10. klassi geograafia KT küsimused & vastused - sarnased materjalid

suremus, sektor, iive, tööhõive, eluiga, linnastumine, rände, sündimus, suhe, aglomeratsioon, demograafiline plahvatus, plahvatus, asulad, tõuketegurid, keskmine eluiga, imikusuremus, lähte, tööpuudus, saldo, immigratsioon, loomulik iive, pidev, emigratsioon, maakera, töötus, infrastruktuur, hiidlinn, demograafia, suburbanisatsioon, megalopolis
3
Geograafia kontrolltöö TS Rahvastik 1) Maailma rahvaarv, rahvaarvult 3 suuremat riiki 6,88 miljardit , Hiina India USA 2) Rahvastiku paiknemist mõjutavad tegurid • Pinnamood- mägedes tihedus hõre • Kliima(temperatuur, sademed, vegetatsiooniperiood)- troopiline kliimavööde(kuiv), lähispolaarne, ekvatorjaalne(sajab palju)- hõre asustus • Taimestik- kõrbe alal taimi kasvatada ei saa, metsaaladel hõre asustus • Mullad- vulkaani jalamitel viljakad mul...
Märksõnad: sündimus, rahvastik, tööpuudus, arengumaad, suremus, iive, lähte, keskkonnaprobleemid, loomulik iive, kuritegevus, ülelinnastumine, vanuseline koosseis
Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist, 0 arvamust
3
1. Rahvaarv maailmas, selle jaotumine maailmajaoti. Maailmas on ~6,8 miljardit inimest. Rahvaarvu jaotumine maailmajaoti: Aasia 61% Aafrika 13% Euroopa 1 2% Ladina- Ameerika 8% Põhja- Ameerika 5% Austraalia ja Okeaania 1% 2. Rahvaarvu muutumist mõjutavad tegurid: a) sündimus - sündide arv 1000 elaniku kohta aastas b) suremus - surmajuhtude arv 1000 elaniku kohta aastas c) iive - sündimuse ja suremuse vahe(%o) d) migratsioonisaldo - sisse- ja väljarände vahe 3. Oskad arvutada sündimust, suremust, iivet(%o-des), nende võimalikud suurused maailmas. a)sündimus=sünnid*1000/rahvaarv väike 8%o Saksamaa, suur 48%o Afganistan b)suremus=surmad*1000/rahvaa...
Märksõnad: sündimus, suremus, linnastumine, migratsioon, ränne, rände, iive, aasia, traditsioon, plahvatus, urbanisatsioon, austraalia, hõim, demograafiline siire
Geograafia - Keskkool
32 allalaadimist, 1 arvamus
2
...kem eluiga, väiksem sündivus, kõrgem linnastumine, kõrgem hõive teenustes ja madalam esmasektoris jne. 3. Milliseid riike nimetatakse Lõuna riikideks e Lõunaks ning millised on Lõuna riikide tunnused? Arengumaad e vähem arenenud maad, madalam haridustase, vähem rahvast linnas, väiksem hõive teenustes ja suurem esmasektoris, kõrgem sündivus ja iive, rohkem noori jne. 4. Millised on peamised ettevõtte paigutust mõjutavad tegurid (loetle)? Tooraine ja energia olemasolu ja lähedus. Tööjõud, selle hulk, kvaliteet ja hind. Tarbijate hulk ja lähedus e turg. Koostöö võimalused e aglomeratsiooniefekt. Teadusparkide olemasolu. Kapital. 5. Miks on tänapäeval suuremad tööstuskeskused koondunud sadamalinnadesse?Sadamalinnadesse on koondunud eelkõige esmasektor, metallurgia ja raskemasinaehitus. Veokulude kokkuhoid, sest enamasti veetakse...
Märksõnad: nafta, arengumaad, kapital, haridus, organisatsioon, tooraine, tööjõud, eluiga, hõive, aasia, koostööd, esmasektor, haridustase, eksport
Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist, 0 arvamust
3
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 1 Maarika Kolberg 10a Õ 10. klassi geograafia I kursus 2010/11 TÖÖLEHT nr. 2 1.Selgita rahvastikupoliitika olemust ja vajalikkust ning too näiteid. Rahvastikupoliitika on riigi sihiteadlik tegevus, et mõjutada rahva arvu, demograafilist koosseisu ja paiknemist. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Igas rahvastikupoliitika valdkonnas on kasutusel omad meetmed, kuid erinevates kultuurides on samale eesmärgile suunatud meetmed vägagi erinevad. Sündide arvu mõjutavate meetmetena kasutatakse maailmas näiteks lubatud abiellumisvanuse ja rasedusvastaste meetmete ja abordi kättesaadavuse reguleerimist, erinevaid kooselu reegleid, peretoetusi, lisapuhkusi nii emadele kui isadele, soodustusi töötamisel, teenuseid, aga ka trahve ja muid majanduslikke meetmeid. 2.Kirjelda tän...
Märksõnad: ränne, linnastumine, aasia, rahvastikupoliitika, tööpuudus, ülelinnastumine, keskkonnaprobleemid, ülerahvastatus, araabia, ladina ameerika, tööjõud
Geograafia - Keskkool
41 allalaadimist, 0 arvamust
2
Märksõnad: suremus, sündimus, iive, rände, ränne, aasia, aasia, austraalia, linnastumine, suurbritannia, kagu, demograafiline plahvatus, plahvatus, vananemine
Geograafia - Keskkool
19 allalaadimist, 0 arvamust
2
...eed. Rein-Ruhri tekkis tänu kivisöe leidumisele seal piirkonnas ja on tegu mitme keskusega linnastuga. Analüüsi nende paiknemist eri maailmajagudes ja kasvutempot, samuti kaugust rannikust. London asub Põhja-Euroopas ja on ranniku lähedal. Kasvutempo oli kõrge. Milliste tunnuste alusel määratletakse linna eri riikides? Elanike arvu alusel(kindel rahvaarv, vähemalt 5000); asulas hästi arenenud infrastruktuur(veevärk, kanalisatsioon, kool, apteek, hoteel vms); rahvastiku tööhõive; administratiivne piir(külad ja põllumaad ka), asula keskuse funktsioon. Seleta, miks tekkisid esimesed linnad just nendes piirkondades e. millised tegurid olid kõige olulisemad varaste linnade arengus? Esimesed paiksed asulad tekkisid seoses üleminekuga põlluharimisele. Eelkõige kaitseks võõraste eest, kuid ka üksteise abistamiseks hakkasid põlluharijad ...
Märksõnad: kaubandus, agul, teenindus, linnastumine, eeslinn, ärila, infoajastu linn, asulad, asend, hiidlinn, vahemere, suuremad linnad, megalopolis, agaarajastu
Geograafia - Keskkool
436 allalaadimist, 8 arvamust
6
... kaasaegne 5%) sem kui vanemaealisi 80 ja üle) Norra, Rootsi, sündimus) ühepalju UK, Jaapan LINNASTUMINE (urbaniseerumine) Linnade piiriks võib olla rahvaarv, aga ka inimeste tegevusalad(linnades peab olema teenindus esikohal). Tavaliselt on arenenud riikidele iseloomulik suur linnastumiseprotsent ja arengumaadele väike. Ladina-Ameerikas on ka linnaelanike protsent suur tänu marginaalsele rahvastikule. Marginaalne rahvastik-inimesed, kes hiljuti on maalt linna tulnud lootuses leida elu- ja töökoht. L-Am tulevad paljud inimesed linna tööle, aga neil puudub elukoht. Arenenud riikides elab üle 70% inimestest linnades. Arengumaadel alla 50%. ...
Märksõnad: arengumaad, arenenud riiknnastumine, rahvastik, kanada, teenindus, megalopolis, keskkonnaprobleemid, infrastruktuur, väärispuit, hiidlinn, elanike arv
Geograafia - Keskkool
121 allalaadimist, 2 arvamust
30
Demograafiline siire Elle Reisenbuk TDLi geograafiaõpetaja Tartu 1999 Demograafilise siirde teooria kirjeldab muutusi rahvastiku taastootmises - sündimuses ja suremuses. Taastootmise muutused põhjustavad rahvaarvu ja vanuskoosseisu muutumist. Demograafilise ülemineku käigus läheb iga inimrühm ajaloo jooksul traditsiooniliselt rahvastiku tüübilt üle kaasaegsele rahvastiku vaheldumisele. Demograafiline üleminek toimub koos industrialiseerumisega. Põlvkondade vaheldumine toimub kahe etapi kaudu: • demograafilise ülemineku esimene etapp ehk demograafiline plahvatus • demograafilise ülemineku teine etapp ehk rahvastiku vanan...
Märksõnad: sündimus, suremus, plahvatus, demograafiline plahvatus, guinea, rahvastikupüramiid, hiina, eluiga, bhutan, iive, afganistan, columbia, elutingimused
Geograafia - Keskkool
52 allalaadimist, 1 arvamus
8
Riikide arengutaseme näitajad. SKT- sisemajanduse kogutoodang. USD/ 1 in aastas. SKT on rahvamajanduse toodangu hulk rahalises väljenduses, mis on valmistatud antud riigi territooriumil aasta jooksul. GDP- gross domestic product HDI- Human development index/ inimarengu indeks. Koosneb üle 100-st erinevast näitajast (SKT, kirja oskus, arstiabi, haridus, puhkuse võimalus jne) näitab, millises riigis on hea elada. Mc´donaldsi index- näitab palju peab tegema tööd riigis ühe bigmaci jaoks. Eestis 30 minti, indias 2 päeva, Norra 10 minti. Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid • EU- algselt majanduslik liit, hiljem ka poliitiline ja kaitse liit. • WTO- world tradeing organisation. Eesmärk elavdada maailma kaubandust ja alandada tollitariifi. • UN- united nations, ÜRO. Ühine...
Märksõnad: rahvastik, kütus, nafta, sündivus, linnastumine, aasia, istandus, arengumaad, suremus, riis, eluiga, põllumajandus, brasiilia, kütused, kari, pakistan
Geograafia - Keskkool
127 allalaadimist, 1 arvamus
2
12. DEMOGRAAFILINE ÜLEMINEK Traditsioonilise rahvastiku tüübi etapp : on omane eelkõige agraarühiskonnale. Kõrge ja väga muutlik suremus. Keskmiselt sureb 30-40 inimest tuhandest aastas haiguste, nälja ja õnnetuste tagajärjel. Sündimus on kõrge : 40-50 last tuhande inimese kohta aastas. Peres on keskmiselt 7-8 last, kellest täisealiseks saavad pooled. Keskmine eluiga madal – 35-40 aastat, vanureid rahvastikus vähe. Rahvastiku väga aeglane kasv. Sõdade, epideemiate ja nälja-aastatel võib rahvaarv isegi kahaneda. ? Demograafilise ülemineku 1. etapp Algas Euroopas 18. sajandil. Tõi kaasa elutingimuste, toitumise ja arstiabi paranemise. Õ...
Märksõnad: sündimus, suremus, eluiga, rahvaarvu kasv, traditsioon, iive, keskmine eluiga, plahvatus, loomulik iive, ladina ameerika, aasia, kagu, must aafrika
Geograafia - Keskkool
78 allalaadimist, 1 arvamus
29
...vaheliste ettevõtete arv antud riigis 4. Internetiühenduste ja kasutajate arv 5. Rahvusvahelised telefonikõned ja rahaülekanded 6. Riigi osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides Mõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja kõrgelt arenenud riik, geograafiline tööjaotus, rahvusvaheline firma, globaliseerumine, SKT, inimarengu indeks, majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne sektor; 7 RAHVASTIK JA ASUSTUS 45. Analüüsi maailma rahvaarvu kasvu, selgita selle põhjusi ja selle tagajärgi; Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini are...
Märksõnad: rahvastik, mets, arengumaa, arengumaad, põllumajandus, suremus, euroop, metsad, tehnoloogia, tööjõud, sündimus, nafta, aasia, kapital, linnastumine
Geograafia - Keskkool
27 allalaadimist, 0 arvamust
3
...T 1 in kohta MAJANDUSE STRUKTUUR-Majandus jaotatakse 3 sektoriks • Primaarne-hankivad majandusharud(põllumajandus,metsandus) • Sekundaarne-tööstus • Tertsiaarne-teenindus.Arenenud riikides enamus inimesi 60-70% Vähearenenud riikides töötab enamus primaarses valdkonnas. 3/4.PÕHJA-RIIGID, IDA-EUROOPA, LÕUNA-RIIGID(5allgruppi)(asukoht, SKT, majandusarengu tase, elatustase, 3-5 riigi nimed) Ida-Euroopa:Majanduslikud raskused seoses üleminekuga sotsialistlikult plaanimajanduselt turumajandusele.Eesti, Poola, Leedu Põhja-riigid:kõrgelt arenenud riigid. Põhja-Ameerika, Euroopa, Jaapan, Austraalia- PÕHJAPOOLSED ALAD 1.kõrge majanduse arengutase-postindustriaalne tootmisviis 2.valitseb ja kontrollib maailmamajandust 3.SKT>20 000 USD 4.Heaoluühiskond 5.demokraatia USA, Luksemburg, Soome, Jaapan Lõuna-riigid:1.Madal või keskmine majanduse are...
Märksõnad: nafta, organisatsioon, arengumaad, tööjõud, põhja riigid, aasia, vaesus, majanduse areng, araabia, lõuna riigid, arenenud riigid, päritolumaa
Geograafia - Keskkool
119 allalaadimist, 3 arvamust
6
...e sündimusega riigid. India, Nigeeria, Bangaladesh 5) Nimeta kaks tegurit, mis põhjustavad kõrget suremust arengumaades. a) Kõrget suremust arengumaades põhjustab halb arstiabi kättesaadavus. b) Kõrget suremust arengumaades põhjustab toidu ja joogivee puudus. 6) Lühendid ja nende tähendused. ASEAN Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsioon WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon NAFTA Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon OPEC Naftat eksportivate Riikide Organisatsioon 7) Vaata kaardilt õigeusu levikuala! Venemaa järgi saab ära tunda! 8) Nimeta Euroopa riigid ja nende pealinnad, mis ümbritsevad Läänemerd. Rootsi -> Stockholm Soome -> Helsingi Eesti -> Tallinn Venemaa -> Moskva Läti -> Riia Le...
Märksõnad: globaliseerumine, euro, näitaja, sündimus, hõive, nafta, organisatsioon, aasia, eluiga, suurbritannia, töökohad, kirjaoskus, türgi, väited, brasiilia
Geograafia - Keskkool
39 allalaadimist, 0 arvamust
3
1.Dem on teadus rahvastikust objekt: uurimisobjektiks on rahvastik 2.Dem haruteadused: 1.ajalooline demograafia, 2.rahvastiku statistika, 3.teoreetiline demograafia 3.Maltluse rahvastikuteooria: M uuris 18saj Inglismaad, kus rahva arv kahekordistus iga 25 aasta tagant st harvas geomeetrilises progressioonis. Põllumajandustoodang aga kasvas matemaatilises progressioonis. Tagajärjeks kartis ülerahvastiku nälga. Kui inimesed ei suuda seda protsessi ise reguleerida siis hakkavad seda tegema sõjad ja epideemiad. Ise soovitas jääda üksikuks või abielluda hiljem. Ta hindas õigesti rahvastiku ka...
Märksõnad: sündimus, rahvastik, suremus, abort, rahvus, vananemine, järg, iive, haridus, üksikisik, rahvastiku kasv, leibkond, eesti naine, toimetulek
39 allalaadimist, 4 arvamust
8
...rilikult rõhutatakse riigi arengutaseme iseloomustamisel majanduskasvu, mida mõõdetakse SKT-ga ühe elaniku kohta • Aasta jooksul riigis toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus • Rikkad, keskmisest rikkamad, keskmisest vaesemad, vaesed riigid Inimarenguindeks • Kasutatakse riikide arengutaseme hindamisel • Koosneb SKT, hariduse ja keskmise eluea näitajatest • Kõrge, keskmise ja madala arenguga riigid Riikide arengutaseme iseloomustamisel kasutatakse veel • Energia tarbimist ühe elaniku kohta • Keskmist eluiga • Sündimuse, suremuse, imikusuremuse näitajaid jne Riikide liigitus panuse järgi maailmamajandusse • Inforiigid o Rikkad maad, kus inimestel oli nii aega kui raha o 20 saj lõpul kasvasid seal kiiresti äriteenused, meelelah...
Märksõnad: tehnoloogia, tooraine, põllumajandus, nafta, euro, poliitika, tööjaotus, ettevõtlus, loodusvarad, kaubavahetus, rikkad, haridus, emamaa, lähedus
Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist, 0 arvamust
4
...kulus 123 aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33 aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarvu 1999 aastal. Iseloomusta rahvastiku jaotumist ning rahvaarvu kasvutempot eri maailmajagudes. Kõige rohkem inimesi elab Aasias 61%, Aafrikas 13% ja Euroopas12%. Rahvastiku kasvu tempo on kiire Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Hiinas ja Indias. Kõrge loomulik iive, aeglane kasvu tempo on Euroopas, Põhja-Ameerikas, Austraalias. Miks on rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks? Ülerahvastumine piirkonniti, üleilmastumine, õhu ja vee saastumine, majanduslik ebavõrdsus. Kuidas mõjutavad järgmised tegurid rahvastiku paiknemist? Pinnamood- seal kus on tasased alad on rahvastiku tihedus suurem, kõrgmägedes väike. Maavarad- tähtsamate maavarade leiukohtade läheduses elab rohkem inimesi. Kliima- lähis-troopiline ja parasvööde tiheda asu...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, arengumaad, linnastumine, suremus, tegur, arstiabi, tööpuudus, tempo, arenenud maad, migratsioon, aasia, mullad, maavarad, iive
Geograafia - Keskkool
144 allalaadimist, 1 arvamus
3
...iigist liiki või mandrilt mandrile Siseränne – ei rännata oma riigist välja, vaid siirdutakse nt. maalt linna Nomaadid – rahvad, kes ongi rändava eluviisiga, liikudes oma loomakarjadega ühest kohast teise, sõltuvalt loomade toidust Rassid – kehaehituse pärilike tunnuste poolest jaotuvad suured rühmad Keelkond – ühise pärisoluga keelega Anglo-Ameerika – Ameerika osa, mille koloniseerisid peamiselt inglased ja inglise keelt kõnelevad rahvad Ladina-Ameerika – Ameerika osa, mille koloniseerisid peamiselt hispaanlased ja portugallased Keskmine tihedus maakera rahvastikul on 41 inimest km2 kohta. Maailma tihedamini asustatud piirkonnad on Lõuna-Aasias Induse, Gangese ja Brahmaputra org, Kagu-Aasias Jaava saar, Aafrikas Niiluse org. Rahvastiku paiknemist mõjutavad peamiselt loodusolud (pinnamood, kliima, taimestik, mullastik, loodusvarad,...
Märksõnad: suremus, rahvastik, migratsioon, rännendimus, iive, maakera, rahvad, loomulik iive, mullastik, loodusvarad, pereplaneerimine, ajendid, rände, haiglad
Geograafia - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
1
Maailmas on 6,3 mljr. Inimest, eestis 1,33 milj. Demograaf-rahvastikugeagraaf, maailma ja selle eri paigu rahvastiku uurimisega tegelevad teadlased nt. Suremus, sündimus, rahvaarvumuutumine, immigratsioon, selle põhjused. Maailmas on üle 6800 keele, kõige rohkem mandariinihiina, hispaania, inglise, hindu, araabia. II keel on inglise, prantsuse, vene, portugali. Ing. On eesti keelde slängi jne. Rassid: Europiidne-balkani-kaukaasia, kesk- euroopa, atlandi-balkani; Negriidne- neegri, austraalia, buSman; Mongoliidne lõuna ja põhja aasia, ameerika e....
Märksõnad: sündimus, suremus, rahvastik, hiina, aasia, jeruusalemm, austraalia, islam, testament, haridus, hinduism, õigeusk, meditsiin, budism, judaism, balkani
Geograafia - Põhikool
59 allalaadimist, 2 arvamust
4
...de, piirkondade spetsialiseerumine suureneb 5. Tekib rahvusvaheline e. globaalne tööjaotus – piirkondade, riikide koostöö ühe toote tootmisel, tootmine on jaotatud etappideks 6. Globaliseerumine e. üleilmastumine – tervikliku maailmasüsteemi tekkimine läbi majanduslike, kultuuriliste, poliitiliste ja protsesside tänu side- ja transpordivahendite arenemisele Miks toimus areng agraarajastul väga aeglaselt? Oskused olid väiksed, omavaheline suhtlemine puudus, regioonide majandused olid üksteisest peaaegu sõltumatud. Mida tähendab geograafiline tööjaotus? Piirkonnad spetsialiseeruvad nende kaupade tootmisele, milleks on neil parimad eeldused. Millised tegurid andsid tõuke geo. tööjaotuseks? Veonduse areng ja maavarade paiknemine andis tõuke geograafilise tööjaotuse tekkeks Millis...
Märksõnad: tööjaotus, sündimus, suremus, investeering, nafta, tolliliit, kaubavahetus, tehnoloogia, kapital, haridus, iive, turg, kolooniad, konkurent, rikkad
Geograafia - Keskkool
82 allalaadimist, 1 arvamus
19
...Kanada, Jaapan, USA (kõik üle 0,9) Eestil 0,8 – 40.koht (177-st) - Keskmise India, Sri Lanka. Egiptus - Madala arenguga riigid – Mali, Sierra Leone, Niger (viimane 0,3) (arengu poolest ollakse, kas kõrge või madala arenguga) (Inimarengu indeks sisaldab SKT, hariduse ja keskmise eluea näitajat) http://www.newsbatch.com/pop-fertdevtrends.html ÜRO liikmete inimarengu indeks avaldatakse arenguprogrammi iga-aastases inimarengu aruandes. 7 http://www.sustainability-ed.org/pages/look5-3.htm Human Development Index, 2002 Võrdluse näide Näitaja Afganistan Austria SKT sisemajanduse 800 dollarit 32500 $ kogutoodang IAI – inimarengu indeks 0, ...
Märksõnad: arengumaad, põllumajandus, global, näitaja, nafta, sektor, tooraine, teenindus, maailmamajandus, haridus, aasia, hõive, rikkad, eksport, suremus
Geograafia - Keskkool
40 allalaadimist, 1 arvamus
2
...rv mõnedele riikidele. Riigisisene ränne, rahvastik on enamasti koondunud linnadesse ja maaelanike osatähtsus kahaneb. Pendelränne – e. pendelmigratsioon, inimesed pendeldavad kahe asula vahel, elades ühes ja töötades/õppides teises asulas. Kodanikud – inimesed, kellel on selle riigi kodakonsus. Välismaalased – isikud, kellel puudub elukoha-riigi kodakonsus. Muulaste osatähtsus on aasta aastalt kasvanud, eriti on vene rahvusest inimesi Narvas ja Sillamäel. Rahvastiku tihedus Eestis on 30 in/km2 Rahvastik ei paikne riigis ühtlaselt. Eestis jaotatakse asulad : ®Linnad- linnaline, Eestis 47 ®Alevid- linnaline, 9 ®Alevikud- linnaline, 173 ®Külad –maaline Linnastumise tase – linnaelanike osatähtsus kogu riigi rahvastikust(73.9%). Külade tüübid: Hajaküla – maastikul hajutatult paiknevad külad Ahelküla – paikneb külatä...
Märksõnad: rahvastik, ränne, migratsioon, linnaline, omavalitsushvaloendus, rände, sündimus, sisseränne, emigratsioon, iive, immigratsioon, kodakonsus, suremus
Geograafia - Põhikool
30 allalaadimist, 0 arvamust
4
RAHVASTIK JA ASUSTUS 42.Maailma rahvaarv on 6 miljardit. Rahvaarvu kasvu põhjused: Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Muutumine paikseks. Suur sündimus. Sisseränne. Tagajärjed: rahvaarvu kasv on tekitanud väga suuri sotsiaal-majanduslikke probleeme: toidupuudus (eritiarengumaades), piirkonniti ülerahvastatus ja ülelinnastumine, tööpuudus, üha suurenev majanduslik ebavõrdsus, suureneb koormus loodusvaradele, jäätmete ladustamise ja utiliseerimise probleemid jne. 43. Rahvaarvu muutused:...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, suremusive, poliitika, ränne, rahvastikupoliitika, usund, tööpuudus, rahvaarvu kasv, loomulik iive, linnastumine, aasia, hinduism
Geograafia - Keskkool
28 allalaadimist, 0 arvamust
2
Märksõnad: kond, rahvastik, lähte, linnastumine, suremus, sündimus, tööpuudus, ülelinnastumine, rände, aasia, elutingimused, reljeef, prügimajandus
Geograafia - Keskkool
19 allalaadimist, 0 arvamust
2
GEOGRAAFIA KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED 1. Millised demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme tekitab rahvastiku vananemine? 1)DEMOGRAAFILISED: keskmise eluea pikenemine, tõuseb vanurite osatähtsus. 2)SOTSIAALSED: palju pensionääre, sündide arvu vähenemine. 3)MAJANDUSLIKUD: vähe maksumaksjaid, riigikassa ei täitu nii kiirelt. 2. Majandusorganisatsioonid 1) GATT: 1948. a loodud tolli-ja kaubanduskokkulepe, mille eesmärk oli välja töötada maailmakaubanduse reeglid ja korraldada läbirääkimisi. 2) WTO: 1994.a lo...
Märksõnad: suremus, sündimus, nafta, iive, ränne, organisatsioon, türgi, ehhi, migratsioon, kaubanduspoliitika, aasia, brasiilia, mehhiko, lähte, apec, seadusandlus
Geograafia - Põhikool
67 allalaadimist, 1 arvamus
4
MAAILMA RAHVASIK rahvaarvu muutumine 1800-1 miljard inimest 1900 - 1,5 miljardit inimest 1950 - 2 miljardit inimest 1980 - 4,5 miljardit inimest 2000 - 6 miljardit inimest 2009 - üle 6,7 miljardi inimese DEMOGRAAFILISE SIIRDE TEOORIA (ülemineku) Selles protsessis on neli etappi: Etapid on läbinud või läbivad enamus kultuuriliselt ja ühiskondlikult. Ühtlased inimrühmad maakeral ETAPID : TRADITSIOONILINE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE DEMOGRAAFILINE PLAVATUS DOMOGRAAFILINE KRIIS JA RAHVASTIKU VANANEMINE KAASAEGNE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE ...
Märksõnad: põgenik, suremus, näitaja, migratsioon, iive, aasia, lõuna ameerika, rahvastiku vananemine, vananemine, euroopa riigid, sündimus, elutingimused
Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist, 0 arvamust
2
Geograafia üleminekueksami kordamine 1) Maailma poliitiline kaart ning riigi mõiste: riik – organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks, mis õiguskorra loomisel ja rakendamisel on oma territooriumil sõltumatu ja rahvusvahelises suhtlemises suveräänne igast muust võimust. 2) Erinevad riigivormid: monarhia – riigivalitsemisvorm, mille puhul riigipeal on harilikult eluaegne ja pärilik võim; vabariik – riigivalitsemisvorm, mille puhul kõrgemad riigivõimuorganid valib rahvas või moodustab need parlament; unitaarriik – lihtriik, millesse ei kuulu isesei...
Märksõnad: sektor, tootmisviis, rahvastik, organisatsioon, tööhõive, maailmamajandus, majandussüsteem, majandusharu, keemia, kaubandus, postindustriaalne
Geograafia - Keskkool
115 allalaadimist, 1 arvamus
8
... alusel, s.h. GATT. Kõikide riikide omavahelise kaubavahetuse soodustamine. Kaubandusbarjäärida vähendamine. Kui kaitsta, siis ainult tollimaksudega ja tollimaksud on ette antud. Eesti 1000. Ühele riigile tehtavad soodustused laienevad ka teistele liikmetele, kui ei ole enamsoodustusrežiimi (kui pole varasemaid lepinguid) 2. MAAILMA RAHVASTIK 1. Rahvaarv, rahvaarvu muutumine Suurima rahvaarvuga riigid: 1. Hiina 6. Pakistan 2. India 7. Bangladesh 3. USA 8. Venemaa 4. Indoneesia 9. Nigeeria 5. Brasiilia 10. Jaapan Rahvastiku paiknemine: ? Väga ebaühtlane ? 7...
Märksõnad: euro, rahvastik, kaubandus, tehnoloogia, nafta, kolooniad, sündimus, organisatsioon, põllumajandus, paigutus, ränne, linnastumine, arenenud riik, eksport
Geograafia - Keskkool
94 allalaadimist, 6 arvamust
3
...eku teine etapp: sündimus hakkas langema, samuti loomulik iive. Sest hakati mõtlema majanduslikele võimalustele, pereplaneerimine jne. 4. Kaasaegne rahvastiku tüüp: sündimus madal, suremus madal, rahvaarvu aeglane kasv, vanurite osatähtsus suurem. Migratsioon –inimeste alaline elukoha vahetus Rändeiive ehk rändesaldo on sisse-ja väljarände vahe Migratsiooni põhjused: 1. vabatahtlik – parem töökoht, õppimisvõimalused, perekond 2. sunniviisiline – sõda, poliitiline tagakiusamine, usulised põhjused, looduskatastroofid 3. riigisisene – linna,suurlinna, linna lähiümbrusesse, 4. rahvusvaheline – arenenud riikidesse 1. Lähtekohas – väike töövalik, halvad õppimisvõimalused, madal palk, halvad elamistingimused, üksluine ümbruskond, ebasoodne looduskeskkond 2. Sihtekoht ...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, linnastumine, urbanisatsioon, plahvatus, suremus, tegur, looduskatastroofid, migratsioon, õppimisvõimalused, arstiabi
Geograafia - Keskkool
51 allalaadimist, 0 arvamust
9
...gevus, millega soovitakse täielikult või osaliselt hävitada mingi etniline,rassiline või religioosnne üksus.Demograafiline siire – rahvastikuprotsess, mille käigus asenduvad kõrge sündimus ja suremus madalatega ning tõuseb inimese keskmine eluiga.Viis etappi : *traditsiooniline põlvkondade vaheldumine(kõrge sündimus ja suremus,madal iive,eakaid vähe enamus lapsi sureb, Aafrika,Ladina-Ameerika)*demograafiline plahvatus(suremus väheneb,sündimus kõrge,loomulik iive kõrge,Nigeeria,Egiptus)*üleminekuetapp(väikese suremuse kõrval sündimuse vähenemine,iibe langus,kesk eluiga pikeneb,Mehhiko,Brasiilia,Türgi)*rahvastiku vananemine(karjäärinaised,sündimus ja suremus võrdusustuvad,rahvaarv ei kasva,palju eakaid,USA,Prantsusmaa)*nüüdisaegne põlvkondade vahldumine(negatiivne loomulik iive,rahvastiku vähenemine) +82 skeemid...
Märksõnad: kliima, rahvus, organisatsioon, talv, rahvastik, põllumajandus, kaubandus, kliimavööde, metsad, tsivilisatsioon, industriaal, õhumass, troopiline
Geograafia - Keskkool
175 allalaadimist, 6 arvamust
2
*Miks arvutakse loomulik iive? Loomulik iive on teatud piirkonna sünni- ja surmajuhtude arvu vahe. Piirkondade loomuliku iibe võrdlemiseks kasutatakse loomuliku iibe kordajat. *Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest inimesed rändasid, polnud paiksed. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama 19. Saj peamiselt arenenud riikides, sealt tekkis ühtne ühiskond. Esimene miljard täitus 1804. Aastal. *Miks on rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks? Kuna inimesed kasutavad ära looduvarasid ja samuti nii paljude inimeste elamisega tekivad jäätmed ja saastatu...
Märksõnad: iibe, sündimus, aasia, iive, loomulik iive, infrastruktuur, haridus, rannikualad, arktika, austraalia, poliitikas, rahvastikupoliitika, mullad
Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist, 0 arvamust
4
2.Rahvastik Demograafia-teadus,mis tegeleb rahvastiku uurimisega. 2.1.RAHVAARV a) Rahvaloenduse abil tehakse kindlaks rahvaarv.Viiakse läbi 10a tagant.Jaanuari seisuga. b) Rahvastiku registri abil saadakse ka infot. c) Mahajäänud riikides RV org.määravad hinnanguliselt rahvaarvu.(ÜRO) Rahvaarv on ligikaudu 6,3 mld inimest.Rahvaarvu muutumine maal. Vt diagramm lk 38. Rahvastiku poliitika-riigi poolsed abinõud rahvaarvu muutuste reguleerimiseks. 2.2.RAHVASTIKU PAIKNEMINE TERRITOORIUMIL Iseloomu...
Märksõnad: rahvastik, ränne, linnastumine, poliitika, iive, rände, suremus, sündimus, migratsioon, eluiga, rahvastikupoliitika, suurlinnad, urbanisatsioon
Geograafia - Keskkool
44 allalaadimist, 0 arvamust
5
GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM 2007 MÕISTED: LITOSFÄÄR ? Litosfäär - Maa väline tahke kivimkest. ? Astenosfäär – Maa vahevöö ülemises osas vahetult litosfääri all paiknev poolvedel kiht. Astenosfääril „ujuvad“ litosfääri laamad. ? Maa tuum – Maa sisemine, peamiselt rauast koosnev osa. Algab umbes 2900 km sügavuselt. ? Vahevöö – kiht maa sisemuses, asub allpool maakoort ja ülalpool tuuma. Ulatub samuti ligi 2900 km sügavusele. ? Mandriline maakoor – mandrite ja mandrilavade alune maakooretüüp. ? Ookeaniline maakoor...
Märksõnad: kivim, vulkaan, maak, maakoor, sektor, põllumajandus, atmosfäär, rannik, mineraal, litosfäär, energiaallikad, vahevöö, äravool, rahvastik, rõhk
Geograafia - Keskkool
238 allalaadimist, 13 arvamust
10
1. Tehnoloogilised murrangud: I – Itaalias – varaindustriaalne – tekkisid pangad,börsid,uued loomatõud,taimesordid,kellad,trykikunst II–Suurbritannias–hilisindustriaalne–aurumasin,vedur,kivisöe laialdane tarbimine,vabrikutööstuse levik III – Euroopas – hilisindustriaalne – teras,nafta,bensiin,auto,telefoniside,raadio,lennukid IV - postindustriaalne – tuumatehnika,kosmose tehnika arvutite ilmumine 2.Riigi arengutaseme näitajad a)Millised majanduslikud näitajad? Sisemine kogutoodang - SKT – aastajooksul riigi majandusterritooriumil toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus(arvestataxe ainult lõpptoodangut) Rahvuslik kogutoodang - RKT – aastajooksul riigi tootmisressurssidega toodetud kaupade teenuste kogusumma,millele on juurde arvestatud eksportdi ja impordi saldo. Ostujõu pariteet – erinevate riikide kaupade võr...
Märksõnad: sfäär, nafta, kliima, hoovus, rahvastik, suremus, sündimus, tooraine, investeering, laam, tööjõud, iive, jõed, keskmine eluiga, eluiga, gaas
Geograafia - Keskkool
202 allalaadimist, 4 arvamust
8
Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid Mõisted ja andmed Demograafia ehk rahvastikuteadus on rahvaarvu, rahvastiku koostist, rahvastiku rühmadevaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid küsimusi uuriv teadus. Asustus on mingi maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste. Ravastik on mingil maa-alal elavad inimesed. Asulastik on mingi maa-ala asulate kogum. Veel viimasel jääajal (umbes 40 tuh aastat tagasi) elas maailmas kaks inimliiki (Euroopas ja Aasia lääneosas Homo sapiens neandertalensis ja Aafrikas ning sealt välja rändamas Homo sapiens sapiens) 2000 a eKr elas maailmas (Vana-Babüloni ja Egiptuse keskmise riigi ajal) umbes 25-30 mln inimest. Kristuse sünni ajal (keiser Augustus) elas ligikaudu 150-200 mln in...
Märksõnad: rahvastik, suremus, sündimus, rände, eluiga, saldo, ränne, sektor, iive, linnastumine, hõive, tööhõive, migratsioon, rahvus, plahvatus
Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
7
MAAILMA RAHVASTIK Mõisted: Aglomeratsioon – inimeste ja ettevõtete koondumine väikesele maa-alale, enamasti linna või linnastusse. Demograafiline plahvatus – kujundlik nimetus kiirele rahvaarvu kasvule, mis toimub enamasti demograafilise ülemineku ajal. On tingitud eelkõige inimeste eluea pikenemisest ning suremuse vähenemisest. Demograafiline siire e. üleminek – rahvastiku demograafilise arengu etapp, mille käigus asenduvad kõrge sündimus ja suremus madalamaga ning inimeste keskmine eluiga tõuseb. Eeslinnastumine – e. suburbanisatsioon, inimeste elamaasumine suurlinnade läh...
Märksõnad: rahvastik, poliitika, suremus, sündimus, linnastumine, ränne, aasia, suurlinnad, iive, eluiga, lähte, toimetulek, rahvastikupoliitika, vananemine
Geograafia - Põhikool
46 allalaadimist, 3 arvamust
6
...õivatud töötlevas sektoris ning tööd tehakse peamiselt masinatega Infoühiskond- ühiskond, kus valdav osa inimesi on hõivatud teenindavas sektoris ning tegeleb eelkõige informatsiooni kogumise, töötlemise ja esitamisega seotud teenuste pakkumise ja tootmisega. Informatsioon on majandustegevuse aluseks Arengumaa- riik, kus SKT, keskmine eluiga ja haridustase on väikesed. Hõive suur põllumajanduses ja tööstuses Kõrgelt arenenud riik- riik,kus SKT, keskmine eluiga ja haridustase on kõrged. Suur industrialiseerituse tase, arenenud infrastruktuur ja enamus inimesi töötab teenindavad majandusharus Geograafiline tööjaotus- ettevõtluse spetsialiseerumine vastavalt asukoha geograafilistest eelistest Globaliseerumine ehk üleilmastumine- maailma ühiskonnas toimuv muutus, mis on seotud kaubandussidemete tih...
Märksõnad: sfäär, kivim, põllumajandus, rahvastik, maak, sektor, mets, mineraal, rannik, maakoor, atmosfäär, vulkaan, litosfäär, suremus, sündimus, nafta
Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
4
...atakse ka kvoote. ASUSTUSE ARENG, LINNASTUMINE: Linnastumiseks nimetatakse linnade kasvu ja linnarahvastiku osatähtsuse tõusu rahvastikus. Mõõdetakse osakaalu järgi kogu rahvastikust protsentides. Eeldused: ? Tööjaotuse areng ja töö tootlikkuse kasv ? Tööstuslik revolutsioon ? Koloniaalsüsteemi kujunemine (algselt oli tugipunkt, hiljem kasvas linnaks, sest sinna kogunes tööjõuna palju rahvast) ? Teenindava majandussektori plahvatuslik areng Arengumaades on linnade kasv kiirem kui arenenud maades. Linnade määratlemine on igal pool erinev. Enamasti jääb linnalise ja maalise asula piiramine 1500-5000 elaniku vahele. Mõnes riigis peetakse oluliseks ka tööhõivet. Nt loetakse linnaks asulat, kus enamus töötab tööstuses või teeninduses. Aga nt Tšehiis peab olema ka hästi arenenud infrastruktuur (veevä...
Märksõnad: rahvastik, suremus, sündimus, ränne, rände, linnastumine, eeslinn, agul, aasia, teenindus, migratsioon, plahvatus, majanduslike, tööjõud
Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist, 4 arvamust
41
... neid teenistusse.Tuuleenergia abiga töötavad tuuleveskid ja tuulemootorid ning liiguvad purjelaevad, tehakse katseid päikeseenergia elektrijõujaamades töösserakendamisel • inimene kasutab kliimat ravivahendina haiguste vastu. Kõige enam avaldavad mõju õhutemp., päikesekiirgus, õhuniiskus, õhuvoolud, õhurõhk 22. Kasvuhooneefekt, osoonikihi hõrenemine, happesademed ja sudu – tekkepõhjused, mõju keskkonnale; näited inimtegevuse mõjust armosfääri koostisele • Kasvuhooneefekt - kasvuhoonegaasid lasevad läbi lühilainelise päikese kiirguse, aga ei lase tagasi pikalainelise soojuskiirguse. Tekkepõhjused: Aurumine veekogudest, vulkaanipusked, fossiilsete kütuste põletamine, metsade raiumine, põlluharimine, karjakasvatus Mõjukeskkonnale: veetaseme tõus maailmameres, kliima muutused maismaal, ...
Märksõnad: kivim, sfäär, kliima, vulkaan, laam, muld, rahvastik, maak, suremus, maavärin, mulda, laama, maakoor, erosioon, atmo, sündimus, mullad, ühend, sademete
Geograafia - Keskkool
1112 allalaadimist, 43 arvamust
5
... Konstitutsiooniline monarhia – Valitseja võim piiratud seadustega ja võim on parlamendi käes,UK Presidentaalne vabariik – Kõrgeim võim presidendi käes, valitakse parlamendist sõltumatult, USA Parlamentaarne vabariik – Seadusandlik võim on parlamendil, president on esindusteks, Eesti Riikide erineva arengutaseme näitajad – SKT, rahvatulu, energia tarbimine, haridus, arstiabi jne Kõrgelt arenenud riigid – Põhjapoolkeral Vähem arenenud riigid – Lõunapoolkeral Põhjused – Kliima, loodusvarad, merepiir, nakkushaigused, transport, reljeef, SKT – sisemajanduse kogutoodang, kaupade ja teenuste kogumaht rahaliselt Suurriigid – teised riigid peavad arvestama nende huvide ja poliitikaga, Venemaa, USA Väikeriigid – peavad arvestama suurriikidega, Eesti, Läti, Leedu Linnriigid – Piir...
Märksõnad: hiina, põllumajandus, rahvastik, nafta, kliima, linnastumine, varad, rant, maksud, ränne, sündimus, sektor, tooraine, araabia, aasia, organisatsioon
Geograafia - Keskkool
144 allalaadimist, 5 arvamust
13
...d: väliskülastuste arv, rahvusvahelised telefonikõned, rahaülekandeid jne Poliitiline tegevus: esindusi välisriikides, osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides, osalemine ÜRO missioonides. Mõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja kõrgelt arenenud riik, geograafiline tööjaotus, rahvusvaheline firma, globaliseerumine, SKT, inimarengu indeks, majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne sektor; RAHVASTIK JA ASUSTUS 8. analüüsib maailma rahvaarvu kasvu, selgitab selle põhjusi ja selle tagajärgi; miljard 10 Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja sur...
Märksõnad: mine, rahvastik, mets, arengumaa, arengumaad, põllumajandus, turism, suremus, metsad, aasia, nafta, sündimus, linnastumine, kaubandus, ränne, gaas
Geograafia - Keskkool
58 allalaadimist, 0 arvamust
9
Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid (KT nr.2) Rahvastik – mingil maa-alal elavad inimesed. Asulastik – mingi maa-ala asulate kogum. Asustus – mingi maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste Rahvaarv – elanike arv riigis, mis allub kahele muutujale: iive ja migratsioon. Maailma rahvaarv, selle muutumine ja rahvastiku paiknemine Rahvaarvu muutumine Aastatuhandeid kasvas rahvaarv haiguste, nälja, sõdade ja loodusõnnetuste tõttu väga aeglaselt. Märksa kiiremini on rahvaarv kasvanud viimase 1000 aastaga, eriti viimaste sajandite jooksul. Elutingimuste paranemine, tervisehoiu ja arstiteaduse areng tõid kaasa keskmise eluea pikenemise 35 eluaastalt XVIII sajandil praeguse 70-75 eluaastani Põhja riikides. 1825. aasta paiku jõudis maa rahvaarv esimest korda miljardini...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, suremus, iive, eluiga, keskmine eluiga, teenindus, elanike arv, maakera, põllumajandus, tööpuudus, sektor, suhe, asulad
Geograafia - Põhikool
99 allalaadimist, 3 arvamust
10
Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda Umbes 6000 – 7000 aastat tagasi hakkasid inimesed paikseks jääma ning põllundusega ja karjakasvatusega tegelema. Algas põllumajandus- ehk agraarajastu. Enda ja loomade jõudu kasutades tootsid inimesed kohalikest maavaradest elatusvahendeid, millest valdav osa tarbiti elatusmajanduse ehk naturaalmajanduse tingimustest kohapeal. Peamine tegevusala – põllumajandus : toodeti eluks vajalikke toiduaineid. Käsitöö, kaubandus ja teised majandusharud olid vähemtähtsad. Tööjaotus oli kujunenud vaid põlluharijate ja käsitööliste vahel, esivanematelt päritud oskused kandusid edasi aeglaselt. Ühiskond oli üles ehitatud se...
Märksõnad: rahvastik, kaubandus, ränne, sündimus, rände, poliitika, põllumajandus, suremus, nafta, arengumaad, turg, linnastumine, toll, haridus, tööjõud
Geograafia - Keskkool
734 allalaadimist, 25 arvamust
28
...umine majandus organisats desse ja rahvus firmad 8 4 Rahvastik 9 4 1 Rahvaarvu muutumine 10 11 4 2 Rahvastiku paiknemine 12 4 3 Rahvastiku soolis –ja vanuseline koosseis ja rahvastikupüramiidid 13 14 4 4 Linnastumine 15 5 Energiamajandus 5 1 Energiavarad nende eksport ja import 16 5 2 Elektrijaamad 17 6 Põllumajandus 18 19 7 Metsamajandus ja metsatööstus 20 8 Tööstuse areng 21 9 Transpordi iseloomustus 22 23 10 Turismi iseloomustus 24 11 Kokkuvõte 25 Kasutatud kirjandus 26 Sissejuhatus Itaalia Vabariik on üks riik Euroopas Appenniini poolsaarel Itaalia pealinna on Rooma mis on tuntud juba ammustest aegadest On ju selle linna kohta ka üks ütlus: „Kõik teed ...
Märksõnad: mets, rahvastik, euro, rooma, alpid, sardiinia, põllumajandus, sitsiilia, rannik, apenniinid, suremus, milano, mullad, madalikst, nafta
Geograafia - Keskkool
83 allalaadimist, 1 arvamus
12
...– ehk lahti kirjutatuna Sisemajanduse KoguToodang ja see näitab riigi piires teatud ajaperioodi jooksul toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus. Aga see ei näita tegelikult riigi arengutaset, sest see ei arvesta haridust, iivet, eluiga ega muid rahva elatustaset iseloomustavaid näitajaid. Näiteks Kuveidis, kus on suhteliselt kõrge SKT, elavad inimesed kuskil lehma pätsidest tehtud onnidest. Nunnu. Inimarenguindeks – vist ÜRO poolt loodud näitaja, mis koondab erinevad näitajad, mis annab ülevaate inimeste okukorrast riigis. Siin arvestatakse järgnevaid asju: inimeste üldine tervis, haridus (kirjaoskus + kooli kohustus jne), majanduslik heaolu, SKT, keskmine eluiga Riikide arengutaset saab võrrelda: interneti ühendus/ autod/ telefonid 1000 inimese kohta; kirja- lugemisoskuse protsent inimeste hulgas; iive; su...
Märksõnad: arengumaad, aasia, suremus, nafta, rahvastik, sündimus, hiina, lähedus, põllumajandus, turism, austraalia, tehnoloogia, poliitika, haridus, kivisüsi
Geograafia - Keskkool
374 allalaadimist, 12 arvamust
4
Riikide liigitus arengutaseme järgi. 1) RKP- riiklik koguprodukt e. Rahvatulu ühe elaniku kohta aastas $. 2) Energia tarbimine aastas 1 elaniku kohta kw h. 3) keskmine eluiga. 4) muud: internetiseeritus, mobiilide arv, tv arv jne. Riigid jagunevad kaheks kõrgeltarenenud ja arengumaadeks e. Kolmas maailm. Kõrgeltarenenud jagunevad kaheks Esimene maailm ja teine maailm. Esimene maailm- vanad kapitalistlikud riigid, RKP 10 000$, postindustriaalne tootmisviis, USA, CAN, peaaegu kogu EUR, JPN, LAV jt. Teine maailm- postsotsialistlikud riigid...
Märksõnad: rahvus, rahvastik, rände, aasia, arengumaad, iive, tootmisviis, kaas, nafta, industriaalne, suremus, laine, demograafia, industrialiseerimine, üro, eluiga
Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
17
... mägine Majanduslikud: Kapital – hooned, seadmed, seemned, loomad Tööjõud – kvaliteet traditsioonid Poliitika – toetused, toll Kliimavöötmed Polaar – pole võimalik harida põldu, külm Lähispolaar – lühike vegetatsiooniperiood, redis, sibul, kartul Parasvööde – talve, sügise ja kevade pärast üks saak aastas, Jahe parasvööde – 3-5kuud vegetatsiooniperiood, okasmets, rukkist, otra, kartulit, lina, rapsi Mõõdukas parasvööde – 5 kuud, mereline – teravili, istandused, mullad keskmise viljakusega, vajavad natuke kuivendamist, mandriline – külm talv, põud, tööd peab kiiresti tegema, lühike vegetatsiooniperiood Soe parasvööde – 6+, riis, mais, päevalilled, viinamarjad, parasniiske – viljakad mullad, kuiv mandriline – viljakad mustmullad, lühike külm talv, kuiv, vee ja tuuleeriosoon. Ukraina, USA nisuvööd...
Märksõnad: mets, kanada, mullad, metall, vööde, sündimus, aasia, tegur, kagu, vihm, kõrb, rant, riis, metsad, talv, nafta, mais, maak, polaar, hoovus, toll
Geograafia - Keskkool
51 allalaadimist, 0 arvamust
35
ÜLDMAATEADUS Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias. - Geograafia jaguneb loodusgeograafiaks ja ühiskonnageograafiaks. Loodusgeograafia-ehk üldmaateadus käsitleb protsesse,mis on toimunud või toimuvad pika aja vältel,meid ümbritsevas eluta ja elusas looduses inimese soovidest sõltumata. 1.Biograafia 2.Klimatoloogia 3.Hüdroloogia 4.Geomorfoloogia 5.Tektoonika 6.Mullateadus Ühiskonnageograafia-hõlmab protsesse ja nähtusi,mis on maakeral seotud inimtegevusega(nt. majandus,poliitika). ? Teadus on tegevus,mille eesmärgiks on...
Märksõnad: sfäär, kivim, vulkaan, maak, laama, äike, muld, maakoor, mineraal, sete, atmosfäär, laamad, mandri, horisont, nafta, magma, tsüklon, tuum, rahvastik
Geograafia - Keskkool
889 allalaadimist, 15 arvamust
23
...graafia ja uuemad möödis tehnoloogial põhinevad meetodid.(digitaal kartograafia jms.) MILLINE? Vastamine tähendab arinevate keskonna näitajate mõõtmist, milleks rakendatakse glimatoloogilisi, geloogilis, hüdroloogilisi, maastikulis ja muid meetodeid. MILLAL? Vastamiseks tuleb appi võtta baleogeograafia, mis aitab mõista milliste mineviku protsesside kaudu on nüüdis maailm kujunenud. Kolmemõõtmelisel geograafiale liitub neljas mõõde – aeg. Siia kuutuvad meetodid millega uuritakse mineviku sündmusi ja leitud seaduspärasustele tuginedes koostatakse tuleviku arengu tsenaarium. KUIDAS? Vastamiseks tuleb geograafilist andmestiku süstematiseerida. Andmeid töödeldakse matemaatils statistiliste meetoditega, ning esitatakse arvuti kaartide, graafikute ni...
Märksõnad: sfäär, kivim, maast, muld, maastik, atmosfäär, geograafi, kaart, maakera, tsüklon, hoovus, osoon, rahvastik, horisont, laine, gaas, pidev, rannik
Geograafia - Keskkool
98 allalaadimist, 3 arvamust
10
Prantsusmaa rahvastiku iseloomustus 1. RAHVAARV Prantsusmaal elab 65 630 692 inimest 2012. aasta juulikuu prognoosi järgi.1 Prantsusmaa on suurriik, sest see on riikide pindala suuruse pingereas 43. kohal ja elanike suhtes 21. kohal maailmas. Umbes sama palju inimesi elab Itaalias, Suurbritannias ja Tais.2 Joonis 1. Rahvaarvu kasvu graafik Prantsusmaal 1995-2050 (rahvaarvu muutus protsentides) Perioodil 1995-2012 on rahvaarvu kasvutempo muutunud erinevalt (vaata Joonis 1). Perioodil 1995-2005 rahvaarv suurenes tõusvas tempos: aastal 1995 suurenes rahvaarv 0,40% võrra ja aastal 2005 suurenes rahvaarv 0,60% võrra. Alates 2005. aastast rahvaarvu suurenemine aeglustus. Aastal 2012 rahvaarv suurenes 0,45% võrra, mis on samal tasemel 1995. aasta näitajaga. Prognoosi järgi langeb rahvaarvu kasvutempo ka edaspidi suhteliselt ühtlases tempos. Progn...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, country, france, näitaja, photius, suremus, keskmine eluiga, male, rahvastiku tihedus, cache, iive, aids, hispaania, prantslased
Geograafia - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
10
Ungari rahvastik Martin Jeret 11A Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. 1. rahvaarv. Ungaris elab 9,905,596 inimest. Ungari kuulub rahvaarvult väikeriikide hulka. Maailmas on ta 82. kohal. Tšehhis(10,211,904), Boliivias(9,775,246 ) ja Somaalias (9,832,017) elab enam-vähem samapalju inimesi. 2. rahvastiku paiknemine. Ungaris on 107,27 inimest ruutkilomeetri kohta. Armeenias (104,27), Kuubal (103,30) ja Süürias (109,64) on sarnane keskmine rahvastikutihedus. Ungaris on üldine tihedus 25 inimest ruutkilomeetri kohta. Linnades on see ...
Märksõnad: rahvastik, buda, pest, iibe, migratsioon, rände, sündimus, põllumajandus, poliitika, teenindus, suremus, eluiga, ungari rahvastik, doonau, egiptus
Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist, 1 arvamus
61
...taset iseloomustavad näitajad: Sisemajanduse kogutoodang (SKT)- Riigis aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus enamasti ühe inimese kohta. Mida rohkem kaupu ja teenuseid riigis toodetakse seda rikkam on riik. Eristatakse rikkaid, keskmisest rikkamaid, keskmisest vaesemaid ja vaeseid riike. Inimarengu indeks- koosneb kolmest näitajast: SKT, hariduse ja keskmise eluea indeks. Selle alusel jaotatakse riigid kõrge, keskmise ja madala arenguga riikideks. Need kaks on põhilised, kuid kasutatakse ka teisi näitajaid nagu energia tarbimine ühe elaniku kohta, keskmine eluiga, sündimuse, suremuse ja imikusuremuse näitajad jmt. Riikide võrdlemine- Tuleb vaadata, millises valdkonnas on hõivatud kõige rohkem töötajaid: selle järgi saab paika panna, kas tegemist on agraar-, tööstus- või infoühiskonnaga. /Põhjendada saab asukoha...
Märksõnad: kivim, sfäär, vulkaan, muld, laam, laama, maak, atmosfäär, mandri, rannik, mineraal, maakoor, äike, tard, maavärin, gaas, vahevöö, sademete, sood
Geograafia - Keskkool
99 allalaadimist, 0 arvamust
7
Geograafia mõisted Litosfäär Litosfäär- astenosfääri peale jääv Maa kivimikest, mis on liigendunud laamadeks ja koostis-elementideks on: hapnik, räni, raud, magneesium, kaltsium, alumiinium, kaalium ja naatrium. Astenosfäär- ookeanide all ~50 km, mandrite all ~200 km sügavusel paiknev kivimite mõningase ülessulamise kiht, millel triivivad litosfääri laamad. Maa tuum- 2900 km-st sügavamale jääv nikkelrauast koosnev Maa kõige sügavam osa, mis jaguneb vedelaks välis- ja tahkeks sisetuumaks. Vahevöö- ehk mantel, on ma...
Märksõnad: kivim, sfäär, mets, maak, rahvastik, mineraal, vulkaan, sektor, põllumajandus, kaart, atmosfäär, maakoor, kese, rannik, sete, suremus, mõõtkava
Geograafia - Keskkool
85 allalaadimist, 1 arvamus
8
Maailma rahvastik ja rahvastiku protsessid • Asulus – on mingi maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste. • Rahvastik- on mingil maa-alal elavad inimesed • Asulastik – o n mingi maa-ala asulaste kogum • Rahvaarv – näitab ära kui palju elanike on riigis . Rahvaarvu põhilised mõjutajad 1) iive 2) migratsioon . • Rahvastiku tihedus- elanike arv 1 km ruudus riigis ( Eestis 35 inimest 1 km ruudu kohta) Rahvaarvu muutmine Aastatuhaneid kasvas inimeste arv haiguste, nälja, sõdade ja loodusõnnetuste tõttu väga aeglaselt . ...
Märksõnad: rahvastik, iive, sündimus, eluiga, suremus, keskmine eluiga, linnastumine, plahvatus, loomulik iive, põllumajandus, tööhõive, asulad, asulastik
Geograafia - Põhikool
38 allalaadimist, 1 arvamus
16
GEOGRAAFIA 11.november . 2008 Rahvusvahelised firmad : Rahvusvaheline firma ehk hargmaised firmad on sellised ettevõtted , mis tegutsevad mitmes riigis või isegi kümnetes riikides . Mõned neist (Coca-Cola , Pepsi jne ) omavad tootmisettevõtteid pea igas riigis . Peakorter ühes riigis Tootmine ja teises (mitmes ) riigis Turustamine . Globaliseerumine ehk üleilmastumine . Globaliseerumine tähendab kõigi sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste protsesside rahvusvahelistumist ehk üleilmastumist . GLOBALISEERUMISE +ja - : plussid on : Tänapäeva maailmas liiguvad raha , tehnoloogia , informatsioon ja kaubad üle riigipiiride se...
Märksõnad: rahvastik, põllumajandus, tehnoloogia, suremus, tooraine, riis, territoorium, promill, iive, metallurgia, keemia, tootmisviis, majanduslike, sündimus, rant
Geograafia - Kutsekool
5 allalaadimist, 0 arvamust
9
Peruu 1. Peruu rahvaarv: a) Peruus elab umbes 29,250,000. b) Tegu on maailma mastaabi keskmise suurusega riigiga, kuna seal elab üle paarikümne miljoni inimese. Peruu on maailmas rahvaarvult 42. kohal. c) Umbes sama palju inimesi elab Malaysias, Nepalis, Afganistanis. 2. Rahvastiku paiknemise iseloomustus ja analüüs: a) Peruu rahvastiku keskmine tihedus on 23,08 in/km2. Sarnane rahvastiku keskmine tihedus on Ekvatoriaal-Guineas (22,58) ja Brasiilias (23,50) b) 3. Rahvaarvu kasvu iseloomustus: a) Aasta Rahvaarv 1950 7,633 1955 8,672 1960 9,931 1965 11,467 1970 13,193 1975 15,161 1980 17,295 1985 19,379 1990 21,565 1995 23,863 2000 25,797 2005 27,442 2010 28,948 2015 30,445 2020 31,915 2025 33,283 2050. aastaks on inimesi ~37 miljonit. 4. Rahvaarvu analüüs, milliste tegurite mõjul rahvaarv kasvab või kahaneb: a) Tabelid...
Märksõnad: peruu, rahvastik, peruu rahvastik, rahvastikust, suremus, sündimus, eluiga, sooline, migratsioon, rahvastikupüramiid, rate, saldo, keskmine eluiga
Geograafia - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
3
...ti. 14.Probleemid, mis võib tekitada praegune demograafiline olukord Eestis: rahvastik vananeb, töötegijaid jääb väheks, pensionite maksmisega raskusi, kulutused arstiabile, hooldekodud, haiglad? suurenevad kulutused sotsiaalabile, sündimus madal. 15. Ränded. Varasemad ränded: Euroopast rännati Ameerikasse, Lõuna- Ameerikasse, Austraaliasse?maadavastused, demograafiline plahvatus Euroopas. Indiast rännati välja? demograafiline plahvatus, tasuv töö teistes riikides. Aafrikast väljaränne? orjade väljaviimine 17.-19.saj. Prantsusmaalt rännati Põhja- Aafrikasse, Venemaale?vähe asustatud piirkondadesse või endistesse asumaadesse. Ida- Aasiast Ameerikasse?lepingutöölised. Hilisemad ränded: Rännati Lääne- Euroopasse? kiiresti areneva majanduse jaoks tuli tööjõudu esialgu Euroopa lõunapoolsematest riikidest Hispaaniast, Portugalist, Itaa...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, ränne, suremus, rände, linnastumine, rahvaarvu kasv, väljaränne, suurlinn, poliitika, eluiga, demograafiline üleminek, kulutused
Geograafia - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
5
...968 361 Iraak 30 399 572 Afganistaan 29 835 392 Käesolevaks ajaks on Maroko rahvaarvu kasvutempo langenud poole võrra sellest, mis see oli aastal 1985. Andmete põhjal näeb, et arvatavasti on kasvutempo protsent Marokos aastaks 2050 juba alla 0,5. (Diagramm 1) Diagramm 1 Maroko rahvaarvu kasvutempo graafik aastast 1985-2050. 2. Rahvastiku tihedus ja paiknemine Maroko rahvastiku keskmine tihedus on 70,87 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Enamvähem samasugune rahvastiku keskmine tihedus on näiteks Iraagis, Tuneesias ja Jordaanias. Jordaania 72,15 Maroko 70,87 Tuneesia 68,16 Iraak 67,84 Enamik Maroko elanikkonnast paikneb Põhja-Marokos rannikualadel, mandripoolsetel aladel on nii Lõuna- kui ka Põhja-Marokos rahvastiku tihedus väike. Mõned põhjapoolsed Maroko rannikualad on ...
Märksõnad: maroko, eluiga, keskmine eluiga, rahvastikust, suremus, aids, sündimus, iive, rändesaldo, rahvastikupüramiid, jordaania, araabia, rahvastiku tihedus
Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
2
1. Sündimus - aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvu aasta algul (väljendatakse promillides tuhande inimese kohta). Sündimust mõjutavad: • viljakas eas naiste arv • naiste vanus laste sünnitamisel • religioon • pereplaneerimise võimaluste olemasolu ja nende kasutamine • kooselu traditsioonid • väärtused, mida elus hinnatakse • traditsioonid ühiskonnas • naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadus oma elu korraldada • majanduslikud võimalu...
Märksõnad: ränne, rände, elamurajoon, linnastumine, suremus, suhe, sündimus, agul, poliitika, eeslinn, ärila, hiidlinn, asulad, elukvaliteet, kuritegevus
Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
31
.... Rahvaarv ja selle muutumine.......................................................................................15 4.2. Rahvastiku tihedus ja paiknemine................................................................................16 5. RAHVASTIKU SOOLIS-VANUSELINE KOOSSEIS.......................................................17 5.1. Sooline koosseis...........................................................................................................17 5.2. Vanuseline koosseis......................................................................................................17 6. LINNASTUMINE................................................................................................................19 6.1. Linnastumise määr, linnade kaart..............................................................................
Märksõnad: euro, organisatsioon, mets, rahvastik, ateena, miljon, põllumajandus, turism, metsad, greece, turist, sektor, üro, kreeta, turistid, võimsus, makedoonia
Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist, 0 arvamust
29
...d: väliskülastuste arv, rahvusvahelised telefonikõned, rahaülekandeid jne Poliitiline tegevus: esindusi välisriikides, osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides, osalemine ÜRO missioonides. Mõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja kõrgelt arenenud riik, geograafiline tööjaotus, rahvusvaheline firma, globaliseerumine, SKT, inimarengu indeks, majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne sektor; RAHVASTIK JA ASUSTUS miljard 45. analüüsib maailma rahvaarvu kasvu, selgitab selle põhjusi ja selle tagajärgi; 10 Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). ...
Märksõnad: sfäär, kivim, vulkaan, kliima, laama, rahvastik, gaas, maak, muld, atmosfäär, mets, mandri, maakoor, laamad, nõlva, tsüklon, mulda, äike, suremus
Geograafia - Keskkool
409 allalaadimist, 14 arvamust
6
...a maailma rahvaarvu muutusi ja põhjenda neid muutusi. Rahvaarvu prognoos? 3. Analüüsi tegureid, mille mõjul maailma rahvaarv kasvab tänapäeval nii kiiresti. Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele vähenes suremus ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. aastal. Teise miljardi täitumiseks kulus 123. aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33. aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999. aastal. Kõige rohkem inimesi (61%) elab Aasias. Selle maailmajao rahvaarv kasvab pidevalt ja küllaltki kiiresti tänu kõrgele loomulikule iibele. Ligi 13% rahvastikust elab Aafrikas ja sealne elanikkond kasv...
Märksõnad: rahvastik, suremus, sündimus, linnastumine, ränne, aasia, iive, arengumaad, eluiga, tööpuudus, rahvastikupoliitika, maailma rahvaarv, ülerahvastatus
Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
7
Demograafiline plahvatus Peamiseks probleemiks võiks lugeda demograafilist plahvatust - see on demograafilise ülemineku esimene järk, mida iseloomustab suremuse langus, kõrge sündimuse säilimine ja selle tulemusena rahvastiku kiire kasv, kusjuures laste osatähtsus rahvastikus on väga suur. Demograafilise plahvatusega kaasneb inimeste majanduslik kihistumine ning maa ressursside pidev vähenemine ja looduse tagasitõrjumine inimeste vajaduste rahuldamiseks. * Suure sündimuse põhjusteks on tavaliselt: pereplaneeringu puudumine (ka rasestumisvastaste vahendite puudumine) ...
Märksõnad: plahvatus, rahvastik, suremus, sündimus, aids, näitaja, aasia, linnastumine, mets, tendents, tuberkuloos, hiina, brasiilia, rahvastikust, ladina ameerika
Geograafia - Keskkool
94 allalaadimist, 4 arvamust
3
...eamiselt mehed?soolised disproportsioonid;*tagasi tullakse pensionieas,suureneb pensionäride osatähtsus. Rahavstiku paiknemine,tihedus: Rahvastik on tihedam: 1)Ida- ja Lõuna- Aasias,Jaava saarel,Jaapanis;2)Euroopa (Singapur);3)USA rannikualal. Põhjused:1)Ajaloolised – paljud maailma kõige tihedamini asustatud alad on jäänud ajalooliselt samaks;maadeavastused;2)Looduslikud – kliima (parasvöönd,lähistroopiline vöönd),madalik, veekogude lähedus;3)Majanduslikud – kaubandus-ja suhtlemisvõimalus,veekogude lähedus. Hiina – 1,3 mlrd in, 9572395 km2, 135,8 in/km2. India – 1 mlrd 800 tuh in, 3287263 km2, 304,4 in/km2. USA – 273,1 mln in, 9518898 km2, 28,7 in/km2. Indoneesia,Brasiilia,Venemaa,Pakistan,Bangladesh,Jaapan,Nigeeria. Eesti – 1,439 mln in, 45227 km2, 31,8 in/km2. Linnastumine – in e...
Märksõnad: sündimus, suremus, ränne, arengumaad, rahvastik, rahvus, rände, iive, aasia, tööpuudus, nigeeria, sisseränne, bangladesh, linnastumine, brasiilia
Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist, 1 arvamus
12
TTK0030 Majandusgeograafia Kordamisküsimused 2011/2012.õa. Sissejuhatus 1. Geograafia kui kommertsteadus. Positivism geograafias: Pärast Teist maailmasõda, kvantitatiivne geograafia, mille eelduseks oli: • Kogunenud oli piisav hulk andmeid • Tekkis vajadus andmete süstematiseerimise järele • Hakati kasutama arvuteid • Kogu protsessi jaoks oli olemas teaduslik alus – positivistlik teadusfilosoofia- ja metodoloogia. Positivistlik teadusfilosoofia ja metodoloogia. • Positivismi keskne väide on teaduse määratletus empiiriliste küsimustega. • Tõeline teadmine põhineb ainult vaadeldavatel ja mõõdetavatel faktidel ning nende võrdlemise...
Märksõnad: rahvastik, geograaf, tegur, teenindus, turg, multi, tehnoloogia, paigutus, kultuurid, haridus, tööjõud, rände, korporatsioonid, ränne, disain, suremus
Majandusgeograafia - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist, 1 arvamus
22
Rannu Keskkool 10 Klass Argentina Uurimuslik referaat geograafias Koostaja: Kusti Muri Juhendaja: Vaike Rootsmaa Rannu 2010 Sisukord  TOC o 1 3 h z u  HYPERLINK l Toc292400328 Üldandmed  PAGEREF Toc292400328 h 3  HYPERLINK l Toc292400329 Riigi arengutaseme iseloomstus  PAGEREF Toc292400329 h 5  HYPERLINK l Toc292400330 Tabel 1 Regioonide inimarenguindeksi muutused 1975 2005  PAGEREF Toc292400330 h 5  HYPERLINK l Toc292400331 Import j...
Märksõnad: tina, argentina, rahvastik, mets, import, eksport, brasiilia, põllumajandus, country, eluiga, hispaania, partner, cordoba, rannik, keskmine eluiga, vineer
Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist, 0 arvamust
14
... toimuvad paari kilomeetri sügavuse kolletega maavärinad. •Aktiivne vulkaaniline tegevus. •Seda protsessi võib näha Islandil - Atlandi ookeani keskaheliku ühel lõigul. C. Mandrilaamade põrkumine • laamade servad purunevad, painduvad ja kerkivad kõrgeks mäeahelikuks; • mandrilised laamad on liiga kerged, et vahevöösse ...
Märksõnad: sfäär, vulkaan, muld, kliima, gaas, laama, mets, nõlva, maakoor, mulda, atmosfäär, tsüklon, äike, mandri, laamad, mullad, rahvastik, sündimus
Geograafia - Keskkool
311 allalaadimist, 13 arvamust
8
Hispaania rahvastik Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. 1. Riigi rahvaarv. Hispaania rahvaarv on 46,505,963 miljonit, seda 2010 aasta juuli seisuga. Selle arvuga paikneb Hispaania maailmaarvestuses 27. kohal. Maailma mastaabis kuulub Hispaania keskmise suurusega riikide hulka. Hispaaniaga enam-vähem samapalju inimesi elab Ukrainas (45,415,596 miljonit), Kolumbias (44,205,293 miljonit) ja Põhja-Koreas (48,636,068 miljonit ). 2. Riigi rahvastiku tihedus Rahvastiku keskmine tihedus on 81,12 in/km2. Sarnase...
Märksõnad: hispaania, rahvastik, miljon, eluiga, rände, male, data, kodulehekülg, aids, hispaania rahvastik, suremus, saldo, barcelona, sisseränne, migratsioon
Geograafia - Keskkool
18 allalaadimist, 2 arvamust
15
... 2 1.Riigi üldiseloomustus 1.1 Riigi üldandmed Ametlik riiginimi: Hollandi Kuningriik (Nederland) NLD Rahvaarv: 16 428 360 (2008) Pealinn: Amsterdam Elanikke pealinnas: 743 068 (2006) Rahaühik: euro Pindala: 41,528km² Riigipea: Kuninganna Beatrix Haldusjaotus: 12 provintsi Asukoht: Hollandi Kuningriik ehk Madalmaade Kuningriik asub Lääne-Euroopas ning koosneb Hollandist ja kuuest Kariibi mere saarest. Holland piirneb Saksamaa ja Belgiaga ning Põhjamerega (vt joonis 3). Keel: hollandi ja friisi keel Sümboolika: lipp punane-valge-sinine (vt joonis 1) ja vapp (vt joonis 2) Kohalik aeg: Hollandis on kasutusel talve- ja suveaeg. Talve- ehk standartaeg on GMT+1 ja suveaeg GMT+2. Kui Eestis on kell 09.00, siis Hollandis samal ajal kell 08.00. (www.eures.ee; Maailma faktiraamat) Joonis 1. Hollandi lipp ...
Märksõnad: holland, põllumajandus, amsterdam, euro, rahvastikust, iive, eluiga, rotterdam, metsad, rahvastiku tihedus, üldandmed, loomulik iive, andmebaas, muuseum
Geograafia - Keskkool
41 allalaadimist, 1 arvamus
8
Märksõnad: tootmisviis, rahvastik, traditsioon, iive, rahvus, tootmisviisid, suremus, maailmamajandus, emamaa, sündimus, elatusmajandus, põhitunnused
Geograafia - Põhikool
112 allalaadimist, 1 arvamus
5
...ine ja tootmine. Informatsioon on vesi voolab mingisse kindlasse veekokku majandustegevuse aluseks. või selle ossa Arengumaa- üks maailma vaesematest Infiltratsioon- vee liikumine maapinnalt riikidest, tavaliselt väikese pindala ja läbi mulla ja kivimite põhjavett rahvaarvuga riik, kus SKT, keskmine Maa sfäärid- Maa tuuma ümbritsevad eluiga ja haridustase on väikesed. kihid, mis erinevad koostise ja tiheduse Elatutakse põllumajandusest ning riik on poolest. Maa sfäärideks on - atmosfäär, enamasti maavarade poolest vaene hüdrosfäär, pedosfäär, litosfäär. Maa sfäär (puuduvad väärtuslikumad maavarad on ka biosfäär, mis koosneb teiste sfääride suurtes kogustes). osadest Kõrgelt arenenud riik- riik, k...
Märksõnad: sfäär, kivim, põllumajandus, mineraal, maak, sektor, vulkaan, rannik, maakoor, atmosfäär, kaart, tuum, ühend, sündimus, litosfäär, suremus
Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
28
... Turism................................................................................................................................... 19 Federal Reserve Bank korraldab USA keskseid rahaasju. New Yorgis asubki selle suurim esindus. Sealsed ekskursioonid viivad maa-alustesse kullahoidlatesse, mis on suurim teadaolev maailmas. Selgitatakse ka keskpanga üldist tegevust ja põhimõtteid. Kuna USA on majanduslikult tugevaim riik maailmas, on see kindlasti huvitav. Kuna seal hallatakse suuri rahareserve, on seal ka korralikud turvameetmed, mistõttu on vaja külastus tükk aega ette planeerida. Ka ekskursiooni saadavad relvastatud üksused. Üks panga eksponaat on ka kõige väärtuslikum münt, 1933. aastal vermitud mündil on kujutatud kahe peaga kotkast......
Märksõnad: rahvastik, states, united states, mets, countryace, ameerika ühendriigid, näitaja, import, ühendriigid, america, nafta, põllumajandus, inimarengass
Geograafia - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
3
1. Maailma rahvaarv ja suuremad riigid. Maailma rahvaarv – 6,1 miljardit inimest. Suurimad riigid: Hiinad, India, USA, Indoneesia, Brasiilia ja Venemaa 2. Maailma rahvastiku paiknemine territooriumil Tihedalt – India, Aasia kagurannik, P-Ameerika lääne poolne rannik. Kesk-Ameerika saared,Lõuna-Euroopa, Lõuna-Inglismaa. Hõredalt – Põhja-Ameerika põhjapoole osa, Põhja-Aasia, Austraalia siserannik, Põhja- Aafrika, Brasiilia, Gröönimaa 3. Rahvastiku protsessid ühiskonna erinevatel arenduastemel. Traditsiooniline Industriaal Infoühiskond Sündimus kõrge, suremus kõrge I periood - Loomisel sündimus jääb Madal sündimus ja sure...
Märksõnad: ränne, sündimus, suremus, rände, aasia, rannik, linnade teke, industrialiseerumine, infoühiskond, industriaal, kasvamine, linnastumine, eluiga, asulad
Geograafia - Keskkool
82 allalaadimist, 1 arvamus
14
...hhikoMehhiko – on majanduslikult ja sõjaliselt palju nõrgemad ega ole kunagi olnud Ameerika Ühendriikidele ohtlikud Järjest tähtsamaks muutuvad lääneranniku sadamad mille kaudu peetakse ühendust paljude Vaikse ja India ookeani maadega Riik koosneb kahest suurest osast põhiosast ja Alaska osariigist Enamus põhiosa piirist Kanadaga on praktiliselt sirge ning annab riigile ristkülikukujulise vormi Ainult kirdes ja kagus on riigi maa ala nagu „välja veninud“ Kirdes ja edelas on väljaulatuvad osad Riigil on ka saari näiteks HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Hawaii saared o Hawaii saaredHawaii saared   Looduslikud tingimused USA s domineerivad HYPERLINK http://et wikipedia org/w/index phptitle=Vanad m%C3%A4ed&action=edit&redlink=1 o Vanad mäed pole veel kirjutatud vanade mägede ja HYPERLINK htt...
Märksõnad: mehhiko, action, laht, mississippi, kanada, maak, alaska, rahvastik, metsad, jõed, hawaii, jõgi, järvi, mehhiko laht, hektar, suremus, mandri
Geograafia - Keskkool
6 allalaadimist, 0 arvamust
5
... soe ja parasniiske kliima, viljakad mullad. 5. Maakera hõredamini asustatud piirkonnad (4) – põhjused. - Aomen - Kanada - Austraalia - Antarktika ja Arktika Ekstreemne kliima, poliitilised tegurid – valitsus ei investeeri elukeskkonna arendamisse, harimiskõlbmatu maa, vähe loodusvarasid. 6. Mõisted – loomulik iive, sündimus, suremus, imikusuremus. - LOOMULIK IIVE – mingis piirkonnas aasta jooksul sündinute ja surmade vahe absoluutarvudes või sündimus- ja suremuskordaja vahe promillides. Näitab rahvaarvu juurdekasvu või vähenemist. - SÜNDIMUS – sündide esinemine mingi piirkonna rahvastikus. - SUREMUS – surmajuhtude esinemine mingi piirkonna rahvastikus. - IMIKUSUREMUS – elussündinud kuni ühe aastaste laste suremus 1000 elussündinu kohta. 7...
Märksõnad: suremus, rahvastik, sündimus, maakera, iive, loomulik iive, hõive, tööpuudus, majanduslikud tegurid, plahvatus, demograafiline plahvatus, haridustase
Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist, 1 arvamus
7
RAHVASTIK JA ASUSTUS 42. teab maailma rahvaarvu, analüüsib maailma rahvaarvu kasvu põhjusi ja selle tagajärgi; 2008 aastal on maailma rahvaarv ligi 6,9 miljardit Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. aastal. Teise miljardi täitumiseks kulus 123. aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33. aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999. aastal. Tagajärjed: rahvaarvu kasv on tekitanud väga suuri sotsiaal-majanduslikke probleeme: toidupuudus (eriti arengumaades), piirkonniti ülerahvastatus ja ülelinnastumine, tööpuudus, üha suurenev m...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, suremus, poliitika, ränne, rahvastikupoliitika, iive, eluiga, linnastumine, maailma rahvaarv, rahvaarvu kasv, rahva arv, kliima
Geograafia - Keskkool
208 allalaadimist, 4 arvamust
5
Riigi rahvastik ARVUTITUND Minu valitud riigiks on Austraalia. 1. Riigi rahvaarv A) Seal elab 21,766,711 inimest 2011. aasta juuli kuu seisuga. B) Järeldan seda, et Austraalia kuulub väikeriikide hulka. C) Enam-vähem samapalju inimesi elab Madagaskaril, Rumeenias, Sri Lankal ja Elevandiluurannikul. 2. Iseloomusta ja analüüsi rahvastiku paiknemist oma riigis. A) Austraalia rahvastiku tihedus on 2,79 inimest ruutkilomeetri kohta. Sarnane on sellele Namiibias ja Surinames. B) Rahvastiku paiknemine on Austraalias väga hõre. Rohkem rahvast on põhja ja lõuna osas. Tihedam on see rannikualadel. Aga kuna enamus Austraalia sisemaast on kõrb, siis...
Märksõnad: austraaliastik, canberra, data, eluiga, suremus, kodulehekülg, austraalia pealinnstikust, iive, sündimus, rate, male, increase, migration
Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
15
............ 9 7.Põllumajandus........................................................ 10 8.Metsamajandus ja metsatööstus............................ 13 9.Kasutatud allikad.................................................... 16 ÜLDANDMED Tansaania pindala on 945090 km 2 , millest 59050 km2 moodustavad veekogud. Riigi rahvaarv - 36232074 (2001.a. juuli). Pealinnas, Dodomas, on elanikke 204000. Riigikeeled: inglise ja suahiili keel. Rahaühik: Tansaania šilling. Tansaanias leiduvad loodusvarad: kivisüsi, looduslik gaas, teemandid, fosforiit, keedusool, grafiit, tina-, raua-, nikli- ja vasemaak. Kolmandikku Tansaania maa-alast hõlmavad rahvuspargid (tuntuim Senergeti) ja metsloomade kaitsealad. Loodus on loomaliikide poolest väga rikas. Seal elavad näiteks lõvid, gnuud, sebrad, elevandid,pühvlid, antiloobid, ninasa...
Märksõnad: tansaania, põllumajandus, rahvastik, keenia, rahvastiku tihedus, pinnamood, suremus, sündimus, metsad, nafta, eksport, kiltmaa, rahvastikust, paber, kohv
Geograafia - Keskkool
15 allalaadimist, 1 arvamus
10
Hiina rahvastiku iseloomustus 1. Riigi rahvaarv a)Inimesi elab Hiinas 1 343 239 923, see on maailmas rahva arvu poolest esimene riik. Need andmed on samuti 2012 aasta juulikuuks, nagu on ka edaspidises tabelis näha. b) Tegemist on kindlasti suure riigiga. Selles riigis elava rahva arv ületab teist kohta enam-vähem miljoniga. Järgnevad rahvaarvu poolest India, Ameerika Ühendriigid, Indoneesia, Brasiilia ja Pakistan. 2 India 1 205 073 612 July 2012 est. 3 United States 313 847 465 July 2012 est. 4 Indonesia 248 216 193 July 2012 est. 5 Brazil 205 716 890 Andmeid pole saadaval. 6 Pakistan...
Märksõnad: rahvastik, hiina rahvastik, kong, suremus, sündimus, china, poliitika, püramiid, rahvastikust, country, sektordiagramm, iive, rahvastikupüramiid, kaart
Geograafia - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
6
...rinevad Hollandist, kui hollandi asunikud tutvustasid sõõrikuid Põhja-Ameerikale. 19. sajandil nimetatigi sõõrikuid vahel sõnaga olykoek ehk hollandi keelest tõlkides tähendab see õlikooki, mis on magus kook küpsetatuna rasvas. Igal hollandlasel on jalgratas ning jalgrattaid on Hollandis lausa kaks korda rohkem kui autosid. Muljetavaldav on ka fakt, et jalgrattateid leidub riigis 15 000 km pikkuses. 2.Rahvastiku analüüs 2.1 Rahvaarvu muutumine Allikas: Rahvusvaheline andmebaas, 30.november 2008 2.2 Rahvastiku paiknemine 2.3 Soolis-vanuseline kooseis 2.3.1 Sündimuse ja suremuse näitajad, loomulik iive Hollandi loomulik iive on 0.2% (2007). Suremus tuhande inimese kohta on 8,7‰ ja sündimus 10,7‰. Rändesaldo on 2,6‰ tuhande inimese kohta. Hollandi iive on positiivne ja madal, sest elutingimused ja tervishoid on kõrgelt arenenu...
Märksõnad: holland, suremus, sündimus, rahvastikust, iive, eluiga, kook, kirik, euro, amsterdam, loomulik iive, rahvastikupüramiid, rändesaldo, tervishoid
Geograafia - Keskkool
11 allalaadimist, 1 arvamus
28
... 75 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 78 leMust Aafrika1995 oli see 0 45 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 51 leJamaica2000 oli see 0 76 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 761 –le Tabel 2 IAI HDI osakomponendid Riik IAI indeksKoht maailma riikide hulgasKeskmine oodatav eluigaTäiskasvanute üle 15 a kirjaoskusSKT inimese kohta GDP per capita PPP $ Norra0 971180 5100%53 433 $Eesti0 8834072 999 8%2061 $Sierra Leone0 36518047 335 1%679 $Türgi0 8067979 787 4%12955 $Jamaica0 76610071 787 9%6079 $ Interneti kasutamise võimalus:  Kuigi meile Eestlastele tundub interneti kasutamise võimalus täiesti tavaline ning tänaseks võib öelda et igasse Eesti majja on võimalik saada interneti ühendus siis igalpool maailmas see kahjuks veel nii tavali...
Märksõnad: jamaica, port, rumm, kütus, kingston, muusika, jamaika, import, rasta, liiklus, põllumajandus, eksport, land, reggae, rahvastik, raud, elektrijaam
Geograafia - Keskkool
20 allalaadimist, 0 arvamust
15
Itaalia Vabariik Referaat Erik Salm Paide Ühisgümnaasium 2007 Itaalia Vabariik ISO 2-täheline kood: IT ISO 3-täheline kood: ITA Lipp: Vapp: Kaart: Geograafiline asend Itaalia Vabariik on riik Lõuna-Euroopas. Itaalia asub 800 km Vahemerre ulatuval saapakujulisel Apenniini poolsaarel. Põhjapoolne piirkond on mägine. Loodusliku piiri moodustavad Alpid. Maastik on suurte mägede ja sügavate orgude rohke. Itaaliale kuuluvad kaks Vahemere suurimat saart – Sitsiilia ja Sardiinia - ning hulk väiksemaid saari. Põhjas on Itaalial maismaapiir Austria (430 km), Prants...
Märksõnad: italy, euro, rahvastik, rooma, alpid, suremus, sitsiilia, energy, nafta, country, data, sündimus, geography, coal, madalik, näitaja, economy, maagaas
Geograafia - Keskkool
84 allalaadimist, 1 arvamus
1
... riikidesse 1. Lähtekohas – väike töövalik, halvad õppimisvõimalused, madal palk, halvad elamistingimused, üksluine ümbruskond, ebasoodne looduskeskkond 2. Sihtekoht – paremad tööpakkumised, kõrgem palk, head elamistingimused, perekond, mitmekülgne sotsiaalne keskkond. Kaasaegsed rändevoog ja põhjused: Lääne-Euroopa: tööjõud. Ida-Euroopas- poliitilised põhjused. Põhja- Ameerika- töö, Lähis-Ida naftariigid- majandustegevus. Migratsioonivoogude tagajärjed nii lähte- kui ka sihtmaale. Lähteriigile: väheneb tööpuudus, paranevad migrantide tööoskused, teenitud raha saadetakse kodumaale, tuuakse uusi kultuuritavasid, väheneb tööealiste elanike arv, väheneb maksumaksjate arv, lahkuvad aktiivsed inimesed, mehed, tekivad soolised disproportsioonid, kaotatakse haridusinvesteeringud. Sihtriigile...
Märksõnad: sündimus, linnastumine, suremus, rahvastik, urbanisatsioon, tööpuudus, lähte, iive, migratsioon, looduskatastroofid, õppimisvõimalused, eluiga
Geograafia - Keskkool
20 allalaadimist, 0 arvamust
7
...iigi (sh Eesti) või selle osa rahvastiku paiknemist; • iseloomustab ja analüüsib jooniste, tabelite ning kaartide abil etteantud riigi rahvastikku ja selle muutumist; • iseloomustab riigi (sh Eesti) rahvastiku soolis-vanuselist koosseisu rahvastikupüramiidi abil; • teab Eesti rahvastikku iseloomustavaid näitajaid: rahvaarv, linna- ja maarahvastik, sündimus,suremus, iive, migratsioon, hõive; • iseloomustab jooniste abil Eesti rahvastiku rahvuslikku koosseisu ja teab seda mõjutanud tegureid; • teab rände põhjusi, toob näiteid olulisematest rännetest maailmas ja seoses Eestiga; • võrdleb linna- ja maaelu, toob näiteid sotsiaalsetest probleemidest linnas ja maal; • selgitab arenenud ja arengumaade erinevust; Mõisted: rahvaarv, rahvastiku tihedus, tööhõive...
Märksõnad: rahvastik, põhikoolile, jooniste, madalik, kaart, kont, väin, pinnamood, laam, järved, mandri, laht, tasandik, loodusgeograafia, mäestik, atlas
Geograafia - Põhikool
15 allalaadimist, 0 arvamust
3
...alüüsi rahvastiku paiknemist mõjutavaid tegureid! Kus on rahvastiku tihedus suur, kus väike? Põhjenda! Kõige rohkem elab inimesi soodsate loodusoludega aladel või arenenud majandusega piirkondades. Minevikus, kui inimesed elatusid peamiselt põlluharimisest ja karjakasvatamisest, kujunes kõige tihedam asustus viljakate muldadega tasastele ranniku- ja jõeäärsetele aladele, kus olid head kaubandus- ja suhtlemisvõimalused. Tihedamini on asustatus Ida- ja Lõuna-Aasia suurte jõgede orud ja deltaalad, viljaka pinnasega Jaava saar, samuti Jaapani rannikualad. Lääne-Euroopas on tihedamini asustatud vöönd Kagu-Inglismaast Põhja-Itaaliani. Ameerikas ja Austraalias on tihedamini asustatud rannikualad ja mitmed saared, sisemaal asustus hõre. Samuti on väike tihedus Aafrikas, Venemaal. 3. Võrdle rahvastiku paiknemist sama rahvastiku tihe...
Märksõnad: sündimus, ränne, suremus, iive, poliitika, migratsioon, arengumaa, ukraina, linnastumine, egiptus, mullad, kuritegevus, emigratsioon, tööpuudus
Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist, 0 arvamust
1
Rahvastik ehk elanikkond – mingil suuremal territooriumil alaliselt elevate inimeste kogumik Ränne ehk migratsioon – inimeste liikumine elu- või töökoha vahetamise eesmärgil Loomulik iive – rahvaarvu muutumine Absoluutne iive – mitme inimese võrra muutus rahvaarv Suhteline iive – mitme inimese võrra muutus rahvaarv tuhande elaniku kohta Sisseränne ehk immigratsioon Väljaränne ehk emigratsioon Rändeiive ehk rändesaldo – sisse- ja väljarändajate vahe Tagasiränne ehk remigratsioon – varem väljarännanud inimeste tagasipöördumine oma endisesse elukohta Pendelränne ehk pendelmigratsioon – inimeste päevane liikumine oma...
Märksõnad: iive, migratsioon, ränne, rahvastik, suhteline iive, absoluutne iive, vanurid, imikusuremus, surmad, emigratsioon, loomulik iive, veresoonkonna haigused
Geograafia - Põhikool
24 allalaadimist, 1 arvamus
1
...inud; madal ja negatiivne iive; kõrge eluiga. vähem arenenud maad; madalatasemeline majandus, haridus ja arstiabi; enamik inimesi elab maal; palju inimesi töötab põllumajanduses; kaasaegsed sidevahendid on vähelevinud. rahvastiku tihedus – annab meile infot, kui palju inimesi elab näiteks ruutkm kohta kuskil maal. immigrant - sisseränne emigrant – väljaränne linnastumine – on see, kui inimesed kolivad linna elama. Linnastumine näitab linnarahvastiku osatähtsust kogu rahvastikus. migratsioon - ränne iive – sündimuste ja suremuste vahe ränne- on püsielukoha vahetus ja kuulub geograafiliste nähtuste alla. 3. migratsiooni suunad erinevatel ajajärkudel. alguses rännati euroopast USA’sse Rände suundade iseloom tänapäeval tänapäeval rännatakse nüüdki kõige rohke USAs...
Märksõnad: rahvastik, iive, ränne, haridus, aasia, linnastumine, arstiabi, arenenud maad, sidevahendid, migratsioon, rände, loomulik iive, gangesehnoloogia, sydney
Geograafia - Põhikool
4 allalaadimist, 0 arvamust
16
...unast Malaisiaga Tail on 1900 kilomeetrit rannajoont Tai lahe ääres LOODUSLIKUD TINGIMUSED: Tai on troopilise kliimaga riik Põuaperioodil on tänu asjaolule et päike paistab peaaegu seniidist raske ilmakaari määrata Aastas on keskeltläbi +31 kraadi sooja Talviti +25 ning suvekuudel +40 Vesi meres on enamasti +28 Mussooni ajal juuni oktoobri kuus sajab rohkelt vihma suvel enam Õhuniiskus on kõrge Esineb maalihkeid ja üleujutusi Riigi lõunaosas on alati kuum ja niiske ekvatoriaalne kliima Tai on vahelduva reljeefiga maa Riigi kirdeosas on Khorati platoo keskosas keskplatoo Riigi põhjaosa ja Kra maakitsus Malaka poolsaarel on mägised Kõrgeim punkt on Doi Inthanon mis asub 2576 meetri kõrgusel merepinnast Madalikud ja tasasemad alad on rannikualadel ja riigi keskosas Veestik on Tais tihe Mäed on algu...
Märksõnad: rahvastik, bang, thailand, aids, data, rahvastiku tihedus, suremus, eluiga, aasia, haridus, keskmine eluiga, kodulehekülg, rahvaarvu kasv, sündimus, guide
Geograafia - Keskkool
30 allalaadimist, 0 arvamust
9
... sügavamale, kus on kõrgem rõhk ja temperatuur, põhjustades moondekivimite teket. Peale nimetatud kivimitekkeviiside on veel settekivimid, mis tekivad lahustest väljasadestumise teel või murenemissaaduste ja organismide jäänuste ladestumise või kivistumise teel. Litosfäär – maakoor ja vahevöö ülemine tahke osa, mille paksus on 50-200 km. On lõhestunud laamadeks. Astenosfäär – kiht maakoore all, kus kivimid on mõnindaselt ülessulanud. Sellele triivivad litosfääri laamad. Maa tuum – Maa keskossa jääv metalse koostisega (peamiselt raud) piirkond, mis jaotatakse tahkeks sisetuumaks ja vedelaks välistuumaks. Vahevöö – maakoore ja tuuma vahele jääv maa kivimikest. Mandriline maakoor – mandrite ja šelfimerede alune maakoor. Ookealine maakoor – ookeanide alune, peamiselt basaltseist kivimitest koosnev maakoor....
Märksõnad: sfäär, kivim, põllumajandus, rahvastik, vulkaan, mineraal, metsak, laamadakoor, atmosfäär, litosfäär, kaart, tuum, rannik, suremus, sündimus
Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist, 0 arvamust
39
Kooli nimi Enda nimi klass NORRA Referaat Juhendaja: vanemõpetaja ……… Koht ja aastaarv SISUKORD Sissejuhatus 4 1 ÜLDINE GEOGRAAFIA 5 1 2 Pealinna Oslo asend 5 2 PINNMOOD 6 2 1 Fjordid 7 2 2 Pinnamoe mõju majandustegevusele 9 2 4 Sise – ja välisjõudude poolt kujundatud pinnamoed 10 3 RAHVASTIK 11 4 MAJANDUS 13 4 1 Põllumajandus 15 4 2 Metsandus 17 4 3 Info – ja sidetehnoloogia 18 4 4 Kalandus 19 4 5 Töötlev tööstus 20 4 5 1 Tselluloos ja paber 20 4 5 2 Kee...
Märksõnad: nafta, fjord, gaasets, rahvastik, euro, fjordid, tehnoloogia, põllumajandus, rannik, puit, osloiljon, tselluloosetall, paber, pinnamoe, akvakultuur
Geograafia - Keskkool
172 allalaadimist, 7 arvamust
2
...ulad. Linnastumine – linnarahvastiku osatähtsuse suurenemine rahvastikus. Seotud ka linnade kasvu ja arenguga. Regionaalpoliitika – riigi poliitika mõjutamaks eri piirkondade majandusarengut võrdsete majanduslike võimaluste loomise, infrastruktuuri arendamise, töökohtade loomise ja inimeste mobiilsuse kasvatamisega. Rändeiive e saldo – sisse- ja väljarände vahe. Slumm – valdavalt marginaalse rahvastikuga asutatud vilets linnaosa peamiselt arengumaades, aga ka lääneriikide suurlinnades. Ülelinnastumine – linnade ülikiire kasv, mille puhul linna järjest suurenevale elanikkonnale ei suudeta tagada töö- ega elukohti. Tekivad vaesteagulid Illegaal – inimene kes viibib ebaseaduslikult riigis Rände saldo - piirkonnas või riigis sisserände vahe 2.RAHVAARV MAAILMAS ~6,7 miljardit. ~1,3 mljr – Hiina|||~1,2 mljr – India|||~300 mlj – U...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, rände, suremus, linnastumine, iive, ränne, aasia, suurlinnad, poliitika, aglomeratsioon, loomulik iive, rannik, kaas, eluiga, lähte
Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist, 0 arvamust
37
... – Koguiive Demograafiline info • Rahvaarv on mingis piirkonnas elavate inimeste arv. Eristatakse tegelikku rahvaarvu (de facto) ja sinna juriidiliselt kuuluvat ehk alalist rahvaarvu (de jure) • Rahvastiku kujunemist mõjutavad kolm peamist protsessi on sündimus, suremus ja ränne ehk inimeste elukoha vahetused. • Loomulik iive on sünni- ja surmajuhtumite vahe. Rändesaldo antud piirkonda mujalt saabunute ja mujale lahkunute vahe. Koguiive saadakse loomuliku iibe ja rändesaldo summana – see näitab rahvaarvu muutumist antud piirkonnas. Demograafiline info • Rahvastiku koosseis ehk struktuur. Antud territooriumi elanikud jaotatakse teatud näitajate abil rühmadesse. Enamkasutatavad on sooline ja vanuseline koostis ja seda väljendatakse üldjuhul rahvastiku püramiididena. Dem...
Märksõnad: rahvastik, sündimus, rände, suremus, tegur, ränne, näitaja, tööjõud, tarbijad, rahvus, haridus, rahvastiku kasv, migratsioon, iive, rändesaldo
Geograafia - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
15
...rdipartnerid allikas: The World Factbook joonis 12. Nepali impordipartnerid allikas: The World Factbook 13 kasutatud materjal: kaart, lipp, vapp en.wikipedia.org (5.10.08) riigi arengutase, riigi rahvaarv, rahvastiku tihedus ja paiknemine, loomulik iive, keskmine eluiga, Nepali rahvastiku soolise-vanuselise jaotuse tabel, linnastumine, tööjõud, rahvastikupoliitika, riigi energiamajandus, Nepali ekspordi - ja impordipartnerite diagrammid. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html (5.10.08) riigi arengutase, Nepali SKT inimese kohta diagramm, Eesti ja Nepali IAI võrdluse diagramm http://globalis.gvu.unu.edu/indicator_detail.cfm?IndicatorID=19&Country=NP (26.04.09) IAI ja SKT...
Märksõnad: nepal, mets, tempo, põllumajandus, iive, rahvastikutihedus, riigi rahvaarv, eluiga, keskmine eluiga, global, suremus, metsamajandus, rahvastikupoliitika
Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust
10
...jääri traditsioonid – enne tehakse karjääri, siis mõeldakse lastesaamisele religioon – enne abiellumist on tabu lapsi saada Suremist mõjutavad tegurid: Rahvastiku vanuseline koosseis Meditsiini areng ja arstiabi kättesaadavus Haridustase (tervisesport, toitumine, haiguste ennetamine) Majanduslikud tegurid (nälg, tööpuudus, sissetulekud) Loodus- ja liiklusõnnetused Kuritegevus Sõjad ja poliitilised konfliktid a) arengumaades meditsiini areng ja arstiabi kättesaadavus – meditsiin pole niivõrd arenenud ja arstiabi pole nii kättesaadav, arengumaades ravitakse algeliste vahenditega loodusõnnetused – maavärinad, vulkaanipursked b) arenenud riikides kuritegevus liiklusõnnetused – autod, lennukid, laevad Paiknemine õ lk 73! Tegurid, mis mõjutavad paiknemist: 1. Looduslikud tegurid a) kliima b) pinnamood c) ...
Märksõnad: rahvastik, poliitika, arengumaad, ränne, haridustase, sündimus, vanuseline koosseis, linnastumine, suremus, tööpuudus, eluiga, migratsioon, iive
Geograafia - Keskkool
49 allalaadimist, 0 arvamust
13
...põhiseaduse järgi on kantonitel kogu võim mis ei ole konkreetselt konföderatsioonile delegeeritud Ðveitsis on kahekojaline Liidukogu Kõrgeim täidesaatev organ on Liidunõukogu seitsmest liikmest koosnev kollegiaalne organ Ðveitsi liidupresident valitakse Liidunõukogu seitsme liikme seast Üheaastase ametiaja jooksul täidab ta esindusfunktsioone Geograafiline asend Ðveits on väike merepiirita riik Kesk Euroopas Ta piirneb põhjast Saksamaa läänest Prantsusmaa lõunast Itaalia idast Austria ja Liechtensteiniga Minu arvates on tegu üsba soodsa asukohaga Ðveits asub Euroopa ja Aafrika laama piiri lähedal Selle tõttu on tekkinud sinna suured mäed mida saab kasutada ideaalselt turiste ligi meelitada Neil pole küll oma merepiiri aga sellest pole midagi hullu Ðveitsi kasuks on ka fakt et tal o...
Märksõnad: switzerland, sündimus, region, eluiga, suremus, translate, iive, keskmine eluiga, geography, trip, loomulik iive, linnastumine, riigikord, paiknemine
Geograafia - Keskkool
37 allalaadimist, 2 arvamust