tõlgitakse süsteemile arusaadavasse keelde – märksõnadeks. • Infosüsteemis toimub pärinu ja otsimassiivis olevate andmete otsitunnustike võrdlemine. • Iga infootsingut käivi...
Märksõnad: bibliograafia, teavik, andmebaasid, infootsing, infootsingu, dokument, õppimine, infovajadus, foorum, viitamine, tsiteerimine, refereerimine, loomus
Uurimistöö alused - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist, 0 arvamust
10
Üleminekueksami kordamine 11.kl 1.Suur ja väike algustäht *Nimi Kirjutatakse Läbiva Suurtähega.(v.a.side-ja abisõnad,nt.Keel ja Kirjandus) *nimetus kirjutatakse väikese algustähega(väljendab liiki v tüüpi, nt.kass, aktsiaselts) *"Pealkiri kirjut. esisuurtähega ja jutumärkides." Erireeglid:*Kui Nimetust Kasutatakse Nimena,Võib Ta Kirjutada Läbiva Suurtähega. Sümbolireegel tühistab nimetusreegli:1.kui nimetusele omistatakse sümboli tähendus (nt.Poiss,Tüdruk,Saatan(jutus)) 2.kui rõhutatakse nimetuse kandja ainulisust 3.kui soovitakse esile tõsta nimetuse kandja erilisust *Juriidiliste Isik...
Märksõnad: täiend, koma, ühend, lahku, miljon, järg, käände, täiendi, vokaal, käänamine, tüvi, kahekümne, lisand, sihitis, öeldis, sõnade käänamine
Eesti keel - Keskkool
186 allalaadimist, 2 arvamust
11
...a tunnused: 1. Perioodilisus (jätkuvus) 2. Aktuaalsus 3. Sisu mitmekesisus 4. Levikutaotlus I perioodilised väljaanded: Euroopas 17. sajandi alguses (kuigi Rohrsbacher Monatschrift ilmus Shveitsis 1597 juba). Ajakirjadest vanim Journal des Savants (Prnts, 1665), I päevaleht 1660. aastal Saksamaal. Eesti ajalehed: 1675 – Ordinari Freitags Post-Zeitung (Tallinn); 1689 – Revalsche Post Zeitung (Tallinn). Eesti ajakirjad: Lühhike öppetus... (1766). I Eesti päevaleht oli Postimees (1891) Plakat: Eestis 17. saj II poolest. Vahendas valitsuse korraldusi, aga ka nt kuulutusi jms. Plakateid loeti rahvale avalikult ette. Tõid rahvale informatsiooni, kajastasid ka üldisi olusid ja probleeme. Vaatamata ebaregulaarsele ilmumisele süvendasid rahva infovajadust. Kalender: Eestis alates 1720. Kustutasid talurahva infonälga, sisaldasid po...
Märksõnad: ajakirjandus, tsensuur, toimetaja, ajakirjanduse, uudis, ajalehed, andja, postimees, ajakirjad, evik, haridus, kiir, zeitung, intervjuu, talurahva, press
36 allalaadimist, 0 arvamust
14
... Haridus­ haridusreform,  2) Poliitika­ riigikogu,  3) Tulevik­ Põhja­Euroopa kõige integreeritum riik saab olema Eesti. • EL liige • Shengeni viisa ruum • NATO liige • Euro 4) Suremus­ vähenenud kordades võrreldes 15 aasta tagusega. 5) Töötus- majanduskriis (investeeringud, toetused) 6) Haldusreform- 7) Seadusandlus- seaduste kvaliteet Sissetulekute ebavõrdsus Riigi pühifunktsioon- sissetulekute ümberjaotamine, et vähendada sissetulekute ebavõrdsust. Ebavõrdsuse allikad Tootlik tegur % ja dividendid Tööaeg 24 tundi algne teguri kulu Kapital palk Kinnisvara, maa rent ettevõtlus kasum Potentsiaalset töötulu allikat-aega-on inimestel võrdselt, a...
Märksõnad: konkurentsüüja, turgonopol, töötu, investeering, kapital, personal, vaesus, tööpuudus, äriplaan, nõudlus, tegur, turustruktuur, seadmed, kõver
Majandus - Kutsekool
10 allalaadimist, 0 arvamust