KategooriadViimati alla laetud

1. Mida tähendab töötaja hoolsuse määr? Milline on juriidiline tagajärg hoolsuse kohustuse järgimata...
töötaja, tööandja, kinnistu, puhkus, valdus, asjaõigus, töötasu, karistus, põhipuhkus, töölähetus, ülesütlemine, kaasomand, menetlus, päevaraha, originaal, kinnistusraamat, lepingud, rase, koopiad, lõpetamine, rahaline karistus, kuritegu
Gümnaasiumi matemaatika - 0 minutit tagasi
vektor, sirge, võrrand, ordinaat, sirge tõus, sirge võrrand, telg, parabool, vektorid, rist, ühikvektor, vastandvektor, ringjoon, korrutis, lahend, joone võrrand, graafik, skalaarkorrutis, vektori pikkus, nullvektor, sirged, sihivektor, teravnurk, siht
Sotsiaalpoliitika - 1 minut tagasi
üpris mahukas slideshow
töötu, pension, hõiveöhõiveötus, poliitika, pensionisüsteemötaja, toimetulek, sotsiaalmaks, haridus, skeemidöpoliitika, solidaarsusötud, puue, rahvastik, sammas, pensionid, kogumispension, vanadus, analüüsimine, sektor
Õigusõpetuse esimene kt - 1 minut tagasi
Põhjalik materjal, vastatud põhjalikumalt , kui kt-s vaja on. õppejõud K. Jo a m e t s
võlausaldaja, subjektlgnik, suhe, õigusnorm, eraõigus, õigusnormid, lepingud, avalik õigus, organisatsioons, juriidiline, viivis, juriidiline isik, garantii, õigusharu, õigussubjekt, ülesütlemine, tsiviil, maakohus, riigivõim, poliitika
Sotsiaalpoliitika konspekt - 2 minutit tagasi
1)Kuidas oleks võimalik hõivatute osakaalu Eesti tööjõuturul tõsta? Millised probleemid ühe või...
pension, tööpuudus, hüvitis, töötaja, kogumispension, sammas, pensionid, aktsia, eksport, tööturupoliitika, metall, töötus, sünnituspuhkus, kvoot, rasedus, abiraha, tollimaks, näitaja, tööpoliitika, tasud, heitunu, rahvapension, töötukassa
Õigusõpetuse konspekt - 2 minutit tagasi
Õppejõuks, kelle loengus konspekteeritud: A.Kukrus
Õigusõpetus
Matemaatika riigieksam - 3 minutit tagasi
Kordamislehed 2008 a.
lahend, funktsioon, võrrand, graafik, lahenda, võrratus, avaldis, püramiid, kolmnurk, lihtsusta, korrutis, määramispiirkond, lahus, prisma, funktsiooni väärtus, püramiidi ruumala, ruut, ristkülik, jada, paaritu funktsioon, paarisfunktsioon
TTU õigusõpetus - 3 minutit tagasi
tööleping, töötaja, tööandja, teovõime, juriidilise, lõpetamine, puhkus, valdus, lõpetamise, palga, ringo, subjekt, ivari, õigusnorm, kehtetu, õigusakt, vormis, juriidiline, lepingus, õigussüsteem, karistus, õigussuhte, õigusvõime
Õigusõpetus KT1 vastused - 4 minutit tagasi
Aine õigusõpetus esimese (1.) kontrolltöö küsimuste vastused.
subjekt, töötaja, tööandja, tööleping, suhe, eraõigus, juriidiline, juriidiline isik, avalik õigusigusharuigussuhe, hüpotees, tahe, poliitika, väljendusigussüsteemigusakt, käskkiriigussuhte subjektidigusvõime, teovõime
Mida tähendab töötaja hoolsuse määr? Milline on juriidiline tagajärg hoolsuse kohustuse järgimata...
töötaja, kinnistu, tööandja, puhkus, tööleping, töötasu, valdus, asjaõigus, töölähetus, karistus, ülesütlemine, kaasomand, vabariigi valitsus, kinnistusraamat, põhipuhkus, piiratud asjaõigused, kitsendused, puhkusetasu, lõpetamine
Sotsiaalpoliitika - 5 minutit tagasi
Käesoleva töö autor on kirjutanud referaadi teemal „Sotsiaalpoliitika: miks, kellele ja kuidas“....
poliitika, sotsiaalpoliitika, sotsiaaltöö, sotsiaalkindlustusu, riskid, investeering, haridus, vaesus, hoolekanne, eetiline, elukvaliteet, arengusuunad, alan, ettevõtjad, sotsiaalsed riskid, elatustase, humaanne, riskide, pidev, subjektiivne
Õigusõpetuse kordamisküsimuste vastused
andja, töötaja, tööandja, karistus, tööleping, ettevõtja, äriühing, subjekt, teovõime, valdus, osaühing, juriidiline, suhe, õigusakt, juriidiline isik, teataja, riigi teataja, kinnistu, tsiviil, aktid, kriminaal, rahvakohtunik, õigusvõime
Eesti ajalugu - Rootsi aeg - 8 minutit tagasi
1.Millise rahuga lõppes Põhjasõda ja mida see tähendas Eesti jaoks? Millal rootslased kaotasid eest...
põhjasõda, liivimaa, kubermang, kirik, talurahva, mõisnikud, rootsi võim, vene sõda, rüütelkonnad, kuningas, reduktsioon, põhjasõja, halduskorraldus, koormised, luteri kirik, tartu ülikool, käsitöö, kindral, käsitööndus, nälg, suur nälg
Andres Haavasalu dikteeritud konspekti järgi koostanud Viljar Veidenberg.
võrrand, lahend, võrratus, juur, murd, reaalarvnaalarv, sirge, avaldis, vektor, absoluutväärtus, reaalarvud, muutuja, nimetaja, ruutvõrrand, numbrid, kiir, lineaarvõrrand, korrutamise, sirge võrrand, irratsionaalarv, teisendamine, tehted